De Conversie van de Staatsrenten, aan de bevolking SPRUTOL 15 JAAR. NUMMER 20. \VEEKBLA125 CENTIEMEN. ZONDAG 19 MEI 1935. ABONNEMENTEN Men abonneert op alle belgische postkantooren. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGI3SBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN. asm Uitgrs-Eigenaars GEBROERS DUPONT Yperstraal, POPERINGHE. AANKONDIGINGEN DE POLITIEK DER REGEERING. 1925-1955. HET VRAAGSTUK VAN DEN DAG. Wij AAN DE BEVOLKING KAMIEL BOSSAERT, DE OVERDRACHTTAKS EN DE WEELDETAKS. den «UITZET» Vtn POPERINGHE en OMSTREKEN INKOOP VAN MUNTEN KAMIEL BOSSAERT, Zomer sproeten verdwijnen spoedig^ door een pot In alle Apotheken. LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE AHPOPERI 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 50 fr. Losse Nummers 0.25 fr. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Postcheck 48 III Hl Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. Per regel 1.00 Ir. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. De nieuwe interest zal 4 zijn. Het bericht van de algemeene con versie van de Belgische Staatsrenten, met uitzondering van diegene, die min der dan 4 interest betalen, verscheen in het Staatsblad van Zondag laatst. De nieuwe Belgische Rente zal 4 opbrengen, maar het nominaal kapi taal zal worden verhoogd met het ver schil in interest gedurende vijf jaar. Deze verhooging zal onmiddellijk in terest opbrengen. De termijn van vijf jaar werd voorzien, omdat men er op rekent, dat over vijf jaar de betaalde interest overal 4 r/c zal zijn. Iemand, die bijvoorbeeld een stuk van 1 000 fr. uitwisselt, dat 6 inte rest opbracht krijgt aandeelen ter waar de van I 000 fr. vermeerderd met hel bedrag van de vermindering aan in terest gedurende vijf jaar, zegge 5 X 20 I 00 frank. Er zullen nog slechts enkele soorten van renten zijn, naar gelang de leenin gen, waaraan zij hebben behoord. De nieuwe Staatsrente zal van zekere voordeelen kunnen genieten, zooals de vrijstelling van belasting, o.m. op het inkomen, op de erfenissen, enz. Men voorziet eveneens, dat de nieu we renten heel vlug op de termijnmarkt zullen worden gekwoteerd,zoodat men denkt dat de waarden op de Beurs een goed figuur zullen slaan. Men weet dat de conversie vrijwillig is. Wat zal met de titels gebeuren, die niet worden omgezet Zij zullen blij ven bestaan, maar moeten op de Natio nale Bank worden neergelegd, om ei te worden gestempeld, zoodat zij een tijdlang zullen geimmobiliseerd wor den. Het is mogelijk dat zij in titels op ,,.,.,11, rullen veranderd worden. Zij zullen nog slechts verhandelbaar zijn bij openbare verkooping, en zullen niet meer op de Beurs gekwoteerd worden. De ofïicieele lichamen zullen geen voor schotten meer op deze titels toestaan. HET VOLMACHTSBESLUIT. A. - Invoering van de ad 4 .th. Geunificieerde Schuld. Art. 1. - Er wordt een ad 4 ten hon derd geünificeerde schuld ingevoerd. Deze schuld wordt vertegenwoordigd door obligatien aan toonder en door inschrijvingen op naam in het Groot boek der Staatsschuld. De obligatien aan toonder kunnen in inschrijvingen op naam worden omge zet de inschrijvingen op naam kun nen in effecten aan toonder worden omgezet. Art. 2. - De ad 4 t.h. geünificeerde schuld bestaat uit twee reeksen de eerste, waarvan de jaarlijksche rente op I Februari vervalt de tweede waarvan de jaarlijksche rente op 1 Augustus vervalt. Art. 3. - De aflossing van de twee reeksen der ad 4 t.h. geünificeerde schuld geschiedt door inkoop tegen een niet boven pari gaanden koers. Een jaarlijksche dotatie van minstens een frank per honderd frank uitgegeven nominaal kapitaal wordt tot deze af lossing aangewend zij groeit aan met de interesten der geamortiseerde kapi talen. De tot de amortisatie aangewende