Gazet van P Duitschland stelt vragen NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT 1) biedt aan al hare lezers en lezeressen haar beste wenschen van Gelukkig Nieuwjaar N. S. B. V. S. K. POPERINGHE Verkouden - Grieperig! .VALSCHE GERUCHTEN IDEEN EN DOCUMENTEN KOLONIALE LOTERIJ wwanit»1 17 JAAR. NUMMER 1. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 3 JANUARI 1937. ABONNEMENTEN Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Pe regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwbericbten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen r-e- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. ENGELSCH-DU1TSCHE BESPREKINGEN. WiL HITLER VREDE OF OORLOG De Duitsche regeering heeft het tot dusver nog niet noodig geacht, te ant woorden op de vragen, die 't Engelsch gouvernement haar stelde. Maar wel heeft zij op haar beurt thans vragen aan Engeland gesteld. Niet schriftelijk, maar rechtstreeks van man tot man, door haar gezant von Ribbentrop aan minister Eden te Londen-zelf. En de drie bijzonderste van deze vragen zouden clan geluid hebben 1Wat denkt de Britsche Regeering aangaande de Duitsche Koloniale eischen 2. Is Engeland voornemens de in menging der soviet-regeering in Span je nog langer te dulden 3. Betrekt Engeland ook Rusland in zijn plan tot organisatie van den Europeeschen vrede Men kan zich gemakkelijk voorstel len, dat voor minister Eden de eerste van deze drie vragen het moeilijkste te beantwoorden zal «ijn. De toestand is thans zoo geworden dat Engeland heelemaal niet meer vrij staat in zijn gedachten over den we- dereisch van sommige koloniën door Duitschland. Meer nog dan met den weerzin der publieke meening thuis voor welke te ruggave ook van mandaatgebieden die Groot-Brittannie thans als zijn eigen dom beschouwt, heeft de regeering re kening te houden met het verzet tegen iedere gedachte hieraan, dat zich aftee kent in zijn Dominions welke he beheer over zulke gebieden gekregen hebben. En vooral dan met het verzet daar tegen in het Zuid-Afrikaansch Domi nion, waar men klaar te kennen geeft, dat ingeval Engeland Zuid-West of Zuid-Oost Afrika terug aan Duitsch land mocht willen afstaan, de regeering te Kaapstad er in den grootsten ernst zou kunnen over gaan denken om zich van het Moederland af te scheuren, en zelf de hand op deze ex-Duitsche ge bieden te leggen teneinde een gewel dige onafhankelijke Afrikaansche Re publiek te stichten. En te Canberry zal men al even las tig te spreken zijn voor restitutie aan Duitschland van eilandengroepen in den Stillen Oceaan die aan het Austra lisch Dominion werden toevertrouwd. De beantwoording der twee andere vragen van von Ribbentrop zal van sir Anthony niet zulk een groote inspan ning eischen. Op de tweede zal hij kunnen zeggen dat Engeland juist zooveel of zoo wei nig de inmenging van Soviet-Rusland in de Spaansche zaken duldt, als deze van Duitschland-zelf, en dat het gevaar voor den vrede dat t conflict in Span je oplevert, op geen betere manier door iedereen in Europa te bezweren is dan... door er zich zoo angstvallig en vooral zoo eerlijk mogelijk buiten te houden. Wat nu de derde vraag betreft, zou, volgens aanvullende inlichtingen uit Londen, von Rib'bentrop-zelf den heer Eden het antwoord gemakkelijker heb ben mogen maken. Hitier zou hem namelijk hebben ge machtigd om te verstaan te geven, dat hij zich niet langer storen zou aan het Fransch-Russisch verdrag, op voor waarde, dat aan dit verdrag iedere schijn ontnomen worde van uitsluitend tegen Duitschland gericht te zijn. Hij zou op dit punt voldoening krij gen, als in het