i I Brouwerij MASSCHELEiN g 71 ABDIJSIROOP n ötnnenlanö FFa Barb4Ubert. z v. Jules en 0'" t6,4MDI'?°rteen,ngheUt. 465. K Van alles Vat fgsaszuBp I öuiteirlanö OROOT BAL Huismoeders Zoekt uw profijt Boter en Eieren in Frankrijk Wielrijders Opgepast burcf?taND VAN BURGE7 QROOT BAL I In de Textielnijverheid van Roebaais-Toerkonje De groep der onafhankelijke nijve- raars van het textielbedrijf in het ge west Roebaais-Toerkonje, vertegen woordigende 128 fabrieken, heeft de betrokken arbeidersorganisaties verwit tigd dat de loor.en in de textielnijver heid gaan verminderd worden. Tus- schen de patroons- en arbeidersorgani saties werden onmiddellijk onderhan delingen aangeknoopt. Groote Brand te Toerkonje. Dinsdag avond ontsond er brand in de kelders van het hoofdgebouw, onge veer I 30 vierkante meters beslaande der katoentwinderij Desurmont en Cie te Toerkonje. De pompiers kwamen er snel ter plaats doch de rook sloeg zoc geweldig uit de keldergaten op, dat het moeilijk was de plaats te vinden waar de brand woedde. Verscheidene pompiers, van gasmaskers voorzien, drongen in de kelderingen, doch wer den dqor de hitte en den verblinden den rook teruggedreven. Men moes' dan, op goed val het uit, den brand met stroomen water aanvallen. Gansch den nacht moest er gewerkt worden. -Mttv schrijft den brand aan eene kort sluiting van electric|teit toe. Men schat de schade op ongeveer 300.000 fr. De brand zal gelukkrfglijk geen werkverlet voor gevolg hebben. Eene Bom in de Kathedraal van Santiago-van-Chili. In de kathedraal van Santiogo is Woensdag, eene bom ontploft. Er zijn geen slachtoffers en de stoffelijke scha de is ook maar gering. Tempeest op de Baltische Zee. Op dq Baltische Zee heeft een vrec- selijk tempeest gewoed.De Estlandschc en Letsche visschers werden er door verrast en vele vaartuigen sloegen om Twaalf visschers hebben den dood in de golven gevonden. De noodlottige strijkijzers. Eene 70-jarige ouderlinge uit de Franschfc gemeente Grancey-sur-Ource, Marie Goiard, had twee te fel verwarm de strijkijzers in haar bed gelegd. Tij dens haar slaap vatten de beddelakens vuur en de ouderlinge ontwaakte, daar zij brandwonden bekomen had. Zij stond op en wilde het venster openen doch eer zij daarin gelukte viel ze ne der, verstikt door den dikken rook. .•imiiiHi)UUHUiiiiiuiiiiuiiiiiniiiiiiiuiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiuuiiiiiiiiHiiti:i STOPZETTING VAN DE HOL- LANDSCHE STEENFABRIEKEN. In een gehouden vergadering van iHm'«i m ju» .i i. tut *iif /ri ting der .fabrieken voor den tijd van drié maanden. Deze stppzetting zal voor het gebied der groote rivieTen aanvangen op I Februari 1932, voor de overige groe pen tusschen 1 Januari en I Maart 1932. VRIJDAG 1 JANUARI 1932, en ZONDAG 3 JANUARI 1932. in de zaal ONS HUIS Yperstraat, met het vermaard Jazz-orkest THE ODILLON JAZZ DRINKT MAS-CAR BIER RTIIIIIIlinilllilllllütlHIIIIililllllllllllllllllülllllltlllllllllllllllllllllllilr RADIO. 3X ilt Gij nóóit twee of meer uitzendings potten te sarr.cp hooren, koopt een radio toestel ZENrTH 3, met 7 lampen nan 2650 fr. ofwel een STELLAVOX Te verkrijgen te Poperinghe. bij C. Ampen en Zonen, Watoustraat. Tel. 203 Loeien De Puydt, Gasthuisstraat. 