Remington GESCHENK VACUMATfC S. Duponl - Biippelel, DEZE GRILLIGE HAND VOLGEN VOOll DE VROUW. I VERZEKERT U aan BAUDREZ ALBERT NAAIMACHIENEN llonoré Van Lersberghe, T UVEN Parker Geef het mooiste BON AAN DE LANDBOUWERS! Hei beste Schrijfmaehien STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERU HUIS DU LION, BRUSSEL. JUSTIN DENUT-HUYS MAUR. DEVOS - SWAELS, NAAIMACHIENEN 'GROOTE KEUS VELOS EN Modellen vanaf I400fn. MOTOS pepsiraai, 2Poperinghe. Aiie Herstelling en worden aanvaard met uw Auto of Moto WestvleterenstcBiiweg, POPKKL\(iIIK. Tel. 86 ieperstraat, 85 bi,, VLAMERTINGE. Yperstraat, 85, Poperinghe. Dank zij zijn gemakkelijke ofstomming en zijn zuivere weergave, zal dit* foestel Uw vrijen tijd tot genotvolle uurtjes moken. Welke ook Uw middelen zijn, S.B.R. biedt U het ma> num kwaliteit en wacrborg op al zijn ontvangtoestel.en van t200 fr. of 1,50 Fr. per dag, tot 3.350 Fr. of 135 Fr. per maand. Vroag een volledige documentatie S. B. R. SÉRIE 37 door ons onderstoor.den bon terug te sturen uit te knipeen en te sturen oon S B.R 66, Ruysbfoecksieenweg - Vcit-B'uswr. Noam ..Adtt Om goede en vaste boter te karnen is het hoogst noodig de koe van allen inwendigen brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van der BLEEN- en ZUIVERDRANK van Art. MONTEYNE, aan 3 fr. het pak. Depot: Apotheek H.NOTREDAME Groote Markt, Poperinghe. van het oud gekend 59T DEPOT BIJ Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. DE MEEST GENADIGE PRIJZEN DE MEEST SPOEDIGE BEDIENING opv. van Florent LEMAHIEU YPERSTRAAT, 9, POPERINGHE. TEL. 177 Bury, Vici 10 JAAR GE WAARBORGD Alle vervangstukken voor alle merken van Naaimachienen. Agenschap VELOS MOTOS F. N. <T^ 9*1 De gezondheid der vrouw hangt af van de regelmatigheid van haar organisme. Welke ook haar ouderdom weze, welke ook haar bezigheden zijn, elke vrouw is onderhevig aan dezelfde wetten der natuur. De ongemakken welke zij gevoelt braaklust, hoofdpijn, lendenpijn, stoornissen der spijsverteering, overdreven prikkeling, enz., gaan gepaard met ongeregelheid der vrouwelijke functies. Het zijn zooveel kenteekens welke aanduiden dat de vrouw haar moet verzorgen. ROODE PILLEN, L. Dupuis, Jumet, zijn het aangeduide genees middel. 6 fr. de doos. Apotheek Hil. Notredame, Gr. Markt, Pop. P> -S U kunt geen dankbaarder cadeautje bedeaken, dan deze exclusieve mooie vulpen, die doet wat geen andere vulpen ka i doen. Zij bevat io2°0 meer inkt dan gewone rubberzak vulpennen. Haar stroomlijn houder van onbreekbaar permaniet is gemaakt van laag om laag doorzichtig parelmoer en zwart, zoodat U, wanneer U de vulpen tegen het licht houdt, al de inkt binnen in den houder kunt zien, en vertelt U dagen van te voren, wanneer het tijd is om bij te vullen. Haar nietkrassende, zuiver geslepen pen van Platinum en Goud is een wonder van ongekende soeplesse. Bedenk, dat er ook andere wereldberoemde Parker Vulpennen zijn in prijzen van Frs. 275—75- Vacumatic vulpennen s Fr». 375, 309, 250, 215. Bijpassende Potlooden Fr». 15#. Probeer QUINK Parker's Sneldrogende Inkt De volledige reeks der verschillende modellen is steeds voorradig bij de GEBR. DUPONT, Yperstraat, 2, Pop. Burgerlijke Verantwoordlging OP HET LEVEN TEGEN ONGEVALLEN TEGEN BRAND TEGEN DIEFSTAL - TEGEN HAGEL TEGEN VEE-STERFTE, ENZ. die U ook de noodige papieren zal beschikken voor auto, moto of velo, om naar Frankrijk of andere landen te reizen. NAUMANN MUNDLOS GRITZNER zijn vervaardigd van het beste staal, en worden samengesteld door de beste Mekaniekers en Ingenieurs. BESTAAN SEDERT MEER DAN 70 JAAR en worden geleverd met volledige waarborg. Daar ik geen Agenten, noch Chefs, noch ander personeel te be talen heb, kan ik U leveren, een Eerste klas Naaimachien, met ronde of lange spoel, voor- en achteruit naaien, stoppen en brodeeren, met alle toebehoorten, Rechtstreeks uit de Fabriek, MET 25 GOED- KOOPER dan de concurrentie. - Gewaarborgde Herstellingen van alle Merken - Ja Wisselstukken Naalden Olie OVERNAME VAN OUDE MACHIENEN Wend U in volle vertrouwen tot het gekend huis Heupjicht Wederom op werk geen lijden meer De iolteringen door heupjicht veroorzaakt zullen snel ophouden wanneer men Liniment Sloan aanbrengt. Eene kleine hoeveelheid van dit middel op de pijnlijke plek toegepast zal de pijn radikaal doen verdwijnen. Het is onnoodig allerhande remedies in te nemen welke het gestel bedwelmen. Bestrijd de pijn door uitwendige toepassing op de plek waar de pijn ont staat. Daarom gebruik Liniment Sloan tegen Rheu- matiek, Verkoudheden op de Borst, Lendenpijn, Heupjicht, Rugpijn en alle andere Spier- en Zenuwpijnen. Liniment Sloan dringt aanstonds door en verdrijft de pijn. Prijs: Ff. 9.75 per flesch ook groote economische flesch fr. 14.