Mschlands onbloedige Revanche. magbtïgs politieke meeting 1(11 ITlDLeropf Ki t vetzacfit en gen TE POPERINGHE op Zoncfag 14 Maart 1937, NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT DE STIJGïNG VAN DE LEVENSDUURTE. VERMINDERING DER PARLEMENTSLEDEN. IDEEN EN DOCUMENTEN SPOORWEGTARIEVEN 17* JAAR. NUMMER 10. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 7 MAART 1937. GAZET VAS FOPERIHGHE ABONNEMENTEN Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Loase Nummer» 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in "t poat- bureel dat hen bedient, en niet aan on». Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen pe- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. VOOR DEN VOLKENBOND. HET VRAAGSTUK VAN DE TERUGGAVE ZIJNER KOLONIES. Door maar steeds met een revanche te dreigen, zal Duitschland haar ten slotte hebben uitgeoefend, zonder een druppel bloed vergoten te hebben. De overwinning die het door deze tactiek behalen zal, zal deze zijn van den struikroover die «Hands up» roept of «Uw beurs of uw leven op den vreedzamen voorbijganger die alles liever wil dan vechten. Naad voor naad heeft het zich van het verdrag van Versailles losgemaakt. Nu heeft het bepaald de kwestie van de teruggave zijner kolonies gesteld. Laat het ook op dit punt voldoening gekregen hebben, dan zullen we het bijna logisch moeten vinden, dat het ook de teruggave eischt van de som men die het voor oorlogsschade aan zijn overwinnaars heeft betaald. ...Als het toch zelf verklaard heeft, dat het alle schuld aan het uitbreken van den oorlog afwijst, dat het geens zins de aanvallende partij is geweest en dat het in dezen oorlog eigenlijk nooit verslagen is geworden Te Berlijn geeft men er zich klaar rekenschap over, dat de grootste weer stand aan zijn koloniale eischen vooral uit Londen komen zal, en von Ribben- trop, de gezant van het «Reich» al daar oefent dan ook een steeds ster ker en sterker drukking uit op het Foreign Office, opdat het verklaren zou, tot in hoever het geneigd is om aan deze eischen tegemoet te komen. Ook voelt men duidelijk de opposi tie tegen den herafstand van mandaat gebieden aan Duitschland in Engeland verslappen. In ieder geval zijn er nog zeer wei nigen, die het «non possumus» ertegen uitspreken, uitroepen dat er voor geen Britsch gouvernement ooit maar sprake van zal kunnen zijn, om de Union Jack terug te verwijderen, op welke plaats van de wereld ook, waar ze een maal werd geplant. Naar thans in vele diplomatieke kringen wordt verondersteld, zou de huidige regeering te Londen zich aan elke directe verantwoordelijkheid in deze aangelegenheid willen onttrekken door haar te onderwerpen aan het oor deel en een beslissing van den Vol kenbond. Eigenlijk is dat vrij logisch. De gebieden, die Duitschland thans terugeischt, werden niet aan Engeland, aan Frankrijk, aan Japan, aan Ameri ka.aan Belgie in volle bezit afgestaan Deze landen kregen er slechts een «mandaat» het beheer over dat zij uit te oefenen hebben in naam van den Volkenbond, onder dit eerste beding reeds dat zij deze gebieden voor den handel van alle landen open te stellen zouden hebben. En als deze mandaten door den Vol kenbond werden verleend, dan spreekt het zoo ongeveer vanzelf, dat het ook de Volkenbond is, die erover beslissen moet, of deze mandaten moeten wor den ingetrokken en de kolonies aan Duitschland teruggegeven. En zou de Volkenbond in dezen zin een beslissing nemen, ja, dan zou de regeering te Londen op de reclamaties van zijn Dominions tegen den heraf stand aan het Reich van de landstre ken die deze Dominions beheerden, al tijd kunnen antwoorden Wat wilt gij, dat wij daartegen