GROOT RAL ABDUSmCOP W'üae- nm imn Hel heerlijke (ieheim L S) G.DUPONT QUACHEBEUR. 4 A F Gansch mijn hart Veronika GOUDSMEDERIJ 'JUWEELHANDEL i Het JNieuw Testament CARNAVAL AMBTELIJKE BERICHTEN F. C. Roeselare s. c. Verkouden Hinderen SPORTNIEUWS. NOTARIS CASSIERS GOEDE HOFSTEDE GARAGE MODERNE OCCASIE VOITUREN GEVRAAGD j-JERBERG «Keer van den Ommegang» te Poperinghe. Aanstonds vrij. Zich wenden ter Brouwerij Zwynland, Poperinghe. LOONBOEKJE5 MARKTPRIJZEN VAN BERICHT. R. DEWICKERE-LIETAERT, BESTE KOLEN JULES LENOIR MANS- EN VROUWVELOS MEUBELPAPIER ROUWBEHANGSELS tafelgerief ZAAL ONS HUIS YPERSTRAAT ZONDAG 7 MAART 1937 MET DE VERMAARDE BING BOYS JAZZ AFGEWISSELD DOOR ORGEL STAD POPERiNGHE. FONDS DER MEESTBEGAAFDEN. Ingevolge art. 20 van het Koninklijk Be sluit van 26 Juni 1926, moeten de aanvra gen om door het Fonds der meest begaafden ondersteund te worden, vóór 1 5 Maart aan staande naar den l.eer Gouverneur gezonden worden. Bij de aanvraag om ondersteuning, dewel ke van het gezinshoofd moet uitgaan en diens beroep moet opgeven, moet gevoegd worden: a) een uittreksel op ongezegeld papier uit de geboorteakt van het kind, b) een getuigschrift afgeleverd door het schoolhoofd, c) afschrift van het gezondheidsboekje. (Formulier voor aanvraag en getuigschrift zijn te verkrijgen ten stadhuize, Bureel 3). OPSCHORS1NG VAN VERVOER EN VERKEER De Burgemeester der Stad Poperinghe, Gezien de wetten van I Augustus 1899 en van I Augustus 1924, alsook de algemeene verodening van I Februari 1934, op de Po litie van het verkeer en het vervoer Gezien de herstellingswerken en de riool- werken welke zullen uitgevoerd worden in den doortocht der Sta<L langs den Rijksweg nr. 9, Brussel-Duinkerke. Gezien de Beslissing genomen op 19 De cember 1936, voor het schorsen van het ver keer op zelfde baan tot den 15 Febr. 1937; Gezien de bedoelde herstellingswerken en rioolwerken nog niet voltooid zijn Gezien art. 78 en 90 der gemeentewet. BESLUIT Alle verkeer met voertuigen, auto's, bees- tialen en zelfs met velo's, blijft gestremd, op geschorst en streng verboden op de Staats- baan nr. 9 Brussel-Duinkerke, tusschen de Statie van den spoorweg en de Groote Markt te Poperinghe, zoolang de werken niet vol tooid zijn, hetgeen aangewezen blijft door het plaatsen der verkeer- en opschorsing- signalen. De omleiding zal geschieden voor het in komen naar de Markt langs de St. Joris- straat, Bruggestraat en Guido Gezellestraat en voor het uitgaan der Stad, langs de Guido Gezellestraat, Bruggestraat en Prootstraat. De overtreders van deze schikking zullen de straffen ondergaan door de wet van 1 Augustus 1899 bepaald. De agenten, vermeld door art. 50 van het Koninklijk Besluit, datum 26 Augustus 1925 zijn gelast de overtredingen te bestatigen. Bovenstaande schikkingen van vervoer en verkeer, bij hoogdringendheid genomen, zul len in de eerstkomende zitting van den Ge meenteraad voor goedkeuring voorgelegd worden. Namens het S'udsbestuur De Burgemeester, J. VANDOOREN. VERLENGING