I De Litanie der Taksen en Lasten. Wij moeten niet kiezen tusschen Berlijn en Moscou. I ABONNEMENTEN fr. 1 fr. 1 Men abonneert op alle belgische postkantooren. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT DE HEER LLOYD GEORGE OVER ZIJN REIS IN DUITSCHLAND. RUSSISCH ANTWOORD AAN HITLER. En voor degenen die vrijwillig of onvrijwillig zouden vergeten hebben aan een dezer taksen te voldoen, houdt de fiskus er een heel stelsel op na van Boeten, Sancties, Straffen, Vervolgin gen, Dwangbevelen, Sommaties en Uitverkoop om de rechten en voor rechten van de schatkist zonder bodem te vrijwaren. LOONBOEKJES 16 JAAR. NUMMER 39. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 27 SEPTEMBER 1936. GAZET TAN POFERINGHE 1 Jaar, 16 Congo 25 fr. 25 fr. 30 Losse Nummers 0.25 fr. De po8tabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't poat- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. DE POLITIEKE TOESTAND. BELANGRIJKE REDE VAN MINISTER M.-H. JASPAR. Voor de Liberale Associatie van An- derlecht, heeft de heer Marcel-Henri Jaspar, minister van Vervoer, een rede uitgesproken, waarin hij onder meer zegde De Regeering is eensgezind. Het komt erop aan, dat het land wete, dat de regeeringsploeg eensge zind is, bezield met hetzelfde verlan gen om den economischen en maat- schappelijken vooruitgang te verzeke ren in de orde en de veiligheid. Ik bevestig, dat nooit, gedurende de talrijke kabinetsraden, die sedert de maand Juni hebben plaats gehad, er het minste meeningsverscnil de leden van de regeering tegenover malkaar heeft gesteld. Ik houd eraan een per soonlijke hulde te brengen aan mijn katholieke en socialistische collega's allen kennen het gewicht der verant woordelijkheid, die op hun schouders weegt allen gehoorzamen aan hetzelf de ordewoord van Solidariteit. De heer Vandervelde, de ouder domsdeken van die groep, zooals wij allen wij hebben voor den man, waar van wij de medewerkers zijn, voor den heer van Zeeland, een diepe bewon dering. Met gezag, met kalmte, met die dui delijkheid die hem eigen is, heeft de minister de genegenheid verworven van al zijn collega's. De economische, fi- nancieele of politieke weerslagen van een oplossing, voorgesteld door een onzer, worden door hem overwogen met een nauwkeurigheid en een snel heid, die de meest beslagenen ver wonderen. Het land moet weten, dat in den schoot der regeering, de ministers in den dienst der natie staan en niet in den dienst van een partij. Men heeft u den economischen toe stand geschilderd. Men heeft u her haald, dat ons land uit de crisis uit gaat, die andere naties verlamt. Denk een oogenblik na en zoekt in uw geest, rond u, den man, die in de huidige omstandigheden den Eersten Minister zou kunnen opvolgen Wij moeten niet kiezen tusschen Berlijn en Moscou. Ik ken het dilemna dat gesteld wordt Berlijn of Moscou De dicta tuur of het communisme Wij zijn noch in Spanje, noch in Rusland, zelfs niet in Frankrijk. Het Volksfront was in oorsprong een politieke forma tie, waarvan de oorzaak te zoeken is in een verkiezingswetgeving, die de evenredige vertegenwoordiging niet kent en die verschillende partijen er toe dwingt zich te vereenigen bij de tweede stemronde om mededingers uit te schakelen. Het is alzoo, dat radi calen, socialisten en communisten mal kaar gesteund hebben in Frankrijk. Het past een lid der Belgische re geering niet die tactiek te beoordéelen. Belgie kent een ander stelsel de evenredige vertegenwoordiging, die zul ke combinaties ongewenscht en onnoo- dig maakt, of het naar rechts of links gebeure. Moet ik u op maatschappelijk gebied herinneren, dat de syndicale commissie van de werkliedenpartij het verbond met de communisten