Binnenland C.DUP0NT QUAGHEBEUR. GOUDSMEDERIJ GOUDSMEDERIJ 'JUWEELHANDEE Van alles Vat innengchaald, A ARSENE LASEURE, YPERSTRAAT, 2, POPERINCHE echt geneesmiddel etj Vüedmiddej zijn. jongeling door den trein gedood te Staple. Op de lijn Kales-Hazebrouck, te Staple, heeft men het lijk gevonden van den veldarbeider Jean Caulier, 22 jaar. Deze was den schedel gekloven. De ongelukkige, huiswaarts keerend der kermis van Hazebrouck, was verrast geweest door den reizigerstrein van 3 uur 25 's morgens. Dronkaard uit Lens drinkt Vitriool. De Poolsche arbeider Frans Wosny, 31 jaar, was smoordronken en had nog niet genoeg door zijn keelgat gegoten. Bij vergissing dronk hij een glas vi triool. Hij werd naar het gasthuis over bracht en is er 's anderdaags in de he vigste smarten bezweken. iUUilllliilHiillllUlillilllliilllllllllllllllllllllllliillllllltlllllllllllllllllUc Leening der Verwoeste Gewesten 5 t. h. 1923. Zaterdag heeft de 1 1 I e trekking plaats gehad der leening 5 ten honderd 1923 der Verwoeste Gewesten. De volgende loten werden getrok ken Reeks 197579 n. I en reeks 340052 n. 4, 100.000 fr. Reeksen 373238 n. 5, 065006 n. 3 en 239621 n. 4, 50.000 fr. Vijftien loten van 10.000 fr. 132962 n.3 115911 n.4 278051 n.5 330507 n.5 361719 n.3 338225 n.5 181269 n.5 387544 n.5 136593 n.4 171780 n.l 374040 n.3 345947 n.2 264861 n.5 278452 n.2 022742 n.l De andere nummers van de aange duide reeksen zijn uitkeerbaar met 550 frank. MWIIIIliilUUIlllUllllllllllllliUllllillilllllllllllilltlülllllllUlilllllllllllll NIEUWS IN ENKELE LIJNEN. M. Gustaaf Janssens, van Moll, liberaal senator voor Turnhout, is over leden. Zijn opvolger is M.Lamborelle, van Mechelen, die destijds nog senator geweest is. Het leger verbruikt gemiddeld 22.000 kilo koffie per maand. De mi nister van landsverdediging drong er op aan, de voorkeur te geven aan koffie uit Congo. Bij de troepen werd een referendum ingericht en nagenoeg een parig de Congoleesche koffie verkozen. Voortaan dus zal er in het leger geen andere koffie meer verbruikt worden. Er is te Londen kwestie van het pond sterling te stabiliseeren en de Amerikaansche financiers zijn de mee ning toegedaan, dat deze stabilisatie zal geschieden aan 3 Yi dollar (122 fr. 50). De Chiliaansche regeering heeft een plan opgevat waarbij werk zal worden verschaft aan 100.000 werk- loozen. Een fonds van 1 70 millioen pe sos zal samengesteld worden voor de uitvoering van dit plan. iimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH STAD POPERINGHE. VERSLAG DER OPENBARE ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN VRIJDAG 19 OOGST, OM 6 UUR. Om 6.15 uur opent de h. Burgemeester Lahaye de vergadering. Afwezig de Raadsleden Desomer, Vancay- seele, Liétaert en Verbeke. Men gaat over tot de bespreking van het dagorde. 1. Verslag der laatste sitting. De h. Secretaris geeft lezing van het pro ces verbaal der laatste zitting, hetwelk zonder opmerkingen goedgekeurd wordt. 2. Rekening der Kerkfabriek van St Bertinus voor bet dienstjaar 1931. De rekening bedraagt in Ontvangsten 115.261.32 Uitgaven 41.636.10 Batig slot 73.625.22 Algemeene goedkeuring. 3. Begrooting der Kerkfabriek van St. Bertinus voor het dienstjaar 1932. Deze beloopt in ontvangsten en uitgaven tot eene gelijke som van 84.052.43 Algemeene goedkeuring. 