DER GRENDELWET TOT 1 JUNI 1937, IN ZAKE DE GROOTWARENHUIZEN. Woensdag namiddag heeft de kom missie van Ekonomische Zaken het re- geeringsontwerp tot verlenging der grendelwet op de Grootwarenhuizen onderzocht. Deze grendelwet wordt verlengd tot 1 Juni 1937. De kommissie heeft het voorstel goedgekeurd. TWEEDE AFDEELING BEVORDERING. Stade Kortrijk Stade Moeskroen 0-1 F. C. Iseghem De Panne 6-1 Middelkerke S. K. Sweveghem uitg. rC. Roeselare - Ingelmunster 5-1 R. S. Waereghem S. K Roeselare 1-3 Lauwe Waereghem Sp. 8-2 F. C. Knokke Yper C. S. 3-0 Knokke F. C. 23 21 2 0 115 28 42 S.K. Roeselare 23 19 3 1 121 27 39 Stade Kortrijk 23 17 6 0 99 29 34 23 14 6 3 63 33 31 F. C. Iseghem 22 13 8 1 67 54 27 Oiade Moeskroen 22 1 1 10 1 48 46 23 Waereghem Sp. 22 8 9 5 39 65 21 W. S. Lauwe 22 10 1 1 4 49 66 20 R.S. Waereghem 23 8 1 1 4 49 66 20 S.K. Sweveghem 23 6 13 4 53 80 16 C. S. Yper 22 6 13 3 43 52 15 Middelkerke 23 5 16 2 30 93 12 Ingelmunster 22 4 15 3 48 93 1 1 De Panne 23 1 20 2 24 1 26 4 TWEEDE AFDEELING PROVINCIAAL. A.A. Moeskroen F. C. Thourout 4-1 S. K. Heule Deerlijk 2-0 F. C. Poperinghe F. C. Thielt uitg. Rumbeke Harelbeke 4-3 Oudenburg Wakken 0-9 Ghistel Dottenijs 4-1 Wevelghem Sp. S. V. Kortrijk 1-2 F. C. Wakken 23 17 2 4 86 33 38 Rumbeke 25 17 6 2 86 57 36 Cuerne Sp. 23 14 5 4 76 35 32 A.A. Moeskroen 24 14 6 4 84 53 32 Thourout 23 12 8 3 53 51 27 Harelbeke 24 9 9 6 51 46 24 S. K. Heule 22 8 8 6 34 46 22 Dottenijs 24 7 10 7 56 66 21 Ghistel 25 8 12 5 50 68 21 Wevelghem Sp. 22 9 12 1 52 58 19 F. C. Poperinghe 21 8 12 1 60 53 19 S. V. Kortrijk 22 7 12 3 41 52 1 7 Dèerlijk 22 4 10 8 30 46 1 7 F. C. Thielt 21 7 13 1 36 57 15 Oudenburg 23 2 1 7 4 38 102 8 DERDE AFDEELING SPECIAAL B. F. C. Poperinghe Kortrijk Sp. uitg. Deerlijk C. S. Yper uitg. Vlamertinghe Lauwe uitg. SCHOLIEREN. REEKS C. S. C. Meenen B. F: C. Pop eringhe uitg. Stade Moeskroen Meenen A 1-0 Indien Uw kinderen hoesten of verkouden zijn, wrijf dan 's avonds keel, rug en borstje in met DAMPO, dan zijn ze weer spoedig beter. Pot 10 fr. Doos 5 fr. - In alle Apotheken. LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 1921. Maandag 1 Maart had de 130e trekking plaats der Leening 1921 4 percent van de Verwoeste Gewesten. Het lot van 500.000 frank behoort toe aan de Obligatie Nr 2 van de Reeks 1 13.386 De andere obligaties van deze reeks zijn terugbetaalbaar met 250 frank. HET CYCLO-CROSS KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE TE BRUSSEL. Zondag werd deze Cyclo-Cross verreden in een echt hondenweer. Niettemin waren er 68 vertrekkers, en Maurice Seynaeve won prachtig voor de vijfde maal naeenvolgens dezen hard betwisten koers. De uitslag I. Maurice SEYNAEVE van Curegem Sp. 2 .Michiels A., op 55 sec. 3. Thys O. op 1 min. 10 s. 4. Geens J., op 1 lengte 5. Vermassen K., op I min. 6. Bruneau 7. Hadiquest 8. Roosemont P. 9. Simaer I 1 0. Walschot. Klassement van de Interclubrangschikking 1. Cureghem Sportief (1-4-9-10) 24 p 2. Stoempers