sommen worden per half jaar ter be schikking gesteld van het Fonds voor delging der Staatsschuld, en voor het eerst den 1 Februari 1938. De sommen, die, tengevolge van de koersstijging boven pari, gedurende meer dan zes maand ongebruikt moch ten blijven kunnen in overeenstemming met den Minister van Financies, tot iederen aankoop, aflossing of terugbe taling van Staatsfondsen worden aan gewend. Art. 4. - De obligaties aan toonder en de inschrijvingen op naam der ad 4 t.h. geünificeerde schuld die door een erfgenaam, begifigde of legataris wor den verkregen, worden aan pari aan genomen vermeerderd met de opgeloo- pen rente in betaling van wat, pit hoof de van de nalatenschap, door genoem den erfgenaam, begiftigde of legataris, aan rechten en eventueele interesten verschuldigd is. Art. 5. - De rentecoupons en de ver vallen termijnen van renten op naam van de ad 4 t.h. geünificeerde schuld worden vrijgesteld van de mobili en de belasting en van alle tegenwoordige en toekomende zakelijke en om het even welke belastingen ten behoeve van den Staat, provincies en gemeenten. Zij worden bovendien vrijgesteld, tijdens ten minste tien jaar met ingang van 1936, van de aanvullende perso- neele belasting en van alle soortgelijke belasting ten behoeve van Staat, pro vincies en gemeenten. B. - Omruiling van zekere Binnenlandsche Schulden. Art. 6. - De Regeering wordt ertoe gemachtigd de omruiling aan pari van af 16 Mei 1935, aan te bieden a) tegen effecten van de ad 4 t.h. geünificeerde schuld, le reeks van de obligaties aan toonder en de inschrij vingen op naam van de '5 t.h. leening van Nationaal Herstel Aflosbare 5 t.h. leening 1925 Binnenlandsche 5 t.h. premieleening 5 t.h. leening 1931 5 t.h. leening 1931-1941 (aflosbare tienjaarlijksche obligaties) b) tegen effecten van de 4 t.h. ge- unificeerde schuld, tweede reeks li van de obligaties aan toonder en de inschrijvingen op naam van de 6 t.h. Consolidatieleening 6 t.h. leening van de Nationale Ver- eeniging van Industrieelen en Hande laars voor herstel van oorlogsschade 6 t.h. leening van de Nationale Maat schappij voor Goedkoope Woningen en Woonvertrekken 6 t.h. leening van de Lloyd Royal Beige 2'' van de afgestempelde obligaties der hierna vermelde in de Vereenigde Staten van Amerika uitgegeven 6 t.h. leening 1925-1955 groot in dollars 50.000.000 6 1/2 t.h. leening 1924-1949, groot 30.000.000 dollar 7 t.h. leening 1924-195 5 groot van 50.000.000 dollar 7 t.h. stabilisatieleening 1926-1956 groot van 50.000.000 dollar. Een bijkomende vergoeding van 5 tot 12 ten honderd. Art. 7. - Per omgeruild stuk wordt bovendien een vergoeding toegekend in obligaties der ad 4 t.h. geünificeerde schuld, vastgesteld op 5 ten honderd van het nominaal kapitaal. Om reden van haar speciaal terugbe talingsregiem wordt de 5 t.h. vergoe ding verhoogd met 2.50 t.h. voor de obligaties der binnenlandsche 5 t.h. premieleening met 5 t.h. voor de afgestempelde obligaties van de 6 /i t.h. afgestem pelde obligaties van de leening 1924- 1949, groot 30.000.000 dollar en van de 7 t.h. stabilisatieleening 1926-1956 groot 50.000.000 dollar. met 7,50 t.h. voor de afgestempelde obligaties vah de 7 t.h. leening 1925- 1955, groot 50.000.000 dollar. Art. 8. - De omruiling van de afge stempelde obligaties van de dollar-lee ning geschiedt voor 1 000 dollars nomi naal kapitaal, tegen hierna vermelde nominale kapitalen in ad 4 t.h. geüni ficeerde schuld, welke in ronde som men, met inbegrip van de vergoeding, met den op voet van 35.60 fr. omge- rekenden dollar overeenstemmen te weten 37.000 fr. voor de 6 t. h. leening 1925-1955 39.000 fr. voor de 6 J/2 t.h. leening 1924-1949 en de 7 t.h. stabilisatielee ning 1926-1956 40.000 fr. voor de 7 t.h. leening van C. - 5 t. h. Lotenleening. Art. 9. - De Regeering wordt ertoe gemachtigd met ingang van 1 6 Mei '35 de omvorming aan te bieden, aan pari van de nominale waarde, verhoogd met een in het kapitaal opgenomen 5 t. h. vergoeding, van de obligaties der 5 t.h. lotenleeningen uitgegeven in 1922 en jn 1923 door het Verbond der Coöpe ratieve Vereenigingen voor Oorlogs schade en in 1 932 en in 1933 door den Staat, Art. 0. - De rente van de omge vormde obligaties wordt verstrekt op den voet van 4 t.h. op het nieuw ka pitaal van 105 t. h. Art. 11.