BURGERSTAND VAN DE 14e HANDELSFOOR KON. PHILHARMONIE HET INDEX-CIJFER. DE NIEUWE LEENING UIT HET LAND. cc L E U D A Ponj. ABONNENT AAN LIBERALE JONGE WACHT TÖÖNEELNIEUWS. VERMAKELIJKHEDEN TE YPER. I LOKAAL «ONS HUIS YPERSTRAAT Het Komiteit der tentoonstelling heeft besloten de opening der Foor te doen geschieden op 25 Maart in de Middelbare School om 14 ure. Al de Overheidspersonen worden er toe uitgenoodigd. De uren der opening van de Foor zijn Witten Donderdag 25 Maart ope ning om 14 ure, sluiting om 18.30 u. Vrijdag 26 Maart van 9 tot 1 2 uur, en van 13.30 tot 18 uur. Zaterdag 27 Maart van 7.30 u. tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur. Zondag-Paschen 28 Maart van 9 u. tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur. Maandag 29 Maart van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 19 uur. Er wordt nog de medewerking ge meld der maatschappij van de accor- deonnisten. Wegens gebrek aan plaatsruimte is er besloten geweest eene tent te plaat sen op de koer der Hallen. Julien Tahon. MBUMHHHMItHMUUMBMHWMBimWMBMIBItmilltlllinUMn BELANGRIJK BERICHT. Er zal voor rekening van de Plaatse lijke Fondsen van West-Vlaanderen eene Openbare Aanbesteding, voor het maken in 1937, van kleedingstukken voor de veld wachters en veldbrigadiers der Provincie ge houden worden. De onderneming wordt uitgeschreven, per bestuurlijk arrondissement. De aanvraag om kennisneming der voor waarden, moet schriftelijk gedaan worden aan den Heer Gouverneur der Provincie, en vergezeld zijn van een postzegel van 0.70 fr. voor het opzenden der gevraagde inlich tingen. De prijsaanbiedingen, behoorlijk op zegel geschreven, zullen ten laatste op 20 Maar 1937 ter post moeten neergelegd worden. ülllllllllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllll!' BIBLIOTHEEK WILLEMS-FONDS Lokaal Ons Huis De bibliotheek zal voortaan slechts open zijn den Woensdag en Vrijdag van elke week, telkens van 6 tot 8 u. Het Bestuur. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli DALING OP DE PRIJZEN DER HUISSTEENKOLEN. In verband met de onderhandelin gen, welke reeds geruimen tijd aan hangig waren tusschen de regeering en mijnbazen, steenkolennijveraars en de nationale dienst voor steenkolen, werd er een akkoord bereikt nopens een da ling van huiskolen. Deze beslissing werd genomen Vrij dag in den loop der bijeenkomst. De daling zal worden toegepast op I Maart 1937. Zij zal een vermindering van 1 5 frank bedragen per ton op de huidige prijzen en voor alle soorten Het is overigens een voorbarige toepas sing der premie, in de zomerperiode toegestaan. De daling in kwestie zal automatisch worden toegepast, terwijl de huidige prijzen in September zullen terugkeeren. De huidige vermindering zal de grossisten en voortverkoopers toelaten hun kolenvoorraad op te doen tegen den komenden winter. Het departement van ekonomische zaken werd op de hoogste gebracht der getroffen beslissing. Wat de soorten nijverheidskolen betreft, deze zullen aan hun prijs blijven, te meer daar er geen sprake is van wijzigingen van het vergunningsregiem en invoerregiem. Ziehier de indexgetallen voor de maand Februari Feb. Jan. Voor het Rijk 716 708 Brussel en omgeving 767 759 Antwerpen en omgeving 757 751 Gent en omgeving 71 1 700 Luik en omgeving 709 701 Provincie Brabant 719 713 Prov. Antwerpen 738 730 Prov. West-Vlaanderen 71 1 702 Prov. Oost-Vlaanderen 712 703 Prov. Henegouwen 727 720 Prov. Luik 710 699 Prov. Limburg 715 705 Prov. Luxemburg 707 701 Prov. Namen 702 696 De stabilisatie-index is Voor het Rijk 92 Voor' Brussel en omgeving 93.6 Voor Gent en omgeving 91.3 Voor Luik en omgeving 92.2 Voor Antwerpen en omgeving 82 Onder de prijzen, die het meest ver hoogden. vallen bijzonder op te mer- ken deze van boter, witte zeep en kolen DINSDAG 9 MAART 1937, om 7 uur 's avond», zeer stipt. PRACHTIGE VERTOONING met de kunstvolle medewerking van Mej. BI. CLiNCK, uit Brugge; Mcvt. VAN TUYCKOM. Uit Gent; Mevr. A. OREEL en Mejufier» A. PINCEEL, A. HERNAERT