Wr' 'M Het goudblok: ingestort. WINTERUÜR Divertimento rond Dilemna's. '■T NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT DE LUIKSCHE VUURKRUISERS HET SEIZOEN AAN DE KUST. SPOORWEGTARIEVEN IDEEN EN DOCUMENTEN. 16 JAAR. NUMMER 40. WEEKBLAD"25 CENTIEMEN. GAZET TAN ZONDAG 4 OCTOBER 1936. ABONNEMENTEN I Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 DE NATIES ALS VERBONDEN VATEN. NA FRANKRIJK HEBBEN OOK ZWITSERLAND EN NEDERLAND GECAPITULEERD. Samen met de tijding van 't ontzet der belegerden in het Alcazar te Tole do komt deze van de instorting van het Europeesche goudblok. Voor de weinige naties die nog in de gouden vesting stand hielden, met niet minder koeragie dan de witte ca detten in het oude Spaansche paleis fort, is het echter niet zoo goed afge- loopen. Tot hun ontzetting is niemand opge daagd, en nadat de Fransche Front- populaire regeering op haren hoektoren de witte vlag geheschen had, hebben ook Zwitserland en Nederland zich tot capitulatie genoodzaakt gezien. Een kort moment mocht het nog schijnen, alsof onze Noorderburen al leen stand wenschten te houden tot het bittere einde. Zelfs nog nadat het bericht der over gave van Zwitserland gekomen was, deed de heer L.J.A. Trip, president der Nederlandsche Bank, de boodschap afkondigen, dat er geen enkele reden was, waarom de Nederlandsche Bank haar politiek zou wijzigen, nu een an der land gedwongen is, te devalueeren. En de groote Nederlandsche bladen van Zaterdagavond zetten hun com mentaren op deze verklaring nog ge heel en al in den ons zoo weinig vrien delijk bekenden toon van Liège tient toujours Niets kan toch zoozeer vanzelf spre ken, als dat de regeering in Den Haag en beter dan zij zelfs de president van de Nederlandsche Bank weten moesten dat, na de instorting van den Franschen en den Zwitserschen frank, over het lot van den gulden was be slist, en de pertinente verklaring van den heer Trip is dus een even pertinen te leugen geweest, met het doel om een paniek te bezweren, waaruit alleen de handige speculanten profijt getrokken zouden hebben tot onberekenbaar na deel voor de gemeenschap. Een leugen om bestwil dus, waaraan de Nederlandsche pers zich wel in volle bewustzijn en gewetenrust medeplich tig zal hebben gemaakt. Maar 't ongeluk voor de gemeen schap en voor de goedgeloovige men- schen is, dat de gehaaide speculanten over de juiste waarde van soortgelijke geruststellingen allang het hunne den ken, en, even goed als in Frankrijk, waar feitelijk sinds maanden al geen mensch nog vertrouwen had in de na tionale munt, en elk middel te baat ge nomen werd om zich van zijn franks te ontdoen zal in Zwitserland en in Nederland de speculatie een goed deel hebben afgeroomd van wat de devalu atie als profijt voor de gemeenschap zou kunnen opleveren. Als de devaluatie zelve een specu latie is, dan hoort het zoo, dat de ge meenschap er al het profijt uit trekt en het individu er al het nadeel van ondervindt, en dat het als een misdaad wordt beschouwd, wanneer een indivi du in dit profijt wil deelen of zich aan zijn paart in de schade tracht te ont trekken. Dat Philips de Schoone, die zich den bijnaam van Muntschrooder ver wierf, door het formaat van de goud stukken te besnoeien, die toch voor de zelfde waarde moesten worden aange nomen, dus reeds in de veertiende eeuw aan devaluatie deed, neemt niet weg, dat de muntontwaarding feitelijk een zuivere toepassing van bet communis me is. Het goud in de Staatsbank vertegen woordigt het opgespaard bezit van al de leden der Natie. Onlangs noemde «De Volksgazet» het nog zeer gepast gekorrelde arbeid Voor zijn aan deel in dezen schat krijgt de particu lier bankbiljetten,die feitelijk ontvangst bewijzen en schuldbekentenissen van de gemeenschap zijn, welke hij, in the orie, op ieder moment, tegen zijn aan deel in het goud kan inwisselen. En als de regeering nu decreteert, dat op zeker, zoo onverwacht mogelijk mo ment, de goudwaarde van ieder bank biljet met een derde verminderd is, dan beteekent zulks natuurlijk en eenvoudig niets anders dan dat hij een heffing doet van dertig