Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. öoitcnlanö Kritiek ZONDAG 4 SEPTEMBER 1932. abonnementen Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT, Yperitraat, 2, POPERINGHE. Vooruitziende zijn De Belgische Soldaten drinken Congoleesche Kojjie LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE I Jaar, in atad I 2 fr por post 16 fr Congo 23 fr. Fiaukrijk 25 fr Amerika 30 fr, MEN ABONNEERT OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN De Poatabonnenten in Balfi», dia van woonat veranderen, moeten dit aangeven in 't poet- bureel dat ken bedient, en niet aan one. Plakbrieven bij ons gedrukt worden één maal gratis in ons blad overgenomen. Postcheckrekening N' 48439. Telefoon ISO leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in ta eenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooss ingezonden artikels worden in de sckenrmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen, woTdt men beleefd verzocht een pos tea gel voor ant woord to voegen. Hat blad staat ter beachikking van alwia bat goed meent met het algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr, minimum 3.00 fr. <M— Rouwberichtea 0.80 fr. da regsl, met mini mum ven 9.00 fr. Bijzonder Tarief voor1 Notariaaen en Daar tvaardera. 1 Yooif dik wijls te herhalen rakla men, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand ta b stalsn De laatste jaren is kritiek voor zeker een goedkoop produkt geworden, 't Schijnt in ieders bereik te liggen en in aller bevoegdheid te zijn. In tram en trein, zoowel als in werkhuis en gelagzaal, wordt er misschien wel meer aan kritiek gedaan dan wenschelijk is. Werkman en burger, geleerde en on geleerde, allen kunnen u zeggen dat 't slecht gaat, door en door slecht. Maar wat wordt er zooal opgedischt door die kritiekers van verschillende pluimage Zij toch weten doorgaans zoo goed te vertellen hoe de knoop moet doorgehakt worden. De man in de straat zou het onmid dellijk doen beteren met dit en dat te doen schakel de politiek uit, zegt de alwetende profeet, en wij leven in een paradijs schaf het leger af, zegt de jongere en alle miserie is met een verdwenen dat men den werkloozen- steun verminderde of radikaal afschafte zegt een andere en ze zullen rap werk vinden vijf dagen werken in de week of zoowat 6 uur per dag en daarbij hooge loonen betalen, zegt de de nieu we demokraat, en iedereen is weer gelukkig. Maar bij al die kritiekers ofte raad gevers gaat het daarom niet beter en met dit alles is er maar weinig verbe tering te bespeuren en zitten wij er nog altijd even diep in. Eens te meer blijft de waarheid plannen smeden is ge makkelijk, ze uitvoeren des te moeilij ker. Wij kunnen nochtans vaststellen dat de regeering alles in het werk stelt om er maar uit te geraken. Vergeten wii echter niet dat de regeerders te zor gen hebben dat er geld in 't bakske is om te betalen werkloozensteun, ou derdomspensioenen, vergoeding aar. verminkten en gebrekkelijken, enz., enz Daarenboven is bet een feit dat ook de belastingschuldigen door de crisis worden teneer gedrukt. Bij menig hun ner zou ondersteuning beter van pas komen dan die gepeperde belastings biljetten. t' Allen kante heeft men besparin gen verwezenlijkt. Waar het maar ee- nigszins mogelijk was heeft men bespa ringen verwezenlijkt. Waar het maar eenigszins mogelijk was heeft men de uitgaven geschorst of verminderd.Nog wordt alles in het werk gesteld om de uitgaven te regelen in verhouding met de inkomsten. Leeningen van een paar miljard werden reeds gedaan, maar zijn niet voldoende om het gewenschte evenwicht te brengen. Er zijn nog lee ningen in het vooruitzicht. Wat men leent moet in ieder geval worden terug betaald. Gevaarlijke weg om te blijven bewandelen. Hoelang nog kan zulke toestand blij ven duren Zwartkijkers zijn er altijd het meest en volgens hen is er geen uitkomst mogelijk. Afbrekers zijn er met de vleet en zij betrachten niets anders dan de menschen nog meer te ontmoedigen. Alle politiek is slecht, iedereen heeft misdaan. Zij, de afbre kers en opruiers