doen Moesten wij ons dan uit den Volkenbond terugtrekken Of wilt gij Zuid-Afrikanen. Australiërs, Nieuw- Zeelanders, u afscheiden van het Brit- sche wereldrijk en tevens van den Vol kenbond En zijt gij dan bereid om tot Hitier te zeggen Als gij uw ko lonies -terugwilt, kom ze dan uit onze handen halen 1 De teruggave van de Duitsche kolo nies zelf heeft de Volkenbond nog niet aan zijn orde van den dag geplaatst. Wel echter is het zoogenaamde Co- miteit voor de verdeeling van de grond stoffen voor den 8 Maart te Genève bijeengeroepen, en dat duidt wel op een beweging in de door Duitschland aangestuwde richting. Men kan inderdaad heel goed be ginnen met te praten over de verdee ling van de grondstoffen, om dan gelei delijk te komen tot het vraagstuk der herverdeeling van de landstreken die deze grondstoffen opleveren. Bijvoorbeeld Als men eenmaal aangenomen hebben zou, dat Duitsch land recht heeft op copal, of rubber, die gewonnen kunnen worden in West of Oost-Afrika, en dat het daar zelf copal- en rubberplantages aanleggen kan, dan is men toch al meer dan half- weegs om het dan ook maar deze vroe gere Duitsche gebieden heelemaal te rug te geven. Een oplossing zou nog kunnen zijn Duitschland beschouwen, tenzelfden ti tel als de ex-Entente-staten, als man daathoudend land. Aan de regeering te Berlijn het beheer over zijn gewe zen kolonies toevertrouwen, onder de zelfde voorwaarden, als waaronder dit beheer er thans door Engeland, Frank rijk, Japan, Amerika en Belgie over uitgeoefend wordt. Op conditie alzoo, dat deze gebieden ook opengesteld blij ven voor den internationalen handel, en dat Duitschland er niet zijn binnen- landsch regiem, op rassenpolitiek maar vooral op rassenhaat gesteund, op toe passen kan. Het allerminste wat de mandaathou- dende landen kunnen doen, is wel aan de teruggave van de Duitsche ko lonies deze voorwaarde verbinden, dat de verkregen eigen en vreemde parti culiere rechten er worden... geëerbie digd. Zelfs indien het rechten van niet- Ariers of andere in Duitschland-zelf ongewenschten, vervolgden of uitge- stootenen zouden zijn. Het Duitsche gouvernement zou zich dan nog altijd de vrijheid kunnen voor behouden om deze rechten af te koo- pen, en zulks volgens een waardeschat ting, die, bij niet-overeenkomst, aan den Volkenbond zou kunnen worden onderworpen. Een moeilijkheid die deze proceduur om te beginnen reeds aan het prin ciep der tusschenkomst van den Vol kenbond in deze zaak in den weg ligt, is dat Duitschland er geen deel meer van uitmaakt, en dus geen afge vaardigden naar Genève zenden kan om aan de eventueele onderhandelin gen deel te nemen. En... zelfs als het voor deze aange legenheid speciaal tot het zenden van afgevaardigden zou worden uitgenoo- digd, zou het dan op deze invitatie ingaan Men vertelt, dat op dit punt Hitier reeds werd gepolst en een, zooniet di- rect-weigerend, dan toch reeds een sterk-ontwijkend antwoord zou gege ven hebben. Maar nu wordt verzekerd, dat hij hierom nog niet duidelijk, ja of neen op deze vraag heeft gezegd, wijl hij meende, haar te kunnen houden voor een maneuver, om hem te beletten,vrij en klaar zijn eischen betreffende de ko lonies te formuleeren in de groote pro gramma-rede, welke hij op 30 Januari uitspreken moest. Nu evenwel deze rede achter den rug is, en de Fuhrer duidelijk genoeg FEDERATIE DER LIBERALE JONGE WACHTEN VAN HET DISTRICT POPERINGHE-MEESEN-ROUSBRUGGE om 5 uur namiddag, in het lokaal ONS HUIS Yperstraat. Zullen er als Sprekers optreden Z. EXCEL. MINISTER JULIUS HOSTE Heer VICTOR DE LAVELEYE, Voorzitter van den Liberalen Landsraad. De politieke redenaars zullen aan het publiek voorgesteld