4. Verkoop uit ter hand door de C.O. O. van een perceel bouwgrond te Poperinghe sektie E, deel van num. 587 h. H. Burgmeester. De Commissie van den Openbaren Onderstand vraagt om een perceel grond te mogen verkoopen ter groot te van 7 a. 55 ca. gelegen langs de Nieuw- straat en leidende van den Ouderdomsteen- weg naar de Staatsbaan van Reninghelst. aan den prijs van 20 fr. de vierkante meter. De aanvrager is H. Comeyne Henri, koopman in stad, die aldaar een woonhuis zou optimme zen. Rekening houdende van den voordeeligen prijs en den woningsnood alhier nog immer bestaande, stel ik voor een voordeelig advies uit tc brengen. Algemeene goedkeuring. 5. Verkoop uit ter hand door de C.O O. van een streepken grond te Poperinghe. H. Burgmeester. Het geldt hier een perceelken grond gelegen in de Tromme laarsstraat (Nazareth), groot 45 vierkante meters, welke Deurwaarder J. Hannebouw, zou willen aankoopen ten einde zijnen aan palenden eigendom te vergrootten om er eene garage te kunnen behoorlijk oprichten De aangebodene prijs van 50 fr. de vier kante meter is zeer voordeelig. daarenboven moet den kooper nog den gemeenen scbei dingsmuur ten zijnen uitsluitelijken koste op metsen. Ik stel voor een gunstig advies uit te brengen. Algemeene bijtreding. 6. - Goedkeuring der aanbesteding van i®arBjksche onderhoudswerken aan de gekalsijde gemeentewegen. H Burgmeester. Deze aanbesteding heeft betrek op de jaarlijksche onderhouds werken der gemeentelijke kasseiwegen. Het laagste aanbod met porfiersteen be draagt 58.323.50 fr. en werd ingediend door «Ie Gebroeders Titeca te Meenen. Wat IsHgste aactad met granitateen be- loopt 51.455.00 fr. en wierd gedaan door Titeca Victor en Zoon te Yper. Dit laatste is dus rond de 7.000 fr. min der dan het eerste. Gezien dit belangrijk verschil, stelt het Schepencollegie vóór het aanbod met granitsteen aan te nemen, te meer daar bevoegde personen ons verzekerd hebben dat dusdanig materiaal ook zeer vol doende is voor het voorziene werk. Algemeene goedkeuring. 7. Vaststelling van het bedrag der zlt- penningen voor de aanstaande gemeente- kiezing. H. Burgmeester. Het Schepencollegie stelt dezelfde zitpenningen voor als voor de Gemeentekiezing van 1926. I. Voorzitters der 10 kiesbureelen, bij zitters en secretaris van het hoofdbureel 20 fr. 2. Bijzitters en secretaris van het optel lingsbureel 10 fr. 3. Personen gebeurlijk aangesteld om den voorzitter van het hoofdbureel te vervangen bij de stemopneming, of die mogelijks ge roepen zijn om stemopnemingsbureelen te volledigen 10 fr. Algemeene goedkeuring. 8. Bemachtiging te geven aan de Na tionale Maatschappij van buurtspoorwegen om den regelmatigen autobusdienst uit te baten 'tusschen Yper, Poperinghe, Renin ghelst-Clytte, Westnieuwkerke. H. Burgmeester doet opmerken dat er hier spraak is van eenen autobusdienst die door de Nationale Maatschappij van Buurt spoorwegen zelf, zou uitgebaat worden. Deze laatste zou nogthans aan derde personen den dienst kunnen overlaten, dit onder haar toezicht. Ziehier de wegbeschrijving volgbns de gedane aanvraag Wegbeschrijving. De autobus zal vertrekken op de Groote Markt te Yper zij zal de Boterstraat, de Tempelstraat, de Statiestraat en het Stati-- plein ontleenen, aan den uitgang van Yper de spoorweg Kortrijk Poperinge gelijkgronds kruisen en over een afstand van 3 km. ne vens de buurtlijn