alleen, hebben het verstand en zouden de maatschappij kunnen redding brengen. Geef mij uw stem, geef mij uw vertrouwen Waar het zou noodig zijn de men schen moed in te spreken, zijn ze niet te vinden. Dat is hun rol niet. En noch tans, velen beweren (die iets van de zaak afweten) dat er meer licht is ge komen. Meerdere gekende firma's zou den vele bestellingen ontvangen heb ben. Andere nijverheden boekten ins gelijks meer verkoop. De geldmarkt is veel vaster geworden en vele maat schappijen mochten hunne aandeelen aanzienlijk zien stijgen, t Is waar dat de verbetering nog niet voldoende is om de werkloosheid fel te doen afne men. Echter mag in het vooruitzicht gesteld worden dat weldra daarin ver andering komt, mocht de ingetreden verbetering aanhouden. HET WERELDVERKEER PER MOTORIJWIEL De statistiek van 1931. Het aantal motorrijwielen op de we reld bedroeg aan bet einde van 1931 ongeveer 2.730.000. Daarvan valt 85 t.h. op Europa. Van de Europeesche staten bevindt Duitschland zich aan het hoofd met 760.000, dan volgen En geland met 640.000 en Frankrijk met 469.000. Nederland komt op de 12e plaats met 33,501). EENIGE WOORDEN OVER DE WARMTE. Toen we over eenige dagen leden onder een ongekenden hittegolf, wisten welweters natuurlijk te vertellen dat 't hier warmer was dan in Congo, dat in deze of gene warme streek nog nooit een dergelijke hitte waargenomen werd, en zoo meer. In hoever deze personen gelijk hadden, zal het vol gende ons leeren. De hoogste temperatuur welke vast gesteld werd in het observatorium te Ukkel, bereikte 37°. Een feit staat vast en dat is dat zulke temperatuur bij ons hoogst zelden voorkomt en nog maar weinig of nooit overschreden werd. Zelf3 in de landen van Zuidelijk Europa is zulk een temperatuur zeld zaam. De hittegolven zijn er veelvuldig maar hunne gemiddelde temperatuur is niet zoo hoog. Te Athene heeft men gemiddeld in Januari 8" om tot 28" te klimmen in Juli. Het jaargemiddelde is slechts 18' Celsius. In Egypte, Nubië en den Soudan, heeft men echter een veel grootere hitte en zelfs heel dikwijls. Zoo heeft men nog 41° tot 43° gehad in de scha duw te Cairo en Heliopolis. Te Ouadi- Halfa (Nubië) heeft men gemiddeld in Januari 16°, 34° in Juli en 26 over het heele jaar. Te Karthoum (Japan) heeft men in Januari 22", in Juli 33J en over het jaar 25°. Als centrum van hooge temperatuur staat de Roode Zee bekend. In de Italiaansche kolonie Erythrea, te Massouah, heeft men in Januari 26", 35" in Juli en 30° over het jaar. Te Aden heeft men volgende gemiddel den 24°*in Januari, 31° in Juni, en 28" over 't jaar. Door de groote warm- ten die daar het jaar door heerschen, het verblijf voor de Europeanen er reel moeilijk. Zelfde gemiddelden als te Aden vindt men ook 'te Madras (Indië). Colombo (Ceylan), Batavia (Neder- andsch Indië) en te Singapore (Ma- ezië) In het Zuiden van Algerië, te Toug- ghourt en El Gobéa, is het niet bui tengewoon in Juli 35° tot 36° warmte aan te treffen in de schaduw. In de zon zou men gewis 70° bereiken. In Amerika zijn ook verscheidene plaatsen waar groote hitten legio zijn. Echter op een zekere hoogte ver zacht 't klimaat eenigszins. Te Bogota, loofdstad van Colombië, op 2.600 m. joven den zeespiegel, heeft men ge middeld 1 3°8 in Juli en 1 4"4 over het jaar. Zelfde verschijnsel wordt waarge nomen te Quito, hoofdstad van Ecua dor, gelegen op 2.850 meter hoogte. Te Rio de Janeiro (Brazilië) heeft men I 9°7 in Juli, 25°1 in Februari en gemiddeld over het jaar 22"3. Zulks wordt uitgelegd door het feit dat in het zuidelijk halfrond de volgorde der jaargetijden omgekeerd is met de onze. Ie Assomption (Paraguay) heeft men omtrent dezelfde warmte als te Rio. Te La Paz (Bolovia) integendeel, op 3650 m. hoogte, heeft men slechts 7"3 in Juni, 12"5 in November en 1 0° als gemiddelde over het jaar. Vooraleer te sluiten moeten wij er onze lezers op attent maken dat voor het meten der temperatuur verschil lende maten bestaan, die natuurlijk door het volk met elkander kunnen verward worden. Gewoonlijk heeft men het over gra den van den