FABRIEK VAN FOURRUREN m Camille MTTIiEU-GHESQUIÈRE, Yperstraat, 13-15, Poperinghe. 30 tot 50% vermindering bij vorig seizoen Het zuiverste en verteerbaarste voeder voor alle dieren. CAMILLE COVEMAEKER S.Dupont-Rappelet DE LIJFJONKER van Jacobus V. W* Haar. F&ISM-LESQCCS F.Siasckaeh-Verleecj Willy COMBERT Nieuwe Molos SAROLEAtype 1932 AGENT voor Poperinghe en Omstreken Watoustraat, POPERINGHE. cc Au Renard Argenté VICTOR BATTHEU-JÉROME Maur. DEVOS,velomaker, Groote keus Yélos Motos Stoomverwerij-Niewwasscherij IN DE SCHAAK "BELGICA,, HUIDENVETTERIJ LEDERTOUWERIJ IN DEN GOUDEN BALLON 't Oud gekend Huis van Vertrouwen Zie prijzen in de uitstalling Mestor BATTHÈU-ÜHESQÜ1ÈBE Alf. WALLYN Beste Inlandsche Wol Félix Liétaert-Timperman HEMES LYSY. Duinkerk straat, 20, Poperinghe. Foor Koeien Voor Paarden In den Zwijnenkweek Voor de Hennen en de Kiekens Alleenverkoopers worden gevraagd in elke gemeente. rHHHHHH Huis DULION, BRUSSEL. J. YPÜRMAN - RECÜÜR, HILAiRE HUYGHE Groote keus van allerhande MEUBELPAPIER ACHT VERSCHILLENDE MODELLEN, VANAF 3450, 5400, 5850. 6300, 6950, 7100, 7950, 8450 FR. 7 M L A C T 0 G E E IN iW Het Lactogeen verschaft eene meerdere melk en boteropbrengst, geeft vaste boter in den zomer, verzekert de gezondheid, vermeerdert hun yleesch niettegenstaande hunne grootere melkopbrengst. Met twee tot drie kgr. daags in vervanging van haver komen de paarden, vet, kloek en gezond. geeft Lactogeen verbazende uitslagen. is eene mengeling met Lactogeen zeer goed en gezond door zijne gemak kelijke verteerbaarheid, en geeft eenen grooteren eieropbrengst. HUIS VAN VERTROUWEN. DE ENKELE PELSENBEWERKER VAN POPERINGHE EN OMSTREKEN laat weten dat hij geen enkele FOURRURE verkoopt, dan door zijn eigen handen vervaardigd. De SCHOONSTE en GROOTSTE KEUS in alle KWALITEITEN zult gij steeds bij mij vinden aan de MINSTE PRIJZEN. Alle HERSTELLINGEN, VERMAKINGEN en VERANDERIN GEN, worden in huis met de grootste zorg gedaan. ALTIJD DE LAATSTE NIEUWIGHEDEN VAN HET SEIZOEN. Dank op voorhand 121, YPERSTRAAT, 121 (bij de statie), POPERINGHE. Yperstr., 9, POPERINGHE. Tel. 177. Opvolger van Florent LEMAHIEU. [The Bercley, The Raleigh, Marshal Kinder-Velos Occasie-Velos Agentschap Velos en Motos F. N. De velos worden in huis zelf ge maakt, en zijn 2 jaar gewaarborgd. Alle herstellingen worden aanveerd. van het oud gekend j»... Depot bij JUSTIN DENUT-HUYS, Gasthuisstraat, 48, Poperinghe. Genadige Prijzen. Spoedige bediening. Horlogerij - Goudsmederij - Juweelen Dépot der Monters LIP Verkoop der eenige echte en gewaar borgde Statie-Monter Roskopff-Patent Régulateurs Pendulen Wekkers Verkoop van Kettingen in Goud, Zilver en Nickel bijzonder schoone keus Brochen, Oorringen en Ringen in Goud en Diamant. Aankoop van Goud en Zilver Yperstraat, 85, POPERINGHE. ALLE HERSTELLINGEN van Horlogiën en Juweelen worden aanveerd en spoedig uitgevoerd. DE GAZET VAN POPERINGHE. I 7 Angus wierp twaalf daalders aan den wapenmaker die vertrok, gansch verschrikt zijnde van de bedreiging welke de graaf van Douglas hem kwam te doen van zijn vader te plunderen, want hij wist dat hij dit gewend was. 1 is dat hij het zou doen gelijk hij het zegt, dacht de arme man, zich haastende om het paleis te verlaten. Al deze Douglas zijn zonder medelij den, en