Yper-Nleuwkerke-Steen- werck-Waasten loopen zij zal het gehucht Vijverhoek het dorp Dickebusch en he gehucht Klijte bedienen en door het een trum van Loker loopen vervolgens zal z'j de baan naar het ilorp Dranouter ontleenen. en aldaar de richting naar Laar inslaan zij zal de baan van Nieuwkerke naar Poperinge volgen, de dorpen Westouter en Reninghelst bedienen, den spoorweg Poperinge-Haze brouck gelijkgronds kruisen en de Groote Markt van Poperinge bereiken, ontleenende de Reninghelststraat, de Priesterstraat en de Vlamingstraat. Die dienst zal volledigd worden door een uitbreiding van Reninghelst naar Nieuwkerke De autobus dezer uitbreiding zal te Renin ghelst den weg nemen naar Kemmel en het gehucht De Klyte bedienen zij zal doo Kemmel rijden, langsheen den buurtspoor weg Yper-Steenwerck loopen en de gehuch ten Lindenhoek en Hooghof bedienen. Op dit gehucht zal zij links nemen om het dorp Wulvergem te ber?iken, vervolgens de baan op Nieuwkerke volgen, den spoorweg naar Zwijnenbakgelijkgronds kruisen en de kom van Nieuwkerke bedienen Zij zal dan den voornoemden buurtspoorweg bereiken en hem volgen tot aan de grens (De Seute Le Sceau), waar haar rit zal eindigen. Anderdeels zal, te Loker, een vertakking van den hoofddienst afgaan naar de Fran- sche grens, met bediening van het gehucht Haandekot Gezien het nut der lijn bekomt dit punt van het dagorde de algemeene goedkeuring Schepen Gombert, die zich verontschul digd bij de bespreking van Punt 6 afwezig te zijn geweest, houdt er aan te verklaren dat de herstellingswerken zullen mogen uit gevoerd worden, ten meesten deele op de steenwegen die in bijzonderen slechten staat verkeeren, zooals deze naar Crombeke en Watou. Hij voegt er nog bij dat de werken aan de Duivinnedreef van nu voorts met spoed zullen voltrokken worden. De trottoirs, langs de linkerkant der Cas- selstraat, zullen voltooid worden met beton- steenen en nieuwe borduren. De oude kal- sijsteenen, die er nu liggen, zullen dienen om de wegenis langs de Nieuwstraat, achter de Statie van den Yzerweg, te verbeteren. De H. Brutsaert vraagt om verbetering der voetpaden in St. Janskruisstraat en de H Lefebvre om het aanwerven van werkloozen der stad bij de openbare werken. Schepen Gombert belooft het mogelijke te doen. 9. iVoorstel tot uitbreiding van het Elektrisch net in stad. H. Burgmeester. Op ons verzoek heef. de uitbatende Maatschappij der Electrieke Verlichting ons eene voorloopige berekening laten geworden der onkosten voor de ont worper.en uitbreiding van het Electriek Net op on> grondgebied. Deze zouden rond de 80.000.00 fr. bedragen voor ongeveer drie kilometers kanaliseering. Ziehier waar deze aanleiding zou plaats grijpen Op de Komstraat, van aan de Gemeente school tot aan den Kalkzak In de Boomgaardstraat en het begin van de Werfstraat Langs de Nieuwstraat loopende van de •Statie naar den Reninghelststeenweg Op den Sterhoek Op de Westoutersteenweg van aan D Barriere tot aan Quintenswandeling En misschien nog op andere plaatsen, zoo de aanvragen kunnen eenigzins ingewilligd worden. De Maatschappij is bereid ons opnieuw de voordeelige voorwaarden toe te passen waarvan wij genooten hebben bij het aan leggen der electrieke verlichting over eenige jaren. Wij stellen haar het kapitaal ter hand, welke wij aan het Gemeentekrediet ontlee nen jaardoodingen