verdrag bepaald werd, dat Frankrijk en Rusland slechts dan hun wederkfceilgcn b:jcf?"'J«nl;cht, in geval van een niet uitgedaagd aanran ding, zouden moeten vervullen, nadat een scheidsgerecht zou hebben uitge maakt, wie de aanrander is. Flier wordt bijgevoegd, dat minister Eden dit laatste voorstel met sympa thie zou hebben ontvangen en als het volmaaktste passende scheidsgerecht voor zulke gevallen den Volkenbond aangewezen. Nu kan er natuurlijk nog gebeuren, dat Hitier, zonder tot wie het ook zij Onderuit» te roepen, heel zijn oor logsmachine in beweging zet, een wolk van vliegtuigen afzendt op Parijs, of door zijn gemotoriseerde brigaden de door Duitschland terugbegeerde gebie den, Sleeswijk, den Poolschen corridor Opper-Silezie of Eupen-Malmedy doet overweldigen. Sommige Engelsche bladen willen al weten, dat hij zich door den klemmen den nood in Duitschland tenslotte wel tot zulk een uitbraak genoodzaakt zou kunnen zien. En... wat zou dan nog een onder zoek naar- en een uitspraak over de verantwoordelijkheid voor dezen oor log door den Volkenbond kunnen be teekenen Natuurlijk zou Duitschland zijn troe pen niet terugtrekken, noch bereid zijn tot betaling van de dan reeds gebroken potten, wanneer het scheidsgerecht te Genève het als den aanvaller zou hpb- ben aangeduid en veroordeeld. Het zou er dan slechts in te berus ten hebben, dat Frankrijk en Rusland het volle recht kregen om hun krachten tegen Duitschland te vereedfgen, maar welk een handicap zou het dan al niet op deze tegenpartij hebben kunnen ne men Méér dan ooit tevoren zal 't in den oorlog der toekomst de éérste klap zijn die telt. En aan den Volkenbond zou in zulk geval weer niets anders te doen over blijven, dan wat hij moeten doen heeft na iederen eersten klap, door Duitsch and en door Italië toegediend Er zich bij neerleggen en achteraf zich braa ernaar gedragen. ...Na weer zoo n solemneel papieren protest, als waarmee men in de Wil helmstrasse te Berlijn reeds alle snip- permanden heeft gevuld. Hoe groot de voorsprong van de daad op het woord is, wordt op 't oo- genblik nog eens aangetoond door de evolutie van de Europeesche diploma- tie^ten overstaan van de annexatie van Ethiopië door Italië. Terwijl de ex-Negus te Londen zijn zilverwerk deed verkoopen, kon hij vernemen, dat Frankrijk en Engeland besloten hebben, hun legatie te Addis- Abeba op te heffen en daarvoor in de plaats een consul aan te stellen. Laat Parijs en Londen nog niet offi cieel de aanhechting van dit Afri- kaansch gebied bij het Italiaansche kei zerrijk hebben erkend door er hun gezantschap uit terug te trekken en er slechts een consul te zetten, geven ze toch te kennen, dat ze Addis-Abeba niet langer beschouwen als de hoofd stad van een souvereinen staat, maar nog slechts als een Italiaansche pro vinciestad. Tot deze capitulatie voor het fascis tische fait accompli met schending van alle Volkenbondswetten, heeft dus zelfs de Fransche Volksfront-regeering zich genoodzaakt gezien, en onze soci alisten zouden dus slecht gekomen zijn, wilden ze morren tegen het besluit van ons eigen gouvernement om ook dit voorbeeld te volgen. Nu zullen ze zulke toegeving aan Mussolini voor hun partijgenooten al tijd kunnen rechtvaardigen door het argument, dat alles verkieslijk is boven een politiek van koppigheid, die slechts dat zou kunnen bevorderen wat het al lerergste gevaar voor de democratie in Europa wezen zou een vast-aanéén- vesloten Duitsch-Italiaansch bondge nootschap. Mussolini moge ook voor iederen ranschen socialist en zelfs communist, iet zwartste beest zijn, dat allen hem toch als vriend