Binnenland ma WINTERMANTELS 1 n HUIS GERBER DE GROOTSTE KEUS VAN IN HET POPERINGHE bengel trekt tot vermaak van zijn mak kers aan 's meesters slippenjas en spelt een papieren manneken op zijn mees ters rug. Boven dit weerzinwekkend tooneeltje staat «Naar welke school» ls het niet om ervan te walgen Is het niet het slaande bewijs van het eerbie digen van een anders gedacht en ook van broodroof Wie uit uw handen eet moet dan sen zooals Ge fluit dat getuigt het katholiek dagblad Het Nieuwsblad dat ik Maandag bij toeval in handen kreeg. Dit blad klaagt over het geval dat in het 2e distrikt van Brussel een pastoor bij de zegening der geloovigen strooibriefjes uitdeelde vóór in de kerk, voor een afgescheurde Vlaamschhaten- de lijst, terwijl langs achter in de kerk onderwijzers der vrije scholen verplicht waren hetzelfde te doen. Is dat geen dwang En ge denkt dat men voor een par tij van dwang en broodroof stemmen zal Neen, Keikop de Keikoppen zullen een echten Keikop, die nog een saluutje en een pinte bier voor zijn volk over heeft, verkiezen boven een overgewaaiden Keikop, die druipneu- zend langs de straat scheert en zulke diepe broekzakken heeft dat hij voor niets zijn geldbeugel bereiken kan. Neen, het volk zal U niet oordeelen naar Uw woorden, maar naar Uw fanatieke daden. Het volk zal stemmen voor onzen verdienstelijken Volksvriend, Burge meester Nestor LAHAYE, voor Vrij heid en Vrede in de Stad, onder NUMMER 3. STAD POPERINGHE. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 9 OCTOBER 1932. Samenstelling der Afdeelingen Eerste afdeeling (hoofdbureel) Ac kaert Honoré tot Brabandts Jules voor mannelijke kiezers en Ackaert Bertha tot Breyne Marie voor de vrouwelijke kiezers, ten lokale Stadhuis. Tweede Afdeeling Braet Jules tot D'Alleine Alidoor, voor de mannelijke kiezers en Breyne Nestorine tot D'Al leine Alice, voor de vrouwelijke kie zers, ten lokale Gemeenteschool. Derde Afdeeling D'Alleine Camiel tot Deleu Maurits, voor de mannelijke kiezers en D'Alleine Clemence tot De- nut Florence, voor de vrouwelijke kie zers, ten lokale Gemeenteschool. Vierde Afdeeling Deleu Michel tot Dewancker Nestor, voor de mannelijke kiezers en Denut Jeanne tot Duflou Em ma, voor de vrouwelijke kiezers, ten lokale Gemeenteschool. Vijfde Afdeeling Dewancker Re- mi tot Hauspie Jozef, voor de manne lijke kiezers en Duflou Jeanne tot Huy- ghe Madeleine, voor de vrouwelijke kiezers, ten lokale Gemeenteschool. Zesde Afdeeling Hauspie Jules tol Leroy Camiel, voor de mannelijke kie zers en Huyghe Madeleine tot Luyssen Octavie, voor de vrouwelijke kiezers, ter School der Zuster Penitenten. Zevende Afdeeling Leroy Marcel tot Papin Maurits, voor de mannelijke kiezers en Lyoen Emma tot Polley Ir ma, voor de vrouwelijke kiezers, ter School der Zusters Penitenten. Achtste Afdeeling Pareyn Albert tot Sohier Jules, voor de mannelijke kiezers en Polley Julia tot Temperville Yvonne, voor de vrouwelijke kiezers, ter Staatsmiddelbare School. Negende Afdeeling Sohier Jules tol Vandevoorde Jules, voor de mannelij ke kiezers en Teneur Lucie tot Van- isacker Martha, ten lokale Vredege recht (ingang Hondstraat). Tiende Afdeeling: Vandevoorde Ju- lien tot Zyde Maurice, voor de manne lijke kiezers en Vankemmel Leonie tot Zeeraerd Sylvie, voor de vrouwelijke kiezers,ter School der Zusters Paulinen. In totaal zijn er 3588 