Binnenland G.DUP0NT oilACHFBEUK GOUDSMEDERIJ ARSENE LASEUREJ GOUDSMEDERIJ 'JUWEELHANDEL md Onze Politieke Toestand Visscher verdronken te Dowaai. De 8-jarige knaap Louis Cocquerell, was Maandag namiddag aan 't visschen in de vaart te Dowaai. Opeens liet hij zijn lijn in het water vallen. Hij boog zich voorover om ze te grijpen, doch viel in het water en verdronk. Maan dag avond was zijn lijk nog niet terug gevonden. Kind verdronken te Pont-de-Briques, Het 5-jarig knaapje Albert Duhamel is Maandag namiddag nabij de ouder lijke woning in een rivier gevallen en jammerlijk verdronken. Spinnerij afgebrand te Komen. Dinsdag avond, rond 6 uur, is brand uitgebroken in de spinnerij Hexrepont, te Komen. Het vuur ontstond in een der magazijnen, ten gevolge van kort sluiting. De pompiers moesten zich be perken tot het vrijwaren der naburige huizen. Verscheidene duizenden kilos katoen zijn in de vlammen opgegaan. De schade bedraagt 500.000 fr. Brand te Toerkonje. Dinsdag ontstond brand in den win kel van behangpapier, verf, vernis, enz. gehouden door de echtgenooten Soe- nen, die vier kinderen hebben. Het vuur vond een licht verteerbare prooi in den voorraad koopwaar en nam dan ook een snelle uitbreiding. De pom piers snelden seffens ter plaats en zet ten drie spuiten in werking, ten einde de vlammen te beletten over te slaan naar de aanpalende gebouwen. Mer. moest ongeveer twee uren werken om het vuur te dooven. De winkel was echter letterlijk uitgebrand en het ge bouw deerlijk gehavend. De schade wordt op 150.000 fr. geraamd. Men heeft de oorzaken van den brand niet kunnen vaststellen. Tragische gevolgen eener Wedding Te Rijssel, had de Pool Barac, 2 7 jaar oud, gewed dat hij in de Deule zou springen en 3 minuten onder wa ter zou blijven. Hij waagde den sprong van op de brug. Daar hij niet meer terug boven kwam richte men reddings werken in, en nog slechts een lijk werd opgehaald. De onvoorzichtige was aan een bloedopdrang bezweken. DRINKT MAS-CAR BIER NIEUWS IN ENKELE LIJNEN. De centrale der mijnwerkers te Brussel in algerneene vergadering ver- eenigd heeft besloten de staking tot het uiterste door te zetten. Het nationaal verbond der Bel gische onderwijzers hield Zondag zijn jaarlijksch kongres te Aarlen en vierde te dezer gelegenheid de 75" verjaring van zijn bestaan. Het getal in werkstaking zijnde wevers in Lancashire bedraagt reeds meer dan 200.000. Het aantal militairen die, in ver band met de laatste omwentelingpo ging in Spanje ingerekend werden, be draagt 76.Werk voor de rechtbanken... Naar verluidt volgens berichten in Fransche bladen verschenen, zou En gland geneigd zijn het gelijke recht van Duitschland in zake bewapeningen te erkennen. Het valt nu te zien of deze berichten gegrond zijn en of de Engel- sche regeering ze niet zal tegenspreken. aailllilltllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll GROOTE LIBERALE BETOOGING TE KORTRIJK OP ZONDAG 11 SEPTEMBER 1932 INHULDIGING DER NIEUWE VLAGGEN van Liberale Jonge Wacht Willemsfonds Liberale Vrouwenbond Liberale Voorwacht Pottelberg Liberaal Trompetterskorps De Weer galm VIERING VAN HET 30-jarig bestaan van de Liberale Jonge Wacht 10-jarig bestaan van de Federatie der Liberale Vakbonden van Kortrijk 10.jarig bestaan van de Liberale Vrou wenbond. Dien dag wordt een wapenschouw der Li berale troepen, om hardnekkiger dan ooit den kiesstrijd