- De omgevormde obligaties blijven aan de voor de oorspronkelijke effecten voorziene uitlotingen deelne men. De loten worden op de huidige be dragen gehandhaafd. De zonder lot uit gekomen omgevormde obligaties -v den terugbetaald tegen hun ni«| hoofdsom vermeerderd, voor de -'« ningen van 1922, 1923 en 1,932, t de terugbetalingspremie van 50 fx bij de koninklijke besluiten van uit? bepaald. De nieuwe nominale waarde der i gevormde obligaties wordt in de pl| van de oude nominale waarde gesl voor de toepassing van de bepalirn stemmende effecten zullen kunnen uit gereikt worden. De in arikel I 5 bedoelde omgevorm de vijfjarige 5 t.h. Schatkistbons wor den in omloop behouden. Art. 1 9. - Het nominaal kapitaal van elk der twee reeksen van de ad 4 t.h. eunificeerde schuld wordt vastgesteld p het bedrag dat noodig is voor de in orenstaande artikelen 6, 7, 1 3 en 14 __redoelde omruilingen en vergoedingen. der koninklijke besluiten van uitgfA Voor de rëgeling van die vergoedin- van de vier in artikel 9 bedoelde loHgen alsmede voor de omruiling van de leeningen, welke de vervroegde afb stukken beneden 500 fr. worden deel- sing van bewuste leeningen betreffen Iptukken uitgegeven welke later met het r, c »ii i oog op omruiling er van tegen geheele D. - Preferente Aandeelen van de «€bligaties naar de door den Minister Maatsch. van Belgische Spoorwegenvan Financies te bepalen wijze zullen Art. 1 2. - De Regeering wordt ertckunnen worden gegroepeerd, gemachtigd tegen de in artikel 1 3 voo^ ziene vergoeding, de facultatieve verl^ ging aan te bieden van de vaste renj ten laste van den Staat der 5 en ij Art. 20. - De niet omgeruilde of niet preferente aandeelen van de Nationabmgevormde effecten, andere dan die Maatschappij van Belgische Spoorwder dollarobligaties worden van een gen andere dan die welke deel uitm£Pecialen stempelafdruk voorzien, ken van de in Het buitenland uitgeg« Wat de niet-omgeruilde afgestempel- ven speciale gedeelten. 'fe olbigaties der dollarleeningen be- Art. I 3. - De verlaging van de vastreft' wol"dt de stempelafdruk rente tot 4 t.h. gaat in op 1 6 Mei I 935'erniftiSd fn heeft de fmancieele dienst Een op 7 J/2 t.h. van het nomina/an die obl.gat.es, zoowel voor de ren- kapitaal bepaalde vergoeding worde als yoor„ de terugbetaling van het oegekend in obligaties van de ad 4 fapitaal, alleen nog plaats onder de h. geünificeerde schuld, 1' reeks, aai™1^iet-afgestempelde obligaties der de houders van 6 t.h. preferente aanelfde leeningen van kracht zijnde deelen, die in het vorig artikel bedoeh°°rwaari en' aanbod zullen hebben aangenomen Regiem der Niet-Omgeruilde af niet-omgevormde Effecten. KOMT ER EENEN NIEUWEN OORLOG In al de middens wordt heden ten dage deze vraag gesteld en wij mogen evenwel met genoegen bestatigen, dat de Belgen doorgaans met meer kalmte deze zaak onderzoeken en beoordeelen. De vraag wordt ook besproken door het groot Nederlandsch Weekblad De Haagsche Post en wij verhaasten ons aan onze lezers te zeggen dat steller van het artikel op de vraag ontkennend antwoordt. De zaak wordt zeer ernstig onder zocht, niet alleen op financieel, maar tevens op economisch en op militair technisch gebied. De schrijver meent dat