LACTOGEEN jj| DAMES EN HEEREN, BUREEL;SCHOOLGERIEF Het zuiverste en verteerbaarste voeder voor alle dieren. CAMILLE COVEMAEKER S. Dupont-Rappelet DE LIJFJONKER van Jacobus V. Nieuwe Motos SAROLEA, type 1932 W'Haur.FRlEM-LEHflüCg De Roode Pillen '"REGISTERS -o- CLASSEURS 'SCHOONSTE GESCHENKEN Vulpenhouder "Victory s,, f Gebroeders I DUPONT Alle Drukwerken aan de beste Voorwaarden Willy GOMBERT F.Blanekaert-Verleenê ABDIJSIROOP, AGEXT voor Poperinghe en Omstreken Watoustraat, POPE HING HE. HILAiRE HUYGHE I wordt verzacht HENRI LYSY, Duinkerkstraat, 20, Poperinghe. Féüx Liétaert-Timperman Maur. DEVOS,velomaker, Groote keus Vélos Motos IN DE SCHAAR J. YPERMAN - REC0UR, Jules LENOIR, velomaker IIUIDENVETTERIJ LEDERTOUWERIJ B ELGICA Stoomverwerij-Hiewwasschörij Huk DULIOM, BRUSSEL. Alf. WALLIN Beste Inlandsche Wol Voor Koeien Voor Paarden In den Zwijnenkweek Voor de Hennen en de Kiekens Alleenverkoopers worden gevraagd in elke gemeente. Illllllllliiuntlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllillllillllllllllllllllll!lllllill!lll!lllll!li:illllllllll)llll!!liai BERICHT aan de LANDBOUWERS. Reml Dewickere-Lietaert| AKKER'S Redder du Longen DE GAZET VAN POPERINGHE. 1 3. ACHT VERSCHILLENDE MODELLEN, VANAF 3450, 5400, 5850. G300, 6950, 7100, 7950, 8450 FR. ZIJN VAN HEDEN AF TE VERKRIJGEN KOMPTANT EN OP KREDIET (12 en 24 maanden) BIJ DEN AGENT Groote keus vsn allerhande MEUBELFAFIËR aankoop verkoop verwisseling ra» DUIVEN. aankoop aan de hoogste prijzen ft \VOOR ALLE GELEGENHEDEN Watermans The Swan Pelletier Pen VPERS m POPERINGHE KOEIHAAR van beste hoedanigheid EngDondeyne-Gesquière In den Gouden Gilet A.YPERMAN-DENECKER, Yperstraat, 83 POPERINGHE TeL 217 Het Lactogeen verschaft eene meerdere melk en boteropbrengst, geeft vaste boter in den zomer, verzekert de gezondheid, vermeerdert hun vleesch niettegenstaande hunne grootere melkopbrengst. Met twee tot drie kgr. daags in vervanging van haver komen de paarden, vet, kloek en gezond. geeft Lactogeen verbazende uitslagen. H is eene mengeling met Lactogeen zeer goed en gezond door zijne gemak kelijke verteerbaarheid, en geeft eenen grooteren eieropbrengst. Om goede en vaste boter te karnen, ia het hoogst noodig de koe van allen inwendigen brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van den Bleen- en Zuiverdrank van Art.' MONTLYNE, aan 3 fr. het pak. Depot Apotheek H. Notie dame, Groote Markt, Poperinghe. Huurhouder Groote Markt, Poperinghe. laat weten dat hij voortaan' ook alle Reizen aanveerdt per PRACHTIGE MODER NE LUXE-AUTO. Telefoon 10 Ik heb de eer het geacht KL publiek kenbaar te maken rïjdf&a dat ik kooper en yerkoo- per ben van Oude en Joa- _W ge Duiven, ook kan men i iim;j fuiven verwisselen en ben ik kooper van alle Pluimgedierte en Wild. Hoogste prijzen yoor MOL» FOUINEVELLEN. In de Nieuwe Stad Veurne 3, Yeurnestraat, 3, POPERINGHE. TELEFOON 238. *ift. KINKHOEST Verzacht de hoestbuien, waaraan kinkhoest de ver zwakte lichaampjes Uwer kinderen blootstelt, verkort den duur der ziekte en ver mijd het gevaar voor ver wikkelingen met de lekker- smakeadeenslijmoplossende ADe Apotheken. Per flench i fa. 14.50, fr. 24.50 en fa. 39.50. LOONBOEKJES De wet verplicht de Werkgevers aan ieder hunner [Werklieden een ioon- boekje te geven. Deze boekjes kan men verkrijgen bij Gebr. Dupont, Yperstraat, 2, Pope ringhe, Prijs 0.75 fr. het stuk. Horlogerij Goudsmederij - Juweelen Dépot der Monters LIP Verkoop der eenige echte en gewaar borgde Statie-Monter Roskopff-Patent Régulateurs Pendulen Wekkers Verkoop van Kettingen in Goud, Zilver en Nickel bijzonder schoone keus Brochen, Oorringen en Ringen in Goud en Diamant. Aankoop van Goud en Zilver Yperstraat, 85, POPERINGHE. t ALLE HERSTELLINGEN van Horlogiën en Juweelen worden aanveerd en spoedig uitgevoerd. Verder, op eenen rijken