en intresten worden door de Maatschappij ter onzer ontlasting betaal Dus veel voordeeliger voorwaarden dan de omliggende gemeenten waar men nu aan den aanleg der electrieke verlichting begon nen is. Schepen Vandooren. lk moet de raads leden doen opmerken dat wij hier maar voor het oogenblik deze kwestie in princiep be handelen.Gaat men met het voorstel.door de h. Burgmeester uitgelegd, 't akkoord, dan zal het Schepencollegie zich onmiddellijk in on derhandeling stellen met de uitbatende Maat schappij voor den vastbepaalden aanleg der uitbreiding alsook rnet het Gemeentekrediet voor het leenen van het noodige kapitaal. Daarna zal de Raad bijeengeroepen wor den om zijne goedkeuring te geven. Algemeene bijtreding. 10. Bepaalde benoeming van den be diende van den Burgerstand. Bij geheime stemming wordt de h. Paul Couttenier, voorloopige bediende van den Burgerstand, definitief benoemd met 7 stem men. De h. André Yperman bekomt 2 stem- ten. 11. Mededeelingen. Er werden geen mededeelingen gedaan. De zitting wordt om 7,15 uur geheven. PROOTSTRAAT, 150 (BIJ DE STATIE) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiini POPERINGE iiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihih gelast zich met alle soorten HERSTELLINGEN, VERANDERT alle OUDE JUWEELEN in allerhande NIEUWE MODELLEN. Specialiteit van Platina-werk, zooals Brochen, Oorbellen, Arm banden, Ringen, enz. Door mijn verzorgd werk hoop ik het vertrouwen van iedereen te winnen. ARSENE LASEURE. m STADSNIEUWS. ZONDAGRUST. Alle Apotheken open tot middag heden Zondag nanoen alleen Apotheek A. KESTELYN. GEMEENTEKIEZINGEN. Uit K. B. van 10-8-1932. De kiezingen grijpen plaats op 9 October 1932. De kandidaatstellingen moeten ingediend worden op Vrijdag 23 of Zaterdag 24 September aanstaande. DAAR ZIJN ER NOG die aan hoofd pijn, Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 7.00 an 12.00 fr. AAN DE LANDBOUWERS-HOP PE KWEEKERS. De landbouwers- hoppekweekers worden dringend ver zocht de lijst de namen vermeldende der personen van andere gemeente die bij hun hoppe plukken, te willen in dienen in het politiebureel, alwaar deze die nog geene daartoe bestemde lijst hebben er eene kunnen bekomen. OPGEPAST We kunnen niet genoeg de aandacht vestigen op het feit dat het afscheuren van wettig aangeplakte plakbrieven door de wet strafbaar is. Opgepast dus voor dezen die er hun behagen in vinden versch aangeplakte plakbrieven af te scheu ren. We moeten ook de ouders aan manen hun kinders daarover in te lich ten, daar er veel kinderen denken de zegels er af te trekken en aldus den ganschen plakbrief scheuren. WERKLOOSHEID. De stand der werkloosheid in onze stad, was deze week als volgt Zaterdag, 227 Maan dag, 252 Dinsdag 211; Woensdag, 179 Donderdag, 173 Vrijdag, 174. EEN KAMPIOEN-GAAIBOLDER. Maandag namiddag wist Jules Bra- bandts, in de overdekte tra, ter herberg De Transvaal driemaal achtereen 8 punten te bollen met 4 bollen, het geen sedert het ontstaan d;er maat schappij nooit gekend is geweest. Zulks mag te recht een prachtprestatie heeten gezien den reeds hoogen ouderdom van den kampioen-bolder. Proficiat, Jules Een die er bij was. AANBESTEDING. De openbare aanbesteding voor den opbouw van het Kloostergebouw in het Sanatorium De Lovie gaf volgenden uitslag Maddelein Sylvère, Boesinghe 269.500.00 