SPRUTOL NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN. GEBROEDERS DUPONT BELANGRIJKE VERKLARINGEN VAN MINISTER INGENBLEEK GEHEIME BEWAPENING IN DUITSCHLAND. DRINK KRONEN PILSNER GROOT NATIONAAL FEEST BERICHT AAN DE BURGERLIJKE yEREENIGI^GpN. REDEVOERING VAN HITLER. DE NIEUWE REGEERING. Zomer sproeten verdwijnen spoedig door een pot 14 JAAR. NUMMER 25. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN ZONDAG 24 JUNI 1934. AZET TAS POPERING ABONNEMENTEN I Jaar, per po»t16 fr. Congo25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers .0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 48459 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel1.00 fr, (minimum 3.00 fr. Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. HET WERK DER NIEUWE REGEERING. Onze finantieelen toestand is gunstig. Aan een Fransch blad L'Informa- mation werd door den heer Ingen- bleek een intervieuw toegestaan. Nu de heer Ingenbleek, als minister zonder portefeuille in 't nieuwe kabi net de Broqueville getreden is, hebben zijn verklaringen des te grooter belang. De heer Ingenbleek zegde eerst, dat in een artikel verschenen in L'Infor mation na het aftreden van het kabi net de Broqueville erop gewezen werd, dat de heer Jaspar op twintig verschil lende manieren onder de vorige regee ringen zijn getrouwheid aan den goud standaard bewezen heeft, maar dat hij nu tezamen met graaf de Broqueville ontslag nam en dat Belgie nieuwe man nen verwacht. Die verklaringen, zegde het lid van den ministerraad, zouden kunnen den indruk geven, dat de waarde of de sta biliteit van pnzp T>|4nt in het gedrang zgudpn komen... Eerst en vooral ech ter, ds de rpgeerjng niet in staat een jnyjoed uit je oefenen qr ons fjduciair stplsel. Dit gntspapt geheel pn forpqeel aap haar bevoegdheid. Niet allepn is de Nationqje Bank van pen yojledige onafhankelijkheid, maai verbod is haar opgelegd door de wet, pm voorschotten tpe te staan aan de schatkist- En de heoge personaliteiten, die ons uitgifte-instituut beheeren mei de bestendige zorg voor het openbaai belang, zouden nooit afstand willen doen van hun rechten. Bewust van hun zware verantwoordelijkheid zullen zij de dekkingsreserve van 69.4 ten hon derd, uitsluitend in goud, die zij door sen voorzichtige en wijze politiek heb ben weten aan te leggen, hardnekkig verdedigen. Verder zouden de «nieuwe mannen» indien zij de hand wilden leggen op het drukkenj van briefjes, stöoten op de ïh'pve'rwinbare vijandigheid van het parlement. Geen mijner* collega's in den Senaat, en ik clurf er pvenzper bij - yopgen geer» mijner collega's in de Ka- pigr, zgl zich b'j inflatiepolitiek willgn aansluiten. Tppn hem PYëT de nieuwe rqannen van zijn partij in de regeering gespro- en werd, zegde de heer Ingenbleek, it allen zijn meening deelen, vermits pijnlijke proefneming van 1926 ge- legzaam licht geworpen heeft op de noodlottige gevolgen, die muntavontu- ren meebrengen. En dan, vroeg de heer Jngenbleék, waarom zoudsn Wij pns (ot die maatregelen wenden Gunstige toestand onzen financiën. -Dg financies van uw land geven i! dH-i veldpen1»!? Maar zpkgr. Tevergeefs zou men in den vreemde een schatkist zoeken, die er- zop goed voor staat als de onze. Wij hébben in den vreemde geen frank schuld meer op kort termijn, en in het binnenland blijven nog slechts voor 250 millioen frank bons in omloop. Dit is slechts een klein bedrag. Einde lijk heeft de Nationaje Bank een bezit van 4Q0 millioen frank ten voordeele van de schatkist. Over de begropting, zegde de heer Ingenbleek, dat trots de bewegingen ip verschillenden zin, het voortgaat in pvpnwicht jg bl'iven. Belgje is gn zpl blijvpn een der beste steunen van den blok der landen, die trouw bleven aan bet gppd, p>e hgej Jnggnbleek ^prajg zich eyen- pens formpel pit, tegen plkg devaluatie. Verder zegde hij dat men al te veel van deflatie gesproken heeft, zonder de ppodige kennis ven