Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. l§ t te mar p'% De Jacht. van Huid en Voeten .TWAALFDE JAAR. - NUMMER 35. Mn WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 28 OOGST 1932. Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT, Yperatraat, 2, POPERINGHE. De aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. ENKELE BIJZONDERHEDEN. Het neerleggen der lijsten. In gemeenten van 5 tot 10.000 in woners, 30 handteekeningen Wie zijn stemgerechtigde kiezers Het inschrijven op de kiezerslijsten. We zegden zooeven, dat elkeen zelf moet nagaan, of zijn naam op de lijs LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE s Voorbereidende en Aaanvullende Proeven. 2" Zittijd 1932. DRINKT MAS-CAR BIER HOE ONZE KUIKENTJES IN DEN HERFST DOEN LIGGEN De Opstijging van Professor Piccard. OPENING EN SLUITING IN 1932-1933. 4.) Op 1 November, voor de ree geiten. 4.) Na 28 Februari 1933, voor de blokeenden, mannetjes en wijfjes, en voor alle andere jacht op het water wild, uitgezonderd de eenden anders dan de blokeenden, de talingen, gan zen, kievitten, plevieren, watersnippen dovers, blauwe reigers, aalscholvers, meerkoeten en waterhennen, waarvan het schieten tot en met 10 April 1933 toegelaten blijft DE VLAAMSCHE BEDEVAART NAAR DIXMUDE. J. DRINKT MAS-CAR BIER WORDT ER MINDER BIER j GEDRONKEN? DRINKT MAS-CAR BIER r K JU Meisje door auto omgeworpen en den schedel gekloven. Fabrieksbrand te Cambrai. ABONNEMENTEN j Jaar, ia stad 12 fr. per post 16 fr.» Conga 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 frj MEN ABONNEERT OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN i De Poatabonnentea in Belgie, dia van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't poet- bureel dat ben bedient, en niet aan one. Plakbrieven bij one gedrukt worden één maal gratie in oce blad overgenomen, ga—maaauiaaanng-.tcT Poetcbeckrekening Nr 48459. Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen ia te zenden tegen den Donderdag noen. Kleins berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooze ingezonden artikel* worden ie da tchenrmand gegooid. Bij elk ichrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een poataegel voor ant woord te voegen. Het blad tteat ter beacbikking van alwie hst goed meent met bet algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr, minimum 3.00 fr. Rouwberichten 0.8Ü fr. de regel, met mini munt van 3.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notariaten en Dear ivaarderi. Voot dik wijl* te herbalen rekla- men, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorband te betalen. In de maand October aanst. zal het gemeentelijk kiezerskorps niet enkel in onze stad, maar in heel het Land, op geroepen worden, om nieuwe gemeen teraadsleden te verkiezen, die dan van af 1 Januari 1933 hun mandaat zullen uitoefenen. De laatste verkiezingen hadden in derdaad plaats op I 0 October 1 926, en de huidige gemeenteraden vervullen hun mandaat sedert 1 Januari 1927, dit is gedurende zes jaar. Men is dan ook sedert geruimen tijd bezig, in verschillende politieke korpsen met gedachtenwisselingen en zelfs met het opmaken van candidaten- lijsten, die zullen moeten neergelegd worden, vijftien volle dagen vóór den dag der stemming. Vijf dagen te voren moet de voor zitter van elk kiesbureel de plaats, da gen en uren bekend maken, waar en wanneer de candidatenlijsten zullen moeten worden ingediend door de drie peters, die door de candidaten zelf gemachtigd worden tot het nederleg- gen van hun lijst en tot het controlee ren van de concurreerende lijsten en het aanklagen van onregelmatigheden, die deze zouden bevatten. Buiten deze drie peters, moet elke candidatenlijst nog onderteekend wor den door een aantal stemgerechtigde kiezers. Het aantal der noodige onder- teekeningen verschilt van gemeente tot gemeente en hangt namelijk af van het aantal inwoners. In gemeenten met 20.000 inwoners en méér, zijn 1Q0 handteekeningen noodig In gemeenten van 10 tot 20.000 