Cl. Leuven (2-7-18-19) 46 p 3. Ass. Sp. Cycl. Bergen (3-6-14-20) 49 p. 4. S. C. Denderstreek (5-1 1-12-22) 50 p. VOETBAL. UITSLAGEN van ZONDAG laatst EERE-AFDEELING. Daring Cjub Brussel F. C. Turnhout 6-1 Anderlecht F. C. Brugge 4-1 A.A. Gantoise White Star 4-0 5. V. Lyra Union St. Gilloise 1 -3 R. C. Mechelen Liersche S. K. I -6 Beerschot A.C. F. C. Mechelen 4-0 Standard Club Luik Antwerp F. C. 7- 1 Daring. Cl. Brussel 23 15 3 5 53 18 35 Union S. Gilloise 23 14 4 5 57 24 33 Beerschot A. C. 23 14 3 4 61 27 32 Liersche S. K. 23 14 8 1 56 33 29 F. C. Mechelen 23 10 7 6 53 48 26 A.A. Gantoise 23 10 8 5 44 38 25 Standard Luik 23 1 1 9 3 49 36 25 White Star 23 1 1 9 3 57 42 25 F. C. Brugge 23 9 8 6 36 30 24 Antwerp F. C. 23 9 8 6 46 40 24 Anderlecht 23 5 10 8 36 42 1 8 s. V. Lyra 23 4 13 6 37 77 14 R. C. Mechelen 23 I 18 4 27 87 6 F. C. Turnhout 23 1 18 4 27 97 6 F. C. POPERINGHE. Sedert enkele Zondagen loopt het leelijk mis met de regelmatigheid van onze voet- oalpartijen. De laatste Zondag van Februari is ook als spelbreker opgetreden en van de drie te spelen partijen kon er geen enkele doorgaan. Misschien krijgen de Scholieren de punten cadeau vermits Meenen zelf verklaarde for fait te geven, om hun terrein gaaf te houden voor s namiddags. Derde Speciaal moest niet eens uit de kleedkamer en ons Eerste Elftal mocht een half uur op den bal stampen om daarna doorgezonden te worden. De eerste Zondag van Maart zal denkelijk wat verstandiger zijn. Ons eerste elftal reist af naar Wakken. Het heeft dit jaar nog niet buitengewoon geschitterd, doch moest het vandaag de lei ders op eigen veld, in bedwang houden, dan zou onze naam weer een beetje kleur Krijgen. Edoch Wakken aan huis bekam pen is een schier hopelooze taak. Mocht ons elftal heden weer eens een groot elftal zijn, oezield met den wil om de leiders ten val .e brengen. Derde Speciaal trekt naar Meenen, waar schijnlijk om een nieuwe klopping. Dat onze spelers zich goed herinneren dat keikoppen vOt het laatste moment hoeven te strijden. De Scholieren ontvangen Yper, dat naar alle waarschijnlijkheid zal afgedroogd wor den. Onze jonge spelers zijn thans reeds de overwinning gewoon en ook vandaag dienen ze te winnen. Ze hebben nog altijd kans op een zeer behoorlijke plaats Keikop. HEDEN ZONDAG 7 MAART s 3 uur te Wakken F.C. Wakken - F.C. P. .e 10 uur te Meenen S.C. Meenen - F.C.P. te 3 uur op ons terrein C. S. YPER F. C. POP. Scholieren STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. OPENBARE VERKOOP1NG VAN EEN SCHOONE EN MET ZAAILANDEN EN WEIDEN, gelegen te WEST-NIEUWKERKE, langs den steenweg naar Dranoutre, groot 23 H. 41 A. 80 C. Gebruikt door M. Emile Goudezeune-Catteau zonder geschreven pacht mits 19000 frank 's jaars boven de lasten en verzekeringspremie. Opzeg van pacht werd gedaan voor I October 1938. Ver deeld in 15 koopen. Instel Woensdag, 10 Maart 1937, Overslag Woensdag, 24 Maart 1937, telkens om 2 uur, zeer stipt, namiddag te POPERINGHE, Bertenplaats, in