Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. rati Bond de HINDENBURG WEER IN ZIJN ELEMENT, Gemeentekiezingj. TWAALFDE JAAR. - NUMMER 40,« WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 2 OCTOBER 1932. abonnementen men ABONNEERT OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN i Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2, POPERINGHE. Terwijl Duitschland oorlogje speelt... van 9 October aanstaande. HOE MOET MEN STEMMEN Het wit puntje zwart maken, boven den naam van onzen Burgmeester, ALZOO LAHAYE Nestor, Vandooren Julien, Desomer Camille, Gombert Willy, Vancayseele-Decorte Maur., Tally Remi, Liéiaert Nestor, Bossaert Achille, Lebbe Omer, Lobeau Emile, Depoers Emile, Denut Arthur, KIEZERESSEN EN KIEZERS BURGMEESTER LAHAYE MAURICE LESAP, WESTOUTERSTRAAT, POPERINGHE, CHRYSANTHEMEN, WITTE EN GEKLEURDE, Socialisten. Clement Jules, An- dries Cyriel, Logie Remi, Poutier Ma ria, Vanuxem Lucien, Leupe Remi, Beerens Pierre, Vanhee Camille, Am- pen Albert, Pareyn Albert, Lefever Lucien, Catteeuw Remi, Tetaert Emiel. Kristen Werklieden. Lefebvre Hi- laire, Feys Gaston, Dumelie Georges, Vitse Maurits, Cappoen Cyriel, Donche Valeer, Decreus Maurits, Vandevyvere Kamiel, Mahieu Jeroom, Papegaey Nestor, Vitse Jeroom, Lermytte Mau rits, Verstraete Daniel. Katholieken. Denys Albert, De- smytter Emile, Brutsaert Henri, Devos Maurits, Sansen Valère, Lebbe Alfons, Devos Germain, Debaene Joseph, Rou- seré Alfons, Igodt Joseph, Bollengier André, Boerhaeve Maurits, Van Cay- seele Nestor. Vlaamsche Nationalisten. Lobeau René. Lermytte Emile, Ampen Cyriel, Cogghe Maurits, Dehaene Georges, Sohier Théophile, Demarey Daniel, Verpoot Emile, Devos Henri, Decock Médard, Bossaert Camille, Lefever Cy riel, Verbrugghe René. IN HET ARRONDISSEMENT. TE YPER, Liberalen. Van Alleynes Léonce, nijveraar Vergracht Félix, nijveraar, uittredend lid Isaac Lucien, secretaris der liberale Vakbonden Vandervliedt Edgard, advocaat De Coene Georges bijzondere Dumoulin Camillb, tim merman Ommeslagh Raymond, lid van de Commissie van den Openbaren Onderstand Souxdorf Camille, tim merman Bryxis André, ijzerwegbe diende Bayen Emile, goudsmid Ver meulen Hector, brouwer, uittredend lid Renet Leopold, telefoonwerker Luytens Alfons, herbergier Van Ac ker Charles, metaalbewerker. Katholieken. Vander Ghote Jan Nationalisten. Leuridan Jeroom, advokaat Verbeke Hilaire, handelaar Lamoot GerarcJ, kleermaker Note- baert Antoon, handelaar Blootacker Theoaoor, handelaar Pinket Jeroom. handelaar Florissoone Isidoor, glas werker Vandenbulcke Cyriel, grond eigenaar Declerck Leo, handelaar Titeca Louis, timmerman Lemahieu Seveer, koopman Werrebrouck Os car, bediende Louage Edgard, han delsvertegenwoordiger Wackenier Ivo drukker Vermeersch Michiel, mole naar. TE WATOU. Nationalisten. Alb. Van Eecke, Heyman, Dujardein, Roetynck, De- quidt, Butaye, Desimpel, Arth. Van Eecke, Matton, Top, Deroo. Katholieken. Dejonghe, Verbou- we, Haghedooren, Vancayseele, Igodt, Van Eecke G., Vandenameele, Van Oost, Poissonnier, Vancayseele O., Vandenameele Fr. Katholieken. Deschuytter, Pover, Blomme. Afzonderlijke, Deheegher Cam. TE PROVEN. TE ROUSBRUGGE. Lijst 2, Katholieken. Camerlynck Guillaume, Vandenbussche, Deweerdt Jules, Lazeure Leon, Lucas Achille, Delanotte Hector, Alexander Theo- phile, Vandaele Joseph, Deheegher Eucher. TE BEVEREN-AAN-YZER. Lijst 2, Katholieken. Butaye Ca mille, burgm., Desaegher Cam., sche pen, Ingelaere Remi, schepen. Ver brugge Marcel, Feys Cyriel, Marent Omer, Vandromme Elie, Wullem Je rome, Missiaen Remi. Lijst 3, Afzonderlijke. Van Ro- TE LOO. TE POLLINCHOVE. TE OUDECAPPELLE. TE NIEUCAPPELLE. Lijst 1. Delanghe, Vanhollebeke