in te zetten. De meest vooraanstaande leiders der Libe rale partij zullen er het woord voeren in Ons Huis Vooruit, Liberalen van Poperinghe, toont eens dat we hier ook strijden om de Libe rale gedachte in den brein onzer werkbroe- ders te prenten. Allen in groot getal naar Kortrijk waar de Liberale Vakbond 4000 leden telt. De reis gaat per autobus. Men kan zich laten inschrijven in Ons Huis of bij de bestuursleden van den Vakbond, aan 1 2 fr. per persoon, heen en terug. Vertrek om 12 u. MAKKERS I HOUDT DEN DAG VAN 11 SEPTEMBER VRIJ I lilllllllllllllltllilllllijllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll GROOTE LIBERALE BETOOGING TE YPER. ZONDAG 25 SEPTEMBER 1932, ter gelegenheid der inhuldiging der partijvlaggen van De Liberale Harmonie De Liberale Jonge Wacht De Liberale Vakbond. Vooraanstaande partijleiders zullen er het woord voeren. Vooruit mannen in dichte drommen naar Yper. Liberalen houdt dien dag vrij Men kan zich laten inschrijven in Ons Huis of bij een der bestuur leden van den Vakbond. EEN INDRUKWEKKENDE BETOO GING VAN OUD-STRIJDERS, TE ROUSBRUGGE-HARINGHE. 100 Maatschappijen met Vaandels, 5.000 Oud-Strijders en Oorlogsslacht offers, nemen deel aan de plechtige inhuldiging van het Vaandel der afdeeling van Oud-Strijders. 28 Oogst Welke schoone dag voor de oudstrijders te Rousbrugge-Haringhe 1 Van in den vroegen morgen waren het meeren- deel der inwoners bezorgd om hun huizen te bevlaggen en te versieren talrijke op schriften prijkten boson deuren en vensters. Het weder was prachtig en beloofde zijn medewerking aan de feestelijkheden. Het splinternieuw vaandel aan de afdeeling Rous brugge-Haringhe geschonken door deze van Marcke-bij-Kortrijk, werd om 9 uur plech tig gewijd door den E. H. Pastoor. De hoog mis van 10 uur werd opgedragen voor de gesneuvelde soldaten en burgerlijke slacht offers van den oorlog. Dat de kerk proppensvol was hoeft niet gezegd. Door den E. H. Devisscher, onder pastoor te Watou en oud-krijgsaalmoezenier, werd in een welgepast gelegenheidssermoen de aanwezigen aangemaand tot meerdere va derlandsliefde. Het sermoen van den E. H. Devisscher was zoo treffend dat in de oogen van vele aanwezigen tranen van aandoening te be speuren waren. Na de godsdienstige plechtigheid werd door den Heer Dr Morlion, voorzitter der afdee ling, op het stadhuis een treffende rede uit gesproken, en een bloemtuil neergelegd bij het gedenkteeken dr gesneuvelden. Een afvaardiging begaf zich daarna naar het kerkhof der gesneuvelde Fransche strij ders, waar ook een bloemtuil werd neerge legd, in aanwezigheid eener afvaardiging van N. S. B. van Duinkerke, als blijk van de vrien denbanden, welke steeds tusschen Belgen en Franschen bestaan hebben tijdens den oor log. M. van de Leene, propagandist, bracht in korte woorden Kulde aan onze gevallen Fransche wapenbroeders. In den namiddag, reeds vanaf I uur, kwa men de massas oudstrijders uit alle richtin gen aangestroomd en begaven zich naar de Haringhestraat, waar de vorming van den stoet plaats had. De afdeeling oudstrijders der groepeering Duinkerke begaven zich, bij hunne aankomst, naar het gedenkteeken en legden een bloem tuil neder ter eere van hun Belgische mak- krs op het veld van eer gevallen. Om 3 uur zette de welingerichte stoet zich in beweging en doortrok langzaam de straten der gemeente, waar een groote volks massa