De Economische Toestand van Machtige Liberale Meeting Voor Vrijheid en Vrede Minister Julius ig&k los die köu! am po daar lucht ge van op I 17* JAAR. NUMMER 11. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT O INS LAIND. op Zondag 14 Maart 1937 te Poperin ghe IDEEN EN DOCUMENTEN BELGIE TEGENOVER DEN EUROPEESCHEN CHAOS. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 14 MAART 1937. ABONNEMENTEN Jaar, per post16 fr. Congo Frankrijk Amerika Loaae Nummer» 25 fr. 25 fr. 30 fr. 0.25 fr. Men abonneert op «die belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in *t post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. DE OPLEVING MAAKTE EEN VERDEREN VOORUITGANG AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen pe- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. In het «Bulletin d'Information et de Documentation van de Nationale Bank van Belgie wordt een overzicht gegeven van de economische situatie van Belgie over de laatste twee maan den van 1936. Allereerst wordt vastgesteld, dat ondanks de onrust op internationaal gebied de opleving in het zakenleven verderen voortgang maakte, hetgeen tot uiting kwam in de cijfers betref fende productie en afzet. De uitbreiding van de productie in de voornaamste nijverheden bevordert het goederenverkeer zoomede den bui- tenlandschen handel. De handelsbalans vertoont een passief van ca. 1 /i mil liard frank, hetgeen voor een nijver- heidsland als Belgie, dat zijn grond stoffen uit het buitenland moet be trekken een bewijs is van toenemende bedrijvigheid. In de steenkoolindustrie was de toestand buitengewoon gun stig. De voorraden slonken tot op een normaal peil voor enkele soorten steenkool kon slechts met groote ver traging aan de bestellingen worden voldaan. Ondanks het heerschend te kort aan geschoolde arbeiders werd de productie tot een maximum opgevoerd Toch hadden verscheidene binnen- landsche nijverheden te kampen met gebrek aan steenkool. In verband met de grootere vraag, vooral van Frankrijk, werd het uit- voercontingent van 55 verhoogd tot 100 De steenkoolprijzen wer den enkele malen verhoogd in verband met de verhooging der arbeidersloonen Ten einde te gemoet te komen aan het tekort op de steenkoolmarkt heeft de Belgische regeering eveneens de invoercontingenten verhoogd voor de industrieele steenkool van 70.000 tot 1 70.000 ton en voor huisbrand van 160.000 tot 190.000 ton. en dit oogenblik wordt er weinig behoefte gevoeld aan een hernieuwing van het zinkkartel, dat in 1934 werd opge heven. In de bouwnijverheid valt een ver mindering van de bedrijvigheid vast te stellen, vooral in de kleine steden wordt minder gebouwd. In de steen fabrieken, die hoofdzakelijk afhangen van den uitvoer naar Engeland en Ne derland, is de bedrijvigheid eveneens teruggeloopen zoodat ongeveer de helft van de arbeiders werkloos is. Een uitzondering maken de porfier en zandsteengroeven. De verkoop van kalksteen is vooral naar Nederland toegenomen. In de cementindustrie is de toestand bevredigend. Over 1936 bedroeg de productie 55 a 60 van de bedrij vigheid, die in totaal 4 millioen ton be draagt. De prijzen werden met 5 verhoogd. De katoenproductie overtrof verre de verwachtingen bij vrijwel onveran derde prijzen. De spinnerijen hebben de prijzen verhoogd, welke verhooging echter niet voldoende wordt geacht, daar zij voornamelijk wordt opgeslorpt door de stijging der grondstofprijzen en andere factoren, die den kostprijs beinvloeden. De uitvoer is toegenomen In de katoenweverijen wordt op vol le bedrijvigheid gewerkt, maar hoewel er een verbetering in de situatie is vast te stellen, is de winstmarge ook hier nog niet voldoende. In de metaalindustrie heerscht een buitengewone bedrijvigheid. De groo