mannelijke kiezers en 3939 vrouwelijke kiezers. HOPTENTOONSTELLING TE POPERINGHE. Vrijdag 30 September had in de groote zaal van het Stadhuis, de jaar- lijksche Hoptentoonstelling plaats. Dc hop werd er door de volgende juryle den gekeurd H.H. Devos C., Feys C. en Van Eecke G. en H. Simoens Staatslandbouwkundige. Voor volmaakte hoedanigheid wer den I00 punten toegekend. De Jury kent een Eereprijs (verguld eeremetaal) toe aan alle hop die 95 punten behaald. De tentoonstelling blijft open heden Zondag van 9 tot 12 uur 's morgens en van 2 tot 5 uur 's namiddags. De ingang is vrij en kosteloos. Dit jaar werd deze opening opge luisterd door de tegenwoordigheid van den H. Van Dievoet, minister van de Landbouw, die eraan gehouden had met zijne eigene oogen ter plaatse te komen bestatigen wat vooruitgang de hopcultuur gevolgentlijk aan de nieu we reglementeering en de verbeterde methodes van kweek en bewerking be komen had. Bij zijne aankomst op het Stadhuis wierd hij door Burgemeester en Sche penen verwelkomd en naar de zaal der Tentoonstelling geleid, alwaar rede voeringen werden uitgesproken door Volksvertegenwoordiger Brutsaert, de Staatslandbouwkundige h. Simoens, de Voorzitter der Federatie der Belgische Brouwers, en eindelijk door de H. Mi nister. Al deze aanspraken werden door een overgroot publiek met aandacht aan hoort. De H. Minister sprak met lof over de tentoongestelde stalen hop en beloofde al te doen wat in zijne macht was om aan de Poperinghe-Hop haren ouden faam weder te geven en aan de landbouwers voldoende prijzen voor hunne waar te doen toekennen. Daarna overhandigde de H. Mini ster het landbouweereteeken van I ste Klas aan de Heeren Desmytter Emile, Kesteman Henri, Quaghebeur Henri, en Merlevede Aimé, en men ging over tot het nazicht der geprimeerde stalen hop. Proficiat aan de gedekoreerden Een banket vereenigde in den Ka tholieken Kring, om 12.30 uur. Over heden, Brouwers en Hoppekweekers. 93 hopboeren namen aan de ten toonstelling deel. Hieronder geven wij de uitslagen HOPBOND VAN POPERINGHE Eereprijs Rubbrecht Georges, 9 7 \A Boeket Henri, 95 Yz> Desmytter Emile 95 Zi, Ingelare Jules, 96 ZiMollet Constant 95 Yz. Vermelding Demarey Daniel, 94 Yz Sohier Camille, 94 Yz Wwe Du mez, 94 Werquin Camille, 93 Pil laert Achille, 92Yz Orbie Alfons, 91 Kesteman Jules, 91 Igodt Joseph, 90; Olevier Remi, 90 Vermeersch Camille 89 Verdonck Constant, 89 Quaghe beur Pierre, 89 Wwe Buseyne, 89 Saint Germain Emile, 89 Van Ghelu- we Henri, 88 Ruckebusch August, 88 Delbecque Julien, 88 Lebbe Ju les, 88 Botthé Achille, 87 Huyghe Jerome, 87 Bulckaert C., 87 Kestier Jules, 87 Struye Benoit, 86 Zusters Paulienen, 86 Vandewynckel Jules 85 Kinders Ruyssen, 84 Beddeleem Cyrille, 84 Debaene Maurice, 82. HOPBOND VAN WATOU. Eereprijs Dejonghe Georges, 99 Cappelaere Nestor, 95 Yz Wwe Vey er, 95 Yz Vancaysele Petrus, 95. Vermelding Brutsaert Gaston, 94, Brysbaert Camille, 92 Catteau Emile, 91 Yz Dauchy Flor., 88 Deheegher Gaston, 87 Depuydt Wwe, 87 De heegher Camille, 86. HOPBOND VAN KEMMEL. Eereprijs Fraisnel Jerome, 96. HOPBOND VAN VLAMERTINGHE Vermelding Derycke Cesar, 94 Yz Bouton Cyrille, 90 Coene Henri, 90 Longnepe Gustave, 90 Verbrugge 11 defons, 87 Yz Delva Jules, 87 Bou- ve Oscar, 85. HOPBOND VAN RENINGHELST. Eereprijs Hennebel Achille, 95 Yz- Vermelding Wwe Aug. Verdonck, 93 Yz I Corselis