geweigerd heeft Moet ik u herinneren, dat in de Ka mer, de socialistische linkerzijde door een moedige stemming amendementen verworpen heeft, die de wetgeving op de veertig uren versterke en die aan genomen werden door de rexisten sa men met de communisten. Had er op godsdienstig gebied acht dagpn geleden één enkel vijandig ge baar plaats tegenover de katholieken, vereenigd te Mechelen en op den Hey- sel Hebt gij ooit gehoord, dat te Se- raing of in den Borinage een priester beleedigd werd door onze werklieden bevolking Maar het is gevaarlijk aan de massa te doen gelooven, dat er slechts twee oplossingen bestaan. Het is gevaarlijk in den schrik, die besmettelijke ziekte, twee deelen van de natie tegenover elkaar te zetten. Het is dwaas de sa- mensluiting te vragen rond een vaan- MINISTERS AAN HET WOORD. del, dat de haat uitlokt van de arbei dersklasse, bijna eensgezind, omdat zij er het symbool van de dictatuur in ziet. Het zou een zonderling antwoord zijn op de socialistische syndicale com missie, die het verbond met de com munisten verworpen heeft en het ge meenschappelijk front het zou een brutale uitdaging zijn aan allen, die zich inspannen om de taal der wijs heid en der rede te laten hooren, van zich aan te sluiten, zelfs lijdzaam, bij politieke groepen, die noch haar haat voor onze instellingen, noch haar wil om zich door geweld van de macht meester te maken, verbergen. Kalmte en Koelbloedigheid. De sociale opbouw van ons land legt aan allen kalmte en koelbloedigheid op. De politiek is niet op te lossen in wedstrijden van welsprekendheid of in sportieve records. Het is een moeilijke kunst. Laat ons op onze hoede zijn het vuur niet te doen ontbranden, al spe lende of al toejuichende. Het is niet door malkaar te kleinee ren het is niet door de loochening als een stelsel op te richten en de critiek als een dogma dat wij onze instellin gen zullen behouden en onze vrijheden. Het is niet door malkaar onze han den onder den neus te steken, met ge balde vuist of open palm, dat wij de werkloosheid zullen oplossen, dat wij de verdediging van ons gebied zullen verzekeren. Er is in de kerken, in jjle volkshuizen en in onze liberale middens een over- groote meerderheid van brave lieden hun plicht is het vandaag elkander te begrijpen, elkander te eerbiedigen,zich te vereenigen, om één front te vormen tegen al diegenen, van waar zij ook komen, die door hun daden of door hun woorden, trachten de orde te ver- brekèn, de moreele en materieele orde, noodzakelijk voor het leven zelf van de natie. OOK MINISTER DELATTRE SPOORT AAN TOT KALMTE. Ook de heer Achille Delattre, mi nister van Nijverheid en Arbeid, heeft in het Volkshuis te Mons een uiteen zetting van den politieken toestand gehouden voor de socialistische Fede ratie van den Borinage. Hij heeft aangetoond dat de finan- cieele toestand van het land gezond is, dat de economische toestand onbe twistbaar was verbeterd, waarop hij heeft uitgewijd over de sociale betrach tingen, die in overeenstemming moeten zijn met den economischen toestand. De regeering heeft hij er aan toege voegd, zal de orde handhaven, en met dit doel, heeft hij een beroep gedaan op de kalmte en de koelbloedigheid. Daarna wees de minister op de actie van het Volksfront en hij heeft be toogd dat de socialistische partij zich zelf moet blijven. Ten slotte heeft hij van leer getrok ken tegen de demagogische drijverijen en het pojitieke opbod, en gezegd dat de opvoeding van de arbeiders moest worden voltooid. VERWOESTE GEWESTEN 1923. Trekking van 19 September 1936. Reeks 57.121 nr. 3 wint 500.000 frank. Reeks 185.677 nr. 4 wint 100.000 frank. Reeks 10.381 nr. 4 wint 50.000 fr. Reeks 1 39.858 nr. 