zaken, De woorden oefenen een soort tooverkracht uit, vooral wanneer ze geen nauwkeurige beteekenis hebben, en dat de vrees of een niet te rechtvaardigen hoop er voedsel in vindt. Wij willen in het geheel niet onzen frank stelselmatig meer waarde doen krijgen. De daling heeft genoeg ver woestingen aangericht op de meeste gebieden. Zeker zijn er aanpassingen liopdig org de fabrieksprijzen van onze producten té houden op het peil der tvereldconcurrentie. Maar wij willen daartoe geraken met matigheid en in een geest van volstrekte eerlijkheid. Hef is trouwens mpt het oog op de pu blieke uitgaven, dat een politiek vpn strenge besparing ik verkies dit woord aan deflatie moet toegepast worden. Om kort te zijn besloot de heer In genbleek, zullen wij aan onze munt haar ware, eenige functie behouden de stabiliteit zooals de wet deze heeft vastgelegd. Maar wij zullen ook de noodige maatregelen nemen op econo misch gebied om op de wereldmarkten het recht op leven van onze bevolking te verdedigen. Onze 350.000 werkloö- zen eischen dat, Wanneer men hem deed opmerken, dat men aldus aan vrijhandel zou ver zaken, zegde de heer Ingenbleek, dat lang genoeg ons land alleen er zoo ge trouw aan gebleven is. Men houdt niet op te verklaren, zegde hij, dat het be staan van het loyale Belgie een essen- tieele waarborg is voor den vrede in Europa, dat Belgie moet blijven wat het is... Nochtans indien Belgie zich dapper onderwerpt aan de zwaarste opofferingen, om de onschendbaarheid van zijn gebied te vrijwaren, verklaart men het nochtans een economischen oorlog. Het volk van 8 millioen inwo ners zit gedrongen op een te klein ge bied. Men valt het aap, men qmringt het met barreelen die steeds versterkt worden. Wij zullen de openingen ma ken, die poodig zijp pn* zpllen eiken slag betaald zejfpO- Des te erger voor de princiepen... perst lpvgp 1 Het is een publiek geheim dat het Reich van na het bgtpekgngn van het Verdrag van Versailles, steeds alles reeft aangewend om de overige landen in zake bewapening te verschalken. Volgens het Verdrag moesten de Duitsche fabrieken voor oorlogsmater- aal overgeleverd worden in de handen der Verbondenen, niet alleen de voort gebrachte stock's wapens, maar ook de werktuigen, welke tot de fabricatie werden aangewend, met lichte uitzon deringen, aangestipt in het Vredesver drag. Het is wél t>elangrijk* na fe gaan, welke stocks Duréschjand 'nog onmid dellijk na dén oorlog bezat en welke iet verplicht'was in te leveren. (In feite cwam er weinig of niets van tot stand). In 9 I b het ^eicjy vplgens iet Vrgdesyerdfag aan dg l}or»dgenoo- ten geven 14.014 yliggfuigep, 2Verschei dene pagtpf-s, 4 kustwachters, 26 groote schepen, 9 lichte kruisers, 2 I bijzond- dere schepen (schoolschepen)kleine onderzeeërs, schepen-vliegtuigen, enz) 33 torpedo's, 315 onderzeeërs, 37 mil joen kgr. kruit en springstoffen, 6 mil joen geweeren, 107.000 mitrailieuzen, 83.000 kanonj. 2^V)-9(|ö" verschei dene obussen, 332.000.000 kgr. niet geladen houwitsers, 16.500.000 grana ten en 473.000.000 kogels. Deze tabel is nog verre van volledig. Verdêj* fuuesfpn pjje wapens en mu nitiefabrieken gansch of gedeeltelijk het materiaal vernietigpp, dut ze aanwen den tot fabrikade, Van zoodra de bazen der Duitsche wapennijverheid zulks vernamen, stel den ze alles in het werk om hun mate riaal te redden. Dit werd naar den vreemde gesmokkeld waar het Reich, vrij van toezicht, rustig de fabrikatie van wapens en munitie kon voortzetten. Het duurde niet lang of hpt Reich haal de het beruchtp materiaal weer terug over de grens, zqodat de Duitsche wa penfabrieken wpldr^ opnieuw, het cen trum van bedrijvigheid werden. Sinds het Rpicn den Volkenbond verliet, hepfj het zijn bedoelingen niet meer achter stoelen en banken gesto ken. Het herbewapent vrij en in zeer snpl tempo- De laatste statistieken be treffende de vermeerdering van den invoer in Duitschland voor de