Het Land boven Alles Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. winterhanden wintervoeten De Ministerieele Crisis „TWAALFDE JAAR. - NUMMER 51.' WEEKBLAD 25 CENTIEMEN ZONDAG 18 DECEMBER 1932. abonnementen men abonneert op alle belgische postkantooren Uitgevers-Eigenaar» Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2, POPERINGHE. De Liberalen zullen met de Katholie ken alléén een Regeering vormen, indien de Socialisten niet willen meedoen. DRINKT MAS-CAR BIER Vergadering van den Liberalen Landsraad Motie van den heer Max. De Stemming. gebarsten lippen, gesprongen huid verzucht en geneest Doos 4 en Th frank. In alle Apotheken DRINKT MAS-CAR BIER DE K R I S I S. Gunstige vooruitzichten in Engeland. DE SAMENSTELLING VAN DEN SENAAT. DRINKT MAS-CAR BIER EX-KEIZER WILHELM AAN EEN AANSLAG ONTSNAPT. STAKING TE DUINKERKE. DE FRONTSTREPEN. LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE ft OPSLAG VAN HET GRAAN IN DE VEREENIGDE STATEN. Leening der Gewesten. 5 t. h. 1922. De Bruidegom meet 2.24 meters. De Regeeringskrisis. Brief van den heer Devèze aan den heer Vandervelde. Voorzeker geen medewerking. Bij dp Christen-Democraten. I Jaar. per post I 6 fr Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. Losse Nummers 0.25 «o» r De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Plakbrieven bij ons gedrukt worden één maal gratis in ons biad overgenomen. Poatcheckrekening Nr 46459. Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen des Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De aaanilooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. De liberalen vormen nog slechts een kleine partij, zoowel aan haar rechter- als aan haar linkerzijde heeft men haar al ter dood verwezen, maar van het besluit van hun Landsraad Zondag, heeft dan toch goed en wel het lot van het heele land afgehangen. Nooit heeft de socialistische noch de katholieke partij een congres gehou den, waarvan de afloop door haar te genstrevers met zooveel spanning, laat ons maar zeggen met zooveel angst werd afgewacht en de socialistische en katholieke bladen hebben er kolom men vol over. Voor de eerste is het besluit van den Liberalen Landsraad eene teleurstel ling, voor de tweede een opluchting. De socialisten hadden er blijkbaar nog zeer sterk op gerekend, dat de li berale partij op dit congres zelfmoord zou plegen. Dat dit congres zich tot twee ongeveer gelijke helften zou heb ben gesplitst, waarvan de eene naar hen, de andere naar de katholieken zou afgegleden zijn. En we moeten ervan zeggen, dat op het congres-zelf een aantal sprekers nog ruim voedsel aan deze hoop ge geven hebben. Maar er zou aan sommige demo cratische elementen die het meest herrie geschopt hebben op het liberaal congres nog wel wat ergers te ver wijten kunnen zijn dan gemis aan po- litieken werkelijkheidszin en aan ken nis van de historie, we zouden er hen, naar hun heftigheid te oordeelen, wel kunnen van verdenken, in de partij en naar dit congres gekomen te zijn,juist om de plannen van de socialisten te dienen en wetens en willens op de scheuring en dus de vernietiging van de liberale partij aan te sturen. De heer Devèze is volkomen op de hoogte geweest van zijn gezagvoerder schap op een oogenblik, dat de storm der vergadering het liberale schip re gelrecht naar een klip dreef, waarop het reddeloos tot spaanders zou geloo- pen zijn. Het was een prachtige zet van hem, toen hij, op de psychologische minuut van den hoogsten nood, den voorzit terszetel aan den heer Dierckx afstond om hals over kop zelf in het strijdge- voel te springen. En, als een handgranaat, zoo slin gerde hij dan in den hoop der sociali- santen dit dreigement Ik ken den toestand van het land. Hij eischt, dat we vóór den 20 De cember een regeering hebben, die aan het Buiten- als aan het