6. Tel. 183 Octave Devos, Casselstraat. Tel. 155. Edm. Slevons-Pattoo. Gasthuisstraat. Tel. 94 Oïficieele Agent in Yper tlim. Stevens-Pattou, Vanden Peereboomp) Tel. 249. Griep is vooral gevaarlijk om de verwikkelingen, die gemakkelijk tengevolge van haar verzwakkecden invloed op het algemecne gestel kunnen on tstaan. Wachtdan ook niet langer en neem van daag nog de versterkende AKKER'* ^Redderder Longen u i t Per '«*- fr. US:, fr. cü fr. JO. LIBERAAL LEVEN. Hat prachtig Kcr«tff?«t, met Kerstdag op touw gezet door bet Bestuur der Liberale Vak- en Ziekenbonden. kende een overgroot succes. Nadat de werkende leden der Koninklijke Philharmonic eenige weluitgevoerde stukken te aanhooren hadden gegeven, deed Pêre Noël om 4.30 uur zijn intrede voor een bomvolle zaal. Onder groote belangstelling greep de uitreiking van het speelgoed plaats. Alles was zoo geregeld dat ieder kind tevre den was met hetgeen het in ontvangst nam. Daarna voerde Mejuffer Deman. uit der rick, eenige mooie dansen uit. welke eindig den onder luid handgeklap. Ook de Heer Jules Rondelez, secretaris van de Liberale Vakbond van Wervick, bad een warme ovatie in ontvangst te nemen, wanneer hij de vooruitgang van onze Vak bonden uiteenlegde, en zegde dat na dezen korten tijd reeds, men het 25.000' lid mocht vieren, waarvan onze afdeeling er een I 00-tal telt hij drukte de hoop uit toekomend jaar te mogen terugkeeren om ons 200* lid te helpen vieren, hetgeen ondergeteekende ver zekert dat het getal van heel bij zal benadert worden. Op tweede Kerstdag avond, had om 8 uur een bal plaats, dat heel kundig werd gespeeld door het bekende Jazz-orkest Declercq-Hou- wen en Cie, en waarop talrijke liefhebbers van den dans waren opgpkomen. In volle gezelligheid en vermaak moest een einde komen aan dit feest en een dreu nende Braban^onne sloot de feestelijkheden welke ten goede kwamen aan de kinderen onzer syndikalisten en mutualisten en aan ken zelf. Een woord van dank aan de Bestuurs- en Eereleden der Koninklijke Philharmonie. wel ke zoo mild het hunne bijgebracht hebben, om Het Kerstfeest te doen gelukken, en aan de lokaalhouder den Heer Joseph Couttenier, alsook aan den Heer Emile Lauwers, welke hun geen moeite spaarden om ons in raad en daad bij te staan. WERKLIEDEN 1 Niemand zal ontkennen hoe noodig het is hedendaags in de Crisistijd vereenigd te zijn. om alzoo beter gewaarborgd te zijn tegen alle gebeurlijke onheilen van Werkloosheid staking en ziekte. Aarzelt dus geen oogenblik U bij de Vrije Liberale Syndikaten te laten inschrijven. WERKLIEDEN Gij die mocht ingeschre ven zijn in andere syndikaten, vergelijkt on ze bijdragen en uitkeeringen, zooals hieron der, met deze van andere syndikaten en ge zult niet aarzelen U bij dr Liberale Vakbond aan tesluiten. Uw rechten blijven onaange tast. BIJDRAGEN EN VERGOEDINGEN. Categorie A. 4.00 fr. 12.00 fr. Ca'.egorje B. 3.00 fr. 8.00 fr. Categorie C. 2.30 fr. 6.00 frj daarenboven trekken alle werkloozen een ge meente bijslag van I fr. voor zich zelf, de vrouw en "ieder kind de gehuwde werkloo zen genieten daarbij nog 3.30 fr. per dag voor de vrouw en 3 fr. per dag voor ieder kind. als toelage van het Krisisfonds, plus 1.00 fr. voor de vrouw en ieder kind van de Provincie. WERKLIEDEN 1 OVERWEEGT, OORDEELT «P-KAN&ELT4- m mit •-= Wilt gij aangename en voordeeltje tafelbieren verbruiken in uw huishouden Wendt u ter o -y vmdacrdtwr i_jc* t-i.rot 'J 87, Yperstraat POPERINGHE telefoon 87 m die u tweemaal per week den Dinsdag voormiddag en den Vrijdag namiddag, allerbeste tafelbieren aan de genadigste prijzen zal te huis bestellen. *5 STERK, het smakelijkste BRUIN tafelbier. ;>c\ 9.00 fr. de bak. GERSTEN, het voordeeligste BLOND tafelbier. 