Duitschland als Schild voor Belgie d, Het Jaar perslag van den Heer Franck, Gouverneur van de Nationale Bank. Brandwonden FEESTELIJKHEDEN Pu rol erop Pu rol geneest 1 NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN V IS GEBROEDERS DUPONT POPERINGHE. HET INDEX CIJFER. - Doos 4enT&fr. In alle Apotheken FÏNANCIEELE TOESTAND HEENGAAN EN KOMEN 17 JAAR. NUMMER 5. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZO:UAG 31 JANUARI 1937. m PÜPERIHGHE 1 ABONNEMENTEN j 1 Jaar, per post 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonit veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat ben bedient, en niet aan on>. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen pe- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. EEN NIEUWE ZET HITLER ZOU BELGIE'S ONAFHANKELIJKHEID WILLEN WAARBORGEN Uit Berlijn werd het bericht ont vangen dat de Reichsfuhrer Hitier voornemens is zeer in 't kort te ant woorden op de jongste redevoering van Sir Anthony Eden. Of hij dit antwoord mondelings of schriftelijk geven zal, wordt er niet bijgevoegd, maar waarschijnlijk zal 'l wel in een publieke rede zijn. Pertinax, de bekende buitenland-re dacteur van de Echo de Paris ver wacht zulke rede al voor 30 Januar; en meent te weten, dat het groote knal effect erin wezen zal de plechtige verklaring van Hitier dat Duitschland bereid is, Belgie's onafhankelijkheid te waarborgen en desnoods haar te ver dedigen tegen welken aanval ook. Dat wil dan zeggen, dat Duitschlancl tegenover ons dezelfde verbintenissen aangaan zou als we reeds van Enge land en van Frankrijk mochten ver krijgen. Zelfs wordt er bij gevoegd da Duitschland ons dezen steun zou willen toezeggen zonder wederkeerigheid. Zonder dus eene verplichting voor om om aan Duitschland eenigen bijstanc te verleenen indien het zelf mocht wor den aangerand. Wie Belg, zou zich niet verheugen in zulk een concurrentie onder onze groote naburen om als onze bescher mer te mogen optreden Als, bij de verzekering van Engeland en van Frankrijk, dat ze over onze vei ligheid waken zullen, nu ook nog de plechtige belofte van Duitschland komt dat het, verre van ons ooit te over rompelen, bij 't minste gevaar als onze verdediger optreden zal, dan kunnen wij ons toch langs de vier windstreken veilig gevoelen en... dan kunnen we ook wel al onze soldaten naar huis zenden. Juicht Belgen, juicht, in breede volle accoorden En verwacht u voor 't vol gend dienstjaar aan een vermindering met vijftig ten honderd van uw be lastingen Maar... ja, daar hebben we t hin kende paard al Maar gaat al deze bezorgdheid voor ons nationaal be staan en onze veiligheid, bij onze drie groote buren wel uit van liefde voor ons Of... gebruiken ze ons territo riaal driehoekje alleen maar wéér eens als bord van hun diplomatiek schaak spel Nog heeft Hitier niet den eersten galm van een dergelijke belofte laten l.ooren, of reeds wordt ze te Parijs uit gelegd als een- zet tegen Engeland cn F rankrijk. De bedoeling van den Fuhrer ermee zou zijn het aan Belgie onmogelijk te maken, eenige militaire afspraak met Engeland of met Frankrijk te treffen. Tot ons gouvernement zou hij dan inderdaad kunnen zeggen Wanneer wij, Duitschers even goed uw onafhankelijkheid willen waarborgen en u onze bescherming verzekeren als Engeland en als Frank rijk, dan kunt gij niet, zonder ons wcord te verdenken, met Londen of Parijs eenige bijzondere militaire schik king treffen. Op die manier zoudt gij, Belgen, feitelijk .reeds, voor t geval van welk conflict ook tusschen ons en Engeland of Frankrijk van te voren partij kiezen tegen ons. En, zoo zou Hitier hieraan zelfs kunnen