zij hebben niet meer werk om een vassaal ten onder te brengen dan om een glas brandy te drinken. Ondertusschen had Angus den de gen op de tafel gelegd. Nog een geschenk voor den kin- derachtigen koning, zegde hij. Bij de ziel van mijnen vader, die ook uw vader is wat meent gij, Ar chibald? zegde sir Georgius Douglas... Kunt gij u met dergelijke beuzelingen bezig houden..., geschenken doen aan eenen koning van dertien jaren Geduld hij zal ze mij wel wedergeven... Ho ik spreek niet van de goede gouden daalders die gij in dit spel ver kwist..., maar ik vrees dat gij uwen tijd verliest..., en ten anderen, is het behoorlijk van u met dergelijke dingen bezig te zien... een dwergdegen... men zou meenen dat het een kinderspeeltuig is. Wat zoudt gij dan zeggen, Geor gius, indien gij mij met de bikkels zaagt spelen Ik zou meenen dat gij zot zijr, Archibald. En hij zou gelijk hebben, zegde Parkhead op zijne beurt... ware het niet beter, neef, van den kaning aan stonds op te lichten, dan u tot derge lijke beuzelarijen te zien vernederen voor eenen Douglas gelijk gij Een heimelijke aanslag ware op dit oogenblik gevaarlijk, Park, hernam Angus... Ik ben van de vriendschap des konings nog niet verzekerd... En wat gaat zijne vriendschap ons aan, als hij maar in onze macht is zegde Georgius. Ho ziehier waarin zij ons aan gaat, Georgius, 't is dat onze macht zeker is, indien de koning uit zijn eigen met ons gaat de edelen zullen voor ons zijn, en ik versta door de edelen degenen die nog van geen partij zijn..; maar indien wij het geweld gebruiken, wij zullen niet alleenlijk de aanhangers der koningin-moeder Margareta, den kancelier Beaton en de Hamiltons te Oud Huis van Vertrouwen Meester-Kleermaker Yperstraat, 22, POPERINGHE. Met het Zomerseizoen, schoone en groote hoeveelheid Kostumen, gemaakt en op maat. Specialiteit van Sterke Werkkleederen LM PERMEABELS Spoedige bediening Genadige prijzen Telefoon 174 Huurhouder Groote Markt, Poperinghe. laat weten dat hij voortaan ook alle Reizen aanveerdt per PRACHTIGE MODER NE LUXE-AUTO. I TOILES-CIREES, LINOLEUMS Alle slach van Matten, Gordijnen. Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flo- fcon, Crin, Wolle, enz. ROUWBEHANGSELS MAKEN VAN ROUWKAPELLEN Voordeelige Prijzen Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. IN DEN NEGER Meester-Kleermaker Gasthuisstr., 39, POPERINGHE. Poitcheckrek. 76.832 Bijzonderheid van zwarte peigné. granité en serge. Laken voor alle uni formen. Overgroote keus PARDESSUS De laatste nieuwigheden in ds uitstal ling KOSTUMEN. Sterke Gemaakte Workkleedere*. Begïe Belgisch merk der onovertroffen Regenmantels en Gabardines in alle grootten en modellen voor Hoe ren, Damen en Kinderen. Aanneming van allte Uniformen, veandels en kuaet- borduurwerk. Spoedige Bediening. Genadige Prijs»* OVERLEDER ...ongezaagd en met schors gelooid... TUIGLEDER WIT LEDER CHROME of WEI .STER Witte Flanken Speciaal Leder voor Pompen Fabriek van Tigen en Gettea per serie en op maat (Kleuren en Modellen naar keus) Alle Lederen en toebehoorten voor Schoen- en Gareelmakers SS» &BAST1EREN (Bachen) op alle grootten en op maat. KOE1HAAR van beste hoedanigheid MACHIENERIEMEN in Leder en Balata Vraagt prijzen en stalen bij s Noordstraat, 29-31, POPERINGHE Telefoon 