procent... niet op het ka pitaal in 't algemeen, maar op dat gedeelte van het kapitaal, hetwelk aan in feite zulke regeering nog misbruik pleegt van dit vertrouwen. Natuurlijk hebben de gouvernemen ten, die tot deze operatie overgaan geen gebrek aan goede redenen om haar te rechtvaardigen. Om te bewij zen dat de devaluatie tenslotte een ze gen is voor iedereen, vinden ze achter af altijd evenveel argumenten als ze er vonden, zoolang zij meenden hun pu bliek te moeten wijsmaken, dat de de valuatie den ondergang van den'Staat beteekenen zou, en ieder burger dus voor plicht had, hen te helpen, zich aan den gouden standaard vast te klampen. En zoo zullen onze Hollandsche con fraters zich wel genoodzaakt zien tot het opstoken van den gouden god, dien zij met zoo bewonderenswaardige hard nekkigheid tot bondag toe aanbeden hebben. Want in welk land ter wereld zou de gedachte zelfs aan inflatie, in de pers meer afkeer hebben gewekt dan bij onze Noorderburen Draagt de gulden zelf niet de fiere leuze Je maintien- drai en had men er dus niet het na tionaal devies, de gansche eer van het Land aan zijn handhaving verbonden De laatste kampvechters van het goudblok kunnen ieder op zijn plaats de beste redenen gehad hebben om tot het uiterste in hun verzet te volharden, maar allen hebben te weinig gedacht aan de naturlijke wet van de verbon den of zooals we dat op school in de les van physica leerden communi- keerende vaten. De wereld moge ook, al na den groo- ten oorlog, tot nog tallooze brokjes meer verknipt zijn geworden, krachtens het ideologische zelfbeschikkingsrecht der volken, moge Europa ook al nog veel erger dan vroeger met muren en hagen zijn doorkruist zulks neemt niet weg. dat alle landen en landjes el- ken dag al meer en meer zulke com- munikeerende vaten worden, wier in houd naar een algemeene nivelleering zoekt. Dat is dan een van die drangen in de Natuur waaraan tenslotte geen men- schenwerk weerstaat, en het is onver mijdelijk, dat naarmate meer scheids- wanden onder dezen drang bezwijken de drukking op de overige sterker wor den moet. Als de groote Fransche goudbak be gaf, kon men het voor zeker houden, dat de scheidsmuur langs den Zwitser schen kant ook doorbreken zou, en een maal ook deze gescheurd en het niveau in de Fransche en in de Helvetiaansche republieken tot op het peil van Enge land, van Amerika en van Belgie ge zakt, moest men in Holland zijn dijken wel voor sterk genoeg houden om aan heel de wereld weerstand te bieden, om in ernst te kunnen bood schappen, dat... er geen enkele reden voor de Nederlandsche Bank bestond, om haar politiek ie wijzigen De allerlaatste om aan deze procla matie te gelooven zal echter wel de heer Trip geweest zijn die haar uit vaardigde en hij zal dan ook precies wel het tegenovergestelde hebben wil len zeggen, namelijk, dat er na de ca pitulatie van Frankrijk en van Zwit serland, voor den werelddruk op de goudvesting, voor de Nederlandsche Bank geen enkele reden meer bestond om nog aan haar politiek vast te hou den. Voor deze drie laatste Mohikanen van het goudblok komt het er thans opaan, de gevolgen van hun opgave voor hun natie tot een minimum van rampspoedigheid te herleiden, en nu zal 't de moeite waard zijn om de ver schillen na te gaan tuschen de nood- en dwangmaatregelen welke dartoe zul len worden aangewend door zoozeer van elkaar verschillende regeeringsre- giemen als dat in 't democratisch,maar in den grond veeleer conservatieve Ne derland en dat van het Fransche, zoo sterk onder cornmunistischen invloed staande Front populaire Indien, zooals we haar reeds noem den, de devaluatie een communistische operatie is, dan heeft de regeering te Parijs ook reeds onmiddellijk zuiver communistische maatregelen afgekon digd om haar te doen gelukken, en de leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naarrilooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen r'e- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand,Te betalen. tot iedereen om zijn bezit aan goud op dit moment aante geven, opdat daarop dan onmiddellijk een belasting geheven zou