Vandenplassche Heet., Veurne 274.652.12 Soete Jules, Yper 287.000.00 Delhem Henri, Yper 287.467.00 Delanghe Aug., Oostkerke 287.539.65 Tyberghien Gebr., Ardoye 297.675.00 Pouleyn J., Harelbeke 299.494.00 Vandekerckhove Julien, Yper 299.975.62 Raim Köhn, Gent 304.851.38 Vermeulen Henri, Proven 307.350.00 D'Hooghe Gabriel, De Panne 309.862.00 Mahieu Jos-, Yper 31 1.900.00 Gesquiere Julien, Poperinghe 335.000.00 Waterbley Ferd., Yper 339.000.00 CUERNE. Brand. Woensdag namiddag omstreeks 6 uur, is brand uitgebroken in de vlasfabriek der ge broeders Carpentier. Het vuur ont stond in een bijgebouw waar zich de stoomketel bevindt. Gelukkig werd de brand spoedig opgemerkt door werk lieden die nog in de fabriek waren. Er werd onmiddellijk noodsein gegeven terwijl de werklieden met de bussen de blusschingswerken aanvingen. De brandweer was spoedig ter plaats om verdere uitbreiding te verhinderen. BE VEREN (Yzer). Erg rij-onge- val. Het gezin van René Brutsaert kwam met een gespan dorpwaarts ge reden, toen het paard onderweg op eens op hol sloeg. Door het breken der teugels waren de inzittenden genood zaakt eruit te springen en in haren va werd vrouw Brutsaert twee beenen en een arm gebroken. GHELUWE. Botsing tusschen autobus en auto. Zondag avond rond 10 uur, kwam de autobus van M. Leon Bruneel, met volk van Mee nen gereden, toen hij aangebotst were door den auto van M. Castelain, uit Toerkonje. De botsing was zoo gewei dig dat de zware autobus schier opge heven en over de tramriggels in de gracht geworpen werd. De auto deec een zwenking, kwam insgelijks in d gracht terecht en kantelde om. De in zittenden werden licht gekwetst. Van de autobus werd gelukkiglijk geen en kele reiziger gekwetst, zij werden wat overhoop geslingerd, doch bekwamen geen letsel. Een onderzoek is ingestelc MERCKEM. Lijk opgevischt. Woensdag werd uit het Yzerkanaal het lijk opgetrokken van een onbekende vrouw, schijnende rond de vijftig ja ren oud. Men vond enkel in haar bezit een reisbiljet van den nachttrein Ne derheim-Tongeren naar Dixmude, de bedevaarttrein. Zondag morgen te uur aldaar vertrokken. Het parket van Tongeren werd verwittigd, ten eind aldaar opzoekingen te doen naar de onbekende. VEURNE. Verkeersongeval. Donderdag rond I 2 uur, kwam een au tocar met Engelschen uit de richting der Duinkerkestraat gereden en wilde de Klaverstraat inrijden, waar het een gevaarlijk kruispunt is en botste op de auto van M. Dumon van Coxyde, die uit de richting van de Yperbrug kwam De schok was zoo geweldig dat de autocar omsloeg en de inzittenden op de steenen terecht kwamen, drie der inzittenden, een man, eene vrouw en een meisje werden gekwetst. Na v zorging konden echter allen hun weg voortzetten. De politie deed het on derzoek. De autos werden beide noga erg beschadigd. DUIVENLIEFHEBBERS REMI DEWICKERE, Veurnestraat Poperinghe, laat weten dat hij van he den af OUDE DUIVEN met het dupli catakaartje koopt, aan 3.50 fr. 