Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. ZONDAG 23 OCTOBER 1932. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ^TWAALFDE JAAR. - NUMMER 43.! abonnementen men abonneert op alle belgische postkantooren i Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT, Yp er straat, 2, POPERINGHE. aankondigingen llel Zware Gewicht der Belastingen. DE LANDBOUWNOOD IN DE VEREENIGDE STATEN. De We re ld-Bevolking Misverstanden in de Wereld. LLOYD GEORGE OVER HET OORLOGSGEVAAR. Het Verdrag van Versailles moet geëerbiedigd worden. De Fransche minister president komt laar Engeland om daar de dingen weer eens te bespreken. De Toestand in Duitschland EEN BLIK IN DE TOEKOMST. STEEDS DE MONARCHIE ONTWAPENING DE VERKIEZINGSSTRIJD OM HET PRESIDENTSCHAP IN AMERIKA. Oud-President Coolidge verdedigt President Hoover. Senator Bgrah tegen de oorlogschulden Om hunne Nederlaag te wreken. LAFFE FRONTERSAANSLAGEN TE KOEKELBERG. DRINKT MAS-CAR BIER «IIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllilllUIUIHIIIillllllllllllHlllllllllllllillllllV HET WATER EN NOG WAT. Ministerieele Cr is is DE REGEERING RENKIN NEEMT ONTSLAG. Waarom de liberalen voor de ontbinding zijn. Iets over Kamerontbinding. I Jaar. in atad I 2 fr par poat 16 fr Congo 25 fr frankrijk 25 fr, Amerika 30 fr. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan om. Plakbrieven bij ons gedrukt worden één maal gratis in ons blad overgenomen. Poitcheckrekening N' 48459. Telefoon 100 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor rijne bijdrafen. Bijdragen in te senden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooxe ingezonden artikels worden in de scbearmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Het blad staat ter beschikking van alwie bet goed meent met het algemeen nut en belang. Per regel 1.00 fr. minimum 3.00 fr. Rouwberichten 0.80 fr. da regel, met mini mum van 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dik' wijls te herhalen rekla- men, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen rijn op ▼oorhand te betalen. Om het gat der begrooting te kun nen stoppen, gaat men dus nieuwe be lastingen vragen. Er is nochtans geen sap meer in de citroen, zoodanig is hij reeds uitgeperst. De globale som der staatsbelastin gen stelt in de begrootingsvooruitzich- ten van het dienstjaar 1932, iets van 8 miljard en half voor. De bijgevoegde taksen van 1 Apr; laatstleden brengen de som op om trent negen miljard. Met er een dik miljard provinciale en gemeentelijke belastingen bij te voegen, komt men in ronde cijfers op tien miljard. Voor het aanstaande dienstjaar mag men dus op 1 1 miljard rekenen. Hoeveel bedraagt ons nationaal in komen De berekening werd door professor Baudhuin gemaakt 48 miljard frank voor 1927 en 66 miljard voor 1930. Daarin is alles begrepen huur van gebouwen en gronden, bedrijfsinkom- sten van de bezoldigden gekend door hunne verklaringen aan den fiskus. landbouw, industrielle en commerciale winsten der bijzonderen, achterstallen der openbare leeningen, koepons der akties en obligaties, inkomsten der vreemde porte-feuille, interesten der hypothecaire crenacen en plaatsingen, mobilier, enz. Het springt in de oogen dat sinds 1928, dit nationaal inkomen erg van zijne pluimen heeft gelaten. De beroepsinkomsten zijn gesmol ten als sneeuw voor de zon en op den hoop toe is er erge werkloosheid bij de werklieden en de bedienden. De winsten van den landbouw, do nijverheid en den handel zijn op niets gekrompen of door verliezen vervan gen, zooals bij den boer. De interesten der staatsfondsen, der provinciale en gemeentelijke leeningen van de obligaties der maatschappijen, der hypothecaire plaatsingen zijn niet verminderd, maar er blijft bitter wei nig over der dividenden van Belgische en vreemde ondernemingen. En om al deze redenen en zonder de berekeningen te ver te drijven, is er veel voor te vreezen dat ons huidig nationaal inkomen onder het peil var. 1 927 staat. De krisis is nog niet