BUREEL- SCHOOLGERIEF Indischs Wachten 5 FABRIEK VA» rOURRURLM BRONCmtT Voor School behoeften en ai Ie Bureelgerief 4 MKIMIIST0 SCHOONSTE GESCHENKEN Gebroeders OUPOWT Alle Drukwerken aan de beste Voorwaarden Nieuwe Molos SAROLEA, type 1931 Willy GOMBJSRT P. Hlanckaert-Verleeae WHaur.PRIEM-LEHOüCB De Roode Pillen G. Dupont Zooi^ REGISTERS VI CLASSEURS Vulpenhouder "Victory's,, ABDIJSIROOP m VOOR ALLE GELEGENHEDEN HENRI LYSYj Duinkerkstraat, 20, Poperinghe. HUI DEN VETTE RIJ LEDERTOUWERIJ BELGIGA Alf. WALLYN Beste Inlandsche Wol Flix Liétaert-Timperman I Maur. DEVOS,velomaker, Groote keus Vélos Motos lége en Jules LENOIR, velomaker IN DE SCHAAR L YPERMAN - RECOUR, -> Watermans "The Swan,, Pelletier Pen VIJF VERSCHILLENDE MODELLEN, =™=a VANAF 5800 FRANK Groote keus van allerhande MEUBELPAPïER Stoomvorwerij-Niewwasscherij Huls DULION, BRUSSEL. Eng. Dondeyne-Gesquière In den Gouden Gilet Rcmi Dewickere-Lietaert AKKER'* wendt l Yperstraat, 2, Poperinghe Friture-Restaurant-Hotcl de ia~PÖRTÉ D'ANVERS Aimé THEETEN HiLAIRE HUYGHE S*8 LLIE» .BELGISCH FABRIKAAT VPCRSTRAAT I |ggg-*-l|a POPERIMHE ZIJN VAN HEDEN AF TE VERKRIJGEN KOMPTANT EN OP KREDIET (12 en 24 maanden) XT"*1 BIJ DEN AGENT POSTKAARTEN ZICHTKAARTEN SPEELKAARTEN ten bureele dezer: Yperstraat, 2 (bij de Poet) TOILES-C1REES, UNOLEUMS OVERLEDER ..ongezaagd en met schors gelooid... TUIGLEDER WIT LEDER CHROME of WELSTER Witte Flanken Speciaal Leder voor Pompen Fabriek van Tigen cn Getten per serie en op maat (Kleuren en Modellen naar keu*) Alle Lederen en toebehoorten voor Schoen- en Gareelmakers s BASTIEREN (Bachen) op alle grootten en op maat KOEIHAAR van beste hoedanigheid MACHIENERIEMEN in Leder en Balata Vraagt prijzen en stalen bij s Noordstraat, 29-31, POPERINGHE. Telefoon 46 IN DEN NEGER Meester-Kleermaker Gasthuisstr., 39, POPERINGHE. Poatcheckrek. 76.632 Bijzonderheid van zwarte peigni, granité en aerge. Laken voor alle uni formen. Overgroote keu* PARDESSUS De laatste nieuwigheden in de uitstal ling KOSTUMEN. Sterke Gemaakte Werkklaederea. Beste Belgisch merk der onovertroffen Regenmantels en Gabardines in alle grootten en modellen voor Hee- ren, Damen en Kinderen. Aanneming van alle Uniformen, vaandela an kunst borduurwerk. Spoedige Bediening. Genadig# Prijzen. van het oud gekend Depot bij Justin DENUT-HUYS, Gasthuisstraat, 48, Poperinghe. Genadige Prijzen. Spoedige bediening. HUIS VAN VERTROUWEN Yperstraat, 63, Poperinghe. VERSIEREN EN BEHANGEN Rijke en Moderne Behangpapieren STOORS - GORDIJNEN - TAPIJTEN en alles wat den stielbetreft Zeer voordeelige prijzen Lincrusta Linoleum Stragula IN DE WOLWASSCHERIJ Veurnestraat, 73, Poperinghe. voor Matrassen rechtstreeks van de scha^tn in huis gewa»jef,en. Verminderip^— Toor Voortverkoopers. JBERICHT aan de LANDBOUWERS. Om goede en vaste boter te karnen, is het hoogst noodig de koe van allen inwendigen brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van den Bleen- en Zuiverdrank van Art MONTEYNE, aan 3 fr. het pak. Depot Apotheek H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. LOONBOEKJES De wet verplicht de Werkgevers aan ieder hunner Werklieden een loon- boekje te geven. Deze hoekjes kan men verkrijgen bij Gebr. Dupont, Yperstraat, 2, Pope ringhe. Prijs 0.75 fr. het stuk. Groote keus van Gemaakte Kleede ren voor Heeren vanaf 375 fr. Voor Kinders, vanaf 75 fr. Bijzonder keus Werkkleederen, Paar., Engelsch leder en Genre LafonU GENADIGE PRIJZEN VERHURING VAN LUXE-AUTOS TAXIS A.YPERMAN-DENECKER, Yperstraat, 83 POPERINGHE Tel. 217 DE G.AZET VAN POPERINGHE. 