en A. SU'FFYS, liefhebster» uit Poperinghe. OPVOERING VAN MET DEN VERFPOT OP TOER. Se- HOUTHEM-bij-YPER. Moorddadige dert enkele dagen worden wat overal de in houwitserontploffing. Woensdag morgen de Fransche taal opgestelde straatnamen de» rond I I uur, vonden een v ertal makkertjes nachts overschilderd,zoodat alleen de Vlaam- een obus, dichtbij den spoorweg Yper-Kor- i 1 J trijk. Ze waren er spoedig bij om er mede te spelen. De kleine Marcel Verbrugghe, 9 jaar oud. begon er op te kloppen en de hou witser ontplofte en de vier schoolmakkertjes werden uiteengeslagen. Vader Verbrugghe. die daar niet ver af woont, hoorde de ontploffing en kwam aan- DE KU1SCHE BRUIDEGOM Blijspel in drie bedrijven door Frans Arnold en Ernest Bach. Kaarten zijn op voorhand te bekomen, voor de leden en de damen van hun huisge zin (familieleden) en met hen wonende, bij M. R. DEWICKERE. Veurnestraat. IN EEN DAG INGESCHREVEN. IS EEN SUCCES GEWORDEN. De inschrijving voor het gedeelte van 1.5 milliard, op 1 Maart openge steld voor het publiek, werd in één dag overschreden, zoodat er reeds ver deeling zal moeten toegepast worden. Het ingeschreven bedrag is 1 milliard 594 millioen 2 1 3 duizend frank. De heer De Man, minister van Fi nancies, verklaarde zich zeer tevreden over den bereikten uitslag. Het be wijst, zegde hij, dat de leening op het geschikte oogenblik werd uitgeschre ven, dat de regeering het vertrouwen in het crediet van den Belgischen Staat niet heeft overschat, en ten slotte dat het Beheer van Financies goed gere kend heeft, door den rentevoet van deze leening op 3.5 percent te bepa len. Verder wordt bericht dat het groot ste gedeelte van de leening werd in geschreven door de gemiddelde en de kleine banken door de wisselagenten en het groot publiek zelf. Er zijn zeer veel kleine inschrijvingen, zoodat de kleine spaarder blijkbaar in aanzien lijke mate aan de leening heeft deel genomen. Provincie West-Vlaanderen. STADSNIEUWS. ZONDAGRUST. Alle Apotheken open tot 's middags heden Zondag nanoen alleen Apotheek 1NGHELRAM, Yperatraat. DAAR ZIJN ER NOG die aan hoofd pijn. Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 7.00 en 12.00 fr. BELANGRIJK BERICHT. Gezien den grooten bijval der laatste Poperingsche Ten toonstelling, wordt er op aanvraag van een groep neringdoeners eene vergadering belegd met als doel: JAARLIJKSCHE HANDELS FOOR TE POPERINGHE. Alle belanghebbenden worden vriendelijk uitgenoodigd op Maandag 8 Maart, om 7 u., bij Maurice Devos, Yperstraat, 9, Poperinghe. VLAAMSCHE FEDERATIE DER VERMINKTEN VAN ARBEID EN VREDE. AFDEELING POPERINGHE. Lokaal «Café des Allies», Yperstraat, 3. De Maandelijksche Zitdag van heden Zon dag is uitgesteld tot toekomende Zondag van 10.30 tot 11.30 uur. Het Bestuur. de aangenaamste pastiel om purgeeren. Te verkrijgen in de Apotheek, ge legen Bertenplaats, 8, Poperinge. WERKLOOSHEID. De stand der werk loosheid in onze stad was, voor de vorige week Maandag, 335 Dinsdag, 283 Woensdag, 277 Donderdag, 281 Vrijdag, 288 Zaterdag, 280. i w ENKEL VOOR 5 DAGEN Van 10 tot 15 Maart 1937. Wie zou er nog het mooie, lijnwaden KUNSTVLAGJE willen missen Met het Mirakuleusbeeld van O. L. Vrouw van Sint Jan te Poperinghe. Nu het ter gelegenheid van 14 Maart. C.-atis als Geschenk aangeboden wordt. En dit bij eiken aankoop van een halve k lo koffie uit te kiezen, uit onze reeks KALIFIX. Ook nog onze bijzonderheid voor personen met een te hooge bloeddruk, hart- o. zenuwlijders, en dit steeds aan de bekende pYjzen, bij DE GEZUSTERS LERMYTTE, SINT JANS KRUISSTRAAT, (rechtover de kerk) POPERINGHE. DE AUTOSTRADE IN WEST-VLAANDEREN. sche naam zichtbaar blijft. In onze stad hebben we dan deze week. navolgers ge had. Een streng onderzoek werd door de politie ingesteld ABFFI F. Grootsche Feestavond. oor de oerste maal in Abeele treden zij op. Wie Niemand anders dan de wijdvermaarde «Twee Micbels die. FONDS DER MEEST BEGAAFDEN. Er wordt de belanghebbenden die eene studiebeurs op het Fonds der Meest