eerste drie maanden van 1934 tegen den eer sten termijn van 1933 luiden grond stoffen voor nijverheid in het algemeen -j- 20 per honderd karbuur -)- 33 ijzererts -j- 1 7 koper 75 r/i andere metalen 45 c/i huiden en leder -j- 42 caoutchouc 27 9 Al deze stoffen zijn, zooals men na gaan kan, geschikt of voor de fabrika tie van het oorlogsmateriaal, of voor de kleeding der troepen. De invoer van koper steeg (ot 75 Hier is alle kofT}menty»ar overhodig. tVter) kent ma<sr al te wpl de benuttiging van het koper en herinnert zich nog Duitschland's kopernood in 1917 met de beruchte koperjacht in het bezette gfbipd. Pyer ggnsch Duitschland heerscht pr thans een warp roes van bedrijvigheid De fabrieken werken er dag en nacht, zonder ophouden. Het is den buiten staander streng verboden deze fabrie ken te naderen, laat staan er binnen te dringen. De arbeiders staan er onder zeer streng toezicht,buiten de fabriek mogen ze op straf, nooit over hun arbeid spre ken. Zekere Alter en Becker baten het brevet uit van eenen houwitser, gekend onder 877.935 en als zeer gevaarlijk. Al deze bijzonderheden wijzen op het gevaar, waaraan zich het Derde Reich op den dag van heden blootstelt maar dat meteen ook zijn ondergang beteekent, OP 22 JULI 1934, TE BRUSSEL. Bij de begrafenisplechtigheden van Koning Albert en bij de troonbeklim ming van Leopold III, hebben de oud strijders, in grootschp betö°?'ng?6' aan hpn ygrkpQchtheid het VeT' stenhqis jcypnen Uffmg geven. Fpt voldoening aan de talrijke bur gerlijke vereenigingen uit het land, die hebben gevraagd om op haar beurt aan Koning Leopofcj lij en aan Koningiq As.fripj h.agr bumertrRMW te mogen betu'gcp. herinnert de Regee ring er aan dat zij op Zondag 22 Juli e.k. te Brussel een groote vaderland- sche betooging inricht. Al de burger lijke vereenigingen, welke vaandels of standaarden (met uitzondering van schilden) bezitten, worden er toe uit- genoodigd om haar vlag met vaandel drager en ten hoogste twee leden af te vaardigen. Deze betooging belooft iets grootsch te zijn te bordeëlpn naar d,e talrijke toe tredingen die Bij het Mmvsterie van Bin- nenlandsche Zaken zijn ingekomen. De vlagen worden volgenderwijze gerangschikt Vereenigin^ey ypyr fie.fyladigheid en voor vermaak. 2. Mutyaliteits- spggr- pn pe.usippnver- eenigipgpu f 3. Vakyprepnigingen, tuin- en land- aouwvereenigingen 4. Turn- en sportvereenigingen 5. Hulp vereenigingen (redderG, politie arandweer) 6- Muzielcvereenigingen (zaqgyerpeni- gingen, harmonieggzp(schappen, fanfa- recorps.pqlj 7. Tóoneelvereenigingen 8. 'Koloniale vereenigingen 9. Studentencorpsen 10. Gilden en rederijkerskamers I 1Allerhande- Te 2 U9t' wordt dp stoet gevormd. Opgevroolijkt door de beste muziek- en zangvereenigingen, zal hij door de stad trekken, naar de Paleizenplaats, waar de gegroepeerde vaandels de Ko ninklijke Familie zullen begroeten, ter wijl de zang- en muziekvereenigingen vaderlandsche aria's uitvoeren. Een delegatie zal aan de Vprsten eene adres overhandigen, waaraan vooraf ipdpre vereeniging een door haar bestuur ingevuld en onderteekend bulletin gevoegd hppft, De verpemgingen glip nqg geen ken nis van de. inrich.ting dezer loyauteits- betooging mochten ontvangen hebben, worden eraan herinnerd dat zij vóór 25 Juni, aaq den Heer Secretaris-Gene raal van het Ministerie van Binnenland- sche Zaken (bureel voor feesten en plechtigheden) Leuvensche straat, 3, te Brussel, haar toetreding moeten instu ren, onder vermelding, met het oog op de rangschikking, van den aard der maatschappij. Aan de afvaardigingen welke aan den stoet deelnemen, zullen te bekwamer tijd de noodige inlichtin gen verstrekt worden. De afvaardigingen uit de provincie genieten vijftig procent vermindering op den prijs van het spoorbiljet. Aangezien bewuste betooging uitslui tend aan de burgerlijke vereenigingen voorbehouden is, geld^ deze uitnoodi- ging niet voor de bydstrijders-yereeni