Tegen t Brandgevaar voor Europa boer: voor bsrobpsrenhers 25.000 Frank Prijzen GROOT LIEFDADIGHEIDSFEEST De Boeken te houden door iederen Handelaar. 16' JAAR. NUMMER 33. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 16 OOGST 1936. ABONNEMENTEN NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT GEEN TUSSCHENKOMST BEIDE PARTIJEN ZEGGEN DAT ZE ZICH SLECHTS VERWEREN STAD POPERINGHE. ZATERDAG 15 OOGST 1936, TE 2 i/8 UUR IN HET PARK SANATORIUM DE LOVIE PROGRAMMA AANKONDIGINGEN IDEEN EN DOCUMENTEN. DE JEUGD EN DE SOCIALE BEWEGING. DE LEEST EN VERSPREIDT GAZET VAN POPERINGHE A! de winst gaat naar de noodlij- I den de kostgangers van het Sanatorium. Er mhm mmgmmaaatmiEmssmssasRMijmmm\m SAMENVATTING DER WETTELIJKE REGLEMENTEN. A. HANDELSRECHT. De LEEKENDOM MOET AAN POLITIEK DOEN. in 'iï>nn uur«n»i«»i"»rrrmfmrfiitirir«iniMiiiiiii —n hhiwmiiiihmm— i «n Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 rv* sS. Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. De bijzonderste eigenaardigheid van den Spaansch-Spaanschen oorlog is dat beide partijen in defensieve stellingen staan. Tenminste... zoo zeggen ze zelf, en beider verdedigers over heel de wereld zeggen 't hen achterna. Rebellen zoowel als Volks- fronters beweren dat ze een hun opgedrongen strijd voeren, en het schoonst is wel, dat ze daarin een groot stuk gelijk hebben. Maar nog meer gelijk zouden ze heb ben, indien ze zeiden dat hun oorlog een preventieve is. Zooals overal de strijd tusschen fas cisten en bolsjewieken. Waar een van deze partijen het of fensief tegen de andere neemt, is t ge woonlijk minder omdat ze reeds door de andere aangevallen werd, dan uit vrees om aangevallen en neergeslagen te worden. Uit deze altijd geldige over weging dat de eerste klap dubbel telt. Beide partijen over volstrekt den zelfden kam scheren, zou echter verre van rechtvaardig zijn. De vraag wat was er eerst de kip of het ei, behoeft voor het fascisme en het bolsjewisme niet gesteld. Wanneer eenmaal door Rusland het voorbeeld van de dictatuur van het proletari aat geleverd was, mocht iedere be tuiging van sympathie voor dit regiem in de andere staten, en vooral iedere poging om het ook in 't eigen land in te stellen, door de tegenpartijen als een bedreiging worden beschouwd, en in landen als Italië en Duitschland heb ben de communisten en hun naloopers TcT&SckJSs zichzëlven te wijten gehad,' nale onderhandelaars vóór en boven alles behooren door te dringen, dat een nieuwe oorlog slechts overwonnenen nalaten zou, en dat zij allen dus even zeer bezield moeten zijn door den vas ten wil om den vrede te bewaren als moesten zij tezamen middelen beramen tegen een nieuwen Zondvloed, waar door heel de menschheid met vernieti ging werd bedreigd. Of, om nog een andere, nader bij de hand liggende vergelijking te ge bruiken Op elke internationale con ference hebben de staatslieden zichzel- ven en elkaar te beschouwen als afge vaardigden van bemaning en pasagiers van een schip, waarop in verschillende luiken brand is uitgebroken, terwijl het een zware lading springstoffen aan boord heeft. Met dit beeld voor oogen, zullen ze dan wellicht zeiven begrijpen, hoe ijdel alle pretentie en stijfhoofdigheid op het punt van nationale eer en prestige, bij zulke palabers zijn. Hoe de diplo matieke finasserijen op dit moment ge lijken aan 't spel op een schakbord, dat op een dynamiet zou staan. In dit bijzondere geval van Spanje staan regeeringen tegenover elkaar, die uit den aard van t conflict-zelf, partij gekozen hebben, en niets laat zich dus gemakkelijker begrijpen, dan dat eiken hunner de verzekering wil hebben, dat, indien hij zich van alle hulpverleening aan de partij, die zijn sympathie heeft, onthoudt al de anderen netzelfde zul len doen. (O. L. VROUW HEMELVAART) Zoo is het te verstaan, dat het Fransch gouvernement, dat met zijn hart natuurlijk aan cie zijde van het Frente-popular staat1 eh in "*ëén indien ze tenslotte zeiven een tyrannie moeten ondergaan, zooals zij er