'Morgen wieder Krieg Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. Twaalfde -^'Mmer i» flls men zijn geld plaatst... "TT VOLKOMENE WAARBORG I92 Amerikp en Japan. SB GEMEENTEKREDIET abonnementen i WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 3 JANUARI 1^32. 1 Jaar, in »tad 12 fr. per po»t 16 fr. Congo 25 fr. 1 Frankrijk 25 fr. Amarika 30 fr. N ABONNEERT Opa Poitabonnenten ic Belgie, die Tan woonst -randeren. moeten dit aangeven ia 't post ALLE BELGISCHE ureej dat ben bedient, en niet aan oma. i 'OSTKANTOGRLN Plakbrieven bij ons gedrukt worden één saj gratis in ons blad overgenomen. Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2, POPERINGHE. N' 48459. Telefoon 180 Uitgevers-Eigenaars Poatcbeckrekening Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De aaamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een poetsegel voor ant woord to voege a. Het blad staat ter beschikking van ahrie het goed meent met het algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. minimum 3.00 fr. to»— Rouwberichten 0.60 fr. de regel, met mini mum van 3.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur naardere. Voor dik wijls te herbalen rekla- men, prijzen volgens overeenkomst. Alle sankondigingen zijn op voorhand te betalen. m -Y '1 L tig he k hare geachte l^ien en Lezer». (ieuw zijn wan nieuw jaar in- 3n l Een jaaJat, volgend op ?l andere. on#il en voorspoed kren moet, doclfelaas I misschien vel droefheid tegenslag voor- O0 y 1C^ icht het voor Ijllen, beste Leze- ii en Lezer ordeelig wezen, jvf icht het ons nt betere toèstan- n nsie tijden van cri- 'jen werkloosheid cgnemen, om ons i de goede vervl«en jaren terug te engen het warfvoor elkeen van .fis voordeeliger «aangenamer. Dat Pt een herneming renge aan handel n nijverheid, tot air heil, en tot wei aart der gansche sfienleving Ziedaar, beste Lreressen en Lezers mze vurigste tvensien voor het pas geboren jaar 1932 fc De Gaze van Poperinghe Ftn modig boek. 'en nieuwe oor!»g zou het vergaan van de vereld zijn. Het boek van len dag in Duitsch- nd 'v op 't oogmblik Morgen wie- -r Krieg van L.tdwig Bauer, die me- [jwe.rter is aap ie National Zeitung jdftaltl veT e<'. <ij.i v.e h Bot schaft trm Alle maar vanaf zijn (■eerste» ;els al blijkt het dat de Duit- lachen het meest bun profijt mee kunnriioen. Ln dan zeer in t bijzon- ^er f-r )uiUchers van de Hhl'-rsoort. zij als doel nastreven, zoo schoft, '"ij reeds in zijn voorwoord, dMfroi slechts door oorlog te bereiken allca laat voorzien, dat Ekiitsch- irl de ren oorlog niet voeren en nog iel milder winnen kan. F.n z lfs indien hef hsm woa, zoo hij verder in zijn boek betsogen. zou rie be*ch \ing vernietigd, te we reld W-t>ren zijn. zegt Ludwig Biuer wat bind zou kunnefJereiken door ernietiging van h< verdrag van W> aili zou bevattelijk onLedui- did wezen, vi eleken bij den prijs 1 d -5'*v nu. voor zou hebban te beta- I l(Dat zou zoo iets zijn. alsof iemand, aï«*n in zee gevallen markstuk terug I t 'i8en, de zee zou willen leegpom pt 4 i 4a stelt de schrijver deze vraag. ;ai k ei lelijk heel het tegenwoordige de- *4 *N*r de hulpverleening aanDuitsch- 3* iL en dan in het bijzonder over 1 u» ,-be hulpverleening domineert: et denkbar, dat milliarden uit a'e !*iden der wereld naar Duitsch- llVl_j^_^oerd wouden worden tot be- sP°eci ,tig van de oorlogsuitbarsting Of d, Prastschfn daartoe te brengen. ^at üj ban soldaten naar huis zenden. en vcstin en afbreken, op hetzelf ""Jüfcmcnt dat de groote gebuur hun nk j ^gt Ik wacht slechts op de Py-nt, ;ang orn U en al uw vrienden die I* '1 0 den weg staan, onder den voet ioopen I n het is niet mogelijk den toestand lucbt<.rder te doorschouwen en de J'aaiheid en de logica beter te dienen |an Ludwig Bauer doet. wanneer hij •*n thiitschers voorhoudt, dat alle po- om hen er weer bovenop te hel- ij del, dat al het hun geleende ff'dj ^.ater in een mand gepompt za n,n-koolang zij zichzelven niet bevrij- ^.eiUan hun nations'en haat. Zoolang »1.4n hun geliefde leuze van 't oogen- j M Alles für Deutschland niet wil t evoegen En niet#tet;*n Frank rijkj. i Taf f-en niet»- oorlc-g aU verwoes- k .ln#fovi>j1^Js,erelcl brengen lallooze mait in boekenen J brocte;. als beeld van opperste K^iipg aan de Menschheid vóót'g^e 1 boyJ Zelfs Ludendorft heeft het n was dat ook diet het thercta ■^erjof^tc groote rede van Briand in Ien\lkenbond al deze viedespropagandisten •t-ZQjjen zich min of meer aan een vergissing, aan een wanbegrip van de tegenwoordige masa-psychologie, wel ke Ludwig Bauer ontwijkt. Zij vertrek- een namelijk allen van het standpunt van I Augustus 1914, en hoeveel juis- teren kijk heeft Bauer niet op de wereld van vandaag, wanneer hij, bij de ont wikkeling van zijn thesis vooropstelt, dat in Duitschland, evenmin als in welk ander land ter wereld, nog een nationale eenheid in de oorlogs koorts zal mogelijk zijn. Wij mogen ervan denken dat deze Zwitsersche publicist volkomen gelijk reeft, wanneer hij zich niet meer voor stelt dat, bij dreigend oorlogsgevaar, in Duitschland nog een gcvoelséén- reid zou kunnen ontstaan, die alle partijgrenzen zou uitvagen. Het is mogelijk, meent hij, dat in de eerste dagen nog iets als een nationale solidariteit tegen den vijand zou te onderhouden zijn door schrikaanjaging maar weldra zullen de vijandelijke ronten zich in ieders eigen land ingra ven, en zal men af te rekenen hebben met hen die van de nederlaag huns vaderlands de overwinning van hun partij, van hun klasse, den triomf van lun persoonlijke ideologie verwachten. Hoe volkomen, waar en juist gezien! n hoe staan in dezen laatsten zijn reeds ten voeten uit de Vlaamsche ac tivisten ten ontzent uitgeteekend, die de uiteindelijke zegepraal van den grooten Germaanschen broeder als de verwezentlijking van hun ideologie Degroetten, aan den vooravond nog van Duitschlands nederlaag 1 Dat was nog maar een zwak proef beetje van wat we bij een volgenden oorlog in alle landen zouden zien. Deze oorlog zou zich in een oneindig aantal oorlogjes splitsen iedere autoriteit zou verloren gaan, allen zouden vechten tegen allen, tot dat niemand nog de macht bezitten zou om vrede te sluiten of hem de wereld op te leggen, om den brand te blusschen, dien men over den aardbol zou ontketend hebben en die slechts op zou houden... bij gebrek aan voedsel, als heel de beschaving een smeulende puinhoop zou geworden zijn. Of het nu fascisten, boljewieken of Patriotten zouden zijn, die den oor- og zouden ontketenen, zegt Lud wig Bauer een nog veel grooter gevaar dan de moordstaat-zelf, zou zijn onvermijdelijke oplossing zijn in ben den en groepen, waarvan ieder indivi du zoo ver gebieden zou als hij rooven en dooden kan En, als afschrikwekkend beeld van wat Europa na een nieuwen oorlog op z'n best zou wezen, mag deze auteur en denker dan ook met volle recht het luidige Ohirt stellen. Wij zullen nog méér over dit merk waardige en moedige boek te vertellen lebben. Als propagandamiddel voor den vrede lazen we zelden iets zoo pakkends en overtuigends. Tot besluit van dit artikel wenschten we alleen nog even te blijven stilstaan bij een groot woord uit de inleiding van Bauer's werk dat Duitschland vóór alles beginnen moet met zichzel ven vrij te maken van den nationalen haat Deze gedachte zou nog uit te breiden zijn fiFfiaarzelve en dat tot alle volken van de wereld, door haar aldus te for- muleer^n Om den oorlog af te wenden en de Menschheid voor zelfvernietiging te be waren, moet vóór alles afgezien wor den overal en door allen van den haat als nationale deugd. En dan zouden wij nog verder willen gaan door te zeggen c moet afgezien worden van den haat in alle verhou dingen onder de menschen Y'an het begrip-zelf haat en van het begrip strijd Is er een felle contradictio in ter minis» denkbaar, dan «strijd voor den vrede En toch zien we op eiken straathoek thans deze woorden aan elkaar gekop peld. De mensch als hij zichzelven voor een volkomen hervalling in de bar baarschheid