DE WIK1NGS De Lage Wijken van Berlijn De Onschuldige BRONCMET Zeeman tegen wil en dank Pa!ace Theater Tegen - ABDUS/B00P Harold Lloyd AKKER'S Redder der Longen VERMAKELIJKHEDEN «ÊMaïü ZONDAG 28 AUGUSTUS 1932 pOPERINGHE-STATIE Groote Schieting Oppervogel 150 fr. Ieder Zijdvogel 75 fr Ieder Kalle 35 fr. Boven de 80 schutters al geprimeerde vogels aan 25 ft. Inleg 25 fr. Terug 20 fr. Inschrijving in het lokaal bij de pers. Begin om 2 uur stipt. Einde rond 6.30 uur Aiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiit VOOR TROUWLUSTIGEN. Onderzoek u zelf of ge de volgende vragen bevestigend kunt beantwoor den Kunt ge verdragen Kunt ge u iets ontzeggen Kunt ge vergeven Kunt ge u buigen Kunt ge u aanpassen Kunt ge u wegcijferen 7 Kunt ge tegenslagen en teleurstel lingen verdragen Kunt ge eiken dag opnieuw spelde- prikken ontvangen zonder u te wre- ken ui Kunt ge een huishouden voorzien van alles wat daar noodig is ITALIË BEVRIJD VAN JETHER-PIRATEN. De jacht die sinds begin Juli door de Italiaansche omroepautoriteiten op clandestiene luisteraars wordt gemaakt, blijkt goede resultaten te hebben op geleverd. Voordat het jachtseizoen be gon, waren er in Italië 230.000 inge schreven luisteraars, thans bedraagt het aantal over de 300.000. De autoritei ten zijn thans van meening dat de jacht verder niet veel resultaat meer zal brengen, maar zij verklaren dat een totaal van 300.000 luisteraars voor ge heel Italië veel te weinig is. Teneinde dit aantal te verhoogen, zal binnenkort een groote reclamecampagne op touw worden gezet. CONTACT MET MARS In Amerika heeft men een ultra-kor- tegolf-zender gebouwd, speciaal met de bedoeling de Marsbewoners, wier bestaan tusschen twee haakjes nog be wezen moet worden, te bereiken. Men veronderstelt, dat de bevolking daar ons in alle opzichten ver vooruit is, en zeker over toestellen zal beschik ken, gevoelig genoeg om de seinen, die hen zwakjes vanaf de aarde bereiken, op te vangen. MOTALA WORDT VERSTERKT. Daar de uitzending van het Zweed- sche station Motala op hinderlijke wij ze door Warschau en Moskou gestoord Wordt, heeft men besloten de energie van 40 tot op 1 00 Kw. te verhoogen. De daartoe noodige verbouwing van den zender hoopt men voor dezen Herfst nog klaar te hebben. PARIJS P. T. T. De nieuwe 60 Kw zender Paris P. T. T. zal in Villbon sur Yvette, een plaatsje tusschen Palaissau en Longju- meau, gebouwd worden, ongeveer i 7.5 km. van Parijs verwijderd. DE NIEUWE ZENDER KALUNDBORG. De nieuwe Deensche zender, die vlak bij het oude station Kalundborg op het eiland Seeland gebouwd zou worden, zal, met een energie van 60 Kw., tot een der krachtigste stations van Europa behooren. Men hoopt be gin volgend jaar met de geregelde uit zendingen, op de 1 100 m. golf te kun nen beginnen. RADIO EN ALKOOLGEBRUIK. Uit een officieele Engelsche statis tiek blijkt, dat de openbare dronken schap sedert de invoering van den ra dio-omroep sterk in omvang terugge- loopen is. Men geeft er blijkbaar de voorkeur aan thuis of bij vrienden naar de radio te luisteren, in plaats van op andere wijze verstrooiing