28 DUIZEND EN EEN door A. Sarath Kumar Ghosk Na dus vernomen te hebben wat de dwazen er van dachten, keerde de man. die uit het paleis was geslopen, een voor het aanbreken van den dag, weder heimelijk terug, terwijl hij in zichzelf lachte Maar nabij den buitenmuur stiet hij plotseling op iets in de duisternis. Het was een bedelaar, die op den grond zat met zijn rug tegen den muur en in 6tilte zijn gebeden mompelde. De jemadar site met een doffe stem een vloek uit en sloop naar het paleis. Maar de bedelaar sprong met een ge melijk lachje overeind en verdween in de duisternis in de richting der hoogvlakte. Middelerwijl hadden Narayan Lal c-n zijn bewakers den voet der heuve len bereikt. De land'treek werd steeds wilder en woester. Dichte djungels en donkere ravijnen wisselden af met gapende builen en steile afgronden. Reusachtige hoornen, die met hun krui nen de wolken doorboorden verhieven zich statig op de glooiende heuvelhel lingen. Rotsblokken van vulkanischen oorsprong en van kolossale afmetingen weieer van de bergen afgerukt door een hevige uitbarsting, lagen daar, drei gend hun evenwicht te verliezen, op de plaats waar zij gevallen waren. Den negenden dag begonnen zij, op grooten afstand gekomen zijnde, de cnduidelijke omlijningen te onderschei den van een uitgestrekte verhevenheid. Misschien was het een overoude vij geboom, die een groote oppervlakte bedekte, of de puinhoopen van een gebouw, die in den loop der eeuwen door 't maagdelijk woud overwoekerd waren geworden. Tegen den avond konden zij de ver hevenheid duidelijker onderscheiden en maakten halt bij die plaats. Men kon niet verder. Het was één dichtge groeide massa van strukgewas3en en djungels. Eenige ©ogenblikken stonden ze nu daar besluiteloos, uit het veld geslagen. Maar na een scherpe bocht naar het westen gemaakt te hebben, ontdekten zij een steile helling, die in het voor historisch verleden wellicht een voet pad was geweest. Hierlangs daalden zij. allen op één rij achter elkander loopend. af, tot zij plotseling voor eene diepte kwamen. Aan hun voeten strekte zich een lang donker ravijn uit. Dit was zoo smal Alle slach van Matten, Gordijnen, Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flo- con, Crin, Wolle, enz. ROUWBEHANGSELS MAKEN VAN ROUWKAPELLEN Voordeelige Prijzen Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. IN DEN SAUMON Yperstraat, 44, Poperinghe. AANKOOP VERKOOP VERWISSELING ▼au DUIVEN. AANKOOP AAN DE HOOGSTE PRIJZEN Tan alle PLUIMGEDIERTEN EN WILD welke ik zelf per auto ter plaats kom afhalen Altijd in Kuis alle slach van Kiekens, Hen nen en Duiren aan genadige prijzen. KOOPMAN IN F1SCHOUW en MOLVELLEN aan den hoogsten prijs. TELEFOON 260. HOOGSTE PRIJZEN VOOR WILD |g DAMES EN HEEREN, Ik heb de eer u kenbaar te maken, alsdat ik mij kom te stellen in Nr 121, YPERSTRAAT, als PELSENMAKER. Bij mij zult gij vinden eene bijzondere groote keus van dt^.lagisie' nieuwigheden van het seizoen. - - Ml Prijzen buiten alle concurrentie, Maken en herstellingen. Alles wordt ten bL'ize met de grootste zorg gedaan -Spoedige en Trouwe bediening i„"Koï>èhcfe~dat gij mij met een bezoek zult willen vereeren, dank ik u op voorhand. Aaanveerdt, Dames en Heeren, mijn beleefde groeten. Victor BATTHEU-JEROME, Yperstraat, 121, (bij de statie) POPERINGHE. Yperstr., 9, POPERINGHE. Tel. 177. Opvolger van Florent LEMAHIEU. The Bercley, The Raleigh, Marshal Kinder-Velos Occasie-Velos Agentschap Velos en Motos F. N. De velos worden in huis zelf ge maakt, en zijn 2 jaar gewaarborgd. Alle herstellingen worden aanveerd. DRINKT MAS-CAR BIER ffr. Ik heb de eer het geacht PA publiek kenbaar te maken jjÉSra dat ik kooper en verkoo- per ben van Oude en Jon- M|| W ge Duiven, ook kan men E bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle Pluimgedierte en Wild. Hoogste prijzen voor MOL- FOUINEVELLEN. In de Nieuwe Stad Veurne 3, Veurnestraat, 3, POPERINGHE. TELEFOON 238. dat op den bodem een gems zich niet kon omdraaien. l ot zoo ver gaan wij, en niet ver der zeide de aanvoerder der be wakers. Uw taak ligt verder, wij zullen u hier wachten. Narayan Lal kon niet onmiddellijk een antwoord vinden. Hij beschikte nu over elf dagen om zijn taak te vol brengen hoe spoediger hij haar begon des te beter. Anderzijds was het slechts acht dagerr geleden nieuwe maan ge weest nog zes dagen en dan zou hei volle maan zijn. De derde dag na de volle maan zou samen vallen met den negenden dag van zijn taak. Als hij dien nacht niet slaagde, bleven hem nog slechts twee dagen over. als hij er tenminste het leven afbracht l lk blijf hier ook nog een poosje wachten gaf Narayan Lal ten ant woord. Zij keerden naar den ingang der vallei terug, en na een halve mijl ver der een grooten sal-boom gevonden te hebben, sloegen zij daaronder hun tenten op. In den avend van den zevenden dag dat is twee dagen voor Narayan Lal een poging kon wagen om zich van den diamant meester te maken geleidden zij hem naar het ravijn en gaven hem twee harsfakkels in de han den om hem op zijn weg voor te lich ten. genezen de verstoptheid, zij ma ken het bloed zuiver, de maag en de ingewanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainis- sen, trage spijsvertering, het over geven, het zuur, de slaperachtig- heid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij Hil. Notredame, Apotheker, Groote Markt, Poperinghe. De doos 6 fr.de Yi doos 4.50. PI Als ik den derden nacht bij u niet terug ben, kunt gij er wel op rekenen, dat ik dood ben, zeide hij tot de bewakers. Tegelijkertijd daalde hij in het ra vijn af, terwijl de bewakers naar hun tenten terugkeerden, wel wetend dat er voor Narayan Lal geen andere uit gang bestond dan langs hen. Maar tot meerdere zekerheid plaatste Harnam Das, de aanvoerder der bewakers, vijf mannen aan den ingang van het ravijn; aangedreven door een zonderling voor gevoel, trachtte hij dit niet alleen af te sluiten voor Narayan Lal, maar ook voor onbekende vijanden den toegang te belemmeren. De vijf mannen zetten zich neder onder een peepuboom aan den ingang van het ravijn en rookten hun hookah's totdat zij afgelost zou den worden door hun makkers, die een halve mijl terug gekampeerd wa ren. Narayan Lal begaf zich op weg door het steenachtig ravijn hij brak bijna zijn hal3, toen hij om een reusachtig rotsblok heenklauterde, dat uit de heu velzijde vooruitsprong als een kolos sede grijpende vuist met de vingers naar omlaag hij ploeterde tot aan zijn en kels door de modder van een voorma lige rivierbedding, klauterde met glib berige voeten aan de overzijde tegen den smallan kant en verdween uit het gezicht der bewakers... Los het slijm op. vastzittend in de luchtpijpen, verge makkelijk het fluimen, ver zacht de snijdende pijn van het hoesten en versterk Uw ademhalingsorganen met de snel en krachtig ingrijpende, maar altijd onschadelijke Redders Longen •- V AD* Apotbtkco. P«r Irsck ft. 14.5 J. fr. 24.50 co fr. 3*50. OM DUURZAAM TE ZIJN MOET EEN SCHRUFMACHIEN EEN ZACHTE EN GEMAKKELIJKE TOETSSLAG BEZITTEN... 