van Frankrijk liever zullen zien dan als vriend van Duitsch- and. En, al ware 't maar om aan Musso- ini die voldoening te geven en dus een stok te steken in de wielen van Hitier, zijn de Franschen goed in staat om te doen wat Eden schijnt '^e wenschen in te gaan op het id e om aan hun aondgenootschap allen schijn te ontne men van een vooral anti-fascistische alliantie, die alleen van Duitschlands zijde een aanval duchten zou of op de ïulp van Rusland rekenen om te eeni- ger tijd een grootscheepsche uitroeiïngs operatie tegen het fascisme in de cen trale staten van Europa te ondernemen. Maar dit kan men voor alle gevallen gerust vooropstellen, d'at Hitier zoo ang zijn doeleinden nastreven zal door iet gezag van zijn wapens als hij het niet door de kracht ervan genoodzaakt zal zijn. Dat wil zeggen ledereen zijn pis tool op de borst zal zetten, onder de leuze Uw beurs of uw leven maar met den geheimen wensch voor zichzelf om 't pistool niet te moeten afschieten. Zoo laat zich het best de vraag van den vredes- of den oorlogswil van den Fuhrer karakteriseeren. R. noodigt zijn geachte leden uit tot het Luisterrijk BAL, gegeven in de prachtig versierde Zaal van Het Pa viljoen bij Maurice Deman, Statie, op ZATERDAG 9 JANUARI 1937. Dan Dampo inwrijven en diep inademen. Pot 10 fr.. Doos 5 fr. - In alle Apotheken. SI Ftl lucht op en genaast l OVER EEN ZOOGEZEGDE VERLOVING VAN ONZEN KONING LEOPOLD III. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. HET CORPORATISME. Dinsdag avond te Antwerpen, in 't Sportpaleis, had de trekking plaats van de 26e Schijf der Koloniale Loterij. Deze gaf volgende uitslagen Al de nummers uitgaande op 8 winnen elk 100 frank. Al de nummers uitgaande op 54 winnen elk 250 frank Al de nummers uitgaande op 12 winnen elk 500 frank. Al de nummers uitgaande op 851 winnen elk 1.000 frank. Al de nummers uitgaande op 673 winnen elk 2.500 frank. Al de nummers uitgaande op 2328, 8783, 6034, 4758, winnen elk 5.000 frank. t Al de nummers uitgaande op 3223 winnen elk 10.000 frank. Al de nummers uitgaande op23320, 63790, 08470, 92297 en 87051 win nen elk 20.000 frank. Al de nummers uitgaande op 37262, 96673, 25907 en 56766 winnen elk 25.000 frank. Al de nummers uitgaande op 75022 en 86886 winnen elk 50.000 frank. Al de nummers uitgaande op 00697 winnen elk 100.000 frank. Het nummer 217.749 wint het lot van EEN MILJOEN. Deze berichten worden door het Hof gelogenstraft. In verscheidene Brusselsche bladen werd de aanstaande verloving aange kondigd van Koning Leopold III met de Deensche prinses Alexandria-Louisa dochter van prins Harad, die de broe der is van Koning Christian X van De nemarken en van Prinses Ingeborg, de moeder van onze betreurde Koningin Astrid. Uit ingewonnen inlichtingen bleek welch*. xHf deze geruchten van allen grond ontbloot waren c.r. niet de min ste aandacht verdienden. De officieele logenstraffing vanwe ge het Paleis zelf is ook niet uitge bleven. De Brusselsche Pers werd dan ook door baron Capelle, sekretaris van den Koning, in het Paleis ontboden om er kennis te nemen van eene belangrijke mededeeling betreffende de geruchten over de zoogezegde koninklijke verlo ving. De sekretaris van den Koning wees in striemende termen op de valsche ge ruchten welke hierover vooral door de buitenlandsche pers herhaalde lijk werden verspreid. Op 6 April 1936 kondigde brief wisselaar van de Star de verloving aan van den Koning met prinses Julia na van Nederland op 13 Mei 1936 verspreidde de Sunday Pictural 't gerucht der verloving van den Koning met Prinses Maria van Savoie. Vier da gen later, den 17 Mei 