Begaafden begeeren, bekend ge maakt dat de aanvragen vóór den 15 Maart aanstaande aan den Heer Gou verneur der Provincie dienen overge maakt. uitgenomen voor wat de inge zetenen van Brugge. Kortrijk. Moes- kroen, Oostende en Roeselare betreft, dewelke hun aanvraag rechtstreeks bij het bestuur hunner stad hoeven in te dienen. De verzoekschriften na den bepaal den datum ingezonden zullen zonder gevolg blijven. PING PONG CLUB, POPERINGHE. (Lokaal Masselus) Op Zaterdag 27 Februari had de ontmoe- t ng plaats van den plaatselijken Club tegen n niet te versmaden ploeg van Roeselare. i it ging om de betwisting van den pracht- ker geschonken door Makker Roger i 3AUPREZ. De match ging van in het begin gespan- n door. Men prijst soms een stuur begin, 't was het geval voor den lokalen club, - van in "t begin wat overwinningen ten hteren was. Het beterde wanneer we half- rig der te spelen matchen gekomen waren, otdat makker Julien een der beslissendste atchen speelde, gevolgd door de beslis- ende 23e partij van makker Georges. De nduitslag was dan bekomen met 24 over- nningen voor Poperinghe tegen 21 voor ~oeselare. "t as eene verdiende zege voor de lokale ub en het bestuur bedankt nog eens van arte makker Roger, voor zijn schoone gift. Verscheidene matchen zijn nog in "t ver- hiet en de inzet gaat altijd om een Beker. IX e reizen Zaterdag 13 Maart naar Yper om den Beker Hotel Brïtannique te be i-risten. Vervolgens spelen we thuis tegen etzelfde Yper. alwaar den prachtbeker ge- :honken door Heer Albert MASSCHELEIN al betwist worden. Hard w-erk sta#; dus te wachten en het WIE BRENGT ER ONS EEN NIEUW oefenen moet duchtig geschieden. met de kunstvolle medewerking van Mej. M. Vanhaverbeke, ons komen vergasten met de prachtigste num mers uit hun repertorium. Inderdaad Het staat vast dat de zaal zal daveren van het applaus wanneer deze onge ëvenaarde kunstenaars zullen optreden in LA BELLA ESP ANA een gekostumeerd duo voor Heer en Dame in bijv. nog. de prachtige operette IN HET LAND VAN TYROL en nog veel andere nummers, de een al even wel dan de andere I Alles leutig om er van te krullen, ja, maar deftig I En ziedaar het geheim van hun ongehoord succes Dat zal iedereen moeten zien, en alwie gaan of kruipen kan, in Abeele en omlig gende, zal er zijn I Wij spelen dus 2 maal, opdat iedereen en met meer gemak van dit schouwspel zou kun nen genieten doch, wegens de groote on kosten aan tooneel, spelers, enz... zien wij ons verplicht de prijzen ietwat te verhoogen. Eenieder zal dat begrijpen I Staat nu ook uw man, komt op in dichte drommen, en vergeet de vertooning van Maandag niet. Kaarten bij den Heer Georges Odul, Abeele. Voorbehouden 8 fr. Eerste plaats 6 fr. Tweede plaats 4 fr., (alle genummerd). Gordijn Zondag 21 Maart, om 7 ure zeer stipt Maandag 22 Maart om 7.30. Rooken in de zaal is streng verboden Namens het Bestuur Meester J. VIERSTRAETE, Voorzitter. £Q DE ALLERBESTE BALSEM TEGEN DEN HOEST. Te verkrijgen in de Apotheek, gelegen Bertenplaats. 8, tt Poperinge. VLAMERT1NGHE. Heiligschendend» Diefstal. Vrijdag laatst, rond den middag. werd in de kapel der Eerw. Zusters Karmel lietessen van Frezenberg alhier, een heilig schendende diefstal gepleegd. In gemelde ka pel staat een mirakuleus beeldje van O. L Vrouw. Dit beeldje werd van al zijn kost baarheden ontlast. Verscheidene gouden en zilveren voorwerpen, benevens diamanten werden door de schaamtelooze misdadigers geroofd. Een dikke spiegelruit, die de ni beschermde werd met een glassnijder van diamant, doorgesneden. Op de glasscherven bemerkte men nog sporen van bruine zeep die gediend heeft om het geluid van het vallende glas te verdooven. De sporen door de dieven nagelaten, lieten vaststellen dat ze ook getracht hebben he tabernakel en de sakristijdeur open te bre ken, doch ze zijn hierin niet gelukt. De kerels namen de vlucht met een auto die met F gemerkt was en voor de kapeldeu te wachten stond. Een streng onderzoek werd door de gen darmerie van Yper ingesteld. VLAMERT1NGHE. Geweldige