Duitschland, financieel gesproken, absoluut in de on mogelijkheid verkeert eenen nieuwen oorlog aan te vangen. De geheime en niet geheime herbewapening hebben aan het Reich reeds zulke verschrik kelijke sommen geld gekost, dat dit land binnen korten tijd volledig zal uitgeput zijn. Willen of niet zal Duitsch land verplicht zijn een einde te stellen aan dien koers naar herbewapening. Maar Duitschland heeft, politiek ge sproken, evenmin voordeel van oorlog te voeren. Duitschland heeft een nieuw en zeer speciaal politiek regiem. Het E. - Vijfjarige Obligaties Bons der Schatkist. Art. 21. - De aflossingsmodaliteiten vah te ontkennen dat Hitier daar oor de met-omgeruilde of met-omge- den scepter zwaait, maar een eersten ormde effecten, andere dan die der tegenslag in geval van oorlog zou wel kten- en dollarleeningen zoomede de j j.^ voldoende zijn om heel het Nazi- Art. 1 4. - De Regeering wordt ge'. lodaliteiten van betaling van de loten machtigd tot het aanbieden van de om ruiling met ingang van 1 Mei 1935, te ie aan de niet omgevormde obligaties er lotenleening zouden ten deele val- :n worden later bij Koninklijk besluit Aft. 22. - De niet-omgeruilde of niet gen obligaties van de ad 4 t.h. geunifi ceerde schuld, I 0 reeks van de vijfjarigea^M°est,?.-> 6 t.h. Staatsobligaties 1932-1937. V' ii li- jinzevormde effecten worden niet meer Voor de omgeruilde obligaties word i-i, i den prijscourant der Rijksbeurzen een vergoeding toegekend in obligatie; van de ad 4 t.h. geünificeerde sckH nomen pj züllen niet meer worden reeks, vergoeding vastgesteld opjr t.h. van het nominaal kapitaal aange nomen tot borgstelling in publieke Art. 15. - De Regeering wordt J fondsen en zullen niet meer voorkomen machtigd tot het aanbieden, onder hil onder de effeCten Waaï°P d°°r de Na" regiem in enkele dagen te doen ineen storten. Zal Hitier zijn kans wagen op zul- ken ellendigen troef. Het is mogelijk, alles is mogelijk, maar het ware een waanzinnige zet van den Fuhrer. Wij kunnen maar moeilijk aannemen dat Hitier als doodgraver zou optreden tegen zijn eigen regiem. Op militair technisch gebied is de rem van oorlog nog oneindig grooter. van POPERINGHE en OMSTREKEN Het bekend Huis FRANKFORT, Oostende, zal iederen Vrijdag zitting houden bij CAFE DES ALLIES Yperstraat, 3, Poperinghe (b.d. Markt) VOOR DEN AANKOOP VAN GOUD - ZILVER - EDELSTEENEN Ik betaal Oud Goud van 20 tot 30 fr. de gram. Zilver van 320 tot 600 fr. de kilo. Kostelooze weging en taxatie. Beleefd aanbevolen, H. FRANKFORT, 84b, Kapellestraat, OOSTENDE. Het Staatsblad van 15 Mei 1935, maakt den tekst bekend van twee Ko ninklijke Besluiten die den 20 Mei 1 935 in werking treden. Deze besluiten ver wezenlijken, inzake Overdrachttaks en Weeldetaks, de hiernavolgende maat regelen 1. Verlaging van 5 op 2.50 t.h. van het bedrag der overdrachttaks op electriciteit. 2. Verlaging der overdrachtstaks geind bij het slachten van zwijnen, te weten op 4 fr. voor de biggen op 1 2.50 fr. voor de zwijnen van min dan 90 kgr. en op 22.50 fr. voor,de. andere zwijnen. >- 3. Vrijstelling van Overdrachts taks voor de volgende produkten eetbare deeg, droge granen van groen ten met peulen (erwten, oonen, enz.), olijfaardnoot, mais en sesamolie zeep (uitgezonderd deze die aan weeldetaks onderworpen is). De verkoop dier pro dukten is enkel nog onderhevig aan de factuurtaks van 2.50 fr. per duizend. Verlaging van 5 op 2.50 t.h. van de overdrachtstaks op gist. 5. Verlaging der forfaitaire taks van 9 t.h. op 5 t.h. voor chocolade, ;r n,, Di- ai I wij willen een oogenblik aannemen Ibeschbuiten, peperkoeken en suikerlek- navermelde voorwaarden, van de ]tionale j^nk van Belgie en de A Se' dat Duitschland totaal herbewapend zij L ed Vestiging eener forfaitaire 1- en Lijfrentekas voor-1 lande en de -•-- - cultieve omvorming van de 5 th. SchJmfene ^Paar kistbons, terugbetaalbaar ad 1 02.50 1 schotten kulmCn W°rden verleend' cht. Dat is niet taks 1 October 193 7. De omvorming houdt verlaging van de om de zes maand op de huidig vervaldagen betaalbare rente tot d( rentestandaard van 3 J/2 t.h. 