te zoeken. GEEN GELD... GEEN MUZIEK. Uit Engeland komt het bericht, dat een gelukkige oplossing gevonden is voor het probleem hoe kan worden Voorkomen, dat zij die de termijnen van hun huurkooptoestel niet op tijc betalen toch ermede blijven luisteren In het toestel wordt een tijdschake laar ingebouwd, welke tegen den tijc dat de termijn vervalt, het toestel au tomatisch afschakelt en vergrendelt. Alleen wanneer een bepaald munt stuk in de gleuf wordt geworpen, wordt de vergrendeling ontsloten en kan het toestel weer gebruikt worden tot den Volgenden fatalen datum. MOTORRENNENDE REPORTER. Aan de onlangs gehouden motor Wedstrijden op de baan van Indiana polis, nam ook een radioreporter van de Columbia Broadcasting Company deel, niet zoozeer om te winnen dan Wel om een actueel en zoo levendig mogelijke reportage aan de luisteraars te kunnen bieden. Op het stuur van zijn motorrijwie Waren een microfoon en een klein zend apparaat bevestigd. De reportage van de koers werd door een naast de ren baan opgestelden ontvanger opgevan gen, van hieraan toegevoerd aan het omroepnet van de CBS en zoo aan de luisteraars doorgegeven. VOETBALNIEUWS. Nog enkel acht dagen scheiden ons van den aanvang der kampioenschap-wedstrijden. Het is ons ditmaal onmogelijk geweest vriendenwedstrijden met vreemde elftallen af te sluiten, eerstens omdat R. C. De Panne ons zoo onverwachts in de steek gelaten heeft en omdat wij daarna bij menig ander bestuur vruchtloos aangeklopt hebben. Voor vandaag hebben wij nogmaals ne paar matchen ingericht tusschen al de spe lers onzer club en wij durven verhopen dat alle spelers het als plicht zullen aanzien, om vanaf 4 uur op het plein tegenwoordig te zijn, want met een weinig goeden wil van eenieder, kunnen zulke matchen evenveel goeds bijbrengen, als tegenover vreemde equipen. Er weze nogmaals herinnerd, dat de al- gemeene vergadering plaats heeft op Maan dag aanstaande 29 dezer, om 7 uur (in bet lokaal bij heer Daniel Demarey). Groote opkomst wordt verwacht. Er wordt eveneens ter kennis gebracht aan de leden van Football-Club Poperinghï dat de lidkaarten (aan zelfde prijs als ver leden seizoen) binnen kort ten huize zullen aangeboden worden, diegene welke soms af wezig zijn, gelieven hun familieleden daar over te willen verwittigen. Namens het Bestuur F.C. Poperinghe. WIELRIJDEN. WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TE ROME. Zaterdag 27 Aug. Reeksen voor het 3tayerskampioenschap. Belgische deelnemers Thollembeek en Linart. Zondag 23 Aug. Eindstrijd voor het stayerskampioenschap. Woensdag 31 Aug. Baankampioenschap voor beroepsrenners en liefhebbers. Belgische deelnemers Ber. R. Gyssels, Hamerlinck, Louyet Liefh. Poffé. Donderdag 1 Sept. Reeksen snelheids kampioenschappen voor beroepsrenners er liefhebbers. Zaterdag 3 Sept. Beslissing snelheids kampioenschap voor liefhebbers. Herkansing snelheidskampioenschap voor beroepsrenners. Belgische deelnemer Scberens. Zondag 4 Sept. Beslissing snelheidskam pioenschap voor beroepsrenners. DE GROOTE PRIJS TE DENDERMONDE. Zondag werd deze groote prijs in