DeGemeenieraaMiezinp Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. attcnt&'A Öuitenland De Herbewapening van Duitse h land. Opnieuw ontbinding van den Duitschen Rijksdag WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ABONNEMENTEN I Jaar, in atad I 2 fr. per poit I 6 f r. Conga 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. MEN ABONNEERT OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN i De Poatabonneaten in Belgie, die Tan woonit- veranderen, moeten dit aangeven in 't poat- bureel dat ben bedient, en niet aan om*. Plakbrieven bij eni gedrukt werden één maal gratia in ona blad overgenomen. Gebroeders DUPONT, Yperitraat, 2, POPERINGHE. N' 48459. Telefoon 160 Uitgevers-Eigenaars Poatckeckrekening Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen ia te zenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De aaamlooze ingezonden artikel* worden in de achenrmand gegooid. Bij elk acbrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een peztaegel voor ant woord te voegen. Het blad ataat ter beackikking van alwie bet goed meent met bet algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. minimum 3.00 fr. co» Kouwberichtea 0.8Ü fr. de regel, mat mini' mum van 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notariaaan en Deur waarder*. Voe'l dik wijl* te herbalen rakla- men, prijzen volgent overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen Fransch antwoord op de eisch van Duitschland. Het antwoord van Frankrijk op den eisch van Duitschland inzake de ge lijkheid van bewapening, die Zondag aan Duitschland overhandigd werd, zou de volgende punten bevatten 1Met een beroep op artikel 164 van het Verdrag van Versailles ver klaart Frankrijk, dat het niet kan in gaan op afzonderlijke onderhandelin gen tusschen Frankrijk en Duitschland. De aangewezen plaats is hiervoor de Volkenbondsraad. 2. Frankrijk maakt bezwaar tegen de opheffing door Duitschland van de ontwapeningsbepaling van het Vol kenbondsstatuut. 3. Frankrijk heeft reeds stappen in de richting van vrijwillige verminde ring der bewapening gedaan en zal deze voortzetten. 4. Frankrijk verzet zich tegen een weder bewapening van Duitschland, die in strijd zou zijn met den gees! der verdragen en der ontwapenings conferencie. 5. Duitschland wordt herinnerd aan de verdragen, die het onderteekend heeft. 6. Frankrijk keert zich tegen den oorlogszuchtigen toon van de leden der Duitsche regeering, die in hun o- penbare verklaringen doorklinkt. Duitschland is reeds te verre gegaar op den weg der herbewapening. Ten slotte wijst de Fransche regee ring in haar antwoord op de vele te kortkomingen waaraan Duitschland zich tot hiertoe heeft schuldig gemaakt inzake herbewapening, door het stich ten van maatschappijen voor militaire opleiding, door de Staalhelmvereeni- ^ing, door de Hitlertroepen, door de motorisatie van het leger, door de ont zaglijke uitbreiding der burgerlijke luchtvaart en door de aanzienlijke uit gaven voor de Reichswehr. Waarvoor ze geen geld hebben Als Duitschland er zoo op gesteld ie te herbewapenen, moet het er toch wel geld voor hebben. Men kan moei lijk een anderen uitleg vinden. Maai om zijn schulden te betalen, heeft het geen geld en zoo heeft Duitschland aan de Amerikaansche regeering laten weten, dat het den 30 September aanst geenszins de storting zal doen van 32 miljoen 900.000 mark welke het aan de Vereenigde Staten verschuldigd is (12 I/2 miljoen voor bezettingskosten en 20.400.000 mark voor schadever goeding aan Amerikaansche burgers). Men denkt dat M. Mils, sekretaris det Amerikaansche Schatkist eerlang ovei de zaak eene verklaring zal afleggen. De Duitsche verbintenissen in den Volkenbond. De Duitsche eisch