Terug naar de Neutraliteit De 0uderdomspeiisioenen NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT LIBERALE JONGE WACHT LANDBOUWKRONIEK. 16 JAAR. NUMMER 43. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 25 OCTOBER 1936. ABONNEMENTEN l Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. TAN POPERINGHE De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. DE REDE VAN KONING LEOPOLD III. ...MAAR DAN NIET MEER GEWAARBORGD De redevoering van onzen Koning die heden in het brandpunt der belang stelling van heel de wereld staat, laa aan klaarheid niets te wenschen over in dit opzicht doet zij zelfs afbreuk aan de taal der internationale diploma tie, v/elke altijd déze van 't orakel van Delphi is geweest. Er worden geen raadseltjes in opge geven, geen achterdeurtjes in openge laten. Er komt geen zin in voor, die voor een witte en een zwarte uitlegging vatbaar is. Tot heel de wereld heeft de Koning der Belgen gezegd Wij willen terugkeeren tot onzen toestand van neutraliteit van vóór den wereldoorlog, al weten we ook dat deze neutraliteit, dan niet meer... gewaar borgd zal zijn. Voor zulke waarborging wen schen de Belgen trouwens te bedanken Zij hebben met de uiterste pijn aan de: lijve ondervonden, wat de tractaaten waard zijn, die hun als verzekerings polissen tegen oorlogsbrand werden voorgelegd. Von Jagow, Keizer Wilhelms minis ter van buitenlandsche zaken in 1914, gaf er den definitieven naam aan Vodjes papier En voor eenen keer, dat, na het slui ten van den vrede, Belgie nog eens zijn handteekening zette onder een tractaat dat zijn veiligheid moest waarborgen dat van Locarno zag het dit trac taat weer eens tot een vodje papier gemaakt. Weer eens door Duitschland wel iswaar, dat het Locarno-accoord ver scheurde om het Rijnland militair te bezetten, maar zooveel was dan voor Belgie toch uitgemaakt, dat de andere mede-onderteekenaars van dit accoord volstrekt niets konden of wilden doen om Duitschland te dwingen tot eerbiediging van zijn eigen handteeke ning. En de redevoering van Koning Leo pold is in den grond niets anders dan het volmaakt logische besluit, dat de Belgische regeering en de Belgische publieke opinie in haar ontzagelijke meerderheid uit de machteloosheid van Frankrijk, uit de ...angstvalligheid van Engeland en uit de weinig ver kapte instemming van Italië tegenover de schending van het Locarno-verdrag door Duitschland getrokken hebben. De bezetting van Het Rijnland was een krachtproef op dit verdrag, waar aan het geen seconde weerstand heeft kunnen bieden, en meteen... een krachtproef op alle internationale trac- taten, waaraan Belgie zijn lot al eens verbonden had of in de toekomst nog zou kunnen verbinden. Hier was uitgemaakt, dat de groo- te mogendheden slechts handteeke- ningen zetten en handteekeningen res pecteeren, zoolang haar eigen belang erdoor gediend is en dan vooral met de bedoeling om de medeonderteeke- naren in slaap te wiegen en dat het allerlaatste waardoor ze zich van een woordbreuk zullen laten weeerhouden, de veiligheid van een klein land als Belgie zal zijn. Meer nog dat zij deze veiligheid slechts zoolang ontzien zullen, als ze daardoor hun eigen veiligheid kunnen dienen of... hun oorlogsplannen, maar zoogauw zij zelve Belgie als opmarsch- gebied of als verdedigings-glacis noo- dig hebben, zij niet ver zullen zoeken naar een excuus om ons en dan zal 't heeten in ons eigen belang on der den voet te loopen. Aan al zulke excuses heeft de Koning thans met absolute duidelijkheid den pas afgesneden door deze volmaakt logische