het Gasthof Katholieke Kring gehouden door M. Ca- mille Laconte-Devos. Yt Instelpremie te winnen. Plakbrieven met plan te verkrijgen ter studie van genoemden notaris CASSIERS. NESTOR BATTHEU 105, Yperstraat, Poperinghe CHEVROLET, 4 cyL 2 portieren, jaar 1928. CHEVROLET, 6 cyl., Camionnette, 1929. CF1EVROLET, 6 cyl. Bennc Basculante. Auto-Corbillard RENAULT. VRAAGT PLAATS MEID, I 6 jaar, voor alle werk, in gesloten huis. Adres ten bureele van 't blad. IN DEN NEGER QOEDE MEID, kunnende strijken, voor bin nendienst in Kliniek. Inlichtingen te be komen 42, Statiestraat, Meenen. TE HUREN TE KOOP gOTER- OF BEENHOUWERSPAPIER, beste kwaliteit, aan 4.50 fr. de kilo. Speciale prijzen per baal van 30 kilos. Gebroeders Dupont. Yperstraat. 2. Poperinghe. Wekelijks den Dinsdag om 4uur Aankomst van Echte FILLIPIJNSCHE MOSSELEN, bij A. DECKMYN, Mau rice De Wulfstraat, 18. Telefoon 313. Ook bijna dagelijks Versche Garnalen. VRAAGT PLAATS JONGE DOCHTER, van den buiten, voor zien van getuigschrift, goed gedrag en eerlijk, vraagt plaatsen in stad voor wasch en kuischen, drie tot vier dagen per week. Adres ten bureele. F. BLANCKAERT-VERLEENE, MEESTER-KLEERMAKER Gasthuisstraat, POPERINGHE. EERSTE KEUS KOSTU1MEN. OVERJASSEN. FANTAISIEBROEKEN Speciale Zwarte Stoffen voor Ceremonie EEN1GE VERKOOPER DER BELGICA REGENMANTELS Specialiteit van Lodens gewaarborgde herkomst van Alsace en Tyrol. UNIFORMEN TER VERLICHTING VAN PIJN. Indien gij lijdt aan Rheumatiek, Heupjicht rekkingen, Kneuzingen en alle Spierpijnen, Rugpijn, Verkoudheden op de Borst, Ver ziet de aankondiging van Liniment Sloan op de 4' pagina van dit blad. Nadat gij deze gelezen hebt, zult gij niet aarzelen om Lini ment Sloan te gebruiken, het middel dat aan duizenden menschen verlichting heeft ge bracht. OH DAMES JUFVROUWEN Wenscht U een PERMANENTE HAARGOLVING wendt U dan in volle vertrouwen tot het Huis VANCAYSEELE-GOMBEIR Provensteenweg, 2, Poperinghe die werken met het allerlaatste APPARAAT 1937 voor slechts 25 - 35 - 50 fr. Vraagt dag en uur op voorhand POPERINGHE, 5 Maart. T&rwe, 130 LOO, 4 Maart Boter 22.50; eieren 0.50 rogge 125 haver 105 aardappelen 38 boter 21-23 eieren 0.45-0.46 hoppe 1936 verk. 550 koopers 535 in kuituur 450 tot 500. DE WEKELIJKSCHE VOETBALU1TSLA- SEN WORDEN, SEFFENS NA DE MAT- JHEN UITGEHANGEN IN ONS HUIS VPERSTRAAT, BIJ JOS. COUTTENIER. PLAATST UW AANKONDIGINGEN n de «GAZET VAN POPERINGHE» MATCHEN voor HEDEN ZONDAG EERE-AFDEELING Liersche S. K. White Star Antwerp F. C. Daring Club Brussel 3. C. Anderlecht Beerschot A. C. Union St. Gilloise R. C. Mechelen r. C. Mechelen A. A. La Gantoise F. C. Brugge S. V. Lyra F. C. Turnhout Standard Club Luik TWEEDE AFDEELING BEVORDERING. 