's jaaj EN DE SPAARKAS INTEREST Geen Verlaging van den Interest van de Spaarkas. Naar aanleiding van de geruchten zoomede de verhooging tot 105 1.1 die liepen over een mogelijke vermin van den aflossingsvoet op 1 Oct. 1 93j dering van den interest die de Spaarkas I rende verscheidene maanden, v°or I zou betalen, ten gevolge van de con-1 aleer een offensief werd ingezet, en dan F. - Algemeene Bepalingen betreffenc 5 t.h. op de produkten der voldoende om oorlog te voeren. De I astejbakkerij en fijnbakkerij en at- moderne techniek heeft zulken onein-1 schaffing der taks van 20 t.h. op de' digen vooruitgang gemaakt, dat er ber- 1 sujker) dienende tot de voorbereiding gen van munitie s noodig zijn om tot I d£er produkten. - een aanval over te gaan. Reeds onder I Wordt vrijgesteld van de taks,, de den oorlog werkten de duizende muni-Jrechtstreeksche verkoop door den tiefabrieken in volle rendement gedu-1 voortbrenger aan den particulier-ver- bruiker, de forfaitaire taks zijnde enkel [toepasselijk op de leveringen aan de I voortverkoopers, alsmede op de ver- Zendingen door de voortbrengers aan hunne bijhuizen. 6. Afschaffing der weeldetaks versie der Belgische Staatsrenten, waar-1 nQg bleven meest al de aanvallen zon de omruilingen en omvormingen, door de inkomsten die de Spaarkas 1 der positieven uitslag. Art. 16. - Worden beschouwd a zich door het beleggen van de haar Welnu, van in vredestijd af is het hebbende de omruiling, de omvormintoevertrouwde gelden, verzekert, zou- onmogelijk aan gelijk welk land een of de renteverlaging onder de aangeden verminderd worden, kunnen wij voldoende stock munitie te vervaardi- geind bij de bron op de pneus voor duide voorwaarden aangenomen de eithans het volgende mededeelen gen om eenen oorlog van meer dan automobielen. genaars van effecten aan toonder en dt De Algemeene Raad der Spaarkas, drie maanden vol te houden. Wij weten 7 Afschaffing der weeldetaks titularissen van inschrijvingen op naanheeft een vergadering gehouden om na wel dat Duitschland in de laatste tijden I 9 t h op de breiwerkartikelen in van al de in vorige arikelen bedoeldete gaan of, in verband met de conversie veel koper, katoen en andere-grond- kunstmatige zijde, op de weefsels in categories die hun effecten of inschrijder renten, de interestvoet, door de sto ff en heeft opgekocht, maar dat alles kunstmatige zijde en in gemerceriseerd vingsbewijzen niet op de National«3paarkas aan haar inleggers verleend, ;s niet voldoende om gedurende lange I katoen, behoudens wat betreft fluweel Bank zullen hebben ingeleverd binnerfdet zou moeten gewijzigd worden. maanden eenen oorlog van grooten I pluis> Qp katoenen fluweel en pluis den termijn en onder de voorwaarden De Spaarkas meldt dat de vermin- stijl vol te houden. Vergeten wij niet l de stoffeerweefsels en -vilten, be- welke bij Koninklijk Besluit zullen wor dering der rendeering van een gering dat Duitschland met herbewapend is houdens deze in wol of natuurlijke zijde den vastgesteld gedeelte van de portefeuille der Kas, I op zee, en dat dus alle bevoorrading zuiver Qf vermengs, en op mekanieke De datum van teruggave van de in-wegens de conversie der renten, niet langs deze zijde als volstrekt onmo- geleverde stukken wordt later bij Ko-belangrijk genoeg zou zijn om een ver- gelijk dient te worden uitgeschakeld ninklijk Besluit vastgesteld. laging van den aan haar inleggers ver- Engeland zal er