Binnenland, vertrouwen inboezemt, zooniet ver keert het land in doosgevaar. Indien gij mij niet gelooft, dan heb ik hier niets meer te verrichten Hier barstte kletterend het applaus los en men voelde dadelijk, dat van da.t oogenblik af de slag voor den heer Devèze en voor de verstandige ele menten op deze vergadering gewon nen was. En de motie door den heer Max voorgesteld, werd dan ook aan genomen met 227 stemmen tegen 1 39. Wat beteekent nu de gestemde mo tie Eenvoudig dat de liberale partij met verwaarloozing van al haar verkiezings belangen maar diep overtuigd van den nood van het land, haar loyale mede werking verleenen wil aan allen die, ook boven en buiten hun partijbelang, hun uiterste krachten inspannen willen om het land te redden. En, uit deze overweging, moet haar eerste wensch dus naar een samenwer king van de drie groote partijen gaan. Indien de socialisten echter van zulk een samenwerking langs geen kant wil len weten en vastbesloten zijn, aan hun partijbelang desnoods het heele land op te offeren, dan blijven de liberalen Vanzelf op de samenwerking der ka tholieken aangewezen. Maar de gestemde motie beteekent dan ook, dat deze samenwerking geen onvoorwaardelijke onderwerping aan de katholieken mag beduiden dat aan de katholieken als conditie gesteld wor den zal, dat ook zij, met het oog op den algemeenen nood, hun directe par tijbelangen wat naar het achterplan Schuiven. 'f En als glas water om in hun wijn te doen, werd den katholieken door den keer Devèze reeds dit voorstel over gereikt dat zij afzien van de wetsbe paling van 1919, die hun scholen het recht geeft op altijd maar nieuwe sub sidies op elke nieuwe klas die zij erin stichten en daarvoor een schikking aan vaarden, die de gesubsidieerde scho len onder directe controol van den mi nister van onderwijs zou stellen, en iedere verhooging van toelage onder geschikt maken aan de goedkeuring van den kabinetsraad en van een ko ninklijk besluit. En, wanneer de beer Devèze ver klaarde dat hij reeds met den heer de Broqueville in contact geweest is en wij herinneren ons de verzoenende woorden van de heeren Carton de Wiart en Philippart op de algemeene vergadering der katholieke kringen, dan mogen we gelooven, dat langs katholieke zijde op deze voorwaarde der liberalen zal worden ingegaan. En..., dat het kabinet de Broqueville mits een paar wijzigingen, aanblijven tal. N. G. UlllillllllllllllillllllllllllllllllllUlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllilllli VOLKSVERTEGENWOORDIGER IN DE GEVANGENIS. De kommunist Glineur, die verko zen werd tot volksvertegenwoordiger in het arrondissement Charleroi, be vindt zich thans in de gevangenis.Zijn gedraging gedurende de jongste mijn werkersstaking haalde hem een veroor deeling op den hals, zoodat hij zijn straf uit te zitten kreeg. Het is niet de eerste maal, dat ge vangenen worden verkozen. Destijds was dit ook het geval met socialisten als de hh. Brenet en Hubin. De Grondwet voorziet dat de hech tenis van of de vervolgingen ten laste van een parlementslid geschorst wor den gedurende den zittingstijd zoo de Kamer dit eischt. Voor den h. Brenet heeft die bepa ling gegolden in 1 894,voo r den h. Hu bin in 1 898. Na den oorlog bevonden de hh. Augusteyns en Hendirckx zich even eens in de gevangenis toen zij verko zen werden, maar de Kamer nam geen maatregelen ten hunnen gunste. Welk lot den h. Glineur beschoren is, valt af te wachten. HJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ïilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllilltl) DE AFSCHUWELIJKHEDEN VAN HET BOLCHEVISME. De regeering der Soviets heeft een dekreet uitgevaardigd dat al de ande re in onmenschelijkheid, in afschuwe lijkheid verre overtreft. Dit dekreet heeft betrek op al de nijverheidstreken en streeft met intrek king der brood- en