5. K. Sweveghem R. S. Waereghem Waereghem Sp. F. C. Iseghem Ingelmunster Lauwe C. S. Yper Middelkerke R. C. De Panne F. C. Roeselare S. K. Roeselare Stade Kortrijk Stade Moeskroen Knocke F. C. TWEEDE AFDEELING PROVINCIAAL. F. C. Wakken F. C. Poperinghe FC. Thielt Wevelghem Sp. R- C. Harelbeke Oudenburg Deerlijk Sp. Rumbeke FC. Thourout Ghistel U. S. Dottenijs A. A. Moeskroen S. Kortrijk Cuerne Sp. DERDE AFDEELING SPECIAAL B. S. C. Meenen F. C. Poperinghe A.A. Moeskroen Stade Kortrijk S. K. Heule R. C. Harelbeke Stade Moeskroen S. V. Kortrijk S. C. Yper Wevelghem Sp. Kortrijk Sp. Deerlijk Sp. SCHOLIEREN. REEKS C. F. C. Poperinghe C. S. Yper S. C. Meenen A. S. C. Meenen B. A. A. Moeskroen Gheluwe Wervik Sp. Toek. Meenen V. V. Reckem S. K. Vlamertinghe Lauwe Stade Moeskroen Verdrijf dien 8 Hozst Stop vlug dien akellgen hoest, neem Akker's Abdijsiroop. Gij zult onmid dellijk ondervinden dat gij hier een middel hebt om den meest weer- spannigen hoest te genezen. Vanaf den eersten lepel openbaart zich haar kalmeerende, verzachtende er slijmoplossende werking. De vastzit tende slijmen komen los en gij zult weer gemakkelijk kunnen ademhalen. Abdijsiroop verschaft U reeds heden nacht een rustigen slaap en binnen 24 uur zijt gij dien benauwden hoest totaal vergeten. Neem nog heden bij. De wet verplicht de Werkgevers aan ieder hunner Werklieden een loon- boekje te geven. Deze boekjes kan men verkrijgen bij Gebr. DUPONT, Yperstraat, 2, Pope ringhe, tegen 0.75 fr. het stuk. Ik heb de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat ik kooper en verkoo- per ben van Oude en Jon- ge Duiven, ook kan men bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle PLUIMGEDIERTE en WILD. Hoogste prijzen voor MOL- en FOUINEVELLEN. VEURNESTRAAT, 3, POPERINGHE TELEFOON 238 (illlllllliilllillllliilillllllllllllllllllllllllUUlllllllllllillllllllllilUlllllllllE VELOMAKER CASSELSTRAAT, 48, POPERINGHE ALLE MERKEN VAN OCCASIEVELOS - KINDERVELOS VRAAGT HET MERK VICI Alle velos worden bij mij gemaakt en zijn twee jaar gewaarborgd. GROOTE KEUS VAN ALLE SLACH TOILES-CIREES, LINOLEUMS Alle slach van Matten, Gordijnen, Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flo- con, Crin, Wolle, enz. MAKEN VAN ROUWKAPELLEN Hoest-Griep -BronchietAsthma AKKER Voordeelige Prijzen Ï-: WIE BRENGT ER ONS EEN NIEUW ABONNENT AAN Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. E3Momrsss».-*.'/v3iei&ccaR3-' YPERSTRAAT 2 POPERINGHE su oe post tEliéjo RINGEN KETTINGEN ARMBANDEN HALSSNOEREN BORSTSPELDEN ENZ Z1LVEREN cn wit metalen BROCHEN. COPO-lNGF.N PARUREN GROOTE KEUS DIAMANTEN RINGEN VERANDERINGEN £n herstellingen in allen aard 1 BBS &3p5 g 3 B yPER/TRAAT 5® TEL.93 P C;- /OW KLANK -Ih Z A ZATERDAG 6 MAART, om 8.15 uur en ZONDAG 7 MAART, om 4 uur KINDEREN TOEGELATEN. De meest interessante en boeiendste film van het seizoen. Het meesterwerk van JOHN STAHL, de schepper van Bach street met IRENE DUNNE, ROBERT TAYLOR, BUTTERWORTH Dokter Hudson, uit het water gered, sterft in zijn eigen kliniek, daar het apparaat voor kunstmatige ademhaling juist gebruikt wordt om een anderen drenkeling, met name Bobby Marrick, te redden. Bobby verlaat het hospitaal en redt Hélène, de weduwe van dokter Hudson en wordt er op verliefd. Maar Hélène veracht