't stuk •iJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DRINKT MAS-CAR BIER BIJEENROEPING DER KAMERS. DRINKT MAS-CAR BIER HANDZAME. Kindje versmoord Een wichtje van 1 4 maanden oud, Paul van Biervliet, dat bij zijne groot ouders verbleef, is in eene kuip water gevallen en jammerlijk verdronken. In de officieele middens voorziet men de bijeenroeping van Senaat en Kamer in den loop van September waarschijnlijk den 1 3 of 20. Men zou er aan gedacht hebben reeds de bij eenroeping op 6 September te doen doch zulks ware te vroeg om de sena tors en de volksvertegenwoordigers, die thans in verlof zijn, en waarvan een zeker getal in het buitenland ver blijven, te verwittigen. Anderzijds, de ontwerpen van fi nancieele herstelling, welke moeten voorgesteld worden, dienen nog de finitief vastgesteld. Er zou slechts spraak zijn van een korten zittijd, van enkele dagen, om de Kamers toe te laten stelling te ne men over de vraag tot toelating eener leening en ook, zegt men, over de kwestie van de tienjarige bons, welke den I October vervallen. Wat er ook van zij, er is nog niets definitief beslist voor wat de datum betreft, maar de bijeenroeping is in grondbegin besloten. Men zal het, on getwijfeld, weten na den Ministerraad van Dinsdag a.s. 8i J 06 POST J* Têl IBO X RINGEN KETTINGEN ARMBANDEN HALSSNOEREN BORSTSPELDEN ENZ 'fff flfcw.nwi ZILVEREN en WIT METALEN TAFELGERIEF BROCHEN, OORRINGEN PARUREN GROOTE KEUS DIAMANTEN RINGEN Jf VERANDERINGEN EN herstellingen l N IN ALLEN AARD .-«.v- - HET PRESIDENTSCHAP VAN DE VEREENIGDE-STATEN. Het is in November aanstaande dat de kiezingen voor het presidentschap der Vereenigde Staten zullen plaats rebben. De kandidaten zijn MM. Hoo ver republikeinsche partij) Franklin Roosevelt (democratische partij) Tho mas (socialist)William Harvey, uit Arkansas, aangeduid door de liberale partij, nieuwe Amerikaansche inrich ting Cox, uit Pittsburg, namens de werkloozen. Men denkt dat een veree- niging van oudstrijders eveneens een kandidaat zal aanduiden. HET HOOGTEREKORD PER VLIEGMACHIEN. De vliegenierster Maryse Hiltz zou Vrijdag te Villacoublay, in Frankrijk, het wereldrekord der hoogte bereikt hebben. Dit rekord behoorde tot hier toe aan Miss Smith toe, die den 20 Maart 1930 de hoogte van 8.357 me ters bereikte. Nu zou Maryse Hiltz tot 10.200 meters geweest zijn, bijna in de stratosfeer De officieele onder zoekers moeten nog den hoogtemeter nazien. VERZORGING DER NAGELS. Om fraaie nagels te hebben is het noodig ze in te vetten. Des avonds zal men ze inwrijven met vaseline of amandelolie. Om ze glanzend te maken zal men ze een paar oogenblikken in lauw zeep sop houden. Het vel dat rond den nagel groeit zal men lichtjes wegduwen en de droge vellen met een fijn schaartje afsnijden. De nagels niet te lang laten worden. Van tijd tot tijd met een citroen in wrijven om ze zuiver te houden. EEN TRAAGHEIDSREKORD Eene postkaart welke op 20 Novem ber 1 908 in een postbureel te Londen werd afgegeven, is thans eerst op hare bestemming gekomen, in een andere wijk van Londen. De bestemmeling is gestorven sedert twaalf jaar en de ver zender sedert twintig jaar. HET GETAL WERKLOOZEN IN DE VERSCHILLENDE LANDEN Belgie Duitschland Frankrijk Groot-Brittanje Italië Nederland Oostenrijk Polen T checoslowakye Zuid-Slavie 327.478 5.475.716 232.371 2.747.343 968.456 240.774 2 71.48 252.900 458.287 13.568 BURGERSTAND VAN POPERINGHE, VAN 19 TOT 25 OOGST. GEBOORTEN 315. Desender Roland, z.v. Roger en Beauprez Alida, Ca9selstraat. 316. Cauquie Roland, z.v. Georges en Goua- sey Bertha, Casselstraat. 317. Boone Ma rie-Louise, d.v. Henri en Cordenier Agnes, Ypersteenweg. 3 I 8. C.labau Maurice, z.v. Valeer en Wanzeele Gabrielle, Komstraat. 