kantsteen, voorzien van vazen met reukwerken, zilveren en gouden dozen, hingen van beide kanten aan een prachtigen spie gel van Venetie, het boetkleed en de geeselkoord. Van een anderen kant, op een tafeltje van het schoonste mar mer, bevattende een prachtig koffertje van gepolyst staal de zegels van den staat. Eindelijk bemerkte men op een groote tafel, die tot schrijftafel aan den kardinaal-kanselier diende, papieren en boeken, die zoo verschillig waren van geest en van gedachten, dat zij ver wonderd moesten zijn van Zich aldus vereenigd te bevinden. Het was eene proclamatie nevens een sermoen de wilde zang van een bard der bergbe woners, nevens een vertaling der psal men van David een verzoekschrift der kooplieden van Edimburg, nevens een bevelschrift gemaakt voor het aartsbisdom van Glascow. Gelijk men het ziet, het kabinet van den aartsbisschop Staatsman, vertoon de de aardigste mengeling der tegen- strijdigste zaken. Welnu, deze menge ling was ook in den aard van den kar dinaal-kanselier ten volle aan de be langen der Kerk verkleefd zijnde, ver zuimde hij daarom de belangen niet van zijne staatskundige partij door zijnen staat en uit plicht man van vrede zijnde, verstond hij daarom niet te min de noodzakelijkheid van den strijd in deze tijden van inwendige beroerten en oorlogen. Ook kon men onder het roket van den kerkvoogd het harnas van den soldaat hooren klinken, het geen ten anderen eene noodzakelijke voorzorg was, want nadat hij vruchte loos gepoogd had de partijen, die ston den om handgemeen te worden, te weerhouden, moest hij zeer dikwijls zelf deel in de worsteling nemen. Nauwelijks vijftig jaren oud zijnde, had hij geheel de levendigheid der jeugd zijne hooge, vriendelijke en buigzame gestalte had tegelijk de weer- digheid van den ambtenaar, het held haftig aanzien van den soldaat, of de edele eenvoudigheid van den kerk voogd. Op zijne beweegbare gelaats trekken schenen beurtelings de tegen- strijdigste gevoelens zijn aangezicht dat, ten tijde zijner jongheid, van eene aanmerkelijke schoonheid had moeten zijn, had een bevallige uitdrukking van goedhartigheid in de gewoonlijke be trekkingen van zijn leven maar het nam, in het midden der staatkundige ,<s2£>j POSTKAARTEN ZICHTKAARTEN SPEELKAARTEN tan bureele dezer: Yperetraat, 2 (bij de Poet) TOILES-CIREES, LINOLEUMS Alle slach van Matten, Gordijnen, Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flo- con, Crin, Wolle, enz. ROUWBEHANGSELS MAKEN VAN ROUWKAPELLEN Voordeelige Prijzen Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. IN DBN saumon Yperstraat, 44, Poperinghe. van alle PLUIMGEDIERTEN EN WILD welke ik zelf per auto ter plaata kom afhalen Altijd in liuii alle «lach van Kiekem, Hen nen en Duiven aan genadige prijzen. Daar ik een groot getal hennen en kie kens noodig heb, ben ik kooper aan de hoogste prijzen. TELEFOON 260. Ik heb de eer U kenbaar te maken, alsdat ik mij kom te stellen in Nr 121, YPERSTRAAT, als PELSENMAKER. Bij mij zult gij vinden eene bijzondere groote keus van do laatste 8 nieuwigheden van het seizoen. Prijzen buiten alle concurrentie. Maken en herstellingen. AUes wordt ten huize met de grootste zorg gedaan Spoedige en Trouwe bediening Hopende dat gij mij met een bezoek zult willen vereeren, dank ik U op voorhand. Aanveerdt, Dames en Heeren, mijn beleefde groeten. Victor BATTHEU-JEROME, Yperstraat, 121, (bij de statie) POPERINGHE. Yperstr.. 