U i\a de Schending van hel Locarno-Verdrag Hitier zal tegenvoorstellen doen op 3 1 Maai t. Bij de Onthullingen van Rex. Het Liberalisme en het Vredes-Probleem. ABONNEMENTEN 30 fr. I Men abonneert op alle belgische postkantooren. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT sm IDEEN EN DOCUMENTEN. jwiE brengt er °ns een nieuw 16 JAAR. NUMMER 13. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 29 MAART 1936. POPERMGHE 1 Jaar, per pos-t 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika Losse Nummers 0.25 fr. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat Ken bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. ei) van den mental De toegevingen van Frankrijk. Het Engelsch ministerie van Buiten landsche Zaken heeft uit eigen bewe ging een dubbel kommentaar op de voorstellen van de Locarno-landen la ten verschijnen. Eenerzijds wordt er de aandacht op gevestigd, dat opmer kingen van Duitsche zijde kunnen on derzocht worden. Anderzijds wordt verklaard, dat de internationale poli ciemacht ten slotte slechts gedurende enkele weken in het Rijngebied zou verblijven. De aandacht wordt ook gevestigd op de toegevingen welke Frankrijk ge durende de onderhandelingen heeft ge daan. Deze zijn volgens de Franschen zelf 1. Frankrijk is niet overgegaan tot een rechtstreeksche aktie, zooals het meent dat het gerechtigd was 2. Frankrijk heeft verzaakt aan de sankties 3. Het heeft eraan verzaakt de te rugtrekking van de Duitsche troepen uit het Rijngebied te eischen 4. Het is bereid het Fransch-Rus- sisch verdrag te vernietigen, indien de uitspraak van het Internationaal Ge rechtshof te zijnen nadeele uitvalt 3. Het zou de terugtrekking van de Duitsche troepen uit het Rijngebied niet eischen, indien het Internationaal Gerechtshof te zijnen voordeele uit spraak doet. De eventueele terugtrekking der Duitsche troepen. Aan minister Eden wordt een ver klaring toegekend volgens dewelke het Reich niet zou worden verzocht zijn troepen terug te trekken uit het Rijnge bied. In politieke en diplomatieke kringen te Londen wordt deze bewering tegen gesproken. Duitschland zou in Rijn land de huidige troepenmacht mogen behouden, maar de vier overige Locar- nolanden zullen het Reich verzoeken zijn troepen twintig kilometer terug te trekken op die wijze, dat er tusschen Frankrijk, Belgie en Duitschland een onzijdige strook zou worden aange legd, die zal worden bezet door inter nationale troepen, in het bijzonder dcor Deensche en Skandinaafsche. Duitschland voor belangrijke Economische Moeilijkheden. Dr. Schacht, minister van Economie thans op zijde gehouden zou er bij kanselier Hitelr op gewezen heb ben, dat het noodzakelijk is vóór Pa- schen uit de huidige diplomatische cri sis te geraken. inderdaad veronderstelt de bevoor rading van Duitschland in grondstoffen een normalen gang van de handelsuit wisselingen en die is ten zeerste be dreigd door de buitenlandsche span ning. Men bekent, in de Duitsche eco nomische middens, dat de nijverheid slechts in grondstoffen gedekt is, tot Paschen. Indien de toestand ernstig moest worden, zou men moeten afrekenen met voedingsbeperkingen en een ver ergering van den socialen toestand. Sedert een veertiental dagen doen geruchten over devaluatie van de mark de ronde in het binnenland, trots alle officieele logenstraffingen. De Duitsche bladen hebben onder lijnd, dat het memorandum geen ulti matum is, maar eenvoudig een basis tct onderhandeling. De Duitsche onderhandelaar zal nu trachten de volledige draagkracht van het voldongen feit van 7 Maart te be houden. In de nationaal-socialistische middens is men de meening toegedaan, dat tijdwinst de Duitsche positie ver sterkt. Het is stellig dat men te Berlijn re kent op de onzekerheden van de Brit- cché opinie en op de moeilijkheden om s: el het Italiaansch-Ethiopisch conflict te regelen. De nazi-pers onderlijnt eveneens den verkiezingsstrijd, die gaat begonnen worden in Frankrijk. Nochtans beschouwen de politieke middens van Duitschland de crisis als zeer ernstig. In de Vereenigde Staten vreest men voor een Europeeschen oorlog. Senator