Basyn, Exter, Vandewoude, Vande- woude, Bulcke Cyriel. Lijst 2. Bulcke Alfons, Vander faeillie, Louwagie. TE NOORDSCHOTE. Lijst 1. Lanszweert, Mostaert Louwaege, Loonis, Demeulenaere, De- busschere, Verschaeve. Lijst 2. Soenen, Cailliau, Dewan- cker, Allemeersch, Monkerhey, Simoen Soenen. TE GHYVERINCHOVE. Lijst 1. Brutsaert, Vandenbrou cke, Debacker, Bulcke, Dewulf, Decor- te, Morlion. Lijst 2. Denys, Huyghe, Bedde- leem, Dewulf, Deschodt, Wydoodt, Sy- naeve. TE WESTOUTRE. Katholieken. Vandromme, Rou- seré Georges, Dekeuwer Eug., Rouseré Remi, Struye Lievin, Croes Remi, De- crock Jeremie, Hardeman Benoit, Hey man Paul. Katholieken. Specenier Gerard, Willaert René, Deturck Emile, Samyn Aluh., Bulteel Henri, Malfait Oscar, Heyman Robert. TE WOESTEN. Katholieke Gemeentebelangers. Nationalisten. Leysten Maurice, Morlion Maurice, Vanacker Arth., De backer Julia, Dureels Achille, Vanden bussche Camille, Slembrouck Joseph. Dewulf Louis, Ampe Gerard. TE DIKSMUDE. TE KEMMEL. Katholieken. Bruneel de la Wa rande, Vanacker Julien, Soenen Leon, Goudezeune Omer, Victoor Alois, Des- camps, Dauchy, Wildermeersch Jules, Sergier Fran§ois. Nationalisten. Dequidt, Ennaert Gaston, Deconinck Florent, Vennin Henri, Baeke, Naelde, Maertens, Le- terme, Touquet. TE WEST-NIEUWKERKE. Liberalen. Titeca Arthur, burgm. Delerue Jerome, Vandenberghe Emile, Boulet A., Parret Abel, Depuydt Ach., Crepu Hector, Bafcop Jules, Vion Alf. Katholieken. Therry Prosper, no taris, Pouf Leon, Dr Ostyn, Goudeseu- ne Emile, Gerardyn, Bodein Georges, Verhaeghe Henri, Depuydt Alois, Car- nel Camille. Afzonderlijke. Barbry Omer. TE DRANOUTRE. Lijst 1, Liberalen. Reypens, dok ter, Lahousse, Baecke Fl., Bustraen J., Caenepeele, Feys V., Schollaert. Lijst 2. Gruson P., Warlop M., D'Hoine E., Doolaeghe, Vanuxem C., Becuwe J. Lijst 3. Geloen J., Deconinck E., Vandeputte Ch., Lemaire H., Walbreu. I Jaar, in «tod 2 fr. por poat 16 fr. Congo 2) fr. Frankrijk 23 fr. Amerika 30 fr. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Plakbrieven bij ons gedrukt worden één maal gratis in onr. blad overgenomen. Poatcheckrekening N' 46459. Telefoon 189 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen ia te zanden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooze ingezonden artikels worden in da scheurmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. 1 Het blad staat ter beschikking van alwie het goed meent met het algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel I.CO fr4 minimum 3.00 fr. J Rouwberichten 0.8G fr. de regel, met mini: mum van 3.00 fr. Bijzonder Tarief voos Notarissen en Deur waarders. Vooi; dik wijls te herhalen rekla- men, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn op voorhand te betalen. De Ontwapeningsconferentie is dus te Geneve hervat... zonder de Duit schers. De Duitschers hebben op dit oogen blik wat anders te doen Zij repetee- ren namelijk een frischen und froh- lichen Krieg»... tegen de Polen. West'-PruisSen moet heden zoowat het schouwspel bieden van den op- marsch tegen de Russischen pletrol r in Augustus 1914. Het Wolff-bureau dat weer in volle actie gekomen is meldde deze week nog jobstijding op jobstijding, die natuurlijk geen ander doel hebben, dan'den Sieg dien he echte Duitsche leger op den denkbeel dige vijanden behalen moet, zoo schit terend mogelijk te maken. Er is een rood »-leger het ver onderstelde Poolsche, natuurlijk - er een blauw de onoverwinnelijke weermacht van het Duitsche Rijk. Gis teren verkeerde dit laatste nog in eer. bedenkelijke positie. De vijand had he namelijk al gedaan gekregen om eer, aanzienlijke troepenmacht van der, Oostelijken naar den Westelijken oe