kunnen worden, gelijk aan de ver hooging van de waarde van dit goud in de nieuwe franks berekend. En sterk naar den cornmunistischen kant is ook wel het besluit van de Fran- sche regeering om decreten uit te vaar- aigen, waardoor loonen, pensioenen, enz., aan de verminderde geldwaarden moeten worden aangepast, en andere waardoor de prijsverhoogingen, zoo veel mogelijk te keer moeten worden gegaan. Want zulks zal dan toch beteekenen dat de producenten wel hoogere werk- loonen zullen moeten betalen, en meer belastingen opbrengen, voor de verhou ding der salarissenen der pensioenen van de openbare bedienden, oud-strij ders e.d. maar dat paal en perk zal worden gesteld aan de prijsverhooging van hun voortbrengsels. En nu mogen we naar niets zoozeer benieuwd zijn, als naar t antwoord op de vraag, tot hoever het conserva tieve Nederland zich thans zal genood zaakt zien, om het Fransche hront populaire op dezen cornmunistischen weg te volgen. N. G. TE POPERINGHE. den Staat werd toevertrouwd. Zoodat bijzonderste daarvan is reeds het bevel Veel volk maar weinig verteer. 1 5 Oogst, die mag aanzien worden als het hoogtepunt van het seizoen aan de kust, is er geweest en sortimige ho teliers en pensionhouders beginnen er reeds het bilan op te maken van de en kele weken die hun bestaan moeten verzekeren. Het weder is ver van gunstig ge weest. Na de warme dagen van begin Juni scheen de zon een afkeer gekregen te hebben van onze kuststeden en re gende het dag in dag uit. Slechts de verkoopers van regenmantels en regen schermen waren in hun schik en dedén wondere zaken. Toch kwam het volk. En niettegenstaande dit slechte we der bleef het volk toestroomen. Wel-is waar waren er veel verlofgangers die hun kamers op voorhand besproken hadden eri er niet van tusschen kon den tenzij afstand te doen van de be taalde voorschot. Zoo kwam het dat de hotels goed bezet waren maar degenen die het grootste verlies lijden zijn wellicht de uitbaters van de drankgelegenhedén die zware sommen betalen voor hunn^ terrassen op den zeedijk die tot nög toe meestendeels ledig gestaan hebben. Zelfs in de veronderstelling dat er later goede zaken te doen waren, zal het verlies moeilijk kunnen ingehaald worden. Het verteer. Maar zoo er veel vólk kwam, daii was het verteer toch heel gering. De menschen trachten zich zooveel moge lijk bij den kost van hotel of pension huis te houden en de overige uitgaven tot minimum te beperken. Dat is bijzonder het geval met bet fransche klienteel. De nachtgelegenbe-; den, dancings, enz., worden meesten deels bezocht door Engelschen en ei gen volk. Nochtans dient opgemerkt dat, niet tegenstaande de_ stijgende levensduur te de prijzen in de hotels weinig, om niet te zeggen niet verhoogd zijn. Zulks pleit in het voordeel van onze kust handelaars die thans weten te zaaien wat zij later dubbel en dik zullen maai en want een klenteel die bemerkt dat sij niet bestolen wordt, blijft getrouw. Aan het strand te Oostende. Sinds de verouderde rolkabienen af geschaft werden en vervangen door een uiterst moderne instelling onder den dijk, heeft het prachtig strand van Oos tende meer en meer bijval. Het was trouwens broodnoodig dat er iets ge daan werd voor het strand want Oos tende was op goeden voet den titel van Koningin der Badsteden kwijt te spelen. Thans wordt er gezorgd voor oud en jong, en als men zich al baadt of in de zon luiert, immer voelt men zich thuis op dit gulden strand. In die uitbating heeft het slecht we der veel kwaad berokkend. Einde Juli was men enkel maar 1 2 duizend frank achter van de ontvangsten op hetzelfde tijdstip van verleden jaar. Het slecht weef 'in Oogst deed dien Zondag morgen, te-8 uur, werd aan den voet van ons gedenkteeken, een prachtige kroon neergelegd door den Voorzitter der LuikscheVuurkruisen, die met een afvaardiging van gemel- den Bond, te w Popefinghe op bezoek was. Bij deze hartelijke hulde vanwege de Waalsche Strijders tegenover hun Vlaamsche Makkers, was eerie afvaar diging van den plaatselijken N. S. B. aanwezig. Hierbóven'geven we'een' foto 'geno men tijdens deze korte plechtigheid. 