worden door de Gebroeders Liberaal-Solidaristen ARTHUR en HILAIRE LAHAYE. NAMENS HET FEDERAAL BESTUUR De Voorzitter HILAIRE LAHAYE. De Onder-Voorzitters Dr LAMBELIN, Meesen BOGAERTS, Waasten MENET, Ploegsteert POLLET, Nieuwkerke, en VANDELANOTTE, Rousbrugge. te verstaan gegeven heeft dat zijn ko loniale eischen AL de voormalige Duit sche gebieden betreffen, nu zou hij wel bereid kunnen gevonden worden om op het voorstel tot onderwerping van dit heele vraagstuk aan den Volken bond in te gaan. In alle geval indien hij de terug gave van zijn koloniaal gebied voor de waarheid houdt, dan kan hij wel het beroemde woord van Zola in het Dreyfus-proces tot het zijne maken que la vérité est en marche et que rien ne l'arrêtera R. W1F BRENGT ER ONS EEN NILU\X/ BONNENT AAN DE REGEERING TEGEN EEN WETSVOORSTEL TOT De tekst van dit wetsvoorstel luidt als volgt Artikel Een. De wet van 1 1 April 1936 tot vaststelling van het getal parlementsleden en houdende indee ling van het aantal zetels overeenkom stig de uitslagen van de algemeene volkstelling op 31 December 1930 wordt opgeheven en vervangen door volgende bepalingen 1Het getal volksvertegenwoor digers wordt op 1 34 en dat der recht streeks door het kiezerskorps verkozen senatoren op 67 bepaald 2. De indeeling van die zetels over de verschillende kiescollgees zal geschieden bij Koninklijk besluit, in evenredigheid met de bevolking, naar- volgens de uitslagen der algemeene volkstelling op 31 December 1930 3.' Het aantal en de verdeeling der provinciesenatoren worden als volgt vastgesteld Provincie Brabant 8 senatoren Provincie Antwerpen 6 senatoren Prov. West-Vlaanderen 4 senatoren Prov. Oost-Vlaanderen 6 senatoren Prov. Henegouwen 6 senatoren Prov. Luik 5 senatoren Prov. Limburg 3 senatoren Prov. Luxemburg 3 senatoren Prov. Namen 3 senatoren Art. 2. De tekst van artikel 87 van het Kieswetboek, gewijzigd door het eerste artikel van de wet van 26 April 1929, wordt ingetrokken en ver vangen door volgenden tekst De verkiezingen voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers en voor den Senaat geschieden per provincie, en ie dere provincie maakt een enkel kies- kollege uit. Art. 3. De wet van 22 October 1919 waarbij het Kieswetboek wordt aangevuld en de evenredige verdeeling wordt ingevoerd van de wetgevende zetels per provinciale omschrijving (lijstengroepeering) wordt ingetrok ken. Art. 4. Deze wet zal slechts in werking treden op 1 Januari 1940. Dus zal dit wetsvoorstel in Kamer en Senaat moeten besproken worden. Het valt nu te zien of de Parlements leden dit zullen goedkeuren, want fei telijk zullen er hier velen moeten voor I de afschaffing van hun eigen mandaat. moeten stemmen. De goedkeuring van dit wetsvoor stel valt dus moeilijk te betwijfelen De Invoerbelasting op het Graan wordt afgeschaft, zoodat het brood weldra met 10 centiemen de Kilo zal kunnen verminderd worden. De heer De Man, minister van Fi nancies, heeft Zaterdagmorgen de dag bladschrijvers ontvangen en hen de volgende verklaring afgelegd De regeering bereidt een reeks maatregelen voor om de prijsstijging tegen te gaan van de waren van eerste noodzakelijkheid. Daaronder is in de eerste plaats de afschaffing van de invoerrechten op de graangewassen (tarwe, rogge en gerst) Deze invoerrechten worden op dit oogenblik geheven in den vorm van vergunningsrechten voor den invoer. Tot nog toe werd de opbrengst van dit vergunningrecht aangewend voor het uitkeeren van premies aan de land bouwers voor de valorisatie van hun graangewassen, waarvan de prijzen be neden een bepaald peil bleven. Sinds den oogst van het vorige jaar zijn de prijzen van de inlandsche gra nen