ver van den Oder over te zetten, er Berlijn verkeert dus al in een niet te onderschatten gevaar. Maar... zoo luidt het jongste Wolff communiqué het is niet onmogelijk, dat deze tactiek door de voorzorgmaat regelen van den blauwen staf verijdelc wordt. Heel den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn blauwe bataljons naa: het Zuiden verplaats geworden (dat wil zeggen naar de bocht die de Odei maakt bij Frankfurt en Furstenberg) en er bestaat dus kans dat hei aanvallend leger zelf verrast wordt door een volledige verandering van het front Om de goede beteekenis van dezt maneuvers te begrijpen, zoo leggen hei de Duitsche bladen uit, moet men df voordeelen, tot dusver door het aan vallende leger behaald, toeschrijver aan het feit, dat het een ontzaglijke hoeveelheid motorrijwielen bezit, ter wijl van dit snelle verplaatsingsmidde1 het verdedigingsleger zoo goed als ge heel is verstoken. Men zou hier aan den Duitschen ge- neralen staf de bedoeling kunnen toe schrijven om aan te toonen, in welker minderwaardigen toestand de Reichs- wehr verkeeTt tegenover een deugde lijk voor den oorlog georganiseerden vijand, en aldus de wereld te overtui gen van Duitschlands recht om zijn na tionale verdediging te herstellen, indien deze zoo deugdelijk voor der oorlog georganiseerde, met zulk eer. overmacht aan motorbrigaden uitpak kende veronderstelde vijand... ook niet de Reichswehr ware En zoo beschouwd, moet de uitslag van deze generale repetitie in beide gevallen tegen de herbewapeningspre tenties van Duitschland uitvallen Ofwel wint het de roode vijand, en dan is het bewijs geleverd, dat Duitschlands leger met succes tot eer, offensief tegen een gebuur zou kunnen overgaan. Ofwel en dat is de waarschijn lijkste veronderstelling wint het de blauwe verdediging en dan zal het bewijs geleverd zijn, dat de Reichs wehr, zoo zwak en onvoldoende be wapend zij ook wezen moge, een veel sterker-georganiseerden aanrander zou kunnen terugdrijven en dat de nati onale verdediging van Duitschlanc dus verzekerd is. Op het einde van deze demonstra ties heeft de heer Henderson, de voor zitter der Ontwapeningsconferentie,nie, gemeend, te moeten wachten, om op zijn beurt het goede recht van Duitsch land op gelijkheid van bewapening te bepleiten. Wel te verstaan Dat heeft Hender son niet gedaan op de vergadering van de Conferentie zelf. Met geen woorc heeft hij daar, al ware 't slechts gezin speeld op het wegblijven van de Duit sche delegatie. Die taak had hij liever aan Litwinoff, den Soviët-gedelegeer de overgelaten. Maar zijn gezag, als voorzitter der Conferentie, had hij toen reeds ten voordeele van Duitschlanc in de schaal geworpen, in een artikel dat denzelfden ochtend reeds het Journal des Nations afgekondigc had en dat, op weinig na, beschouwc Zou kunnen worden als de vertaling van dat van Mussolini in den Borsen Kurier van Berlijn. Ook Henderson verdedigt thans de thesis, dat de ex-geallieerde mogend heden zelve aan Duitschland het recht gegeven hebben om op een nieuw leger aanspraak te maken, door het niet-na- komen van hun belofte, dat zijzelven tot een geleidelijke vermindering van hun bewapening zouden overgaan. Het is vooral door deze belofte, al dus praat Henderson Mussolini achter na, dat zij de Duitschers hebben kun nen bewegen om het tractaat van Ver sailles te onderteekenen, hetwelk hun voor alle tijden verbood nog een leger te bezitten, dat een gevaar voor hun buren zou kunnen zijn. Precies alsof er den Duitschers nog wat anders te doen gestaan kon hebben, dan maar te teekenen, te Versailles in 1919 Zij konden erop hopen dat eenmaal alle naties zoover ontwapend zouden zijn als zijzelven, en dat dus