uitspraak dat zelfs een bond genootschap van louter defensieven aard niet kan leiden naar het doel dat wij beoogen, om de goede reden, dat de bondgenoot, hoe vlug hij ons ook ter hulp wil komen, toch altijd slechts aan onze zijde opdagen zal, nadat een eerste stoot ons bliksemsnel geveld zal hebben. Dat beteekent dan Als een onzer groote naburen ons betrekken wil in een aanvallende of verdedigende actie dan zullen wij in alle geval den eersten klap krijgen, en wat voor een klap vóór dat eenige hulp zal zijn opgedaagd, en de kans voor dit gevaar kunnen wij alleen nog maar vermin deren door onze politiek naar alle zij den zoo te voeren, dat men nergens ook maar den schijn van een reden vinden kunne om aan onze volstrekte neutraliteit te twijfelen. En voor zulken twijfel kon Duitsch land wel een schijn van reden aan voeren, zoolang Belgie met Frankrijk eenige overeenkomst had, voor 't geva dat het door een ander land zou wor den aangevallen. Fot Duitschland konden wij wel zeggen Zulke overeenkomst sluit geen enkel gevaar voor U in. Zij zou toch slechts werken, ingeval gij ons weer eens aanvielt en, om te beletten dat wij ooit nog eens naast de Fran schen de wapens tegen U opnemen zouden, moet gij ons dus maar niet meer eens aanvallen Doch hier op kon Duitschland altijd antwoorden Dat gij zulk een defensief accoord met Frankrijk sluit, beteekent toch in ieder geval dat gij ons mistrouwt, dat gij antipathiek tegenover ons blijft staan. Waarom dan ook niet eenzelfde accoord met ons gesloten, voor t geval dat Frankrijk U zou aanvallen Op welke vraag wij dan weer zou den kunnen antwoorden Zulk een acoord met U was vervat in het trac taat van Locarno, hetwelk gij ver scheurd hebt Maar dan blijft er nog altijd plaats voor deze vraag van den Duitschen kant nu weer Als gij naast het Locarno-tractaat, dat, vol gens U, naar alle zijden uw veiligheid waarborgde, nog een speciale, een een zijdige overeenkomst met Frankrijk aangingt, beweest gij, Belgen, daardoor dan niet, dat gij ook geen vertrou wen steldet in dit tractaat en... hebt gij daardoor dan ook geen inbreuk erop gelegd Aan al zulke spitsvondigheden heeft e rede des Konings thans een eind gesteld. Heel de wereld heeft hem nu zoo te verstaan, dat Belgie zich met de grootste angstvalligheid van ieder anders zaken afzijdig wil houden, dat het zelfs niet meer dan schijn wil wek ken alsof het zekere buren meer of minder vertrouwen zou dan de andere, en dat het een zoo sterk mogelijk le ger hebben wil, om zijn grondgebied te verdedigen tegen iedereen, wie het ook zij, die het zou willen schenden. En deze volstrekt onzijdige houding an des te geruster aannemen, daar het in het grootste belang is van elke oorlogvoerende partij, dat de tegen stander zich niet van Belgie meester kunne maken, en dat Belgie dus tot zijn verweer tegen den eersten aanval ler, mechanisch op een zoo snel moge lijke hulp vanwege dezes tegenpartij zal kunnen rekenen juist alsof het nog leven zou onder het regiem van zijn gewaarborgde neutraliteit. Anders gezegd Van de voordeelen dezer neutraliteit zal Belgie voortgenie- ten, omdat zij gewaarborgd is door de directe belangen van elke zijner naburen zeiven en... zonder dat het daarom tegenover eenen hunner ver plichtingen zal hebben aan te gaan, waardoor het bij de anderen omtstem- ming of wantrouwen Zou kunnen wek ken. Voor een zuiver defensief accoord met Frankrijk was veel te zeggen en dat hebben wij evenals onze minis ters ook gedaan, zoolang de schaal van 't gevaar voor ons naar den Duit schen kant scheen over te