4 wint 50.000 fr. Reeks 303.097 nr. 3 wint 50.000 fr. De andere obligaties, deel uitma kende van de bovenstaande reeksen, zijn uitkeerbaar met 575 of 550 fr. al naar gelang zij al dan niet hervormd werden krachtens het Koninklijk Be sluit van den 1 1 Mei 1935. PLAATST UW AANKONDIGINGEN in de «GAZET VAN POPERINGHE» Het Leger van Hitier nog niet bereid voor een aanvalsoorlog. De heer Lloyd George, die dezer dagen een bezoek aan Duitschland ge bracht heeft, heeft zijn eerste indruk ken weergegeven in een uitvoerig arti kel dat door de Daily Express ge publiceerd wordt. De eerste gevolgtrekking waartoe de heer Lloyd George komt, is, dat Hitier methoden, die stellig niet die van een parlementair-regeerend land zijn in derdaad een nieuw Duitschland heeft gemaakt. De Britsche staatsman stelt vast, dat het land vol hoop en ver trouwen is, en vastbesloten zijn eigen leven te leiden, zonder inmenging van eenigerlei invloeden van buiten af. Hitler is waarlijk de nationale leider, omdat hij Duitschland bevrijd heeft van de vrees voor een herhaling van de na-oorlogsche periode van wanhoop armoede en vernedering. Diepen indruk heeft blijkbaar op den heer Lloyd George gemaakt de groote vereering, welke de Duitsche jeugd Hitier toedraagt. Er wordt op hem evenmin critiek geoefend als op een koning in een grondwettelijk vor stenhuis. Ja, de heer Lloyd George is overtuigd, dat het Duitsche volk beter zal werken, meer zal offeren en zoo noodig vastberadener zal vechten, al leen omdat Hitier het vraagt. Wie dit kern-feit niet aanvaardt, kan, zoo meent hij, de mogelijkheden van het huidige Duitschland niet beoordeelen. Vertrouwen in den Leider. De heer Lloyd George is van oor deel, dat het groot vertrouwen der Duitsche jeugd in haar leider de voor naamste oorzaak is van de eenwording der natie. Duitschlands verdeeldheid na 1918 heeft het land buiten staat gesteld zijn groote problemen te be handelen. Dat is de reden, waarom de botsing der gedachten thans niet al leen wordt gegispt, maar zelfs onmo gelijk gemaakt. Openlijke critiek op de regeering wordt even ongenadig ver oordeeld als in oorlogstijd. Voor een Brit, die gewend is aan vrijheid van drukpers en vrijheid van verandering, is zoo iets weerzinwekkend, maar in Duitschland berust het volk er in, voor- bl omdat men zooveel door oneenig- Jieid geleden heeft. Eenheid en niet vrijheid is het ideaal. Nog niet sterk genoeg om een aanvalsoorlog te voeren. De heer Lloyd George is overtuigd dat de groote verandering, die zich de laatste jaren in Duitschland voltrokken heeft, geenszins beteekent, dat het land is teruggekeerd tot zijn oude imperia listische neigingen. Men beseft zeer wel dat één land, hoe machtig ook zijn bewapening moge zijn, niet in staat is, in Europa de baas te worden. Men maakt zich geen illusies, ten aanzien van Italië, en men weet, dat het Rus sische leger in elk opzicht veel geduch- ter is dan in 1914. De opbouw van een sterk leger is in Duitschland echter wel reeds zoover gevorderd, dat het land geen inval te vreezen heeft, zelfs niet van een coali tie. Het heeft sterke defensieve posities opgebouwd en het heeft genoeg geoe fende of half-geoefende mannen met voldoende geschut en rrritrailleuzen om deze posities tegen aanvallen te ver dedigen. Ook de luchtvloot is uiterst sterk. Maar het zal stellig nog wel tien jaar duren eer Duitschland een leger heeft, dat sterk genoeg is om ook bui ten het eigen grondgebied opgewassen te zijn tegen de legers van Frankrijk of Rusland, 't is te zeggen sterk genoeg om een aanvalsoorlog te voeren. Anti-Russische uitbarstingen. De heer Lloyd George trof overal, naast bewondering voor het Britsche volk, een wilden haat aan