Botsing Maandag namiddag rond 3 uur, kwam S Forest, 24 j., ongehuwd, melkhandelaar te Hollebeke, met zijn autokamionette uit de richting van Yper naar Poperinghe. Bij het gehucht «Brandhoek» bemerkte hij in tegen overgestelde richting een heerenauto bes tuurd door M. Boucquey uit Poperinghe, en waarvoor hij plaats wilde maken, doch, ge zien de groote glibberigheid der asphaltbaan schoot de kamionette vooruit en beide voer tuigen botsten op elkaar. De kamionette kwam op een boom terecht. De motor werd ingedrukt. S Forest zat tegen den boom ge prangd. Zijn broeder Louis, die nevens hem zat, kon eerst door toegesnelde personen be vrijd worden en na veel moeite kon men ook Sylvere uit zijn neteligen toestand redden De limousine was langs den anderen kant den talus van 2 meter hoogte afgehold en was in de gracht terecht gekomen, waar zij kantelde. De ruiten werden verbrijzeld en de auto erg beschadigd, doch de voerder kwam er goed van af. Intusschen werden de gebroeders Forest naar het hospitaal van Yper overgebracht Louis Forest had den schouder ontwricht maar kon na verzorging huiswaarts keeren. Sylvere had het rechterbeen gebroken en was over gansch het lichaam door glasscher ven gekwetst. Men mag het een wonder noemen dat er hier geen dooden te betreuren zijn. De gendarmerie stelde een onderzoek in. YPER. Autodiefstal. Rond 7 uur s avonds had zekere H. Beedler, die in de Korte Thouroutstraat woont, zijn auto, zoo als naar gewoonte, voor de huisdeur ge plaatst. Toen hij kort daarop buiten kwam was het rijtuig verdwenen. Een onderzoek werd ingesteld. Vrijdag werd de auto teruggevonden door de Rijkswacht van Ledeghem. Zekere B. M. wonende te Boesinghe, zou van den diefstal beticht zijn. Door autobus gevat. Rond 9 uur Zon dag morgen, kwam de autobus van Oostende naar Yper gereden. Nabij Merckem bemerkte de geleider een velorijder die de autobu wilde voorsteken, doch deze werd verrast en meegesleurd. Na de eerste zorgen te zijn toegediend werd de ongelukkige op den au tobus geplaatst en naar 't gasthuis van Yper overgebracht. Het is zekere Marcel Desodt, 35 jaar, gehuwd wonende te Jonckershove, Hij is gekwetst aan beide beenen en ook het linkerscheenbeen gebroken. Autobotsing. Rond 4 uur Maandag na middag kwam de auto van M. Vergracht, houthandelaar alhier, de Boterstraat uitgere den. Door de glibberigheid der baan schoot de auto vooruit en botste tegen de autobus Roeselare-Yper, die beschadigd werd. Ongelukkige val. Maandag namiddag was de I I -jarige C. Cornillie aan het spelen op den koer der jongensschool, toen hij uit gleed en op het hoofd stuikte. De ongeluk kige werd bewusteloos naar het hospitaal overgebracht, waar eene schedelbreuk werd vastgesteld. GHELUVELT. Velorijder tegen auto ge botst. Rond 5 uur Maandag avond kwam Jos. Vantorre per velo van zijn werk huis waarts. Door het slechte weder had hij de stilstaande auto van H. R. B14ncke uit Yper niet bemerkt en reed er tegen, waardoor hij op den steenweg terecht kwam en viel op den boord van het gaanpad. De ongelukkige liep verwondingen op aan het achterhoofd en de schouders. GHELUVELT. Botsing. Zekere A. Samyn, 43 j-, vader van zes kinderen, begaf zich Maandag per moto naar zijn werk. Door het slecht weder had hij een wagen niet bemerkt en reed er op. De man werd be- j wusteloos ten gronde opgenomen. Een ge- j neesheer diende hem de eerste zorgen toe, waarna men Samyn naar het hospitaal van Yper overbracht en eene kniebreuk vast- stelde.De rijkswacht stelde een onderzoek in. j stonds toegeloopen. De man was als ver slagen toen bij de vier kinders aantrof op grooten afstand van eikander verspreid. Zijn zoontje was het ergst aan toe en baadde in zijn bloed. Een geneesheer van Komen, aanstonds verwittigd, kwam toegesneld en bood de on- gelukkigen de eerste zorgen aan. De kleine Verbrugghe was het rechter been en de lin ker hand afgerukt en was over gansch het lichaam gekwetst. De andere knapen waren wat min erg gekwetst. Donderdag is