siw De Apostel van den TolaSeis Oorlos De groote kujsjh HANDEN FUROL NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN V-: GEBROEDERS DUPONT DE TOESTAND IN BELGIE. GEMEENTERAADZITTING LANDBOUWKRONIEK 17 JAAR. NUMMER 15. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 11 APRIL 1937. m POPERIHGHE ABONNEMENTEN jaar, per post Congo Frankrijk Amerika Losse Nummers 16 fr. 25 fr. 25 fr. 30 fr. 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in "t post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. LUDENDORFF TERUG OP HET TOONEEL. IS DEZE VERZOENING EEN VEEG TEEKEN VOOR DUITSCHLAND -«»- In Duitschland is men blijkbaar ge schrokken voor de reacties die de ver zoening tusschen Hitier en Ludendorf in het buitenland hebben uitgelokt. Men zal er wel het bangst voor zijn dat aan de verheffing van Ludendorff tot veldmaarschalk dezelfde beteekenis gegeven zou kunnen worden ook door het eigen volk als aan zijn benoeming tot rechterhand van Hin denburg in 1916. Deze beteekenis dan dat Duitsch land andermaal in levensgevaar ver keert. Natuurlijk zal niemand zich wel la ten wijsmaken, dat dit gevaar ditmaal van militairen aard zou zijn. Geen land ter wereld bedreigt op 't oogenblik de Duitschers, en mochten ze reden hebben om eenige onrust te koesteren langs den Russischen kant, dan mogen zij zich, wat dat betreft, door den huidigen staat van hun bewa pening volkomen gerust laten stellen. Voor zoover er voor Duitschland op 't oogenblik oorlogsgevaar bestaat, be treft het slechts zijn toestand van bin nen. Inderdaad wijst alles erop, dat het afglijdt naar een situatie die groote overeenkomst vertoont met deze, waar in het zich tijdens den oorlog bevond en waaraan het nog altijd voorname lijk zijn finale nederlaag wil toeschrij ven. Al méér en méér keert men in Dyitschland terug tot het regiem van het beleg tot de rantsoeneering en den Ersatz En, juist zooals tijdens den oorlog, houdt de regeering het volk voor, dat het zich over dit regiem van nood veeleer te verhoovaardigen dan te be klagen heeft. Liever kanonnen dan boter riep Goering uit, die waarschijnlijk zelf het goede voorbeeld geeft, door iederen ochtend, bij zijn ontbijt, z'n drogen pumpernickel tegen een machiengeweer te wrijven, en te Berlijn wordt op t oogenblik een tentoonstelling gehou den van alles wat reeds door Duitschers uitgevonden werd om door producten van den eigen aimen bodem in het nij pende gebrek aan grondstoffen voor de kleedingnijverheid van wol, katoen en zijde te voorzien. Als een Duitsche bakker erin ge slaagd zal zijn, een ouden stroohoed tot een verjaringstaart te metamorfo seeren, dan zal zulks worden uitgekre ten als het summum der superioriteit van den Duitschen geest op de stof. Nu kan men zeker wel respect heb ben voor zooveel hardnekkigheid, maar het is en blijft toch altijd een koppig- volharden in een klaar-bewezen econo mische ketterij. Indien Duitschland thans in denzelf den economischen nood geraakt is als tijdens den oorlog, dan is het groote verschil-toch, dal het ditmaal niet door een vijand in dezen toestand is ge- plaats, maar eenvoudig door zichzelf. Wat tijdens den wereldoorlog be legering» heette, heet thans «autarkie». Het Reich wordt niet meer door ande ren omsingeld, het heeft zichzelf inge- metst. Het heeft zich ingebeeld, dat het sterk genoeg was om een wereld op zichzelf te vormen, om zich op te slui ten achter een nieuwen Chineeschen muur, orn zich zoowel zedelijk als stof felijk af te