te vraag naar metaalproducten kan verklaard worden door het streven van den groothandel om de voorraden uit te breiden met het oog op gebeurlijke verdere prijsstijgingen. Ondanks de moeilijkheden in de cokes- en ertsvoorraden hoopt men de maandelijksche productie te kunnen opvoeren tot 300.000 ton ruw staal tegen 240.000 a 245.000 tot in 1934 en 1935. In November werd door de Cosibel een record in de ontvangen orders bereikt met 2 76.000 ton. De uitvoer bedraagt ongeveer 80 c/c van de totale orders. De voornaamste afnemers voor plaatijzer zijn de Ver- Staten, Argentinië, Brazilië, Groot- Brittanje, voor halffabrikanten Neder land, de Scandinavische landen Japan. De metaalbewerkende nijverheden ondergaan eveneens den invloed van den beteren toestand. De werkplaat sen, die belangrijke bestellingen van de Belgische spoorwegen in uitzicht ges.eia .ïaduen gekregen, hebben een cleei i.iervan niet gekregen, omdat de door de spoorwegmaatschappij aange vraagde tar.evenverhooging niet werd toegestaan. Maar ook hier is de vraag den laatsten tijd grooter geweest en men voorziet in de toekomst nog ver dere verbetering. De prijzen zijn vrij hoog, doch de winstmarge, laat toch nog te wen- schen over. De zinkfabrieken verkee- ren eveneens in een zeer gunstigen toestand. Het verbruik is toegenomen en de prijzen zijn snel gestegen. De productie was over 1936 ongeveer 15 c,c hooger dan het jaar tevoren en op Op de wolmarkt heeft in November en December een groote bedrijvigheid geheerscht en de prijzen vertoonden aanmerklijke stijgingen. De prijzen voor verschillende lakensoorten zijn met 37 en 35 gestegen. Ook in de vlasindustrie was er een vrij aanzien lijke stijging en de bedrijvigheid is ge lijk aan die in de jaren van grootsten voorspoed. Vooral de vraag naar be tere kwaliteiten steeg. Naar linnen weefsels is de vraag in dezelfde mate gestegen. Zoowel in het binnenland, als in het buitenland, breidde de afzet zich uit. Ook in de jutefabrieken, ver- werijen en bleekerijen is de verbete ring merkbaar. Alleen de vervaardi ging van wollen tapijten blijft nog beneden de vroegere bedrijvigheid. De houtprijzen bleven zeer vast de meubelfabrieken zijn de crisis nog niet te boven, doch de toestand ver betert langzamerhand. De fabrieken krijgen belangrijke bestellingen uit Ne derland en Frankrijk, en de vraag uit het binnenland is zeer bevredigend. TREEDT DE HERTOG VAN WINDSOR IN HET HUWELIJK MET MRS SIMPSON O? 27 APRIL. In tegenstelling met de vroegere be richten, verneemt «United Press» thans uit vertrouwbare bron dat de hertog van Windsor in de tweede helft van April met mevrouw Simpson in het hu welijk zal treden. Een intieme vriend van den ex-ko- ning heeft een brief ontvangen, waarit wordt medegedeeld, dat het huwe':jl de volgende maand zal worden geslo ten, en dat de wittebroodsweken cocr gebracht zullen worden op het ka 'ee! van graaf Paul Munster. Me. wee de hertog dit kasteel korten tijd gele den bezocht heeft. In den loop dezer maand zal Mevr. Simpson uit Cannes naar het k s eel Enzesfeld vertrekken, om het huwelijk voor te bereiden. an juridische zijde wordt medegedeeld, dat de echtschei ding van Mevr. Simpson wei is .vaar pas op 26 April definitief van kracht wordt, doch dat de partijen zich niet juist aan dien datum behoeven te houden. FEDERATIE DER LIBERALE JONGE WACHTEN VAN HET DISTRICT POPERINGHE-MEESEN-ROUSBRUGGE. om 1 7 uur ten lokale ONS HUIS Yperstraat. SPREKERS Heer Minister JULIUS HOSTE Heer VICTOR DE LAVELEYE, Voorzitter der Liberale Landsraad Volksvertegenwoordiger ADOLF VAN GLABBEKE Heer Dokter A. DEWEERDT, Onder-Voorzitter der Liberale Landsraad. PROGRAMMA NOCH REX, NOCH MOSCOU, Stichting der Kantonale Federatie van Jonge Wachten. Overhandiging