brengt dus het militair statuut van gansch de wereld te berde. Blijft het Reich in dezen eisch volharden, dan moet er eene al gemeene aktie op touw gezet worden. Deze aktie kan niet gevoerd worden in de Ontwapeningsconferencie, om dat de Duitsche eisch rechtstreeks in- druischt tegen het doel van deze con ferencie. Immers, deze conferencie zoekt de beperking van de bewape ningen en niet de verhooging ervan Anderzijds zetelen in deze conferen cie afgevaardigden van natiën, welke niet gebonden zijn door het Vredes verdrag. Heel het vraagstuk is beheerscht door het Verdrag van Versailles. Het is dus de Volkenbond, die zal moeten onderzoeken wat er kan of mag ge daan worden. Duitschland is lid van den Volkenbond, en Dditschland is ook onderteekenaar van het Vredes verdrag. Artikel 164 van dit Verdrag zegt «Jn geval Duitschland lid wordt van den Volkenbond, gaat het van nu af de verbintenis aan zijne in het Verdrag vastgestelde bewapeningen niet te verhoogen. Verlangt het deze bewapening te wijzigen, dan moet het dit vraagstuk onderwerpen aan de Volkenbondsraad, welker beslissing door Duitschland moet geëerbiedig worden. Bijgevolg is in deze zaak de Vo kenbond alleen rechter. Frankrijk aan Vaardt het onderzoek van den Duit schen eisch in den Volkenbond. Het is daar dan ook dat Frankrijk zal uit leggen, waarom het den Duitschen eisch niet kan inwilligen. Frankrijk wil en zal, ondanks alles, trouw blijven aan de statuten van den Volkenbond. Duitschland geeft in zijne nota uit drukking aan zijn verlangen tot bevre diging. Frankrijk sluit zich uit gan- scher daarbij aan. Maar de Fransche regeering vestigt tevens de algemeene aandacht op het groot gevaar der her bewapening van het Reich, omdat daaruit een algemeene wedloop naar steeds grootere bewapening zou voort vloeien. Frankrijk is van oordeel dat het mogelijk is met Duitschland samen te werken tot het vaststellen van een nieuw statuut, niet door een terugkeer tot den ouden tijd der voorbereiding van den oorlog, maar door eene be tere inrichting van den vrede. Het Oordeel van Engeland. Het antwoord van Frankrijk heeft in de Engelsche regeeringsmiddens een zeer gunstigen indruk gemaakt. Men seschouwt er dit antwoord als zeer toegevend en verzoeningsgezind. Men sesluit er uit dat Frankrijk de poort open laat voor verdere onderhande- ingen, welke tot eene verstandhou ding zouden kunnen leiden, op voor waarde nochtans dat men te Berlijn alijk geeft van gematigheid en gezond verstand. M. Mac Donald zou reeds de mo gelijkheid inzien van eene groote kon- :erencie van al de betrokken Staten, ingeland. Frankrijk, Italië, Duitsch- and, Belgie en Polen. Hij zou het ver- angen uitgedrukt hebben van het Bu reel der Ontwapeningsconferentie voor 1 September bijeengeroepen te ver dagen, om vooraf eene konferencie der mogendheden bijeen te roepen, voor het onderzoek van den Duitschen eisch. Doch Frankrijk heeft reeds tegen deze konferencie bezwaren geopperd, mmers, de Duitsche eisch valt niet onder de bevoegdheid van de Ontwa peningsconferencie, maar van den Vol kenbond. Het is dus in den Volken- sond. Het is dus in den Volkenbond dat het proces zal moeten bepleit wor den. Eene Nieuwe Duitsche Nota. In de regeeringskringen te Berlijn is men niet tevreden met het Fransche antwoord. Duitschland wil het vraag stuk boven het Verdrag van Versail- es en buiten den Volkenbond stel en. Men moet nochtans erkennen dat iet antwoord sommige belangrijke princiepstoegevingen bevat..Het Reich zou dan ook in dien zin eene nieuwe nota tot Frankrijk richten. BROODBONS IN DE FRANSCHE GRENSSTREEK. De reglementeering van het brood in de Fransche grensstreek heeft zoo danig veel misbruiken doen ontstaan, dat de overheid