de streek van Frans Bonduel, door 61 beroepsrenners betwist. Bonduel deed er een schoone koers en won prachtig. De uitslag I. Fr. BONDUEL, 150 km. in 4 u. 45 m.; 2. Seynaeve 3. Dewolf, op 6 min. 4. Roels, op 10 min.; 5. Moerenhout 6. Dictus 7. Debeule 8. Raes. BRUSSEL-HACCOURT-OUPEYE. Hier waren Zondag 38 beroepsrenners aan den trok. Een geweldige strijd ontstond tusschen de ouderen en de pas geworden beroepsrenners. Van Slembrouck deed er nogeens het groote werk en verworf een welverdiende tweede plaats. De uitslag I. Fr. GARDIER, 175 km. in 5 u. 40 min.; 2. Van Slembrouck, op 2 min.; 3. Michielsen, op 6 min.; 4. Adam 5. Gerard 6. Digneffe; 7. Gybbels. DE GROOTE PRIJS TE MOLL. Maandag werd deze Groote Prijs door 29 beroepsrenners verreden. Loncke, de man der streek, was onhoudbaar en wilde maar gedurig weg. Eindelijk gelukte hij hierin en won verdiend. De uitslag I. G. LONCKE, 144 km. in 4 u. 22 min.; 2. A. Deloor, op 1 min.; 3. Verscheuren 4. Mortelmans 5. A. Maes 6. Cools 7. Van Hasselt 8. Duerloo 9. Jan Wauters. PRIJS CHARLIER-DENEEF TE LOKEREN. Door 49 beroepsrenners werd hier een harde koers betwist. Meeuwis was er de rap ste en won het in den sprint. De uitslag I. Jan MEEUWIS, 110 km. in 3 u. 27 min.; 2. R. Decorte 3. S. Maes 4. Van Rossem 5. M. Decorte 6. Lambrechts 7. Meer- schaert. BAANKOERS TE DIEST. Dinsdag waren hier 53 beroepsrenners aan het vertrek. De jongeren speelden hier reeds de hoofdrol, te meer daar Bonduel op het einde der koers zijn wiel brak. Uitslag I. GYBELS, 140 km. in 4 u. 6 min. 2. Boutmans 3. Michielsen 4. Dictus 5. Gerard 6. Roels 7. Bonduel 8. Croon. GROOTE KERMISPRIJS TE SOTTEGHEM. Met 43 beroepsrenners verschenen ze hier aan den start. De nieuwe beroepsrjsnner Cocqueriaux, die samen men Sylvère Maes was ontsnapt, won er prachtig. De uitslag 1. COCQUERIAUX. 150 km. in 4 u. 39 min. 2. S. Maes 3. Moerenhout, op 4 min.; 4. Seynaeve 5. Deputter 6. Van Grooten- bruele 7. Haeck 8. F. Vervaecke 9. J. Buysse. BAANKOERS TE ME1RE. Donderdag betwisten hier 46 beroepsren ners deze baankoers. Nog een verschen be roepsrenner behaalde hier een flinke zege met 2 min. voorsprong. De uitslag 1. MOERENHOUT, 120 km. in 4 u. 12 min.; 2. Bonduel, op 2 min.; 3. Verniers 4. A. Maes 5. Maertens 6. Verbist 7. Rolus 8. Clapdorp 9. Dyzers. DUI VENMAATSCHAPPIJ DE VERBROEDERING POPERINGHE. STUDIËN DER NOTARISSEN VAN CAYZEELE te Poperinghe en DECONINCK, te Contich. WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1932, A.) Om 9 uur stipt voormiddag, ten sterf- huize van M. A. Sansen, Groote Markt t- Poperinghe OPENBARE VERKOOP1NG VAN MEN AC1EGERIEF bedbakken met ressort, ijzeren bedden, wollen matrassen, kas in acajou, jachtstoof, schapraai, tafels, zetels, stoelen, waschkui- pen, glas- gleisch- en cristalwerk, boterpot- ten, hof- en bakalaam, broodtafel, houten trog met ijzer belegd, ladders, enz., enz. Met gereed geld en verhoog van 15 B.) Om 2 uur namiddag, ter estaminet Café de l'Espérance te Poperinghe, Groo te Markt OPENBARE VERKOOPING VAN Stad Poperinghe. - Groote Markt. 