Pittman, voorzitter van de Senaatskommissie voor buitenlandsche zaken van Amerika heeft in een radio rede verklaard, dat volgens hem Eu ropa aan den drempel staat van een oorlog, die zonder twijfel de verschrik kelijkste zal zijn uit de gansche ge schiedenis. Om Amerika te vrijwaren, moet dan ook volgens Pittman, de onzijdigheids- wet steunen op een vloot en een lucht macht, die huns gelijke niet hebben in de gansche wereld. Wat Japan betreft verklaarde Pittman dat dit land het verdrag der negen mogendheden, waarbij de onschendbaarheid van Chi na gewaarborgd wordt, brutaal ver kracht heeft. En van den Volkenbond zegde Pitt man, dat die er wel in geslaagd was enkele geschillen van tweeden rang, welke tot een oorlog hadden kunnen leiden, bij te leggen,maar gansch mach teloos was gebleken om zijn beslissin gen op te dringen aan machtiger na ties. Het staat overigens vast, dat som mige leden van den Volkenbond wel bereid zijn sankties toe te passen te gen een aanrander, maar ook dat wei nigen een oorlog zouden aangaan om dien aanrander te straffen. Lord Halifax roemt de gematigdheid der Franschen en Belgen. In eene rede verklaarde Lord Hali fax dat het Engesch publiek zich nog niet ten volle rekenschap geeft hoe de methoden van Duitschland het inter nationaal vertrouwen hebben geschokt. Hij deed uitschijnen dat Duitschland er alles zou bij winnen, indien het zijn zaak met reden in plaats van met ge weld wilde regelen. Verder zette hij voor zijne toehoor ders de redenen uiteen, om dewelke de reaktie van Frankrijk en van Belgie heftiger was dan deze van het Engelsch publiek en hij onderlijnde het feit dat deze twee naties door hunne toegevin gen, machtig veel hadden bijgedragen tot het behoud van den vrede. Sprekende over de voorstellen aan Duitschland gericht, door de vier Lo- carnomogendheden, zegde lord Hali fax onder meer.: Ik hoef het niet te verduiken dat wij aan Duitschland een lastige zaak hebben gevraagd. Doch alles wel inge zien is het Duitschland dat de voor waarden heeft doen ontstaan, in de welke de stevigheid van Europa aan 't wankelen werd gebracht, en het was, in deze voorwaarden dan ook niet te veel aan het Reich te vragen dat het zou toestemmen in deze lastige bijdra ge. Ik wilde haast zeggen dat het juist is omdat deze bijdrage zoo lastig valt, dat zij het Reich in staat stelt blijk te geven van een gebaar, waardoor het Europeesch vertrouwen zou terugkee- ren en meer te doen dan iemand van ons, juist om de toekomst te verzeke ren van den Europeeschen vrede Duitschland bouwt versterkte stellingen in het Rijngebied. Men meldt uit Amsterdam, dat vol gens berichten uit goede Duitsche bron die aldaar toekwamen, de arbeidsdienst in de herbezette Rijngebieden versterkt werd. Men is insgelijks met het bou wen van verschillende versterkte stel lingen begonnen, in volle veld. De reserve-officieren werden per te Iegram binnengeroepen. Duitsche Vliegtuigen boven Fransch Gebied. Maandag morgen vlogen twee Duit sche vliegtuigen zeer laag boven de voorsteden van Straatsburg. Daar ze slechts een 50tal meter hoog waren, heeft men kunnen vaststellen, dat het militaire toestellen waren waar van de nummers werden opgeteekend. Die vliegtuigen waren ontegenspre kelijk gekomen om fotos te nemen. Anderzijds heeft een Duitsche een dekker, die van Pirmazens kwam om i 7 uur, het gehucht Windof overvlo gen. Er werd geen enkele landing ge meld op de vliegvelden van de streek. HET ANTWOORD VAN DUITSCHLAND. Het memorandum der Locarnolanden onaanvaardbaar. Dinsdag avond is M. von Ribbentrop te Londen aangekomen, en hij had aan stonds een onderhoud met de andere Duitsche afgevaardigden bij den Vol kenbondsraad, die hij op de hoogte heeft gebracht van de besprekingen welke hij te Berlijn had gevoerd met de leiders van de Duitsche regeeririg. In gezelschap van twee deskundigen der Duitsch,e afvaardiging begaf M. von Ribbentrop zich rond 8 uur naar het Foreign Office, waar hij een lang durig onderhoud had met M. Eden, aan wie hij het voorloopig antwoord ter hand stelde van de Reichsregee- ring op de voorstellen van de Locarno- mogendheden. Waarop 't Antwoord feitelijk neerkomt Het Duitsche antwoord kan in de vier volgende punten worden samen gevat 1Duitschland weigert zijn troepen uit het Rijnland terug te trekken. 