redden wil, heeft zich te bevrijden van 't ideaal dat hij, om iets te bekomen, absoluut strijden moet, dat hij het aan zijn nationaliteit, aan zijn klasse, aan zijn ras, aan wat hij zijn c idealen noemt, verplicht is, te probeeren zijn wil door overmacht aan zijn medemenschen op te dringen. En om tot zulk een verstandig inzicht van de dingen te komen, moet hij be ginnen met af te zien van zijn geloo in eigen voortreffelijkheid en in de su perioriteit van zijn idealen, zijn mee ningen en zijn persoonlijke belangen. L>e ware apostel van den wcreldvre de zal hij zijn, die begrijpt, dat nooit vrede mogelijk is. wanneer hijzelf de londerd procent van zijn wenschen verwezenlijkt wil zien en alles verket teren en verpletteren wil, wat niet pre cies zóó denkt en handelt als hij-zelf. De Yolkenbondsgedachte rege- ing van alle internationale geschillen door onderling overleg en scheids- spraak dient uitgebreid tot alle ge schillen onder de menschen in ieder and tot de rassen, de klassen, de taalgroepen, de individuen, stuk voor stuk. De ware vriend van den vrede zal in alles op vergelijk aansturen en steeds bereid zijn om ook zijn aandeel bij te brengen tot dit vergelijk. De c strij der daarentegen voor ieder ideaal zal steeds een gevaar voor een men- schenslachting en voor vernietiging van de beschaving zijn. millllllliilllllllllllUIIIIIIUIllllllllllllllililllllltllllUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUi VOOR HET FRANSCH-BELGISCH AUTOVERKEER. 19 INTERNATIONALE TENTOON STELLING VAN LANDBOUW MACHINES EN PRODUCTEN BESTEMD VOOR DEN LANDBOUW Te Parijs is een Fransch-Belgische overeenkomst gesloten betreffende het autoverkeer, met wederkeerig karakter. De triptiek wordt vervangen door een rijboekje van 10 fr., waarmede onze automobilisten gedurende 90 dagen vrij verkeer hebben in Frankrijk. Die overeenkomst i'egelt ook het grensverkeer van auto's, dat voortaan vrij zou zijn over een afstand van I 0 cilometer aan beide grenskanten, op vertoon van een rijbewijs, dat 5 fr. voor zes maanden kosten zou. Die overeenkomst moet nog be- crachtigd worden door de parlemen ten. tllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllilllllllllllüllllllliilllillllllltllllllillll Voor de zooveelste maal, in den oop van het Mandsjoerijsch conflict, leeft de regeering der Vereenigde Sta ten een vriensdchappelijke waarschu wingsnota verzonden naar Tokio, om de bevoegde overheden aldaar op merkzaam te maken op de spijtige ge volgen die hun militaire actie op Chi- neesch grondgebied zou kunnen na zich slepen. Indien Washington geen bijzondere bedoelingen in het schild voerde, dan zouden die waarschuwingen tot nog toe op vriendelijke wijze overhandigd I heelemaal geen reden van bestaan lebben. Zij werden in geen geval inge geven door sympathie voor de Chinee- sche bandieten, en hoogstens slechts gedeeltelijk uit genegenheid voor Nan king. Die genegenheid bestaat trouwens niet van vandaag. Zij is natuurlijk voor namelijk gebaseerd op handelsbelan gen. Op verschillende manieren heeft Amerika in den jongsten tijd meege werkt aan de opheffing van het Chi- neesche volk, méér dan welk ander land ook, Soviet-Rusland en Duitsch land niet uitgesloten. Het gaat hier voor Washington om een der belang rijkste afnemers van de Amerikaansche industrie en tegelijk om de opperheer schappij over den Stillen Oceaan. Daar Japan op deze plaatsen de ge vaarlijkste mededinger der States is, werd eerst getracht de Chineezen als bliksemafleiders te gebruiken. Zeer tot hun eigen profijt intusschen. I hans ech ter breekt een beslissende phase aan in dien tot nog toe slechts economi- schen strijd Japan wil, op eigen ini tiatief en hardhandig zich een afzetge bied aanschaffen in Mandsjoerije, met vandaar uit een open deur op China. Het is nu maar de vraag of Was hington hierop altijd even vriendelijk zal blijven reageeren. De stijgende nood en de werkloosheid in de Ver eenigde Staten zijn twee dwingende factoren, die tot een