zonderen van het overige der samenleving, en al de inspanningen en offers die het zich thans oplegt, strekken nog slechts tot het ontloopen, of tenminste tot het zoolang mogelijk vertragen, van het bewijs, dat dit op zet volkomen heeft gefaald, en dat het Duitsche volk zelf het eerste slachtof fer van deze faling is geworden. Maar intusschen zijn er velen in Duitschland die sinds lang reeds dit failliet hebben zien aankomen en die eraan denken om met geweld het eco nomisch pantser te verbreken, waarin het nazistisch regiem de Natie geprangd heeft. Dat het oneindig eenvoudiger en minder geriskeerd zou zijn, zelf de deu ren van de vesting langs de vier wind streken wijd open te zetten en aan de wereld volkomen betrouwbare blijken te geven van vredelievendheid, dat schijnt geenen Duitschen staatsman te willen invallen. Liever laten ze de volksmassa weer haar hoop op redding uit dezen nood gronden op een oorlog. En dan zegt Ludendorff, dat het dit maal een totale oorlog moet zijn. De totale oorlog is meedoogen- loos, zoo schrijft hij in zijn orgaan De heilige bron van de Duitsche kracht Hij eischt de uiterste krachtinspanning. Wij moeten een volk hebben, dat in staat is om gedurende maanden en ja ren, tot het uiterste zijn krachten tegen over den vijand in te spannen Maar nu is het ontstellende in deze nieuwe leer van den totalen oorlog dat met den «vijand» niet meer slechts iedere buitenlander bedoeld wordt, maar ook allen onder het eigen volk, die zich niet slaafs aan deze leer, aan het overheerschende regiem willen on derwerpen. Die niet om het zoo precies mo gelijk te zeggen van dit regiem ook hun godsdienst maken. En de verzoening tusschen Hitier en Ludendorff wordt dan zeker niet zoo geheel ten onrechte aanzien als een antwoord op de Pauselijke Encycliek, die de Duitsche katholieken tot een onbuigbaar verzet tegen het regiem aanspoort. R. N. G. DE ITALIAANSCHE LUCHTMACHT WORDT AANZIENLIJK UITGEBREID. AFSCHAFFING VAN DE KRISISBELASTING. Het Wetsontwerp bij de Kamer ingediend. De regeering heeft dus besloten de Krisisbelasting vanaf den 1 Juli 1937 af te schaffen. Dat is goed nieuws, dat overal wel- com heeten zal. De heer De Man, minister van Fi nancies, heeft het ontwerp bij de Ka mer ingediend. Dit ontwerp behelst de volgende be palingen Artikel Een. Wordt met de helft verlaagd, de voor 1937 verschuldigde Nationale Krisisbelasting op a) De inkomsten uit vaste goederen b) De inkomsten uit belegde kapi talen c) De inkomsten uit landbouw, ïandels- en nijverheidsexploitaties en Daten uit vrije beroepen, ambten of posten. Art. 2. I. De Nationale Kri sisbelasting wordt niet meer aan de Dron geheven op de loonen en vergoe dingen van arbeiders, weddetrekkende gepensionneerden, welke normaal met ingang van 1 Juli 1937 toegewezen of betaalbaar gesteld worden. 2. De Nationale Krisisbelasting wordt nochtans aan de bron geheven op die belooningen of op het deel daarvan, normaal verbonden aan een tijdperk binnen het eerste halfjaar 1937 of van voor 1 Januari 1937. Art. 3. De aan de bron te heffen Nationale Krisisbelasting wordt met e helft verminderd ten aanzien van de beheerders en commissarissen van actienvennootschappen welke normaal in 1937 toegewezen of betaalbaar ge steld worden. VERHOOGINGEN VAN DE WERKLOOZEN-VERGOEDINGEN MET 5 TEN HONDERD. Italië staat voor nieuwe verantwoor delijkheden ten gevolge van den politieken toestand in Europa en door de verovering van Ethiopië. Krachtens een nieuwe wet zal de