gingen,dp yadprlqodsche groepeeringen j 9 I 4-191 8. Hetzelfde geldt voor de zuiver politieke gyoppeeringen, (enzij zij een andpr doel nastrevpn (p^ilan- tropie, mutualiteits-, muziekyegeeniging enz...) waardpor zij in een der catpgp- riëp van den stpe{ kunnen gerangschikt worden. (medegedee)d) DUITSCHLAND ZAL NIET AANVALLEN, MAAR ZICH VERDEDIGEN Volgens het Deutsche Nachtrichten Bureau heeft Hitier te Gera, voor een groote menigte, het volgende gezegd over de nationaal-socialistische politiek De Duitsche natie heeft het bewust zijn zijner kracht herwonnen. Indien men ons vrage, wat wij willen, zullen wij antwoorden Wij willen in het binnenland alles en van het buitenland dat men ons met rust late En indien men ons vrage Wat denkt gij te doen voor den vrede op de wereld zullen wij antwoorden, dat wij piet al leen aan een volk yap 70 millioen zie len zullen leeren zichzelf te zijn, maar ook van de rechten der ander volken te erkennen. Dat de andere staatslieden aldus doen, en ook hun volkeren (perpp de rechten van anderep tp pgkpnnen. Reusachtigp vraagstukken hopen zich vqpr ons op. Ons werk wil niemand hinderen, maar wij zullen ook niet aan nemen, dat men ons hindere. Men zou veel beter op deze werpld levert, indien dp audbTP staatslieden «ich meer bezig hipjdpn met de binnenlandsche zaken van hun land, zonder zich met onze zaken te bemoeien. Wij beminnen den vredg. Wij ge- looven, dat WfTéHpers ZQU moeten (jvprep voor den vrede, en zich niet ter beschikking ZOU moeten houden yan machten en personen, die er an dere gedachten op nahouden. Onze vurige wensch is, dat de per sonaliteiten die de verschrikkingen yan den oorlog niet vergetey de lei ding nemen orr\ dtrt Yïede te bewerk stelligen, Indien wij de gelijkberechti ging vragen, antwoordt men ons, dat in dit geval noodzakelijk is dp bewa peningen te verrneptdëreu, Wij ant woorden Oue het dan, vermits wij nipt het inzicht hebben u aan te vallen, maar wij willen sterk genoeg zijn om ons te kunnen verdedigen, \Uyheu men ons aanvalt. Wjj zyy.pr.pn niet samen met andpiy niogend'hpdeo, maar wij moe- tep op ppzp hppde zijn voor de com plotten, die tegen ons gesmeed wor- dpp, Wij willen den vrede, maar wij zullen ons tot den laatsten druppel bloed verdedigen, indien men ons aan valt. IS HITLER'S STER AAN HET PALEN De Landensche News Chronicle zegt, bij pep pverzicht van den Duit- schep toe-stand, dat, zonder zich te la ten beinvloeden door de kwestie der leeningen, die op het oogenblik de aan dacht van de financieele yypireld ge spannen houdt,pep Studie over Duitsch land klaar aantoont, dat in den loop der jongste weken zich een ware dra matische verandering voorgedaan heeft in de politieke atmosfeer van dit land. Alles toont inderdaad aan, dat Hit- Ier niet meer die enthousiaste popula riteit geniet, maar het is moeilijk daar van de juiste oorzaak aan te toonen. Het is een yitgemaakte zaak, dat de Duitschprs ook nu al eenigszins ont goocheld zijn over het nazi-regiem dat zij de thpatrale manifestaties moe zijn, welke mpt zooveel brio door het HfflerismP op touw gezet werden. In het nieuws, dat uit Duitschland komt, kan men een zweem van ontevreden heid vinden, maar hoe moet het ver lies van den persoonlijken invloed "van Hitier uitgelegd worden Er zijn tenminste twee voorname oorzaken. De eerste is de houding der Regeering ten opzichte van den Pool- schen corridor en van Dantzig. Het verdrag dat Hitler met Polen afgeslo ten heeft is onder oogpunt van bin nenlandsche politiek een verkeerde stap. Het onderhoud dat Hitier te Ve- netie had met Mussolini, is misschien een tweede, want de Duitsche nationa listische conservatieven, zien zich daar door Oostenrijk ontsnappen, dat zij opeischen. Een andere, misschien nog voorna mere oorzaak is de besluiteloosheid van H'|leT> die aarzelt een standpunt in (e nemen in den srijd der twee par tijen de socialisten van den eenen, en de