ten einde voor toekomende jaar zal ons inkomen mis schien onder 40 miljard staan. Het is overigens een cijfer dat over eenkomt met de schattingen gedaan, voor het jaar 1913 (zes miljard en half goudfranks) dat zeker geen krisisjaar was als hetgene wij nu beleven. Het cijfer veertig miljard schijnt dus eerder eene optimistische schatting te zijn. In deze voorwaarden gaan 1 1 mil jard belastingen meer dan het vierde van ons nationaal inkomen voorstel len omtrent 27 t.h. Waar is de tijd dat Leroy-Beaulieu mocht schrijven dat de belasting over dreven is, wanneer ze 12 tot 13 t.h. van het nationaal inkomen verbruikt 7 Zoo ver gedreven, ontmoedigt de belasting den werker, zij leidt tot uit wijking der meest ondernemende bur gers zij sleept automatisch de vlucht mede der kapitalen zij verzet zich tegen de spaarzaamheid, het gevaar lijkste verschijnsel van al. Zoo is men op weg naar een tijd stip van algemeene ellende. de overtollige wapens, is ze te doen vernietigen, gelijk de geallieerden dat in Duitschland hebben gedaan. Overgaande tot bespreking van het Verdrag van Versailles, zegde Lloyd George, dat het verdrag als geheel moet worden ten uitvoer gelegd. Wij Engelschen, hebben ons in overeenstemming met het Verdrag van Versailles verplicht te ontwapenen. Maar we hebben het niet gedaan. Toen deze documenten werden on derteekend had de meerderheid der onderteekenaars reeds het voornemen ze niet ten uitvoer te leggen. Nog voor de inkt droog was, maakten eenige van hen toebereidselen nieuwe legers te scheppen. Duitschland is omgeven door landen die tot aan de tanden bewapend zijn. Wat voor Duitschland in het bijzonder ontmoedigend is, is het gevoel bij den neus te zijn genomen. Er bestaat geen grooter gevaar voor den wereldvrede dan wanneer een volk met recht verontwaardigd is over een ondervonden beleedigënde behande ling. Nu wij ons woord gegeven hebben, behooren wij Engelschen het ook eer lijk, trouw en ridderlijk te houden. HllllllllllllllllllilllllllllllllllHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillt Uit Washington wordt gemeld aan de Daily Telegraphe, dat een afvaar diging van 5000 landbouwers, verte genwoordigende meer dan 1 miljoen tot het bankroet gebrachte Amerikaan- sche boeren, den 7 December naar Washington zal vertrekken ten einde er hulp te vragen. nilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIII Voor de Internationale Liga voor den Vrede, hield de heer Lloyd George te Londen een redevoering, waarvan hier de bijzonderste passages volgen Er bestaan thans veel meer en vee ernstigere misverstanden in de werelc dan ooit het geval is geweest. Weliswaar wil niemand den oorlog maar dat beteekent nog lang niet, dat er geen oorlog meer zal komen. Op het oogenblik is het aantal men schen, dat opgeleid wordt voor het dooden van hun medemenschen, vee grooter dan in 1914. Het beste, dat men kan doen met Sedert het begin van den wereld oorlog, heeft men voor de eerste maal weer een statistiek over de bevolking der aarde gepubliceerd. De Volken bond heeft dit moeilijk werk tot stand gebracht, zoodat men op het oogenblik in het statistisch jaarboek de uitslagen kan vinden. De cijfers zijn met de meeste nauw keurigheid opgezocht. Ook, wanneer men te doen heeft met landen, waar sedert den oorlog geen algemeene volkstelling meer gehouden is, en waar men dus met schattingen heeft moeten werken, kan men er van op aan, dat iet materiaal in orde is. Het resultaat van deze eerste volks telling van den Volkenbond is in meer dan een opzicht verbazingwekkend. Vooral de toename van het zielenaan tal met 20 miljoen valt op. Voornamelijk in Azie is de bevol king enorm aangegroeid. In het begin 2 miljard 12 miljoen 800.000. Azie heeft een bevolking van meer dan de helft van het aantal aardbewoners. Het neemt de eerste plaats in, onder de werelddeelen, met 1 miljard 103 mil joen menschen. Dan volgt Europa met 506 miljoen inwoners. Het is voor de eerste maal dat ons werelddeel het getal