de 9-jarige Marcel Verbrug ghe in het gasthuis van Yper bezweken. Zijn broeder Maurice, is thans reeds te been. Vrijdag kon de kleine Maurice Pattyn, die erg aan het gelaat verbrand is. reeds wat recht zitten in zijn bed. De vierde, Georges Defrancq. werd naar het gasthuis van Wer- vick overgebracht, zijn toestand is erg, doch niet hopeloos. BRUGGE. Tentoonstelling. Den 13 Maart wordt een tentoonstelling geopend te Brugge, in de zaal San Salvador, die heel wat belangstelling zal opwekken. Het is den welbekenden schilder der Zee, de Heer LUC KAISIN, die eenige prachtige schilderijen en toon stelt. Deze schilder, weinig gekend n onze streken, heeft sedert jaren groote successen in vreemde landen bekomen. Is hij niet vereerd geweest met het eereteeken van de Kroon van Roumanie en zijn zijn schilderen steeds aangenomen door het be roemd Salon de Parijs Ook, daar deze kunstenaar altoos onze kusten en zee op zijn schilderijen verbeeld heeft hij het goed gevonden zijn eerste ten toonstelling van het jaar in Brugge te houden Deze zal officieel geopend worden den 13 Maart, ten I 5 ure door den Heer Grojean die persoonlijk Minister Hoste komt verte genwoordigen. De Heer Gouverneur Baels Mijnheer Devos, Generaal-Direkteur der Ma rine, den Heer Senator Van Hoestenberghe Burgemeester der Stad Brugge, zullen ook deze plechtigheid bijwonen alsmede andere meerdere vooraanstaande personen. Het is onnoodig te zeggen dat deze ten oonstelling heel wat bezoekers zal aanlokken llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllil!llllllillllilll!l!lllillil.!l;il MEDEDEELING. Z.M. KONING LEOPOLD III ZAL ZICH NAAR BF.ERNEM BEGEVEN OP ZONDAG 13 MAART. Op 13 Maart aanmaande zal Koning Leo pold zich naar Beernem begeven om er de aanvangsp.e.h igheden bij te wonen der wer ken van de autostrade in West-Vlaanderen St. Joris ten Distel, Zeekust langs Lophem. Tot nogtoe zijn de werken aanbesteed voor een deel tusschen St. Joris en Lophem (tegen den doolhof van het kasteel van Ca- loen). De aarde- en betonwerken worden eerst uitgevoerd, wat waarschijnlijk een jaar tal duren. De kunstwerken (overwegbrug- ge), enz., komen daarna. De autostrade zal 30 meters breed zijn, waarvan 14 meter in twee betonwegen ver deeld, om de eenige richting te verzekeren dan 5 meters aardeweg langs beide zijden, smalle stroken in asphalt en een hoog struik gewas. Deze autostrade zou voltoid zijn bin nen drie jaar. Door Brugge zou de verbindingsweg loo- pen langs de Coscience en de Guido Gezelle- lanen. De Bouveriestraat zou zoodanig op geschikt en aangepast worden dat de autos aan de Bouveriepoort rechtstreeks de stad angs voormelde straat kunnen inrijden. POPERINGE VAN 26 FEB. TOT 5 MAART GEBOORTEN Lemahieu Wilfried, z.v. Jerome, en Desomer Magdalena, Elverdinghe- j steenweg. Ingelaere Paula, d.v. Jerome, en Ghesqiere Margarita, Veurnestraat. Rouseré Simonne, d.v. Benoit, en Cordenier Marie-Louise, Westouter. Leuwers Moni que, d.v. Jerome en Deraedt Maria, Elver- dinghesteenweg. Houvenaghel Agnes, d. v. Aimé, en Delanote Maria, Westvleteren. Mahieu Esther, d.v. Firmin, en Donche Maria, Oostvleteren. Herreman Josephs, d.v. Georges, en Bouton Martha, Vlamertin- ghe. Wildermeer8ch Gabriel, z.v. Jules, en Leterme Irma, Kemmel. OVERLIJDENS Debruyne Julius, 71 j., echtg. v. Capoen Stephania, Pottestraat. Berat Achileus, 80 j., echtg. v. Vancayseele Hemma, Casselstraat. Dumelie Julianus, 75 j., echtg. v. Annoot Celina, Casselstraat. Lebbe Maria, 41 j., echtg. v. Lebbe Omer Woestensteenweg. KUNSTSCHILDER ACH. SENGIER, EN LEELDHCUWER KOOS VAN DER KAAY IN HET STADHUIS TE POPERINGHE. De Consul der Nederlanden te Brugge roept de aandacht der in zijn ressort wo nende Nederlandsche onderdanen op het feit dat van 20 Februari 193 7 af, iedere N derlander voor reizen naar Spanje een spe ciale aanteekening in zijn paspoort dient te hebben Goedgekeurd voor reizen naar Spanje ongeacht de geldigheid van zijn paspoort voor dien datum, wil hij niet h gevaar loopen zijn