kapitalisten van den apderen kant. Blijft nog oyer dp oudp President Hindenburg, wiens populariteit en au toriteit nog steedg onaangetast blijven. Hij is oud pn ziek. H.ij wordt bewerkt doot de junkers en hij ia nog steeds de overste van d.e sterke Reichswehr, die niet de minste moeite zou hebben ojn de nazi's schaakmat te zetten. In dien Hindenburg in een zeer nabije toekomst komt te sterven, zou Hitier vrij gemakkelijk populariteit kunnen herwinnen, door een strooman te laten verkiezen tot Rijkspresident, een man dus die hem zou gehoorzamen. Maar indien Hindenburg nog zes maanden of een jaar blijft leven, zou de junkers- partij misschien Hitier kunnen dwingen om onmiddeliijk in haar voordeel po sitie te kiezen. Maar dan zou de linkervleugel der nazi's met de communisten samen vloeien en dat zou gevaren kunnen verwekken, waarvan slechts moeilijk de gevolgen te overzien zijn. De weg die de diëtator volgt is nooit gemakkelijk. Maar wanneer hij is als Hitler, met idealistische strekking en een weinig tooneelspeler en met eer» te kort aan besluitvaardigheid, is een val nog des te gemakkelijker. DUITSCHLAND WIL ZIJN KOLONIËN TERUG. Te Kiel namen 25.000 personen deel aan een koloniale betooging, Oud-goeverneyy van Schnee ver klaarde er i Wij verwerpen de rege lingen van het Verdrag van Versailles, waarbij Duitschland als koloniseerende mogendheid wordt uitgesloten. Wij willen de teruggave van onze overzee- sche gewesten Generaal von Epp.de Beiersche statt halter, bevestigde dat de natie meer dan ooit doordrongen was van de ko loniale gedachte. HET HANDELSVERKEER TUSSCHEN DUITSCHLAND EN RUSLAND. Sprekende getallen. Het handelsverkee» tusschen Duitsch land en Rusland beweegt zich sedert eenigen tijd in sterk dalende richting. Vooral aan Duitschen kant maakt men zich over dezen gang van zaken, die den uitvoer var» Duitschland sterker treft dan den uitvoer van Rusland, nog al ongerust. In aanmerking dient ie worden genomen, dat de goederenuit- voer van Rusland naar Duitschland de laatste jaren geenszins in die mate was gedaald als men in verband met de ernstige economische crisis mocht ver wachten. Sedert echter de toestand in Duitschland eenige verbetering begon te vertQonen, is de Russische uitvoer naay Duitschland weer merkbaar leven diger geworden. Bedroeg deze in het eerste kwartaal van 1933 niet meer dan 40.4 millioen, het volgende kwartaal was hij reeds tot 42.7 millioen en het kwartaal daarop to( 5?. I millioen ge stegen, om in hpt vierde kwartaal van he( iaat millioen te bedragen. Aan den anderen kant zou Rusland, althans volgens uitlatingen van Duit sche zijde, er reeds sedert twee jaren door middel van zijn handelsmonopo lie naar streven, den invoer van goede ren uit Duitschland zooveel mogelijk te beperken, De Duitsche invoer naar Soviet-Rusland, die in het laatste kwar taal van 1931 een recordhoogte van 256 millioen mark had bereikt, was het kwartaal daarop reeds tot 181.4 milli- opn gebald en bedroeg tn het laatste kwagtaal van 1932 al niet meer dan 39.9 millioen, In 1933 heeft de daling in nog voel sterkere mate aangehou den, zoodat de uitvoer van Duitsche goederen naar Rusland in de op 31 December geeindigde drie maanden, niet meer dan 38.9 millioen mark be droeg. Vergeleken met de bovenge noemde recordgetallen voor het laatste kwartaal van 1931, zou dat dus een achteruitgang in twee jaar tijds van niet minder dan 85 t.h. beteekenen, terwijl de Duitsche invoer uit Soviet-Rusland in hetzelfde tijdsverloop slechts een vermindering van 35 t.h. had aan te wijzen. Over het geheele jaar 1931 had Duitschland in zijn handelsverkeer met Rusland een uitvoeroyerschot van 459 millioen mark, welk overschot in 1932 to^ 3,55 millioen en in 1933 verder tot slecht» 88 millioen mark verrx\ir»derde, waarbij dan het laatste kwartaal van dat jaar, zooals yit bovenst:aande ge tallen blijkt, zelfs een zoogenaamd na- ylyeHg saldo van 