besloten heeft in te grijpen. Volgens de wet wordt aan eiken inwoner van het grensgebied (twee kilometers diep in het land) een iroodbon per dag gegeven, maar de loorlingen en wichtjes, hebben recht, voor de week op hetzelfde getal bons als hun ouders, en dit is ook het geval voor de ouderlingen en de personen die op het bevel van den geneesheer aan een regiem onderworpen zijn. In die voorwaarden worden door zekere families besparingen van bons verwe zenlijkt de bons worden namelijk op het einde van de maand geruild voor andere artfkels, wannéér de bakker zooals meest altijd het geval is, nog een anderen handel drijft. Als de bak ker ook herbergier is, dienen de bons ook dikwijls om den drank te betalen Voorts zijn er gezinnen die met ver lof zijn en families, wonend dicht bij de grens, die zich nog in Belgie gaan bevoorraden dezulken leveren hun bons aan den bakker tegen geld. De bakker heeft er natuurlijk zijn wins op, en als hij zich verzette tegen dit nieuwsoortig trafiek, zouden zijn klan ten hem den rug toekeeren. Nu zullen maatregelen getroffen worden, opdat de broodbons nog en kei zouden kunnen benuttigd worden om brood te koopen. Het is ook mo gelijk dat het getal dergenen aan wie broodbons werden gegeven, aanzien lijk beperkt worde. Er is gebleken dat zekere gemeenten zelfs bons bezorg den aan personen, woonachtig buiten het grensgebied. De belastingschuldi gen hebben overigens hun beklag ge daan naar aanleiding van die misbrui ken, welke aan de Fransche Schatkist een schoonen stuiver kosten. De Kiezingen voor den Gemeente raad hebben dus plaats op Zondag 9 October 1932. De nieuw gekozenen treden in dienst op 1 Januari 1933 en dit voor een termijn van 6 jaar. Dus tot 31 December 1938. Veranderingen aan de wet. Aanmerkingen. Het Staatsblad van 12 Augustus 11. kondigt de wet af die eenige wijzigin gen aan de gemeentekieswet brengt waarop de aandacht dient gevestigd te worden van dezen die, als voor zitters, 't zij als getuigen in de stem- aureelen zetelen, of die geroepen zijn de kandidatenlijst in te dienen. Stemrecht der Militairen. Het stemrecht der miltairen onder de wapens verschilde naar gelang het gemeenteverkiezingen of wetgevende gold. Worden bijgevolg tot de stemming toegelaten, buiten diegenen die in on- aepaald verlof zijn, maar onder de wapens geroepen zijn om hun kamp te doen, insgelijks al de gereënga- geerde militairen, die op den stemdag minstens drie jaar dienst hebben. Het feit dat de kiezer onder de wa pens, zoo luidt art. 37 (S.O. 12 Aug. 932), wordt vastgesteld door het getuigschrift, wordt de kiezer bij be twisting onder zijn verantwoordelijk- leid tot de stemming toegelaten, nadat rem kennis van art. 20 van het kies- wetboek is gegeven. Melding der be twisting wordt in het proces-verbaal gemaakt. Het is wel verstaan dat de namen der militairen op de kiezerslijsten moe ten voorkomen, of dat zij in het bezit van een vonnis van het beroepshof moeten zijn, zooniet kunnen zij in geen geval aan de stemming deelnemen. Recht of Bijstand van Hulpbehoevende Kiezers. Bij de vorige gemeenteverkiezingen moest een getuigschrift van een ge neesheer, vijf dagen voor de verkiezing ingeleverd worden, vaststellende dat een kiezer blind of gebrekkelijk is. Dit getuigschrift is niet meer van noo- de. Het bureel beslist zelf over der gelijke gevallen en oordeelt of zulke kiezers mogen bijgestaan worden door een geleider of door een helper. Men comt dus terug tot het vroegere stel sel. Geldigverklaring van stembiljetten waarop de Kiezer een lijststem en eene of meer candidaatstemmen op dezelfde lijst heeft uitgebracht. Vroeger, wanneer een kiezer boven op de lijst en terzelfdertijd nevens den naam van een of meerdere