9, POPERINGHE. Tel. 177. Opvolger van Florent LEMAH1EU. The Bercley, Th® Raleigh, Marshal Kinder-Velos Occasie-Velos Agentschap Velos en Motos F. N. De velos worden in huis zelf ge maakt, en zijn 2 jaar gewaarborgd. Alle herstellingen worden aanveerd. genezen de verstoptheid, zij ma ken het bloed zuiver, de maag en de ingewanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainis- sen, trage spijsvertering, het over geven, het zuur, de slaperachtig- heid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij Hil. Notredame, Apotheker, Groote Markt, Poperinghe. De doos 6 fr.de Yi doos 4.50. Oud Huis van Vertrouwen Meester-Kleermaker Yperstraat, 22, POPERINGHE. Casselstraat, 48, POPERINGHE. Met het Zomerseizoen, schoone en igroote hoeveelheid Kostumen, gemaakt •en op maat. Specialiteit van Sterke Werkkleedereo IMPERMEABELS Spoedige bediening Genadige prijzen Telefoon 1 74 w» Alle slach van Mans- en Vrouwveloe Vici, Durkopff, Reno, Elias, B. S. A- enz. enz. Kindervelos -1- Occasievelos Alle Herstellingen ALLE MERKEN VAN MOTOS Alle velos worden bij mij gemaakt en zijn twee jaar gewaarborgd. bezigheden, een kenteeken van schran derheid dat hem onder de beste diplo maten had doen stellen. Zijne stern, die bij oogenblikken zacht was, werd donderend en hevig in de onstuimige stormen der betwisting maar welk- danig ten andere de aanheffing zijner stem was, altijd was zijne welsprekend heid onvermoeilijk, overtuigend, on weerstaanbaar, en zeer dikwijls, na een redevoering van ten minste twee uren, gedurende dewelke hij niet opgehou den had te spreken, had hij de eer gehad van zijn koppigste tegenstrevers tot zijn gevoelen te brengen. Men zou gezegd hebben dat God, op dit oogen- blik als zijne Kerk langs alle kanten bedreigd was, in deze ongelukkige landstreek met voordacht een kamp vechter verwekt had, die dezelve ge lijkelijk, door het woord en door den degen, als priester en als soldaat, zou kunnen verdedigen. Dusdanig was de buitengewone man die alsdan een der hoogste plaatsen in het gouvernement van Schotland zeer weerdiglijk bekleedde. Door Jacobus IV tot de gewichtige bedieningen van kanselier van Schotland geroepen zijn de geweest, had hij na de nederlaag van Flooden zooveel moed getoond, hij bad door zijne houding zoodanig medegeweikt om de orde en de rust in het tot in zijn gronden waggelend bestier door de overwinning van lord Surrey, weder te brengen, dat de re genten die sedertdien op malkander gevolgd waren, 't is te zeggen, de ko ningin-moeder en Albany, hem beiden als noodzakelijk aanzien hadden, en hem niet alleenlijk zijn bediening van kanselier hadden gelaten, maar hem nog gedurig geroepen hadden om deel te maken van de raadsvergadering van het regentschap waar zijn heilzame raadgevingen aanhoord en schier altijd nauwkeurig gevolgd werden. Het hoog staatkundig belang van den kardinaal Beaton en zijne wijsheid hadden eenige der partijen, welkers aanspraken Schotland alsdan verdeel den, natuurlijk bij hem getrokken. On der deze partijen was de machtigste deze der Hamiltons, voor welke hij zich opentlijk verklaard zoozeer uit genegenheid als uit bloedverwantschap, want de graaf van Arran, die het op perhoofd dezer partij was, was met een zijner nichten getrouwd. Van een anderen kant had ditzelfde staatkundig belang aan den kanselier talrijke vijan den gemaakt, onder welke de gevaar lijkste de Douglas waren, wier opper hoofd, de graaf Archibald d'Angus, met de koningin-moeder getrouwd was. Angus, zijne koninklijke gemalin wei nig beminnend, weigerde haar niet al leen de achting welke zij verdiende, maar zelfs was zijn oogwit haar het regentschap te ontnemen. Welnu, de O tBELGISCH FABRIKAAT' 'wV V* 4 .4 r 2 -- HUIS VAN VERTROUWEN 1 OVERLEDER ...ongezaagd en met schors gelooid... TUIGLEDER WIT LEDER CHROME of WELSTER Witte Flanken Speciaal Leder voor Pompen Fabriek van Tigen en Getteu per eerie en op maat (Kleuren en Modellen naar keu») Alle Lederen en toebehoorten voor Schoen- en Gareelmaker! BASTIEREN (Bachen) op alle grootten en op maat. MACHIF.NERIEMEN in Leder en Balata Vraagt prijzen en stalen bij Noordstraat, 29-31, POPERINGHE. Telefoon 40 IN DEN NEGER Meester-Kleermaker Gasthuisstr., 39, POPERINGHE. Poitcheckrek. 