in woners, 50 handteekeningen In gemeenten van 2 tot 5.000 inwo ners, 20 handteekeningen In gemeenten van 500 tot 2.000 in woners, 1 0 handteekeningen In de gemeenten van minder dan 500 inwoners, 5 handteekeningen. Aan te stippen valt, dat de candi- ten zelf niet mogen mede-onderteeke- naars zijn van deze lijsten. Zij mogen ook geen candidaten zijn op twee ver schillende lijsten, noch in éénzelfde, noch in twee verschillende gemeenten. De onderteekenaars van lijsten mogen ook geen twee verschillende lijsten on derteekenen, onder gevaar van vervol ging door de rechtbank. Het kiezerskorps voor de gemeen teraden verschilt aanzienlijk van dit voor de provincieraden en voor de Ka mer en Senaat. Inderdaad, voor deze laatste verkiezingen, zijn de vrouwen, slechts uitzonderlijk Itot de stembus toegelaten, namelijk indien zij moeder weduwe of weduwe zijn van gesneuvel de soldaten, of indien zij zelf geduren de den oorlog zulke diensten hebben bewezen, die haar speciaal dit stem recht hebben doen toekennen. Voor de gemeenteraden daarentegen zijn de vrouwen op denzelfden voet geplaatst als de mannen, voor wat het kiesrecht betreft. Dit wil zeggen, dat zij stemrecht bezitten indien zij de hoedanigheid van Belg bezitten of de naturalisatie hebben bekomen den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, sedert ten minste zes maanden, in de gemeente wonen, waar zij het kiesrecht willen uitoefenen en op de lijsten in geschreven zijn. De inschrijving op de lijsten is noo dig, om tot de stembus toegelaten te worden. Deze inschrijving is nochtans Verplichtend, indien de drie vorige voorwaarden vervuld zijn. Indien door nalatigheid of vergissing de naam van een kiezer, die de drie eerstvermelde Voorwaarden vervult, niet op de lijsten Zou voorkomen, is het de plicht van dezen kiezer, om deze te doen herstel len, wil hij zich niet aan onaangenaam heden blootstellen, wegens niet uitoe fenen van zijn kiesrecht. Men weet dat •n Belgie de kiesplicht bestaat, en dat nien niet, zooals in andere landen, het fecht heeft om thuis te blijven. Wel mag men zich natuurlijk in het bureel onthouden en zijn brief in de bus ste ken zonder hem ook maar ontvouwen te hebben, maar naar het stembureel moet eiken kiezer komen. ten voorkomt. Zulks kan hij doen ten gemeentehuize, in de politieke associa ties en in verschillende politieke lo kalen, die zich zulke lijst hebben aan geschaft. De lijsten der kiezers worden opge maakt door de zorgen van de gemeen tebesturen, die deze periodisch doen nazien en aanvullen, en wel, elk jaar, dat nieuwe gemeenteraadsverkiezingen voorafgaat. Hij, die vóór 1 Juli van een gegeven jaar zijn gewoon verblijf van een ge meente naar een andere overbrengt, kan, op dien datum niet behouden worden op de lijst van de gemeente kiezers der gemeente, die hij verlaat. Hij kan dan zijn inschrijving vorde ren op de lijst der gemeentekiezers in zijn nieuwe verblijfplaats. Hij heaft tijd tot den 20 September om te be wijzen, dat hij daar sedert 6 maanden woont. De kiesverrichtingen. De kiesverrichtingen gebeuren in te genwoordigheid van een kiesbureel, bestaande uit een voorzitter en ver schillende leden. Voor de aanduiding der voorzitters kiest men gewoonlijk leden van de Balie, van de notarieele orde en verder in kleine gemeenten, gewone kiezers, waarvan men nochtans verwachten kan, dat zij een zekere on derlegdheid hebben. Als leden van het kiesbureel kunnen alle kiezers aangeduid worden. Ge woonlijk kiest men daarvoor nochtans kiezers uit, die minstens 30 jaar oud zijn. Deze krijgen een specialen oproe pingsbrief, en moeten zich in het bu reel bevinden, vóór het openingsuur, en een gedeelte ervan moet ook na de sluiting het depouilleeren van de stem brieven helpen maken. Ziedaar enkele algemeene beschou wingen omtrent de aanstaande gemeen teraadsverkiezingen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: HOOGER ONDERWIJS. De afgevaardigde van de Regeering brengt ter kennis van de belangheb benden dat