boven dit peil gestegen en de pre mies moeten dus niet meer uitbetaald worden. In de gegeven omstandigheden is het heffen van deze vergunnings-belas- ting een ware belasting op het brood. Men kan er thans van overtuigd zijn gezien de beweging van den oogst van 1936 dat de invoervergunningspremies dit jaar niet noodzakelijk zullen zijn. De regeering heeft dus besloten deze vanaf vandaag af te schaffen. De rechten bedroegen 1 0 frank per 100 kilos zoowel voor de tarwe als voor de rogge en de gerst. De overeen komende ontvangsten werden in de be grooting van 1937 voorzien voor een bedrag van 125 millioen frank, waar van 62 millioen voorzien waren om in den vorm van valorisatie-premies aan de landbouwers te worden uitbe taald. Gezien een kilo brood ongeveer een kilo tarwe bevat Iaat deze verminde ring een daling van den broodprijs toe met 10 centiemen per kilo, en dit on afhankelijk van verschillende andere maatregelen, die door het ministerie van Economische Zaken worden voor bereid. Dit besluit werd genomen na een grondige studie van het vraagstuk door den Minister van Financies, van Land bouw en van Economische Zaken,maar er werd geen enkele raadpleging ge daan, die de bedoelingen van de re geeringen kenbaar had kunnen maken, om geen invloed uit te oefenen op den normalen gang van de markt. De maatregel wordt op dit oogen blik, Zaterdagmorgen, om 1 1 ure in gevoerd. De afschaffing van deze invoer-ver- gunningsbelasting beteekent in geenen deele een wijziging van de regeerings- politiek, in het bijzonder in zake reva- lorisatie van de graangewassen. De re geering blijft trouw aan de politiek, in de regeeringsverklaring aangekon digd. Indien de toestand van de markt opnieuw van aard moest worden om den thans afgeschaften maatregel noodzakelijk te maken, zou hij dade lijk terug worden ingevoerd. De landbouwers zelf zouden in de huidige omstandigheden moeilijkhe- Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De Korrespondenten van IDEEEN EN DOKUMENTEN worden vriendelijk verzocht hun bijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. ALBERT CLAES, Jeugd-Solidarist. HET MARXISME. HET HEGELIANISME. Daar Hegel van bet axioma uitgaat dat in het begrip, in het abstrakte denken de werkelijkheid zelf omvat wordt, heeft de dia- Iektische methode voor hem een reële be- teekenis de logische wetten zijn ook onto logische wetten, en de dialektiek is de alge meene ontwikkelingswet van de realiteit. Hoe zal Hegel nu zijn dialektische metho de toepassen Alle werkelijkheid is voor Hegel zuiver verstandelijk, denken en zijn worden identisch verklaard en de werke lijkheid wordt beschouwd als de ontwikke ling van de Absolute Idee (niet de indivu- dueele menschelijke geest). Heel zijn wijs- geerig stelsel is het schetsen van dit ontwik kelingsproces. Naar dialektisch schema ver loopt deze ontwikkeling volgens drie phasen These de Absolute Idee stelt zichzelf, als reine Idee, Idee binnen de abstrakte ele menten van het denken Logos. Idee an und fur Sid). Antithese de Idee treedt uit zichzelf, uit de logische abstraktie, en treedt in het An derszijn de Natuur. Deze brengt het enkel tot leven, niet tot bewustzijn. En indien wij in de natuur een ontwikkelingsproces be merken, geschiedt dit niet ten gevolge van de kausale wet. Iedere ontwikkelingstrap volgt weliswaar noodzakelijk op den voor gaande, maar niet zoodanig dat de eene uit den anderen voortvloeit, doch wel als gevolg van een metamorphose van de, de natuur ten grondslag liggende Idee. De ontwikkeling van de Idee, determineert dus de ontwikke ling van de Natuur. (Die Idee in ihrem An- derssein) Synthese Uit het anderzijn, uit het