—. Bi) alle goede Apothekers. immmmm— mui i ii HORLOGERIJ GOUDSMEDERIJ JUWEELHANDEL DEPOT DER MONTERS LIP Verkoop der eenige echte en gewaarborgde Statie-Monter ROSKOPFF-PATENT REGULATEURS - PENDULEN - WEKKERS - GARNITUREN GROOTE KEUS KETTINGEN, RINGEN SPELDEN, OORRINGEN IN GOUD, ZILVER EN DIAMANT Hii!»iim<HiiiiiiimiMiiiimimiiiiiuiimiiiiiii ALLE HERSTELLINGEN VAN HORLOGIEN EN JUWEELEN. IN DE LILAS MAR1US LAUWERS VAN ELSLANDER COIFFEUR VOOR DAMEN EN HEEREN GROOTE MARKT. 8 POPERINGHE 8, GROOTE MARKT Groote keus van alle COIFFEER- en REUKARTIKELEN, zooals reuken, poeders en Eau de Cologne van de meest gekende merken L. T. Piver D'Orsay Houbigant Bourgeois, enz. Crème Tokalon, Houbigant, Simon, Dada (met premie). Char- dairi. La Velouty de Dixor, enz. enz. De Dépilatoire Samson en alle merken van Haarverwen. Ook te verkrijgen de beste Scheermessen en Haarmachienen met garantie. Voor uwe nuttige geschenken zooals SACOCHEN, PORTE- MONNAIES, COLLIERS, enz., wendt U tot het zelfde huis. Komt zien en vraagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. GAZET VAN POPERINGHE. 11. RonAH bso* CYRlEL VLAMINCK33= Paul ook is bekommerd. Hij gevoelt zich plichtig op den dag dat hij zich gaat verbinden voor zijn leven met een herbergmeid, waarvoor hij degene af wijst die hem oprecht bemint, maar met eene zuivere liefde. Onwillekeurig ziet hij voor zich uit de oogen van zijn moeder zijn op hem gericht. Het schijnt hem' toe dat er een zweem van treurnis in te lezen staat, een ernstige trek die bewijst wat er in haar ziel omgaat. En Paul zwijgt. De rijtuigen naderen de woning van Martha Stoop. Instinctmatig kijkt Paul op door 't venster het is als een aan trekking van den misdadiger naar de plaats waar hij de misdaad heeft be gaan. Hij ziet op en, o groote God daar verschijnt opeens door het geo pend raam het bleek en vervallen ge zicht van Martha, die als wezenloos voor zich uitstaart, eene krankzinnige gelijk. Zij is juist alsof zij pas haar bed heeft verlaten, want de haren hangen les over haar schouders. Paul meent een angstgeschreeuw te hooren, een scherpe smartkreet die de lucht doorsnijdt En het schijnt Paul tc e dat de gestalte aan 't venster zich n et terugtrekt, maar achterover valt Droomt hij of is het de werkelijk heid Hij is ten hoogste ontroerd. Hij heeft alle moeite om zijn kalmte te behouden en hij voelt zich gelukkig dat Melanie en onkel Pee niets hebben opgemerkt van dit tragisch tooneel, clat voor hem alleen de wroeging is vin dezen dag. Ten stadhuize is de plechtigheid al s.>oedig afgeloopen. Het antwoord van Faul op de vraag van den Schepene is tTaag, doch beslist deze van Cecile is los. Het jawoord helmt door de zaal zoo klankrijk is haar stem. Alleen twee wezens ziet men ernstig en terughoudend Melanie en onkel Pee. Het is alsof een nevel hun gedach ten omsluimerd. Op de stoep van het stadhuis staat Cecile aan de zijde van haar Paul. Het is voortaan haar man voor de wet Zij gevoelt zich fier en gelukkig. Zij laat haar blik dwalen in de oogen, zij drukt zich dicht tegen hem aan en een woord smakt van haar lippen Mijn Paul Zoete Cecile zegt hij en zijn oogen geven weer wat hij gevoelt voor haar. De rijtuigen houden stand aan de kerk en men treedt den tempel binnen Cecile aan den arm van haar oom, Paul aan den arm van zijn moeder. Onkel Pee volgt met den jongen neef. Het is een gezongen mis en de men- schen in de kerk aanwezig, zijn meest opgekomen uit nieuwsgierigheid. Im mers, 't heeft de ronde gemaakt in de stad dat Paul gaat trouwen met een meisje uit eene taverne en men vraagt zich af welk