hardnekkig verzet tegen op de spits gedreven bereidwil ligheid zouden kunnen leiden. En in dat geval zou het conflict in Mandsjoerije, dat als een zuiver Azia tische aangelegenheid begonnen is, wel licht wel een nieuwe wereldramp kun nen na zich sleepen. waarin dan alle landen die belangen langsheen den Stil len Oceaan te verdedigen hebben, min of meer zouden betrokken worden. Japan dankt intusschen in geen geva aan terugtrekken. Al hetgeen er thans in Mandsjoerije gebeurt schijnt wel tot een vast en weloverwogen plan te be- hooren, dat mordicus desnoods te gen den wil van den Volkenbond in moet doorgevoerd worden. Tokio ziet hierin een levenskwestie. Maar voor Washington wordt het er mogelijk ook een... en dan komt de kat op de koord Na de Salon de 1'Automobile zullen wij weldra de opening hebben van de c Salon der Landbouwmachi nes Alhoewel deze de luxe der eer ste niet heeft, is zij niet te min een landbouwbetuiging die steeds meer en meer gewaardeerd wordt, niet enkel door de landbouwers maar ook dooT het publiek in 't algemeen. De 19' Internationale Tentoonstel ling van Landbouwmachines en pro ducten bestemd voor den landbouw, gaat plaats hebben van 28 Februari tot 6 Maart. Ziedaar dus voor de 19' maal dal men zich zal kunnen vergewissen in het Halfeeuwpaleis van de vooruitgan gen die achtereenvolgens verwezenlijkt werden in het landbouwmaterieel. De eeTSte tentoonstellingen waren zeer bescheiden en zagen er min of meer bedeesd uit. Dit is niet meer het geval en deze Tentoonstellingen zijn oprecht luisterrijk door het belang en de verscheidenheid der uitgestalde ma chines. Men mag zich de vraag stellen wat onze boerderijen zouden worden zon der de mecanische inrichtingen die zoo veel voordeelen opleveren en zonder de verbeterde machines voor het ak kerwerk. Men mag bevestigen, zonder iets te overdrijven, dat het algemeen gebruik van machines grootelijks bijgedragen heeft tot de landbouwvooruitgangen. De groote boerderijen zijn 'n echt mu seum van landbouwgereedschappen de middelmatige en de kleine uitba tingen volgen dicht nabij met een zeei verscheiden materieel en in verhouding met hun oppervlakte. Overai heeft tk- landbouwinachinf- rie voet genomen als zijnde een vol strekte noodzakelijkheid om den in- comprijs der landbouwproducten te verlagen en te voorzien, te gelijker tijd, aan het te kort aan handenarbeid. Men mag zeggen dat de landbouwer de nijveraar nadeed een product be tomen tegen den laagsten prijs. Zie- lier eenige algemeene beschouwingen die men deed gelden om de landbouw- machinerie zooveel mogelijk te ver spreiden en het werven van den han denarbeid te verlichten. t Is een vermindering aan dagloo- ners, gebruik te maken van een tractor die 2 Ha. ploegt per dag, terwijl een gewonen ploeg maar 30 a 40 aren be werkt. Laat ons zeggen, anderzijds, dat hei zeer gelukkig is het electrische stroom net aanhoudend te zien uitbreiden en dit tot in de meest afgelegene gehuch ten. Dit is een gToote weldaad voor de andbouwers, die aldus kunnen beschik ken over een buitengewone drijfkracht waar het mogelijk is, dienen de boerer. ze zonder uitstel te gebruiken. 't Is handenarbeid besparen, een e- lectrische motor gebruiken voor het aalpompen en de motor kan soms op een kruiwagen geplaatst worden. Is het ook niet een aanzienlijke be sparing aan handenarbeid een water leiding in te richten niet alleenlijk voor de veevoeding maar ook voor het rei nigen der lokalen t Is steeds handenarbeid besparen den electrischen stroom gebruiken voor het aandrijven van dorschmachines, koekbrekers, 'pietmolens, stroosnijders beetenreinigers en -kappers. Nog steeds is het den handenarbeid verminderen, gebruik te maken van een electrischen motor voor het afroomen het karnen, het boterkneden, het was schen. enz. In een koeistal van eenig belang, laat de melkingsmachien ook niet toe handenarbeid te besparen Voor het hooi- en graanlossen is er een belangrijk personeel noodig. De mecanische voederlojssers, de