hun ge lijkheid met de andere leden van den Volkenbond, op die manier dan, zou worden hersteld. Maar wanneeer ze, na dertien jaar, moeten constateeren, dat hun overwinnaars zich blijven be wapenen, terwijl het hun verboden blijft, voelen ze zichzelven zitten zoo drukt Henderson het uit op het banksken der minderwaardigheid in zake militaire statuten En het besluit van den Engelschen staatsman is dat Duitschlands gewe zen vijanden hun verbintenis in het verdrag van Versailles gestand moeten doen en zeiven ontwapenen, om aan Duitschland en de andere overwonnen anden te toonen dat hun lidmaat schap van den Volkenbond in werke- ijkheid de gelijkheid béteekent van de rechten, de plichten en de verantwoor delijkheden Als Mussolini draait Henderson dus de rollen om, neemt oorzaak voor ge volg en omgekeerd. Hij zegt niet Opdat de overwin naars van Duitschland tot ontwapening nnen overgaan, moeten de Duit schers hun eerst overtuigen van hun vredelievend- en verzoeningsgezind- ïeid, hun overtuigen alzoo, dat zij niets meer van Duitschlands wraaklust te vreezen hebben... Maar hij zegt wel Opdat Duitsch- and van zijn wraaklust afzie, opdat iet geen aanspraak meer make op eer» nieuwe bewapening, moeten de ex-ge allieerde beginnen met zichzelf weer oos te maken, en dus aan te toonen, dat zij zich tegen een nieuwen overval van Duitschland niet meer verweren zouden kunnen, terwijl zij over geen enkel middel meer beschikken zouden om de Duitschers tot de nakoming van een der artikelen van het verdrag te dwingen. Het zijn dus de ex-geallieerden, die Duitschland blindelings vertrouwen en crediet geven moeten, terwijl iedere twijfel van Duitschland aan hun eigen goede trouw en eerlijkheid voor Hen derson gerechtvaardigd is Voor de door dezen Engelschen Staatsman verdedigde stelling zou hee! wat te zeggen zijn, indien het Duitsche volk zoo sterk zijn verlangen naar ont wapening van de anderen had uitge drukt als zijn verlangen naar bewape ning van zichzelf. Indien het aan de wereld hadde willen zeggen:«Ziet eens hoe gelukkig wij zijn, en hoe vrede lievend wij zijn geworden, nu wij van ons militarisme zijn verlost En volgt gijlië nu ons voorbeeld... Maar wat vernemen we over de vre delievendheid van het Duitsche volk en over zijn afkeer voor het militarisme, nu het, in bijwezen van den Rijkspre sident zelf weer eens oorlog mag zien Zelden, zoo schrijft de Berliner Zeitung am Mittag heeft men schoo ner en roerender schouwspel gezien, dan opgeleverd wordt door al die lieve kindertjes, welk bloemen strooien op den weg der troepen, en van heel dit land, vol vreugde over de aanwezig heid van Hindenburg en hem met eer betoon overstelpende De illusie slechts van de Revanche... en het Duitsche volk zwijmelt al in der. oorlogsroes. N. G. Brouwer, landbouwer, burgmeester Hophandelaar, schepen. Landbouwer, uittredend lid. Huidevetter, schepen. Landbouwer, uittredend lid. Werkman, uittredend lid. Handelaar, uittredend lid. Makelaar in hoppe. Landbouwer. Hophandelaar. Landbouwer. Herbergier. Persoone Jules, Landbouwer. Houdt ge aan het ONPARTIJDIG BESTUUR der GEMEENTEBELAN- GERS, stemt dan voor bovenstaande Kandidatenlijst, zoo zal VRIJHEID en VREDE in onze Stad behouden blij ven, onder het wijs bestuur van onzen Volksvriend laat weten dat er bij hem te verkrij gen zijn, alle slach van van 10 tot 20 bloemen per pot, aan uiterst genadige prijzen. Alle da gen zichtbaar. Vrijen ingang van 2 tot 5 uur, eiken namiddag. Vier andere lijsten werden nog in gediend. Deze zijn Als we die lijsten eens goed bezien, vinden wij dat het nuttigste en het ge- raadzaamste is EEN DOP VAN BO VEN ONDER NUMMER 3, voor on zen Volksvriend BURGEMEESTER