49 gen ons hebben, maar ook al de onver schilligen, die zich ter dezer gelegen heid, ik ben het zeker, met onze vijan den zullen vereenigen... Ik weet wel dat de rol die ik speel niet weerdig is van mijnen naam van Douglas, en dat ik in deze rol van hoveling, van vleier welke ik speel, zeer onervaren ben...; maar wat wilt gij men moet met de wolven huilen...; met zijne listige staatkunde is de kancelier te gevaarlijk in dit slach, om hem met zijne wapens te bestrijden... Ik weet dat wij gewel- digerhand met de Hamiltons niet veel werk zouden hebben..., maar de kar dinaal, de oplichting van den koning doende gelden, zou geheel Schotland tot zich weten te trekken, en wij zou den er niets mede winnen... Heeft hij reeds mijne ontwerpen niet geraden, en wilde hij niet eenen medestrever van dertien of veertien jaren in mijne plaats bij den koning stellen Ge- lukkiglijk heb ik erin voorzien, en nu moet Andreas Cressfford mijnen jon gen medestrever ontvangen, om hem aan mijnen getrouwen Wedderburn te leveren, die mij van hem zal verlossen. Ha ha ik ontsnap het schoon...; zonder de gedachte welke ik gehad heb van Piercy, den gezant des kar dinaals te doen aanvallen, was ik door een bengel onderkropen, en ik had te vergeefs met de bikkels gespeeld... Maar, als ik van bikkels spreek.., het FABB1EE m FOURRÜREH Overgroolen Qfsiag op Fourruren gd Pelsen ALLERHANDE FOURRUREN KUNT GIJ BIJ MIJ VINDEN, VERVAARDIGD UIT EERSTE KEUS VELLEN OOK ZIJN AL MIJNE VELLEN GEWAARBORGD. DAAROM, KOOPT UWE FOURRUREN, DAAR WAAR ZE DOOR HET HUIS ZELF VERWERKT WORDEN. ALLE HERSTELLINGEN EN VERANDERINGEN WORDEN AANVAARD. GEZIEN DE UITSTEKENDE KWALITEIT MIJNER FOURRUREN EN HUN UITERST VOORDEELIGE PRIJZEN, DURF IK VERHOPEN MET UW BEZOEK VEREERD TE ZULLEN WORDEN, ZOOALS VORIGE JAREN. Cam. BATTHEU-GHESQUIERE, Yperstraat, 13-15, Poperinghe. BIJHUIS IN DEN BALLON Rijs-selstraat, 1, YPER. IN DE WOLWASSCHERLï Veumestraat, 73, Poperinghe. voor Matrassen rechtstreeks van de schapen en in huis gewasschen. Vermindering voor Voortverkooper*. IN DEN SAUMON Yperstraat, 44, Poperinghe. AANKOOP VERKOOP VERWISSELING DUIVEN. AANKOOP AAN DE HOOGSTE PRIJZEN van alle PLUIMGEDIERTEN EN WILD welke ik zelf per auto ter plaats kom afhalen Altijd in huis alle slach van Kiekens, Hen nen en Duiven aan genadige prijzen. Daar ik een groot getal hennen en kie kens noodig heb, hen ik kooper aan de hoogste prijzen. TELEFOON 260. BERICHT aan de LANDBOUWERS. Om goede en vaste boter te karnen, is het hoogst noodig de koe van allen inwendigen brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van den Bleen- en Zuiverdrank van Art MONTEYNE, aan 3 fr. het pak. Depot Apotheek H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. LOONBOEKJES De wet verplicht de Werkgevers aan ieder hunner Werklieden een loon- boekje te geven. Deze boekjes kan men verkrijgen bij Gebroeders Dupont, Yperstraat, 2, Po peringhe, tegen 0.75 fr. het stuk. ZIJN VAN HEDEN AF TE - - ^WWKÊ VERKRIJGEN KOMPTANT EN OP KREDIET (12 en 24 maanden) BIJ DEN AGENT is tijd... Zijne Majesteit verwacht mij om vangertje te spelen... Welk eene dwaasheid zegde Georgius, zijne schouders opheffend.. Zeg welk een vernedering her nam Parkhead. Ja, ik ben dwaas..., ja, ik ver neder mij zeer, antwoordde Angus den degen