honderdgradigen ther mometer. Deze werden als volgt ge nomen er werd nagegaan welke weg het kwik van den thermometer afleg de tusschen het vriespunt van zuiver water en deszelfs kookpunt. Deze af stand werd in honderd gelijke deelen verdeeld en ieder deel werd een graad genoemd. Dit is de verdeeling volgens de geleerde Celsius. Daarnaast vinden we nog de ver- dëeling van Reaumur, die hierin ver schilt met deze van Celsius, dat het verschil tusschen vriespunt en kook punt slechts in 80 gelijke deelen ver deeld werd, die dan ook graden ge noemd werden. Ook hoort men soms spreken van graden van den warmtemeter van Fah renheit. Deze geleerde nam 180 ver deelingen tusschen 't kookpunt en het vriespunt. Wat meer is, hij stelde aan het vriespunt de gradueering 32. Het kookpunt doet zich dus voor op 2 1 3 graden F. Men kan zich aldus gemak kelijk inbeelden tot welke fantastische waarnemingen eenvoudige menschen zullen geraken wanneer ze niet weten van welke graden er spraak is, Ook hoeft men te letten op de ma nier waarop men de warmte meet. Als de algemeene regel kan aangenomen worden dat men de warmte nooit meet in de zon. Waar nu de schaduw dient opgezocht blijft ook nog te bespreken. Een thermometer hangen tegen een muur bijv. i3 heel slecht, aangezien dat door de warmte welke dezen muur op slorpt, de lucht die er zich rond bevindt verwarmd wordt, en men zoo weer een te hooge temperatuur zal meten. De thermometer moet hangen op 'n plaats waar de wind zich vrijuit kan bewe gen, waar de lucht overal heen en weer kan, en als men dat heeft kunnen verwezentlijken kan men er op uittrek ken om mede te spreken over zooveel of zooveel graden en 't groot aantal geleerden welke men op zulke oo- genblikken ontmoet aan te dikken. Ziehier nu iets voor onze lezers wel ke er meer willen over weten. De tem peratuur van 37° is wel een rekord voor Belgie. In 1911 bereikte men 36° 1 en in 1921, 36°6. Nooit werd meer waargenomen in onze streken. In 't buitenland echter ging het er erger aan toe. In 1 1 32 (natuurlijk be stonden nog geen thermometers) lag de Rijn daaromtrent droog. In I 303 was er noch in de Loire, noch in de Seine, geen enkele druppel water meer te vinden. In I 705 heerschtte er in Frankrijk een onverdraaglijke hitte. Eerst in 1718 begon men de warmte te meten met den thermometer, alhoe wel dat toestel reeds vroeger uitge vonden was. Dat jaar boekte men 38" graden. In 1 793 was het in de omstreken van Parijs zoo warm dat het fruit op de hoornen droogde. In 1849 bereikte men te Parijs 41 graden en op 17 Juli 1904, 42"9 in de schaduw Dit blijkt wel het rekord, waarvan wij (en gelukkig voor ons) nog omtrent 6 graden af zijn. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll DRINKT MAS-CAR BIER llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllillllllllllllllll Indien de Staten nu over meer geld beschikten, dan zouden zij gemakke lijk de droeve gevolgen der krisis kun nen lenigen. Zij zouden de werkloozen uit de nijverheid kunnen gebruiken aan groote, openbare werken, die, onrecht streeks aan de nijverheid zelve eene bedrijvigheid zouden kunnen verschaf fen. Daarom zouden de Staten een re serve moeten hebben aan hulpmiddelen Iedereen weet dat ze er nooit heb ben. Men is de meening toegedaan dat 's lands gelden goed bestuurd zijn, indien de begrooting, elk jaar in even wicht is of daaromtrent. Zoo is het niet, dat men de private zaken be heert. In de families en in de commerci- eele inrichtingen, in een woord, overal, zorgt men voor een reservefonds, zorgt men voor middelen, om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken, om te kun nen weerstaan in moeilijke oogenblik- ken, in tijden van krisis. De werkman de kleine burgers, hebben hun spaar boekje de naamlooze maatschappij heeft hare reserve. En het is zelfs dit algemeen vooruitzicht, dat op het hui dig oogenblik, aan zekere fabrieken en inrichtingen toelaat nog te werken en aan veel families zoo het brood te verschaffen. De Staat is om zulk vooruitzicht, weinig bekommerd. Wij zien het tegen woordig met onze eigene