Camille, 93 Jacob Achille, 93 Carron Maurice, 92 Yz Houwen Achille, 92 Yz Spenninck Elie, 90 Yz- HOPBOND VAN PROVEN. Eereprijs Top Marcel, 99 Ler- mytte Georges, 95 Yz- Vermelding Vermeulen Henri, 94; Liefooghe, Georges, 93 Yz 5 Dequidt Alois, 93 Yz Jonckheere Jerome, 93 Yz Swaels Marcel, 93 Wwe Desmy ter, 93 Vancayseele René, 93 Qua ghebeur Camille, 92 Devos Camille, 92 ;Moeneclaey Hector, 91 Yz Gou wy Camille, 91 Pareyn Hector, 90Yz Ganne Emeric, 90 Yz 5 Deschrevel Se- raphin, 90; Goetgeluck F., 89 Yz Le- febvre Hilaire, 89 Top Jos., 88 Yz 1 Debeir Jules, 87. HOPBOND VAN WESTOUTRE. Eereprijs Hardeman Marcel, 95Yl'< Rouseré Georges, 95. Vermelding Hardeman Benoit, 91 HOPBOND VAN CROMBEKE. Vermelding Temperville Jules, 87 Yz Vandecaveye Oct., 87 Vanlier- de Maurice, 87. HOPBOND VAN ROUSBRUGGE. Vermelding Top Remi, 94 Yz Deweerdt Jules, 89. Vermelding Parret Camille, 91 Yz STADSNIEUWS. ZONDAGRUST. Alle Apotheken open tot middag heden Zondag nanoen alleen Apotheek VANDEPLAS. DAAR ZIJN ER NOG die aan hoofd pijn, Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 7.00 en 12.00 fr. WERKLOOSHEID. De stand der werkloosheid in onze stad, was deze week als volgt Zaterdag, 190; Maan dag, 1 79 Dinsdag, 1 58 Woensdag, 140 Donderdag, 139 Vrijdag, 145. DIEFSTAL. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft men den stadslantaarn gestolen die geplaatst was aan de Babbelaarstraat, voor on gevallen te vermijden, daar men in gezegde straat herstellingen doet. De politie zoekt den dief op. AUTO-ONGEVAL. Maandag avond rond 1 1 Yz uur> reed Maurice Devos per velo huiswaarts, toen hij in de Casselstraat aangereden werd door een voorbijrijdende auto. Hij werd ten gronde geslingerd en gekwetst aan het been. Een dokter moest hem komen verzorgen. De autovoerder reed in al- lerhaast weg, zonder zich om zijn slachtoffer te bekommeren. Een onder zoek is door de politie ingesteld. iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiii VRAAGT ONZE t T C f D REKLAAMMANTEL r n' r&G&Q» OPENBAREN ONDERSTAND. Gezien de menigvuldige aanvragen ge daan nopens de pachtprijzen der land goederen, toebehoorende aan de Com missie van Openbaren Onderstand van Poperinghe, houdt het bestuur dezer Commissie eraan, de pachters ter ken nis te brengen dat, in hare zitting van 12 September laatst, deze besloten heeft, voor wat het jaarpacht betreft ingaande met I October 1932 en ein digende op 30 September 1933, eene teruggaaf toe te staan van 20 (twin tig per honderd) op de bestaande pachtprijzen der landgoederen. Deze beslissing zal in alle geval toegepast worden. Het Bestuur. MOSSELEN MOSSELEN Brieksje Baes, die mosselen vent, Maakt aan iedereen bekend, Dat hij nu weer met 't seizoen, ledereen weer wilt voldoen, Om aan allen telken week, Mosselen van den fijnsten kweek, Te bezorgen onbevreesd. Wees dan ook nooit bedeesd, Zich te wenden om ter meest, Om tijdens 't seizoen. Zoo 't moest zijn er om te doen, Een mosselfeest te doen. Hij besteld ze overal. Zoowel thuis als in het bal. Dinsdag avond te bekomen bij A. Deckmyn, Groote Markt, 24, illllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ONDER NUMMER 3 voor het welzijn van de gansche be volking en tot voldoening en belooning te geven aan onzen Volksgezinden BURGEMEESTER Nestor LAHAYE. iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR PAARD