kandida ten had gestemd, was zijn bulletijn ongeldig. Krachtens de nieuwe wet zal dit bulletijn geldig wezen. De lijststem wordt als nul en ongedaan beschouwd en men neemt slechts in aanmerking de uitgedrukte voorkeurstemmen. Men kan bijgevolg op drie verschil- ende manieren een geldige stem uit- VERDEELING DER ZETELS ONDER DE LIJSTEN. De eerste bewerking bestaat in het vaststellen van het kiescijfer van ieder ijst. Voor deze berekening wordt ieder volledige en onvolledige lijststembrief als één volle stem beschouwd, terwijl eder stem uitgebracht op een bonte stembrief slechts beschouwd wordt als een gedeelte v.an een stem alzoo, wanneer er negen zetels te begeven zijn geldt de voorkeurstem uitgebracht op een bonte stembrief voor een ne gende van een stem. Om nu het kiescijfer vast te stellen telt men de volledige en onvolledige ijststembrieven te samen en men voegt er het getal stemmen bij die de can- didaten der lijst op bonte stembrieven rebben bekomen nadat men dat getal gedeeld heeft door het aantal te be geven zetels. Voorbeeld Te begeven zetels I I. Volledige stembrieven 622 Onvolledige stembrieven 66ti Aantal stemmen door de candida- ten der lijst bekomen op bonte stembrieven 110:11 10 10 brengen. 1.) Bovenaan de lijst. De kiezer drukt daardoor zijn voldoening uit o- ver de rangschikking der kandidaten. Het is een partijstem. 2.) Nevens een of meerdere kandi daten van een en dezelfde lijst, of ge lijk wij hooger aanhaalden, bovenaan de lijst en terzelfdertijd nevens een of meerdere kandidaten van dezelfde lijst. Het is insgelijks een partijstem, maar de kiezer is niet tevreden over de rangschikking. Hij geeft eene voor keurstem aan de kandidaten die hij wenscht gekozen te zien. 3.) Voor de kandidaten van ver schillende lijsten (panachage). - Wel ke is de waarde van een gepanacheerc bulletijn Veronderstellen wij dat er 1 3 mandaten te begeven zijn. lede re uitdrukking van den kiezer door het zwartmaken van het puntje achter een naam, is in dit geval gelijk aan 1/13 van een stem. Indien nu een kiezer 5 punten zwart maakt op een katholieke lijst, 2 op een gemeente belangers lijst en 1 op een socialist! sche lijst, dan heeft dit bulletijn een waarde voor de katholieken van een 5/13 van een stem, voor de gemeen tebelangers 2/13 en voor de socialis ten 1/13. Dit brengt dus maar weinig aarde aan den dijk. Een enkel puntje zwart maken, van boven aan de kop, is dus het geraadzaamste. Ciescijfer der lijst 1 1298 Wanneer nu al de kiescijfers vast gesteld zijn gaat men over tot de ver deeling der zetels onder de lijsten. Daartoe deelt men ieder kiescijfer door 1.50, 2, 2.50, 3 enz. of, hetgeen gemakkelijker is en de zelfde uitslagen geeft, door 2, 3, 4, 5, 6, enz. De zetels worden dan eenvoudig toegekend aan e hoogste quotiënten. Voorbeeld Te begeven zetels 11. KIESCIJFERS Lijst I Lijst 2 Lijst 3 1298 1000 780 2 649 I' zet. 500 2" zet. 390 4" zet. 3 432 3" zet. 333 5' zet. 260 7" zet. 4 324 6' zet. 250 9» zet. 195 5 259 8" zet. 200 II» zet. 6 216 10' zet. 166 Totaal 5 zetels 4 zetels 2 zetels. Aanduiding der Plaatsvervangers. De wet van 12 Augustus 1932, jrengt ook een wijziging aan de aan duiding der plaatsvervangers. Bij vorige verkiezingen werden deze aangeduid door het getal der voor- ceurstemmen die zij verkregen hebben en er werd geen rekening gehouden met het groot getal lijststemmen, die nochtans hun wensch uitgedrukt had den over de volgorde. Krachtens de nieuwe wet zal dit zoo niet meer geschieden. Voortaan zullen twee afzonderlijke berekenin gen voor de kiezingen geschieden, de eene voor de werkelijke, de andere voor de plaatsvervangers, zooals het nu geschiedt voor de provincieverkie zingen. Na eerst de werkelijke