319. Ingelaere Hendrik, z.v. Hector en Verfaillie Bertha, Watou. 320. Butaye Rafaël, z.v. Michel en Hoste Irma, Houthem bij Veurne. OVERLIJDENS 163. Heuser Maurice, 50 j., echtg. Ackaert Louise, Crombeke- straat. 164. Couwet Lucie, 56 j., ong, Goudenhoofdstraat. 165. Buseyne Marie- Louise, 28 j., echtg. Metsu Camille, Woes- tenstw. 166. Luyssen Sylvie. 78 j., wed. Saelen Jozef, St. Michielsgesticht. HUWELIJKSBELOFTEN 92. Haghedoo. ren Georges, handelaar, Watou en Huyghe Maria, z.b. Poperinghe-Abeele. t Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrien den en Kennissen tot de MIS die zal gezongen worden op Zondag 28 Oogst, om 8 uu' in St. Janskerk, voor Mevrouw August LACANTE-BLANCKAERT en Mevrouw Odile NEVEJAN-LACANTE. Beleefde uitnoodiging aan Vrienden en Kennissen tot het JAARGETIJDE dat zal gezongen worden op Maandag 29 Oogst, om 9 *4 uur, in St. Bertinuskerk voor Heer en Vrouw RENE DUMON-VUYBERT, Vanwege de kinders Dumon. NAAR ROUSBRUGGE KATOENEN BIFSTEAK Amerika heeft ontzaglijk veel ka toen, veel te veel voor 't gebruik. Om er zijn land van af te maken heeft eer Amerikaan uitgevonden katoen om te werken tot voedsel.Van katoen, graan en -bloem, zoo beweert de Amerikaan sche industrieel David Wesson, kunnen spijzen bereid worden, zoo voedzaam als een bifsteak. Binnen kort in onze restaurants Gartjon, een katoenen bifsteak, a.u.b. DE HITTEGOLF. De hittegolf waarvan we zoovee wisten te spreken in de vorige weken heeft ons verlaten om naar Portuga te reizen. Gisteren heerschtte er te Lis sabon een overgroote hitte, de grootste welke men er sedert jaren beleefde Groot gebrek aan water doet er zich gevoelen. HET SLAPEN OP HOOI. Op eene vraag of het gezond is van op hooi als matras gevuld, te slapen, antwoordt Dr. De Lille als volgt Het is afgeraden. Zelfs voor zwak kelingen aan de borst is het verboden. Wie aan slepende longpijpontsteking lijdt of eenigzins kortademigheid, mag hoegenaamd niet op hooi slapen. Hooi kan een bepaalde stof uitzenden dat krampaardig werken kan op de lucht- banen. Voor longzieken moet alle stof vermeden worden. Zuivere maagdelij ke lucht dag en nacht is genezing. Stroo en kaf kunnen het hooi ver vangen. Een beddezak moet ook stevig zijn dat men er niet te diep inzinke. Vooral kinderen die nog gewoonlijk bedwateren moet de beddezak hard zijn. Nog in betrek met aanborstigheid en vuile lucht het volgende een hol- landsche professor die veel astmalij- dende te verplegen had, reed er mede naar de Zwitsersche hooge bergen waar de lucht allerfijnst is en de kwaal was genezen Ten minste als men op lergen bleef. Beneden in de gewone dollandsche stad teruggekomen, waar e lucht bezoedeld is door schouw- rook, autostuif en diens meer kregen de zieken de aanvallen terug. Dan liet de professor de zieken slapen in pot dichte kamers waar de lucht effenaan gezuiverd en gefilterd werd en de kri- sissen bleven ook achter. Dit bewijst te meer hoe onze long- zieken de vrije ongeschonden natuur moeten opzoeken, vooral de boschlucht Dat men 's nachts met open vensters slapen moet, vooral in drukke plaat sen, gezien van 2 uur 's nachts en 8 uur s morgens de lucht het reinst is, door dat het verkeer en de fabrieken stil iggen. De sereene nacht kan alzoo Makkers Oud-Strijders, Gij die tijdens den oorlog aan den Yzer in het Strijdperk waart en er in de grootste gevaren