hellen. Aan dezen schijn is echter thans een eind gesteld. Laat ons toegeven, dat er nog minder gevaar bestaat voor een overrompeling van ons land van Fran- sche dan van Duitsche zijde, dan is toch het gevaar oneindig vergroot, dat Duitschland een voorwendsel tot een schending van ons grondgebied vinden kunne in de internationale politiek van Frankrijk. Als we het risico dat voor ons in het FranschBelgisch militair accoord school tot het uiterste minimum herleiden wil den en aannemen, dat wij er zelfs niet door tot hulpverleeniging aan Frank rijk verplicht waren, ingeval Frankrijk door Duitschland zou worden aange rand, zonder schending van ons eigen grondgebied, dan moeten we toch toegeven, dat Duitschland opnieuw de oorlogsnoodzaak het Not kennt kein Gebot zou kunnen inroepen om Postcheck 484.59 Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Telefoon 180 te springen mocht het worden aange vallen door Rusland met wie Frankrijk militair verbonden is. En vooral nu dat de Russische en de Fransche regeeringen dit bondgenoot schap steunen op de soortgelijkheid van haar revolutionnaire sociale op vattingen. Zoo is de doodsteek aan 't Fransch- Helgisch accoord en een der nuchter-1 r„„, leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur* waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand ta betalen. ste woorden die uitklinken boven het jammerkoor, dat uit Frankrijk opstijgt is wel dat van L Ami du Peuple dat Frankrijk geen enkele fout meer te begaan heeft. Inderdaad dreigt Frankrijk thans in een isolement te geraken dat, in t gezelschap van de Russische bolsje wieken alles behalve... splendid zal zijn. N. Q AFDEELING POPERINGHE wordt langdurig toegejuicht door rezen zaal. Se opge- IN DEN LIBERALEN LANDSRAAD HET FRANSCH-BELGÏSCH ACCOORD. Ais gevolg op het Fransch-Belgisch accoord betreffende de sociale verze keringen mogen de Belgen, geboren na 1 Juli 1865, en die sinds 1 Juli 1930 stortingen gedaan hebben als onderhe vig aan de Fransche sociale verzeke ringen, waar zij ook verblijven, dezelf de voordeelen genieten als deze ver leend aan de Franschen. De rechthebbenden van den overle den Belgischen verzekerde mogen, zelfs indien zij in Belgie verblijven, het ka pitaal bekomen van de verzekering te gen sterfgeval. De weduwe van den overleden Bel gischen verzekerde kan het voordeel bekomen van de vermeerdering voor familielast. De personen die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen en voor wie het mogelijk is een van deze voordeelen te genieten, mogen hunne aanvraag richten hetzij tot de regionale dienst der sociale verzekeringen van de circonscriptie van hun laatste werk plaats in Frankrijk, hetzij tot het Mi nisterie van Arbeid en Sociale Voor zorg, 1 58, rue Royale, te Brussel, die e vraag zal overmaken aan hooger gezegden dienst. Aan de Franschen die in Belgie verblijven. In het Belgisch Staatsblad van 23 anuari 1936 wordt de Fransch-Bel- gische overeenkomst gepubliceerd be treffende de sociale verzekeringen, on derteekend te Parijs op 23 Oogst 1930 alsook het toevoeglijk protocol onder teekend te Parijs op 28 December '35. Overeenkomstig artikel 2 der Over eenkomst, zullen de Fransche werk lieden- en bedienden-bezoldigden wer kende in Belgie, ten zelfden titel als de Belgische bezoldigden, de kostelooze voordeelen genieten door den Staat verleend in uitvoering van de wetge ving betreffende de verzekering tegen ouderdom of tegen den vroegtijdigen dood van werklieden of bedienden. Het toevoeglijk protocool van 28 December 1935 bepaalt als volgt den