Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. De Talen in het Middelbaar Onderwijs ZONDAG 25 OCTOBER 1931, WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ELFDE JAAR. NUMMER 43. abonnementen men abonneert op alle belgische postkantooren Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUP0NT, Yperstraat, 2, POPERINGHE, EEN OPLOSSING. De tekst der overeenkomst. LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE HlllllliilUMIIHIIillll!ni»HllllllllllllllllllIllllllllllllllLllllllllilllllllllill VERHOOGING VAN ONZE POSTTARIEVEN. Brievenport 75 centiemen Postkaarten 50 centiemen Stortingen en checks van de postgi *o 75 centiemen. DE BESCHERMING DER BURGERLIJKE BEVOLKING IN GEVAL VAN OORLOG. Nationale Strijdersbond van Belgie Groepeering Westland en Leiedal Joseph Seys. Dr. Domicent. llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHilllllllllllllllllllllllllll MAURICE LESAP, bloemist, Westoutrestraat,Poperinghe, laat weten dat hij wel 1000 schoone CHRYSANTHEMEN IN POTTEN te verkoopen heeft. Alle dagen zicht baar in de serren. Vrijen ingang. Ël|lijl!llllllllllllllllllllllllllllll!lj|lllllllllllllfllÉllllllliilll!illlillllll WAT ZAL ER IN HET OOSTEN GEBEUREN OPENBARE ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD I Jaar, in stad I 2 fr, per post 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. co» GAZET PERINGHE De Postabonnenten in Belgie, dia van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat ken bedient, en niat aan ons. Plakbrieven bij en* gedrukt worden één maal gratis in ons blad overgenomen. Postcheckrekening N' 48459. Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag noen. Kleins berichten tegen den Vrijdag noen. De naamloozo ingezonden artikels werden in de scheurmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te veegen. Het blad staat ter beschikking van alwie het goed meent met het algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 0.75 fr. minimum 3.00 fr. «o» Rouwbericliten 0.80 fr, de regel, met mini mum van 3.00 fr. - Co» Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dik wijls te herhalen rekla- men, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. Vrijdag vergaderde de senatoriale commissie van kunsten en wetenschap pen. Men is tot een oplossing gekomen die naar het schijnt, alle groepen heeft bevredingd. Deze oplossing kan aldus samenge vat worden In het Vlaamsche lanc is de voertaal van het middelbaar on derwijs, de Vlaamsche taal in Wallo nië, Fransch.Het onderwijs eener twee de taal is verplichtend. In Vlaanderen zoowel als in Wallo nië zal men die tweede taal mogen kie zen de Vlamingen mogen Fransch, Duitsch of Engelsch kiezen. De Walen Vlaamsch, Duitsch of Engelsch. De tweede taal zal gedurende vier uren onderwezen worden. Nochtans op verzoek van een zeker aantal gezins hoofden zal een derde der lesuren aan de studie der tweede taal besteed wor den. Deze oplossing steunt, zooals men ziet, op het princiep der volledige ge lijkheid tusschen de landsgedeelten. De oplossing is door allen aanvaard, ook door den fronter-senator Van Dieren, die aanwezig was. Artikel 1De voertaal van het officieel onderwijs van den middelba ren graad in het Vlaamsche land is het Vlaamsch en in Wallonië het Fransch. Artikel 2. In elk studiejaar wor den er 4 uren besteed aan het onder wijs van een tweede taal. Op verzoek van tien gezinshoofden zal, benevens de leergangen in vorige alinea bedoeld, een aanvullend en ook grondig onderwijs gegeven worden van het Vlaamsch (in Wallonië) of van het Fransch (in Vlaanderen). ■Pe studie der talen, bepaald in ali nea I en 2 zal ingericht worden met de inachtneming van den totalen uur rooster voor te behouden aan het on derwijs der