oogen. Zeg gen wij maar dadelijk dat niemand hem vraagt om gevoed te worden. In dien de begrooting een schoon over schot heeft dan zegt iedereen met re den, dat de belastingen moeten ver minderen. Men neemt niet aan dat de Staat de wijsheid hebbe der eenlingen dat hij eene reserve vorme. Het voor uitzicht, men raadt het iedereen aan, den Staat uitgezonderd. Men neemt aan dat wij schulden hebben, die, in geval van krisis, zijn behoeftigheid vergrooten zullen. Men neemt niet aan dat hij andere hulp middelen hebbe dan deze, welke voor zijne onmiddelijke noodwendigheden onmisbaar zijn. En die besturen weten dit zoowel, dat zij nooit ten tijde der vette koeien beproeven zullen den ap pel voor den dorst weg te leggen, wat elke wijze burger doet, van zoohaast het hem mogelijk is. Waren de Staten vooruitziende ge weest als de wijze huisvader, o, wat zouden wij nu een rustig leventje heb ben Het goede voorbeeld moet van hooger-op komen, helaas wanneer zullen wij, kleinen, onervaren dit voor beeld zien komen BUY BELGIAN Een der kenmerkende eigenschap pen van den doorsnee-Belg is dat hij bij voorkeur producten van vreemden oorsprong koopt. Hij spreekt graag smalend over de voortbrengselen van eigen bodem, en dat is een grove fout. Te meer daar die voortbrengselen meestal gelijkwaar dig en dikwijls zelfs beter en voor treffelijker zijn dan de vreemde. Dit verlangen naar wat niet van hier is, gaat zelfs zoo ver dat de meeste Belgische nijveraars en producenten zich verplicht zien hun producten met uitheemsche namen te sieren, of van vreemde etiketten te voorzien om hen hier op de eigen markt, aan den man te kunnen brengen. Indien die niet heel oprechte, maar toch zeer commercieele maatregel moest uitgebreid zijn over alle takken van onze nationale bedrijvigheid, dan ware dit nog niet zoo heel erg, maar ongelukkiglijk gaat dit niet voor alles - landbouwproducten, bijvoorbeeld, en delfstoffen dragen geen zichtbaar verkoopsmerk zoodat die slechte gewoonte van onze landgenooten een bepaald schadelijken invloed uitoefent op ons zakencijfer. In normale tijden, wanneer de uit voer ongemeen groot is in ons land, zijn dergelijke verschijnselen niet heel erg. Wij verkoopen aan den vreemde, en het is dus ook niet meer dan billijk en rechtvaardig dat wij in den vreemde koopen. Maar in oogenhlikken als die welke wij thans doorleven is zulke manier van doen misdadig. Wij zijn steeds geweest om ons te verzetten tegen eiken noodlottigen protectie-maatregel, omdat wij inzien dat de levenskracht van ons Land feitelijk op het ruilverkeer, dus op den volkomen vrijhandel berust. Maar nie mand zal het ons kwalijk kunnen ne men wanneer wij het meer dan gek vinden als 'n Belg een of ander vreemd product koopt dat hij even goed en aan denzelfden prijs van Belgisch fa brikaat kan verkrijgen En hetgeen waar is voor het alleen staand individu is zooveel te zekerder waar voor stads-, provincie- en staats besturen. Wij weten wel dat onze openbare administraties steeds zooveel mogelijk en in volle eerlijkheid de voorkeur hebben gegeven aan Belgische of Bel- gisch-Congoleesche voortbrengsels bo ven vreemde, in een breeden gee3t van vrije concurrentie en vooral met het oog gericht op de financieele be langen en mogelijkheden van de be trokken diensten. Thans is het echter het moment om die neiging tot het alleruiterste aan te kweeken, natuurlijk altijd onder voor waarde dat de inlandsche producten in kwaliteit en prijs die van het buiten land evenaren. En dat het nog steeds mogelijk is daar meer gebruik van te maken dan tot nogtoe het geval was, leert ons een pas afgekondigd bericht vanwege het ministerie van Landsverdediging Ongeveer 22.000 kilo koffie worden maandelijks door onze piotten, natuur lijk met het noodige water vermengd, naar binnen gewerkt. Dat zoo iets een considerabelen plas vertegenwoordigt, zal eenieder gereedelijk toegeven Welnu, met ingang van de maand zal voor onze jongens uitsluitend koffie uit Belgisch Congo worden geschonken Dit besluit werd getroffen nadat eerst vele kopjes op proef in