Onze Koning Leopold 111. PUR0L MACHTIGE POLITIEKE MEETING Mil TE POPERINGHE op Zondag 1-4 Maart 1937, NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT purol IDEEN EN DOCUMENTEN 17e JAAR. NUMMER 9 WEEKBLAD 25 CENTIEMEN ZONDAG 28 FEBRUARI 1937 GAZET YAN POPERINGHE ABONNEMENTEN i 1 Jaar. per poit Congo Frankrijk Amerika 16 fr. 25 fr. 25 fr. 30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't poet bureel dat ben bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen ne- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. KONING LEOPOLD III REEDS DRIE JAAR KONING. ZIJN JEUGD. Koning Leopold III had een geluk kige jeugd. In het Paleis der Wetenschapstraat leidden Zijn ouders een kalm, en stu- dievol familieleven. Leopold II had een sterk gestel. Zijn vermoedelijken opvolger bereidde zich tot de taak om een grondwettelijk vorst te worden van een onzijdig land, dat afgezonderd van de internationale ver wikkelingen leefde. In 1905 hadden te Brussel prachtige feesten plaats ter herinnering van onze Onafhankelijkheid. Voor de eerste maal zou onze jonge prins in aanraking komen met het openbaar leven. Hij wordt in open hofrijtuig, tusschen Ko ning Leopold II en prins Albrecht, door de Brusselsche straten gevoerd, opdat elke burger de drie generaties van ons vorstenhuis zou kunnen zien en toe juichen. Onder een grooten troon die aan leunt tegen het Justitiepaleis heeft men den 2 I Juli den vierjarigen prinselijken baby gebracht. Hij kijkt met verruk king naar den optocht der troepen en der geconstitueerde lichamen van het land maar hij houdt het niet vol loopt naar zijn moeder toe, die hem naar zijn zetel terugzendt. Hij speelt met de decoraties van een oud minis ter zoekt daarna redding tegen de met rood scharlaken bedekte knieën van Kardinaal Mercier. Koning Leo pold II glimlacht. En het volk is ver rukt bij dit schouwspel dat niet van grootheid ontbloot is in al zijn gemoe delijkheid. Aldus is het beeld waaraan het ge zin van Koning Albrecht ons later heeft gewoon gemaakt de opperste cultus in de vaderlandsche ideologie is het gezin. Na het overlijden van Leopold II, nam de Koninklijke familie haar in trek in het slot der Hertogen van Bra bant te Brussel en in het buitengoed te Laken. De leeraren van den jongen prins werden zorgvuldig uitgekozen door Koning Albrecht. De eerste onderwij zer was heer Notredaeme, een volks jongen, die Hem de eerste begrippen der wetenschap aanleerde met eerbied voor arbeid en gewetensplicht. 's Meesters lijfspreuk was Stel niet uit tot morgen handel onmiddel lijk. Deze goede onderwijzer deed Hem onder andere den volgenden vol zin lezen Beste Moeder, mijn eerste gedachte bij het ontwaken was naar U gericht De Kapitein Maton, officier van hoo- ge waarde, bewaakte den prins. Heer Vital Plas verstrekte Hem het voort gezet lager onderwijs. Koning Albrecht vroeg voor den prins een stevig onderricht in de mathe sis en in de talen. Deze had een zwak voor de aardrijkskunde en geleek hier in zijn voorvaders. Hij teekende volgaarne kaarten en legde een schets aan van het reisplan voor zijn ouders, wanneer deze op reis gingen. Hij studeerde met zijn broeder Ka- rel dagelijks 5 uren. Het overige van den dag werd gewijd aan sport en li chamelijke oefening, op verzoek van den Koning. Een geschiedschrijfster die het Ko ninklijk gezin van nabij kende, schrijft over deze vorming De zachtheid temperde er de volharding hoofdzaak was eenvoud. De zucht naar praal was uitgesloten en het geldelijk bezit was aangewend als middel om goed te stichten. Goedheid werd aanschouwd even belangrijk als de zorg voor ver standelijke prikkels. De karaktervor ming mocht niet ontbreken. De opleiding van den jongen hertog van Brabant was vooral practisch. Hij moest zelf de treingids raadplegen bij de uitstappen, zelf de vrachtbrieven opstellen als hij geschenken stuurde aan zijn Koninklijke ouders. In het park te Laken hadden de prin sen een persoonlijken tuin