de inschrijvingslijsten voor den tweeden zittijd 1932 der voorbe reidende en aanvullende proeven, tot en met 8 September e. k. in het pro vinciaal bestuur, bureel 1 2, zullen open blijven voor degenen 1.) wier getuigschrift van middel bare studiën door de Commissie afge wezen werd en die de voorbereidende proef wenschen af te leggen 2.) wier getuigschrift van oudere humaniora door de Commissie werd aangenomen en die, door het afleggen van een aanvullende proef, dit getuig schrift geldig willen maken voor de toelating tot een academisch examen dat er niet op vermeld is. De prijs der eieren is op dit oogen- blik een beetje steviger dan vóór en kele maanden. Men kan er zeker van zijn dat het eierenaanbod in de ko mende herfstmaanden minder belang rijk zal zijn dan het vorige jaar, door dat de kippenkweek dit jaar heel wat verminderd is. De kuikentjes, in de maand April geboren, zouden normaal in October moeten leggen. Om in de praktijk wer kelijk zulken uitslag te bekomen, dient de voeding der dieren evenwel op bij zondere wijze verzorgd het gaat b.v. niet op, uitsluitend mais te voeren, zooals maar al te dikwijls het geval is. De kuikens moeten ook brij te eten krijgen zooals men weet bestaat deze brij uit meelstoffen gemengd met 5 suiker het pluimvee is daar buiten gewoon verlekkerd op, hun eetlust wordt er door geprikkeld en men ver- lieze daarbij niet uit het oog dat «een kip met den bek legt». Degelijk gevoede kuikentjes zullen zeker 4 a 6 weken eerder leggen dan andere minder goed verzorgde dieren; deze verhooging van de eiervoort- brengst in het dure seizoen zal van grooten invloed zijn op de winstuit slagen van het neerhofbedrijf. Voor het publiek is de welgeslaagde opstijging en nederdaling van den Brus- selschen hoogleeraar enkel een record en een sportstukje, in den aard bijv van een vlucht over den Atlantische» Oceaan. Den 2 7 Mei 1931 had Piccard reeds een opstijging gewaagd tot een hoogte van I 5.500 meter terwijl de Ameri kaan Soucek in 1930 een hoogte van 1 1.500 meter bereikt had. De professor heeft er nooit aan ge dacht als een sportman op te treden doch wel als een man van wetenschap In die hoedanigheid werden hem de middelen door het Belgisch Gesticht voor Wetenschappelijk Onderzoek ter hand gesteld. Laat ons niet vergeten dat dit Belgisch Instituut dien Zwitser in staat gesteld heeft zijn stout plan te verwezenlijken. Men ziet dus dat Bel gie toch voor iets dient. Door een ongeval, waaraan hij geen schuld had, kon professor Piccard in 1931 alle vruchten van zijn stoutmoe dige en belangwekkende onderneming niet plukken. Thans zijn de opstijging en de daling normaal geweest, uitgenomen de schok van het schuitje tegen den kleine heu vel in de vlakte van Lombardije. Wat was het doel van den geleerde? De cosmische uitstraling onderzoe ken, en met juistheid den electrischen staat van de stratosfeer meten. Een Fransch geleerde Teisfereux de Bort, heeft dien naam gevonden. De stratosfeer begint, volgens de al gemeene metingen op 12.000 meter hoogte. Sondeerballons hebben die hoogte ver overtroffen. Reeds in 1913 werd te Parijs een van die ballons opgelaten die neerdaalde na een hoogte van 37.500 meter te hebben bereikt. Wan neer nauwkeurige metingen betreffende de electrische spanningen van de at mosfeer moeten gebeuren, is iemand onontbeerlijk aan boord van het lucht schip. Wat belangrijk is voor professor Piccard is niet den electrischen staat op een hoogte te meten, maar op ver schillende hoogten het verschil van de cosmische uitstraling op te nemen. De Amerikaan Millikan zou haar gevonden hebben. Wat is dat Sedert langen tijd vermoedt men dat zekere stralen «uit den hemel» vallen om de atmosfeer te electrifieeren. De electroskoop heeft hun aanwezigheid aangeduid. Dank aan dit werktuig heb ben de Fransche professor Curie en zijn geleerde vrouw het radium ontdekt alsmede de uitzending van radio-ac tieve stralen van dit element. Ten koste van geduldige en traag zame onderzoekingen heeft