zich verdrong. Op de markt gekomen defileerden de betoogers voor de overheden welke op de kiosk hadden plaats genomen. Onder hen bemerkten wij de HH. Vrede rechter, Burgemeester en gemeente-overhe den, De Praetere, Vanden Bulcke, van de N. S. B., alsmede nog een groot getal amb tenaren van verschillende diensten. De stoet voorafgegaan door ruiters met vaandels, opende zich met het puik muziek der Ypersche Schotten, welke ongelooflijken bijval genoten door hun smaakvolle stap- marchen en hun eigenaardige kleedij. Volg den de afdeelingen oudstrijders van Brugge, Assebroeck, Oedelem, St. Andries, Oostcamp, Roeselare, Staden, lsegbem, enz. De tweede groep bestond uit muziek van Abeele, afdeelingen Abeele, Kemmel, Zant voorde, Komen-ten-Brielen, Poperinghe, Yper Vlamertinghe, Nieuwpoort, Veurne, enz. Een derde groep met muziek Watou, afdee lingen Ghistel, Zande, Katelijne-Waver, Schoore, Burght, Haeltst Grobbendonch, Schooten, Okeghem, Cappelle-op-den-Bosch, Everghem, Belzeele, enz. De vierde groep uit muziek Meenen, af deelingen Meenen, Gheluwe, Cruyseecke, Dottenijs, 1 [erseaux, Gulleghem, Rolleghem, St.Gillis-Dendermonde, Cluizen, Heusden.enz. De vijfde groep met muziek Wervick, af deelingen Wervick, Dixmude, St. Denys, Helckin, Becelaere, Modave, Pervyse, Naza reth, enz. De zesde groep met muziek Kortrijk, af deelingen Kortrijk, Heule, Cuerne, Dessel- ghem, Harelbeke, Bisseghem, Wevelghem. Het muziek van Neder-Waesten leidt de groep der Fransche afdeelingen van Duin kerke, Malo, Coudekerke, Hazebrouck, Cas- sel, Oostcappel, Moeren, Bray Dunes, Rex- poede, Warhem, Winnezeele, Bergen en Wormhoudt. Deze groep wordt ferm toege juicht. Eindelijk komt de laatste groep begeleid door het muziek van Rousbrugge-Haringhe, en bevattende de afdeelingen van Clemsker ke, Haan-aan-Zee, Overryssche, Mariakerke bij Gent, Beveren-aan-Yzer, Ghyverinchove en Rousbrugge. Acht en negentig vaandels en nagenoeg 5.000 personen nemen aan den stoet deel, welke zich na den optocht rond de kiosk komen scharen waar opvolgentlijk de ver schillende sprekers aan de beurt komen. H. Vierstraete doet de voorstellingen en geeft het woord aan den H. Vanden Bulcke, provinciaal beheerder der N. S. B. Hij dankt in beide talen de talrijk opgekomen maat schappijen. Na hem komt de H. Maenhout aan de Leurt die de prachtige vlag over handigd aan de afdeeling Rousbrugge-Ha ring H. Dr Morlion, neemt de vlag in ont vangst en dankt in korte woorden. De Brabai>9onne weerklinkt, gevolgd door een Vlaamsche Leeuw, waarna de H. De Praetere, federale ondervoorzitter, het woord neemt en in een treffende rede de werking en het doel der N. S. B. uiteenlegt. Nooit, zegt hij, zullen oudstrijders meehelpen met deze, die de verdeeling van ons Vaderland zouden willen bewerkstelligen. Ze zijn in de eerste plaats goede Belgen en terzelfdertijd goede Vlamingen. De fransche volksvertegenwoordiger H. Parmentier, voorzitter der oudstrijders-ver- eenigingen van het Noorden, neemt nog het woord in naam der Fransche oudstrijders en dankt om het broederlijk onthaal dat hen te beurt viel. Lange toejuichingen begroeten zijn rede en een flinke Marseillaise weerklinkt over de dichtbezette marktplaats. De verschillende deelnemende muzieken geven daarna op beurt enkele hunner uit gelezen stukjes van hun repertoriums,waarop stilaan deze heugelijke dag, zonder da min ste