waar zij groenten kweekten. Prins Karei was levendiger van ka rakter dan prins Leopold die bedacht zaam, leerzuchtig en toch zeer wils krachtig was. Hij voelde voor zijn moe der Koningin Elisabeth een gansch bij zondere vereering. Omstreeks 1910 moest Koningin Elisabeth verblijf in Egypte houden voor haar herstelling. Prins Leopold schreeft spontaan om trent dit tijdstip in zijn opstelboek Ik heb dezen morgen Moeder ont moet in den gang van de Bibliotheek. Wat was ik gelukkig Ik heb moeder gekust zoo hard ik kon. Van de Ko ninklijke villa in De Panne gaf Hij aan schrijver G. Hardy een reisschets mee van Brussel naar Montreux in Zwitser land, waar de Koningin verbleef. DE OORLOG EN DE JOLINGSJAREN. 't Is uit met de wandelingen in het Brusselsch Park, met spelen in het zand te Oostende, met fietspartijen in het Park te Laken. Het is oorlog. De Ko ning schijnt te neer gedrukt, doch Hij beheerscht zich. De Koningin weent als ze denkt aan de haren in Beieren on machtig moet ze alles laten gedijen. Luik en Namen worden ingenomen. De Koninklijke familie landt aan in De Panne. Prins Leopold is 13 jaar oud en wil soldaat worden. Hij bekomt de toelating zijner ouders en was wel dra de jongste voetganger van 't Bel gisch leger. Hij trad in het regiment van Kolonel Prudhomme. De Koning begroette den waardigen leider van het 12e linieregiment als volgt «Door U mijn zoon toe te vertrouwen wil ik U den blijk geven van mijn vertrouwen. De prinsen moeten in de school der plicht opgroeien. Nochtans na zes maanden meende de Koning den Prins een algemeen onderricht te moeten bezorgen en stuurde hem naar het College van Eton in Engeland, waar de groote traditie van tucht onverdeeld heerscht. Bij het verlaten van dit College sprak Hij sier lijk Engelsch en Hij bracht steeds zijn vacantie door in het Belgisch leger. Eens door de vermoeienis onderdrukt sliep de prins in, in de loopgraven door het bombardement verrast vroeg Hij hoelang Hij gezwijmeld had Tien minuten, Monseigneur, werd Hem ge antwoord. Hij had waarlijk vijf uur aan een stuk geslapen. Na zijn terugkeer in 1918 werd de Hertog Sergeant en kon Hij terug zijn studielessen hernemen te Laeken. ZIJN HUWELIJK. In t jaar 1926 reisde Koningin Eli sabeth incognito met den prins in de Scandinaafsche landen. Enkele maan den daarna werd het huwelijk te Stock holm voltrokken. Het werd te Brussel ingezegend den 10 November 1926. De Prins werd tot Groot Lint van de Leopolds Orde benoemd. Het jaar daarop ondernamen prins Leopold en prinses Astrid een reis naar Indie. Zij doorkruisten Sumatra, Java, en Bali Maleizische eilanden, Siam. Tonkin, Hong-Kong. Manilla, de Phi- lippijnen. Een jong Prinsje, Boudewyn, graaf van Henegouw werd geboren in 1930. In 1933 keerden onze toekomstige Vorsten naar Kongo terug. Kapitein Vanden Heuvel en een specialist van de koloniale agronomie vergezelden Hen. Onder de verschillende bezoeken onzer Vorsten werd onze Kolonie ons zeer bekend. Het verstandig publiek houdt er de theorie op na dat er voor taan van geen volledige opvoeding meer spraak kan zijn zonder een reis naar Kongo. Baron Empain had er aan gedacht aan den Kivou een serie hotels te bou wen. De dood verraste hem voor deze verwezenlijking. Toch wordt Kivou 'n centrum van rust en vermaak voor de Europeërs. EEN KRANIGE KROONPRINS. Den 25 Juli 1933 hield onze kroon prins in den Senaat een belangrijke II in het leven geroepen zonder krijg, zonder geld, onder weerstand van 'n vooroordeel. De groote verdienste van den grijzen Vorst bestond erin de in triges der mogendheden te hebben ver ijdeld en ze tegen malkaar opgejaagd te hebben en om zelf bezit te nemen van deze uitgestrekte maagdelijke lan den, die in enkele jaren een der meest verbazende verwezenlijkingen der ge schiedenis zijn geworden. De Prins vertrok dus in 1925 te Antwerpen met het doel de Kolonie te leeren kennen. Een hooge ambtenaar mocht van Hem getuigen Zonder overdrijving mag ik zeggen