bestemming niet te be reiken of andere moeilijkheden op zijn reis naar Spanje te ondervinden. Deze speciale aanteeking kan in het N derlandsch Consulaat worden aangevraagd IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllillillilllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DE MAAN BEZIG TE BARSTEN Geruchten, overgewaaid uit de Vereenig de-Staten, beweren dat de maan bezig is te barsten en dat een nieuwe breede scheu zich in dit hemellichaam vertoont. Naar aanleiding van deze geruchten schrijft de heer Pierre Rousseau in den In transigeant onder meer Gaan wij een hemelramp bijwonen en gaat de maan als een doodgewone hanglamp op onze hoofden neerstorten Alles wel be schouwd is het niet zoo heel onwaarschijn lijk dat de maan scheuren en barsten ver toont. De plotselinge, nachtelijke afkoeling van het hemellichaam volgende op de warm te van een heeten dag, kan heel goed derge lijke scheuren en barsten veroorzaken». .illlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr STAD POPERINGHE. UITSLAG DER KEURING EN VAN VEEPRIJSKAMP gehouden te Poperinghe op 2 Maart 11. Er werden 65 Stieren voorgesteld, waar van 38 aanvaard en 27 geweigerd werden. De eigenars der gekeurde Stieren zijn Mahieu Jerome, Poperinge Ameloot Ur- bain, Watou Dessein Henri, Poper.nge Dessein Henri, Poperinge Dequcker Jules, Reninghelst Huyghe Jerome, Poperinge Syndikaat St. Jan ter Biezen Watou Keste- man Julien, Poperinge Deforche Gustaaf, Reninghelst Lebbe Gérard, Poperinge De- queker Achiel, Poperinge Catteeu Maurits Reninghelst Vanhaste Maurits, Poperinge Delaleau Remi Wed., Poperinge Delaleau Remi Wed., Poperinge Tilly Jules, Pope ringe Bossaert Michel, Reninghelst Dou- chy Hilaire, Poperinge Sohier Achiel, Po peringe Heens Abel, Reninghelst Vanghe- uwe Daniel, Poperinge Plancke Camiel Watou Dambre Jeroom, Watou D'Hondt Hilaire, Reninghelst Decrock Jeroom, Po peringe; Verdonck André, Reninghelst; Rub brecht Georges, Poperinge Debuysere Ach. Westouter Debuyssere Ach., Westoutre Coene Maurits Poperinge Vanbiervliet Mar cel, Poperinge Doom Bruno, Poperinge Pattyn Remi, Poperinge Lecluysse Albert, Poperinge Verbiese Cyriel, Reninghelst Verbiese Cyriel, Reninghelst Syndikaat, Wa tou Derycke Hilaire, Poperinge. A. - Stieren zonder tand van volwassene. 8 mededingers. Pr. Kesteman Julien, Poperinge. Pr. Plancke Camiel, Watou. Pr. Synd. (Vanacker Is.) St Jan-t-Biez Pr. Ameloot Urbain, Watou. Pr. Synd. (Loones Camiel) Watou. Pr. Dambre Jeroom, Watou. B. - Stieren met één of twee tanden van volwassene 4 mededingers. Pr. Coene Maurits, Poperinge. Pr. Derycke Hilaire, Poperinge. Pr. Vanhaste Maurits, Poperinge. Stieren met ten minste drie tanden 1 2 3 4 5 6 1 2 3 C. van volwassene 3 mededingers. 1 Pr. Dessein Henri, Poperinge. 2 Pr. Doom Bruno, Poperinge. 3 Pr. Decrock Jeroom. Poperinge. D. - Eerste annuiteit van Bewaringspremie, Mahieu Jeroom, Poperinge. Huyghe Jeroom, Poperinge. Accessieten Coene Maurits. Poperinge. Derycke Hilaire, Poperinge. E. - Tweede Annuiteit van Bewaringspremie. Verbiese Cyriel, Reninghelst. MELKKOEIEN (11 mededingsters) 1 Pr. Igodt Georges, Watou. 2 Pr. anacker ls., St Jan-ter-Biezen. 3 Pr. Huyghe Jeroom, Poperinge. 4 Pr. Descamps Georges, Reninghelst. 5 Pr. Catteeu Maurits, Reninghelst. 6 Pr. Catteeu Maurits, Reninghelst. Voor wie het werk van deze beide kun stenaars gevolgd heeft zal het zeker eene verrassing zijn deze Tentoonstelling te be zoeken. A. SENGIER op wien de breede natuur een groote aantrekkingskracht uitoefent, zal ons zijne werken laten bewonderen rondom Au- denaerde, Zeebrugge, Oostende, Vlissinge, Vere om langs Brugge af te zakken naar de Leiestreek, Kortrijk, Zulte, Deurle, enz. KAAS VAN DER KAAY een onvervaard beeldhouwer zal ons eenige zijner laatste werken laten zien zijn groepen en figuren en marmer, hout of steen, gebeeldhouwd, zullen voorzeker een besten indruk laten bij de bezoekers. Deze tentoonstelling is open van ZON DAG 7 MAART 1937, van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. De toegang is vrij. AFDEELING POPERINGHE. OFFENSIEF Voor de tweede maal komt te verschijnen Offensief het orgaan onzer Jonge Wacht. De eerste maal mochten we ons verheugen over een goeden verkoop en we danken dan ook allen welke zich een blad hebben aange schaft. We zijn ervan verzekerd dat alle Jonge Wachtsters en Wachters, alsook alwie de Li berale gedachte genegen is, met genoegen dit tweede nummer van «Offensief» zullen lezen. Offensief is te verkrijgen bij Marius Lauwers, en ter Boekhandel Duponselle. DE LIBERALE HOOGDAG. 