3** DIT VINDT MEN BIJ DE REMINGTON MACHIF.NEN. Vertegenwoordigers Gebr. DUPONT Yperstraat, 2, Poperinghe. Tel. 180 Casselstraat, 48, POPERINGHE. Alle slach van Mans- en Vrouwvelcs^ Vici, Durkopff, Reno, Elias, B. S. enz. enz. Kindervelos -Occasievelo» Alle Herstellingen ALLE MERKEN VAN MOTOS Alle velos worden bij mij gemaakt en zijn twee jaar gewaarborgd. DRINKT MAS-CAR BIER a^aininoiHiiiimniiuuiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiitiiHHiiuiiiiiiiiuuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiifliiiiJiiB Poperinghenaren, als gij naar Brussel gaat, bezoekt do Antwerpsche Steenweg, 8, BRUSSEL Noenmalen aan vaste prijzen en volgens kaart. Huurhouder Groote Markt, Poperinghe. laat weten dat hij voortaan ook alle Reizen aanveerdt per PRACHTIGE MODER NE LUXE-AUTO. DRINKT MAS-CAR BIER y y Oud Huis van Vertrouwen Meester-Kleermaker Yperstraat, 22, POPERINGHE. Met het Zomerseizoen, schoonc^n groote hoeveelheid Kostumen, gemaakt en op maat. Specialiteit van Sterke Werkkle«deren IMPERMEABELS -t Spoedige bediening Genadige irijzen Telefoon 174 1 lll!llll!l!lilill!!iii!l!lil!lll!!ll!l!ll!!l!!illl!llllllll|lllll|llllllll!!l!lll(!IIIIIL HET WONDERBAAR WASCHTOESTEL Alleenlijk te verkrijgen bij CHARLES DECLERCQ, 13, BERTENPLAATS, (KLEINE MARKT) POPERINGHE Horlogerij - Goudsmederij - Juweelen De schaduwen van den nacht waren gedaald en de aarde was in duisternis gehuld. Bij de tweede waakstonde, te middernacht, kwam Harnam Das met vier zijner makkers dc vijf bewakers aan den ingang van het ravijn aflossen. Op honderd elleboogsmaten afstands gaf hij een teeken maar dit werd niet beantwoord. loen hy naderbij kwam, zag hij bij het flikkerende vuur van droge bladeren, dat de mannen ont stoken hadden, dat zij allen op den grond lagen uitgestrekt. Op twintig pas sen afstands herhaalde hij het teeken, maar ook toen ontving hij nog geen antwoord. Met een aangstig voorgevoel trad hij op hen toe. De vijf mannen lagen alle op hun rechterzijde hun beenen lagen opge trokken onder hen, evenals toen zij nog cp den grond zaten en het hoofd van elk rustte op de rechterzijde op den grond. Ieder hunner hield zijn hoo kah nog in de rechterhand. Zij waren alle dood Hij bevoelde hun lichamen zij wa ren nog warm hij keek naar het vuur het flikkerde zacht het moest nauwe lijks twee uren geleden ontstoken zijn. Hij raakte de chillum van alle hookah's aan zij waren ijskoud. De mannen waren een uur dood, misschien iets langer maar twee volle uren niet. Hij onderzocht nauwkeurig elk lichaam om de oorzaak van den Dépot der Monters LIP Verkoop der eenige echte en gewaar borgde Statie-Monter Roskopff-Pa>ent Régulateurs Pendulen Wekkers Verkoop van Kettingen in Goud. Zilver en Nickel bijzonder schoone keus van Brochen, Oorringen en Ringen in Goud en Diamant. Aankoop van Goud en Zilver Yperstr. 2, POPERINGHE Rekhofs^fl Alle herstellingen van Horlogiën en Juweelen worden aanveerd en spoedig uitgevoerd. Zich wenden Rekhófstraat dood te ontdekken, en nauwelijks had hij het hoofd van den grond opgelicht, of de oorzaak van hun dood werd hem maar al te duidelijk. Aan de linkerzijde van den hals was een diepe wonde toegebracht, door de halsslagader doorgesne was. De wond moest veroorzaakt door een scherpe snede met een dag; of een zwaard. Dc moordenaar moest v.oor zijn slachtoffer gestaan hebben, terwijl hij hem den slag toebracht. Maar toen Harnam Das de gelaats trekken van elk bekeek, vond hij dit kalm en rustig zonder eenig spoor van doodsangst. De dood moest pijnloos en oogenblikkelijk geweest zijn. De moordenaar kon zijn slachtoffer niet van voren genaderd zijn. was aar^gfl oest Van achteren dan Dit was alleen mogelijk, wanneer de slag met de lin kerhand toegebracht was. Maar waren dan de moordenaars, die hun slacht offers alle tegelijk van achter genaderd waren, alle linksch geweest Dat was moeilijk aan te nemen Harnam Das onderzocht zorgvuldig den grond ach ter ieder lijk, maar de harde aarde v< toonde geen enkel spoor van aanko-| mende of zich verwijderende voet drukken. (Wordt voortgezet.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 4