geschillen, in da algerneene Vlaamsche leute, onder het ledige van een lekker glaasje bier, stilaan wegsterft. Een woordje van dank aan alle inrichters die getoond hebben dat ze er een handje van hebben, inzonderlijk de HH. Vandenberghe en Steels. DRINKT MAS-CAR BIER IMIIIIIIIHIIIIIIIIHIBIDIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 AAN DE LANDBOUWERS-HOP PE KWEEKERS. De landbouwers- hoppekweekers worden dringend ver zocht de lijst de namen vermeldende der personen van andere gemeente die bij hun hoppe plukken, te willen in dienen in het politiebureel, alwaar deze die nog geene daartoe bestemde lijst hebben er eene kunnen bekomen. M PROOTSTRAAT, ISO (BIJ DE STATIE) POPER1NQE liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M gelast zich met alle soorten HERSTELLINGEN, VERANDER I alle OUDE JUWEELEN in allerhande NIEUWE MODELLEN. Specialiteit van Platina-werk, zooals Brochen, Oorbellen, Arm banden, Ringen, enz. Door mijn verzorgd werk hoop ik het vertrouwen van iedereen te winnen. ARSENE LASEURE. STADSNIEUWS. ZONDAGRUST. Alle Apotheken open tot middag heden Zondag nanoen alleen Apotheek H. NOTREDAME. NIEUWS Felix LIETAERT, Yperstraat, laat weten dat hij kooper is van KIEKENS aan 10.00 fr. de kilo, HENNEN aan 5.00 fr. de kilo. GEMEENTEKIEZINGEN. Uit K. B. van 10-8-1932. De kiezingen grijpen plaats op 9 October 1932. De kandidaatstellingen moeten ingediend worden op Vrijdag 23 of Zaterdag 24 September aanstaande. MOTOONGEVAL. Maandag na middag, rond 5 uur, kwam een moto- cyclist in de Casselstraat gereden in de richting van Abeele, toen de fourche van de moto brak en de man op de straatsteenen werd geslingerd. De on gelukkige werd erg gekwetst. DAAR ZIJN ER NOG die aan hoofd pijn, Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, wij hebben kun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 7.00 en 12.00 fr. STIERENKEURING. Op aan vraag van eenige inwoners geven wij den uitslag van de bijgevoegde stie renkeuring, welke te Poperinghe op Dinsdag 9 Oogst gehouden werd. Twaalf dieren werden ter keuring aangeboden, w"aarvan twaalf aange nomen en 6 geweigerd werden. De aangenomene dieren behooren toe aan de volgende personen 1. Vanbiervliet Marcel, Poperinghe. 2. Vanbiervliet Marcel, Poperinghe. 3. Top Prosper, Poperinghe. 4. Pillaert Arthur, Poperinghe. 5. Boone Henri, Poperinghe. 6. Doom Bruno, Poperinghe. Hector BRUNEEL (Parnasse), laat weten dat hij ZONDAG 4 SEP TEMBER naar DE PANNE rijdt met zijn autobus. Vertrek om 1 /z uur Prijs heen en terug 1 0 fr. DRONKENSCHAP. Twee gasten van Gent, zaten Donderdag namiddag in den buus en gerochten rond 6 uur op de statie, aan den slag onder elkaar. Politie en gendarmen kwamen bij en sloten beiden op in den amigo, wegens dronkenschap. WERKLOOSHEID. De stand der werkloosheid in onze stad, was deze week als volgt Zaterdag, I 92 Maan dag, 128 Dinsdag, 135 ^Voensdag, 98 Donderdag, 102 Vrijdag, 100. VREEMDE PLUKKERS. Uit de lijsten tot heden ingediend door de landbouwers van het grondgebied Po peringhe, blijkt dat het getal vreemde personen aan den hoppepluk gebezigd 850 bedraagt. GROOTE SCHIETING. Zondag laatst had aan de pers van St. Sebas- tiaan een groote schieting plaats. I 08 schutters namen eraan deel. De opper- vogel werd geschoten door Deroo Leon Merckem de zijdvogels door Drtvrie- re Constant van Merckem en Dedon- cker Leon van Woesten; de