hun tegenstanders eene toegedacht en be reid hadden. Maar nu zouden we ons bijna dur ven wagen aan deze paradoks dat het bolsjewisme minder ontstaat uit de be hoefte om te heerschen en te bevelen dan uit deze om te gehoorzamen, als we toch, zoowel in Italië als in Duitschland, zien, hoe gauw en gemak kelijk dezelfde volksmassas, die op weinig na reeds de dictatuur van het proletariaat hadden kunnen vestigen, zich in de fascistische dictatuur hebben geschikt wat zeggen we er blij en trotsch mee zijn Waaruit zou te besluiten wezen, dat de redelijke schepselen Gods nog nooit zooveel gelijkenis hebben ver toond met de kikkers, die een koning vroegen en den reiger kregen, als in dezen gezelligen tijd. En welk regiem ook uit den tegen- woordigen chaos in Spanje moge groei en, zeker is, dat het in elk geval het regiem van den reiger in Kikkerland zal zijn. Dat moeten de Spanjaards nu zeiven maar weten. Voor 't overige van de menschheid is de groote zorg, dat de brand, dien ze in hun huis gesticht heb ben, niet naar de buren overslaat, en het is al een goed ding, dat het voorstel van de Fransche regeering aan de meest bedreigde dezer buren, om teza men maatregelen te nemen tegen het rondgrijpen van de vlammen, niet slechts door Engeland, maar ook door Duitschland en door Italië met instem ming ontvangen geworden is. Mocht het tot een conferentie onder deze vier landen komen misschien wel met Portugal erbij speciaal met het oog op het Spaansche brandgevaar dan zou hij die met de leiding der de batten vereerd werd, wel deze vooraf- gaandelijke kwestie mogen stellen Mijne heeren, zijn we t er allen over eens, dat een oorlog, onder welke omstandigheden of met welke doelein den ook, het ergste is, wat de mensch heid zou kunnen overkomen, dan moe ten we 't er logischerwijze evenzeer over eens zijn, dat iedere oplossing, die wij aan onze tegenwoordige geschil len geven kunnen, en iedere scha de die wij er zouden kunnen door lij den, in alle gevallen verkieslijk zijn boven een oorlog. En... op alle internationale confe renties om te beginnen reeds op de ontworpen bijeenkomst te Brussel, tot reparatie van het Locarno.-front, zou deze kwestie wel voorafgaandelijk mo gen worden gesteld. Flet zou trouwens tot alle internatio Afvallingskoers Snelheidskoers 80 Km. Koers op eigen krachten. MET VERZEKERDE DEELNAME DER VOLGENDE RENNERS uit de Ronde van Frankrijk Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie, en welke niet rechtstreeks in verband staan met den kiesstrijd. Deaie artikels verplichten geenszins de bedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. S Y L V E E R M AES, de Overwinnaar der Ronde van Frankrijk KAREL KAERS, Oud-Wereldkampioen, kan didaat te Bern GUST. DELOOR, Overwinnaar van de Ronde van Spanje ALF. DELOOR, die prachtig werk leverde in de Ronden van Spanje en Zwitserland; EMÏLE DECROIX, Overwinnaar van de Ronde van Belgie 1936 GAST ON REBRY, Overwinnaar van Parijs- Robaais, Ronde van Vlaanderen, enz. JEF DEMUYSERE, Overwinnaar van Milaan- San Remo, vierde in het Kampioenschap van Belgie MARCEL KINT, Kampioen van Vlaanderen en een der beste renners uit de Ronde van Frankrijk FRANS NEUVILLE, een der beste klimmers CYR. VANOVERBERGHE, Overwinnaar van den Omloop van Morbihan ALBERT HENDRICKX, de Revelatie van het voor-seizoen ALF. GHESQU1ERE, Overwinnaar van het Cyclo-Cross Kampioenschap van West- Viaanderen L. TEERLYNCK, de hoop van 't Noorden. JULIEN VERVAECKE, die al de klassieke koersen won BARTHELEMY, Overwinnaar van Parijs- Brussel ALB. BEKAERT, Overwinnaar van Luik- Bastenaken-Luik EM. VANDEPITTE, JULES LOWIE, GER. DESMEDT, MAUR. DECORTE, CONSTANT DYZERS, REM1 CAPPOEN, LUCIEN STOR ME, GASTON DENYS, MICHEL GOUWY. PLAATSEN 5, 10, 15 FRANK. Leden van Supporters-club Poperinghe-Sportief en van de Vèlo-Club Vlaamsche Bergstreek genieten rangsverhooging. De koers wordt betwist op een nieuw aan gelegde ringbaan van 1.850 meters de aan komst zal plaats hebben in een rechte baan van 400 