streektaal. Steunende op de plaatselijke om standigheden, en onder andere op het regiem der vrije scholen van de streek, kan de minister de grondige studie van het Vlaamsch of van het Fransch in schrijven op het programma doch dit onderwijs blijft facultatief. Wat Brussel en de taalgrens betreft hier wordt een bijzonder regiem voor zien. Het zijn de ouders die de moe dertaal zullen bepalen, mits een ern stige controol over de stiptheid der ver klaring van de ouders. Het artikel 3 handelt over de bijzon dere regiemen voor de minderheden. Die uitzonderingsregiemen zullen voor- loopig blijven bestaan a) voor de leerlingen die nu reeds in studie zijn b) voor de leerlingen die in het lager onderwijs nu reeds het speciaal regiem volgen c) voor de leerlingen die hun middelbare studies reeds in een ander streek hebben aangevangen. Het is wel verstaan dat dit regiem maar een overgangsperiode is en dus met den tijd moet verdwijnen, zoodat er geen ultzondöringsregiemen meer zullen bestaan. Wat nu bet onderwijs der tweede taal betreft moet de wet bepalen on derwijs IN de taal, of VAN de taal Er zijn nog geen bewijzen genoeg voor banden om te kunnen bevestigen Welk stelsel bet beste is. Daarom wordt de minister in de keuze vrij gelaten. In zekere onderwijsgestichten wordt op dit oogenblik proefneming gedaan met beide stelsels. Het zal belangrijk zijn er de uitsla gen van af te wachten. IIIMIItltllllllllllllllltlllllIllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllilfn Verleden week heeft een Kabinets raad besloten de posttarieven vanaf I November te verhoogen en de volgen de porten werden aangenomen De berekeningen lieten toe de op krengst dezer verhooging van postta r,even op 25 millioen in ronde cijfers te schatten. Niettegenstaande alle pogingen van den Volkerenbond, niettegenstaande tractaten, vredesconferenties of droo- merijen van zekere pacifisten, is het goed, ja noodig zelfs, de mogelijkheid in te zien van een oorlog die nog steeds kan uitbreken. Italië, Frankrijk en Engeland berei den zich tot de verdediging, men gaat er over tot belangrijke luchtoefeningen nachtelijke aanvallen, verweer tegen vliegtuigen, enz., en geen enkel hulp middel wordt er verwaarloosd. In na volging van hetgeen te Londen gedaan werd, zal men, een dezer dagen, te Brussel ook een soortgelijke proefne ming doen. Met dit doel werden sommige gas lantaarns in 't blauw geverfd en den nacht dat de lichtwaarnemingen met vliegtuigen zullen gedaan worden, zijn het alleen die blauw geschilderde gas lantaarns die zullen branden. Derge lijke waarnemingsvluchten zullen even eens gedaan worden langsheen de groote spoorlijnen, waar de verlichting der semaphoren met een luik gedekt is. Later zullen er nog boven de hoofd stad manceuvers met vliegtuigen ge daan worden om na te gaan hoe het staat met het afweren van een aanval uit de lucht. Dit alles, is zeer wel. Maar in geval van onverhoedschen aanval, zal de vij and zich wel wachten juist dat uit te voeren wat door het Ministerie van andsverdediging voorzien werd. Het is zelfs meer dan waarschijnlijk dat lij ons iets voorbehoudt dat van hem alleen gekend is. Veronderstellen wij eens dat vijan delijke vliegtuigen gasbommen boven onze hoofdstad uitwerpen. Misschien worden zij neergeschoten, maar het feit is daar de bommen zijn gevallen en de burgerlijke bevolking is in ge vaar. Heeft men daarvoor de noodige hulpmaatregelen genomen Uit een onderzoek, dat daarover ge daan werd, blijkt dat het Bestuur van 't -lood Kruis van Belgie zich in het bij zonder bezig houdt met de bescher ming der burgerlijke bevolking. Deze moet in twee reeksen verdeeld worden. Vooreerst het deel der bevol- cing dat aan de redding werkelijk mee- ïelpt en dat