2. Duitschland weigert met de an dere mogendheden te onderhandelen op een voet van ongelijkheid, maar verklaart getrouw te blijven aan zijn vredesvoorstellen, op grondslag van zijn terugkeer tot de volledige soeve reiniteit. 3. De voorstellen, door minister Eden aan de Duitsche afvaardiging overhandigd, -zijn gegi undvea erj?"gc j* nieuwe vernedering van een groote mo gendheid en op de ongelijkheid van Duitschland met de andere mogend heden. 4. Het aanvaarden van dergelijke voorstellen zou voor de Duitsche re geering gelijkstaan met het deelnemen aan een nieuwe verandering van haar volk. Dergelijke aanvaarding is dus ook onmogelijk. Duitschland zal nieuwe voorstellen doen op 31 Maart. Indien Duitschland zich dus verplicht ziet, wegens de verschillende punten welke de eer en de rechtsgeleerdheid der Duitsche natie aanraken, de voor stellen van de Locarno-mogendheden te verwerpen, toch wil het Reich gezien de verantwoordelijkheid,die het draagt ten opzichte van de latere bestemming van de andere Europeesche volkeren, gevolg geven aan de ingevingen van de Engelsche regeering het zijne bij te dragen voor de regeling van deze Eu ropeesche kwestie, door nieuwe voor stellen te doen. M. von Ribbentrop werd op 24 Maart opnieuw naar Londen gezonden om mondelings enkele zeer belangrijke kwesties op te helderen. De Duitsche regeering zal op Dinsdag 31 Maart, haar in bijzonderheden uitgewerkte standpunt, alsmede positieve voorstel len, onderwerpen aan de Engelsche re geering. De deur blijft open voor verdere Onderhandelingen. Volgens de Daily Telegraph zou den de Duitsche tegenvoorstellen de deur openlaten voor verdere onderhan delingen. Het moet mogelijk zijn, zoo schrijft het blad, die onderhandelingen in een richting te doen, die leidt naar het vestigen van een lang tijdperk van vrede in West-Europa, waarover Duitschland zoo voldaan zou zijn als de anderen landen. Moet Duitschland echter weigeren een houding van «goede nabuurschap» aan te nemen, dan zouden de Wester- sche mogendheden onder elkaar de veiligheid te verzekeren hebben. M. Flandin zal niet naar Londen weer- keeren, om over Duitsche tegen voorstellen te onderhandelen. Als gevolg op de verklaringen welke Maandag door M. Eden in het Lager huis gedaan werden en die de moge lijkheid van een onderhandeling voort gaande op de tegenvoorstellen van Duitschland lieten doorschijnen, was men Maandag avond in de bevoegde kringen te Parijs van meening dat Frankrijk in geen geval zal terugkomen op het akkoord, dat verwezenlijkt werd door de vier landen die Locarno trouw bleven. Parijs kan zijn welbepaalde en vaste gedragslijn hoegenaamd niet wijzigen. De verklaring van M. Flandin in de Fransche Kamer toont genoeg aan, dat de regeering de aan Duitschland geda ne voorstellen als 'n geheel beschouwt. M. Flandin meent dat ze in hun geheel moeten aanvaard of verworpen wor den. Onder geen voorwendsel is hij bereid naar Londen terug te keeren in het geval, dat Engeland toegevingen zou willen doen. Ten andere M. Flan din heeft Dinsdag Parijs verlaten om eenige dagen in zijn verkiezingsom schrijving door te brengen met het oog op de aanstaande wetgevende verkie zingen. Het einde der diplomatieke onderhandelingen te Londen. Na twee weken vruchtbare bespre kingen, zijn de diplomatieke onder handelingen Dinsdag avond geëindigd te Londen. De eerste periode der be sprekingen was op I 9 Maart geëindigd met het sluiten van het akkoord tus schen de vier getrouw gebleven Lo carno-mogendheden over de te treffen maatregelen in verband met de schen ding van het verdrag door Duitschland Sedert verleden Vrijda wachtte de Raad op de reaktie van Duitschland, om zich eerst dan bezig te houden met de aanbevelingen der Locarno-mo gendheden. Dinsdag namiddag nu heeft M.Bruce aan zijne kollegas voorgesteld, hunne werkzaamheden te verdagen en later voort te zetten te Genève, om de vier Locarno-mogendheden