5 tot 20.000 achteruitgang stijgen van toLlrli daags. Jantjes -dood is Pietjes brood zot) stegen deWnkomsten van de zwemkom van het Badpaleis met ee*n dertig dui zend frank meer "dan verleden jaar en in de baden van de Frinkhall zijn er dagen geweest dat er 223 baden, gege ven werden. In de Kursaal. Ook de kunstwaarde van de con certen die gegeven worden in Casino- Kursaal is er veel op vooruitgegaan bij verleden jaar. Onze Vlaamsche mees ters komen er op een goede plaats te staan! In andere badsteden. Zooals het te Oostende gaat, zoo gaat het ook in andere badsteden. Blan kenberge was op 23 Oogst overrom peld en in Knokke-Heyst was het het zelfde. De Panne werkt, als naar gewoonte, voornamelijk met de Franschen uit het Noorden. In sommige bladen kon men lezen dat veel werklieden, genietend van de nieuwe sociale fransche wetge ving thans hun verlof komen dooïbren gen in De Panne en andere badsteden van het Zuid-Westen. Ook hier hoort men hetzelfde liedje de menschen bouden de centen bij. De F ranschen die naar De Pan'ne komen maken van de gelegenheid ge bruik om zich ijieuwe kleedingstukken en voornamelijk schoenen aan te schaf fen, ze worden gedurende een paar dagen gedragen en dan trekt men een voudig naar Frankrijk met schoenen die geen rechten betalen. De oude schoenen gaan den vuilbak in, zoo doen de vuilnisbakzoekers te De Panne thans een rijken oogst op van half versleten schoenen, VERHOOGING DER 7 De Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen overweegt thans een verhooging van de tarieven voor het vervoer der reizigers.' De verhoo ging zou 1 0 bedragen voor de der de klas en 5 voor de tweede klas. De geringere verhooging voor de twee de klas wordt voorzien, omdat bij vroe gere verhoogingen het verschil tusschen tweede en derde klas te groot is ge worden. Ook werd het comfort in de derde klasse in de laatste jaren "gevoe lig verhoogd. Moest de stijging in alle klassen, de zelfde zijn, dan zou dit voor gevolg hebben dat de tweede klas-wagens veel minder zouden worden gebruikt, en er darentegen een te kort aan derde klas-wagens z'óü k'pmen. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperin^he ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. door Senator ARTHUR VANDERPOÖRTEN. Men loijgt den duidelijken indruk, op grond van het onderzoek der internationale en nationale toestanden, dat vele menschen het beu geworden zijn den gulden midden v/eg te bewandelen. Het wordt een liefhebbe rij, zelfs bij de meest bezadigden, om uiter ste meeningen te verkondigen. En zoo stelt men dan scherp tegenover elkaar de meest tegenstrijdige levensbeschou wingen, politieke leerstelsels, sociaal-econo mische begrippen. Men oponeert hypercapitalisme aan com munisme, dictatuur van rechts aan dictatuur van links, Rome aan Moskou, en men scha kelt meteen uit het scheppend individualism* de liberale economie, de vrijheid van den ken, al deze edele en onschatbare waarden, die na eeuwen strijd verworven werden en eeuwenlang als grondslagen van vooruitgang welvaart en ge'uk aangezien werden. Wij zullen wel de laatsten zijn, die de mis oruiken en de uitspattingen van het hyper capitalisme en van het hyperindividualisme zouden negeeren, maar wij meenen dat onde. den vorm van sociale wetten en een zachte beredeneerende inmenging van den Staat, het heuvel dier levensbeschouwingen wegge nomen worden kan. Wij weten al te zeer dat naar PLATO's wijze woord geen enkel politiek stelsel vol maakt goed, noch volmaakt slechts is. Wij weten ook dat elk politiek stelsel na zekeren tijd teekens van sleet vertoont 'en «anpassing en hervorming eischt, en wij zijn 31* diep van qvertuigd dat het integrale en absolute liberalisme niet meer beantwoordt aan de nooden en aan de wenschen van lezen tijd. Maar wij weten ook dat dit li beralisme en zijn kinderen, de vrije econo mie en het demo-parlementair stelsel, zeer gemakkelijk voor verbeteringen en aanpas- ingen vatbaar zijn. En het is op dien weg /an verbe'tering en aanpassing van het be staande dat men het heil van de menschheid ui vooral de rust, den