van een half miljard overschrijdt. De geheele bevolking is met acht miljoen toegeno men. De derde plaats komt toe aan Ame rika, met 252 miljoen menschen. Hier van wonen er 1 34 miljoen in Noord- Amerika. Nummer vier, is Afrika, met 142 miljoen inwoners, en als laatste komt Australië met 10 miljoen menschen, en dat een toename van 200.000 ver toont. Er werd vastgesteld, dat de groote bevolkingstoename in Europa, vooral in Rusland had plaats gehad. Rusland telt thans 127 miljoen inwoners, dat is 3 miljoen meer dan in 1830. Polen vertoont een toename van 1 miljoen In alle andere landen is het aantal vrijwel gelijk gebleven. Alleen Frankrijk, dat vast gedacht had in bevolkingsaantal achteruitge gaan te zijn, vanwege de geboorteafna- me, vertoont een toename van 61 2.000 menschen. In Amerika staan de Vereenigde Staten en Brazilië aan de spits alle Zuid-Amerikaansche staten zijn echter achteruit gegaan in bevolkingsaantal China heeft evenveel inwoners als het gansche Europa, namelijk ongeveer 453 miljoen. Verwonderlijk is het kleine bevol kingscijfer in Australië, een land dat, bij een rationeele exploitatie, tienmaal zooveel menschen zou kunnen voeden Wat men er ook moge over denken, de Duitsche Rijkskanselier von Papen moet over een stel uiterst scherpe oo gen beschikken Tijdens een in West- falen gehouden redevoering heeft hij namelijk openlijk verklaard, dat hii in de verte reeds het einde der crisis, voor wat Duitschland betreft, ziet naderen. De man zegde er niet bij over wel ke crisis hij het had over de econo mische of over de politieke crisis. Ten minste, de officieele persverslagen over zijn rede maken daar geen melding van. Maar dat is ook niet noodig zoo wel de eene als de andere schijnt ons nog even ver af, zoodat de te bewij zen bewering dat von Papen scher pe oogen heeft, namelijk daar al lerminst onder lijdt. Mogelijk is de kanselier zoo heftig onder de betoovering van zijn directe omgeving gekomen, dat hij reeds ge looft in het nieuw, door hem en von Schleicher gestichte Rijk. Toch een Dritte Reich dus Mogelijk denkt hij waarlijk dat heel Duitschland wel degelijk achter hem staat geschaard Maar dan is hij leelijk in zijn bere kening mis. Hij vergeet dan dat in de eigen nationale rangen oneenigheid be staat dat niet alle nationalisten ge diend zijn met een restauratie der mo narchie dat de keizerskwestie zelf nog allerhande complicaties meebrengt, en bovenal dat er een ongemeen sterke communistische partij is in Duitschland, die eenmaal de nood aan den man, in de socialisten tot het uiterste besloten bondgenooten zou vinden, om liever nog langs het experiment van Moscou te passeeren dan in een herhaling van 1914 te vervallen Doorvoering tot het uiterste van de generalen-politiek van von Papen, von Schleicher en von Hindenburg, staat gelijk met het verwekken van een bloe- digen broederoorlog, waardoor wellicht het bestaan zelf van het Duitsche rijk zou kunnen in gevaar komen. Indien de Rijkskanselier voor zich zelf ook de zaken zoo ziet, dan kan hij misschien gelijk hebben, wanneer hij beweert dat hij het einde der crisis in Duitschlan'd ziet naderen. Maar in dit geval zou zijn optreden wel wat al te cyniek zijn geweest De nieuwe Rijksgrondwet die de re geering von Papen voorbereidt, zou een presidentsraad aan den Rijkspre sident toevoegen, raad, die noch min noch meer, dan een soort kroonraad zou wezen. Men bevestigt dat de presidentsraad zoo hij gevormd wordt, derwijze zou samengesteld zijn dat hij gunstig zou staan tegenover de eventueele candi- datuur van den gewezen, keizerlijken kroonprins Frederich-Wilhelm als op volger van Maarschalk von Hinden burg, of als Rijksregent. Een veelzeggende illustratie van de oprechtheid der Duitsche verlangens naar algeheele ontwapening, biedt het uitvoerig bericht dat uit Berlijn wordt gezonden, en waaruit blijkt hoe be zorgd de regeeringsmiddens zich ma ken over de situatie der zwaarindustrie in verband met de geringer productie van wapens. Met