NESTOR LAHAYE, advokaat Delahaye Gustave, smid, uittredend schepen Pattyn Gerard, statiewerkman Lemahieu Cyrille.land bouwer, uittredend schepen Vander Mersch Joseph, advokaat Cornillie Irma, ijveraarster der Sociale werken Seys Valère, nijveraar Biebuyck Jo seph, aannemer Notredame Maurice trambediende Decock Joseph, schil der Vierstraete Jerome, handelaar Craye Arthur, timmerman Dewulf Valentin handelaar; Dehollander Mau rice, wever. Socialisten. Messiaen Edgard, uittredend lid Bonnet Hector, uittre dend lid Coutelle Gustave, uittredend lid Braeck Georges Bruneel Irma Michiel Maurice Vandamme René Verhaeverbeke Emiel Beernaert The- ophiel Sinnaeve Jules Popelier Leo pold Hoorelbeke Henri Declercq Henri Michiel Edouard Gallewaert Florent. Gekozen zonder strijd Verfaillie Georges, burgm. Camerlynck Pam- phile, schepen Top Amand, schepen Dewickere Marcel, Lefebvre Valère, Soenen Floribert, Debeer Jules, Ler mytte Emile, Ganne Maurice. Een tweede lijst werd ingediend, doch wegens onregelmatigheid verwor pen. Lijst 1, Fronters. Cambron Ro bert, Prophete Karei, Neuville Felix, Laridon Oswald, Paran Louis, Verlet Maurice. Lijst 1, Nationalisten. Taillieu Jean, Dehaeck Michel, Gerardin Gas ton, Dehaene Julien, De Foort Medard. Dumon Henri, Top René, Vitse Gilbert baeys Nestor. Gekozen zonder strijd Heindrycx, Rouzée, Vandewynckel, Vanderfaeil- lie, Smaeghe, Dequecker, Vulsteke, Dewaele, Vandergucht. Lijst 1. Morlion, Delanote, Hou- venaghel, Veramme, Debaenst, Van- peperstraete, Vangreveling, Marchand, Leuwers. Lijst 2. Beschuyt, Dieryck, Lema hieu, Dejonghe, Feryn, Lepino, Van Eecke, Van Eenaeme, Reynders. Gekozen zonder strijd Bulcke, De- wicke, Dommecent, Vandamme, Van- biervliet, Hondekeyn, Annoot. Noppe Firmin, Lampaert Cyrille, Tru- want Jerome, Baelen Emile, Blanckaert Cam., Mortagne Cyrille, Verdyser Al., Ollevier Michel, Bamelis Cyrille. Er zijn vijf lijsten in strijd Katho lieken, Liberalen, Nationalisten, Soci alisten en afgescheurde Katholieken. lllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll Volgens De Keikop zou de par tij uit den Katholieken Kring met de stemming zoo ineens gansch veranderd zijn. Och Heere Zij steekt kwestie van stemmen te winnen eenvoudig in een ander huid, waar binnenin nog steeds hetzelfde hart klopt dat slechts de leuze beoogt Geen brood voor een buitenstaander van onze partij Zoo was het inderdaad dat het Ka tholiek Bestuur vroeger hier ter stede regeerde, en nooit iemand die tot de Katholieke partij niet behoorde eenig werk voor stad gunde of in een open baar ambt benoemde. Kunnen de man nen uit den Katholieken Kring ons één geval aanhalen waarin gedurende hun vroeger lang bestuur iemand die tot de hunnen niet behoorde, door hen be- voordeeligd is geweest Brillen op, Heeren, en zoekt maar met lantaarns of beter begint er maar niet aan, want zoo een geval bestaat in Uwe archieven niet. Ha een ge meentebestuur mag geen partijbestuur zijn Hoe durft ge Neen, waarlijk Uw bestuur was geen partijbestuur als vroeger de raad van dat - onzaliger gedachtenis - armbe stuur, dat uitsluitend uit Uw vrienden bestond, in een echte wijnpotterij be trokken was. Dat was een bestuur dat enkel het algemeen belang in het oog hield, maar eerst en vooral zijn zeiven zegende onder den dekmantel der lief dadigheid. Een gemeentebestuur moet ook vol gens Uw kiesblaadje, de godsdienstige belangen verdedigen. Kunt Ge, Keikop (van Roeselaere), ons een feit noe men waarin de Gemeentebelangers zijn ten achteren gebleven Waren Uwe afgevaardigden daar niet om de meer derheid een plicht te herinneren, of waren die Heeren misschien nog niet katholiek en godsdienstig genoeg. Zie hier