DOODGEVALLEN. J. Igodt kwam Vrijdag morgen met zijn paard en rijtuig naar de markt gere den, toen langs den Ouderdomsteen- weg opeens zijn paard dood voorover viel. In den val braken de tramen der voituur en de voerder en vier inzitten de kinderen, evenals eene mand eieren vlogen op de straatsteenen. Geen der inzittenden bekwam eenig letsel. KINDJE VERBRAND. Dinsdag namiddag viel de kleine Edward Log- ghe, 23 maand oud, al spelend in een ketel kokend water. De arme knaap werd vreeselijk verbrand en in allerijl naar het gasthuis overgebracht, waar het Woensdag namiddag in de ijse- lijkste pijnen overleed. MUZIEK Lessen van SOLFEGE (notenleer) en PIANO, aan alle graden, door Mejuffer GERMAINE DUPONSELLE prijs van Uitmuntendheid, met de grootste onderscheiding, aan de Muziekschool van Yper. Yperstraat, 38, Poperinghe. N. B. Begeeft zich ten huize op aanvraag. STADSSCHAAL POPERINGHE. Het Bestuur der Stadsschaal laat aan de belanghebbende weten dat er vanaf Zaterdag 1 October 1932, de hoppe der buitengemeenten zal aanvaard zijn. Geene andere hoppe mag aangeboden worden ter keuring dan deze van de planters, voorzien van een getuigschrift door de plaatselijke Overheid afge leverd, waarbij het getal planten aan geduid is welke de belanghebbende landbouwer gekweekt heeft, ten ware eene aangift door hem reeds gedaan wierd vroeger, aan hun gemeentebe stuur, of hoppebond. AAN ZIEKEN EN KRANKEN DE KIEZERESSEN EN KIEZERS, DIE ZICH NAAR HUN STEMBU- REEL NIET KUNNEN BEGEVEN, WEGENS KRANKHEID, MOGEN ZICH AANGEVEN IN ONS HUIS OF BIJ EEN DER KANDIDATEN ZIJ ZULLEN TEN HUIZE AFGE- HAALD EN TERUGGEVOERD WORDEN. GEWELDIGE BRAND TE BRUSSEL. De Electriciteitsfabriek platgebrand. De Machienenkamer in puin. Meer dan 50 millioen frank schade. Woensdag namiddag te 1.55 viel de hoofdstad zonder electrische stroom Brand was uitgebroken in de machie nenkamer der electriciteitsfabriek, waar een turbine gesprongen was en de in houdende olie in brand stak en tegen het houten dak spuitte, dat oogenblik- kelijk in laaie vlam stond. In een oogwenk stond de gansche zaal, 125 meters lang op 25 meters breed in volle vuur en de pompiers moesten zich bepalen tot het vrijwaren der naburige gebouwen. Drie werklie den liepen verwondingen op. Een hun ner, die zich op eene stelling bevond, viel ten gronde en werd verscheidene ribben gebroken. Dadelijk ook waren de overheden, met burgemeester Adolf Max aan het hoofd, ter plaats. Na zich te hebben overtuigd van de uitgestrektheid der ramp, bracht de burgemeester een be zoek aan de gekwetsten, waarna hij zich met den meesten ijver bezighield met de terugvoorziening van stroom voor de hoofdstad. Eindelijk tegen 6 uur 's avonds kon Brussel opnieuw van stroom worden voorzien, dank zij de spoedige tusschenkomst der electrici- teitsmaatschappij Interbrabant Rond 3 uur hadden de pompiers er in gelukt het vuur te dooven en daar lag het groote gebouw in puin, waartus- schen de verkoolde en verwrongen tur bo-transformatoren, ten getalle van 1 en welke eene waarde vertegenwoor digden van meer dan 50 milljoen, zoo dat de aangerichte schade ver boven de 50 millioen zal beloopen. IIIIII1IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII1I Centrale der Liberale Vakbonden en Ziekenbonden van Belgie. IN ONZEN MINISTERRAAD. Heden Zondag morgen, van 10 Yz tot 1 1 Yz uur> zitdag in Ons Huis Alle inlichtingen