hem omdat hij min of meer de schuld is van den dood van haar man. Hélène doet een oogziekte op en Bobby, die de geneeskunde bestudeerde, komt haar redden in de hoop haar liefde te winnen. Een band die iedereen zal willen zien. IRENE DURME, de charmante ver tolkster van zoovele filmen heeft hier haar toppunt bereikt, benevens den nieuwen jeune premier ROBERT TAYLOR. Het heerlijk geheim is een band die door iedereen mag gezien worden. ZONDAG 7 MAART 1937, VANAF 7 UUR MAANDAG 8 MAART 1937, OM 8.15 UUR Verandering van Programma. KINDEREN NIET TOEGELATEN Een band die sidderen doet Mysterie, Angst en Spanning. BORIS KARLOFF (Frankenstein) en BEL A LUGOSI (Dracula) in hun grootste succesfilm. 'i met IRENE WARE en LESTER MATTHEWS. Een auto-ongeval. Jeanne, dochter van rechter Thatcher, is ernstig gewond en verzorgd door dokter Vollin, die op Jeanne verliefd wordt en haar ver loofde wil van kant maken. Maar Bateman, het werktuig in dokters handen, keert zich tegen dezen laatste, en dood Vollin met de pijnigingstuigen waar mede hij anderen zou folteren. Voor het eerst in jaren werd een dergelijk mysterieus gegeven op zulk een verrassende wijze verfilmd. Deze band overtreft op alle gebied de reeds verschillende vertoonde filmen van BORIS KARLOFF. Het is een film eenig in zijn aard. Wij bluffen niet zooals den concurrent die altijd goede filmen afrolt, maar ieder toeschouwer die de voorgaande filmen van BORIS KARLOFF heeft bewonderd, kan besluiten dat er slechts een band zooals deze zou kunnen vervaardigd worden. Wat Lon Chaney vroeger was, is BORIS KARLOFF nu. Als 2de Groote Film Een machtige operette, met een nieuwe Hongaarsche Vedette FRANCESCA GAAL met HILDE HILDEBRAND, PAUL HOERBIGER en OTTO WALLBURG. Veronika, die Paul, een schuchtere jongen, min of meer lief had, bestelde hem 5 ruikers bloemen voor 5 verschillende vrouwen, wat Veronika ten zeer ste ontstemde. Ze moest de ruikers zelf thuis bestellen, maar vond maar een vrouw van de 5 en spuwde haar al de gal in 't gezicht. Ze moest Paul haar verontschuldigingen aanbieden en kwam zoo in betrekking met Beeker, die zijn vrouw wijsmaakte dat Veronika de vrouw van Paul was Aan den film in gullen lach het einde te ontknoopen. Samen met Veronika en Paul zullen de toeschouwers een nachtkroeg bin nen treden waar de mooiste dansen vertoond worden, waar de heerlijke Jazz muziek het publiek zal bekoren, alsook de mooie liederen. Een Hongaarsche vedette op het programma is een succes verzekerd. AANSTAANDE WEEK SACHA GUITRY, de groote fransche comediespeler, in Geen bijbelgeschiedenis, maar een vroolijk spel, die iedereen zal doen schaterlachen. BISCOT heeft de Poperinghenaar niet vergeten, want hij komt ook aanstaan de week op het doek, en nog wel in zijn grootste succesfilm Bi 131 DB KROTTER. In deze film ziet men BISCO 1 als Lijnvisscher, Straatzanger, Edele Lode- wijk XIV, en na veel avonturen wordt hij voogd van een Meisje.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 3