datum van in voege treding van de mogelijks verleende voordeelen. Bijdrage van den Staat in de Ouderdoms- en Weduwenrenten. Dit voordeel is verworven voor de ouderdoms- en- weduwen-renten ge- orrnd door de stortingen gedaan als bezoldigde sinds 1 Juli 1930 doch slechts de achterstallige sommen ver vallen sinds 1 Juli 1935 zullen geli kwideerd worden. De werklieden van Fransche natio naliteit, geboren na 1 Juli I 865, en die in het bezit zijn van een brevet van ouderdomsrente, mogen dit document terugzenden naar de algemeene spaar en lijfrentekas en het voordeel vragen van de staatsbijdrage. Het geval van de bedienden zal van rechtswege onderzocht worden door organism dat als verzekeraar belast i met het uitbetalen van hun rente. Kostelooze vermeerdering van de Ouderdomsrente. De Fransche bezoldigden verblijven de in Belgie, geboren na 1 Juli 1865 en die als handarbeiderbezoldigde (ar beider) of als geestesarbeider-bezoldig de (bediende) stortingen gedaan heb ben, mogen, ten zelfden titel als de Belgen, het voordeel aanvragen van de kostelooze vermeerdering van de ou derdomsrente. De vragen moeten ingediend worden bij de ontvangers der belastingen in het gebied van de verblijfplaats der aan vragers. De aanvragen ingediend vóór 1 Ja nuari 193 7 zullen hun uitwerksel heb ben van I Juli 1935 af, op voorwaarde dat de aanvragers op dien datum den ouderdom van 65 jaar bereikt hebebn. Kostelooze vermeerdering van der Weduwenrente. De weduwen wier man sedert 1 Juli 1930 regelmatig al de stortingen ge daan heeft als bezoldigde, mogen de kostelooze vermeerdering van de we duwen rente bekomen, alsook de ver goedingen voor de weezen van min dan zestien jaar oud, die ten laste vallen van het fonds der weduwen en weezen. Om dit voordeel te kunnen genieten moeten zij hun rentebrevet terugzen den aan de algemeene spaar- en lijfren tekas, met verzoek om toekenning var. de staatsbijdrage. Indien zij aan de vereischte voorwaarden voldoen, zul len de vermeerderingen der weduwen- rente en gebeurlijk de weezenvergoe- dingen hun van rechtswege geschonken worden, zonder dat zij zich daarom dienen te richten tot het fonds der we duwen en weezen. L. S. EEN BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING Door de Liberale Landsraad werd Zondag te Brussel, onder voorzitterschap van den h Dens, een buitengewone algemeene vergade ring gehouden. Alle gewesten van het land waren ver tegenwoordigd. in de zaal bemerkte men ministers Bovease, Hoste en Jaspar, oud-mi nisters Hymans, Devèze, talrijke senatoren en kamerleden en de Heeren Van Alleynnes, A. Lahaye en fr. Sabbe uit bet arrondisse ment Yperen. De b. Max bad zich laten ver ontschuldigen. De b. DENS, voor de rechtstaande zaal brengt in beide landstalen buide aan de over leden mandatarissen, de hb. Leroy en Grafé DE LIBERALEN EN HET VOLKSFRONT De oorzitter zet uiteen, boe in den loop van het verlof de kwestie van een volksfront te berde kwam. Hij herinnert er aan, dat tal rijke liberale vereenigingen zich tegen een dergelijk front hebben uitgesproken. De libe ale partij was de eerste om zich tegen een samengaan met de communisten te verzet ten. Om er eens en voor al gedaan mee te maken stelt bet bureel van den Landsraad een motie voor waarin de vorming van een linksch volksfront wordt afgekeurd en de aanhankelijkheid voor de democratie betuigd wordt. In een tweede motie wordt bet samen gaan van rexisten en Vlaamscbe nationalis ten aan den kaak gesteld. De b. DEVEZE. Wij moeten deze mo ties eerst bespreken alvorens ze aan te nemen De h. DENS wijst