tegen het Russische communisme. Hij wordt de drijvende kracht in Duitschlands poli tiek. Iedereen praat er over, en het woord bolsjewisme wordt allerwegen op waarlijk vermoeiende wijze her haald. Er bestaat een echte vrees voor het Russische leger. Natuurlijk schrij ven de Duitsche leiders al wat er in Rusland gebeurt aan de Joden toe en het anti-semitisme wordt thans weer aangewakkerd, op een oogenblik, dat het juist wat leek te verslappen. De heer Lloyd George meent dat men per slot van rekening niet al te veel beteekenis moet hechten aan de anti-Russische uitbarstingen. En hij herinnerde aan den tijd, dat men van Engelschen kant even zoo fel te keer ging tegen Rusland als thans van Duit sche zijde geschiedt. Niemand dacht toen, dat dit de aanloop was voor een oorlog. Men behoeft dat ook thans niet te doen. Duitschland is, volgens hem, evenmin paraat voor een inval in Rusland als voor een militaire ex peditie naar de maan. Wat Hitler zeide over de Oekranie, den Oeral en Siberie, was volgens den heer Lloyd Geoige uitsluitend bedoeld als een antwoord op de Rusische be weringen over de ellende van Duitsch lands boeren en arbeiders onder het Nazi-regiem. Doch de wederzij dsche scheldpartijen tusschen de autoritaire regeeringen beteekenen nog geen oor log. BELANGRIJKE REDE VAN MAARSCHALK VOROCHILOV TE KIEW. Wij zullen ons noch Oekranie, noch Wit-Rusland, noch gelijk welk grondgebied laten ontnemen In een groote redevoering te Kiew uitgesproken, heeft maarschalk Voro- chilov, volkscommissaris aan de Lands Verdediging verklaard De Soviet- Unie en Oekranie in het bijzonder heb ben veel vijanden. Deze bereiden zich eens te meer ons land te ruineeren en alzoo de Rus sische werklieden opnieuw te brengen tot het peil waar ze voor 1 9 jaar ston den den toestand van onderdrukte slaven. Maar deze vijanden vergissen zich. Het land der Soviets is een machtig land, met 1 70 millioen inwoners. Het is een land dat bekwaam is gelijk welke vijanden af te stooten. De regeering van ons land en de par tij van den grooten Stalin hebben me nigmaal aan de wereld verklaard dat ons land een vredesland is en dat het 't recht heeft zich den steun van den wereldvrede te noemen. Het land der Soviets heeft het eerst de ontwapening voorgesteld en alhoe wel wij zelf ons leger lief hebben, dat we fier op ons leger zijn, zouden we niet geaarzeld hebben dit leger naar de velden en naar de fabrieken te stu ren indien de kapitalistische landen on ze voorstellen hadden aangenomen. Maar onze vijanden en onze klasse tegenstrevers zullen daar nooit geheel in toestemmen. Ze hebben niet enkel schrik van ons. Wanneer ze roepen dat we roode militaristen zijn en dat onze legers op een aanval voorbereid wor den, dan liegen ze en weten ze dat ze liegen. «Ze zullen de ontwapening niet aan vaarden omdat ze schrik van den dag van morgen hebben. Ons land is een vredesland en ons leger is bereid alles te doen opdat de vrede in geheel de wereld zou heer- schen, doch indien iemand het zou wa gen ons aan te vallen, zullen wij allen de wapens grijpen. We zijn tot den oorlog bereid. De maarschalk zegde verder «We bezitten den vasten wil, indien de vijand Soviet-Oekranie, Wit-Rus land, of het is gelijk welk gedeelte van het rijk aanvalt, hem niet enkel den weg te versperren, maar ook hem te bestrijden op het grondgebied dat hij verkiezen zal. Dan haalde de spreker de gruwelen van den oorlog aan. Het is om die te vermijden, voeg de hij erbij, dat we ons moeten voor bereiden. »We moeten de verdediging van ons vaderland inrichten op dergelijke wijze dat we den vijand kunnen overwinnen eenmaal voor goed en dat hij dan zijn droom van werklieden slaven te maken zal