men ietwat den aard en de kracht van de cosmi sche stralen nauwkeurig kunnen opge ven. Deze cosmische stralen gelijken aar de X-stralen en aan de gammastralen van het radium, maar de uitstraling- ondes zijn duizendmaal korter dan deze der X-stralen. Zij kunnen tot 6 m. 50 lood doordringen wanneer de X-stralen door eenige centimeter me taal worden tegengehouden. De oorsprong van de cosmische stra len blijft geheimzinnig. Zij komen niet voort van de zon vermits de uitstraling zoowel 's nachts als in vollen dag ge beurt. Met de aarde hebben zij ook geen uitstaans vermits het toestel niet meer ontlaadt onder eene laag water van 60 meter. Als nu de cosmische uitstraling met de hoogte vermeerdert, zou dit geen bewijs zijn van hemelschen oor sprong Dit wil professor Piccard weten Tot 9.000 meter wordt de intensiteit der uitstraling vermeerderd. Nochtans beweert de Duitsche professor Regencr die nog dezer dagen sondeerballons tot 28.000 meter hoogte liet stijfen, dat de cosmische uitstraling verhoogt tot 12.000 meter, maar dan afneemt tot 28.000 meter om onbfenullig te worden. Na zijn eerste opstijging had profes sor Piccard gezegd dat zijn eerste hy pothesis bewaarheid was. De betere voorwaarden van zijn tweede opstij ging zullen toelaten, hopen wij, meer klaarte te verspreiden en te toonen wie gelijk heeft Piccard of Regener. In geval Piccard gelijk heeft en hij is niet alleen zal men moeten zoeken wat de ware uitstraling is van deze cosmische uitstraling en ook wel leen invloed zij op den mensch uit oefent. Tot heden is men aan veronderstel lingen gebonden. Het vraagstuk is hoogst belangrijk voor de wetenschap. HJililllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllüllllillllllllillllllllllL Het Staatsblad kondigt het Besluit af betreffend de jacht. De bijzonderste bepalingen van dit Besluit luiden als volgt De opening der onderscheiden wij zen van jagen op de verschillende soorten van wild is op de navolgende datums bepaald voor gansch het land, behalve in de velden waarop zich de graangewassen of andere korrel- of zaaddragende planten bevinden, rijp of rijpend te velde staande, of afge maaid, maar liggend op den grond 1Op 3 September te S uur 's mor gens, voor de patrijs, den haas, den kwakkel, den wachtelkoning, de bosch snip, den Schotschen boschhaan en den boschhaan, met uitsluiting van 't berk hoen, alsook de jacht met den drijf hond. Het konijn mag in het open veld geschoten worden vanaf 3 September te 8 uur 's morgens 2.) Op 1 October voor de fazant hanen, de herten (de spitsherten uit gezonderd), de hinden, de reebokken en het hazelhoen, alsook voor de groo- te jacht 3.) Op 15 October, voor de fazant- hennen Het jagen in de velden, waarop zich graangewassen of andere korrel- of zaaddragende planten bevinden, rijp of rijpend te velde staande, of afge maaid maar liggend op den grond, is verboden en zal inzonderheid gestraft worden met de bij artikel 6 der wet van 28 Februari 1882 voorziene straf fen. Dit verbod is niet toepasselijk op gras en voeder van allen aard, op bie ten, aardappelen, rapen of andere plan ten die niet geteeld worden met het oog op de graan- of zaadopbrengst, op de oogsten van gebonden, recht gezette of opgehoopte graan- of zaad gewassen, noch op de herfstgewassen. De Sluiting der jacht is bepaald als volgt 1.) Na 30 November, voor de fa- zanthennen, de patrijs en den Schot schen boschhaan 2.) Na 31 December, voor den haas, de herten, de reegeiten, den kwakkel, den kwartelkoning en voor alle om 't even welke jacht in open veld, behalve de beperkingen van ar tikel 5 en de groote jacht 3.) Na 31 Januari 1933, voor de hinden, de reebokken, de boschhanen het hazelhoen en de fazanthanen, het opstellen van eenden hinderlagen, als ook voor de jacht met den drijfhond en de sneppenjacht in de bosschen, bij klopjacht of met den staanden hond 5.) Na 30 April 1933, voor de groo te jacht met koppel jachthonden en zonder vuurwapens. De jacht met het geweer op het ko nijn, met of