haar vreemd terrein, keert de Idee terug tot zich zelf. Er is dus een soort bevrijding van de Idee uit de Natuur, dit in den menschelijken geest. De bestemming van den geest is vrij heid. Het ontwikkelingsproces van zijn be vrijding vertoont drie phasen subjektieven objektieve en absolute geest. De leer van den subjektieven geest bestudeert den geest voor zoover hij nog met de Natuur verbonden is (anthropologic, phenomenologie, psycholo gie). De geest objektiveert zich en komt tot vrije wil in Recht en Moraal. Beide synthe- tiseeren zich in den absoluten geest, die tot bewustzijn van zichzelf komt als objektieve beschouwing in de Kunst, als subjektieve voorstelling in de Religie, als subjektief-ob- jektief begrijpen in de philosophic. Heel de wereldgeschiedenis wordt be- heerscht door den drang van den geest om los te komen uit de afhankelijkheid van het natuurlijk willen naar de zelfbewuste vrije Idee. Ieder volk vormt een schakel van deze ontwikkeling. Tijdens zijn jeugd was Marx een volge ling van Hegel. Het systeem van Hegel oe fent op verscheidene punten invloed op hem uit Geestelijke evolutieleer van de Idee Engels le mouvement est la manière d'etre de la matière. Teleologische ontwikkeling van het menschdom naar de zelfbewuste vrije Idee. Marx ontwikkeling naar de ideale klas- senlooze volledig vrije maatschappij De ontwikkeling van de natuur wordt gedetermineerd door metamorphose van de Idee. Marx de Ideologie wordt integendeel ge determineerd door de economische materi- eele verhoudingen. Monistische wereldbeschouwing Geschiedenis ontwikkeling der idee. Geschiedenis klassenstrijd. Merken wij terloops op dat beide de zelfde logische fout begaan en hun dialek tische denkmethode verloochenen, wanneer het er op aan komt de toekomst te voor spellen. Beide voorzien geen altijddurende ontwikkeling (dialektiek) maar ontwikkeling naar een doel, hetzij vrije Idee of vrije Maatschappij. FEUERBACH. Feuerbach is vertrokken van de evangelie kritiek van Strausz (evangelie-mythen) en van Bruno Bauer (evangelie zuivere ver zinsels). Hij trok er al de logische gevolgen uit. De Godheid door den mensch aanbeden is niets anders dan 't wezen van den mensch zelf, dat de mensch tegenover zich zelf stelt. Religie is schepping van den mensch, heeft dus een anthropologischen grondslag. Dus is de Idee terug te leiden tot den mensch. Denken en Zijn, zijn identisch maar als Zijn en wel als zinnelijk zijn. De Ideologie van den mensch wordt bepaald door zijn zinnelijk leven der Mensch ist, was er ist. Invloed op Marx herleiden van de Ideo logie tot de materieele wereld, bij Feuerbach den zinnelijken mensch, bij Marx de econo mische betrekkingen. KARL MARX. In een brief aan zijn vader bemerkt men duidelijk de ontwikkeling die Marx door maakte. Gedurende zijn jeugd houdt hij zich vooral bezig met gedichten en kunst. Aan de Universiteit komt hij in kontakt met het recht en interesseert zich aan de rechtsphi- losophie. Van dat oogenblik af gaat hij hee lemaal den weg op van het Duitsche Idea lisme. Doch de studie van de rechtsphilo- sophie van Hegel wekt in hem het gevoel dat er daar een tekort is, dat rechts geen zuivere konstruktie van den geest is, maai dat ook de materieele verhoudingen van de maatschappij in aanmerking komen, (duali teit Sein Sollen). Voortaan zou hij lm Wirk- lichen selbst die Idee suchen (Marx: Brief an seinen Vater) bi. 23). HET HISTORISCH MATERIALISME. Op het systeem van Hegel levert Marx de antithese het historisch materialisme is het hegelianisme ondersten boven gekeerd. Voor Hegel is de realiteit het ontwikkelings proces van het Idee (Idealisme). Voor Feu erbach is de