1936, noemde hetzelfde blad twee namen prinses Maria van Savoya en prinses Juliana van Nederland. Op 20 September sprak L'Excel sior over de verloving van den Ko ning met prinses Eudoxie van Bulga rije. Den 8 Augustus was het de beurt aan de Sunday Referee Dezen keei was de verloofde- van den Koning Aartshertogin Adelaide van Habsburg. Op 13 December kwam hetzelfde blad met hetzelfde bericht voor den dag, en aan toevoegend dat de Ko ning zou aftreden. Nu hebben ook Brusselsche bladen aangekondigd dat de Koning gaat trou wen met een der beide nichten van den Koning van Denemarken. Dat maakt dus in enkele maanden tijd, zes princessen waarmede de Ko ning zich achtereenvolgens zou ver loofd hebben... Baron Capelle was niet malsch voor de verspreiders van deze fantastische geruchten. Het is normaal dat een Staats hoofd het voorwerp is van de aandacht diergenen die de openbare meening willen inlichten. Er is echter een groot verschil tusschen inlichten en misleiden Indien de personaliteit van het Staats hoofd aan het land behoort, staat de private persoon er echter buiten. Hij vroeg aan de journalisten ver trouwen te willen stellen in de omge ving van den Koning, wanneer deze omgeving een gerucht logenstraft dat in den vreemde of in Belgie werd ver spreid. Toen in 1789 de Fransche Revolutie uit brak ging de strijd voor Volkssouvereiniteit en tegen het Corporatisme. De misbruiken van het oud-regiem waren al te kwetsend geweest. De heerschende kasten waren de adel en de hooge geestelijkheid die rond den koning zwermden hazend op voorrechten. Deze voorrechten die de beide standen bezaten op Rechterlijk, financieel en admi nistratief gebied gingen alle perken van de verdeelende rechtvaardigheid te buiten. De geestelijkheid was het vergeten dat haar goddelijke zending was in armoede en onthechting zich te wijden aan het heil der zielen. De adel zooals nu nog had nooit genoeg en kon met de nieuwe tijd niet mee. Nevens die twee standen bestond een der de, deze van de burgers en werklieden, over stelpt van allerlei lasten die ze moesten op brengen, om dan dat zoo zuur verdiende geld te zien verbrassen door koning, edelen en geestelijkheid. Vrijheid van woord, vergadering, gods dienst zelf, was niet toegelaten. Menschlievende edelen echter en vooral schrijvers zooals Montesquien, Rousseau, Voltaire en anderen, veranderden zoo de mentaliteit bij de massa» dat ineens de kruik barstte en de revolutie, de burgerrevolutie losbarstte. Buiten deze verdrukking van gee9t wer den alle goede persoonlijke initiatieven nog gesmoord door den ijzeren band van de corporaties die handel en nijverheid aan ge- priviligieerden gaven. De corporaties waren de vijanden van alle rnieuwing op handelsgebied. Daarboven V.'a» op 't einde van het oud regiem de corporatie een aristocratische in stelling geworden wiens tijd voorbij wa». Is het dan ook te verwonderen dat ze gehaat werden. Ontelbare petities werden voor de afschaf fing van deze kwellende banden gezonden, maar altijd werden ze door 's lands bestuur met een klinkend neen beantwoord. Maar ook hier bleven de voorlichters van de massa» niet ten achter en door hun wer king werden met de revolutie ook deze ban den voor goed doorgehakt. Een slagwoord telde nog Vrijheid Alle banden los 1 Op een historischen dag van het jaar 789 werden de Rechten van den mensch uitgevaardigd. De volkssouvereiniteit werd geprokla- meerd. De Vrijheid van geweten werd afge kondigd. Aan iedereen werd het zelfbeschikkings recht toegekend. Van dan af zijn de rechten van den mensch het symbool geworden van ieder vrij mensch. Een