een onverholen blijdschap, en als een zegebulletijn, wordt erbij aan gestipt dat de acties der wapenfabrie ken weer de lucht in zijn gegaan (niet ingevlogen naar aanleiding van het besluit tot herbewapening van Duitsch land. Alhoewel Berlijn geen datum opge geven heeft, waarop het Verdrag van Versailles zal geschonden worden tot zoover gaat de brutaliteit dier hee- ren al kan men toch een hervat ting vaststellen van de algemeene be langstelling op de beurs, ten opzichte der zwaarindustrie. Men begint reeds te speculeeren op de orders die zeker zullen moeten toevloeien, zoo zeker als de nacht volgt op den dag Gelijk ontwapenen telt dus niet meer mee alleen eenzijdig tot de tan den herbewapenenal was het maar in het belang der zwaarindustrie. Men ziet dat de huidige Duitsche regeering geen middel ongebruikt laat om den economischen nood van het Reich te lenigen Intusschen onderneemt de kan haar laatste reizen naar den waterput de oud-president van den Rijksdag, de socialist Loebe, heeft het duidelijk ver- staanbaar gemaakt aan den Rijkspre sident, in zijn open brief. Hindenburg moet daar dan maar de gevolgtrek kingen uit opmaken. Duitschland wordt tegelijk in bin nenland door de rechtsche en linksche vijanden der regeering, die zich des noods met geweld zullen verdedigen tegen een grondwetwijziging die uit- loopen zou op het herstel der Hohen- zollernmonarchie of op andere onge- wenschte dingen. En voor wat het buitenland betreft, is de jongste rede van den overtuigden pacifist Mac Donald, te Londen, uitge sproken, beteekenisvol Groot-Brit- tanje, Italië en Frankrijk zijn alle drie vervuld met den oprechten wil om Duitschland tegemoet te komen. Maar Berlijn wijst elke bemiddeling, elke verzoeningspoging hooghartig van de hand. Eens zal aan al die welwillend heid noodgedwongen een eind moeten komen. En dan heeft Duitschland het zelf gezocht. G. HlllllllllllllllllllllllllillHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIllllllllllllllllllll DE REGELING DER OUDERDOMSPENSIOENEN. Maandag werden de heeren Putmans algemeen bestuurder der belastingen Bisqueret, algemeen bestuurder der ouderdomspensioenen, en de vier op zieners der belastingen, die het ver bond vertegenwoordigen van de op zieners der belastingen,ontvangen door den minister van Nijverheid en Arbeid Men onderzocht er het middel, om. voor het einde der maand, al de dos siers van de ouderdomspensioenen te vereffenen. De ambtenaars zegden aan den minister, dat die uitslag kan bereikt worden en dat zij persoonlijk zouden tusschen komen bij hun collegas, opdat het doel bereikt worde. Uit de gedachtenwisseling is geble ken, dat de noodige arbeid nagenoeg verricht is voor talrijke gewesten. Het algemeen bestuur der ouder domspensioenen zal de vereischte maatregelen nemen opfjat, zoogauw de opzieners der belastingen een be sluit hebben genomen, onmiddellijk de betaling te laten doen van de achter stallige derde en vierde kwartalen van 1932. Wat betreft de ouderlingen opgeno men in een openbaar of privaat Gods huis, op de kosten van de openbare macht, werd er bevel gegeven hun hef pensioen te betalen op grond van het huidige bedrag voor de derde en vierde kwartalen 1932. Men mag dus bevestigen dat al de ouderlingen kortelings voldoening zul len hebben. Op een republikeinsche vergadering heeft oud-president Coolidge een rede gehouden ten gunste van zijn opvolger Hoover. Hij bestreed het argument, dat een vermindering der invoerrech ten zou leiden tot een uitbreiding van den buitenlandschen handel van Ame rika en verklaarde, dat van wederkee- righeid op groote schaal geen sprake zou zijn. Het buitenland koopt niet op onze markten, aldus Coolidge, tenzij het ertoe gedwongen wordt en koopt zelfs niet, indien prijzen en hoedanig heid onzer goederen voordeelig zijn. Coolidge legde er den nadruk op, dat de bepalingen voor de invoerrech ten en den handel in de Vereenigde Staten over het algemeen gunstiger zijn dan de bepalingen die andere