kallen door Frimout Oscar van Poperinghe en Ver- caigne Maurice, Abeele. VLAMERTINGHE. Doodelijke afloop. De 3 I -jarige landbouwwerk- man Henri Pollet, werkzaam bij den landbouwer Cyriel Bouten en die tij dens zijn werk het slachtoffer werd van een zonneslag is aan de gevolgen ervan bezweken. YPER. Schielijk overlijden. Zondag was heer R. Delobelle, oud 61 jaar, wonende op de Maloulaan, wedergekeerd van De Panne, waar hij met het muziek Ypriana op uitstap was geweest. Hij kwam te Yper terug en keerde op zijn gemak huiswaarts. Te gen den morgen werd hij door eene beroerte getroffen en stierf na enkel het FI. Oliesel te hebben kunnen ont vangen. Dit voorval verwekte een pijn lijken indruk onder de bevolking, daar de afgestorvene er algemeen gekend en bemind was. Donderdag hadden onder grooten volkstoeloop, de lijkplechtig- heden plaats. GHELUWE. Stoutmoedige dief stal. Dinsdag morgen is een onbe kende schelm binst de afwezigheid van de bewoners, in het huis gedrongen van Th. Delbeke. Hij doorsnuffelde al de meubelen en stool een groote som geld, alsook een gouden damen-uur werk. De plaatselijke politie van den diefstal verwittigd, kwam aanstonds ter plaats. Een onderzoek is ingesteld. ROESELARE, Kabienwachter doodgereden. Zondag avond was er, ter gelegenheid der kermis, grooten toeloop van volk te Roeselare. Midden de kermisdrukte is aan den overweg van den Ardooiesteenweg, aan de sta tie te Roeselare, een vreeselijk onge luk gebeurd.De kabienwachter Victor Degrendele, 50 jaar oud, was er var dienst. Hij had de groote slagboomen gesloten en maakte zich gereed om den kleinen doorgang voor personen te slui ten, toen bij bemerkte dat het volk nog wilde doorgaan.Hij liep naar den door gang langs de zijde van den Ardooie steenweg en wilde het volk beletten nog door te komen. Wanneer hij terug naar zijn kabien wilde loopen, were hij verrast door den bloktrein Brussel Roeselare die kwam aangebold en De grendele werd door de locomotief ge vat. Het slachtoffer werd terzijde ge worpen. De machinist stopte na enkele tientallen meters en terwijl de duizen den kermisvierders naar de plaats van het ongeval kwamen gestroomd, werd Degrendele opgenomen met een zware hoofdwonde en in zijn kabien binnen gedragen. I wee geneesheeren kwamen spoedig ter plaats en deden den ge kwetste naar de kliniek overbrengen waar het slachtoffer Dinsdag bezweek De ongelukkige was gehuwd en vader van familie, hij stond bekend als een voorbeeldig kabienwachter. GHISTEL, Autobus omgekan teld. Een autobus waarin zich 22 personen bevonden, gevoerd door den eigenaar M. Marcel Mauron, uit Cha pelle-lez-Herlaimont, keerde terug uit Oostende. Gekomen aan het kruispunt der banen naar Thourout en Brugge, brak opeens het stuur. De autobus bol de tegen een telefoonpaal welke ver brijzeld werd, en kantelde vervolgens om in een gracht nevens de baan. Vij der inzittenden, allen uit Manage, wer den erg gekwetst en moesten naar eene kliniek te Oostende worden overge bracht. Andere reizigers bekwamen min of meer erge kwetsuren. De gen darmerie deed het gebruikelijk onder zoek. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr Leening der Verwoeste Gewesten 4 t. h. 1921. Zondag nacht, om 12 uur, kleptte de brandklok over de stad. Brand was uitgebroken op de hofstede van Cam. Vletsu, Woestensteenweg. In allerijl snelden de pompiers ter plaats van de ramp, en in een rekordtempo vielen ze iet vernielend element aan. Vier schel ven, den ganschen oogst bevattend, stonden in laaie vlam, en hadden reeds iet vuur medegedeeld aan het woon- Tuis en de schuur. Eerst moesten de pompiers er zich toe bepalen het bran dend woonhuis te redden, waarin zij dan ook spoedig lukten, hetzelfde voor de schuur. Van de schelven viel niets te redden, zelfs ook niet de dorscher die er tusschen stond, gereed om des anderdaags te beginnen dorschen. De schade is aanzienlijk en slechts gedeel telijk door verzekering gedekt. Men vermoedt kwaadwilligheid. Wij kunnen, bij deze droevige ramp. niet nalaten te doen uitschijnen welke nuttige aanwerving ons stadsbestuur heeft gedaan bij den aankoop van den prachtigen autowagen, waarmede ons pompierskorps thans is begiftigd. Nog maar enkele weken geleden schreven we ervoren dat deze moest dienen om onze pompiers in den kortst mogelij ken tijd ter plaats van de ramp te bren gen, en zie, reeds Zondag laatst, heeft dit verplaatsingsmiddel een brave land bouwer, die in den laatsten tijd zoozeer werd beproefd, verleden week leidde men zijn echtgenoote ten grave, van totale uitbranding gered. Inderdaad, met de verplaatsingsmiddelen waaro ver ons korps vroeger beschikte zou bij hunne aankomst ter plaats, het woon huis met strooien dak, en de schuur, in laaie vlam hebben gestaan en hadde men er niet meer moeten aan denken iets te redden. Onze brandweer heeft Zondag getoond dat ze in staat is aan de hevigste brandrampen het hoofd te bieden in een minimum tijd. Donderdag morgen heeft de 94 trekking plaats gehad der leening van de Verwoeste Gewesten, 4 t.h. 1921. Reeks 192341 n. 13 wint 250.000 fr Reeks 33537 n. 5 wint 100.000 fr Reeks 187106 n. 2 wint 50.000 fr Reeks 187106 n. 7 wint 50.000 fr Reeks 187106 n. 10 wint 50.000 fr De andere nummers der hooger ver melde reeksen, alsook de titels der reeksen 143081 en 611116, zijn uit- keerbaar met 250 frank. DRINKT MAS-CAR BIER YPERSTRAAT 2. POPERINCHE bu 06 post RINGEN KETTINGEN ARMBANDEN HALSSNOEREN BORSTSPELDEN ENZ L,i|i >-*■-•#} rZILVEREN 6Nf WIT METALEN V VTAFELGERIEF BROCHEN, OORRINGEN PARUREN GROOTE KEUS DIAMANTEN RINGEN VERANDERINGEN v en HERSTELLINGEN jjj IN ALLEN AARD ■0^, A1**"ft# A 1EVIGE BRAND TE POPERINGHE. BURGERSTAND VAN POPERINGHE, VAN 25 OOGST TOT 1 SEP, GEBOORTEN: 321. Moyaert Marie.Louijt r. Antoine en Deschilder Hilda. Komslt. 322. Dehouck Godelieve, d.v. Gaston en De Coker Martha, Maurice De VVulfstraa:. 323. Plancke Jacqueline, d.v. Joseph ej Vandenberghe Maria, Casselstraat. 324, Liefooghe Willy, z.v. Cyrille en Deman Ma. ria, Vlamertinghe. 325. Derhille Joseph z.v. Emile en Odent Felecie, Watou. 326, De Moor Pol, z.v. Henri en Detremmerij Jeanne, Kojrlje Reniitgtyelststraat. 32?. Melis Paula, d.v. Gaston en fop Emma, Wa. tou-Abeele. 328. Vanden Berghe Andrt, z.v. Gérard en Dobbelaere Maria, Watou. 329.Veniere Maria, d.v. Cyriel en Pelgrinii Celina, Proven. 330. Taffin Germaine, d.v. Seraphin-Maurice en Devos Adronie. OVERLIJDENS 168. Debussclaere Camil. Ie, wed. Gesquiere Romanie, Gasthuis. 69. Vandevoorde Cyrille, echtg. Doch) Bertha, Boeschepestraat (overl. te Lauwe), HUWELJKEN 67. Dedrie Maurice, paar. dengeleider en Verleene Maria, z.h. b.v. Pop 68. Lauwers Alberis, werktuigkundige van lseghem en Lermytte Alice, z.b. van Pop, BELOFTEN 93. Depuydt Achille, auto geleider van Poperinghe en Nuyttens Bertha, fabriekwerkster van Vlamertinghe. 