meters lang. Gezien het edel doel der inrichters is heel De West- het bedrag, na afhouding der onkosten, af te geven tot steun der noodlijdende Kost gangers van het Sanatorium, zal elkeen het zijne er willen aan toebrengen om dit werk te steunen. De koers begint te 2 /i u. stipt hij wordt betwist op een best aange legde ronde baan van 1.850 m. met een rechte aankomstlijn van 10 met. breed en 400 met. lang. Alle autos van bijzonderen zullen te winning van de Spaansche fascisten een gevaar voor zijn eigen leven mag zien, zijn verbintenis om geen wapens aan de regeering van Madrid te verschaffen dat Italië en Duitschland er evenmin leveren aan de fascistische opstande lingen, met wie zoowel Rome als Ber lijn natuurlijk moeten sympathiseeren. Maar dan hebben we evenzeer te be grijpen, dat Rome en Berlijn, buiten Frankrijk en Engeland nog een vijfden belanghebbende in zulk een con tract willen betrekken diegene name lijk welke het minst van allen, een ge heim van zijn sympathieën in deze kwestie maakt Soviet-Rusland. Indien Rusland erop rekent, dat een overwinning van het h rente-popular, na een erbarmelooze uitmoording van alle oppositie, 't begin zou beteekenen van een totale verplettering, ook van alle anti-bolsjewlsmin de andere landen van Westelijk Europa, dan is wel bet minste wat Mussolini en Hitier eischcn kunnen, als voorwaa.de van Hun ont houding, dat ook Moscou met zijn hulpverleeniiig aan de communisten en anarchisten in Spanje ophoudt. En, indien het waar mocht zijn, dat de Fransche regeering zich reeds met 'n dergelijk verzoek tot Moscou gericht heeft, dan mogen we er wel zeer sterk benieuwd naar zijn, welk antwoord zij zal ontvangen. Zoo sterk benieuwd Och neen. De afloop van deze onderhandelingen laat zich niet zoo moeilijk voorspellen Hij staat reeds klaar gedoodverfd in deze uitspraak van de Italiaansche Tribuna dat de niet-interventie een princiep is, krachtens hetwelk een Staat zich in vredestijd onthoudt van last te berokkenen aan een gevestigd gouvernement en van het verleenen van steun aan de tegenstanders van dit gouvernement, maar dat dit princiep daarom de private personen en orga nismen niet beletten kan, één der strij dende partijen te helpen, daar de Staat niet de rechterlijke middelen bezit om zulks te verhinderen Wat dan beteekent, dat alle betrok ken gouvernementen misschien wel de verbintenis zullen aangaan, om geen der partijen in Spanje te helpen met wapens of met geld, maar tevens ver klaren dat zij niet bij machte zullen zijn om het zenden van hulp aan een der partijen in Spanje door particulie ren in hun land te beletten. N. G. Poperinghe afgeleid worden langs de 111 EU Dnr i f om T<<; Fn..L— over- rjg rijden langs de poort op den Ca-1 nada »-hoek. De autos zullen in het inrichter» op talrijke opkomst. zullen willen afstappen tegen de poort daar zullen zij kunnen de kaarten koo- pen die zij begeeren en gemakkelijk op hunne plaats geraken. Prijzen der plaatsen 5, 10, 15 fr. Gezien dit liefdadig doel, hopen de park toegelaten worden enkel met den geleider. De ander inzittende personen Op Zaterdag 15 Oogst zullen ook kaarten 't Jagershof en In den Keizelaar zal ten andere, met de 28 ingeschreven renners, goed sport geleverd worden, te verkrijgen zijn ter herbergen In De eerste verplichting van ieder han delaar is de voorgeschreven boeken te houden en een regelmatige boekhou ding te hebben. Belang van de boekhouding zijn toestand juist kennen den gang der zaken dag per dag kunnen volgen juist winst en verlies kunnen bereke- n verklaring gemakkelijker opma ken de bedragen worden door de boekhouding aangegeven gebruiken als bewijs in rechten. De verplichte boeken zijn Briefkopieboek kopij van al de brieven en telegrammen. Dagboek dag per dag, al de ver richtingen van den handel schulden schuldvorderingen verrichtingen van zijn handel negociaties, accep taties of endossementen van effecten betalingen en ontvangsten al hetgeen zijn toestand wijzigt. Maand per maand verteer voor