van een vlag aan de Liberale Vrouwenbond. De Politieke redenaars zullen het publiek worden voorgesteld door de Liberaal-Solidaristen, de Gebroeders Arth. en Hil. Lahaye. BELANGRIJK De leden der Federatie, de leden van alle Liberale Maatschappijen de Jonge Wachters en Jonge Wachtsters, de Provinciale afvaardigingen en vaan deldelegaties, vergaderen om 16.1 5 uur op het Statieplein, waar de officieele ontvangst der uitge- noodigde politieke personaliteiten plaats heeft en de stoet gevormd wordt. Om 16.30 uur OPTOCHT onder leiding der Ko ninklijke Philharmonie. NAMENS HET FEDERAAL BESTUUR De Voorzitter, HILAIRE LAHAYE. De Onder-Voorzitters, Dr Lamblin, Meesen Jos. Bogaerts, Waesten A. Parret, West- Nieuwkerke L. Menet, Ploegsteert A. Delanote, Rousbrugge. De Secretaris der L. J. W. van Poperinghe, LEON CARRON. De Federale Secretaris, HENRI MELIS. De h. J. Hoste, die als minis ter van Openbaar Onderwijs in de regeering zetelt, werd op 7 Ju ni 1 884 te Brussel geboren. Hij studeerde aan het Athene um en aan de Vrije Hoogeschool van deze stad, waar hij dokter in de rechten werd. Van in zijn studententijd nam de h. Hoste een werkdadig aan deel in den strijd voor het Vlaam- sche rechtsherstel en in het bij zonder in de beweging voor de vervlaamsching van de Gentsche universiteit, als lid van de Hooge- schoolkommissie. Een der eersten stond hij aan de zijde van Lodewijk de Raet, om te betoogen, dat niet alleen de fakulteiten, maar ook de bij zondere scholen van de Gentsche Hoogeschool moesten vervlaamscht worden en hij ontwikkelde deze gedachte in talrijke voordrachten, dagbladartikels en in de brochure De Strijd voor een Vlaamsch Hooger Onderwijs In een andere verhandeling, getiteld Vrede door Recht even eens vóór den oorlog verschenen, kwam de h. Hoste op voor het nieuwe volkenrecht en voor de belangen van de kleine landen, wier zelfstandig bestaan dient gevrijwaard te worden. Deze opvattingen van de zelfstandigheid van het land en de noodzakelijkheid van goede verhoudingen tusschen Walen en Vlamingen, op grondslag van gelijkheid, hebben steeds de houding bepaald van den h. Hoste, zoowel in Het Laatste Nieuws als in den schoot van het Liberaal Vlaamsch Verbond, dat verschillende vlugschriften van zijn hand heeft uitgegeven. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De Korrespondenten van 1DEEEN EN DOKUMENTEN worden vriendelijk verzocht hun bijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. ALBERT CLAES, Jeugd-Solidarist. HET MARXISME. VRIJHEID VAN DEN WIL. Deze is een illusie. Wij denken de ge beurtenissen te leiden. In feite bepaalt de economische struktuur zelfs onze eigen ont wikkeling. Quand on étudie les bouleversements d'une époque de revolution sociale, il faut toujours distinguer entre le trouble naturel qui agite les conditions économiques de la production et que l'on peut constater avec une exactitude scientifique (dus een natuur lijke kausaliteitsreeks) et la revolution qui renverse les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, phildsophiques, bref les formes ideologiques qui servent aux hom mes a prendre conscience du conflit et a l'expliquer (illusie). Het individueel of collectief vrijheidsbe wustzijn is een mooie droom waarin de mensch slaapwandelt. In feite weten de men- schen niet waar zij naartoe gaan, zelfs niet wat zij zijn. HET VERSTAND. Al wat in de geschiedenis gebeurde is na tuurlijk het werk van den menschelijken geest, maar men moet niet denken dat hij de dynamische kracht is. De eerste kracht is de economische. De rol van het verstand is de economische krachten die het leidén te leeren kennen wanneer het deze kent, moet het niet trachten ertegen in te gaan, enkel de verdere ontwikkeling voorzien en deze