dan op de tegenstrijdig beden welke de Waalscbe senator de Dor- lodot ten beste beeft gegeven, die zoogc naamd de partijen van orde wil bijeen bren gen en daaronder de Vlaamsche nationalis ten en de rexisten begrijpt. Er is ook sprake geweest van een nationale partij, maar men weet, dat de h. van Zee land de geruchten dienaangaande logenstraf te en er op wees, dat hij boven de partijen wil blijven. Na het politiek overzicht zei de voorzitter de werking van den Landsraad en van zijn fdeeüngen uiteen. DE WERKING VAN DEN LANDSRAAD De voorzitter heeft het dan over de ver wijten, die aan het bureel van den Lands aad worden toegestuurd en betoogt, dat bet bureel voortdurend waakzaam is en dat het veeleer de plaatselijke vereenigingen zijn, die bedrijviger zouden moeten optreden. In dien b.v. bij de laatste verkiezingen de libe- len van Schaarbeek minder stemmen be haald hebben kan de Landsraad daar niet verantwoordelijk voor gesteld worden (on derbrekingen). Na den oorlog is de liberale gedachte stellig achteruit gegaan wegens de tijdsomstandigheden, maar dit zal veranderen nu meer en meer de noodzakelijkheid blijkt van eon herleving der liberale beginselen, indien men de wereldorde en het economisch herstel wil (toej.). Er dient trouwens op ge wezen, dat de maatschappelijke werken zich voortdurend uitbreiden. Teneinde overigens een herinrichting van de liberale werking toe te laten, heeft het bureel besloten zijn ontslag ter beschikking te stellen. Een voor- loopig bureel zal aangesteld worden onder leiding van een vooraanstaand persoon, die zijn tijd ter beschikking zal stellen. VLAAMSCHE STEMMEN. En die Vlaamsch kent. t Verzamelen der afgevallen bladeren Het Herfstgetijde ruischend laat zijn winden los en weldra zullen de hoo rnen van hun mooi gebladerte ontbloot zijn. Het is aan ons van deze bladeren goed weten te benuttigen, de doode bladeren kunnen dienen om zonnebar- men te verwarmen, om zekere groenten in den Winter tegen de koude te be schermen, of om de broeibedden aan te jagen ook kunnen ze gebruikt wor- en als meststof, daar ze vooral po- tosch en phosphoorzuur bevatten, twee anorganische stoffen, die onmisbaar zijn en een groote invloed hebben op e vruchtbaarmaking van de grond. Om als meststof te dienen mogen e bladeren nat of droog zijn, daar men ze toch op hopen verzameld of anders onmiddellijk onderwerkt. In de tuinbouw zijn de bladeren meest gebruikt tot het bereiden van de composthoopen (terreau). Om eigen lijk een composthoop te bekomen zal men de bladeren op een hoop bijeen brengen en er een deel stalmest, aal en kalk ondermengen, deze hoopen zet men alle drie maanden goed om om een gelijke werking te bekomen.Bij gebrek aan aal zal men zijn toevlucht nemen tot eene mengeling van 3 kgr. superphosfaat, 2 kgr. potaschsulfaat en weer eens over ons lijf op Frankrijk toe 4 kgr. ammoniaksulfaat per m3 om er bij onder te werken. De doode bladeren worden ook nog gebruikt om de gisting der paardemest in de broeibedden te matigen zij kun nen gedurende veertiendagen eene warmte van 4o a I 5o C bereiken en zelfs later tot 45o C. De droge bladeren kunnen nog best gebruikt worden om de stammen en jonge wortels der boomen en struiken tegen de vorst te beschutten. De warme broeibedden die in de Winter gereedgemaakt zijn, worden vooral samengesteld uit paardenmest, I 3 doode bladeren en strooi. De kou de broeibedden die men gereed zet in Januari tot April hebben maar de helft van de bladeren noodig tegen de war me broeibedden. Gustaaf Gillekens. PLAATST UW AANKONDIGINGEN in de «GAZET VAN POPERINGHE» DE VLAMINGEN EN DE LANDSRAAD De h. POOT vraagt dat in het vervolg het erslag van den voorzitter in beide landsta- en zou uitgedeeld worden opdat men dade- jk met de bespreking zou kunnen aanvan gen. Senator VANDERPOORTEN, in bet Ne- dcrlandscb, dringt aan opdat technische maatregelen zouden getroffen worden voor een gelijke behandeling van Walen en Vla mingen. De Vlamingen moeten zich in eigen taal kunnen uitdrukken en tevens door de Waalsche aanwezigen begrepen worden.Spre ker stelt voor dat de voorzitter zijn ziens wijze in het Nederlandsch zal samenvatten met dien verstande, dat in de toekomst voor vol ed.ge gelijkheid wordt gezorgd (toej. en nstemming) De h. DENS geeft daaraan voldoening. Besloten wordt de spreektijd op 10 minu ten te bepalen, HET DEBAT De b. Ch. JANSSENS verdedigt de motie welke, op voorstel van Schaarbeek, door de federatie van Brus,sel werd aangenomen. Deze motie vraagt een wederinricbling van den Landsraad, onder leiding van jongere krachten. De voorzitter heeft thans zijn ont- ag aangeboden en men zou dus naderhand kunnen nagaan boe bet bureel van den Landsraad dient samengesteld. Spreker acht bet geraadzaam eerst den politieken toestand te onderzoeken om te wijzen op de praktijken van de rexisten, die onz.nnigste beschuldigingen uitbrengen om bun luidruchtige propaganda te voeren .1 een burgeroorlog aan te prediken. Want aarop zal bet uitloopen wanneer de goed- geloovigen zich laten verschalken door de- ge. icn, die met bun fascistische oogmerken e vrijheid en de eendracht in bet land be- reigen. (Toej.) VOOR DE GRONDWETTELIJKE DEMOCRATISCHE INSTELLINGEN De h. DE LAVELEYE acht het noodzake- jk, dat de richtlijnen voor de liberale po litiek bevestigd worden. Deze richtlijnen ko men hierop neer I. geen toetreding tot een zoogenaamd volksfront maar hardnekkige verdediging ran de grondwettelijke, demo cratische instellingen 2. samentrekking van a'le nationale krachten met de liberalen als centrum. Deze korte maar zeer kernachtige rede DE BELANGEN VAN DEN MIDDENSTAND De h. DEMETS, uit Zele, in het Neder landsch, komt op voor de belangen van den middenstand en wijst er op dat de officieele kommissie, met het onderzoek van dit vraag stuk belast, doelmatiger zou moeten inge richt worden. Er is trouwens niet alleen het vraagstuk van de groote warenhuizen, maar ook dit van de ekonomaten (zeer wel). Het mag niet zijn, dat organismen, door den Staat gesteund, afbreuk doen aan den mid denstand door zich op industrieel en han delsgebied te begeven. Ook dient er meer gelijkheid te komen op fiskaal gebied. toej.) DE H. DE LAVELEYE TOT VOORZITTER VERKOZEN. De h. CATTEAU doet den naam van den h. de Laveleye als kandidaat-voorzitter toe juichen. b. HYMANS, namens de ouderen, waarschuwt tegen degenen, die de wanorde in het land willen verwekken om de dicta tuur voor te bereiden. Wij moeten op onze hoede zijn voor de neiging om alles te be knibbelen. Ons onafhankelijk bestaan, onze viijheid staan op het spel. Wij moeten on? te weer stellen. Daarom dient er gehandeld onder leiding van een jongere, (langdurige toej.). Op voorstel van den h. DENS wordt de h. de Laveleye, bij handgeklap, tot voorzit ter verkozen. TOESPRAAK VAN DEN NIEUWEN VOORZITTER De h. DE LAVELEYE dankt voor het in hem gestelde vertrouwen en kondigt een vernieuwde propaganda aan, die met eerlijke middelen de samenwerking zal nastreven van de drie partijen, die het land hebben helpen opbouwen (toej.). De liberalen zijn vijan den van alle uitersten en voorstanders van elke