nieuwe wind ging waaien over de landen en de menschheid. Al degenen die tot nu toe slechts de woor den dienen en zwijgen hadden gekend, richtten nu het hoofd op en gingen begrij pen dat ook zij menschen waren. Een nieuwe periode begonnen in 1 789 en voorgoed gevestigd in I 848, ging aan breken. De Fransche revolutie had echter niet alle vraagstukken opgelost en weldra versche nen de eerste misbruiken van het Vrijheids regiem. De Werkliedenstand was niet vereenigd, mocht niet vereenigd zijn want dat was te gen de vrijheid van de arbeidscontracten en zoo ontstond door de Vrijheid een nog groo- ter proletariaat. De werklieden echter vooral door de uit breiding van de industrieën konden zich be ter vereenigen en kwamen er toe zoo mach tig te worden dat ze in staat waren die mis bruiken uit den weg te ruimen. En achter eenvolgens hebben we de socialen opbouw gezien van de maatschappij. De afschaffing van de kinderarbeid, de ouderdomspensioenen, de wetgeving voor de vrouwenarbeid, de acht-urenwet en nu nog overlaatst de minimumloonen en de betaalde verlofdagen. Nu eindelijk zijn we gekomen tot een punt van beschaving dat, al blijft de Vrijheid behouden, de misbruiken in de Vrijheid geboren uit de weg zijn geruimd. De misbruiken van een te groote vrijheid die nu eindelijk verdwenen zijn, hebben deze doen vergeten welke ontstonden uit het cor poratisme en hoe sterker de misbruiken wer den, hoe sterker ook de terugkeer tot oude instellingen werd gewenscht bij sommigen. Vooral de katholieken die zeer traditiona listisch zijn, vormden een vruchtbaren bo dem voor de corporaties waarin ze meenden den socialen vrede terug te vinden. Vital Roux zegt terecht Er zullen al tijd 3 klassen personen zijn die voorstanders zijn van de corporaties, nl. I degenen die er plaatsjes van verwach ten 2) degenen die er privileges door ver hopen en eindelijk degene die niet weten waarom de corporaties nuttig zouden kun nen zijn, maar alleen hun herinrichting vra gen omdat ze vroeger bestonden. Vandaar dat dan ook alle reacties die steunen op mistevredenen, op grootindustrie en op conservatieven en katholieken aan de basis van hun program het corporatisme heb ben onder een of andere vorm. Zoo in Italië het Fascisme, zoo in Duitsch land het Nationaal Socialisme. Zoo in Belgie V.N.V.-Rex en Dinaso. Moe jammer dat voor de aanhangers van het Corporatisme, het noch in Italië, noch in Duitschland geslaagd is. 1 let corporatisme is een slagwoord dat zeer hol klinkt. Een slagwoord dat wegens de crisis is kunnen tot stand komen. Moe prachtig steekt tegen deze politiek van verknechting deze gevolgd door eenen Roosevelt. Een woord is zijn programma Herop bouw. Socialen vrede, ja maar de vrijheid vooral. Het individu moet bewaard worden zeker, maar zoover het individu aan de gemeen schap geen kwaad berokkend. En door deze politiek van heropbouw te volgen heeft Roosevelt, de groote democraat, de ieid^r van de Liberale Partij van Amerika, de welvaart in kGT.ten tijd zc °*r>« voerd, dat de crisis in de Vc*C*Jiaten een kwade droom is gebleven. En de partij die voorgoed scheen uitge schakeld uit het openbaar leven in Ameri ka is nu in eens de machtigste geworden, omdat ze zich verjongd had en een leider heeft gevonden Roosevelt. Met is voor ons Liberalen hartversterkend dit democratisch succes in de U.S.A. te mo gen meemaken, want is het programma van Roosevelt niet dit van onze nieuwe Liberale Partij. Vrijhandel zooveel mogelijk. Heropbouw in orde en vrede. Orde en socialen vrede door Solidariteit. Is het nu de Solidariteit niet die zegeviert in de Ver. Staten van