schoo- venophalers laten toe die werken vee sneller en met minder arbeiders uit te voeren. Een zakophaler met electrische mo tor. vergemakkelijkt het op den zoldeT brengen van graan en ander kracht voeders zeer zwaren menschenarbeic wordt alzoo vermeden. In de groote pachthoeven kan men nog, bij de veevoeding, kleine wagons op rails, enz., gebruiken. Tot slot, het gebruik van machines is een uitstekend middel om, in alle werken, de uitgaven te verminderen aan dagloonen. Het ware te lang dit alles breedvoe rig te beschrijven, doch een bezoek aan de 19- Tentoonstelling van Landbouw machines zal toelaten zich een gedacht te maken van de veelvuldige toepassin gen. Ja, en dit is onweerlegbaar, de land- jouwer, die den vooruitgang niet volgt wat het gebruik van machines betreft, ijdt zeer veel door de schaarschheid aan werklieden. De landbouwer moet in aanmerking nemen de groote verscheidenheid in den bouw der verschillige machines. Onder dit opzicht kan mer, niet beter ingelicht worden dan door de Tentoon stelling te bezoeken in het Halfeeuw- eestpaleis en de constructeurs te on dervragen over de voordeelen van hun talrijke machines die zij gedurende een week uitstallen. Wanneer de landbouwer al die ma chines zal gezien hebben, zal hij beter in staat zijn de ten toongestelde typen te waardeeren en hij zal een betere ceur kunnen doen bij zijne aankoopen. In een dag kan de boer veel bijlee ren in zake landbouwmachines en hij zal dan beter in staat zijn, op een ge past oogenblik, een aanbod te bespre- cen met kennis van zaken. Een reis naar Brussel veroorzaakt wel eenige kosten, doch deze zijn ge ring indien men in aanmerking neemt al wat hij er kan leeren, in eenige uren. Max Rasquin. LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE WIJZIGING IN DE REGEERING Eene hervorming na Nieuwjaar is niet onmogelijk Sommige bladen kondigen weer wij zigingen aan in de samenstelling van de regeering. Feitelijk zijn het immer dezelfde geruchten die opduiken, maar Jjtjnaal blijken zij wat meer gegrond te zijn. lil oe omgeving Van sommige ministers acht men het zelfs niet hee- emaal onmogelijk, dat de bedoelde hervorming zich eerstdaags zou voor doen, evenwel na Nieuwjaar. De hervorming zou bestaan in het ontslag van ministers Houtart en Dens. De eerste zou vervangen worden door den eersten minister Renkin zelf, aan iet hoofd van Financies, terwijl de h. Tschoffen, Binnenlandsche Zaken zou waarnemen. De opvolger van den h. Dens wordt vooralsnog niet genoemd, maar vroe ger werd reeds de naam van den heer Forthomme vooruitgezet. Alhoewel nog niets tastbaars die ge ruchten staaft en deze dus nog moe ten onthaald worden op het passende voorbehoud, blijkt men er ditmaal in kringen, waar voor kort nog twijfel was, eenig belang aan te hechten. iiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuniiiiR DRINKT MAS-CAR BIER -iimuiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiumiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiii ENGELSCH PROTEKTIONISME De heer Renkin, eerste minister, ïeeft in de Kamer, een geruststellende verklaring afgelegd, betreffende de waarde van onzen frank, zulks in ver- jand met het aanvragen tot het uitge geven van Schatkistbons en in ant woord op hetgeen zekere paniekzaai ers vertellen Belgie, zoo zegde dé minister.heeft den gouden standaard en zal deze blij ven houden. De göudreserves van de Nationale Bank van Belgie zijn ruim schoots voldoende, om aan alle gebeur- ijkheden het hoofd te bieden. Achter de Nationale Bank staat de regeering en gansch het land. Wij weten wat het cost den gouden standaard op te geven Ma den oorlog hebben wij er de treu rige ondervinding van opgedaan. Wij zullen dit niet meer herbeginnen. De heer Renkin, voegde er aan toe. dat de muntwaarden waarvan de goud dekking 60 t.h. bedraagt, zooals het onder meer het geval is voor den Fran- schen frank, 61 t.h. voor den dollar en 63 t.h. voor den belga, mogen volko men gerust zijn. Maar dit gezegd