beest volledig te herleiden tot den zinnelijken mensch(anthropologisch ma terialisme). Voor Marx is alle Ideologie in laatste instantie te herleiden tot de materie ja niet enkel tot de materie want dan zou zijn stelling weinig oorspronkelijk zijn (me- taphysich materialisme van d'Holbach en de La Mettrie, mekanisch materialisme van Bu- echner, Vogt en Moleschott) naar hetzelf de exclusief monisme huldigend als Hefel, wil hij alles herleiden tot den enkelen eco- nomischen faktor. De inhoud van het begrip economische faktor werd nooit duidelijk omschreven door Marx. In tegenstelling met Engels, die hem steeds ruimer tracht voor te stellen(zoo voegt hij bij dit begrip geographische fak tor, ras, milieu, traditie, zal Marx dien in houd steeds enger voorstellen, en uiteinde lijk en enkel de produktietechniek in zien. Verscheidene teksten en ook de overweging dat enkel dan het systeem van Marx zijn oorspronkelijke waarde behoudt (reeds Vi- co, Montesquieu, Buckle en talrijke auteurs der 19e eeuw wijzen op zekere korrelaties) schijnen mij toe te laten met zekerheid te bevestigen dat de techniek inderdaad als eerste schakel in het ontwikkelingsproces van het historisch materialisme moet be schouwd worden. Wat in het menschelijk ontwikkelingspro ces, den mensch onderscheidde van de dier lijke maatschappij i& niet psychisch leven, of verstand of rede, maar het feit dat hij zijn eigen bestaansmiddelen ging produceeren, dus het aanwenden van een techniek om aan zijn behoeften te voldoen. L'existence de l'homme depend de son ap titude a subvenir a ses besoins. La vie eco- nomique est par suite la condition fonda- mentale de toute vie. Toutefois, puisque la vie humaine est la vie de l'homme en so- ciété, l'existence individuelle se meut dans les cadres de la structure sociale et est mo- difiée par lui. Ce que les conditions d'en- tretien sont pour l'individu, les rapports sem- blables de production et de consommation le sont pour la communeauté. C'est des causes économiques qu'il faut done en der- nière analyse rapporter ces transformations dans la structure de la société, qui condi- tionne les relations des classes sociales et des manifestations variées de la vie sociale. De ontwikkelingsgraad van de techniek bepaalt de productiewijze van de economi sche goederen. Wanneer deze productiewijze verandert, veranderen tevens alle sociale ver houdingen. Deze verhoudingen zijn echter de onderstruktuur waarop zich de sociale ver houdingen en de Ideologie van een maat schappij verheffen. Deze bovenstruktuur ont wikkelt zich dan volgens de wijze waarop zij door de veranderingen van de onder struktuur gedetermineerd wordt. (wordt voortgezet) den ondervinden van het in stand hou den van den maatregel. Zij zullen overigens zelf als verbruikers de voor deden van de afschaffing genieten, o. m. wat betreft de gerst, die van groot belang is voor de botervoortbrengst. VERHOOGING VAN DE ADVERTEERT IN ONS BLAD PB Dit moet Uw eerste QJ gedachte zijn bij Brand- en - Snijwonden, Ontvell ingen en allerlei Huidverwondingen De Minister van Verkeer heeft Vrij dag aan den Ministerraad de verschil lende maatregelen uiteengezet die den financieelen toestand van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwe gen moet verbeteren. De Raad heeft deze maatregelen goedgekeurd, onder andere, een her ziening van de voorkeurtarieven, een verhooging van 5 ten honderd op de reizigerstarieven. Ten andere, zullen al de andere tarieven op het peil van Ja nuari 1935 gebracht worden. Daardoor zal de globale verhooging der ontvangsten minstens 1 66 millioen frank bedragen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1