toe te laten hun besprekingen voort te zetten. Aldus is Duitschland dat, om naar Londen te willen komen, allerlei voorwaarden had gesteld, welke ten andere verworpen werden, veroordeeld geworden,onmid dellijk nadat het gepoogd had zijn Jj|achtsgreep te rechtvaardigen. de 'Raad ajii Dunsel. land een tweede les van internationale hoffelijkheid gegeven, door te weigeren nog langer op zijne welwillendheid te wachten. Het woord is nu aan de Locarnolanden Thans behoort het aan de Locarno landen te beslissen welk gevolg zij nu schikken te geven aan het antwoord van het Reich en dan nog zullen zij het slechts kunnen doen na 31 Maart, eens dat de Duitsche kiezingen achter den rug zijn, daar deze datum door kanselier Hitier zelf is bepaald voor de overhandiging zijner tegenvoorstel len. Deze onderhandelingen zullen na tuurlijk langs diplomatieken weg voort gezet worden. Doch, zoolang deze be sprekingen duren en na de onderhan delingen van M. Eden over de aan bevelingen der vier blijft het akkoord van Londen van 20 Maart van kracht tusschen de drie mogendheden die het geteekend hebben Engeland, Frank rijk en Belgie. Aldus zullen de onderhandelingen kunnen beginnen tusschen de legersta ven ten einde de technische voor waarden voor te bereiden, in dewelke de verbintenissen zouden uitgevoerd worden in geval van een niet veroor zaakten aanval De vier mogendheden, die niet, zoo als Duitschland, het Locarnoverdrag opgezegd hebben, beschouwen zich im mers nog steeds gebonden door zijne verplichtingen. Zelfs de weigering van de Italiaansche regeering om het ak koord van Londen te bekrachtigen, zou in niets deze verplichtingen kunnen wij zigen. Door geen enkele der vier mo gendheden werd inderdaad eenig voor behoud gemaakt over dergelijke ge beurlijkheid. Waarop Engeland zou aandringen In bevoegde kringen te Londen ver neemt men dat, te oordeelen naar de Duitsche nota, die Dinsdag aan minis ter Eden ter hand werd gesteld, Duitschland er zich nog steeds geen rekenschap schijnt van te geven, dat het er in de eerste plaats op aankomt alvorens zelfs nuttige besprekingen kunnen worden ingezet het vertrou wen te herstellen, dat het door zijn een zijdig optreden schokte. Langs dien kant wacht men nog steeds op elke ernstige verbintenis van Duitsche zijde. Men meent te weten, dat M. Eden in dien zin sprak tot M. von Ribbentrop tijdens de besprekingen, die zij Woens dag namiddag voerden, en dat het in de bedoelingen lag van den minister van Buitenlandsche Zaken Donderdag in het Lagerhuis op het belang te wij zen, dat hij aan deze kwestie hecht AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie, en welke niet rechtstreeks in verband staan met den kiesstrijd. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad et wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. Verschrikkelijk, verpletterend zijn de ver openbaringen, welke de heer Degrelle in zijn fameuoe Rex en in zijn brochuren Ik beschuldig M' Seghers, Minister Van Cauwe- laert, Van de Vyvere, enz. publiceerd Zeer kristelijke katholieke leiders worden in t gedrang gebracht, en op welke manier Het gaat er ons heelemaal niet om Leon De grelle als een soort wonderdoener te beschou wen. Maar als zijn beweringen of slechts een gedeelte ervan waarheid bevatten, dan moeten geloovige menschen al wel een aardig gedacht krijgen van wat kristelijke naastenliefde feitelijk beteekent. We weten al lang, dat er absoluut geen scheiding in feite bestaat tusschen katholieke kerk en ka tholieke partij. We hebben dan ook de beste redenen om te veronderstellen, dat die man datarissen, welke als partij-politiek naar de kamers gezonden worden, ook de beste waar borgen van geloof moeten leveren. En nu zien we juist die leiders, dat kruimken uit van het geloovige Belgie, als echte dieven gebrandmerkt... door een ander katholiek. En dan mogen we terecht wel aan ons Vlaamsche volk de vraag stellen, of het nog lang zal toelaten, dat die schandaal-partij, de klerikale, nog verder het christen geloof als strijdleuze mag voeren in de verkiezingen, Katholieke kiezers, als gij vertegenwoordi gers