voedingskaart elke niet geoorloofde afwezigheid in een fabriek, al ware het maar een dag, zegt dit monsterachtig dekreet, dat uit hunne woningen moeten gezet worden al de werklieden, die het bevel zullen overtreden, en dit zonder bekommer nis om het seizoen, de temperatuur, den voorraad of de vervoermiddelen. Het officieel orgaan der kommunis- tische partij voegt daar aan toe dat geen enkele fabriek, noch onderneming voor het verloopen eener periode van zes maanden, werklieden mag heraan- nemen, die het werk daar verlaten had den. De kommunistische bladen schrijven dat het toepassen van het barbaarsch dekreet in de fabrieken der streek van Moskow begonnen is, alsook in het kolenbekken van den Donetz. Zij zeg gen ook dat honderden personen ont slagen werden en sedert verscheidene dagen beroofd van hunne voedings kaart. Die ongelukkige moeten thans van honger sterven. Eenige Sovietische hoofdmannen ge voelen toch medelijden voor die el- lendigen en doen hun best om ze te redden, maar het officieel orgaan der Russische barbaren verklaart dat alwie edelmoedigheid gevoelt, streng gestraft zal worden, omdat een ijzeren streng heid alleen de nijverheid kan bescher men tegen de wanorde, veroorzaakt door werklieden die de fabrieken ver laten om in andere streken werk te zoeken, waar zij hoopen meer eten en een beter onderkomen te vinden. Het is de syndikaten ook streng ver boden, gelijk op welke wijze, de ont slagnemende werklieden te helpen. In geheel de geschiedenis der we reld vindt men geen voorbeeld van zulke barbaarschheid. En dat gebeurt in het beschaafd Europa der twintig ste eeuw 1 Onderzoek van den politieken toestand De liberale landsraad heeft Zondag vergaderd, om den politieken toestand te bespreken en om eene beslissing te nemen aangaande de medewerking aan de regeering van morgen. De debatten zijn ingewikkeld ge weest, omdat een goed gedeelte van de vergadering niet meer was voor de voortzetting van de medwerking met de katholieken. De Voorzitter, heer Devèze, nam de eerste het woord, en gaf een breed- voerigen kijk op den toestand. Hij stelt twee oplossingen voor 1Het tripartism of de eene regee ring tusschen liberalen, katholieken en socialisten. 2. Eene katholieke-liberale regee ring, dus zooals voor de kiezingen, doch dit na de afwijzing der socialisten Na deze rede werd eene algemeene bespreking gehouden door een groot deel der afgevaardigden uit alle hoe ken van het land. Hierin kon men besluiten dat men er veel verschillende nieeningen op na hield. Ten slotte legde Staatsminister Max burgemeester van Brussel, volgende dagorde neer De landraad van de liberale par tij keurt de verklaring van zijn voor zitter goed, schenkt vertrouwen aan de liberale linkerzijden van Kamer en Se naat, voor de krachtdadig te leiden on derhandelingen, met bet oog op het vormen van een regeering bekwaam om het financieel en economisch her stel te bewerken, mits de voorwaarden en waarborgen uitgedrukt in de ver klaring van den voorzitter »-. 't Neerleggen dezer dagorde bracht rumoer in de zaal. Daarop besloot dan de heer Devèze een laatsten oproep te doen tot de ver gadering, en wijst op den gevaarlijken toestand van het land. De heer Mag- nette vraagt dat men betrouwen zou hebben in de leiders. De dagorde Max wordt daarop aan genomen met 227 stemmen tegen I 39 en I onthouding. Als slot bracht de heer Magnette hulde aan den heer Devèze, en met een Leve Devèze werd de zitting gesloten. Tijdens eene behoudsgezinde ver gadering te Sunderland, heeft M.Bald win eene redevoering gehouden en ge wezen op het afgelegd werk door het nationaal gouvernement, sinds het de teugel van het bewind in handen heeft. Het financieel herstel van Engeland zegde hij, is begunstigd geworden door eene merkelijke verbetering van den handels- en nijverheidstoestand. Groot-Brittanje