10.00 fr. de bak. MAS-CAR, het fijnste BLOND-SPECIAAL. I 7.00 fr. de bak. RIJWIEL GESTOLEN. Zaterdag avond werd het rijwiel van H. Lysy, Bertenplaats, gestolen. De dader is ze kere Michel Cardon, van Watou, doch kon nog niet gevat worden. De kerel wordt ieverig opgezocht. Het rijwiel is Merk Vici, en in het donker bruin ge schilderd. RUITENBREKER. Den kerel die verleden week bij verscheiden inwoners der Duinkerkstraat ruiten uitgeworpen had, is thans gekend en zal met het gerecht af te rekenen hebben. MM»T« H Vertegenwoordiger Félix GERARD, 58, Veurnestraat, 58, POPERINGHE. Men kan zich ten allen tijde laten inschrij ven bij den Voorzitter LIONEL DECLERCQ Maurice Dewulfstraat, bij den Secretaris LE ON CARRON. Pottestraet. 23, bij een der bestuurleden of den Zondag morgen, van I I tot I 2 uur in Ons Huis ECHO. STADSNIEUWS. ZONDAGRUST. Allo Apotheken open tot middag heden Zondag nanoen alleen Apotheek H. NOTREDAME. WERKLOOSHEID. De toestand der werkloosheid in onze stad, was deze week als volgt Zaterdag, 323 Maandag, 305 Dinsdag 253 Woens dag, 264 Donderdag, 270. KAMPIOENBOLLING. Zondag laatst, 20 December had de Kampioenbolling plaats der trabol, bij René Cappoen, Maurice De Wulfstraat. Ziehier de uitslag Lazoore Cam. Mahieu Ach. 8-10 Papegaey Mar. Vandermarlier Jer. 10-3 Verpoot Em. Vanuxem Maur. 3-10 Couttenier Nest. Hauspie Jul. 10-5 Ballin Em. Liétaert Félix 8-10 Dewancker Jer. Fiey Jos., Ren. 9-10 Saesen Mich. Messiaen Med. 9-10 Cappoen Ren« Vandeperre Gust. 8-10 Onder de 8 aangebleven peletons werd Vrijdag (Kerstdag) bekort en dit gaf ons volgenden uitslag -"apegaey Marcel Mahieu Ach. 10-6 .'andeperre Gust. Liétaert Félig 0-2 .'anuxem Maur. Couttenier Nastor 7-10 Messiaen Med. Fiey Jos. 10-4 Eerste Eindronde t Papegaey Marcel Couttenier Nestor 6-10 Messiaen Medard Vandeperre Gust. 7-10 Eindronde Papegaey Marcel Messiaen Med. 10-6 3 prijs. 4 prijs. Om het Kampioenschap Couttenier Nestor Vandeperre Gust. i 0-c I prijs. 2 prijs. GeLold op de parrij 2.07 uur 1 Kampioenen van PoperingLe Leïebvrc Maurice, Couttenier Nestor, Druant Nestor en Lequien Joel. Hartelijk proficiat I DAAR ZIJN ER NOG die aan hooid p:ja. Migraine. Rhumatiek en Grippe willes tijden. wii hebben hun nocbians genoe, H. MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bi; H. Notredacoe. Groove .M o per mg he. in dooren 90 »r BIJ DE KUNSTKANARIE. Onze i .ijke maatschappij van Harzcrkanar,cs voort iaumiea te piukken op de wedsrijde :i Na de prachtige uitslagen van Thourou. ec Rousaeiare, kent dc maatschappij zich Hink te onderscheiden op de gróote wedstrijd te Meenen welke op Kerstdag plaats gTeep. De maatschappij behaalde niet minder dan 6 tweede prijzen in de klas A, met 81 punten aan Cam. Brebandts (3) Battheu Remi Dupont Ch. Dedrie André. Drie vierde prijzen met 75 punten aan Demon Jos Dupont Ch. Degraeve julien. Twee derde prijzen in klas B aan Battheu Remi en Dedrie André. Een derde prijs in klas D aan David Remi. DICKEBUSCH. Schielijk gestor- ven. In de chicoreidrogerij van A- chille Mouton, waren eenige werklieden werkzaam, toen de 49-jarige Alidore Devriendt opeens onpasselijk werd kort daarop stierf t.cn- gevolge van een hartverlamming. WYLLEMAN ARTHUR, 5, Noordstraat, Tel. 188, Poperin ghe, laat het publiek weten