nopens pensioenen. Illllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Oud-Leerlingenbond der Staats-Middelbare School, Poperinghe. WILT GE DE WINTERAVONDEN NUTTIG DOORBRENGEN LEERT DAN... Engelsch, Duitsch, Fransch, Boekhouden, Rekenen, Steno-Dactylo, Handelscorrespondentie. Avondcursussen gegeven in de Staats- Middelbare school, van 1 October tot 1 Maart, door speciaal gediplo meerde leerkrachten. Ieder cursus bestaaat uit 40 lessen van één uur. De lessen worden gege ven des avonds van 6 tot 8 uur. Inschrijvingsrecht 50 fr. per cursus Alle inlichtingen bij den bestiiurder der School, Groote Markt, 1 Meer Boterinvoer. Maandag namiddag had te Brussel een ministerraad plaats onder voorzit terschap van heer Renkin, die zich met enkele belangrijke kwesties bezighield. Een dezer vraagstukken was natuur lijk de botercontingenteering, die voor gevolg had, dat het index-getal deze maand met verschillende punten steeg. Men weet dat de contingenteeringmaat- regelen den boterprijs hebben opge dreven in sommige plaatseri tot 30 fr. de kilo. In den laatsten ministerraad had de regeering den heer Van Dievoet minister van Landbouw, opdracht ge geven een onderzoek van dezen opslag en over de maatregelen om terug af slag te bekomen. Nu heeft de Raad beslist, dat er maatregelen zullen worden uitgevaar digd, teneinde aan de werking van de contingenteering meer lenigheid te ge ven. De voor de maand October en voor de wintermaanden tot den invoer toegelaten hoeveelheden zullen ver hoogd worden, teneinde de noodwen digheden van het verbruik ten volle te bevredigen. Het huidig contingent van de inge voerde vreemde boter zal mogen ver hoogd worden met 25 per cent. De Werkloozensteun. De Minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg, M. Heyman, zette het gansche vraagstuk der werkloosheid uiteen. Hij verklaar de vooreerst, dat het hem voor de eer ste maal gegund is ,een vermindering der werkloosheid voor het geheel der nijverheden, en meer inzonderheid voor de textielnijverheid, aan te kon digen. Wat het vraagstuk van den werk loozensteun betreft, handhaafde de Re geering haar beslissing, generlei ver andering toe te brengen aan de ver goedingen welke thans door het Na tonaal Qrisisfonds verleend worden, en doeltreffende maatregelen tegen de misbruiken te treffen. De gestrafte ambtenaren De Raad stelde zich t' accoord over de algemeene regelen welke moeten nagleefd worden voor het onderzoek der maatregelen, die moeten getroffen worden ten opzichte van zekere Staats- agenten die het voorwerp van tucht straffen uitmaakten, naar aanleiding van hun houding tijdens de Duitsche bezetting. De Raad benoemde een door ambtenaren samengestelde com missie, die verslag zal uitbrengen over de aanvragen tot herziening welke zul len ingeleid worden binnen den ter mijn van één maand, te rekenen vanaf de bekendmaking van een desbetref fend bericht in het Staatsblad. Ten slotte werd ook over de finan cies van het Land gesproken. De re geering beschikt nu over de noodige gelden, om de betalingen te doen, die in den loop der maand October ver vallen. Naar we vernemen, zal de begroo ting van 1933 tot 9 en drie kwart mil liard frank teruggebracht worden. In 1932 bedroeg zij 1 1 milliard en 180 millioen frank. Er zullen dan nog be lastingen moeten bijgevonden worden voor een totaal bedrag van één milliarc frank. BURGERSTAND VAN POPERINGHE, VAN 23 TOT 29 SEPT. 1932 GEBOORTEN 365. Houvenaghel Emile, z.v. Aimé en Delanote Maria, Weatvleteren. 