76.832 Bijzonderheid van zwarte peigné. granité en «erge. Laken toot alle uni formen. Overgroote keui PARDESSUS De laatate nieuwigheden in de uitstal ling KOSTUMEN. Sterke Gemaakte Werkkleederem. Beate Belgisch merk der onoTertrofiea Regenmantels en Gabardines in alle grootten en modellen voor Hee ren, Damen en Kinderen. Aanneming Tan alle Uniformen, Taandels en kunst- borduurwerk. Spoedige Bediening. Genadige Prijzen. van het oud gekend Depot bij Justin DENUT-HUYS, Gasthuisstraat, 48, Poperinghe. Genadige Prijzen. Spoedige bediening. Yperstraat, 63, Poperinghe. VERSIEREN EN BEHANGEN Rijke en Moderne Behangpapieren STOORS - GORDIJNEN - TAPIJTEN en alles wat den stielbetreft Zeer voordeelige prijzen Lincrusta Linoleum S traguls IN DE WOLWASSCHERU Veurnestraat, 73, Poperinghe. voor Matrassen rechtstreeks van de schapen en in huis gewasschen. Vermindering voor Voortverkoopsrs. OM DUURZAAM TE ZIJN MOET EEN -'U4A.SV Ml SCHRIJFMACHIEN S; EEN ZACHTE EN GEMAKKELIJKE TOETSSLAG BEZITTEN... mr DIT VINDT MEN BIJ DE REMINGTON MACHIENEN. Vertegenwoordigers t Gebr. DUPONT Yperstraat, 2, Poperinghe. TeL 180 Groote keus van Gemaakte Kleede ren voor Heeren vanaf 375 fr. Voor Kinders, vanaf 75 fr. Bijzonder keus Werkklec deren, Paan, Engelsch leder en Genre Lafont. GENADIGE PRIJZEN tas s»s VERHURING VAN LUXE-AUTOS TAXIS gene dien hij het meest voor de uit voering zijner ontwerpen moest vree zen, was zonder tegenspraak de kardi naal-kanselier Angus wist het, hij kende ten andere de persoonlijke ver dienste van zijn vijand het was gansch natuurlijk dat de graaf, die den aard der Douglas in een zoo hoogen graad bezat, aan Beaton een doodelijken haat gezworen had. Maar Angus was ge dwongen dezen haat te verbergen, niet alleen omdat het hem onmogelijk was eenig geweld te gebruiken tegen een zoo hoog verheven en zoo wel verde digd man gelijk de kardinaal was, maar ook omdat hij dwazelijk hoopte dat deze laatste bedrogen door zijnen schijn van zorgeloosheid, zijn wantrou wen ten zijnen opzichte zou vermin deren, en hem misschien aanleiding zou geven om hem te beschuldigen. In deze hoop, hield Angus, die weinig vijan delijk tegen den kanselier scheen te zijn, niet op van hem te beloeren, en hij deed tot de minste ondernemingen van zijn vijand bespieden. Dusdanig was de staat der zaken op het oogenblik dat wij den kardinaal vinden. Hij is in zijn kabinet, waar hij zijne talrijke bezoekers komt te ont vangen, die allengskens vertrokken zijn. Een eenige persoon schijnt met ongeduld te wachten tot dat hij alleen zij het is de graaf van Arran, neef van den kanselier en opperhoofd der Ha miltons. Nader, Arran, zegde Beaton, zoo haast de laatste der bezoekers vertrok ken was zult gij mij nu terwijl wij alleen zijn, uitleggen hetgeen ik u vóór zooveel personen niet heb willen vra gen, omdat eenigen misschien onze vij anden genegen zijn..., zult gij mij uit leggen, zeg ik, waarom gij dezen helin op uw hoofd, dit harnas op uwe borst, met een woord, waarom gij deze krijgs- kleederen draagt Waarlijk, monseigneur, hernam de graaf, degene die 's morgens gezond j van lichaam en van geest opstaat, weet niet of hij 's avonds in geen doodkist zal liggen, in de tijdsomstandigheden waarin wij nu leven... Ik zeg het U, alle voorzorgen zijn goed om zijn lijf te verdedigen. Wel gesproken, graaf maar wel ke tijding heeft u het besluit kunnen doen nemen van u van het hoofd tot de voeten te wapenen, gelijk een rid der der oude tijden die naar het heilig Land vertrok Eene zoo ernstige tijding, mon' seigneur, welke gij zoudt moeten we ten, indien uwe bespieders hun plicht deden. Zij op uw hoede, lieve neef eet gij hen beschuldigt zoudt gij moeten weten of ik niet onderricht ben... Zeg eens uwe tijding... (wordt voortgezet), i lp - -

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 4