de kazernen waren rondgedeeld, waaraan de solda ten per referendum de voorkeur heb ben gegeven. Wellicht wisten de meesten hunner niet dat er in onze kolonie zooiets als koffie werd gekweekt, en hadden zij nooit in hun leven ervan geproefd. Wat niet belet heeft dat zij de Congo leesche koffie op den slag beter von den dan andere Men is zelfs verder gegaan het Belgisch leger onderhoudt uit den aard van de zaak Belgische paarden. Deze Belgische paarden nu zullen in het ver. volg nog slechts Belgische haver eten Om de zes weken verbruikt ons le ger niet minder dan 2.1 00 ton van dit goedje. Er is thans overvloed van bij zonder goede haver op de binnenland sche markt, en aan een gemiddelden prijs die gevoelig lager is dan die in het buitenland. Naar het schijnt was dit tot nogtoe nooit het geval maar nu het verschijnsel zich eenmaal voor doet, is het wel de moeite waard om het snelle en doelmatige optreden van ons ministerie van landsverdediging dubbel en dik te onderstrepen. Een stratie Het komt er echter op aan dit voor beeld zooveel als maar immers moge lijk is ook in de andere departemen ten ingang te doen vinden, en dit voor alle producten van eigen bodem, en in de allereerste plaats dan voor onze steenkolen, daar vooral de kolenindu- strie zoo ernstig onder de mededinging van uit den vreemde te lijden heeft. Liet blijft toch altijd voordeeliger het geld der gemeenschap aan inland sche voortbrengselen te besteden, dan het later noodgedwongen in den vorm van noodzakelijken, maar sterielen werkloozensteun uit te keeren Het is echter voor alles de zaak zich geen appélen voor citroenen in de han den te laten stoppen, en de oogen wijd open te houden voor zekere commer cieele trucs in het buitenland, van den zelfden aard als die waarop enkele dagen geleden een Fransch dagblad de aandacht trok Jaren geleden werd in Frankrijk een nieuw merk van Fransche Camenbert gelanceerd, keurig in zuivere houten doosjes verpakt en voorzien van een etiket waarop de beeltenis en de naam van den toenmaligen President der Republiek waren aangebracht. Verder was dit etiket opgesmukt met Fransche vlaggen en de kenspreuk van het land Liberté-Egalité-Fra- ternité wat niet belette dat het product in kwestie in Duitschland werd vervaardigd, en met wagon-ladingen tegelijk in het vaderland van de Ca membert ingevoerd... HJillllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll VERBETERING IN DEN DIAMANTHANDEL Keert het vertrouwen terug Een van de oorzaken van den lan gen duur van de crisis is ongetwijfeld ook het gemis aan vertrouwen dat in vele kringen heerscht. Wanneer het vertrouwen terugkeert zal men kunnen besluiten dat de krisis ten minste voor de helft overwonnen En een der zekerste barometers van het vertrouwen is wel de diamanthan del, waar een wekelijksche verbetering in den toestand kan waargenomen wor den, zooals De Telegraaf dit uiteenzet. Er is vraag naar geslepen en dat stemt hoopvol. Daarin toch ziet men een teeken dat het vertrouwen schijnt terug te keeren Zoowel op de diamantbeurzen te Antwerpen als te Amsterdam loopen de laatste dagen de prijzen op, hetgeen natuurlijk toe te schrijven is aan de meerdere vraag. Ook de handel spreekt van meer vertrouwen en juicht dit verschijnsel uiter hart ten zeerste toe. Men ziet wel meestal wanneer de effektenbeurs aan den vasten kant is, eenige opleving en meer optimisme. Evenwel zijn thans veel handelaars toch meer en meer overtuigd dat het besluit van den Diamond Corporation te Londen om tot begin September geen ruw meer te koop aan te bie den, een zeer goede uitwerking op de markt heeft. De prijzen van geslepen gaan daardoor naar de hoogte en met meer vraag wordt dus de geheele handels toestand beter. Men hoopt in handelskringen voorts nog, dat vooral volkomen overeen stemming bereikt zal worden tusschen de Zuid-Afrikaansche en Belgische re geeringen, wijl ook een behoorlijke produktie-beperking voor de Kongo- en Angoladiamanten noodzakelijk ge voeld wordt. Intusschen is men al verheugd over den al grooteren afzet en wordt van harte mede