overigens wel voor Art. 1 7. - De rente van de ongeruildeg«eden interest te wettigen. zorgen, dat het Bntsche Rijk meester of omgevormde stukken wordt tot en Betreffende den interestvoet en de blijve met alleen op zee maar tevens met 15 Mei 1935 op den oorsnronke- viorwaarden waaronder aan de in eg Un de lucht. M lijken voet behouden. g-rs interest verleend wordt, is er dus Wij zijn het eens met den Neder Art. 18. - De omgeruilde obligaties fregenaamd niets veranderd en zal er landschen schrijver, dat de oorlog op aan toonder van de in art 6 vermelde P'k niets veranderd worden. j deze dagen niet te vreezen ls en Mtbaar zijn. tief zou verbrokkeld en verdeeld wor- DRINKT 'T ZWIJNLANDS BIER den onder de andere Europeesche mo- kjeintj leeningen en de in art 1 4 bedoelde om-f Aldus luidt de beslissing van den I uitgebreiderMe militaire techniek wordt geruilde vijfjarige obligaties blijven Agemeenen Raad. De portefeuil eder hoe moeilijker het zal zijn voor een voorloopig in omloop, als vejrtegen- Siaarkas alleen bedraagt mi ïar 1 land van zijn -ansen te wa„en woordigende het nominaaal bedrag, waronder 3 milliars Belgische renten, nieuwen offensieven oorlog, vermeerderd met de vergoeding, van Sechts een gedeelte dezer beleggingen Duitschland weet dat wanneer het de obligaties der ad 4 t.h. geünificeerde nmelijk de renten waarvan de interest nogmaals eenen oorlog moest inzetten schuld, waarop ze recht geven. Zij wor- h.oger is dan 4 zou voor conversie en verliezen, het Reich ditmaal dehni- den later door definitieve obligaties van deze zelfde schuld vervangen. De omgevormde obligaties van de in artikel 9 bedoelde lotenleeningen wor den voorloopig in omloop behouden voor haar nominale waarde vermeer derd met de bij het kapitaal gevoegde vergoeding van 5 t.h. ze worden door nieuwe effecten vervangen wanneer de tijdsomstandigheden dit mogelijk ma ken. De preferente aandeelen met ver laagde rente van de Nationale Maat schappij van Belgische Spoorwegen, worden in omloop behouden edoch, vertegenwoordigen de 6 t.h. preferente aandeelen buiten hun eigen nominaal kapitaal, dat van de vergoeding in ad 4 t.b. geünificeerde schuld, 1reeks, waarop zij recht geven, tot het tijdstip waarop de met die vergoeding overeen- borduurwerk. Al deze produkten zijn voortaan on derworpen aan het gewoon regiem der weefsels (forfaitaire taks van 5 t. H.) Een overgangsbepaling laat den ver- kooper toe de algeheele taks van 5 t.h. in rekening te brengen aan zijnen koo- per voor de in loop zijnde' overeen komsten. ZONDERLINGE NESTEN. Meer dan een brievenbus is in den omtrek van Brussel, door- de meesjes1 verkozen tot woonst voor hen en hun 5 FR. 2 FR. I FR. 0.50 FR. ZILVER ZILVER ZILVER ZILVER 12.00 FR. 4.00 FR. 2.00 FR. 1.00 FR. U kunt eiken dag uitwisselen bij CAFE DES ALLIES Yperstraat, 3, Poperinghe (b.d. Markt) Beleefd aanbevolen, H. FRANKFORT, 84b, Kapellestraat, OOSTENDE. Igendheden. Hitier kan wel wat bedreigen, maar |zal denkelijk nooit tot daden durven overgaan. Laat ons dus het beste Kopen. B. -SF Men vraagt zich af hoe deze vogel tjes zulke zonderlinge plaatsen kunnen uitkiezen om er hun nest op te bouwen. Verleden week schreef een engelsch blad dat een koppel merels Hun nest hadden gebouwd op de ressorts yan een wagon, staande op een afgekeurde baan van den ijzerweg. De zeeraven verkiezen bij voorkeur de wrakken van op de rotsen verstelde schepen. In Mei 1916, tijdens den oorlog, za gen we in een engelsche loöpgracht, voorbij Poperinge, een koppel meesjes die, zonder zich te bekommeren, om het geknetter der mitrailleuzen- en het ontploffen der obussen, rustig elf klein tjes opkweekten in het paviljoen van eencalarm-sireen,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1935 | | pagina 1