gemeen teraadsleden aangeduid te hebben, door het systeem der devolutie, grijpt dezelfde operatie plaats en dit op de zelfde wijze voor de aanduiding der plaatsvervangers gedaan. Ziedaar de bijzonderste wijzigingen die aan de kieswet op gemeentever kiezingen gedaan is geworden. Kleine re veranderingen van weinig belang zijn ter zijde gelaten. EENZELVIGHEIDSKAARTEN (Permis de Sé jour) Een Kon. Besluit vult art. 4 van de wet, waardoor de eenzelvigheids- kaart wordt ingevoerd, aan, als volgt De straffen door deze wet voor zien zijn van toepassing op alle per sonen, wier eenzelvigheidskaarten uit- krabbingen of andere vervalschingen vertoonen, of een portret dragen, dat het hunne niet is. PALACE-THEATER Yperstraat, 38 Poperinghe. ZATERDAG 24 September, om 8 u. ZONDAG 25 September om 4 en 8 u. DINSDAG 27 September om 8 u. WOENSDAG 28 September om 8 ur. LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE JAGERS DIE TE WEINIG WILD SCHOTEN. Een zonderling proces in Frankrijk, Een Fransche rechtbank heeft uit spraak gedaan in een proces, dat al zeven jaar hangende is. In het vonnis werden de rechthebbenden op een jachtgebied bij Nogent-le-Rotrou, in het departement Eure et Loire, veroor deeld tot het betalen van schadever goeding aan de boeren in de omge ving, omdat zij de jagers, geen konijnen genoeg hebben gedood. Het betrokken jachtgoed bevat een reus achtig aantal konijnen en in 1925 heb ben de boeren in de omgeving zich beklaagd, dat de dieren hun oogsten vernielden. Zij dienden een aanklacht in tegen de jagers, die hun inziens niet actief genoeg waren en verkregen de geëischtte schadevergoeding. DRINKT MAS-CAR BIER »KC">UCTlOM eiET Q' De Rijksdag Maandag ontbonden. Maandag namiddag heeft kanselier von Papen den Rijksdag ontbonden. Men had nochtans gemeend dat de ontbinding zou uitgebleven zijn. Het is anders uitgevallen. De politieke par tijen kunnen zich gereed maken voor nieuwe kiezingen. Een verpletterende nederlaag. De nederlaag der regeering is ver pletterend zooals het trouwens te ver wachten was, verlmits de na.tionaal- socialisten en het centrum besloten ladden tegen haar te stemmen. Het ontheffen der besluiten van 4 September werd gestemd met 51 3 stemmen tegen 32 en 50 onthoudingen Na de bekendmaking van den uit slag der stemming stalde voorzitter Gohring vast dat een stemming van wantrouwen tegen de regeering werd uitgebracht en weigerde dientengevol ge het besluit van ontbinding als gel dig te beschouwen, daar de regeering, na een stemming van wantrouwen, het -•arlement niet kan ontbinden. Officieele Ontbinding van den Rijksdag. Een officieel bericht uit Berlijn meldt, dat de Rijksdag ontbonden werd. Rijkskanselier von Papen moest op de vergadering van den Reichsdag een rede uitspreken, waarin hij het politiek programma der regeering zou uiteen zetten. Het belang dat men aan deze rede voering hechtte was zeer groot, gezien de inwendige toestand duister is en niemand kon weten welke wending de betrekkingen tusschen Reichstag en regeering zouden nemen. De twee politieke partijen die sa men een meerderheid zouden gevormd hebben, de nationaal-socialistische en het centrum, waren vast besloten om alles in het werk te stellen om de re geering te beletten den Rijksdag te ontbinden. Doch reeds voor den aan vang der zitting bleek het dat deze samenwerking verijdeld worden, daar de Rijkspresident wil regeeren zonder zich om de houding der partijen te bekommeren. Het afwijzend antwoord van gene raai von Schleicher om kanselier te worden, had de positie van het kabi net von Papen versterkt en men mocht aannemen dat de politiek van von Pa pen nog langen tijd zou worden door gevoerd. De nationaal-fsocialistische voorzit ter van