toevoegen, ons het volle recht geven om u, bij t uitbreken van zulk conflict, al dadelijk voor ons onschadelijk te maken. Natuurlijk dat we alle reden zouden hebben om een aanbod tot onze be scherming ook van Duitschlands zijde met blijdschap en dankbaarheid te aan vaarden, indien zulk aanbod feitelijk iets meer wezen zou dan een herhaling van 't verdrag van 1839, dat Duitsch land in 1914 als een vodje papier ver frommeld heeft. Hitier zelf kan 't ons onmogelijk kwalijk nemen, als we hem vragen om welke redenen wij thans wel meer ver trouwen zouden kunnen hebben in het woord van een wraakzuchtig Duitsch land tot welks neerlaag wij hebben me degewerkt, dan in 't woord, dat tegen over ons zoo snood werd verbroken door een Duitschland, waarmee we tot vóórdien eeuwenlang in vrede en de vriendschap hadden geleefd en dat ver geefs naar ook maar den schijn van eenig gangbaar verwijt tegen ons ge zocht heeft. Dit beteekent nu niet, dat wij zulk een nieuw beschermings-aanbod van Duitschland zonder meer behooren af te wijzen. En zeker niet, indien de voorwaarde eraan zou verbonden zijn, dat het ons tot geen enkele tegenpres tatie ten voordeele van Duitschland zou verplichten, ingeval dit land zelf in oorlog zou zijn. In ons hoogste belang is 't, dat wij geprangd als we zitten tusschen drie elkaar benijdende en wantrouwende groote buren, steeds een zoo volmaakt mogelijke neutraliteit in acht nemen, en ons door geenen van de drie later verlokken tot afspraken, waarin de an deren redenen zouden kunnen vinder om Belgie als den bondgenoot van hur tegenpartij te beschouwen. En zoo moeilijk als men te Parijs denkt, zou een aanbod tot waarborging onzer onafhankelijkheid door Duitsch land ook, het de diplomatie van onze regeering niet maken. Mocht Hitier werkelijk ons zulk een waarborg en zijn bescherming aanbie den, zonder wederkeerigheid, dan zou zij hem eenvoudig te zeggen hebben Het is wel verstaan, nietwaar, da «zonder wederkeerigheid» niet slecht; beteekent, dat in geval gij in een oor log zoudt worden gewikkeld me Frankrijk of met Engeland, wij u geer soldaten moeten sturen, maar dat gij dan ook geen recht zoudt hebben om voor uw krijgvoering van ons grondge bied, van onze verkeersmiddelen o, van welke onzer voorraden ook ge bruik te maken. In 't kort dat wij tot geen enkele tusschenkomst of hulp, in welken vorm ook, genoodzaakt zou den zijn, waardoor wij uw vijander het recht zouden geven om ons te be schouwen als uw bondgenoot en bi, ons binnen te vallen. En... als Hitier bereid zou zijn, om ook op deze voorwaarde in te gaan dan zou onze regeering haar ook wel, even duidelijk, aan Frankrijk en aar. Engeland kunnen stellen. Dat wil zeg gen Wel de bescherming van Frank rijk en van Engeland aanvaarden voor t geval dat wij nog eens door Duitsch land zouden worden aangerand, maai op conditie dat wij ons grondgebied streng gesloten zouden houden voor Engelsche of Fransche legers, zoolang zulks niet het geval zou wezen en niets ons zou toelaten te vreezen, dat Duitschland zijn woord verbreken zou. Na de ervaring van 1914 zal 't ons natuurlijk vreeselijk lastig vallen, maar willen we 't gevaar mijden, dat we weer eens door eenen van onze drie groote buren, tegen onzen Zin en geheel buiten onze schuld, in hun twisten worden be trokken, dan moeten wij wel beginnen met hun alle drie evenveel vertrouwen te betuigen. 