staten jegens Amerika ingevoerd heb ben. Te Burley heeft senator Borah eene groote verkiezingsrede gehouden,waar in hij liet uitkomen, dat de oorlogs schulden een verbetering van den eco nomischen toestand tegenhouden. Voorts verklaarde Borah, dat eerst alle vraagstukken, voortvloeiende uit den wereldoorlog, moeten worden op gelost, daar deze vernietigend werken op het handelsverkeer tusschen de ver schillende landen. Ook moest het muntwezen opnieuw geregeld worden met handhaving van den gouden standaard. Ten aanzien van de particuliere schulden, zeide Borah, dat ook hier een nieuwe regeling moet worden ge troffen, in verband met de veranderde waarde van het geld. De fronters van de gemeente Koe- kelberg, die zulk een groote nederlaag leden bij de gemeenteverkiezingen van 9 October, hebben een paar schande lijke aanvallen gepleegd op een vreed- zamen handelaar, die als eenig mis drijf op zijn geweten heeft een uit hangbord te hebben geplaatst, waarop staat Aux Jardins de France De handelaar is nog maar pas in de gemeente komen wonen. Vrijdag avond werkten in zijn win kel,een fruithandel, verschillende vrou wen, wanneer een steen met volle ge weld door het uitstalvenster geworpen werd. Gelukkig werd niemand gewond Rond den steen was een papier ge draaid, waarop stond Smerige frans- quillon, gij die 25.00 Vlaamsche sol daten hebt doen dooden, keer terug naar uw land of wij zullen uw huis af branden, of er een revolutionnair ac tivistisch lokaal in vestigen. Die woorden zijn des te erger, daar de ongelukkige handelaar afkomstig is van Appelterre en zelf den oorlog heeft meegemaakt In den nacht van Dinsdag op den Woensdag had nu een nieuwe aanslag plaats, op dezelfde wijze. Met den steen, die de ruit verbrij zelde, werd een brief gevonden, die aan de politie overhandigd werd en waarin onder meer stond Hond van een Franschman, indien gij geen lust hebt om te vertrekken, zullen wij u buitenwerpen. En wat verder Indien Brussel niet vervlaamscht wordt, zullen de Hitle- riaansche troepen zich met u bezig hou den Deze brief, waarbij verschillende uit knipsels van extremistische bladen ge voegd waren, eindigde met de verkla ring Frankrijk en Belgie haten is de plicht van ieder goeden Vlaming Deze aanslagen hebben de omgeving erg in beroering gebracht. Men hoopt dat de plegers van zulke domme bal dadigheden en de schrijvers van die schandschriften spoedig mogen gevon den en buiten staat gesteld worden, om in herhaling te vervallen nilllllllllilllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DE GRAANOOGST OVER DE WERELD. Het laatste bericht van het interna tionaal Landbouwinstituut te Rome leeft volgende gegevens over de graan opbrengst over de gansche wereld,voor zoover de oogst dit jaar al werd ge daan. De Europeesche landen, de Balkan en Rusland uitgezonderd, kenden een betere oogst dan verleden jaar, maar rekening gehouden met de ekonomi- sche en geldelijke moeilijkheden, die verleden jaar zoo drukkend niet wo gen, is de geheele Europeesche graan- voortbrengst wat minder dan die van 1931. Voor het geheele noordelijk half rond is de wereldvoortbrengst een tien tal millioen kwintalen minder dan in 1931. Verder blijft er nog voor de graan- uitvoerende landen een voorraad van het vorige jaar van 1 71 kwintalen, ter wijl in 1931 de voorraad van den oogst van 1930, 166 millioen kwintalen be droeg. Van het zuidelijk halfrond wacht men nog de cijfers af, daar de oogst er nog niet gedaan is. Men weet even wel reeds dat de graanoogst in Argen tina en Australië grooter is dan die van het vorig jaar. ülllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Het is werkelijk belangwekkend en wonder om na te gaan hoeveel water men telkens duur betaalt wanneer men de eene of andere eetwaar koopt. De ze hoeveelheid water hangt af van wat we koopen. Aldus bevat een kilo boter 140 gr. water I kilo meel bevat 130 gr. water in een ei zijn 3)4 van het gewicht water ziedaar dus water dat we duur genoeg betalen. Daarentegen bestaat er een voedsel, namelijk de suiker, dat geen gram water inhoudt als ge dus een kilo suiker koopt krijgt ge werkelijk een kilo waar voor uw geld. Een waarheid die het overwegen wel eens waard is. Dinsdag namiddag werd in den Mi nisterraad besloten tot het gezament- lijk ontslag der Regeering Renkin, die bestond uit katholieken en liberalen. De liberalen waren het niet meer eens met hunne katholieke kollegas. en vroegen de ontbinding der kamers, hetgeen M. Renkin weigerde. 