dat hij alle vervoer aanvaardt met Vrachtauto, 2.500 kil. draagver mogen, alsook Bruiloften en Uit stappen, met autobus 40 plaat sen, aan zeer voordeelige prijzen. YPER. Landlooper Dinsdag namiddag werd P. Vanhoorne, 26 jaar oud, van Passchendaele, aangehouden daar de kerel zich zonder woonst en middelen van bestaan bevond. Woens dag werd hij veroordeeld tot 3 jaai Merxplas. VEURNE. Verdronken. Zon dag avond rond 8 uur, werd alhier in de vaart van Veurne naar Nieuwpoort een drenkeling bemerkt. Voorbijgan gers konden den man op het droge brengen en droegen hem in eene her berg binnen, waar hij kon erkend wor den als zekere H. Geldhof, jongman, bij zijn moeder wonende te Steenkerke Een dokter gaf den drenkeling de noo- dige zorgen. Men vreest voor een nood- lottigen afloop. De jongeling moet, door de duisternis misleid, in de vaart gevallen zijn. VELO-CLUB, WATOU. Geldige goedgekeurde Tol- doorgangskaarten of Velp-kaar- ten voor vrijen ingang in Frank rijk in den loop van 't jaar 1932, v/orden seffens opgemaakt en afgeleverd bij Alphonse Sitoor, Rousbruggestraat, 1 7, Watou. 1Eenzelvigheidskaart of car- e d'identité mede brengen, als ook 2. Photo of portret van vo- en ge.non n en zonder hoofd deksel. HEULE. Arlstdscngeval, I: o brouwerij De Vooruitgang ha e werkman Desloovere van Ko trii' door middel van 'lefboom, maierizal van or.gcvee. ;»r p!aa ea. De e. boom ou i.npt- n c e arbeider werd met de rechter- and tusschen twee logge voorwerpen gevat, waardoor hij den middenvinger verpletterd werd. De vinger moest af gezet worden. DESSELGHEM. Brand. Dins dag avond is er brand uitgebroken i, iet voddenmagazijn van ML J. De clercq. Gansch het magazijn is de proo der vlammen geworden en werd totaa. vernield. De schade is aanzienlijk, en door verzekering gedekt. Sedert 1 Januari moet een rood licht achter op het rijwiel geplaatst worden. Sedert eenigen tijd waren de wiel rijders verplicht, langs achter op hun rijwiel een rood licht te plaatsen. Deze verplichting is eenigszins om zeild geworden door enkel een rood gekleurd glas op den achtersten slijk- weerder te plaatsen, en waardoor na derende automobilisten konden merker dat een wielrijder voor hen op de baan reed. Dit heeft nochtans niet altijd ever. goede resultaten gegeven, en zelfs de den er zich doodelijke ongevallen vooi die meestal te wijten waren aan het feil dat de wielrijder achterop geen lichl droeg. Sedert den 1 Januari 1932 wordt den wielrijder verplicht, aan de achter zijde van zijn rijwiel een rood licht aar. te brengen. Overtredingen kunnen worden op gesteld door de gendarmen en de po licie. U in regel stellen is dus geraadzaam. iiiitiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii DE ENGELSCHE TARIEVEN POPERINGHE, V CFRnna-TTv: 3Mahie" Nlari?- '- SOORTEN *£UKtnie, Gapaardstr#1" ran,?Y eB B°UVe AIT w«Iv,r:: it D™>- vü Vraag om den Invoer vrij Ie laten. Het Syndikaat der handelaars in bo ter en eieren uit de streek van Rijssel, Roebaais en Toerkonje. heeft aan den-vmn leteren. Franschen minister van arbeid dea*ÓH Decoker Anna, nJË en invoer van boter en eieren gevTaag? ,tt»aV_l%468 Ler Gerard> zv- Henr ten einde eene prijsstijging te beletten 1 p0Ile> 1-n-., s,Musstraat. 469. L welke schijnt te willen toenemen. \Godelieve d v Cieï en P®«Iu®ker R3' Westvlet-_J?