bestaat, benevens de op- geroepenen, uit de pompiers, brancar diers, enz. kortom uit al de mannen die in staat zijn zich nuttig te maken. Deze worden met de troepen gelijkge steld, loopen dezelfde gevaren en wor den terzelfdertijd als deze laatste ge red. Het ander gedeelte der bevolking, dat ons hier in dit geval het meest aan belangt daar het de vrouwen, de kin deren en de ouderlingen begrijpt, moet slechts een enkel doel hebben, namelijk zoo haastig mogelijk vluchten. Maar hoe en waar moet zij vluchten Ziedaar het vraagstuk dat zich stelt: De vlucht eener bevolking zonder verweer iririchten Deze vlucht beschermen De vluchtelingen in een veilige plaats onderbrengen. Het Bestuur van het Rood Kruis beraamt het middel om de bevolking op te leiden. Vooreerst, dient alle pa niek vermeden te worden. In iedere straat moeten de inwoners, van zoodra het alarmsignaal gegeven wordt, zich haastig, doch zonder gedrang, naar de huizen begeven waar er onderstanden voorzien werden. Voor de bescherming der menigte, denkt men dadelijk aan de gasmaskers Dit schijnt ons nog vreemd en wij kun nen nu althans ons maar moeilijk in beelden dat elkeen van ons een gas masker zal moeten hebben. Doch het is te voorzien dat er een tijd komen zal waarop het gasmasker even nuttig en even verspreid als de telefoon, of de naaimachine zal worden, om tegen alle mogelijke en onverwachte gasaanvallen als eerste en doeltreffend verweer ge bruikt te worden. De kwestie is te we ten of men die gasmaskers bij de par ticulieren ofwel in de hulpposten zal laten. Bij de particulieren loopen zij gevaar, bij gebrek aan zorgen, bescha digd te worden. Doch anderzijds zijn de hulpposten, zelfs al ware er nog een op een twintigtal meter van de getrof fen woning, steeds te ver afgelegen. Misschien ware er middel deze moei lijkheid te weren met in ieder huis, in ieder appartement een kleinen hulp post te plaatsen dien men enkel in ge val van nood zou mogen bezigen. Deze hulppost zou zelfs van groot nut kun nen zijn wanneer er zich een ongeval voordoet. Voor wat de onderstanden betreft, schikt men voortaan in iedere straat een wel ingerichten onderstand te voorzien. In geval van bombardement is een kelder veiliger dan een zolder, doch tegen de gassen is die plaats ook slecht geschikt daar deze steeds boven den grond blijven zweven. Het zal als dan echter voldoende zijn de buiten lucht te beletten van binnen te dringen door al de kelderopeningen zoo dicht mogelijk te maken, of ten minste de lucht te filtreeren daar men, wanneer de opsluiting te lang moet duren, toch verplicht is de plaats te verluchten. Een andere kwestie is dan de be voorrading en de verzorging der vluch telingen. Het onontbeerlijk voedsel m-oet hen voor verscheiden dagen ver schaft worden, de licht gewonden moe ten de noodige zorgen ontvangen ter wijl de zwaar gekwetsten naar de hos pitalen overgebracht worden. Dit alles maakt het voorwerp uit eener studie. Over twee of drie jaar werd een Wetenschappelijke Commis sie van het Rood Kruis ingericht om al die verschillige vraagstukken te onder zoeken. Zij voorzag bijzonderlijk de afzonderlijke bescherming door het masker en de gezamenlijke bescher ming door de onderstanden. Voor wat betreft het alarm, de ont ruiming en de bevoorrading, worden deze kwesties geregeld in overeenstem ming met het Ministerie van Landsver dediging. Sedert een jaar, werd de Weten schappelijke Commissie vereenigd met de Commissie der Mobilisatie die daar bij nog vier afdeelingen bevat, te weten 1Afzonderlijke bescherming. 2. Alarm. 3. Geneeskundige zorgen. 