15 miUieen mark te zien gaf, teger» een actief saldo van 90 millioen mark in het vierde kwartaal van 1932 en een van 173 millioen mark in dezelfde drie maanden van 1931, In het eerste kwartaal van het loo- pende jaar was de Duitsche invoer uit Rusland ongeveer driemaal zoo groot als de uitvoer van Duitschland naar Soviet-Rusland. ONZE BUITENLANDSCHE POLITIEKE RICHTING. De nieuwe regeering, evenals de laat ste regeering de Broqueville, zal niet uit het oog dienen te verliezen, dat de beste politieke houding voor Belgie de ze is die gevolgd werd in de laatste maanden, het is te zeggen een politiek van volstrekte neutraliteit. De laatste gebeurtenissen, welke zich te Geneve hebben afgespeeld, hebben eens te meer doen uitschijnen dat ons land er alles bij te winnen heeft, met zich afzijdig te houden van politieke betwistingen, waarbij wij niet rechtstreeks betrokken zijn. Engeland heeft overigens te Geneve gezegd en herhaald, dat de Britsche na tie steeds getrouw blijven zal aan het Pakt van Locarno. Met andere woor den gezegd, wil Engeland de onafhan kelijkheid van Belgie ongeschonden doen bewaren. En dat kunnen wij best begrijpen. Maar onze militaire politiek hangt rechtstreeks af van onze buitenlandsche politieke houding. Ons leger moet dan ook een leger zijn van een land, dat zich volstrekt neutraal wil houden in geval van internationaal conflikt. Hoe dit leger dient te worden inge richt behoort niet tot onze bevoegd heid. Daarvoor bestaan specialisten in dit vak. Wij willen evenwel de aandacht trekken van de regeering dat onze le- gerinstelling waarlijk wordt uitgezogen door allerhande parisitaire en verou derde instellingen, die veel geld kosten aan het land, en die absoluut niets meer te zien hebben met een moderne mili taire inrichting. Het is nutteloos hier nogmaals al die nuttelooze organismen op te sommen dat werd reeds dikwijls genoeg gedaan. Maar, indien wij zelfs in een land dat neutraal wil blijven, een leger die nen te onderhouden, moeten wij noch tans alles zorgvuldig verwijderen, dat het budget van landsverdediging nutte loos komt bezwaren. Te Geneve wordt verzekerd, dat Duitschland met Belgie een pakt van niet aanval zou willen onderteekenen. Wij stemmen hiermede volmondig in, voor zooveel dit pakt alle noodige waarborgen geeft die wij moeten ei schen. Duitschland had destijds derge lijk pakt onderteekend maar in 1914 had het nog enkel de waarde van een voc papier. Wanneer onze buitenlandsche rust zal verzekerd zijn, zal het Belgische volk zich beter kunnen toeleggen op zijn economisch herstel, dat in de laat ste tijden geweldig geschokt werd. Wij mogen ten slotte hoop hebben in de toekomst. Regeering en volk moeten eendrachtig werken voor de economische heropbeuring van 't land. Dat het niet gemakkelijk zal gaan kunnen wij goed beseffen, maar het economisch herstel is mogelijk, en, in dien het mogelijk is,blijft het een plicht voor ieder burger het te betrachten. LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE In alle Apotheken. EEN NIEUW LINIEREGIMENT, Wij meldden destijds dat de heer Devèze» minister van Landsverdedi ging besloten had een I 41' linieregiment op te richten. Dit moest dienen om de derde legerdivisie aan te vullen, waar uit het 10' linieregiment, dat het regi ment der Ardensehe Jagers werd, weg viel. Het voorstel tot oprichting van het 14'' linieregiment werd door den minis ter aan den Koning overgemaakt. De Vorst heeft Vrijdagmorgen het besluit onderteekend, waarbij dit nieuwe re giment ingesteld wordt. Zooals we zegden zal het voorloopig garnizoen van het regiment het kamp van Beverloo zijn. De overste van het 1 4e zal binnen afzienbaren tijd aange duid worden, evenals de officieren en. gegradeerden. De overhandiging van het vaandel aan het nieuwe regiment zal met een grootsche plechtigheid ge paard gaan.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1934 | | pagina 1