°- Parein Esther," :!Hiiifnii!;i{m;tniGiiRitiiHUiii;ii:ii!iiiii;!min:::iui;!!muuitai9i STAD POPERINGHE. De Tuinbouw zwaar getroffen. De Engelsche minister van landbouw kondigt een eerste lijst tuinbouwpro- dukten af, welke vanaf 5 Januari 1932 met bijzondere tolrechten zullen ge troffen worden. Deze lijst bevat krie ken, aalbezien, druiven, pruimen, aard beziën, aspergie-, buönen, bloemkool wortels salade, andijvie, chicorei, con commers, erwten, aardappelen, rapen rozelaars en alle gesneden bloemen. VALSCHE STUKKEN VAN 20 FR. Te Melle (Oostvl.) werden er dezer dagen valsche stukken van 20 fr. uit gegeven door een kerel van rond de 20 jaar oud. Deze stukken zijn nogal goed nage maakt, doch dc opschriften zijn minder duidelijk dan bij de echte stukken, op Jen rand zijn zij bijna onleesbaar. De valsche stukken hebben een blauwen schijn en geven een doffen klank. Zij zijn ook lichter dan de echte stukken. DE FAMILIEVERGOEDING Opgepast, den 1 Januari werd de wet op de algemeene familievergoeding verplichtend voor al de patroons, zoo groote als kleine, zelfs voor deze die maar een arbeider in dienst hebben. Allen moeten bij een verrekenkas aangesloten zijn, op straf van zware boeten, EEN LEKKER VOORSTEL VAN EEN AMERIKAAN. Tijdens eene redevoering, welke per radio uitgezonden werd, heeft M. C Fadden, volksvertegenwoordiger van den Staat Pensylvanie, de meening uit gedrukt dat Frankrijk en Engeland Kunne kolonies uit de Antillen en van Midden Afrika zouden moeten afstaan aan Amerika om zich gedeeltelijk te kwijten van hunne oorlogsschulden. DE KRISIS IN DE VISSCHERIJ De visch wordt terug in het water geworpen. De visscherij en reederij van Bou logne heeft vrecselijk te lijden door de ekonomische krisis. Veel schepen lig ~en ongebruikt en tal van schipper jn reeds afrredankt, daar de gevange sc!. geen aftrek heeft. Het raringseizoen is rampspoedig ewerst denen winter door de te lagL op. s De aringvisschers die i a 1 ce haven van Boulogne bin- -a 'er adden 150 tot 400 ka *"r 'eveer a* ^rcen rit mg - v- e werd - - zijn op s..: neenges Schepen hadden van 7 tot 800 kassen aan boord. De prij zen schommelden tusschen 4 en 10 fr. per kas (25 kilo}, de inpaKking mee gerekend aar _e kas elf 4.80 fr. waard was ebb_n cie visschers niet beter gevon den dan hun visch terug in zee te wer pen en de kassen alleen te bewaren. Zoo werden er Maandag in de haven van Boulogne twurtig ton witting in het water geworpen, OPENBARE ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD DONDERDAG 31 DECEMBER 1931 om 5 uur avond*. DAGORDE 1. Vertlag d;r laotile zitting. 2. Verkoop van een perceel boewgrone door de C. O. O., gelegen te Poperinghe sektie E, num. 592a. 3. Goedkeuring van den verkoop van bout gewassen door de C. O. O. 4. Protest tegen dc gebeurlijke afschaffing van het treinverkeer tusschen Yper en Roe- sclare. 5. Rekening der stad voor 1930. 6. Vernieuwing van een vijfde der leder van het Keuringsbureel der bop. 7. Vaststelling der wedde van den gemeen ieontvangcr, ingevolge het K. B. van 14 Jul 1930. 