heeft terug de eer ste plaats ingenomen tusschen de groo te invoerende landen. Deze feiten, ge voegd bij de vermindering van het getal werkloozen, laten toe te verho pen dat het Engelsch volk het eerste zal zijn dat zijn voorspoed terugvinden zal. Het gouverpement zal binnen kort maatregelen nemen om de Britsche nij verheid van scheepsbouw hare plaats in de wereldlandsche ekonomie te doen hernemen. We hebben er reeds op gewezen, dat de aanduiding van de provinciale se nators en dus ook der gecoopteerden gebeurt in verhouding der sterkte der partijen in de provincieraden, doch dat hier combinaties mogelijk zijn tusschen de groepen. Indien de gewone verkiezingen den liberalen al bijzonder ongunstig zijn geweest, dan zou de aanduiding der provinciale senators hun voordeeliger kunnen worden. Zoo zouden ze te Luik te Mons en misschien te Antwerpen een senatorialen zetel kunnen herwin nen, dien ze meenden definitief verlo ren te hebben. De verhooging van het aantal hunner provinciale senators met 3 eenheden zou hun dan recht geven op een gecoopteerden senator meer. Indien zulks wordt bevestigd dan zou de liberale vertegenwoordiging in den Senaat bestaan uit I i werkelijke gekozenen, 7 provinciale en 3 gecoop teerden. Dus een totaal van 2 I In den nieuwen Senaat zouden dan zetelen 74 katholieken, 63 socialis ten en 2 I liberalen. >lllllil!l!!llllli:ili:illlll!lll]l!lillllllll!lilllllllllflllllllj|||llllllllll!lllllilll Hllll!lllill!l!ll!llllllllllllilllllll|jllllllllllllllllllllllllllllll!llll!lll!llllll!! Ex-keizer Wilhelm is Maandag aan een aanslag ontsnapt. Volgens een telegram uit Doorn aan het Wolff-agentschap hebben namelijk de dienstboden, gehecht aan den per soon van den ex-keizer, een kerel ont dekt, verborgen in een toren van het kasteel waar Wilhelm II verblijft. De man was gewapend met een re volver van zwaar kaliber en met een dolk. Het is een Duitscher die er in gelukt was ongezien in het kasteel van Doorn te dringen spijts de strenge waakzaam heid die er steeds wordt uitgeoefend. Men heeft reeds kunnen vaststellen dat de aangehoudene kerel reeds Za terdag te Doorn was aangekomen. Het lijdt geen twijfel dat de man een aanslag wilde plegen op het leven van ex-keizer Wilhelm. Op de vragen die hem gesteld wer den weigerde de aangehoudene tot nu toe te antwoorden. Deze zaak heeft begrijpelijk in het kasteel heel wat beroering teweegge bracht. Men is van gedacht te Doorn, dat de man, die in het kasteel aangehou den werd een geesteskranke is. De man vertoefde reeds verschillende dagen te Doorn en kwam Maandag een audien- cie vragen aan den Keizer, maar werd wandelen gezonden. Hij bleef dan ver schillende uren in de nabijheid van het kasteel éüs om de omgeving te ver kennen. De aangehoudene heeft thans be kend Feeder te heeten, van Duitsche afkomst te zijn, 33 jaar oud. Hij is zie kelijk en beweerde aan de politie een bericht van Hitier aan den Keizer te willen brengen. Dan zegde hij weer, dat hij over den muur van het kasteel geklommen was en een dolk meege nomen had om zich gebeurlijk tegen de waakhonden te verdedigen. AU de gewezen keizer in den hof zou komen wandelen, zou hij op hem geschoten hebben, niet om Wilhelm te dooden, maar om de aandacht te trekken op zijn eigen persoon. In de omgeving van den keizer is men overtuigd met een waanzinnige te doen te hebben en hecht men geen verder belang nan de zaak. Illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll DE GROOTE EIK VAN 'T BOSCH VAN NIEPPE GEVELD, Men had beslaten den grooten eik van het Bosch van Nieppe te vellen, een boom die uit den tijd van den H. Lodewijk zou dagteekenen, en zulks had in gansch den omtrek van Haze- broeck een groote ontroering verwekt. Er werd met inschrijvingslijsten vond gegaan om den merkwaaïdjgen boom te redden ervoor was, 10.000 