naar de Kamers zendt, dan ziet ge in hen mannen die oprecht streven naar het ideaal van Christus. Bestaat dan dat kristelijk ideaal in het eigenbelang, bet bestelen van kleine spaarders, het plunderen van de staats kas en de onderlinge onverdraagzaamheid Wordt het nog niet duidelijk, dat geloof politiek heelemaal moeten afgezonderd w en wor den en dat ge juist het minst kristelijk be handeld wordt door die groote bonzen van de klerikale partij. Maar er is nog meer. Wie deed Leon De grelle al die verpletterende dokumentatie over Boerenbond, Segers, Philips, e.a. aan de hand Wie stelt hem finantieel in de moge lijkheid om zijn bezern te hanteeren Uit de keuze van zijn slachtoffers en van dezen, welke hij ongemoeid laat, mogen we haast met zekerheid besluiten, dat het hier geldt de wraak van één katholieke groep te gen den andere. Zouden niet zekere individuen, den poli- tieken dood van hun katholieke collega's ge zworen hebben En zoo hebben we hier weer een prachtig voorbeeld van naastenlief de en katholieke verdraagzaamheid. En luis tert nu goed, dat de dagbladen van die schui mers (altijd volgens Degrelle) ook als goe de pers blijven aangeschreven. Zou het geen tijd worden, heeren katho lieken, dat ge uw aanvallen even ging richten op uw anti-kristen leiders in plaats van te trachten ons Vlaamsche volk wijs te maken dat de liberalen tegen 't geloof zijn De liberalen wenscben de scheiding van kerk en politiek, van kerk en staat. En dat zou maar juist tot klare toestanden leiden, waarmede én de Staat, én de kerk zouden gediend zijn. De katholieken houden aan ver smelting van de twee en zoo brengen ze in déze gevallen, naast hun partij en den Staat, ook het geloof in diskrediet. HILAIRE LAHAYE, Voorz. der L. J.W. van Poperinghe, Ond.-Voorz. van het Alg. Verbond der L. J. W. van West-Vlaanderen. Er zijn nog steeds pacifisten, die den oor log veroordeelen enkel en alleen omdat hij A-' V - - .44-.. L r ,-r rl-è L- - echter schijnt deze philanthropische faktor es van zijn waardë te moeten verliezen, als we tegenwoordig de meening hooren van de bewonderaars van den oorlog. Volgens hen toch verdort de mensch in rede alleen de krijg doet in hem de sluimerende kracht en energie ontwaken. Zij beweren, dat de offers, door den oorlog gevergd, ten volle den prijs van den inzet waard zijn, dat het sneuvelen van miljoenen, de afbranding van gansche steden, de uitmoording van burgers noodzakelijk zijn om de algemeene welvaart en den vooruitgang van het menschdom te bevorderen. Het is nu gansch onmogelijk zulke redeneering te ontzenuwen, als men, zooals de philanthropen, tegen den oorlog niets anders aanvoeren kan, dan dat hij of fers eischt. De liberale kritiek van de oorlogstheorie is heelemaal anders. Zij gaat hiervan uit, dat niet krijg maar vrede de vader is van alle dingen. Datgene wat de mensch vooruitstuwt en hem onderscheidt van het dier is de maat schappelijke samenwerking. Arbeid alleen is opbouwend oorlog brengt slechts stoornis en afbraak. Wij bekampen den krijg niet als zij, die erkennen, dat hij, naast schadelijke, ook nuttige gevolgen kan hebben wij be strijden den oorlog omdat hij SLECHTS scha delijke gevolgen na zich sleept. Het is onze overtuiging, dat een krijg ook voor den over winnaar een euvel is, dat vrede altijd en overal boven oorlog te verkiezen is. Wij ver langen van den machtige geen offer om van den strijd af te zien wij vragen slechts, dat hij zijn waar belang begrijpt en leert verstaan dat vrede ook voor hem, den sterke, evenzoo voordeelig is als voor den zwakke. Voor ons is vrede de vader van alle din- en, omdat wij het nut der arbeidsverdeeling erkennen. Deze immers maakt van het zelf genoegzame individu een wezen, afhankelijk van de medemensehen. De enkelingen zijn tegenwoordig in hun bedrijf gespecialiseerd. Ze zijn niet meer in staat onafhankelijk te even, maar aangewezen op wederzijdsche hulp en samenwerking. Families, gemeenten, staten, die zelf alles voortbrengen, wat noo- dig is voor de bestaansbehoeften van hun le den, bebooren tot het verleden. Er bestaat en voortdurende wisselwerking