toenadering. Zoolang de eenheid van het land en het bestaan van onze instellin gen op het spel staan, dient men hand in hand te gaan (toej.). In het Nederlandsch voortgaande richt de de Laveleye zich tot de liberale Vlamingen die in den Landsraad in hun moedertaal aan het woord moeten komen. Spreker heeft het Fransch als moedertaal gehad, maar spande zich in om ook het Ne derlandsch aan te leeren. Hij behoort trou wens tot een familie welke steeds het Vlaam sche rechtsherstel genegen was. (De naam van Emile de Laveleye wórdt door de Vlaam sche aanwezigen toegejuicht). Ten slotte doet de h. de Laveleye een be roep op de Vlamingen om eensgezind mee te strijden voor het behoud van de grond wettelijke vrijheden en het voortbestaan van het land (toej.). Het bestendig bureel van den Landsraad zal reeds Zondag 25 October bijeen komen om kennis te nemen van het verslag der eerste besprekingen en onderhandelingen. DE AANGENOMEN MOTIES De volgende moties werden tevens door de vergadering aangenomen bberale partij wijst beslist alle aansluiting af, bij de groepeering «Volks front genaamd Wijst, in dit opzicht, op het besluit van haar Bureel op 1 6 Juli 11. en op de besluiten waarbij talrijke liberale vereenigingen spon taan geweigerd hebben zich bij het «Volks front aan te sluiten En betuigt haar onvergankelijke verkleefd heid aan de democratie en den liberalen geest. 'J' De liberale partij schandvlekt het antinationaal verbond tusschen het rexisme en het frontisme verwezenlijkt Doet een beroep, om hen den weg te ver sperren, op de vaderlandsliefde van alle Bel gen, alsook op hun gezond verstand om te gen de extremismen van rechts en van links op te treden Verzekert de regeering haar volledigen steun in haar strijd tegen alle opruiers En betuigt haar onwankelbaar geloof in de toekomst van een onverdeeld Belgie, waar rede, orde en vrijheid voort zullen heer- chen. MOTIE DER L.J.W. VAN POPERINGHE De kantonale federatie der Liberaal-Soli daristische Jonge Wachten van het kanton Poperinghe, vergaderd onder het voorzitter- chap van H. Hilaire Lahaye, stuurde vol gende motie aan den Landsraad De Kantonale federatie der Vlaamsch- Liberaal-Solidaristische Jonge Wachten van Poperinghe, Meesen, Nieuwkerke, Waasten en Rousbrugge, stemt volgende motie Overwegend dat de stichting van een Volksfront, de Binnenlandsche vrede met betreurenswaardige politieke konflikten zou dreigen en het land zou medeslepen in roe- kelooze avonturen, welke gevaarlijk zouden worden voor zijn onafhankelijkheid en zijn veiligheid Overwegend dat de rexistische beweging het grootste gevaar schept tegenover onze nationale zekerheid, alsmede de internatio nale stevigheid in bedwang brengt Overwegend dat het spontane rexistisch- frontistisch akkoord een gevaarlijke over eenkomst beduidt jegens 's lands éénheid Overwegend dat het als een plicht en een taak voorkomt aan de Liberaal-Solidaristi sche Partij krachtdadig alle extremistische bewegingen te remmen Verklaart zich hardnekkig tegenstander van elke dictatuur, zoowel van links als van rechts Ontkent elke beweging welke streeft naar het tot stand brengen van een Volksfront Blijft getrouw aan haar ideaal van Vrij- Verantwoordelijkheid en Solidariteit heid, Steunt de aktie der Liberale Ministers in de huidige regeering Drukt den wensch uit de regeering een programma van nationaal herstel te zien ver wezenlijken in de orde en vrede door deze princiepen ingegeven En beslist deze dagorde aan de Lands raad over te maken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1936 | | pagina 1