366. Decorte Jozef, z.v. Marcel en De- graeve Angèle, Werfstraat. 367. Ackaert Antoine, z.v. Honoré en Buseyne Gabrielle, Kapellestraat. 368. Deramoudt Agnès, d.v. Cyrille en Wallaert Adrienne, Elvcrdin- ghe. 369. Deweerdt Charlotte, d.v. Lu- cianus en Reubrecht Yvonne, Westoutre. 3 70. Clabau Michel, z.v. Henricus en Pittii- lioen Louise, Pottestraat. 371. Huyghe Roger, z.v. Maurice en Donche Madeleine, Abeeles teen weg. OVERL1JDENS I 78. Druant Maria. 68 j., echtg. Poutier Gustaaf, Boomgaardstraat. I 19. Vandamme Julienne, 32 j„ echtg. Caulier Omer, Gapaardstraat. 180. Ampe Renée, d.v. Gerard en Vandevelde Alma, Woesten. 181. Pieters Felicia, 53 j., echt. Derycke Remi, Elverdinghesteenweg. 182. Logghe Angèle, 2 j., d.v. Edward en Meule- man Elisa, St. Sixtusstraat. HUWELIJKEN 76. Bouton Albert, werk man en Maet Eveline, z.b. b.v. Pop. 77. Olivier Maurice, landbouwer van Watou en De Necker Anna-Maria, z.b. van Pop. 78. Denut Emile, schilder-behanger en Osteux Maria, z.b. b.v. Pop. t Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrien den en Kennissen tot de PLECHTIGE JAAR MIS, die zal gezongen worden op Zondag 2 October 1932, om 8 x/2 uur in St. Janskerk voor Heer CHARLES DELBOO en zoon CYRIEL. Vanwege Vrouw en kinders Delboo. 2«r OPGEPAST mi Heden Zondag verandert het uur. De slapers zullen één uur winnen Ï1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK LIJST DER PARLEMENTSKIEZERS en Mannelijke Gemeenteraadskiezers welke van kracht zal zijn van 1 Mei 1933 tot 30 April 1935. ALLE WELDENKENDE LIEDEN STEMMEN VOOR BURGEMEESTER LAHAYE ONDER NUMMER 3. TENTOONSTELLING VAN LANDBOUWMACHINES. De Société de Mécanique et d'In- dustries agricoles die de Tentoon stellingen inricHt van Landbouwma chines, jaarlijks gehouden in het Paleis van het Jubelpark, heeft een re ferendum ingesteld bij de firmas die aan die tentoonstellingen hebben deel genomen. De groote meerderheid heeft een gunstig advies gegeven tot het be houden der bestaande inrichting e jaarlijksche tentoonstelling met eene tijdruimte van twee Zondagen, om aan alle landbouwers de gelegenheid te ge ven de tentoonstelling te kunnen be zoeken. De beheerraad komt dan ook te besluiten dat de 20e Tentoonstelling zal gehouden worden van 26 Februari tot en met 5 Maart 1933. VERMAKELIJKHEDEN ZONDAG 2 OCTOBER 1932. PRIJSBOLLING. In St. GérardCasselstraat, bij Nestor Couttenier. Inschrijving om 2 uur. MAANDAG 3 OCTOBER 1932. OOSTVLETEREN. GROOTE SCHIETING Oppervogel, 150 fr. ieder Zijdvogel, 75 fr. ieder Kalle, 35 fr. 50 vogels aan 20 fr. Inleg 25 fr. Boven de 60 schutters een vogel van 25 fr. per schutter meer en beneden de 60 schutters één vogel van 20 fr. per schu- ter min. Inschrijving bij A. Boudewyn, om 12 uur. Begin om I uur stipt. Einde rond 5 yz uur. Gewone voorwaarden. ZONDAG 9 OCTOBER 1932. PROVEN. GROOTE SCHIETING Oppervogel, 100 fr. ieder Zijdvogel, 50 fr. ieder Kalle, 25 fr. 50 geprimeerde vo gels aan 15 fr. Inleg 13.50 fr. Terug 10 fr. Inschrijving bij Dan. Ryckeboer, vanaf 12 uur. Begin om I uur stipt. Gewone voorwaar den der streek. De Burgemeester en Schepenen, In nakoming van artikel 28 van het Kieswetboek en van artikel 6 der sa- mengeschakelde wetten op de Gemeen