Italiaansche luchtmacht een ingrijpen de herinrichting ondergaan. Onder meer zal het kader aanzien lijk worden uitgebreid, hetgeen in 1941 voltooid moet zijn. Verder wor den naast de bestaande vier lucht vaartdistricten voor het vasteland en de eilanden nu nog andere districten ingesteld, namelijk voor de Egeische Zee, voor Libye en een hoofddistrict voor Italiaansch Oost-Alrika. Tevens zal een afzonderlijke geneeskundige dienst voor de luchtvaart worden ge vormd. Het aantal legerafdeelingen der luchtmacht wordt op 93 gebracht (de afdeelingen in Oost-Afrika zijn hierbij niet inbegrepen). In plaats van de 1757 officieren-loodsen komen er nu 4283. De geneeskundige dienst van de luchtmacht zal 263 officieren tellen. Voor het beheer is het aantal officie ren op 621 gesteld. Verder worden er nog tal van andere officieren aan gesteld, zoodat de heringerichte lucht macht over vier jaar over 7238 offi cieren zal beschikken. Het aantal onderofficieren is vast gesteld op 12.647. Het persagentschap Stefani merkt dienaangaande op, dat door deze her inrichting de aanvalskracht der Itali aansche luchtmacht wordt vergroot. De nieuwe politieke toestand die in den laatsten tijd in Europa is ontstaan en en de verovering van Ethiopië hebben Italië in dit opzicht voor nieuwe ver antwoordelijkheden gesteld, die de uit breiding van de luchtmacht noodza kelijk maakten. Maart, het uitheemsch graan 1 5 tot 20 frank duurder verkocht dan einde Fe bruari, rechten inbegrepen. Het is dus niet abnormaal dat de broodprijs op zijn vroeger peil wordt teruggebracht. Beteekent dit dat het offer van 120 millioen frank dat door de schatkist werd gebracht, geen voordeel aan de verbruikers zal opleveren 'i Hoegenaamd niet de afschaffing van de douanerechten op het ingevoer de graan heeft de vermindering van den prijs van het brood m Februari mogelijk gemaakt bovendien heeft zij den huidigen opslag tegengewerkt en vertraagd ten slotte zal zij nog op een normale wijze de prijzen lager hou den, dan wat ze zouden zijn in geval de rechten waren oehouden gebleven. HET VERLOOP DER WERKLOOSHEID. Het Regeeringscommissariaat voor het grensarbeidersgebied van Kortrijk komt een paar statistieken uit te geven waaraan wij enkel de totalen ontlee- nen en ze hier onder vorm van tabel ter vergelijking nevens elkander plaat sen. Wetsvlaamsch Grensarbeidersgebied (de stad Moeskroen niet inbegrepen) Bevolking 390.000 inwoners. Aantal volledige werkloozen in D. A.W. gewest en op volgende data 22-1-36 5-2-36 3-2-37 10-2-37 Moeskroen, min de stad Moeskroen 2615 3000 2193 2114 Kortrijk 2484 2487 1935 1792 Yper 1785 1795 1718 1806 Roeselare 1233 1212 1006 994 Veurne 336 335 249 254 Totaal STAD POPERINGHE VERSLAG DER OPENBARE VAN ZATERDAG 3 APRIL 1937, om 5 uur namiddag. De vergadering wordt om 5. 15 uur ge opend door heer Burgemeester Vandooren. Afwezig de HH. Raadsleden Brutsaert, Desmytter en Sansen. Deze laatste komt de Raadszaal binnen bij de bespreking van het Derde Punt van het dagorde. Men gaat aanstonds over tot de bespre king van het dagorde. 1. Aanvaarding van het verslag der laat ste zitting. De heer Secretaris Couttenier geeft lezing van dit verslag, hetwelk door eenieder, zon der opmerkingen, aanvaard wordt. 