4. Gezamenlijke zorgen. Deze vier afdeelingen werken naar dezelfde gegevens en zullen trachten een gelijkaardig en volledig plan op te maken voor de bescherming der bur gerlijke bevolking. Y. INIIIlllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIllllllllllllrn en VALSCHE INVALIED te YPER onder het Eere-Voorzitterschap van Weledelen Heer Jacques Bruneel de la Warande. Voor de rechtbank van Yper is een proces aanhangig tegen eenen zooge- naamden burgerlijken invalied, die 10.000 frank pensioen van den Staat wist los te maken omdat hij gewond zou zijn door de ontploffing van een granaat, die nabij den spoorweg lag en die hij wegnam om te vermijden dat de eerste de beste voorbijrijdenden trein in de lucht zou vliegen. Iedereen, die dit heerschap kende, wist dat hij een buitzoeker was, die er slechts op uitging om koper van grana ten op te delven en vermoedde dat hij zichzelven had gekwetst bij een poging om een bom los te vijzen of stuk te slaan. Maar nu zijn voor het tribunaal van Yper verschillende getuigen komen be vestigen, dat hij zulks zelf heeft he kend. Hij wist echter een «truc» om aan een pensioen als burgerlijk invalied te geraken, en deze «truc» schijnt dan vooral te hebben bestaan uit orrikoo- ping van bedienden aan den pensioen- dienst. Voor het tribunaal werden de namen genoemd van functionarissen, die voor dergelijke diensten zouden te vinden geweest zijn, de eene mits 10 van het pensioen, de tweede mits 5 Het gerecht zal dus deze zaak die nen in het klaar te brengen. Illllllllllllllilllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllim Trekking der Verwoeste Gewesten. 5 ten honderd 1923. Dinsdag morgen ten 1 0 uur heeft de 101° trekking plaats gehad der leening van oorlogsschade 5 t. h. 1923. De uitslag S. 317.823 n. 1 is uitkeerbaar met 100.000 frank. Serien 99.614 n. 2, 267.261 n. 5 en 389.565 n. 4 zijn uitkeerbaar met 50.000 fr. De volgende obligaties winnen elk 10.000 frank. SN SN SN 10605 1 37856 2 138364 4 139616 3 139616 3 139811 2 151777 2 184899 3 191292 3 239902 4 240779 2 260543 3 283861 3 314494 1 349608 2 393076 4. Al de andere nummers van die series zijn uitkeerbaar met 550 frs. BERICHT. De Afdeelingen en onderafdeelingen N. S. B. van het Arrondissement Yper worden vriendelijk, doch dringend uit- genoodigd, afgevaardigden te sturen naar de Tweede Jaarlijksche Verga dering, welke zal plaats hebben in het lokaal N.S.B. In Sint Sebastiaan Statiestraat, te Yper, den Zondag 25 Oktober 1931, on 2.30 uur. DAGORDE 1Lezing van het verslag der laatste vergadering. 2. Vieren Van 1 1 November en Fakkeltocht. 3. Kerstfeesten voor Jeugdaf- deelingen. 4. Inhuldiging te Yper van het Vaandel der Groepeering. 5. Vaandelfeesten der nieuwe af deelingen. 6. Over N.S.B. doelen, belangen, en propagandamiddelen. 7. Klachten en wenschen der af deelingen en leden. De Schrijver, De Voorzitter, Japan verkeert thans zoowat in het zelfde parket als het Duitschland van voor den oorlog. Door overbevolking geplaagd, heeft Japan zich in de laatste jaren toege legd op de ietwat onberedeneerde uit breiding der nijverheid, en door de huidige crisis is deze politiek eerder noodlottig dan weldoende g'ebleken. Mocht Duitschland vroeger een derge lijke crisis gekend hebben, dan ware wellicht de bom nog enkele jaren vroe ger gebarsten. Maar ook zonder de crisis zou die overbevolking tenslotte voor Japan fa taal geworden zijn, zoodat het ook al stilaan verlangende blikken begon te richten op zekere nabijliggende kolo nies... Men ging zelfs zoover, dat reeds bij velschillende Japansche hooger;e onderwijsinstellingen leerstoelen van Nederlandsche taal- en letterkunde werden ingericht Aan duidelijkheid laten dergelijke feiten wel niets te wen schen over. Daarbij komt nog, om de vergelij king met het Duitsche Keizerriijk nog meer kracht bij te zetten, dat ook in Japan een zeer sterke militaire partij