vrede en de welvaart n onze gewesten móét zoeken. \1 te simplistisch gesteld. Er zijn daar Rus and en zijn Sovjet-inrichting aan de eene ijde en er zijn -daar aan de andere zijde Duitschland, Italië, Portugal, Polen, Oosten- ijk en ettelijke andere landen met dictato- iale^ totalitaire of semi-totalitaire inrichting, daar er zijn daar toch ook nog Frankrijk, ar zoo alle teekens niet vergissen, het ge- ond verstand opnieuw zijn rechten zal gaan jpeischen, zonder dat dit prachtig volk in lictatoriaal of communistisch vaarwater zou aan verzinken. En er is daar het Britsche ijk, de grootste economische macht der we- eld, waar het parlementarisme en de vrij- ïeid nog stevig op den troon zitten. Er zijn .laar die prachtlandekens als Nederland, witserland, Denemarken, Zweden, Noorwe gen, die net als Belgie de vrije volkswiluiting getrouw gebleven zijn. Er zijn daar Noord- n Zuid-Amerika waar millioenen menschen bnder parlementair regiem leven en gedijen. Welnu, het is naast en samen met deze anden dat wij, Belgen, ons heil, onze rust, nnzc welvaart moeten zoeken en bewerkend En hier een kleine parenthesis niette- enstaande de lage standen onzer Belgische aluta, hebben vele onzer landgenooten zich .le weelde veroorloofd het buitenland te be reizen. Zoo zijn er veel Belgen den Ryn bvergestoken, en de negen tienden zijn terug "komen voor de orde, de tucht en de jdege- ijke uiterlijke inrichting van Duitschland met den opper.vlakkigen gftést vele reizi gers eigen, hebben zij verkondigd Duitsch- and is hét best ingerichte land van de we reld, en vermits Duitschland onder dictatuur ieeft, verklaren zij leve de dictatuur, ook voor Belgie. Dwaze, oppervlakkige, foutieve beoordee- -iig zij doet denken aan den Franschen lit terator-reiziger, die in Belgie afstapt, als eerste verschijning er een roodharige vrouw ontmoet, en in zijn notaboekje plechtig aan rekent En Belgique toutes les femmes sont rousses Vergeten wij niet dat de liefhebber-reizi ger gewoonlijk het land dat hij bereist met maagdelijke oogen aanschouwt en met een gansch andere geesteshouding, dan deze die hem in zijn dagelijksch leven eigen is. Rei zen immers is genieten, is rusten, is het juk van den dagelijkschen arbeid afschudden. En n zulke omstandigheden_is men optimistisch in zijn beoordeelingen. Hoevelc dezer reizigers, die het stadhuis van Munchen met tranen in de oogen be wonderd hebben, kennen niet eens de onge ëvenaarde schoonheid van het Brusselsch stadhuis. Daarenboven vergeten de toevallige dictators-aanbidders dat ook in democrati sche landen dezelfde perfectie van inrichting kan bereikt worden. Ziet cle republiek Zwitserland, ziet Zwe den, Denemarken, Noorwegen, ziet Neder- land. Het is niet noodig een dictator aan het hoofd van het land te plaatsen om te beko- j men b.v. dat men aan de postkantoren auto matische postzegelsuitdeelers aanbrenge. En de sierlijkheid van bouwtrant in het Gooiland of de practische inrichting van de autobus- 1 Stations in Denemarken hebben niet gewacht j tot er stroomen bloed hebben gevloeid, tot er verklikking heeft geheerscht, tot er de yiijheid van bewegen en denken een ïjdel woord zou geworden zijn, om in het leven geroepen te worden. En al ware de inrichting in dictatoriale staten dan nog honderdmaal beter dan. ten onzent, dan hebben wij er nog dat groote offer onzer vrijheid niet voor over. Het dilemna communisme of fascisme 'is dwaas en uit den booze. Meer en meer zijn wij de meening toegedaan dat een iiberaal- solidarisme alleen de redding brengen kan. En ook dat ander dilemna Rome of Mos kou verwerpen wij. Ziet toch wat die heeren schrijven a We kunnen hier niet herhaaldelijk en niet na drukkelijk genoeg de aandacht op vestigen, dat we lieden een hervormings- en aanpas singstijdperk doormaken, van welks doeltref fend en ondoelmatig benuttigen niet alleen de toekomst maar ook het voortbestaan zelf der menschheid afhangt. Of men al dan niet partijganger zij van categorieke formules, er is niet meer te ont komen aan de zich van dag tot dag meer opdringende werkelijkheid, dat de eerstvoj- gende