zijnde, en met volle vertrouwen in de stabiliteit van onzen rank, is aan alle Belgen, die wat geld te beleggen hebben.aan te raden, voor zichtig te zijn in de keus van de instel ing, aan dewelke zij hun geld toever trouwen. Nu meer dan ooit, is hierom trent voorzichtigheid geboden. Wat doen inderdaad sommige in stellingen, die beweren groote intres ten te betalen Zij nemen geld aan op corten termijn, en plaatsen het voort op langen termijn. Wanneer niemand zijn geld terugvraagt, dan biedt zulks slechts een klein gevaar, doch wanneer in gevallen van crisis, elkeen zijn geld noodig kan hebben, dan zijn zulke in stellingen niet in de mogelijkheid, om al het geplaatste geld weer los te krij gen en dan dreigt het failliet. Erge gevolgen voor ons land. Het derde dekreet waardoor Enge land protektionistische maatregelen treft tegen bepaalde produkten, door ze tot 50 t. h. te bezwaren, is versche nen. Het treft den Belgischen uitvoer nog meer dan de vorige. Voor dat dekreet komen, globaal, voor 16 millioen 500.000 pond aan invoerwaren in aanmerking. Belgie is daar voor 2 miljoen 940.000 pond of 1 8 t.h. in betrokken, waardoor dus onze uitvoer met 5 I 0 millioen fr. ver minderd wordt. Samen met de 680 miljoen, waar mede onze uitvoer op Engeland door de vorige dekreten is gekrompen, is onze uitvoer dus met I milliard 190 miljoen gedaald. Dit cijfer komt overeen met onge veer 5 t.h. van onzen totalen uitvoer, en met ongeveer Z\ van onzen uit voer naar Engeland. Nog andere lijsten zullen volgen, zoodat de Engelsche markt voor ons eerlang heelemaal gesloten zal zijn. Hier volgt de lijst van de waar, die vooral getToffen is door het derde dekreet de waarde aan uitvoer staat in ponden, tusschen haakjes Glas voor verlichting (3.934 pond) fotografische artikelen (67.332) toe stellen voor elektrische verlichting (275.658; katoenwaren (1.744.255) kleederen.kousen en sokken(461368) breigoed (264.395); ammoniaksulfaat aluin, enz. (11.444) ammoniak- chloor (918) kardoezen voor jacht geweren (22.230)... "t'.mwiim Voor elkeen weze net dus nu de loodschap, enkel die instellingen te vertrouwen, die een gevestigde faam van voorzichtigheid hebben, maar die juist daarom soms minder lokmiddelen lebben, om de kapitalen naar zich te doen toestroomen. Gevallen, die zich in den laatsten tijd hebben voorgedaan, wezen een es voor hen, die ook in crisistijd een te hoogen intrest van hun geld zouden verlangen. iiiiiiiiiiiniiwiuiiiiiininiiniHuiHi KASBONS OP 1 JAAR 3.60 KASBONS OP 5 JAAR 5.00 NETTO 14, Guido Gezellestraat, 14 POPERINGHE BUY BRITISH Sedert een paar weken maakt men in de steden van Engeland, zoowel als op den buiten, in de straten, bureelen, kantoren, zoowel als in de winkels, kof fiehuizen, magazijnen, zoowel in de ha vens als in de spoorhallen, eene gewel dige reklaam voor de artikelen in En geland vervaardigd Buy British koopt Engelsche voortbrengselen I Men Kan de Engeischen geen onge lijk geven. Maar m hunne handelwijze ligt een les die wij Belgen, kunnen be nuttigen. In 1925-1926, als we op den rand van het nest zaten, klonk het overal in ons land koopt Belgische voort brengselen. Dat liedje werd eenigen tijd door meest al de Belgen gezongen en zelfs overal uitgeplakt. Helaas het duurde niet lang en die het meest zon gen, luisterden er het minst naar. Nu dat Engeland hetzelfde zingt, kunnen de Belgen wel eens overwegen welke vreemde artikelen zij daar kun nen laten ten voordeele der Belgische. Daaronder vinden we het bier uit het Duitschland, Oostenrijk, Engeland. De Belgen drinken zooveel vreemd bier, dat het hun jaarlijks miljoenen en mil joenen franken kost, waarvoor de vreemde overigens hartelijk dankt. En nochtans, veel Belgisch bier is beter en goedkooper van hoedanigheid dan menig vreemd bier, dat niets an- reeds heeft dan de naam van uitmun tend te zijn. Waarom bevoordeeligen de Belgen hunne eigen nijverheid niet Is er soms snobisme in het spel

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 1