94, Arickx Maurice, kleermaker van Elsene en Bulckaert Alixe, z.b. van Pop. 95. Bol- lengier Lionel, kolenhandelaar van Poperin- ghe en Verdonck Agnes, z.b. van Reninghelsi 96. Lobelle Julien, landbouwer van Pop, en Lobelle Rachel, z.b. van Oostvleteren. 97. Titeca André, tabakbewerker en Clabau Ignèce, z.b. b.v. Pop. 98. Logie Nestor, schilder en Deleye Zoé, z.b. b.v. Pop. DUIVENLIEFHEBBERS REMI DEWICKERE, Veurnestraat, Poperinghe, laat weten dat hij van he den af OUDE DUIVEN met het dupli- catakaartje koopt, aan 3.50 fr. 't stuk. EEN GROOTE INTERNATIONALE LEENING De geheimzinnige aankomst te New- York van M. Mills, staatssecretaris der Schatkist en van zijn voorganger, M. Mellon, thans Amerikaansch gezant te Londen, heeft weer het gerucht doen verspreiden dat een groote internatio nale leening zou aangegaan worden voor de likwidatie der oorlogsschulden. VERGOEDING DER MILITIANEN. In het ministerie van landsverdedi ging is er ernstig spraak van de merk waardige vermindering der vergoeding welke verleend wordt aan de militianen die langer dan acht maand dienen. BERICHT AAN DE UITGESTELDE MILITIANEN. De minfster van landsverdediging herinnert aan de uitgestelde militianen dat, om met de klas 1933 te dienen zij vóór 16 September 1932 van hel uitstel moeten afzien en zich daartoe tot hun arrondissementskommissaris wenden. VERBETERING IN DEN TEXTIEL VAN FRANSCH-NOORDEN. Te Roebaais-Toerkonje wordt de toestand beter in de textielnijverheid De stijging der grondstoffen is begon nen met de katoen, waarvan de prijs in de laatste weken van 250 fr. de 50 kilos is opgegaan. Ook de prijs der wo gaat op. De nijverheid die zonder voor raad begint te zitten, doet groote aan- koopen. De groothandel gevoelt er de uitwerking van en de kleinhandel zal volgen.Reeds verscheidene katoenspin nerijen zullen hun arbeidsweek van 26 op 36 uren brengen. Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll NIEUWE KWADE SLAG VOOR BELGIE. Onze eieruitvoer naar Engeland. Voor den oorlog waren er in Belgie te weinig eieren zoodat, voor het ver bruik, groote hoveelheden uit Italië werden ingevoerd. Sedertdien is echter het aantal kip pen verdubbeld en maken de statistie ken gewag van een 25< millioen kippen, in zoo verre, dat van 1924 tot en met 1926, Belgie voor meer dan 400 mil lioen frank eieren kon uitvoeren, waar van een groot gedeelte naar Engeland. Flet Engelsche protectionisme heeft ons land een zwaren slag toegebracht. Andere markten ontvangen wel is waar onze eieren, maar zij wegen niet op tegen de Londensche markt. Zoo wor den thans Belgische eieren uitgevoerd naar Spanje, tengevolge van het feit, dat het Fransche protectionisme oor zaak is, dat Frankrijk aldaar zijn klant heeft verloren. Een nieuwe tijdelijke slag wacht Bel gie, naar aanleiding van de konferencie te Otlawa, welke aan de eieren afkom stig uit de Britsche Dominions de voor keur geeft voor de bevoorrading der ngelsche markten. Een extra-tolrecht zal dan ook wor den geëischt voor de eieren, die niet afkomstig zijn uit Kanada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, wat voor Belgie een vermeerdering van I 0 tot 14 ten honderd op de reeds be staande Engelsche invoerrechten betee- cent. Onderhandelingen zullen worden ge voerd tusschen Belgie en de Londen sche