bestaat, waarmee bij het bestuur van het land erg af te rekenen valt, en die openlijk aanstuurt op wapengeweld als eenig redmiddel tegen de economi sche moeilijkheden die het land van de rijzende zon doormaakt. Tegen de militaire partij is het dat de regeering te Tokio op het oogen blik tracht in te gaan, ofschoon niet altijd met succes. De tegenstrijdighe den der Japansche politiek in het con flict in Mandsjoerije zijn daarvan een sprekend bewijs de Japansche regee ring houdt zich afzijdig in de autono- mie-beweging dezer zoogezegd-Chi- neesche provincie, maar met de andere hand moedigen de Japansche militai ren hun aan. Juist door de huidige economische crisis is het afzetgebied van Japansche nijverheidsproducten aanzienlijk ver minderd, zoodat Tokio nu heelemaal niet de kans loopen wil dat China zijn boycot-bedreiging ten uitvoer zou bren gen. Een volledig afsluiten der Chi- neesche markt voor Japansche produc ten, door China als verweermiddel te gen oorlogsgevaar aangewend, zou de kans op erge onlusten en misschien wel ...revolutie, in Japan, in de hand wer ken. Waarbij dient opgemerkt dat Ja pan heelemaal niet dat rustig politiek land is waarvoor men het, dank zij zijn absolutischen regeeringsvorm, steeds houdt. Maar de booze geest van de mili taire partij waakt Japan en China komen, met de beste bedoelingen be zield, naar Genève. Amerika wenscht deel te nemen aan de debatten en de Volkenbond-enthousiasten klappen in de handen Amerika erkent den Vol kenbond en wil hand in hand mede werken aan het behoud van den vrede. Maar zij zien helaas, niet verder, dan hun neus lang is Amerika mengt zich alleen in het debat omdat hier Amerikaansche toekomst-belangen op het spel staan. Maar de Japansche oor- logszuchtigen zien wijd. Zij weigeren hardnekkig de inmenging van Amerika en zij hebben heelemaal geen ongelijk. Alleen zou een meer gematigd op treden in Mandsjoerije, minder mili tair vertoon tegenover hun toch al erg getroffen rasgenooten zeker niet aan het prestige van hun land schaden. En meteen blijft hun dan wellicht de droe vige ervaring gespaard van een verove ringsoorlog onder welk voorwendsel dan ook, die in menig opzicht identiek zou kunnen worden aan de Duitsche «debacle» van 1914-1918... HiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiii STAD POPERINGHE. VAN VRIJDAG 16 OCTOBER 1931. De heer Burgemeester Lahaye opent de zitting op gestelde uur. Afwezig de raads leden Desomer, Vancayseele, Verbeke en Desmytter. 1. Verslag der laatste zitting. De h. Secretaris geeft lezing van het pro ces verbaal der laatste zitting, dat zonder opmerkingen goedgekeurd wordt. 2. Nazicht der Kas van de Commissie van Openbaren Onderstand. Het inkas beliep op 3 October 1931 tot de som van 1709.91 fr. Algemeene goedkeuring, buiten de ont houdingen van Schepen Gombert en raads lid Lefebvre. 3. Begrooting voor 1932 van de Com missie van Openbaren Onderstand. ONTVANGSTEN. Buitengewone 156.428.28 fr. waarin be grepen het vermoedelijk overschot van 1930, Gewone: 509.727.85 fr. De bijzonderste zijn Huishuren en landpachten Intresten van obligatien Goedvindens voor verblijf in gestichten Aandeel in pensioenen der ouder lingen met achterstel 30.000. Buitengewone 1 56.428.28 Gewone 509.727.87 405.000.— 39.738.75 27.000.— 666.156.15 Totaal Ontvangsten UITGAVEN. Gewone 497.024.78 fr., waaronder Jaarwedden van bedienden 13.772.52 Jaarwedden van Geneesheeren 21.000. Herstelling van gebouwen 60.000. Onderhoud van Ouderlingen en Knechtenweezen 60.000. Onderhoud van Oude Vrouwen en Meisjesweezen 50.000. Onderhoud van mobilair 8.000. Onderhoud van kleederen en beddingen Onderh. van zieken in hospitaal Geneesmiddelen Uitdeeling kolen in St. Annahof Hulpgelden Verblijfkosten in vreemde gestichten Onderhoudskosten in toevlucht huizen Aandeel in gemeene fonds Buitengewone 164.950. 