8.Benoeming van twee gemeentebedienden 9. Mededeelingen. VRIJDAG 1 JANUARI 1932, en ZONDAG 3 JANUARI 1932. in De Lelie bij Hector Benoot, Veurnestraat. illlllllllüllllüllllllllllllllllillllllünililllUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIilllllllll DRINKT MAS-CAR BIER VOETBALWEDSTRIJDEN HOE DOELPUNTEN GEMAAKT.. EN GEMIST WORDEN 't Is toch maar een kinderspel zoo'r balletje van ongeveer 70 cm. omtrel door een opening te werken, die ruim 17.5 m. v. groot is I Hoe komt hel dat zooveel doelpunten gemist worden doelpunten die toch het hoogste genot ri een voetbalwedstrijd verwekken Het spel kan zeker boeiend zijn.. Het kan cr soms spannen in een match maar als er geen goals ter wereld ko men, dan lijkt de match op een vuur werk zonder knaleffecten. Wat vraagt het volk op 't voetbal veld Doelpunten Natuurlijk dat de favorieten het winnen 1 En toch... hoeveel wedstrijden wer den er gespeeld, zonder dat de nulier van de scoorplank weggeveegd wor den 't Moet toch zijn dat het maken var een doelpunt groote moeilijkheden ont moet, zegt de toeschouwer, die niei onredelijk is. Ja, de moeilijkheden zijn talrijk en groot. In den strijd tusschen den aan valler en den verdediger, heeft deze laatste altijd veel voor op den eerste Als de bal maar weg is I zal een back denken in dreigende gevallen, en hij kanjert den bal weg, waar hij vlie gen kan I De aanvaller heeft den bal niet te kanjeren op goed valle het uit De bal moet binnen den doelrechthoek gaan... En dan staat daar nog eer soort van inktvisch, die z'n armen naar alle kanten uitsteekt en sprongen maakt alsof hij elastiek in z'n beenen had 1 Had de aanvaller nu tijd genoeg om den bal te richten, dan zou 't nog we! gaan. Maar een tiende van een seconde heeft hij om de kans waar te nemer en laat hij dien tijd passeeren, dan is de bal weggekaapt of ligt de aanvaller tegen den grond 1 Doelpunten zijn dan ook dikwijl; de vruchten van een gelukkige reflex van een beweging van het hoofd of van den voet, zoo snel uitgevoerd, .dat de handeling de gedachte vooruitloopt er de aanvaller vaak verbaasd den bal nagaapt, die via zijn lichaam hr^'t net verdween Maar zelfs als de voorspeler al den tijd heeft, namelijk als hij volkomen vrij voor doel staat met den naasten Nack vijf a zes meters van hem verwij derd en met den doelman op den grond, zoodat de doelmond wijd gaapt als Gullivers mond in LillipuL dan nog gebeurt het, dat het doelpunt gemist wordt en het leder erbarmelijk levens het hout vliegt. Hier zijn de zenuwen de groote schul den Verrast door zijn onverwachte e ie positie, welke zeer dikwijls ont- 'aat door de wisselingen van het spei icn o!ec oordeel van een der ach- e.spelers, verliest de aanvaller zijne a!mte en... de trap is gegeven vooi et oog goed opgemerkt en de gees poc Jecld heeft !t„.i men den forward v„igc Zoo n kleine bal en .oo'n groo.c goal En verwenschin- gen geven uiting aan de ontgoocheling Jer mensriien... Waardoor die men- schen juist toonen dat ze aan 't zelfde gebrek lijden als de forward, die het aoelpur.t miste Koelbloedigheid is voor een forward -e groote zedelijke factor, die hem met :.laar hoofd door de moeilijkste toe- ..anden zal brengen en hem ook zal eipen om de kansen waar te nemen, als de bal hem nabij den doelmond yereikt, J- «ren. Camille Vn Ryclfcsch Rachel, Dickebu 472. Damci:»ipae' d*v' J"0™ baene Maria. BiT,5t^aat' ^73. Deb Georgette, d.v. e°T° en Samyn Zu Staticplein. k Deschodt Guido, Camille ea Va«Porde Agnea. St. J. straat. 475.|ryc5 Joaef. tv. Ma :n Cordonnier E r*e»terstraat. Bouve René, z.virn Ghesqquiere I tha. Bocschepesti 7 477. Gousey Ju z.v. Camille ,i|liv,"r Blanche, Ber plaats.478. fr- Willy, z.v. Jeromi Decletck SimoijrLeelestatiestraat, OVERLIJDF.