opgeven. Flij besloot met te zeggen Ik zal aan Stalin zeggen dat de werklieden van Oekranie een prachtige massa uitmaken die op elk oogenblik bereid zijn de rangen van het roode leger aan te vullen en zich als eenen muur op te stellen voor de verdediging van het groote socialistische vader land. Als men het bewijs wil leveren, dat de handelaar de drnagezel is van de maatschappij, dan hoeft ge maar even een bondige opsomming te geven van belastingen, die op den eerlijken han delaar en middenstander drukken. Laten we dit eens beproeven 1. Weeldetaks van 9 t.h. aan de bron afgehouden. Sommige nijverheden zijn door de vreemde stukwerkers gansch ten on der gebracht. 2. Weeldetaks 7 t.h. deze taks is voor de handelaars wat voor de be lastingsbetalers de supertaks is. 3. De overdrachttaks van 2.50 t.h. De bijhuizen of leden van coö peratieven betalen deze taks niet. 4. De forfaitaire taks van 5 t.h. Deze taks is van uitzonderlijken aard. 5. De faktuurtaks van 2.50 p.d. 6. De handelsgeschriften onder worpen aan de takszegels. 7. De kwijtingen. 8. De beroepstaks, hooger bij de handelaars dan bij de andere ca- tegorien voor dezelfde verdienste en dan nog vermeerderd met de opcen tiemen van provincie en gemeente, en forfaitair uitgerekend op het za- kencijfer, altijd te betalen of er winst of verlies is (voor de handelaars die geen boekhouding hebben). 9. De grondbelasting, zeer hoog voor de gevestigde handelaars, die noodig hebben op een welgelegen plaats een huisvesting te hebben. 1 0. De wegenistaks, zelfde aan merking als hierboven. 1 IKadastraal inkomen van de gebouwen ten prof ij te der gemeente. 12. De provinciale belastingen. 1 3. De gemeentebelastingen. 1 4. De patronale tusschenkomst in de pensioenen van bedienden, met de gevolgen in geval van missing. 15. De patronale tuschenkomst in de familievergoedingen 0.70 fr. per dag en per man, hetzij 260 fr. per jaar en per man. 16. Fonds voor vergoedingen voor bedienden I 20 fr. per bediende. 1 7. Taksen op de voertuigen. 1 8. Verzekering op de voertui gen. 19. Nationale Krisistaks (Deze was slechts voor één enkel jaar gestemd) 2 t.h. in de basis min dan 1 5.000 2 J/2 t.h. in de basis tusschen de 5.000 en de 25.000. 3 t.h. in de basis tusschen de 25 duizend en de 50.000. 20. De openingstaks. 2 1De taks op den verkoop van sterke dranken, cigaretten, enz. 22. De taks op de vermakelijk heden. 23. De taks op de reklamen. 24. De slachtingstaks. 25. De accijnsrechten. 26. Inschrijving- en overschrij vingsrechten (enregistrement) 2 7. Mobilientaks. 28. Evenredig zegelrecht. 29. Provinciale en gemeentelijke opcentiemen. 30. Buitengewone opcentiemen. 31. Taks op het aanplakken. 32. Taks op het vervoer. 33. Taks op proefneming der damp- en perslucht apparaten. 34. Jaarlijksche taks op de ver zekeringscontracten. 35. Jaarlijksche taks op autos. 36. Weeldetaks op de autos. 37. Aanvullende taks op de au tos dienende voor het vervoer van koopwaren. 38. Taks op de rekening voor schotten in Bank. 39. Taks op de weegschalen en basculen. 40. Taks op het dansen. 41. laks op de drankslijterijen. 42. Taks op beursverrichtingen. 43. Nationale krisisbelastingen. 44. Pensioen van het personeel. 45. r Taks op de verlichting. 46. Taks op de jacht. 47. Taks op de honden. 48. Taks op de cigaren, sigaret ten, tabak, enz. 49. Taks op de cider. 50. Taks op chocolade producten 51. 1 aks op de vertooningen. 52. Taks op de verhuringen. 5 3. De verschillende forfaitaire belastingen. 54. laks op de billards. 55. Taks op den uitvoer. 56. Taks op den invoer. 5 7. Taks op den verkoop van openbare inrichtingen. 58. Douanerechten. 59. Aanvullende persoonlijke belastingen. 60. Taks op spelen en weddin gen. 61. Gelijkgestelde taks aan de zegels. 