vergemakkelijken. La liberté consiste a comprendre la né- cessité. La nécessité n'est aveugle qu'autant qu'elle n'est pas comprise. In feite een soort lucied fatalisme. DE HISTORISCHE PERSOONLIJKHEID. Helvetius «Chaque époque a besoin de ses grands hommes, et, si elle ne les trouve pas, elle les invente». Helvetius esquisseert het probleem dat door Marx zal opgelost worden. Ook de persoonlijkheid is het produkt van de eco nomische faktoren. Wanneer zekere econo mische voorwaarden vervuld zijn, en als ge volg daarvan zekere sociale verhoudingen in getreden, hangen zekere ideen als 't ware in de lucht; dan komt noodzakelijk iemand die ze uitwerkt. Que le Corse Napoleon ait été précise- ment le dictateur militaire dont la Répu- blique Fran^aise, épuisée par ses guerres avait besoin (ten gevolge van die oorlogen ontstaat een atmosfeer die uitwerking vraagt van de Ideën en die een belichaming vonden in Napoleon) ce fut un hasard mais qu a défaut d un Napoleon, un autre eut pris sa place, cela est prouvé par le fait que chaque fois l'homme s'est trouvé dès qu'il était nécessaire César, August, Cromwel. KRITISCHE BESCHOUWINGEN. Bij de studie van elk onderdeel van het Marxisme, zullen wij bestatigen, dat een ver gissing aan het vertrekpunt van de theorie, heel de verdere ontwikkeling ervan on houdbaar maakt. Het vertrekpunt van het historisch mate rialisme is dat de mensch zich eerst van de dierlijke maatschappij gaat onderscheiden, door het aanwenden van een produktietech- niek en niet door psyschisch leven. Deze stel ling is al te vaag om er een levensbeschou wing op te bouwen. Immers ofwel wordt techniek in breederen zin verstaan, en dan kan het niet geloochend worden, dat ook sommige dieren zoo'n techniek kennen. Ofwel wordt het begrip enger opgevat en meer bepaald verstandelijke techniek bedoeld maar deze veronderstelt het vooraf bestaan van het verstand. Daarenboven veronderstelt het feit dat de eerste handeling van den mensch produktiehandelingen zijn, dat deze mensch enkel economische behoeften kent. Het valt echter niet te loochenen dat in al de primitieve maatschappijen door de So ciologie bestudeerd, godsdienst, kunst, ge woonten, tradities even vroeg verschijnen als economie. Het bewijs dat elke handeling van den mensch uiteindelijk economisch te verklaren is, werd nooit geleverd daaren tegen wijzen verschillende schrijvers op den invloed van de Ideologie op de economie Max Weber wees op de invloed van het protestantisme op de ontwikkeling van het kapitalisme. Invloed van de westersche ideologie op de economie van China. De sociale Revolutie is uitgebroken in een land waar de kapitalistische economie heel weinig gevorderd was. Het is ook hee- lemaal onmogelijk haar uit te leggen zonder den invloed van de anarchistische denkbeel den op de intellectueele standen. Wat meer is, zoo de techniek als eerste schakel van het historisch materialisme aan genomen wordt, hoe wordt de ontwikkeling van de techniek zelf dan uitgelegd. Er is hier zonder eenigen twijfel invloed van den menschelijken geest, onder vorm van weten schappelijke uitvindingen. Wij kunnen ons nu afvragen of Marx erin geslaagd is de geschiedenis of ten minste een gedeelte ervan uit te leggen aan de hand van het historisch materialisme. Hij beproef de het in zijn XVIII Brumaire des Louis Napoleon. Voor wat den rol van de histo risch persoonlijkheid betreft bestudeert hij Changarnier en Napoleon III. Het historisch belang van den eersten is zoo bescheiden geweest, dat niemand hem als historische persoonlijkheid zal gaan beschouwen. Voor wat Napoleon III betreft, komt de bewijs voering van Marx neer op een reeks scheld woorden die ons weieens herinnert aan de rexistische literatuur. Ook de