persoonlijk gebruik, huishouden (glo baal bedrag, zonder détail). Inventarisboek waarin de inven taris ingeschreven wordt. Ieder jaar, onderhandsch, moet worden opgemaakt een inventaris. Inventaris opsomming van al de bezittingen (actief) en al de schulden (passief) die het vermogen (bedrijfs kapitaal) van den handelaar uitmaken. Formaliteiten nummering brief kopieboek, dagboek, inventaris, visa, en paraaf nummering (cóte) num mer op ieder blad nummer in volle letters op eerste en laatste blad. Visa formuul aangevende datum van opening aantal bladen gebruik van het register naam van den han delaar. Paraaf en kortteekening beginlet ters van den naam van den rechter, burgemeester of schepene of stempel van handelsrechtbank, gemeente. Visa-paraaf door rechter van han delsrechtbank, burgemeester of sche- de laatste inschrijving. Bewijskracht der boeken, handelsboeken regelmatig gehouden, kunnen door de rechtbank aanvaard worden als bewijs tegen handelaars voor handelsfeiten. Onregelmatige handelsboeken (niel onderworpen aan de formaliteiten) kunnen niet worden gebruikt in rech ten ten voordeele van deze die ze heeft gehouden. Mededeeling en openlegging der boeken. Mededeeling aan de tegenpartij, van nemen in hun beperkte gevallen geven der boeken die er mag kennis geheel (slechts in faillissement, ver pene, gratis. Houden en bewaren der boeken De boeken worden gehouden per orde belasting te verzekeren de van datum, zonder wit, leemten, door- registers houden deeling van vennootschap, successie). Openlegging Voorlegging der boe ken en geraadpleegd worden op een speciaal punt en op een bepaald folio. Openlegging of mededeeling kan niet alleen geeischt van de verplichte boeken, maar ook van de andere boe ken, documenten, stukken, die de uit spraak van de rechtbank kunnen be palen. De rechtbank handelt willekeu rig om voorlegging van de boeken te bevelen of te weigeren. Zijn besluit is zelfs niet vatbaar voor verbreking. Sankties van onregelmatig bijgehou den handelsboeken. a) Gebrek of onregelmatigheid der boeken ontneemt aan den bandelaar het voordeel van bewijs van contestatie met klanten of leveranciers het schept zelfs tegen hem een ongunstig vermoe den dat hem schaadt in de oogen van de rechtbank, hetzij als aanvrager, het zij als verdediger. b) Gebrek of onregelmatigheid van boeken, of nog wanneer ze den we kelijken passieven of actieven toestand niet weergeven, kunnen bij faillisse ment de eenvoudige bankroet me brengen. B. ZEGELRECHT. Op straf eener boete van 500 fr. tot 5000 frank verbeurd telkenmale de overtreding vastgesteld wordt, moe ten de handelaars om de heffing der volgende Het is een dringende noodzakelijkheid de iaugd, en in t bijzonder de Vrijzinnige Wer- ke rsjeugd, te wijzen op de noodzakelijkheid van een gezonde Demokratie, van een Volks- politielc, vrij van alle dogma, vrij van alle vreemde inmenging. Een Demokratie gebo ren uit het volk en geleid door het volk, voor het volk. Dat i3 de grondtheais van onze Sociale jeugdpolitiek, dat is het doel nage streefd door onze Volksgezinde Jeugdgroe pen. GEZONDE DEMOKRATIE. Als wij liet over gezonde Demokratie heb ben, dan denken wij steeds aan den heer PAUL JANSON, de groote Liberale Staats man, de talentvolle redenaar, de vader van de Demokratie. Want inderdaad, als hij in volle vergadering van de Kamer van Volks vertegenwoordigers uitriep Moest een Li beraal er aan denken den Katholieken Gods dienst te vervolgen, dan zou ik de eerste zijn, om, ten teeken van protest, ter kerk te gaan Dan was het ook hij die optrad ten voor deele van het Algemeen Stemrecht «Een man, één stem Het was dank aan zijn bemoeiingen, dank aan zijn invloed, dat de werklieden het ver- eenigingsrecht en het Stakingsrecht verover den. Dat is gezonde Demokratie voeren ten voordeele van het Volk, ten voordeele van de werkende klasse. En wij gaan er fier op vol gelingen te zijn van een zoo verdienstelijk Staatsman, die terecht den naam verwierf van De Vader der Demokratie