zonder fret, bij klopjach ten of met den staanden hond, in de bosschen, alsook in de duinen, de teen- bosschen, bremvlakten en heiden, en deze door middel van beurzen en fret ten, zijn gansch het jaar toegelaten. Op het tijdstip, wanneer het alleen toegelaten is den fazanthaan te schie ten, mogen de fazanten slechts ver voerd, te koop geboden, verkocht en gekocht worden, indien minstens hun kop met de pluimen bedekt is. Bij sneeuw is het verboden, behalve in de kantons Eupen, Malmedy eri St. Vith, in 't open veld te jagen, welke ook de hoeveelheid sneeuw zij die den grond bedekt de jacht blijft echter toegelaten in de bosschen, duinen, teenbosschen en brem, alsook op het waterwild langs den zeeoever, in de moerassen, op de stroomen en rivieren Een roerende gebeurtenis... Een droevig misverstand... Honderd duizend bedevaarders, uit alle hoeken van Vlaanderen toege stroomd, staan opeengepakt in de vlak ten van Caeskerke die het reusachtige Vlaamsche Kruis omringen. Oud strijders, ter bedevaart gekomen naar de plaatsen waar zij hebben gestreden en geleden, oude bloedverwanten van soldaten die gesneuveld zijn opdat Bel gie leve, vlaamsche land- en werklie den, sprekende alle dialekten, priesters en geestelijken in groote getalle, jon gelingen en jonge meisjes waarvan de oogen als 't ware een ongetemd mysti cisme weerspiegelen, bidden voor hun dooden. Onmogelijk zich niet te laten ontroeren door de grootheid van dit schouwspel. Een geschal van thebaansche trom petten... Aan een tegen het gedenk- teeken opgericht altaar draagt E. H. English, broeder van een der soldaten die in de krypte zullen worden begra ven, het H. Misoffer op. De benevelde lucht gaat open. Bij honderden wap peren de leeuwenvlaggen in den wind. Niet een geroep, niet een gerucht. Hon derd duizend gezichten, gespannen door de ontroering, volgen, onbeweeglijk, de gebaren van den priester. Sommige vrouwen, moeders, verloofden of zus ters van dezen die gevallen zijn aan den Yzer, weenen, zachtjes, in stilte, zonder zelfs hun tranen af te drogen. Gansch een volk bidt. Alwie eens maar die bedevaart bij- woondet, waar de vlaamsche kristene ziel zich ten toon spreidt, kan nooit meer die oogenblikken vergeten. Een der wat de leden van het Inrichtings- komiteit beoogden, eender wat de po litieke bijbedoelingen zijn wij ko men er verder op terug de bede vaarders, gedurende de mis die de harten tot springens toe prangen doet, hebben alles vergeten wat hen scheidt, hebben al hun rechtseischen, rechtma tige en ingebeelde, vergeten. Zij bid den voor dezen die de grootsten wa ren onder ons, voor deze soldaten die zich vier jaren lang hebben vastge klampt aan het slijk, de modderen van den Yzer, voor de soldaten die zich hebben geslachtofferd voor Vlaan deren misschien wel, maar ook en dit vooral voor Belgie. Het H. Misoffer gedaan, treed lang zaam een stoet vooruit. Achter de vaandels, op boerenwagens, getrokken door machtige paarden, ziedaar de doodkisten, bedolven onder de bloe men, van acht vlaamsche soldaten Hubert Willems, van Wamheke, ser- gant-mitrailleur bij het 1 7e linieregi ment, gesneuveld bij het bevrijdings offensief, op 2 September 1918 de adjudant Firmin Deprez, van Corte- marek, gesneuveld den 22 Mei 1916 Frans Vander Linden, weggemaaid door de griep Joe English, soldaat en artist, hij ook door de ziekte ge maaid, enkele weken voor de wapen stilstand de gebroeders Van Raem- donck, serganten bij het 23e linie, doo- delijk getroffen en gestorven arm in arm Frans Kusters en eindelijk René De Rudder, de heilige der 4° leger- afdeeling doodelijk getroffen te Merckem, bij eene verkenning, enkele dagen nadat hij aan zijne familie had geschreven Bidt opdat Vlaanderen vrij weze in het vrije Belgie Acht helden onder de duizende hel den van den Yzer zullen rusten onder het Kruis van Dixmude. Zaterdag heeft het belgisch gouvernement, vertegen woordigd door de ministers Sap, Van Dievoet en Heyman, hen zijn hulde gebracht met den in de kerk van Caes