dat de Prins iedereen heeft bevallen door zijn eenvoud en zijn goeden wil. Zeer zacht, zeer be leefd, heeft Hij nochtans een flinke houding en staat de uniform Hem zeer goed. Hij spreekt met geestdrift over het zwarte leger is 'n onvoorwaar delijke liefhebber van de vrije natuur van bloemen en boomen. Hij is geen jager doch gaat het leven van de fauna met aandacht na, en stelt hartstochtig belang in het leven der inboorlingen en hun welvaart. Hij beschikt over een groot weerstandsvermogen onver saagde reiziger, doortrekt hij de dicht ste brousse te voet en doorsteekt de gevaarlijkste watervallen in prouw.Hij beklom de Chilangongo die 3.400 m. hoogte heeft bezocht de goudmijnen; doortrok de maagdelijke wouden en bezocht het land der pygmeën na zijn gevolg met de bijl een doorgang hieuw door de wouden. Den 23 Januari 1926 landde Hij te Antwerpen aan en kwam te Brussel op tijd aan om bij de laat ste oogenblikken van Kardinaal Mer cier aanwezig te zijn. Als leeraars worden vermeld den grooten historicus Henri Pirenne de Kommandant Plée van het Fransche leger Cesaro van de Luiksche Uni versiteit, die Hem Mathesis aanleert Jaak Pirenne chimist Crismer Her man Teirlinck, tooneel- en romanschrij ver en prof. Gunsberg wijdden Hem in de Vlaamsche Wetenschap en dito cultuur. Den 20 November 1920 werd de prins in de Krijgsschool aanvaard. In December 1922 werd Hij onder-luite nant bij de Grenadiers. Den 21 Juli 1933 werd Hij er Kolonel en Hij zal dezen graad bekleeden tot met den dood van Zijn Vader. Kolonel Six werd zijn adjudant en Kapitein Vanden Heuvel zijn ordon nans-officier. De prins was altijd een plichtbeseffend officier, een wat terug gehouden en n weinig afstandig. Hier in heeft Hij de schitterende hoedanig heden van Zijn Vader overge-erfd. DE TROONOPVOLGER. Zijn eerste reizen. In 1919 vergezelt de Prins Leopold Zijn Ouders naar de Vereenigde Sta ten en naar Brazilië. In 192 3 bezoekt Hij Egypte. In 1925 reist Hij naar Kongo waar voor Hij een steeds bijzondere neiging heeft gevoeld. De Kongostaat werd door Leopold rede. Het land stond als verbluft over den toon, vol autoriteit van onzen toe komenden Vorst. Onze Prins-Senator stelde enkele wijzigingen voor in het bestuur onzer Kolonie. 1 Het hooger belang eischt de mo- reele verheffing van den inboorling. 2). Uit economisch oogpunt dient er een belangrijke plaats geruimd voor den inlandschen landbouw. 3). In tijd en ruimte de juiste eco nomische waarde der Kolonie afbake nen voorzichtigheidshalve opgelegd. 4). De toekomst behoort aan de koloniën die den grond op de meest economische wijze bebouwen en dit kon slechts geschieden door tusschen- komst der inboorlingen. 5). Ik onderschat geenszins de rol van het kapitaal in een onderneming als de uitbating onzer Kolonie, maar het succes der Europeesche onderne mingen moet niet als hoofddoel aan gezien worden. Ik heb vrij en vrank gesproken, zegt de Prins, omdat ik overtuigd ben dat het noodzakelijk is het vraagstuk onverschrokken in het gelaat te be schouwen. «Laten wij de richtslijnen van den Stichter Leopold II in hun geest eer biedigen. IN DE AFRICAN SOCITY TE LONDEN. Onze Kroonprins sprak er in No vember 1933 een rede uit die Hem plaatste op den rang der vermaarde geesten in Europa. Wij moeten ons bepalen bij 'n zeer korte aanhaling Eeuwig zijn de schoonheden die wij, sterfelijke eigenaars erven. De verdwijning der middeleeuw- sche beschaving was 't gevolg der men- schelijke blindheid. 't Vraagstuk der beschaving leidt ons tot zijn onderzoek in betrek met de verschillende vormen der mensche- lijke bedrijvigheid. De vooruitgang van de weten schap gebeurde immer in de laborato- rie factor tijd werd steeds verwaar loosd. Wij vragen zuivere lucht, licht, water en groen. Wij willen zuivere vermaken voor de jeugd, ons herdoopen in de heer lijke krachten der natuur. Kipling heeft ons tot de oerwouden terugge bracht. Alleen de staat kan de oerwouden in de natuur beschermen. De Kroonprins eindigt deze merk waardige beschouwingen met deze drie voudige beschouwing 1 Het domein der pygmeën dient bewaard door methodische exploita tie. 2). De Staat moet meeijveren aan het verspreiden der gedachten. 