teraadsverkiezingen, Berichten hun medeburgers dat de lijst van de Parlementskiezers en van de mannelijke Gemeenteraadskiezers, welke van kracht zal zijn van I Mei 1933 tot 30 April 1935, VOORLOO- PIG gesloten op 20 September 1932, ter inzage van het publiek zal nederge- legd worden vanaf 23 September 1932 tot 10 Februari 1933 in het gemeente secretariaat en in het politiekommissa- riaat. De burgers worden uitgenoodigd om ten laatste op 20 November 1932, en afzonderlijk voor eiken kiezer, aan het Kollegie van Burgemeester en Schepe nen de bezwaren te sturen, welk zij tegen de kiezerslijst in te brengen heb ben. Geen vordering tot het inschrijven van een kiezer op de definitieve lijst zal bij het beroepshof ontvankelijk zijn zoo ze niet voorafgaandelijk aan het Kollegie onderworpen werd met al de bewijsstukken zij moet schriftelijk ge daan worden alleen wanneer de aan zoeker verklaart niet te kunnen schrij ven, mag zij mondelings geschieden in het gemeentesecretariaat, of het arron- dissementskommissariaat. Krachtens artikel 5 van de samen- geschakelde wetten op de gemeente raadsverkiezingen, kan ieder mannelij ke persoon, die slechts van 2 Januari tot en met 20 Maart 1932 op de be- volkingsboeken ingeschreven werd en dus, den I Juli 1932, nog geen do micilie van zes maand in de gemeente had, maar, aan de overige vereischten van kiesbevoegdheid voldoende, uiter lijk op 20 September 1932 in deze ge meente sedert minstens zes maand zijn woonplaats had.z'n inschrijving vorde ren op de lijst der gemeenteraadkiezers in den vorm en op de wijze voorschre ven door artikel 29 van het kieswet- boek. Hij zal zijne vordering moeten steunen van den eenen kant op zijne inschrijving van zes maand in de be- volkingsboeken dezer gemeente en, van den anderen kant, moeten doen gelden dat hij geschrapt of niet inge schreven is als gemeenteraadskiezer in zijn vorige verblijfplaatsen. Indien het Kollegie, krachtens artikel 12 van het Kieswetboek, ten laatste op I 4 No vember 1932 door de belanghebbende er toe verzocht wordt, zal het zelf de aflevering van het noodig bewijs zij ner niet-inschrijving of zijner schrap ping als gemeenteraadskiezer aan de betrokken gemeentebesturen vragen. Te Poperinghe, 20 September 1932. Bij Bevel De Sekretaris, De Voorzitter, (g) M. Couttenier. (g) N. LAHAYE. DE SCHAAL GORDON-BENNETT. Zondag werd te Bazel het vertrek gege ven aan 16 mededingers voor de 9chaal Gor don-Bennett voor vrije luchtballons. Onze landgenoot Ern. Demuyter die reeds viermaal de schaal op zijn naam heeft gebracht, ver trok er als groote favori. Ongelukiglijk heeft hij met grooten tegenslag te kampen gehad en kwam in een sneeuwstorm terecht, waar door hij genoodzaakt was te landen. Ziehier nu de uitslag 1. U.S. Navy (Amerika), 1450 km. 2. Good-Year (Amerika), 1400 km. 3. 14 de Abril (Spanje), 1180 km. 1 4. Petit Mousse (Frankrijk), I 180 km. i 5. Gdynia (Polen), 1076 km. 6. Basel (Zwitserland), 1060 km. 7. Stadt Essen (Duitachland)1054 km. i 8. Polonia (Polen), 1020 km. 9. Belgica (Belgie), 960 km. 0. L'Aventure (Frankrijk), 960 km. 1. Victor de Beauclair (Zwitser), 887 km. 2. Zurich (Zwitserland), 860 km. 3. Barman (Duitschland), 850 km. 4. Lafayette (Frankrijk), 787 km. 15. Deutscheland (Duitschland), 748 km. 6. Ernst Brandenburg (Oostenr.), 686 knr»i

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 2