^36. Dejongbe Barb 77 j., kloosternj St. MichielsgesticKt 239. Metlack yca' ech*g. Morel Ht 73 j., Lappestrak- ^40. Maes Henri, Brysemael Eu gei j*. Yperstraat. Artois Georges**1 z*v- 1 heophile en l, Jeanne. Gasthui! ^42. Huyghe M 22 j., z.v. Jules fc-C-kewaert Maria, lesteenweg. -Ssnqckaert Maria Devo» Henri. 3lGasthuis. 1IL VI LIJKESpO. ancayzCr landbouwer en fcie Maria, z.l. peringhe. I yaeghemaeckarce! sardewerlcer er.'rlyte Margarit» b.v. r'operinghe. I Decorte MarCider- •vijzer van Oostv.'cn en Degraevrela, z.b. van Poperii» t Beleefde uitnoemg aan familie,, den en kennissen ide PLECHTlGEf. •11S, op Dinsdag Januari 1932, o uur, in St. Janskertot lafenis der zie rleer en Vrouw j JULES VANDE1ARL1ERE-CH AR Vanwege dc Kisrs. STAD IPERINGHE. 4 BESTUURLUE BERICHTEN LAGER 'N DER WIJS. Openstaande plats van Onderwi. 4 in de gemeentejke jongensschoo. P Eene plaats vp onderwijzer is begeven in de geieentelijke jonsjjj school. Jaarweddt volgens dfrAvetil De aanvragen melde noodige stuka (diploma en ancfre getuigschrifte, moeten vóór 20 Jtnuari aanst. in diend worden bij hd gemeentebestv BEPAALDE SLUITING DER. KIEZERSLIJSTEN. I er uitvoering var, artikel 37 van I Kieswetboek en artilel 6 der Wet 11 Augustus 1928, wordt er-ter nis gebracht van het publiek dat bepaald-geslotene lijsten der p ment«kie7ers en uii>5 raadskiézers voor I 932-1 93-a I^VSoic* der vrPuweiijke gfemeenteraa iezers voor 1932-1938, ter inzage n het publiek berusten in het gemeerisekre- tariaat en in het politie-commiariaat van hqden af tot 10 Februari aist. DE MAANDELIJXSCHE ZWIJNENMARKT. s.r Daat de Eerste Vrijdag van tvn-1 staands maand den I Januari is, de maandelijksche Zwijnenmarkt \vi Januat* plaats hebben op den Twe." i VrijdaJ der maand, 't zij den 8 J nl*" ari 19*2, Bij be-el Do Burgome^r'" en De Secretai»,^ SchepenT M. Couttenier. N. L,'. HAl I I lllllllliil I! Illliiil llilillllllllni il I lillilllfl UIT POPERI/GHE. Zijt Gij in uw huis voorzien Van cie f'l riciteit, koopt een radiotoestel ZENIT Zijt Gij maar voorzien van gaz of petri •coopt een STELLAVOX Te verkrijgen te PoperinghéF'bij C. Ampen en Zonen, Watoustraat. Tel. Lucien Dc Puydt, Gasthuisstraat, 6. Tel. I Octave Devos, Casselstraat. Tel. I 55i tldm. Stevens-Pattou, Gasthuisstraat. Officieele Agent in Yper Edm. Stevens-Pattou, Vanden Pee lil. 24 .iiiliU8lflnil||lUl)J!llIllUlltillltllllllliIllliUlpiUlillllH|10IHP VERMAKELIJK. HEDEN -i ZONDAG 3 JANUARI 1932. RERBERGKERMlS In 't Smisje bij Henri Guillebert, Veur nestraat. KERBERGKERMI, «In het Molentjebij Marcel DWinou Casselstraat, nouiB GROOTE KALKOENSCHIETING. Op de liggende pers, bij Emile Decrockj Statie, Poperinghe. Oppervogel een zwa ren kalkoen en 20 fr. ieder Zijdvogel ee)l rwaren kalkoen ieder Kalle een zwarea kal koen 5 Primés elk een zwaren kalkoen oi f0 frank 10 Primés van I Wild Konijn er j 5 frank 50 kleine vogel van 15 frank J inleg 18.00 frank. Boven de 80 schatters eén vogel meer en beneden de 80 één»0g,J j min. lnachrijving bij Em. Decrock, »anaf I I uur. Begin om 2 uur. Eir.de rond 6 uur_ «■es-Dagen van tsrtiag avoncj begon te Brussels Zes koers. Er waren 20 koppel» ,7^** vertfre*k. Nog nooit werd eene cnt zoo hard betwist, 't is er waarlijk! i0!,. kaansch in het ronden neni»^i I Oonderdag morgen was de tocjj n. 9P o fonae* pj, 3. Pynenberg-ffaspenning (HoIJ.)P" P' 4- J. V«n f-Je^Haegeiateen (B.) Pt CHARLIER-DENEEF (Belgen op I ronde 2. H.Aerst-Haes^ndonckx. 43 9P 3 j-ondel

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 2