nochtans een verschil tusschen on ze beider doenwijze Als de Phil harmonic bij een uitstap een kerk voor bij moet waar een godsdienstige oefe ning aan den gang is, staken wij het spel, terwijl Uw vrienden uit het Volks huis een niet gecensureerden film af draaien tijdens de Hoogmis Over zedelijkheid zoudt Ge best maar zwijgen, het betaamt immers niet te klappen van een koord in het huis van een gehangene en de feiten zijn nog te versch in ieders geheugen om te vergeten dat door toedoen van Uw partijgenooten, niet officieel, maar in den mond van het volk, hier ter stede twee nieuwe straatnamen tot Stand kwamen. En dan het Onderwijs Wat een vlek op Uw vroeger bestuur. 'Ge schermt met gelijkheid der scholen maar waarom hebt Ge vroeger het klein kollege niet aangenomen, waar om liet ge al die zusterscholen aan hun lot over, en liet gij de eer aan een goddeloos bestuur om deze laatste door de stad te laten aanne men. i Onze verdienstelijke gemeenteschool 't Is om te lachen als men dat uit Uw mond verneemt. Die gemeenteschool die Gij altijd ten volle verwaarloosd hebt, die Ge zoo overbevolkt liet dat het ministerie U het mes op de keel legde als Ge geen beter maatregels naamt. Hadt Ge beter voor de Ge meenteschool gezorgd, dan zou de Middelbare School nooit tot stand zijn gekomen, die school die U als eene ■nachtmerrie op het lijf rijdt en steeds meer en meer leerlingen telt. Wie heeft gezorgd voor de Gemeen teschool Ziehier het ondankbaar oor deel van een Uwer voormannen Voor de gemeenteschool was vroe ger niets te verkrijgen, nu al wat ze willen, jammer dat het van onze te genstrevers komen moet Nagels met koppen hé Nu we met het onderwijs bezig zijn, is het waarlijk vroolijk in uw blaadje te lezen dat men ieders overtuiging in acht nemen moet. Waar is in dit opzicht Uw verdraagzaamheid Ka tholieke eigenaars hebben hun huur ders bedreigd, zoo ze hun kinderen naar de Middelbare School zenden tijdens de vacantie loopen van Uwe snotneuzen rond om het brood van St. Vincentius te onttrekken aan de armen die hun kroost naar zoo een school durfden zenden maar gingen deze met rotte kaas beloonen die hun kinderen aan het kollege hadden toe vertrouwd. Schreiend hebben moeders hun kinderen uit een school wegge trokken omdat ze van alle hulp van uwen kant dreigden beroofd te wor den. Ge eerbiedigt inderdaad ieders denk - en doenwijze - zoolang men denkt en doet zooals gij wilt. Nu de kiesstrijd daar is eischt ge het monopool van Vlaamschgezindheid op. Het overgroot deel van Uw be stuur is zoo Vlaamschgezind niet als ze zegt, het bewijs ervan is eene on- eenigheid met het Vlaamsch Huis. Was het niet om uw te groote onverschil ligheid omtrent de Vlaamsche kwestie dat uw partij scheurde en een veete ontstond tusschen U en Uw verschop pelingen Is het met een vlag uit te hangen dat men de Vlaamsche grieven oplost Dat Ge geen anders gedacht kunt eerbiedigen, ziehier een staaltje In een gemeente in West-Vlaanderen is er strijd tusschen een nonnen- en de gemeenteschool. De onderwijzer is een goed katholiek en vader van zeven kinderen. Welnu de strijd der nonnen tegen de gemeenteschool, die U hier zoo dicht aan het harte ligt is zoo hevig dat de onderwijzer slechts een twintigtal leerlingen heeft en ieder jaar met zijn vrouw en zijn zeven kinderen dreigt gebroodroofd te worden. Chris ten naastenliefde in werkelijkheid Zelfs begaan de Katholieken de on beschoftheid zoover in het dorp een propagandabriefje uit te deelen, geti teld De Sterre een katholiek or gaan uit Antwerpen, met langs voor op een plaat een klas voorstellend. De onderwijzer schrijft op het bord, een

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 1