1. WOONHUIS en afhangen met 261 m2 erve ten dienste van winkel en bak kerij. Na te zien alle werkdagen van 3 tot 5 uur namiddag. Handslag met de geldtelling. Stad Poperinghe. - Bij d'herberg De Barriere 2. 7 Aren 35 Ca. BOUWGROND, nu Tuin, paalt zuid koop 3, met de Kassei naar Westouter. 3. 6 Aren 65 Ca. BOUWGROND, nu tuin, paalt noord koop 2, zuid M. N. Bataill- en west de Westouterkassie. Aan koopen 2 en 3 handslag met de geld telling. GROOTE LIBERALE BETOOGING TE KORTRIJK OP ZONDAG 11 SEPTEMBER 1932. INHULD1CING DER NIEUWE VLAGGEN van Liberale Jonge Wacht Willemsfonds Liberale Vrouwenbond Liberale Voorwacht Pottelberg Liberaal Trompetterskorps «De Weer galm VIERING VAN HET 30-jarig bestaan van de Liberale Jonge Wacht 10-jarig bestaan van de Federatie der Liberale Vakbonden van Kortrijk 10-jarig bestaan van de Liberale Vrou wenbond. Dien dag wordt een wapenschouw der Li berale troepen, om hardnekkiger dan ooit den kiesstrijd in te zetten. De meest vooraanstaande leiders der Libe rale partij zullen er het woord voeren in Ons Huis Vooruit, Liberalen van Poperinghe, toont eens dat we hier ook strijden om de Libe rale gedachte in den brein onzer werkbroe- ders te prenten. Allen in groot getal naar Kortriik waar de Liberale Vakbond 4000 leden telt. De reis gaat per autobus. Men kan zich laten inschrijven in Ons Fluis of bij de bestuursleden van den Vakbond, aan 12 fr. per persoon, heen en terug. Vertrek om 12 u. MAKKERS HOUDT DEN DAG VAN 11 SEPTEMBER VRIJ m/mmmmÊÊamamBrnm Pensioengilde «ZORGEN VOOR MORGEN» Alle Zondag morgen van 1 0 Zl tot I 1 Zz uur is een persoon beschikbaar in Ons Huis voor het geven van inlichtingen nopens de pensioenwet. Het Bestuur. DRINKT MAS-CAR BIER STUBIE VAN DEN Notarii BOUCQUEY te Poperinghe. BRETEUIL van Zondag 21 Oogst 1932. 227 duiven los om 6.38 uur. Afstand 138 km. Eerste duif 8.17.37 uur. Laatste prijs om 8.21.52 uur. Snelheid per minuut, Eerste duif 1388.60 meters. I. BALLYN R. 2. Beck R. 3. Lenoir O 4. Desender J. 5. Techel A. 6. Lenoir O. 7. Gerber L. 8. Verpoot E. 9. Legrand C. 10. Papegaey A. II. Igodt O. 12. Gerber L. 13. Clabau H. 14. Vandevoorde C. 15. Clabau R. 16. Vanbrabant M. 17. Clabau H. 18. Schaballie M. 19. Clabau L. 20. Lequien Gebr. 21. Desender J. 22. Deplaedt L. 23. Igodt O. 24. Depoorter L. 25. Blondeel A. 26. Gerber L. 27. Vankemmel G. 28. Vanbrabant M. 29. Vermeulen J. 30. Desender J. 31. Descamp A. 32. Creus H. 33. Vanbruwaene G. 34. Techel A. 35. Descamps A. 36. Durieux A. 37. Dupont G. 38. Roffiaen J. 39. Clabau H. 40. Hoflack L. 41. Dupont G. 42. Devos R. 43. Vermeulen J. 44. Sohier L. 45. Igodt O. 46. Theeten C. 47. Tur- kery C. 48. Laheye N. 49. Clabau H. 50. Beck R. 51. Desmadryl M. 52. Igodt O. 53. Labaere M. 54. Legrand C. 55 Goudeseune V. 56. Clabau H. 5 7. Desma dryl M. SER1EN. Van 5 duiven Clabau H. van 4 duiven Igodt O. van 3 duiven Gerber L., Desender O. van 2 duiven Le noir O., Vanbrabant M., Techel A., Descamps A Dupont G., Vermeulen J.Legrand C. Zondag 28 Oogst; ARRAS en CLERMONT MAANDAG 29 OOGST 1932, om 3 uur namiddag, ter herberg In bet Zwart Peerd bewoond door M. Camille