den Rijksdag, Gohring, heeft zijn protest, de geldigheid der Rijks dagontbinding ontkennend, ingtetrok- cen hij houdt echter staande dat zij onwettelijk is. Wat er nu zal gebeuren. Niettegenstaande de beweringen van den Rijksdag-voorzitter Gohring, is het decreet tot ontbinding wel wet telijk. Overigens, de sociaal-democratische en Centrum-fracties erkennen de gel digheid ervan en weigeren in te gaan op het voorstel van den heer Gohring die eerst den Rijksdag tegen Dinsdag rijeen wilde roepen. Een feit blijft echter de stemming tegen de regeering, die een verplette rende nederlaag bekwam behoudt heel ïaar moreele en politieke waarde. De rijksregeering heeft niets meer achter zich dan een nietige minder- reid van het Duitsche volk, namelijk de twee millioen nationalistische kie zers, op 38 millioen der uitgebrachte stemmen De economische en financieele plan der regeering, die steunen moeten op iet vertrouwen des lands, werden ver worpen door de vertegenwoordigers van bijna de algeheelheid van het Duit sche kiezerkorps. Overigens deze economische plan nen zullen kortelings aan een volks stemming onderworpen worden, op ini tiatief der sociaal-democratische par tij en zelfs voor deze volksstemming zullen nieuwe algemeene verkiezingen plaats hebben, daar deze voorzien zijn door de regeling der grondwet, ten aatste voor den 12 der maand No vember aanstaande. De huidige gebeurtenissen werpen een hel licht op het actueel karakter van het kabinet von Papen, dat, van nationaal zooals het zich betitelde toen het aan het bewind kwam uitsluitend dictatoriaal is geworden met den eenigen, doch krachtigen steun van Rijkspresident Hindenburg, die, de houding van den kanselier en van den minister van Rijksweer goed keurde. De toestand van den Rijkspresident zou wel heel delikaat kunnen gaan worden, nu de regeering, die hij zoo krachtig steunt, door heel het Duitsche volk verloochend wordt. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH DE INLANDSCHE TARWEOOGST. De inlandsche tarweoogst blijkt zeer schoon te zijn. De korrels zijn zwaar en wel ont wikkeld. Dank zij het gunstig weder, zullen ze ongetwijfeld snel kunnen drogen. Ook is de Minister van Lands verdediging voornemens een grootere ïoeveelheid inlandsche tarwe te doen opnemen in het mengsel voor het meel ten behoeve van de militaire bakke rijen. Gedurende het vorig jaar, dat min der gunstig was, hebben de burgerlij ke molens doorgaans slechts 5 tot 7 en ten honderd inlandsche tarwe in het mengsel opgenomen, terwijl de mili taire maalderij eene verhouding van 10 ten honderd heeft kunnen behou den. Zeker zal bedoeld ten honderd bij de eerstkomende maandelijksche aankoopen tot 1 5 en zelfs 20 ten hon derd kunnen worden opgevoerd. De praktische uitslagen, bekomen met de inlandsche tarwe van den jongsten oogst, zullen eerlang uitwijzen of be doeld ten honderd nog meer kan wor den verhoogd. Het is nuttig de landbouwers en landbouwvereenigingen te wijzen op het belang dat zij er bij zouden heb ben rechtstreeksch aan de aanbeste dingen deel te nemen. Auto op een boom te Mouvaux. Te Mouvaux is een auto, waarin gezeten waren MM. Ch. Vandamme en Em. Jolly, beiden van Toerkonje, door een plots geslip, op een boom gereden en omgeslagen. M. Vandam me bekwam eene erge wonde aan het hoofd en liep inwendige kneuzingen op. M. Jolly werd insgelijks aan het hoofd gekwetst en kloeg van hevige pijnen in de zijden. M. Vandamme is naar eene kliniek overgebracht, terwijl M. Jolly, op zijn verzoek, naar zijne woning gevoerd werd. Geweldig Onweder. Maandag brak te Toulouse een ge weldig onweder los. De 31-jarige land bouwer Séverac werd doodgebliksemd k

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 1