gehoopt, dat eenigszins te rugkeerend vertrouwen, een goed op leving zal brengen. HJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllltlll POOLSCHE LANDVERHUIZING Wanneer we van landverhuizing spreken, denken we hier ten onzent wel speciaal aan de Polen, die we steeds in zulk groot getal langs onze haven zien wegtrekken en ook wel te rugkeeren. Nu is die landverhuizing fel afgeno men en volgens de officieele statistie ken, die opgemaakt werden, waren de emigratie uit Polen en de terugkeer van uitgeweken Polen naar hun vader land, in de laatste jaren respectievelijk als volgt Uitgang Terugkeer 1928: 186.630 119.080 1929: 243.442 104.503 1930: 218.387 101.084 1931 76.005 87.678 Voor de eerste maal in de laatste jaren is dus de beweging van terugkeer naar het vaderland veel gevoeliger ge weest dan de uitwijking. Voor wat de emigratie naar vreemde landen betreft, was de verlaging het sterkst voor de overzeesche landen. Deze viel namelijk van 46.534 tor 11.770, 't zij tot op een kwart onge veer. De uitwijking naar de Europeesche landen verminderde in kleinere mate- en viel van 171.853 tot 64.235. In deze groep i3 de vermindering het sterkst voor Frankrijk. Nog slechts 28.396 Polen trokken erheen tegen 86.500 het vorig jaar. En de terugkeer van Polen uit Frankrijk steeg daaren tegen van 9.779 in 1930 tot 26.174 in 1931. ll!llllt!llllltllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllllll!llllllll!lll!lllllU<llii!iUB IlliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUHIillllllllllllllUUl REGEERINGSHULP VOOR DE SCHIPPERS. De regeering heeft besloten aan het Fonds voor Steun aan noodlijdende Schippers een krediet van 1.500.000 frank te verleenen, dat zal verdeeld worden door een lichaam aan te stel len door de schippersvereenigingen. Steun zal echter in natura worden verstrekt brood, suiker, koffie, enz., aan schippers zonder bevrachting, die in nood verkeeren. Zoodra de belang hebbenden arbeid vinden, wordt geen steun meer gegeven. Het gaat hier niet om toelagen we gens werkloosheid, maar alleen om maatschappelijke hulde aan ongelukki- gen die geen toevlucht hebben bij den plaatselijken openharen onderstand. Bllllllllllllttlllltlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllttilllllllllllliiiiillll CONGRES VOOR DEN MIDDENSTAND. Van 14 tot 18 September aanst. wordt op initiatief van den ministerie- eelen Dienst voor den Middenstand, te Gent, een groot nationaal en inter nationaal Congres voor den Stedelijken en Landenlijken Middenstand gehou den. Z.M. de Koning verleende zijne hoo ge bescherming, en zal de slotvergade ring van het congres bijwonen. Elf afdeelingen zullen alle belang rijke kwesties voor den Middenstand bespreken. Verscheidene vreemde afgevaardig den zullen het Congres bijwonen. Uit gansch het land wordt een talrij ke opkomst voorzien, zoodat dit Con gres wellicht het uitgangspunt voor een ruime werking ten bate van den mid denstand zal worden. llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllillllllllltllllllilllllilltHliiiiliiHi HOOGER ONDERWIJS. Voorbereidende en Aaanvullende Proeven. 2' Zittijd 1932. De afgevaardigde van de Regeering brengt ter kennis van de belangheb benden dat de inschrijvingslijsten voor den tweeden zittijd 1932 der voorbe reidende en aanvullende proeven, tot en met 8 September e. k. in het pro vinciaal bestuur, bureel 1 2, zullen open blijven voor degenen 1.) wier getuigschrift van middel bare studiën door de Commissie afge wezen werd en die de voorbereidende proef wenschen af te leggen 2.) wier getuigschrift van oudere humaniora door de Commissie werd aangenomen en die, door het afleggen van een aanvullende proef, dit getuig schrift geldig willen maken voor de toelating tot een academisch examen dat er niet op vermeld is. De Opstand in Brazilië. Een officieuze statistiek berekent het aantal slachtoffers van den burgeroor log in Brazilië met den staat San Paulo welke nu reeds zeven weken duurt, aan beide zijden op ongeveer 8000 dooden en gewonden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 1