fr. noo- dig, en ten gevolge van de krisis kon dez£ som niet vergaard worden. En nu, is de eik, die niet minder dan twintig ton weegt, onder de bijl van de houthakkers gevallen en stuksge wijze naar Merville gevoerd, bij den kooper, een houthandelaar, die op het bijzonder en allerschoonst hout een schoonen penning zal winnen. r) Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Het blad staat ter beschikking van alwie het goed meent met het algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. minimum 3.00 fr. «o» Rouwberichten 0.80 fr. de regel, met mini mum van 5.00 fr. «o» Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dik wijls te herhalen rekla- men, prijzen volgens overeenkomst. Alle tankondigingen zijn op voorhand te betalen. Maandag morgen, hielden verschei dene duizenden stakers der haven, waarbij de werkloozen van de haven bedrijven en der andere korporaties zich aangesloten hadden, alhier eene betooging. De betoogers werden toe gesproken door een kommunistische ruziestoker, die aankondigde dat de be weging ging uitgebreid worden en dat de schippers de dokkers zouden volgen In afwachting werden de werklieden afgevaardigden Maandag namiddag, door de werkgevers ontvangen. Een akkoord scheen echter niet mogelijk, alhoewel de dokwerkers alleen het be houd vroegen van den duurtetoeslag. Dinsdag scheen de toestand nog in gewikkelder. De bazen, die aan het syndikaat der dokkers verwijten de sta king uitgeroepen te hebben terwijl de loonen nog uitbetaald werden zonder verandering, staan nu voor een onver wachte eisch. Het syndikaat der werklieden vraagt inderdaad, behalve de afschaffing van het punt in het werkverdrag aangaan de het officieel indexcijfer van de le vensduurte, de behouding, zonder een enkele wijziging, van de huidige loo nen tot I Januari 1934. Deze eisch zou het gevaar kunnen opleveren het geschil lang te doen du ren, waardoor een overgroot nadeel aan de haven van Duinkerke veroor zaakt wordt. ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllilllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII De Minister van Landsverdediging ontvangt talrijke verzoekschriften van gewezen geinterneerden in Nederland, die een frontstreep krachtens de wet van 2 Juli 1932 aanvragen. Er wordt aan herinnerd dat deze wet enkel aan een zeer beperkt aantal ge- interneerden frontstrepen verleent. Kunnen alleen bedoelde frontstre pen bekomen, degenen die naar een onzijdig land gevlucht zijn, nabij de grens hebben gestreden of die naar Nederland gevoerd werden toen zij ge kwetst waren of, wegens een aan het front opgedane ziekte, in een hospi taal-inrichting verpleegd werden. De gewezen geinterneerden, die aan deze vereischten niet voldoen, worden verzocht geen desbetreffende verzoek schriften in te dienen, wijl deze niet kunnen worden ingewilligd. Men heeft, ter markten van Chicago en New-York, een merkelijke stijging van de graanprijzen geboekt. Te Chi cago was de kwoteering, verleden Za terdag 43 Zz cents Maandag, 44 /i cents en Dinsdag, 47 cents. Ook de katoenprijzen zijn wat op gegaan. Deze dubbele stijging heeft gunstig op de Beurs gewerkt, en de titels van Landbouwmachienenonder- nemingen en de akties van de SpQQt^- wegen gevoelig doen klimmen, som mige met 8 en zelfs met 10 ten hon derd. minuit Zaterdag heeft de 12 7'' trekking plaats gehad der leening 3 t. h. 1922 van de Verwoeste Gewesten. Het lot van 500.000 frank is ten deel gevallen aan Reeks 1 781 I 1 n. 5 het lot van 100.000 frank aan Reeks I 38843 n. 4. De andere nummers de zer reeksen zijn uitkeerbaar met 300 fr. Illlllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllit HUWELIJK TUSSCHEN REUZEN In de Michaelskerk te Hamburg is een zeldzaam huwelijk ingezegend, na melijk tusschen een reus en een reuzin die zich laten vertoonen in eene tent op de