HET ONTSTAAN DER VAKBONDEN. Door het erkennen van het Vereeni- gingsrecht kregen de werklieden een wapen in handen, waardoor zij een sterke macht konden worden. En zoo kwamen, meer dan een halve eeuw geleden, de Vakbonden tot stand. De medezeggenschap van «het Volk moest verbetering brengen in het lot van den werk man. En inderdaad er is verbetering geko- organisaties, wist, in veêF gevallen haar lot te verbeteren Hoogere loonen en verkorte arbeids uur in gezondere werkvoorwaarden. Het bouwen van goedkoope woningen en bet toekennen van kostelooze ouderdoms pensioenen. Verzekering tegen onvrijwillige werk loosheid en steun en solidariteit in geval van werkstaking. Jammer genoeg werd die machtige bewe ging aangetast door de kwaal der Partijpo- litie k, welke al te dikwijls in een gemeene dorpspolitiek ontaarde. Het volk kon zijn volle macht niet doen lden omdat het verdeeld werd in par tijen omdat het niet de gelegenheid kreeg te ijveren voor zijn eigen zuivere belangen omdat het alleen zijn stem mocht uitbren gen op een bepaald partij-programma, waar in zijn rechtstreeksche belangen werden ge koppeld en dikwijls ondergeschikt gemaakt aan andere punten. Het is noodzakelijk dat daaraan verandering kome. Een verandering die een verbetering voor het volk, de ont voogding der massa, moet teweeg brengen. Er moet meer solidariteitsgevoel heerschen onder de arbeidende klasse meer 'solidari teitsgevoel onder al de Standen der Samen- eving meer solidariteitsgevoel onder de volkeren aller naties, aller rassen. SOLIDARITEIT. VRIENDSCHAP. SAMENWERKING. Alle menschen, welke ook hunne nationa liteit of hunnen stand weze, hebben als eer ste plicht het hunne bij te brengen en mede te helpen tot het Algemeen Welzijn. HET ALGEMEEN WELZIJN BEVORDEREN Dat i3 nu onze werking. Dat is ons Soli darisme. Dat is het bestaan verzekeren voor iedereen, die van goeden wil is. DAAROM Daa rom moet in de eerste plaat3 gezorgd worden voor de minderen, die steeds het meest getroffen worden en die, boven alles, toch ook HUN RECHT OP LEVEN hebben. Daarom moeten de machtigen afstand doen van vele hunner wraakroepende voorrechten. Daarom moeten alle loontrekkenden deel nemen in de verwezenlijkte winsten en moe ten de betaalde verlofdagen eerlijk en al gemeen toegepast worden. Daarom moeten wij streven naar een po litie k van hooge loonen en van verzoening tusschen werkgever en werknemer. Daarom moet door den 3taat een doeltref fende en vruchtdragende kontrool uitgeoe fend worden op de Banken, op de hooge financie, die de wereld regeert en over het lot van den minderen man beschikt. Daarom moet de regeering de meester zijn in het land en niet de financie. Daarom moeten Vlamingen en Walen broederlijk elkaar de hand drukken en met gelijke rechten en gelijke plichten behandeld worden. Daarom moeten wij ons nationaal fierheids- gevoel behouden, en ons niet laten beinvloe- den door vreemde mogendheden. Wij moe ten BELGEN ZIJN UIT EEN STUK. Daa rom moeten wij Vooruitstrevende vre- desgezinden zijn, die boven alles den Vrij handel verdedigen. Daarom moeten werklieden, klein hande- laa rs, neringdoeners, landbouwers en klein burgers zich onderling steunen en blok vor men. Daarom moet jiet solidariteitsgevoel be- Daa rom moeten wij allemaal tot welk stand wij ook behooren, verdraagzaam zijn en met de daad bewijzen dat wij aller* s^al slechts een groote familie uitmaken van bra ve menschen, die van goeden wil zijn. EN DAN Dan zullen de opruiers geen vat meer hebben op onze van aard brave en vlijtige werkersbevolking. Dan zal een gezondere geest heerschen over ons volk en zal ons volk zich weer het manhaftige fiere volk toonen dat het steeds is geweest. Dan zal de eene klasse niet strijden tegen de andere of eene andere niet onderdrukken en uitbuiten uit eigenbelang. Dan zal het eigen belang uitgeroeid wor den en plaats maken voor het Algemeen belang en het Algemeen welzijn. SOLIDARITEIT. VRIENDSCHAP. SAMENWERKING. Daarop wordt een nieuwe gemeenschap