't Beschermingsaanbod van Duitsch land weigeren, zou reeds voor alle ge beurlijkheden klaar partij-kiezen tegen Duitschland zijn. Terwijl we met de felste benieuwd heid naar dit aanbod door Hitier aan 't wachten zijn, mogen we wel even de vraag stellen, hoe het speciaal in onze Dietsch-nazistische kringen zal worden ontvangen. Stel u voor De Fuhrer-zelf die zich opwerpt als beschermer van de Belgische onafhankelijkheid Duitschland als schild voor het eene, onverdeelbare, zelfstandige, souvereine Belgie Is 't niet om u, als Groot-Dietscher aan den eersten den besten lantaren paal op te hangen R. ONZE ECONOMISCHE TOESTAND. Geen overdreven, maar hoopgevend optimisme. einde. Onze buitenlandsche handel neemt toe. De crisis nadert haar Het jaarverslag van den heer Louis Franck, gouverneur van de Nationale Bank, aan de aandeelhouders is zoo juist verschenen. Zonder overdreven optimisme,wordt van den economischen toestand een beeld opgeworpen, dat over zijn ge heel genomen, hoopgevend is ver hooging van de voortbrengst en van t verbruik, verhooging van al de grond stoffen, vermindering van de werkloos heid. Zonder twijfel is niet over het gansche land denzelfden vooruitgang waar te nemen; de tolbeperkingen blij ven de algemeene herneming tegen werken. Het is nochtans niet te looche nen dat de crisis haar einde nadert. Een ontspanning in de internationale betrekkingen zou zonder twijfel den terugkeer naar de welvaart bespoedi gen. Het goudbezit van de bank is van het eene jaar naar het andere gestegen met ongeveer I milliard 040 millioen of 280 millioen Belga. Deze stevige positie werd niet verminderd door de devaluatie in Frankrijk, in Nederland en in Zwitserland. Over het algemeen werd onze munt zoowel comptant als op termijn met premie gekwoteerd. De gouverneur van de Nationale Bank zet daarna de maatregelen uiteen getroffen opdat het verbreken van het goudblok aan onze markt geen over dreven rol zou opdringen deze on derhandelingen hebben tot technische regelingen geleid tusschen de Nationale Bank van Belgie, de Muntinstellingen en de Egalisatiefondsen in Engeland, Frankrijk, de Vereenigde Staten, Zwit serland en Nederland. Het Britsche Keizerrijk, de Vereenig- de Staten van Noord-Amerika, Frank rijk, Nederland en Belgie hebben aldus plechtig hun wil bevestigd voor munt- stabilisatie zij hebben dezen wensch in daden omgezet door de technische medewerking van de uitgifte-instellin gen en de Wissel-egalisatiefondsen. Een feitelijke muntstabiliteit is aldus ingesteld in een groot aantal landen. Dit is een belangrijke gebeurtenis. Des te meer daar de Scandinaafsche landen de republiek Argentinië, Portugal, Grie kenland, Turkije, en de andere aan het Pond Sterling verbonden landen genie ten van de aldus bereikte stabiliteit. Moge deze groote proefneming gunstig worden voortgezet, en leiden tot een bepaald wettelijk statuut, dat aan de wereld eindelijk den wettelijken munt- vrede zal bezorgen. De gouverneur ziet in de feitelijke stabiliteit die door deze verstandhou ding wordt verzekerd een uitgebreide proefneming en een groote gewettigde hoop. steunend op het goud. Daarna wordt in het verslag gehan deld over de clearings met verschillen de landen, die de Nationale Bank te beheeren kreeg, waaruit, naar wordt gezegd, een groote verhooging van den arbeid voor de verschillende diensten voortvloeit. Met groote voldoening wordt de merkbare vooruitgang van het open baar crediet aangestipt, waardoor de rente van 93.50 naar pari en zelfs daarboven steeg, en er wordt aan her innerd dat te Londen kon worden on derhandeld over het conversie-accoord voor de leening van 7 percent, naar 4 percent teruggebracht. Er wordt gewe zen op het feit dat Belgie in den loop van het jaar voor 1 miljard 447 mil lioen frank buitenlandsche schulden heeft terugbetaald. Met betrekking tot de Beurs, zegt t verslag Men mag aannemen dat de voor waarden, noodzakelijk