Legrand, Crombekestraat te Poperinghe, OPENBARE VERKOOPING VAN Stad Poperinghe - Pottestraat. I. WOONHUIS met afhankelijkheden en I a. 2 I ca. grond en hof, sektie A., num mer I309h en ex)l309i. II. WOONHUIS met afhankelijkheden en 2 a. 47 ca. grond en hof, sektie A., num mer 1309e en ex)l309i. III. WOONHUIS met afhangelijkheder. en I a. 76 ca. grond en hof, sektie A., num mer 1309f en ex)l309i. IV. WOONHUIS met afhangelijkheden en I a. 46 ca. grond en hof, sektie A., num mer I309g, en ex)l309i. GEBRUIK De woonhuizen onder koopen I., 111. en IV., gebruikt door Lucie Pinceel, Adolf Verbiese en Maurits Onraet aan 50 frank per maand ieder. En dit onder koop U. met de hovingen der vier huizen, door Odiel Mestdagh, aan 100 frank per maand. VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1932, om 3 uur namiddag, ter herberg Au Damier de Comines bewoond door M. Hen ri Legrand, Gasthuisstraat, te Poperinghe, TOEWIJZING VAN Stad Poperinghe. - Koeistraat. Schoonen Eigendom ten dienste van den Tuinbouw, bestaande uit Schoon en Gerievig Nieuwgebouwd Woonhuis (Villa), voorzien van elektrieke verlichting, groote Druiven- serre in vollen opbrengst, oppervlakte 135 m2 kweekserre en verwarmingstelsel, op pervlakte 132 m2 groote tomatenserre 200 m2 drie broeikassen in beton van 35 m2 ieder met vensters hennenkweekerij voor 200 hennen schoon beplanten hof me1 95 fruitboomen, waterput, pomp en aalput, al te zamen groot 24 aren. Gebruikt door den eigenaar M. Elie Butin. Zichtbaar alle dagen der week. Handslag met I October 1932. Slechts ingesteld 65.000 fr. MAANDAG 5 SEPTEMBER 1932, om 3 uur namiddag, ter herberg Au Café de l'Yser», bewoond door M. Camille Bat theu. Garenstraat, te Poperinghe, TOEWIJZING VAN STAD POPERINGHE. - Yperstraat. GROOT HANDELSHUIS met werkplaats AANHOUDEND RENTENIERSHUIS Nieuwgebouwd Werkhuis (Garage) met 7 a. 62 ca. grond en hof. Bij plakbrieven verdeeld in 3 koopen. Gebruikt door den medeverkooper M. Ca mille Battheu-Ghesquière. Handslag met I December aanstaande. Zichtbaar telken Zaterdag namiddag van 2 tot 5 uur. Alle inlichtingen en plakbrieven met plan te verkrijgen bij den notaris BOUCQUEY voornoemd, alsook bij meester VANCAY- ZEEL.E, notaris te Poperinghe. In massa ingesteld 182.000.00 fr. Het Huis G. DUPONT-QUAGHE- BEUR, Yperstraat, 2, Poperinghe, heeft de eer zijn talrijke kliënten ter kennis te brengen dat het zijn afdeeling HOR LOGERIE overgelaten heeft aan de zoon S. DUPONT-RAPPELET,Yper straat, 85, Poperinghe. Het Huis heeft echter, als voorheen, een allerschoonste keus in JUWEELEN en ZILVERWERK. Alle herstellingen en veranderingen aan juweelen worden, zooals vroeger, met de meeste zorg uitgevoerd en in den kortst mogelijken tijd afgemaakt. Voor de grootste en schoonste keus JUWEELEN en ZILVERWERK, kan men zich gerust wenden tot het Huis G. DUPONT-QUAGHEBEUR, Yperstraat, 2, Poperinghe (bij de Post) TE KOOP 2W DUBBEL GEBRUIK. AUTO «RE NAULT 6 H.P. best uitgerust, te koop te gen spotprijs, 's Zondags niet. Proefrit naar verlangen. Abeelesteenweg, 4, Poperinghe. D*- NIEUWE GEEMMA1LLEERDE ETER- N1TPLATEN