geheim schuilt daar on der dat een jongen zooals een Paul Verhaegen eene vreemde meid huwt, hij die openlijk betrekkingen had met Martha Stoop En de meisjes mompelen Hoe broos is 't gedacht van die mannen Wat betrouwen kan men stel len in hen Hoe valsch kan men zijn tegenover een meisje dat haar gedacht heeft vastgezet Het is natuurlijk Paul's handelwij ze wordt door het publiek beknibbeld en men fluistert het elkaar in t oor. Doch als men Cecile uit de kerk ziet komen aan den arm van Paul ligt een zweem van bewondering op elks lip pen en men hoort allerwege Welk een schoon paar Paul is een weinig bleek het too neel aan de woning van Martha heeft j zijn zenuwgestel geraakt, doch in zijn bleekheid schijnt hij nog voornamer. Cecile bloost, eene rozige tint overwa- semt haar roode wangen en een zonne lach verheldert haar fijne trekken. De rijtuigen rollen huiswaarts. Daar wacht hen de eerewijn. Onkel Pee schudt zijn gedachten van zich af en vertelt een luchtig woord ook Mela nie is spraakzaam geworden de wijn heeft de tongen losser gemaakt. Na een half uur samenzijn, de ge- lukwenschen der familieleden, waaron der ook de kindergroep Victorinne- ken, Steefken en Gustje, vertrekken Paul en Cecile naar de statie, 't Is naar Antwerpen dat men de speelreis maakt voor twee dagen. Paul wandelt met Cecile door de groote havenstad en laat ze beurtelings de Kathedraal, de muzeums en den dierentuin zien. En dan zetten zij zich aan een terras van een hotel en keu velen zachtjes samen een gesprek dat zoet is als de honing en opwekkend als de schuimwijn, dat voor hen uiterst belangrijk is, want t is één lachen en één monkelen met de oogen en den mond. Het is een paar dat gelukkig is sa men de natuur heeft hen aan elkaar gesnoerd gelijk de schakels eener ket ting. VI. HET VERTREK VAN PAUL NAAR DEN OORLOG. I Augustus 1914. Paul en Cecile zijn enkele maanden gehuwd en wonen ten huize van moe der Melanie. Het jong koppel schijnt gelukkig, want het dient gezegd, zij beminnen j elkander hartstochtelijk. Samen gaan zij naar het werk, samen gaan zij uit op wandel, samen keuvelen zij op de voute en samen gaan zij ter kerke. Het is als een paar tortelduiven, zoo lief en streelend zijn ze voor elkaar. Paul verveelt zich wanneer Cecile een bood schap is gaan verrichten en Cecile heeft haar opgeruimdheid verloren wanneer zij Paul niet aan haar zijde ziet. Melanie en onkel Pee merken dit op. Edoch, zij spreken er zoo min mo gelijk over. Kunnen zij zich een ge dacht, een begrip geven, hoever de aantrekkingskracht komen kan van twee naturen Feitelijk verheugen zij zich dat Paul en Cecile goed overeen komen en dat is de hoofdzaak voor hen. Het jong koppel wordt opgemerkt wanneer zij 's Zondags naar de kerk gaan fijn en met veel smaak gekleed, zonder overdrevendheid. 't Is de vorm van hun persoon, die in 't oog valt, de bevalligheid van hunnen gang, de vriendelijkheid van hun aangezicht. Te recht aanziet men Paul en Cecile voor het schoonste koppel van de stad en wanneer zij bij kermis of een ander feest in den dans zijn, volgen alle om- staanders de gratie van hunne bewe gingen. t Is Zaterdag namiddag. Melanie staat aan haar strijktafel en overziet het gedane werk. Victorinneken en Steefken spelen met hun pop en Gustje maakt figuren op een schrijfboek. Melanie legt het gestreken linnen goed dat op tafel gerangschikt ligt, en spreekt tot haar zelve Laat ons zien 6 servietten, 2 peignors, 2 blousen, 6 handdoeken, 't Is in regel. Zij pakt alles zorgvuldig saam en legt het in eene mand. Tot Gustje Loop daar eens spoedig meê bij de juffers Vandeplas met de compli menten van Melanie Vandenbossche. En vergeet niet Gustje van beleefd te zijn en uw klaksken af te doen als gij in-huis zijt. Verstaan Meteen doet Melanie de deur open voor Gustje welke de mand onder zijn arm vasthoudt. Zij gerust moederken. Mei anie wil zich terugtrekken en de de deur sluiten, doch op den zelfden stond komt onkel Pee te voorschijn. Melanie, zegt de goede man, ge moet het toch eens vernemen, ge ver staat reden Vragend ziet de weduwe op. VERBODEN NADRUK. (wordt voortgezet).

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 4