kerke opgedragen dienst bij te wonen. Dit kon in den smaak niet vallen van de politiekers en welke politiekers die, elk jaar meer en meer, hun krachten verdubbelen om deze bede vaart te veranderen in een frontistische betooging. En ziedaar het tragische misverstand, w'a.arvan we zooeven gewaagden. Deze belgische soldaten, deze soldaten die allen hun plicht heb ben gedaan, meer dan hun plicht zelfs, zullen naar de krypte van het gedenk- teeken worden gedragen, onder het schild van men weet niet welk Groot Nederland Aan 't hoofd van de stoet, wijd ontplooid, afgezonderd van alle andere vaandels, een vaandel niet een officieel hollandsch vaandel, maar het oranje, wit en blauwe vaandel der pannederlandsche vereeniging «Dietsch Verbond vaandel omringd van de hitleriaansche militianen van Van Severen, Net als lijkenroovers beweren professor Daels professor aan een Belgische hoogeschool, als 't u belieft en zijne aanhangers, aan deze arme dooden hun belgische ziel te ontnemen, om er de slachtoffers van de scheiding en van de pannederlandsche aanhech tingsgeest van te maken,. Hun belgische ziel ontrukken aan deze arme doodèn die het nooit hebben aangegaan in hun ziel Belgie te scheiden van Vlaanderen. Men zou niets lager kunnen uitdachten. En juist alsof dit nog niet volstond, spreekt professor Daels, met grijnzende wezenstrekken, woorden uit van bur geroorlog, hij drijft den spot met de spreuk «Gevallen voor het Vaderland» waaronder, op de kerkhoven van het front, onze soldaten rusten, hij spreekt van het belgisch schrikbewind van de belgische onderdrukkers Pouah Eene zoo schandalige uit bating van het offer onzer dooden doet het hart walgen. Gansch de frontisti sche staf, De Beuckelaere, Leuridan, Ward Hermans, de verrader Borms aan 't hoofd, glimlacht. Eens te meer werd het dubbelzinnige blootgelegd, klaarder misschien dan vorige jaren. Doch, gelukkig, wat zij er ook mogen van zeggen en wat zij ook mogen doen, de houding van het yolk kan niemand bedriegen. Zooeven was het bezield- met een innige godsvrucht. Nu, vallen de heiïigschendende woorden in het ijdele. En de redevoeringen welke zich opvolgden sterven in de algemeene on verschilligheid. Het valt te zien,of de trouwe vlamingen, de overgroote meerderheid der bedevaarders van Dixmude zullen voortgaan met zich te laten bedriegen door een handvol aktivistische ledepoppen. En terwijl de menigte, na een dreu nende Vlaamsche Leeuw uiteengaat bezoeken talrijke groepen de Mino- terie en de Doodengang waar fier onze drie kleuren wapperen. Hoewel onze bierbrouwerijen niet zoo erg getroffen worden als deze in veel andere landen, ondergaat zij nu toch, sinds het begin van het jaar, den invloed van de algemeene krisis. Zie hier eenige cijfers van beteekenis In April 1932, waren de stortingen voor meel en andere belastbare stof fen voor de bierbrouwerij 20 t.h. lager dan in April 1931. In April 1 930 werd er aangifte gedaan van 19.859.028 kilo in April 1931 van 21.582.227 kilo in April 1932 van 17.418.941 kilo. Het verschil is dus merkelijk. en het Stukzitten bij Wielrijden, Zonneslag en Dragen, verzacht t. 3 en geneest men met y ot V\ A 'Ai j i '«y Doos A- en 7/i frank. In alle Apotheken 1 As -'.''iT* De kleine Ginette Lepere uit Lomnié wilde den steenweg voor de oudérlijké woonst oversteken, toen het verrast werd door den auto van Hippolyte Hersin van Wasquehal. Het arme kind werd bewusteloos opgenomen,verkreeg de eerste zorgen en werd naar het gast huis overgebracht. Zijn toestand is ho peloos, daar de schedel op verscheiden plaatsen gekloven is. Tijdens een geweldig onweder is de bliksem te Kambrai neergeslagen op de gebouwen der Suikerijfabriek Ca- siez-Bourbon. Er ontstond brand, die in een oogwenk gansch een vleugel dpr fabriek in vlam zette. De pompiers die kwamen op het eerste noodsein ter plaats gesneld, doch konden slechts na lang blusschen het vuur meester worden. De schade is zeer aanzienlijk^

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 1