3). Hij moet er de bezoekers uit- noodigen, aanlokken. Volgaarne zouden wij de merk waardige rede der Troonbeklimming ontleden en de Regeering van Leo pold III schetsen, dit is voor later. Het aangehaalde bewijst dat onze huidige Vorst de zedelijke en verstan delijke gaven bezit om ons landje in het licht der meest zedelijke en meest moderne ideologieën tot een ideale Staat op te voeren. Onze loyauteit en onze toewijding aan 't algemeen wel zijn zullen de rest verwezenlijken. YP. Geschaafde Huid, Schrammen en Schrijnende Plekken, Huidwondjes. Brand- en .Snijwonden, genezen met -i Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De {Correspondenten van IDEEEN EN DOKUMENTEN worden vriendelijk verzocht hun bijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. ALBERT CLAES, Jeu gd-Solida rist. HET MARXISME. BEGRIP. Lenin geeft de volgende bepaling van het Marxisme «L'ensemble des vues et des doctrines de Marx Deze bepaling sluit dus ook in zich de stellingen van Engels, met medewerking of onder toezicht van Marx gepubliceerd. Drie kultureele stroomingen loopen in t Marxisme samen en vormen er de bronnen van De Duitsche klassieke wijsbegeerte. De Engelsche economische theorien. De Fransche utopische sociale stelsels. Het Marxisme heeft dan ook een driedub bel uitzicht Wijsgeerig Marxisme het historisch ma terialisme. Economisch Marxisme waarde en meer- waardeleer. Politiek-sociaal Marxisme klassenstrijd en toekomststaat. HET WIJSGEERIG MARXISME. Wir Deutsche Sozialisten gehen stolz darauf, abzustammen, nich nur von Sain Simon, Fourrier, Owen, sondern auch von Kant, Fichte und Hegel De Dialektische methode. Marx zelf beschouwde de dialektiek als de meest vruchtbare denkmethode van de Duitsche wijsbegeerte. En inderdaad, enkel door de grondige kennis van deze methode, zullen wij inzien hoe verschillende a prio- ristische vooropzettingen en toekomstbeelden van Marx, die op zijn minst gewaagd zijn en meestal tegen de werkelijkheid indrui- schen, in dezen denkvorm hun oorsprong vinden. De moderne dialektiek is geboren uit het antinomienvraagstuk van Kant, werd uit gewerkt door Fichte en tot een algemeen stelsel opgebouwd door Hegel. De antinomie bestaat in twee elkander te gensprekende stellingen, die beide met argu menten van dezelfde logische juistheid en kracht verdedigd kunnen worden. Zoo handelt de tweede antinomie over het begrip, atoom. De atomen zijn de laatste elementen van de lichamen philosophisch begrip ten tijde van Kant en Hegel, zonder rekening te Kouden met Rutherford en As ton). Uit die bepaling kunnen wij besluiten I). De atomen zijn ondeelbaar. Zoo men ze verder verdeelen kon, zou den zij niet de laatste elementen zijn. 2y De atomen hebben uitgestrektheid. Zoo niet, zouden zij te samen geen aggre gaat, geen lichaam kunnen vormen volgend de formule 0 -f" 0 0. Deze twee stellingen zijn tegenstrijdig,, omdat iets dat uitgestrektheid bezit, in de ruimte is, en dus wijsgeerig principieel deel baar. Er is dus in de antinomie een inner lijke tegenstrijdigheid. De dialektiek nu is een denkmethode, die in ieder oordeel of begrip, die zij als uitgangspunt neemt van hare redeneering, een innerlijke tegenspraak meent te ontdekken; door deze innerlijke contradictie ontstaat een spanning, en het is de taak van den denker deze spanning op te lossen in een synthese die beide te genstrijdige standpunten, these en antithese, omvat en vereenigt. Zoo wanneer ik bv. het begrip Zijn bestu deer, kan ik enkel tot negatieve conclusies uitkomen, omdat het in feite geen inhoud heeft (niet het zijn van een kleur bv., ver mits de analyse van zijn geen bepaalde kleur voor mijn oogen roept, ook niet het zijn van een vorm, van een plaats, enz.) Wanneer