aan voordeelige prijs, bij Mau rice Timperman, Noordstraat, Poperinghe. W Boter- of Beenhouwerspapier beste kwa liteit, aan 5.50 fr. de kilo. Speciale prijzen per groote hoeveelheid, bij Gebroeders Du pont, Yperstraat, 2, Poperinghe. SST REMY's KOUDLIJM in pakken van I en 1/2 kilo, bij Gebroeders Dupont, Yperstraat 2, Poperinghe. - NIES eens lekker door een snuifje OPO - poeder. Door het niezen wordt het stof uit de neus verwijderd en komen alle kwade stoffen los die zich in 't hoofd hebben vastgezet. Gi| zult U heerlijk frisch gevoelen en Uw hoofdpijn zal spoedig verdwenen zijn. POEDER O», f al i fr.uk pu duKXU AKKER MAANDAG 19 SEPTEMBER 1932, om 2 uur namiddag ten huize van M. Achille Gokelaere-Decorte te Poperinghe, Ouderdomsche Steenweg, OPENBARE VERKOOPING VAN SCHOONE HUISMEUBELEN waaronder volledige slaapkamer int eikjen hout, coulisse-tafel in parquet, schoone sto ven, salon- en andere stoelen, marmeren schouwgarnituren, 2 groote gestoffeerde kus sens, enz., enz. Antieke tellooren, pinten en moor, in por celein, tin en koper. Allerhande Keuken- en Menagiegerief. Hoveniersalaam. Met gereed geld. TE PACHTEN*: SCHOON HEERENHUIS, gelegen te POPERINGHE, GROOTE MARKT. Onmiddellijk Vrij. Inlichtingen bij den Notaris Boucquey te Poperinghe. UIT TER HAND TE KOOPEN SCHOON RENTENIERSHUIS met grooten Hof en Garage gelegen te Poperinghe, bij de Statie, steenweg naar den Ouderdom al te samen groot 8 aren, voor hoofdend aan den steenweg op 20 meters breedte. Onmiddellijke ingenottreding. Inlichtingen bij den Notaris Boucquey te Poperinghe. UIT TER HAND TE KOOPEN. ALLERBESTE HOFSTEDEN met nieuwe gestichte gebouwen, welgelegen langs de groote banen, grondgebied Poperin ghe, arrondissement Yper. Voor alle inlichtingen, zich te begeven ter studie van den Notaris BOUCQUEY voor noemd. NIEUWS NIEUWS Ik heb de eer het geacht pu bliek kenbaar te maken dat bij mij dagelijks te verkrijgen zijn alle slach van PLUIMGEDIERTE zooals HENNEN KIEKENS DUIVEN ook KONIJNEN alles geslacht en gepluimd. Ook nog te verkrijgen VERSOHE BOTER. EIEREN, KAAS. GROENSELS, FRUIT, KRUIDENIERSWAREN. Alles aan de meest genadige prijzen. A. DRUANT-VANDEVOORDE Valkestraat, 30, Poperinghe. |YPER^TRAA^8^POPERING^ KLANK-, ZANG- EN SPREKENDE CINEMA. ZATERDAG 27 AUG., om 8 uur en ZONDAG 28 AUG., om 4 en 8 uur. EEN MEESTERWERK ZOOALS BEN-HUR EEN BROK GESCHIEDENIS IN KLEUREN I met in de hoofdrol PAULINE STARKE De Wikings De naam herinnert ons de eeuwen verslonden in het niet. Bij die zeeschuimers was de vrouw voor hen een echte slavin. Haat ver drong weldra de liefde, en jaloerschheid bestempelde gansch hun bestaan. Zij doodden ten allen tijde, zoowel voor ontrouw als voor verandering van geloof. Hunne goden Odin en Thor waren goden van wreedheid, het geen de Winkings afkeerig miek van de leer van Christus, den God van Vergiffenis. Een machtig stuk, zoowel om zijn poolzeetochten, als om de groote volksverhuizingen van dien tijde. Een band die om zijn kleuren alle andere filmen ver overtreft. VOORAF DE BESTE FILM VAN fr- r Luimig blijspel met MILDRED DAVIS. Meer dan een