00 fr. waarin begrepen 1 50.000 ling van het Gasthuis. Gewone Buitengewone 10.000.— 65.000.— 12.000.— I 2.000. 40.000. 25.000. 8.000.— 80.000.— fr. voor herstel- 497.024.78 164.950.00 Totaal uitgaven 661.974.78 HERHALING Ontvangsten 666 Uitgaven 56.15 661.974.78 Batig slot 4.181.37 Algemeene goedkeuring, mits onthouding van Schepen Gombert en raadslid Lefebvre. 4. Herziening der Gemeentetaks op de Honden. H. Burgemeester. In eene vorige zitting van den Gemeenteraad wierd de gemeente taks op de honden vastgesteld op 30 fr. voor een gewone en 60 fr. voor een prachthond. Deze beslissing wierd genomen daar er door de Staat geene belasting op de honden meer ging gelegd worden en men zelfde maatregel vanwege de Provintie verwachtende was. Met de gemeentetaks op 30 en 60 fr. te brengen, zou de gemeente hare inkomsten in zekere mate vermeerderd hebben.De Provintie, ge zien den neteligen toestand harer finanties, heeft ook eene taks van 15 en 30 fr. gestemd wat niet voorzien was. De Minister komt te beslissen dat het ma ximum der gemeentebelasting op de honden maar mag bedragen I 5 fr. voor een gewonen hond en 30 fr. voor een prachthond. Wij dienen dus onze vroegere gestelde taks van 30 en 60 fr. te wijzigen en ik stel voor het maximum van 15 en 30 fr. aan te nemen. Algemeene bijtreding. 5. Kapitaalsvermeerdering der buurtlijn Poperinghe-Veurne-De Panne, om nament- lijk het vak Veurne-De Panne electrisch toe te rusten en rail-autos aan te koopen voor het vak Poperinghe-Veurne. H. Burgemeester. De Nationale Maat schappij der Buurtspoorwegen komt ons een schrijven toe te sturen betrekkelijk de buurt lijn Poperinghe-Veurne-De Panne. Een voorstel werd gedaan het kapitaal dezer lijn welke alsnu 2.350.000 bedraagt, te brengen op 7.150.000 fr. Dit verhoog steunt ten eerste op een te kort op 31 December 1930 van 408.093.28 fr. in de uitbating der lijn ten tweede op de uitgaven welke voorzien worden voor da electrieke uitrusting van het vak Veurne- De Panne en den aankoop van railautos voor het vak Poperinghe-Veurne. In dit kapitaalsverhoog van 4.800.000 fr. zou de tusschenkomst van den Staat beloopen tot den helft 2.400.000 fr. Voor de Provintie één vierde 1.200.000 Voor de Gemeenten één vierde 1.200.000 In het stichtingskapitaal kwam Poperinghe tusschen voor 93.000 fr. in het verhoog van kapitaal ware zelfde aandeel 144.000 fr. dus te zamen 237.000 fr. Deze nieuwe inschrijving ware te kwijten bij jaarlijksche afkortingen van 7.920 fr., gedurende 90 jaren. Ik vraag het advies der raadsleden over dit voorstel. Schepen Vandooren. Dit voorstel wierd op het dagorde gebracht, niet om vandaag eene beslissing te nemen over dit zeer be langrijk punt, maar liever om de gelegen heid te geven zelfde punt aan de raadsleden voor oogen te leggen en hun de noodige inlichtingen te verleenen, ten einde hun een juist gedacht over de zaak te kunnen maken. Burgemeesters van omliggende gemeenten heeben reeds onze meening over deze zaak gevraagd, ten einde gezamenlijk tot eene voordeelige oplossing te geraken. H. Brutsaert. Hoeveel afkorting betaalt Poperinghe reeds telken jare als aandeel houdster in het stichtirigskapitaal Schepen Vandooren. 