ik dus het begrip Zijn, doordenk, kom ik logisch tot Niet-Zijn. Er ontstaat dus een logische spanning tusschen twee con- tradictorische elementen. Deze kan enkel op gelost worden door het begrip dat Zijn en Niet-Zijn omvat en tot een synthese veree nigt, dat een overgang vormt van Niet-Zijn naar Zijn Worden. Min abstrakte voorbeel den beweging vormt de synthese van Tijd en Ruimte, vermits zij beiden veronderstelt Maat tusschen kwantiteit en kwaliteit, enz. Doch de Synthese op haar beurt is op zichzelf beschouwd, een begrip of een oor deel. Dus zullen wij in haar, noodzakelijk dezelfde tegenstelling tusschen these en anti these ontmoeten, tegenstelling die terug zal opgelost worden in een nieuwe synthese. Het logisch proces loopt aldus gedurig verder panta rei. Daarom besluit de dialektiek tot het bestaan van een voortdurende geestelijke evolutie. Deze evolutieleer heeft een ware fascina tie uitgeoefend op Marx, zoodat heel zijn manier van denken door haar gekondition- neerd wordt. Zij heeft hem ertoe gebracht een aantal stellingen voorop te zetten waar van hij de empirische waarde weinig of niet gekontroleerd had, dit enkel om de logische wet these, antithese, synthese te kunnen bewaren. Feitelijk doet dit wel vreemd aan bij iemand die het historisch materialisme belijdt. Het hooft ons niet te verwonderen, wan neer wij het karakter kennen van M. Marx hij is veel meer een geleerde op zijn atu- diekamer geweest, niet iemand zooals En gels, die met de realiteit nauw in kontakt bleef. Op enkele van deze stellingen wil ik nu reeds wijzen Ontwikkeling van het menschdom vol gens het schema (Engels) Oerkommunisme. Klassenstrijd. Nieuw-kommunisme. De Bourgeoisie heeft als noodzakelijk korrelaat hare tegenstelling het Proletariaat. De spanning tusschen beide zal een oplos sing vinden in de Sociale Revolutie. De waarde draagt in zich de Meer waarde. Oplossing in een Collectivistische Economie. Uitbuiting van het proletariaat door het kapitaal Dictatuur van het proletariaat over zijn vroegere uitbuiters Klassenlooze maatschappij. (wordt voortgezet) FEDERATIE DER LIBERALE JONGE WACHTEN VAN HET DISTRICT POPERINGHE-MEESEN-ROUSBRUGGE om 5 uur namiddag, in Het lokaal ONS HUIS Yperstraat. Zullen er als Sprekers optreden Z. EXCEL. MINISTER JULIUS HOSTE Heer VICTOR DE LAVELEYE, Voorzitter van den Liberalen Landsraad. De politieke redenaars zullen aan het publiek voorgesteld worden door de Gebroeders Liberaal-Solidaristen ARTHUR en HILAIRE LAHAYE. NAMENS HET FEDERAAL BESTUUR De Voorzitter HILAIRE LAHAYE. De Onder-Voorzitters Dr LAMBELIN, Meesen BOGAERTS, Waasten MENET, Ploegsteert POLLET, Nieuwkerke, en VANDELANOTTE, Rousbrugge. Doos 4 en 71/2 frank. In alle Apotheken Provincie West-Vlaanderen. FONDS DER MEEST BEGAAFDEN. Er wordt de belanghebbenden die eene studiebeurs op het Fonds der Meest Begaafden begeeren, bekend ge maakt dat de aanvragen vóór den 15 Maart aanstaande aan den Heer Gou verneur der Provincie dienen overge maakt, uitgenomen voor wat de inge zetenen van Brugge, Kortrijk, Moes- kroen, Oostende en Roeselare betreft, dewelke hun aanvraag rechtstreeks bij het bestuur hunner stad hoeven in te dienen. De verzoekschriften na den bepaal den datum ingezonden zullen zonder gevolg blijven. BELANGRIJK BERICHT. Er zal voor rekening van de Plaatse lijke Fondsen van West-Vlaanderen s, eene Openbare Aanbesteding, voor het maken in 1937, van kleedingstukken voor de veld wachters en veldbrigadiers der Provincie ge houden worden. De onderneming wordt uitgeschreven, per bestuurlijk arrondissement. De aanvraag om kennisneming der voor waarden, moet schriftelijk gedaan worden aan den Heer Gouverneur der Provincie, en vergezeld zijn van een postzegel van 0.70 fr. voor het opzenden der gevraagde inlich tingen. De prijsaanbiedingen, behoorlijk op zegel geschreven, zullen ten laatste op 20 Maart 193 7 ter post moeten neergelegd worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1