verkeerd hebt, zult U nog wel het gezellig Rousbrugge herinneren. Hoevelen van U zijn er niet die met de rustpoozen, daar menig uurtjes doorgebracht hebt en hoeve len zijn er niet die dachten toen het bevrijdingsoffensief begon, zullen wij wel ooit deze plaatsen weerzien He- wel, ja, beste Makkers, de gelegenheid doet zich vóór, en dit op een gansch I andere wijze dan tijdens de droevige l oorlogsperiode. Nu is het om feest te I vieren, om te toonen dat N. S. B. sterk I staat en kost wat kost haar programma wil doordrijven. Uw bezoek aan Rousbrugge zal een bewijs zijn van vroegere broederslief de velen van U vroeger gekende wa penbroeders zult gij er nogmaals te rugvinden en de hand drukken om sa men de Vlag van de zoo jonge Af- deeling te huldigen. Op 28 OOGST moeten de N. S. Berl van overal, geschaard zijn in de Yzer- streek. Makkers, waar is de tijd dat wij langsheen de Yzerboorden wandelden om onzen tijd de verdrijven, daar in j de eenzaamheid dachten en spraken f wij zoo dikwijls van dezen die ons t dierbaar waren en met wie wij thans weer zoo gelukkig vereenigd leven. J Ja, deze gelegenheid moogt ge niet I laten voorbijgaan om nogmaals de tij- I dens den oorlog zoo beroerde, en thans f zoo rustige streek te bezoeken. Komt onze werking versterken, komt ons de hand drukken komt aan de zuid-westvlaamsche bevolking de sterk te van N. S. B. toonen. Nergens meer dan hier, is zulks noo dig. De tegenkanting is groot, doch zonder de minste schrik hebben wij den strijd aangegaan en in zooverre! reeds gelukt dat wij pas op 15 Mei begonnen, op 15 Oogst ons 95' lid inschreven. Nogmaals, waarde Vrienden, vra gen wij U, komt ons versterken, komtj ons sL-unen, tot de grootste welvaart! N. S. B. Een gul onthaal wacht U hier Het Bestuur der N. S. B. I Afdeeling Rousbrugge. I van HOELANG DUURT DE OOGSTTIJD Van Januari tot December. Wanneer in ons land de volgeladen wagens naar de schuren rijden, dan denkt men wel, dat ook in andere lan-1 den de oogsttijd aangebroken is. Fei-1 telijk echter heeft men heel het jaar I door,over de geneele wereld, oogsttijd Want in Australië, Nieuw-Zeeland, iet grootste deel van Chili en ook in eenige streken van Argentinië, brengt men reeds in Januari het graan naar de voorraadschuren. In Februari halen de drie honderd miljoen menschen die in Indie wonen hun oogst binnen als iet weer niet al te gunstig is zijn ze liermede soms in Maart nog bezig. In Vlexico, Egypte, Perzie, oogsten de loeren in April, terwijl in Klein-Azie. China, Japan, Tunis en Maroco, de Vleimaand de oogstmaand is. Voor Ca-| ifornie, Spanje, Portugal, Griekenland en Zuid-Frankrijk, is Juni de gouden tijd van den oogst. In het overige ge-] deelte van Frankrijk, in de Zuiderlijkej streken van Rusland en de Vereenigde' Staten van Noord-Amerika, heeft de oogst in de maand Juli plaats. In de maand Oogst komen Duitsch' j and, Holland, Belgie en Canada aafl de beurt. In Schotland, Zweden, Noot' I wegen en de Noorderlijke streken val1 Canada en Rusland kan men eerst ie September gaan oogsten wat men ge' zaaid heeft. De bewoners der Noorden f, ijk gelegen landen brengen in Oktobe' f lun spaarzame vruchten naar hunne I tenten. In sommige streken van he' Zuidelijk halfrond, wordt ook in Nö' vember en December nog de oog*1 j

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 2