nemend, maar laat mij onzen prins tusschen de muren van een mij ner goede kasteélen houden..., en. ik zweer het u... hij zal mij dit alles wel betalen..., niet dat ik hem kwaad wil...; maar ik wil dat hij mij eens vreeze... nog meer als dat hij mij nu bemint. Na deze bedreiging, trok Angus uit zijn kamer, doorliep het voorplein, en klom de trappen op die naar het ver trek van den koning leidden. Jacobus V verwachtte hem met on geduld. Gelijk wij het gezegd hebben was de koning alsdan dertien jaren oud maar nauwelijks zou men gezegd heb ben dat hij elf jaren oud was hij was groot genoeg, maar zoo zwak dat men hem met een vinger zou omgeworpen hebben. Misschien was de oorzaak de zer zwakheid niets anders dan het groot verdriet dat de koninklijke prins leed; altijd is het zeker dat hij een mager en lijdend gelaat had, en dat zijn bleek wezen zelden bezield werd met deze kleuren die op de gelaatstrekken der kinderen van zijne jaren ^gemeenlijk uitschijnen. Sedert dat de rampspoe dige nederlaag van Flooden hem op den troon van Schotland gesteld had, was de arme jongen, van zijnen vader beroofd, in het midden van kuiperijen geworpen zijnde die hij niet wist te on derscheiden, als een speeltuig gehou den en van kasteel tot kasteel gesleurd geweest. Nu was het zijn oom Albany dien hij moest beminnen en voor den voogd zijner jonge jaren erkennen hij werd het gewend, en 's anderdaags ont nam men hem den hertog van Albany dien hij nooit meer moest wederzien. Eene twijfelachtige vrijheid genieten de, mocht hij zich nauwelijks tot de aan de jeugd zoo heilzame lichaams oefeningen overleveren. Jacobus had overigens een voortreffelijken aard goed, gemeenzaam, vol dankbaarheid zijnde voor eenen dienst, had hij zich van al zijn dienaars weten te doen be minnen. Hij gaf reeds te kennen wat hij later moest zijn. De arme kleine koning had een hert dat maar vraagde om te beminnen maar, helaas I op wie moest zijne lief de vallen Zijne moeder Margareta Hij beminde haar ongetwijfeld, maar hij zag haar zoo weinig... nauwelijks eens eiken dag. Eenigen der heeren van het hof Hadden de heeren van het hof den tijd om den koning te gaan aezoeken, in het midden der kuiperij en die zij in den naam van dezen ko ning zelf brouwden Ach had Ja cobus een vriend gehad hoe zeer zou hij hem bemind hebben Hij voelde reeds deze groote noodwendigheid van gunstelingen die aan de Stuarts zoo verderfelijk was. Het is zoo zoet voor een prins van een vriend te hebben, van hem te ver heffen, van hem rijk en machtig te maken met een woord, het is zoo zoet van goed te doen Dit was altijd de gedachte der Stuarts. Maar men moet dezen vriend, dezen vertrouwde, dezen gunsteling kiezen men moet zeker zijn van zijn goede trouw, van zijn goeden wil men moet naar zijn raadgevingen luisteren als zij goed zijn, en dezelve zonder genade verwerpen als zij slecht zijn, en 't is hetgeen de prinsen van dezen stam in hunne lichtzinnigheid, helaas! niet deden! Geheel in de macht hunner gunstelingen zijnde, lieten zij hen bestieren, hun de zorg van den Staat overlatend, en het is aldus dat zij misslagen op misslagen begingen, want het is reeds een misslag van den- zeiven te laten bedrijven. 'U Wordt voortgezet.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 5