tusschen de verschillende individuen en tusschen de on derscheiden landen. Welnu de oorlog ver stoort die samenwerking en brengt aldus een ontreddering teweeg, die even nadeelig is voor den overwinnaar als voor den overwon nene. Wat dienen we nu af te leiden uit de liberale opvatting over den vrede Onze liberale plicht legt ons op alle middelen te onderzoeken, die praktisch kunnen leiden tot een uitschakeling van den oorlog of tot ver mindering van de kansen op oorlog. Eén der eerste gevolgen, welke noodzakelijk voort vloeien uit de erkenning van het nut der ar beidsverdeeling, is de afkeer voor het mili tarisme. Als we nu vooropzetten, dat de staten el kaar ekonomisch niet kunnen ontberen, als het voor iederen staat moest vaststaan, dat hij aangewezen is op samenwerking met an dere staten, dan zou iedere gedachte aan sit ij cl msscfic n de 1. dtlti! Jvyüji -;..L *T" men noodzakelijk komen tot een algemeene ontwapening. Laster is het dus te beweren, dat bet liberalisme in dienst staat van het militarisme. Nu is het echter onverantwoor delijk een eenzijdige ontwapening aan te prediken en kleine landen zouden al weinig meer dan een moreelen faktor in de weeg schaal werpen. Het voorbeeld dient dus te komen van de groote staten. Ongelukkiglijk is die kans voorloopig nog miniem. Het libe ralisme immers wordt hardnekkig bestreden, private belangen staan op hét voorplan vre desvoorstellen lijden schipbreuk. En verder is het onbetwistbaar, dat de oorlogsindustrie grootendeels verantwoordelijk is voor den Kuidigen gespannen toestand en voor den onwil der regeeringen. En wij, liberale jongeren, die voor plicht hebben meer dan wie ook, in den dienst te staan van den vrede, dienen onvervaard de nationalisatie van het wapenbèdrijf te eischen. Het blijkt duidelijk, dat de oorlogswoeke raars een groote rol spelen in het aanwak keren der vijandelijkheden tusschen de vol keren. Trouwens kunnen we ons voorstel len, dat vele gezagvoerders, tegelijk aandeel houders der wapennijverheid, kunnen aarze len tusschen hun eigenbelang en de belangen van hun land. Die meening wordt zelfs versterkt, als we uit de verklaringen van Degrelle vernerrien, dat zelfs de zoo laag gevallen socialistische Bank van den Arbeid een pak aandeelen be zat van een fabriek van oorlogsmateriaal. Als zelfs die grootschreeuwers tegen de kanonnenhandelaars spekuleëren op de win sten van de wapenindustrie, dan mogeh we wel eens bedenkelijk achter ona;e oorep, krab ben. Zulke toestanden zijn waarlijk misdadig en dienen zoo vlug mogelijk veranderd te worden. Lang genoeg hebben de' oorlogs woekeraars, om hun boel te doen draaien, natiën tegen elkaar in 't harnas gejaagd lang genoeg hebben zij regeeripgen bein- vloed Het wordt boog tijd, dat de staat deze nijverheid in handen neemt om er den noodigen kontrool over uit te oefenen. Dan zou de regeering steeds weten, waar-dit ma teriaal naar toe gaat, welke de juiste .be stemming er van is. Spekulaties op den oorlog zouden heel wat moeilijker en minder winst gevend worden. Hoezeer wij ook principieel tegen mono polies en staatstusschenkomst gekant zijn, hier dient het hooge belang van den vrede alle andere overwegingen in den schaduw te stellen. Niemand had die uitbreiding van de private oorlogsnijverheid voorzien. Het liberalisme dient te evolueeren ip die rich ting, die het meest kansen biedt op een vreedzaam verkeer tusschen de volkeren. Als we vooropzetten, dat vrede de vader aller dingen is, dan dienen we ook alles on dergeschikt te maken aan het bewerken van den vrede, uit vrees... geen kinderen meer te zien geboren worden. FRANS DE HONDT, Voorzitter L.J.W. Hemiksem. Hoogstudent aan de Rijks-Universiteit. Gent. orgaan der liberale jonge wacht van Hemi- ABONNENT AAN xem. Daarin zult U treffen de artikels van Vriend Frans De Hondt en zijn liberale makkers Hoogstudenten, leiders en voorzit ters der meest roemrijke, Vlaamsche libe rale wachten van Belgie. L.J.W. LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE ifflfeiagfiEfiri

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1936 | | pagina 1