62. Formaatzegels. 63. Vast zegelrecht. 64. Gegradueerde zegel. 65. Beroepszegel. De handelaar, die eerlijk al de tak sen en belastingen betaald heeft, zal d^n ook wel verplicht zijn langs den notaris te passeeren, waar hij om de kroon èr op te zetten, taks zal betalen op de inschrijving en het afleggen zij ner hypotheken. Mogelijk dat de lijst niet volledig is, dat er nog vergeten zijn. Men be gint het moeilijk te hebben, niet alleen om te betalen, maar zelfs enkel om te weten wat men moet betalen. BELASTING OP HET KAPITAAL. FICTIEVE WINST. WIE BRENGT ER ONS EEN NIEUW ABONNENT AAN I Hierna eene zeer belangwekkende nota ons overhandigd door het Syndicaat der las- tenbetalers (v.z.w.) 124, Stassartstraat, te Brussel, instelling van verdediging en docu mentatie, tot dewelke onze lezers zich altijd richten kunnen Het Koninklijk Besluit nr 277 van 31 Maart 936 brengt eene gevoelige verande ring aan 't begrip der belastbare winst. Men zal nooit genoeg kunnen drukken op het schadelijke dezer nieuwigheid. Deze schikking belast o.a. «alle vermeer dering van welkdanig bezit in de onderne ming gevestigd, 'l is gelijk van welken aard of oorsprong deze weze.» Dit blijkt het princiep te zijn, niettegen staande zeker uitzonderlijk en voorwaarde lijk voorbehoud. Van heden af zijn aan belasting onder worpen de meerwaarden of verhoogingen van de gevestigde kapitalen, van welken aard of oorsprong deze ook mogen zijn. Dan dat uit den klaar uitgesproken wil van den wetgever van 1919, de structuur, de betiteling en het geheel der algemeene schikkingen der wet, blijkt dat alleen de inkomsten aan de cedulaire taksen onder worpen zijn, het kapitaal geheel buiten het bereik der wet blijvende. Van heden af, indien een nijveraar een beroepslokaal met eene zekere meerwaarde verkoopt, of indien hij eene meerwaarde bekomt bij t in vennootschap omwerken zijner zaak, mag de Fiscus belasten, dan dat er geenen nieuwen rijkdom bekomen werd, dusdoende zal de oude twist nopens handels afstand en het te waarde maken van bre vetten, terug herleven. Zelfs de meerwaarden uit de devaluatie van 1926 voortspruitende zijn belastbaar, behalve indien men aan zekere voorwaarden voldoet en in de mate der vastgesteld^ cijfers. Voor wat nu aangaat de meerwaarden spruitende uit de devaluatie van Maart 1936, wordt de ontlasting aan al te strenge voor waarden onderworpen. Men meldt ons dat Controleurs, stelselmatig de ontlaste voor zorgfondsen die de lastenbetalers te goeder trouw in hunne balansrekening aanbrachten, van de hand wijzen onder het voorwendsel dat geene voldoende bescheiden worden aan gebracht om {e bewijzen wat practisch onmogelijk is dat de devaluatie deze meer waarde tot het beloop van het erin voorko mend bedrag l^eeft verwekt. Andere bemerking Indien het Beh eer zoo n eischen stelt, dan hoeft de lastenbetaler te bewijzen dat hij na de devaluatie en ten gevolge der devaluatie de prijzen zijner wa ren heeft opgedreven. Hoe grooter deze ver hooging en des .te belangrijker wordt 't voor zorgfonds. Aldus, deze die den raad der re geering volgende, hunne prijzen niet of in eene zeer geringe mate verhoogden, zullen weeral t gelag betalen en de dupe zijn. Er moeten volstrekt veranderingen aan dit stelsel gebracht worden.Intusschen houdt *t Syndicaat der Lastenbetalers zich ter be schikking der belanghebbende om hunne ge vallen te onderzoeken. (Medegedeeld) De wet verplicht de V/erkgevers aan ieder hunner Werklieden een loon- boekje te geven. Deze boekjes kan men verkrijgen bij Gebr. DUPONT, Yperstraat, 2, Pope- ringhe, tegen 0.75 fr. het stuk.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1936 | | pagina 1