regeering om voor ons land een verzachting van den genomen maatre gel te bekomen. DE SCHATKIST IN NOOD. De Ministers hebben Dinsdag na middag raadsvergadering gehouden, in dewelke zij hoogst gewichtige bespre kingen hebben gevoerd over 's lands financieelen toestand en over de uit zonderlijke moeilijkheden van de the saurie. De regeering werd door M. Renkin] op de hoogte gebracht van den finan cieelen toestand en hechtte dan zijn goedkeuring aan de memorie van toe lichting van het wetsontwerp betref fende de thesauriemaatregelen, ont werp dat aan de Kamers zal voorge legd worden. De Kamers zijn bijeen geroepen in bijzonderen zittijd op Dins dag 6 September. In strijd met wat reeds werd gemeld, is er thans nog geen kwestie het ont werp van het financieel herstel in te dienen. Immers de voorbereiding van het financieel herstel eischt vooraf de vaststelling der ontwerpen van de be grooting. Men is met dit werk volop bezig. Het ontwerp der thesaurie-maat regelen zal echter over den financieeler toestand volledige inlichtingen afkon digen. De eerste minister heeft de goed keuring des Konings bekomen tot het voordragen van zijn ontwerp. M. Ren kin heeft dan ook Woensdag morgen dit ontwerp in de Kamer neergelegd. Het ontwerp is vergezeld door een memorie van toelichting, waarin de re geering de oorzaken van den financi- eele moeilijkheden opsomt, zooals het verlies der Duitsche herstellingen, de vermindering der belastingopbrengsten, de krisisuitgaven voor werkloozensteun enz. De memorie van toelichting zal het bedrag opgeven van het deficiet, dat aanzienlijk is. En hoe dezen put gevuld De regeering staat den 1 October voor den vervaldag der 769 miljoen tienjaarlijksche schatkistbons. Het ontwerp zal aan het Parlement vragen 10 de hernieuwing dezer tien jaarlijksche bons 2° de uitgifte var schatkistbons op korten termijn (vijl jaar) voor een bedrag dat de 500 mil joen niet mag te boven gaan 3" het uitschrijven eener leening van één mil jard. Het is eerst nadat de Kamers deze maatregelen zullen goedgekeurd heb ben, dat M. Renkin er kan aan denken maatregelen te treffen voor het even wicht der begrooting. Deze maatrege len zullen samengebracht worden en een ander wetsontwerp het financieel herstelplan. Het is hier dat de kat op de koord zal komen. Dit plan moet de uitgaven verminderen van wedden en pensioe nen. Men spreekt ook van de afschaf fing van het cumul van wedde en pen sioen. De begunstigden zouden te kie zen hebben tusschen hunne wedde en hun pensioen. Het een of het ander, maar niet meer beiden tegelijk. Vervolgens zullen de inkomsten i moeten verhoogd worden door nieuwe aelastingen. In verschillende politieke middens zou er over de regeeringsmaatregeleii I groote ontstemming heerschen, bij zoo-| ver dat er terug geruchten over de Ka-I merontbinding opgaan. IIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüll VERMAKELIJKHEDEN ZONDAG 4 SEPTEMBER. LUISTERRIJKE GAAIBOLLINü «In den Transvaal», bij Julien Lermyte Bruggestraat. I 50 fr. prijzen. Begin om 2 u- MAANDAG 5 SEPTEMBER 1932. WOESTEN. GROOTE SCHIETINC Oppervogel, 150 fr. ieder zijdvogel, fr. ieder kalle, 35 fr. boven de 80 schutte'' al primes van 25 fr. Inleg 25 fr. Terug 20 f' I Inschrijving in 't lokaal, bij C. Boudry, 2 uur om te 2.30 stipt te beginnen schiet'® tot roqd 7 huTi

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 2