jaren, zelfs maanden, iedereen zullen dwingen tot het kiezen tusschen twee le vensbeschouwingen. Waar het voor dezen mogelijk was, al thans uiterlijk, een onverschilligheid te be- toonen die den brui gaf van om het even elke levensbeschouwing, en tevens naar die onverschilligheid te handelen, daar zal voortaan iedereen, zoowel de man van het syndikaat als de man van het doctoraat, -zich genoopt zien tot aansluiting bij een der twee, welke eerlang de wereld zullen beheerschen en buiten welke geen andere nog bestaans mogelijkheid, ja, bestaansrecht zal hebben De levensbeschouwing van Moskou, en de levensbeschouwing van Rome. En ziet toch hoe handig zij het aanleggen om het schaap in huis te halen Hief'dient nochtans beslist onderscheid gemaakt, wat de on-^.lisbesctruu wing van ïxorne betreft1; tus chen het bijtreden van die levensbeschou wing en het aansluiten bij de grondbeginse len,waaruit zij ontstond en waarop zij steunt. Dit bijtreden kan wel een gevolg zijn van dit aansluiten. Het is er, echter, geen nood zakelijke vereis'chte van. Waaruit dus voïgt, dat ook zij, die het geloof niet bezitten of het 'verloren hebben, volkomen de levensbeschouwing van Rome kunnen deelen, er hun daden haar richten, er als kampioenen kunnen van optreden. Met andere woorden, het is niet noodig de katholieke leer aan te kleven om de ka tholieke macht op dén troon te willen zetten. Wij hebben alle achting voor de Roomsch- katholieke levensbeschouwing en het kost ons niet dë minste moeite om te verklaren <$at wij als een eerlijk, deugdzaam mensch ^anzien, hij dié niet alleen theoretisch de eer van Christus belijdt, maar ze ook prac- tisch' béleëft, maar wij verklaren onmiddel lijk daarbij dat ook buiten de Roomsch-ka- thótiekë Kerk millioenen eerlijke en deugd zame menschen geleefd hebben én leven. Ook andere godsdiensten hebben toonbeel den vaii eer en deugd voortgebracht en ook vrijzinnige en vrijdenkers hebben de volheid der menschelijke volmaaktheid bereikt. Want naast de toonbeelden van deugd door Rome verwekt, kunnen wij helaas met de vleet voorbeelden van verwording en van misda digheid in diezelfde levensbeschouwing ont- dekke n, net als in welk andere ook. Wij verwerpen het zoogezegde axioom dat Rome en Rome alleen de wereld kan redden, en stellen jammer genoeg meewarig vast dat de historische tijden, die wij de laatste dertig jaar beleefd hebben, zoowel Rome als de vrijmetselarij en als het socialisme gefaald hebben en te kort geschoten zijn. Dit is geen verwijt, dit is een vaststelling van het feiten materiaal, en een aanpassing tot verwerping van elk fanatisme, een opwekking tevens tot breedheid van denken en eerbied voor een- eders overtuiging. En dat zijn juist de begrippen en de prin ciepen die den grondslag vormen der liberale leer, waaraan wij, wat er ook gebeuren moge, dieper en echter getrouw blijven. Welk is nu onze practische conclusie Dat wij in dit land de geesteshouding van den strijd tusschen dilemna's moeten laten varen. Wij willen voor geen dilemna gesteld wor- en, en wij vertrouwen dat onze regeerders, steunend op de drie groote partijen, die elk hun voordeel bijbrengen, het land zullen ber sturen en regeeren met wijsheid, steeds het oog gericht op dit baken dat den gulden middenweg aanwijst. Wij nemen het goede waar het is. Wij aanvaarden de medewerking van alle men schen van goeden wil. Wij verwerpen alle gevaarlijke experimenten. Wij gelooven in den gezonden zin onzer bevolking. Wij vreezen geen revolutie, omdat wij de gedachte daaraan in de kiem zelf willen ver smoren. En wij houden ons overtuigd dat wij alzoo, wat er elders ook gebeuren moge, gezond en gaaf onzen historischen weg zul len vervolgen in 't licht onzer humanistische levensbeschouwing en met een breed hart voor al de menschen van dit goede land. Heden Zondag treedt het Winteruur in voege. Vergeet dus niet de uur werken EEN UUR ACHTERUIT TE STEKEN. Als ge dezen avond om 9 uur slapen gaat, dan zal het nog mpar 8 uur zijn. Een buitenkansje dus voor de slapers

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1936 | | pagina 1