om een gezon de stijging te verwachten aanwezig zijn op een breedere schaal dan bij het begin van het dienstjaar. Het lijkt wel of de spaarders aan gemoedigd door een werkelijke ver betering van den toestand der onder nemingen en van de algemeene econo mie, op weg schijnen om talrijker en meer afwisselende geldbeleggingen te vinden. Maar het is wenschelijk, dat steunend op de proefneming, die ach ter den rug ligt, zij er zich op toeleg gen deze verbetering vast te stellen in de balansen en winst- en verliesreke ningen alvorens deze in de kwoteerin- gen te drukken. Na deze belangwekkende opmerkin gen, wordt in het verslag gehandeld over de belangrijkste takken van be drijvigheid van het land en o.m. vast gesteld dat in de IJzernijverheid, het Mijnbedrijf, de Textielnijverheid, den Landbouw en ook elders zich een ge voelige verbetering heeft voorgedaan. Zonder twijfel werd de verbete ring van onze economie in de hand ge- werk door de verbetering van de we- LIBERALE VROUWENBOND LIBERALE JONGE WACHT Lokaal Ons Huis Yperstraat, 1 1 MAANDAG 1 FEBRUARI 1937 EENE VERJARING EENE STICHTING EENE NIEUWE FEDERATIE DE LIBERALE VROUWENBOND HULDIGT HAAR ONTSTAAN Om 16 uur Schitterende Bolling voor de vrouwen-leden. (Korte toespraak door voorzitter Hilaire Lahaye). Om 2 I uur STICHTINGSREDE door Frans De Hondt, voor zitter van het V. L. S. B. van Gent, Jeugdsolidarist uit Hemixem. Daarna LUISTERRIJK BLAUW BAL, begeleid door The Blue Boys Jazz Prachtige nummers uitgevoerd door het beroemd Balletkorps La Libre Wervicquoise KOSTF.LOOZE TOMBOLA TREFFENDE VERRASSINGEN. Nog enkele lidkaarten zijn te verkrijgen bij Marius Lauwers HAAST U LID TE WORDEN Het Bestuur. gen wegens gezinslasten mag niet min der beloopen dan het cijfer dat, bij Ziehier de indexgetallen vastgesteld gelijken gezinstoestand, vóór onder op I 5 Januari Voor het Rijk Brussel en omgeving Antwerpen en omgeving Gent en omgeving Provincie Brabant Luik en omgeving Prov. Antwerpen Prov. West-Vlaanderen Prov. Oost-Vlaanderen Prov. Henegouwen Prov. Luik Prov. Limburg Prov. Luxemburg Prov. Namen De stabilisatie-index voor het bedraagt thans 90.5 tegenover 89.9 in December. Men stelt vast dat, op de 54 artike len waarvan de prijzen werden opge nomen, de prijzen van 39 artikelen gestegen zijn, I 1 bleven zooals ze wa ren en 7 verminderen. De prijs van het brood en de boter zijn verhoogd terwijl de prijs van de eieren verminderde. Jan. 708 759 751 700 713 701 730 702 703 720 699 705 701 696 D ec. havige wet van kracht was. Om de taak van de werkgevers te 704 vergemakkelijken,worden nieuwe roos- 75 3 jiers opgemaakt die tezelfdertijd loo- pen over de bedrijfsbelasting en de 742 691 709 693 723 699 696 717 695 699 700 694 Rijk ONZE WIJZIGINGEN AAN DE NATIONALE KRISISBELASTING. In het Staatsblad van Zondag is de wet verschenen op de wijziging van de nationale krisisbelasting, alsmede de samengeordende wetten op die belas ting. Wij geven er de volgende wijzi gingen uit De nationale krisisbelasting verschul digd naar rato van de bedrijfsinkom- reldconjunctuur. Maar de gezondma- j sten bedoeld in artikel 25 van de sa- king van de nationale voortbrengst, 't mengeordende wetten op de inkom- herstellen van de winstmarge hebben er gevoelig toe bijgedragen. De po gingen van de regeering worden met goed gevolg doorgevoerd in den zin van de aanpassing van de voortbreng»! en verdeelingsfasctoren aan de nieuwe waarden. Over onze betrekkingen met het bui tenland zegt het verslag Onze bui tenlandsche handel heeft vertier gun stige neigingen vertoont. De uitvoer wijst op een aangroei wat de hoeveel heid betreft, aan prijzen die