14 Maart 1937 zal in de annalen der ge schiedenis van het Liberalisme in West-Vlaan deren met gulden letters geboekt staan. Immers, op voornoemden datum zal onze goede hoppestad de eer genieten Zijne Exc. Minister JULIUS HOSTE, de Heeren VICTOR DE LAVELEYE, Voorzitter van den Liberalen Landsraad, Volksvertegenwoordiger ADOLF VAN GLABBEKE en Dr A. DE WEERDT, onder-voorzitter van den Liberalen Lands raad, benevens andere vooraanstaande Libe rale voormannen binnen hare muren te ont vangen. Nogmaals wordt de zaal van ons lokaal te klein, zooals het gebeurde op onze eerste meeting, op 2 Februari 1936. Eens te meer zullen de woordvoerders door de talrijke aanwezigen geestdriftig worden oegejuicht. Aan het succes hoeven we niet te twijfelen, immers welke stad kan zulk lot vooraanstaan de sprekers voorstellen. De Liberalen van Poperinghe zullen dus op een buitengewone meeting vergast worden. Wie kent er Z. Exc. Minister Julius HOSTE niet, de bestuurder-eigenaar van «Het Laat ste Nieuws» het meest gelezen dagblad van 't land een overtuigd Vlaming en volbloed Liberaal. Sedert enkele maanden bekleedt hij de hooge functie van Minister van Openbaar Onderwijs. Heer Victor DE LAVELEYE, de jeugdige Voorzitter der Liberale Partij van Belgie, die sedert zijne aanstelling, een ware kruistocht ondernomen heeft tegen al wat aan Rexisme of Communisme verwant is. Adolf VAN GLABBEKE, de flinke volks vertegenwoordiger uit Oostende, is voor d Poperinghenaars geen onbekende. Verleden jaar oogstte hij hier reeds een groot succes. Dr A. DE WEERDT, de wakkere Liberaal welke erin gelukt is de socialistische burcht van Meenen binnen te dringen. Dit zijn vier redenaars, gansch het land door bekend. De Liberalen zullen de groote inspanningen van het Bestuur weien naar waarde te schat ten en zullen niet nalaten op deze Meeting egenwoordig te zijn. OPROEP. De politieke personaliteiten zullen om 4.1 5 op het Statieplein worden ontvangen. In stoet, met muziek voorop, trekken we naar het lo kaal «Ons Huis», waar de meeting om 5 uur aanvang neemt. Ieder Jonge Wachtster of -Wachter, ieder Liberaal zal het als een plicht aanzien op ge zegd uur en plaats tegenwoordig te zijn. Verontschuldigingen tellen niet. Allen op post dus. We rekenen op U allen. KENTEEKENS. Kenteekens der L.J.W. zijn steeds verkrijg- aar bij Marius Lauwers. De voorraad vermindert snel. Zijt gij reeds bediend Zooniet, haast U dan 14 MAART. 14 Maart moet bewijzen dat Poperinghe voor het Liberalisme gewonnen is, 14 Maart moet een triomf worden voor de Liberale Partij van "t gewest. Op 14 Maart moet ons lakaal te klein zijn. Op 14 Maart met onze Jonge Wacht ter zege JONGE WACHTSTERS en WACHTERS. Is er in uwe omgeving niet één vriend of vriendin welke nog geen lid is van onze onge Wacht Gaat eens uit op onderzoek, en zoo gij er ontmoet, doe ze onmiddellijk inschrijven. POPERINGHENAARS. De Liberale Jonge Wacht groeit en bloeit. De Koninklijke Philharmonie gaat steeds vooruit. Het Willems-Fonds krijgt gedurig nieuwe lezers. De Ziekenbond doet gedurig aanwinsten. De Vakbond verhoogt voortdurend zijn ledental. Sluit aan in onze Vereenigingen!3 SLUIT AAN IN ONZE VEREENIGINGEN Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrien den en Kennissen, tot het bijwonen der SO- LEMNEELE JAARMIS in St Bertinuskerk, op Maandag 8 Maart 1937, om 9 l/z uur 's mor gens, voor Mijnbeer MARCEL LEEUWERCK echtgenoot van Mevrouw AGNES LACONTE. Vanwege Echtgenoote