5915 fr., welke gevoegd aan de nieuw gevraagde tusschen komst van 7920 fr., jaarlijks aan de Stad 13.835 fr. zou kosten. Eene gedachtenwisseling waaraan meestal de raadsleden deel nemen, volgt op dezen uitleg. Er wordt daarin opgeworpen den erbarme- lijken staat van het tegenwoordig materiaal der Maatschappij, de gebrekkelijke dienstre geling welke bestond tusschen tram en spoor, het groot gemak van den tegenwoordigen dienst der autobussen die door privaat ini tiatief tot eenieders voldoening uitgebaat word, wat geenszins door de Maatschappij der Buurtspoorwegen zoude kunnen verbe terd worden, daar deze Maatschappij eenen beperkten weg aflegd door hare spoorlijnen afgeteekend, terwijl den privaten dienst langs de openbare wegenis zijnen doortocht neemt. H. Brutsaert doet opmerken dat deze pri vate diensten ten allen tijde kunnen verbo den worden, daar het klaarblijkend is dat tram en spoorlijnen grootelijks er door be- nadeeligd worden, iets dat ook niet uit het oog dient verloren te worden. H. Carpentier. Dat is al goed, maar voor de tegenwoordige autobusdiensten moe ten de gemeenten voor niets tuaschenkomen en het publiek is uiterst tevreden over de manier waarop zij werken. Zullen al de ge meenten in de kapitaalsverhooging willen hun aandeel aanveerden en zullen deze die zou den t' akkoord gaan niet verplicht zijn het deel der weigerende gemeenten ten hunnen laste te nemen In dit geval zoude de tus schenkomst voor Poperinghe niet 144.000 fr. bedragen, maar eene nog grootere som. Schepen Vandooren drukt zijne verwon dering uit dat Staatsspoorwegen en Trams niet vroeger zulksoortigen dienst ingericht hebben. Zij beschikten over meer geldelijke middels dan sommige partikulieren die op persoonlijke groote kosten de kans gewaagd hebben. Nu dat deze laatsten hunnen durf beloond zien doen Trein en Tram het recht van den machtigsten gevoelen. Het vak Veurne-De Panne word geelec- trifieerd, terwijl het vak Poperinghe-De Pan ne enkel voor vervoer van personen en reis pakken, railautos krijgt voor het oogenblik schijnt zulks voldoende. Maar zoo binnen korte jaren door tijdsomstandigheden en vooruitgang, voor dit laatste vak de electrie ke drijfkracht vereischt worden, zoo staan wij daar voor 90 jaren verbonden, tenzij het thans voorgestelde werk vernietigd word en wij voor nieuwe aanzienlijke lasten staan. Na de lijn Poperinghe-Veurne-De Panne zal de beurt komen aan de lijn Dixmude- Yper-Poperinghe, want ik zie in de gedane berekeningen welke men ons voorlegt, dat de tusschenkomst van de helft met deze lijn reeds van nu af voorzien is voor wat betreft de overlaadstatie te Poperinghe, alsook voor spoor, rails en materiaal aldaar. Schepen Gombert. Iedereen is nu uiterst tevreden over de tegenwoordige autobusdien sten, de Maatschappij van de Trams zal daar niets aan verbeteren. Met hunne tegenwoor dige inrichting komen zij jaarlijks te kort, met hunne nieuwe zal waarschijnlijk het zelfde resultaat bekomen worden, want het is hun onmogelijk met dezelfde onkosten den dienst uit te baten als een particulier. Hun talrijk personeel en een groot getal hoogere ambtenaren van de middenbesturen eischen veel meer uitgaven. H. Carpentier gaat ten volle t' akkoord met wat hiervoren gezegd wordt en is van gevoelen dat de Maatschappij van Buurtwe gen nooit zal winnen als een bijzondere en waarvan de tegenwoordige uitbating niets kost aan de Stad. H. Burgemeester. Deze kwestie zooals gij komt te hooren, verdient nader onderzoek en bijzonderlijk verstandhouding onder de betrokkene gemeenten. Eene vergadering hunner Burgemeesters is dus gewenscht. Op deze bijeenkomst zou mogelijks een afge vaardigde der Maatschappij van Buurtspoor wegen kunnen tegenwoordig zijn om de zaak breedvoeriger uit te leggen en de aldaar ge dane opmerkingen te bespreken. Schepen Vandooren. Ik meen dat wij allen t' akkoord gaan om het gedacht door den Heer Burgemeester uitgedrukt, bij te treden en ook om de oplossing tot eene aan staande raadsvergadering te verschuiven. De zaak in princiep daargelaten moet ik toch de aandacht van den Raad vestigen op df

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1931 | | pagina 1