's Avonds om 6 u. 50 verlieten de liberale ministers den kabinetsraad en de crisis was officieel uitgebroken. Dinsdag avond werd het ontslag den Koning aangeboden en aanstonds ontving de Koning nog de Staatsminis ters Poncelet en Segers, met wie de Vorst langdurig beraadslaagde. Woensdag werden de beraadslagin- gen door den Koning voortgezet. Vóór de verkiezingen waren enkele liberalen reeds voor Kamer-ontbinding te vinden, doch het meerendeel stond nog steeds tegen dezen maatregel ge kant. Men kan zich dus afvragen, waarom de meesten nu van oordeel zijn ver anderd. De volgende redens worden door hen aangegeven. We staan in een moeilijken toestand Om er weer bovenop te komen, zijn ernstige financieele maatregelen noo dig, niet enkel bestaande in verhoo ging van belastingen, doch ook in be snoeiingen en besparingen allerlei. Tot vóór een maand, kon men ge- looven, dat de heer Renkin, de kracht en de macht zou hebben, om deze maatregelen door te voeren. Door de oppositie van een paar zijner vrienden in het kabinet, die zoogezegd een groep leiden, namelijk de heeren Heyman, leider der christen-demacraten en Van Dievoet, leider der landbouwers, is de heer Renkin tot hiertoe nog niet met een bepaald plan kunnen voor den dag komen. Integendeel blijkt het, dat zijn financieel plan, stilaan nog enkel een fiscaal, dit is een belastingsplan aan 't worden is. Hier zijn de liberalen niet meer in accoord, zeggen ze. Ze eischen name lijk de afschaffing der contingenteerin- gen, wat een goedkooper leven zou helpen verkrijgen en meteen een ge- makkelijkeren financieelen toestand. Anderzijds is het feit, dat we vóór nakende algemeene verkiezingen staan, van aard om de vertegenwoordigers van alle partijen schrik in te boezemen voor financieele maatregelen. Elkeen denkt namelijk aan zijn zetel, dien hij kan verliezen, de katholieken zoowel als de andere partijen, indien hij fi nancieele maatregelen helpt nerqen. Door den uitslag van de gemeente verkiezingen, die in heel het Land een vooruitgang beteekenen op de katho lieken, is deze schrik bij de katholie ken nog veel grooter geworden, zoo dat de liberalen meenen, dat er geen ernstig werk meer kan verricht wor den, door menschen die voortdurend door schrik gedreven worden. Kamerontbinding brengt onmiddel lijke verkiezingen mede. De nieuwe Kamerleden, die dan weer voor vier jaar gekozen zijn en den schrik voor den kiezer niet meer zoo nijpend zou den voelen, zouden dan in grooter on afhankelijkheid, beslissingen kunnen nemen, in het voordeel van het Land. Kamerontbindingen zijn in ons land zoo zelden, dat het hier wel past eeni ge bijzonderheden omtrent zulke ge beurtenis te geven. De laatste Kamerontbinding in Bel-1 gie was deze van 1921, die ook in het begin van de Herfst plaats had en die volgde op de wijziging van de Grond wet. Daar in de Grondwet de punten betreffende het kiesrecht gewijzigd werden, was men van oordeel, dat men tot nieuwe verkiezingen moest over gaan. Indien nu het Kon. Besluit van Ka merontbinding wordt onderteekend, - men weet dat de ontbinding der Ka mers een Koninklijke privilegie is -, dan moet het kiezerskorps, dat ditmaal enkel uit mannelijke kiezers bestaat, binnen de veertig dagen bijeengeroe pen worden. De wet voorziet, dat binnen de 26 dagen, die de verkiezing voorafgaan, de voorzitters der kiesbureelen het be richt moeten doen aanplakken, dat de voorwaarden opgeeft, waarin Candida-*

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 1