gebouwd met een heerlijke toekomst. Dat is de werking onzer Jeugd. Eens wordt het de uiting van ons Volk. MARCEL HOFMAN. Algemeen Voorzitter van het Verbond der Liberale Jonge Wachten van Midden en Zuid-West-Vlaanderen. We weten en zoo hebben we het toch altijd geleerd dat een priester de verte genwoordiger van God moet zijn op aarde. Nooit echter hebben we gelijk in welken tekst kunnen vinden, dat hij aijn priestergewaad mocht aanwenden om stemmen te ronselen, dat hij zijn gewijd ambt mocht ten dienste tellen van een partij en de li nog van een partij, die de laatste tijden vooral zich onderscheidde door echte naastenliefde, door n mooie Boerenbondzaak (mijd het stelen bedriegen), door een hevig duel tusschen twee kandidaat-ministers (mijd den achter klap en 't liegen) en door omkooperij van goede pers om propaganda te maken voor devaluatie (en begeer geen anders goed). We weten echter wel waar 't kalf gebon den ligt. Het eenige betrachten van al die monschen is het geld, het slijk der aarde. Eenige voorbeelden Vroeger golden cinema's als verderfelijke koten, waar de ziel van 't kind vermoord w erd, waar jonge iieuen werden aangezet tot moord en zelfmoord, tot plundering en veinzerij. Een echt bandiet vervulde immers, meestal den heldenrol. Thans zijn de tijden veranderd I Cinema's brengen geld op en als 't dat maar is, is alles toegelaten. Nu zien we hoe het priesters zelf zijn, die cine ma s uitbaten nu zien we hoe zelfs stoelen uit God s tempel worden gehaald om meer volk van dat verderfelijke schouwspel op het witte doek te laten genieten. En als 't dan nog heel stichtende, godsdienstige filmen waren Maar neen Ei wordt in die stukken ook gevrijd, dat het stof in de geburen vliegt, er worden daar ook van die cow-boy-toonee- len vertoond, waarin den goeie alles toege laten is om het meisje te krijgen, waarin gezopen, gestolen, gemco.d wordt, tot «hij» «haar» ten slotte krijgt en alles besloten wordt met een smachtenden zoen. t Is maar ziet ge, om aan te toonen hoe die menschen den godsdienst tot alles ver lagen als 't slijk der aarde maar aan de vingers blijft plakken, t Is maar om te be- wijzen hoe voor hen alles toegelaten is, om dat ze t dekken met hun priestergewaad, terwijl ze de anderen als zedeloozen als bedorvenen voorstellen. Voorwaar de tijd is zoover niet meer af, dat er nog eens een groote kuisch in de kerk zal gehouden worden en dat al die sjacheraars uit den Tempel zullen gegeeseld worden. De katholieke godsdienst kan er slechts goed bij varen. HiLAIRE LAHAYE. halingen of overdrachten in margine. De boeken moeten worden bewaard gedurende 10 jaar na den datum van een inkoopfaktuurboek, waarin zij, naarmate hunne ontvangst, de fac turen van allen aard die hun toekomen aangaande hunnen handel of hun be drijf inschrijven 2) een uitgangsfactuurboek, voorbe houden tot het afschrijven of tot de ontleding voor hunne opzending van de fakturen welke zij opmaken. De faktuurboeken moeten op straf eener boete van 1 0 fr. voor elke over treding, door den belanghebbende ge nummerd en geparafeerd worden. Deze vermeldt, in letterschrift, op het blad, het getal folio's van het register. Een boete van I 00 fr. wordt toegepast voor elke faktuur, waarvan de inschrijving, het afdrukken of de samenvatting, naar het geval, uit de faktuurboek ad hok is weggelaten of daarin te laat werd gedaan. De faktuurboeken, de fakturen ert alle andere stukken (bewijzen van in voer en uitvoer, fabricatieboek, enz.) welke men voor de toepassing van deze wet verplicht is- te houden, moeten, op straf van een geldboete van 500 tot 5000 fr. bewaard worden gedu rende drie jaar vanaf den 1 Januari van het jaar volgende op hunne af sluiting, zoo het register betreft, of hun datum zoo het losse bladen betreft. Bij staking van handel mag dit ar chief vroeger worden vernietigd mits voorafgaande toestemming van den gewestelijken bestuurder der registra tie en domeinen,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1936 | | pagina 1