determineerende invloed van de economische faktoren wordt niet bewezen. Wel beweert Marx dat allerlei gebeurtenis sen te herleiden zijn tot noodlottige econo mische voorwaarden, maar deze voorwaar den zelf bestudeert hij nooit van naderbij, en zij schijnen veel meer enkel in de verbeel ding van Marx bestaan te hebben. Andere belangrijke feiten, zooals de verkiezing van Napoleon 111 tot het voorzitterschap, worden i absoluut niet uitgelegd; en inderdaad was het bewijs hier heel moeilijk te leveren, ver- 1 mits zij het gevolg was van twee feiten die met de economie niet veel te zien hebben gevoelens van vrees en herinnering. Eindelijk is de psychologie van de arbei dende klasse bij Marx volledig eenzijdig ge schetst. De strijd van het proletariaat is niet volledig te herleiden tot acquisitieve motie ven. Het gevoel van sociale minderwaar digheid speelt een veel grootere rol. En zoo men de determineerende invloed van de economische verhoudingen op de ideologien zooals deze door Marx voorop gesteld wordt aannemen moest, zou er nooit een sociale strijd ontstaan zijn. Immers het zijn de intellectueelen uit de burgerklassen die de sociale Ideeen voorop gezet hebben. Massas hebben nooit Ideen geschapen zij ontvangen ze van anderen. Les Idéés sont l'oeuvre d'une personnalité et non le résultat d'un parallélogramme des forces sociales, telles qu'elles se manifestent dans les mouvements des masses. ('t vervolgt) M. VICTOR DE LAVELEYE, M. Dr. ARMAND DE WEERDT, De kranige Leider der Liberale Partij Ondervoorzitter der Liberale Partij van van Belgie. Belgie, en moedige Leider te Meenen. Wil Brussel zich beperken bij den Britschen waarborg De «Times» heeft een vertegenwoor diger naar Belgie gezonden, om hier den politieken toestand, althans voor wat de internationale politiek betreft, te komen onderzoeken. Volgens dezen dagbladschrijver zou men 'e Brussel vreezen, dat Hitier, (steunend op den diplomatischen sfi - stand die is ingetreden, opnieuw nerrie in den internationalen politieken toe stand zal willen schoppen, nu het ver- drag van Locarno toch niet meer be staat. Uit Berlijn komen inderdaau be richten, volgens dewelke de Duitsciie regeering zou zinnens zijn aan de Bel gische regeering voor te stellen met Duitschland afzonderlijk te onderhan delen. De verklaring van den Koning, dat cie regeering een volstrekt onafhanke lijke politiek zou gaan voeren, neeft de Vlamingen en de Walen dichter bij elkaar gebracht, zoodat er thans in Bel gie een nationaal gevoel bestaat dat men sinds den oorlog niet meer had gekend. Dit zal helpen, om de Vlaam- sche grieven te doen ophouden. De I Vlamingen hebben inderdaad altijd gemeend, dat Brussel te afhankelijk was van Frankrijk. De regeering te Brussel zou Londen en Parijs hebben ingelicht, dat het zoo spoedig mogelijk de voorbereidingen voor een nieuw Locarno wenscht te zien gebeuren, terwijl er verder werd op aangedrongen, dat de verplichtin gen, die Belgie heeft op zich genomen, niet langer kunnen worden volgehou den. Belgie wenscht in de eerste plaats een statuut zonder alliancies, op dezelf de basis als Nederland en de Scanai- naafsche landen. Er bestaan goede re denen om aan te nemen dat de :eaj van den Koning voorafgegaan was door besprekingen met NeaerianU, c.e dichtsbljgelegen van deze buurstaten, om verzekerd te zijn van een gur,g onthaal van deze Boodschap. i egenover het Fransche stelsei van de bondgenootschappen, zouden zeke- ie invloedrijke Belgische staatslieden zoover gaan, dat zij 't Fransche bond genootschap zouden opgeven, en enkel steunen op den waarborg van Engeland Door inwrijving en inademing van Dam po. Pot 10 fr.. Doos J fr. - In all* Apotbekea-

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1