en Familie. HET ZOMERUUR. Volgens Koninklijk Besluit zal het Zomer uur in voege treden in den nacht van den 3 op -1 April, om 2 uur des nachts. Het Winteruur zal hernomen worden in den nacht van 2 op 3 October om 3 uur 's morgens. STAD POPERINGHE. NOG OVER DE OPVOERING VAN DE ZWANSBARON IN ONS GELIEFD STADJE. Op Dinsdag 23 en Woensdag 24 Februari gaven de «Langhoirs Victorinen», die dur- vers, ons nogmaals een waar brokje kunst te genieten. Het was een feest voor oog en oor. Zulke operetten vallen in den smaak van het publiek, want hoor ze maar «We gaan toch liefst eens om te lachen hé en de zinnen te verzetten, we hebben al zor gen genoeg in 't werkelijk leven En daar begint die fijne zangerige muziek, het openingsstuk dat U weldra in de noo- dige stemming zette. In stijgende lijn volgde de handeling steeds op, vol kleur en vlotheid en dit is wel te danken aan een prijzenswaardig in studeering en vertolking. Die gemoedelijke humor, zoo kwistig in den tekst verwerkt, kwam prachtig tot zijn recht en 't viel ons aangenaam op, dat de spelers zich voor over drijving wisten te behoeden. Noemen we in de eerste plaats Mr. Logie die meesterlijk den toon aangaf in de titel rol. Hij teekende een ware Bommelbaron, deed er niets bij maar liet er ook niets af. Mevr. Heusdent en Mr. Ghesquiere vorm den een mooi paar dat wist een moeilijke toestand van jonggehuwden weer te geven. En wat gezegd van Mej. Clinck en Mr. E. Bruynooghe, die het echt ruziemakend oud getrouwd paar uitbeeldden. Zij gaven ons ware onvergetelijke tooneeltjes. Mevr. Oreel-Battheu was een echt losbol- letje van een studente, die niet aarzelde bij het uitvoeren van een apachendans en heel op haar plaats was als première in een ballet. Een verdiend Bravo voor onze stads- genoote. De landloopers, goed vertolkt, was we zenlijk slecht en vuil volk Maar Baptiste uitgebeeld door Mr. A. Oreel was een echt verslaafde nederige en tevens nieuwsgierige knecht evenals zijn ge liefde Katto. De overige kleine rollen waren eveneens verzorgd en droegen het hunne bij om het stuk tot zijn recht te doen komen. Maar wat gezegd van het kinderballetje Hebt gij die ovatie s gehoord En ze waren wel verdiend. Met welke overtuigde en over tuigende zekerheid die kleine voetjes zich bewogen op de planken 1 Daar zat zeker een heel offervaardig persoon achter die veel lof verdient De muziek, onder de kundige leiding van M. C. Moreau, was fijn, meeslepend, op beurend en steeds slagvaardig. Ze omlijnde geheel het stuk en schonk het daardoor zijn vollen luister. In één woord, 'n Prachtige Vertooning, eere aan spelers, leiders en muzikanten. Een toeschouwer. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll ZONDAG 7 MAART 1937. MAANDELIJKSCHE SCHIETING aan de Liggende Pers, bij Em. Decrock, Sta tie. Oppervogel 70 fr. Ieder zijdvogel 30 fr. leder kalle 15 fr. Boven de 50 schutters al primés van 12 fr. Inleg 13.50 fr. Terug 10 fr. Geen aftrek. Inschrijving tot 2 uur. Begin om 2.15 uur. Einde rond 6 uur. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE GOEDE BIJVERDIENSTE. Nieuw Vlaamsch Tijdschrift zoekt ern stige personen der beide geslachten, in elke streek, welke zich THUIS in vrije uren wil len bezig houden met adressen schrijven en reklaambrieven verzenden. Vraag schriftelijk de gunstige voorwaarden aan Publicit. Nr. 33, Welvaartstraat, 12)A, OOLEN. BERICHT. Met het oog op het begeven van twee openstaande plaatsen van voorloopgi typist bij het Provinciaal Bestuur, zal een nieuw examen op 2*4 Maart aanstaande afgenomen worden. Vereischte ouderdom 18 tot 30 jaar (45 jaar voor oudstrijders en daarmede ge- lijkgestelden) Aanvragen om inschrijving tot dit exa men mogen ingediend worden tot I 7 Maart aanstaande ter provinciale Griffie, alwaar ook alle inlichtingen betreffende het pro gramma te bekomen zijn. Inschrijvingsrecht 20 fr. te storten op het postkantoor waar de formulieren voor de aanvraag kunnen verkregen worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 2