kennismarkt te Hamburg. De bruidegom is 2.24 m. lang, ter wijl de bruid het slechts tot 2.19 m. brengt. Een talrijke menigte had zich in en om de kerk verzameld. Tegen tien uur kwam het paar in een open rijtuig voor de kerk aan. Dinsdag namiddag werd een minis terraad gehouden, waarop als bijzon derste punten de Schuldenkwestie en de Binnenlandsche toestand werden besproken. De heeren ministers van buitenland- sche zaken en van financies gaven een uiteenzetting van de schuldenkwestie. Na eene bespreking, waaraan ook M. Theunis deel nam, die een der onder handelaars was van het schuldenver drag van 1925, herinnerde in welke omstandigheden dit verdrag gesloten werd en welke de beteekenis ervan is. De Raad trof eenparig ter zake eene beslissing, welke door M. Hymans aan den gezant van Amerika overgemaakt werd. Deze beslissing luidt Belgie betaalt niet De Raad onderzocht vervolgens den binnenlandschen toestand, waarop het hoofd der regeering den ontslagbrief van het ministerie onderteekende, wel ken hij aan den Koning overmaakte. Hieruit ziet men dat de regeering de Broqueville, alvorens ontslag te nemen eenparig geweigerd heeft op den ver valdag van 1 5 December de schuldbe taling aan Amerika te hernemen. M. Hymans heeft dit besluit ter kennis gebracht van M. Gibson, gezant van Amerika, die het dadelijk overgeseind heeft naar Washington. M. de Broqueville heeft het ontslag van zijn ministerie aan den Koning overgemaakt. Woensdag morgen werd hij dan bij den Koning ontboden, die hem gelastte opnieuw het ministerie samen te stel len. M. de Broqueville aanvaardde de ze taak en zette aanstonds zijne on derhandelingen in. Terwijl M. de Broqueville zijne on derhandelingen voortzette langs ka tholieke zijde, deed M. Devèze, hoofd der liberale partij, pogingen bij M. Vandervelde ten einde de samenstel ling van een drieledig ministerie mo gelijk te maken. Met de instemming van den h. de Broqueville zond de h. Devèze een brief aan den h. Vandervelde, om hem uit te noodigen aan de vorming van een nieuwe regeering mede te werken. In den brief aan den leider van de socialistische partij gericht, heeft de h. Devèze de volgende punten aangege ven, waarop een samenwerking voor een drieledige regeering volgens hem zou moeten berusten 1Inrichting van de landsverdedi ging om de onschendbaarheid van de grens te waarborgen 2. Vastberaden politiek tegenover de Belgen, die tijdens den oorlog aan hun vadetlandsche plichten zijn te kort gekomen 3. Afschaffing van de misbruiken op alle gebied 4. Beteugeling van den smaad aan de vaderlandsche symbolen 5. Strenge maatregelen tegen de se- paratische en kommunistische drijve rijen 6. Eerbied voor het gezag van de ministers in hun bestuurlijke bevoegd heden, wat het evenwicht van de be- ncemingen betreft 7. Toevoeging aan het departement van Openbaar Onderwijs en Nationale Opvoeding van alle onderwijstakken, die van den Staat afhangen 8. Grendelwet, volgens dewelke, wat het bijzonder onderwijs betreft, er geen nieuwe scholen toelagen zul len ontvangen, tenzij krachtens een koninklijk besluit, waarover in den mi nisterraad werd beraadslaagd 9. Onderzoek van de schoolkwestie, om de misbruiken onmogelijk te ma ken en de politieke vijandschap van wege de vrije scholen tegen het open baar onderwijs uit te sluiten instel ling daartoe van een parlementaire kommissie. Volgens de socialistische leiders in hunne verscheidene bladen reeds ge schreven hebben, schijnen zij niet ge neigd om deel te maken van de nieu we ministerieele ploeg. Men wacht nog echter op den uit slag van het socialistisch congres dat Donderdag avond gehouden wordt, om een definitief antwoord te krijgen. Woensdag hielden de christen-de mocraten bespreking over den politie ken toestand.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1932 | | pagina 1