Amerika Verantwoordelijkheid Gedurende jaren reeds zien we Roosevelt de strijd aanbinden met de schuimers van allen aard kleine en groote gangsters, wapenfabrikanten en woe keraars. Hij is gelukt, wij jok zullen lukken Is er een vergelijking mogelijk tusschen Franco die. te vuur en te zwaard zijn gezag moet vestigen tegen den wil in van 't groot ste deel van het volk en Roosevelt die spon taan gevolgd wordt. Is er een vergelijking mogelijk tusschen Hitler, Mussolini, die toch alle vrijheid van gedachten moeten vernietigen willen ze aan 't bewind blijven en de man die alle mee ningen toelaat maar wiens programma hem door millioenen doet volgen. Zulke voorbeelden zijn hartversterkend voor ons Liberaal-Solidaristische strijders. Hoe nu een sterke Staat bouwen De groote economist Jolly geeft ons het antwoord Bij middel van een Economische samen werking, die zich uitwerkt in het kader van vrije organisaties en geen autoritaire, niet door een geleide economie of corporaties, maar door een geordende economie die orde in de geesten en intresten brengt. En nogmaals geordende economie is een punt van het Liberaal programma. Verantwoordelijkheid en Solidariteit zijn de twee steunpijlen waarop de nieuwe geor dende economie moet rusten en boven dit alles moet de gulden zon schijnen, het ge luk van de menschheid, het sieraad dat wij allen van onze voorouders hebben meegekre gen de VRIJHEID I A. MAERTENS. Ondervoorzitter V.L.S.V., Gent. REX VAINCRA. Wie zou het ooit gedacht hebben dat die helderklinkende kreet zoo plots zou weg sterven om een doffe naklank achter te laten Dietsland, Houzee I Wie zou het ooit gedacht hebben, dat die partij, welke zich roemde, onder zijn leden den privaatschrijver des Konings te bevat ten, als bewijs van trouwheid aan het Vor stenhuis, dat die partij zeg ik, twee maanden iater, akkoord ging sluiten met één blok die ons vorstenhuis wil wegruimen, om een diktator aan 't hoofd van een Groot Ne derland te plaatsen. Wie zou ooit gedacht hebben dat die par tij van waalsche oorsprong, die een vlaam- sche afdeeling stichtte om te bewijzen dat het wel een Belgische beweging gold dat die zelfde partij het nu eens is met het V.N. V. om te bekennen dat de verdeeling van België noodig is. O schijnheiligheid en verkiezingsgeknoei Walen let op. Gij die minder dan gelijk wie een dwingeland kunt verdragen, let op dat Léon Le Grand uwe vrijheden niet weet kort te wieken, eens gij van het Vlaamsche land en Brussel zult gescheiden zijn. En gij, Vlamingen, opgepast. In welk raadselachtige avonturen wil men u mede- sleuren Hoelang zouden wij onafhankelijk kunnen bestaan, tusschen zoo gulzige gebu- ren En de zoo gezochte aanhechting aan Nederland Dit is maar lokaas, om de te naieve Vlamingen in hun netten te krijgen. Staf Declercq, zoowel als Joris Van Seve- ren, zijn bewust dat dit nooit werkelijkheid kan worden. Een hoogstaande persoon van het Ministe rie van Binnenlandsche Zaken van Nederland, aan wie ik zijn gedachte over deze zaak vroeg, verklaarde mij, rechtuit Een aan hechting van de Vlaamsche Belgische provin ciën zal nooit goedgekeurd worden door de protestantsche meerderheid, die niet zou dul den, deze meerderheid te verliezen door de toetreding van de katholieke afgezanten de zer provinciën Dus geen twijfel meer 1 Hetgeen het V. N.V. vervolgt is en dit alleen, de macht te veroveren om de laamsche gewesten te besturen en alzoo hunne eigene voordeelen en die van hun trawanten te bewerken. Vlamingen, wees dus op uwe hoede I F. Claeys, Student aan de Rijksuniv. Gent,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1