uur lachen, meer dan een uur schaterlachen. Niets werd verwaarloosd om den band alleraangenaamst te maken, niet een gelegenheid ging te loor om den lachlust op te wekken. LACHEN LACHEN IS GEZOND. Illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfa MAANDAG 29 AUGUSTUS 1932, OM 8 UUR. JENNY HASSELQUIST, in of DE HINDERLAGEN DER HOOFDSTAD Groot machtig drama. Eve, een fransch meisje, 'die haar ouders verloor, trekt naar Berlijn oni er eene plaats als onderwijzeres te vinden. Zij wordt haar valies met gansch haar bezit gestolen en valt in handen eener hotelhoudster. Eerst 's avonds begrijpt Eve waar ze zich bevindt en vlucht, doch zij wordt van diefstal beticht. Zij wordt door een auto bijna overreden en staat op liet punt in handen te vallen van een goede moeder, toen zij verneemt dat zij van diefstal beticht is, en opnieuw vlucht. Nu valt zij in handen van twee namakers van bankbiljetten. De eene wilt haar veroveren door h»et geld, de andere door de macht. Beiden gaan aan 't vechten en Eve vluciht. Door den honger gekweld geeft zij een der valsche bankbiljetten uit e?n wordt aangehouden. Maar de scherpzinnige kommissaris weet algauw baar onschuld vast te stellen en brengt Eve in goede handen. llllllllllllllllllllllllllllUUHIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllillllllilillHllllllllllllllllllllllllltlllllillllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIinja AANSTAANDE WEEK met V1LMA BANKY, WALTER BYRON en LOUIS WOLLHEIM. WISSELKOERS VAN DONDERDAG. Londen, 25.18 Parijs, 28.23 New-York, 7.21 Amsterdam, 290.25 Genève, 140.38; Oslo, 126.Italië, 36.87 Kopenhagen, 134.75 Stockholm, 129.35 Praag, 21.25 Montreal, 6.29 Berlijn, 171.40. Vertegenwoordiger Félix GERARD, 58, Veurnestraat, 58, POPERINGHE. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllUlillllilllllllllllllllllll WEKELIJKSCHE MARKTPRIJZEN. YPER, 20 Augustus. Tarwe, 75 rogge, 62 haver, 90 aardappelen, 22 strooi, 18 hooi, 35 boter, 22 eieren, 0.47. KORTRIJK, 22 Augustus. Tarwe, 68 rogge, 56 haver, 75 aardappelen, 17 strooi, 18 hooi, 35 boter, 20 eieren, 0.47. DIKSMUDE, 22 Augustus. Tarwe, 75 rogge, 60 haver, 90 aardappelen, 25 strooi, 20 Kooi, 35 boter, 20 eieren, 0.48. ROESELARE, 23 Augustus. Tarwe, 70 rogge, 6 7 haver, 90 aardappelen, 20 strooi, 25 hooi, 30 boter, 20 eieren, 0.45. VEURNE, 24 Augustus. Tarwe, 67 rogge, 65 haver, 70 aardappelen, 28 strooi, I 5 hooi, 30 boter, 20 eieren, 0.52. POPERINGHE, 26 Augustus. Tarwe, 78 rogge, 80 haver, 78 aardappelen, 25 boter, I 7-22 eieren, 0.52 hoppe, opbr. 1931, 260 opbr. 1932, 360. Los het slijm op, vastzittend in de luchtpijpen, verge makkelijk het fluimen, ver zacht de snijdende pijn van het hoesten en versterk Uw ademhalingsorganen met de snel en krachtig ingrijpende, altijd onschadelijke maar y Alle Apotheken. Per fietch fr. 14.50, fr. 24.50 en fr. 39.50. 'T BESTE EN NUTTIGSTE GESCHENK VOOR ALLE GELEGENHEID 4 f IS STEEDS NOG DE j WAARVAN ALLE MODELLEN IN VOORRAAD ZIJN BIJ DE GEBROEDERS DLNPONT, YPERSTRAAT, 2, POPERINGHE. j

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 3