voortdu rend stijgen tegenover het gemiddelde van het vorige jaar. De invoer wijst op een ongeveer gelijke neiging. De ge volgen voor onzen buitenlanc'schen handel van de devaluaties in het bui tenland, zijn tot nog toe niet gevoelig geweest. over nationale krisisbelasting. HET HEENGAAN VAN DEN HEER FR. BOVESSE. Rond het heengaan van den heer Bovesse, worden natuurlijk verschillen de hypothesissen gebouwd. In vele kringen, is men thans van oordeel, dat de heer van Zeeland, die ondanks sommige aanMallen van de rechterzijde, toch nog, in den breed- sten kring het vertrouwen geniet, er zich zal bij bepalen in zijn regeering den liberaal en Waal, de heer Bovesse door een anderen Waalschen liberaal te vervangen. Hier zou er spraak zijn van de heer Jennissen. Er is echter de moeilijkheid van de amnestiewet, die voor het parlement moet worden verdedigd. En hiervoor schijnt een Vlaming noodig te zijn. Indien de zaken aldus verloopen zou minister De Schrijver de portefeuille van Rechtswezen op zich nemen en zou een liberaal worden aangesteld als minister van Binnenlandsche Zaken, maar wie die liberaal zou zijn is nog niet bekend. HET GOUVERNEURSAMBT VAN HENEGOUWEN. Het gouverneurschap van Henegou wen wordt, naar bericht wordt, zeer fel omstreden. De socialisten eischen met klem dit ambt op, terwijl de ka tholieken niet willen lossen. Men zoekt thans naar een middenweg, die hierin zou bestaan, dat een hooggeplaatst ambtenaar, liberaliseerend of sociali- seerend, zou worden aangesteld. Men noemt aldus den naam van den heer Cornil, gewezen kabinetsoverste van minister Vandervelde in 1919. DE OUDERDOMSGRENS VAN DE ARRONDISSEMENTSCOMMIS SARISSEN. Samen met het bepalen van de ouderdomsgrens voor Provinciale Gou verneurs op 67 jaar, zou de regeering voorstellen de ouderdomsgrens van de stenbelastingen, wordt op denzelfden grondslag als de bedrijfsbelasting en volgens dezelfde modaliteiten geheven, onder volgend voorbehoud a) Het belastingspercentage is 1.5 ten honderd wanneer het belast- arrondissements-commissarissen te be- baar inkomen minder dan 15.000 fr. j palen op 65 jaar bedraagt Van de 30 arrondissements -commis- 2 ten honderd wanneer het belast- sarissen in ons land zouden er vier door baar inkomen van I 5.000 tot beneden dezen maatregel getroffen worden, na- 2 5.000 frank gaat melijk de heeren Fallon van Namen f 2.5 ten honderd wanneer het belast- de ]a Croix van Doornik Makar van baar inkomen van 25.000 tot beneden Luik, en baron Dieudonné van Leuven. 50.000 frank gaat j In de twee volgende jaren, zouden 3 ten honderd wanneer het belast- n0g 2es Qf Zeven arrondissementscom- baar inkomen van 50.000 tot beneden missarissen op rust moeten gaan. Rond 100.000 frank gaat ,-je benoeming wordt feilen strijd ge- 3,d ten honderd wanneer het belast- voerd, omdat, tot nog toe, al deze baar inkomen van 1 00.000 tot beneden ambten, in groote meerderheid, aan' 150.000 frank gaat katholieken werden toegewezen. Thans komen de socialisten op, om Verder bevat het verslag, talrijke in lichtingen over de. bewerkirg^en van de bank. 4 ten honderd wanneer het belast baar inkomen 1 50.000 frank en meer bedraagt b) De percentages vermeld onder a) worden verlaagd met '/2 ten hon derd voor de pensioenen ten laste van den Staat of van de Voorzorgskassen c) Het bedrag van het vrijgesteld minimum verhoogd met de verhoogin- aanspraak te maken op een ambten voor met-katholieken. aan tal Pc Dampo ra beide nc-sgateo en ic ge neeskrachtige dampen diep inademen. Pot 10 fr.. Dooi 5 fr. - In elie Apo-'-teken. OSTtPO tiaar iuefcigo va» op!

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1