2. Advies nopens het ontwerp der Kerk fabriek van O.L.Vr. ter stede, om een cyns- pacht te verkenen op deel van nr 526 der sektie L. Burgemeester Vandooren. Deze cijns- pacht wordt voor 27 jaren verleend aan Je rome Caron-Declerck, voor een perceel Uitgaven te vermeerderen Verpleegkosten in het Moederhuis 343.50 Herstel van gebouwen 34.417.24 Kleederen van ouderlingen en weezen 6.977.28 Maandegeld 12.657.00 54.395.02 De oorzaak dezer meerdere uitgaven is grootelijks te wijten aan het herstel der ge bouwen en het meerdere bedrag van het maandegeld aan behoeftigen gegeven. Algemeene goedkeuring mits onthouding van Schepen Gombert, lid der C.O.O. en van Raadslid Lefebvre die vroeger zijne redens opgaf. 8. Aanvaarding van den staat der oninba re rol van de provinciale en gemeentetaks. Burgemeester Vandooren. Laat ons dit punt verschuiven tot na de bespreking van art. I 4. Algemeene instemming. 9. Politieverordening ter gelegenheid van roeten, betoogingen en inrichtingen in open lucht. De Heer Secretaris geeft lezing van de ze verordening. Het heeft betrek op stoeten, betoogingen en vergaderingen op openbare plaatsen en wegen. Het voorziet de aanvragen welke moeten ingediend worden en de schikkingen grond van 600 vkm. gelegen aan Abeele- vvelke kunnen genomen worden om de open- grens mits de Jaarlijksche Pachtsom van 250 frank. Alhoewel de Kerkfabriek in princiep te gen cynspacht gekant is, vind zij haar uit dienstvaardigheid genegen hem toch toe te staan in tegenwoordig geval. bare orde te handhaven. H. Sansen. Ik vind daarin maar weinig veranderingen aan het reeds bestaande re glement. Burgemeester Vandooren. Bij zijn schrijven van 2 7 Januari 1.1. riep de Heer Ik stel voor deze zienswijze te deelen in Gouverneur de aandacht der Gemeenten, bij- het tegenwoordig geval en een gunstig ad zonderlijk deze van meer dan 5000 inwoners vies uit te brengen. Qp vaststellen der politiemaatregelen wel- Algemeene goedkeuring mits onthouding ke dienen genomen te worden daar waar, van Raadslid Devos, lid van den Kerkraad, wegens plaatselijke toestanden, de openbare 8453 6960 3. Advies nopens het ontwerp der Kerk fabriek van O.L.Vr., om eene inschrijving in het Grootboek der Openbare Schuld te vervreemden, ten einde de koste van her- smelten der groote klok te helpen betalen. Deze inschrijving 3 heeft eene no minale waarde van 8500 fr. Gunstig advies wordt verleend. Raadslid Devos onthoudt zich om dezelfde reden als hiervoren. 8829 7101 Veel commentaar is hier volstrekt overbodig, daar de cijfers zelf wel sprekend genoeg zijn. In meest al de gewesten is het aantal werkloozen in de vaart op de Groote Markt. Algemeen goedgekeurd. 4. Inrichting van een zuiveringsbak om de afvalwaters te ontvangen, welke in de rio len gestort zijn, vooraleer deze in de Vleter- beek te ontvangen. H. Denys. Waar zal dien zuiverings- bak geplaatst worden. Schepen Gombert. Aan de uitmonding Naar men bericht zou de regeering 1937 merkelijk minder dan in '936 Desloten hebben een verhooging van Alleen voor Yper is dit cijfer niet al- 5 toe te passen op de werkloozen- leen niet verminderd, doch integendeel vergoedingen, en dit met terugwerken- lichtjes verhoogd. de kracht tot 1 Maart 1937. Zulks bewijst eens te meer dat, zoo- Men weet dat reeds en eerste ver- als wij het hier zoo dikwijls aankla- Kooging van de werkloozenvergoeding gen, er volstrekt niets voor onze streek werd toegestaan sinds Juni van verle- gedaan wordt en dat men ons, in te- den jaar. genstrijd met hetgeen voor de andere Terzelfdertijd zou de regeering zin- gewesten gedaan wordt, van hooger nens zijn van met April een nieuw stel hand de middelen niet geven wil om sel toe te passen voor de bereking van aan den algemeenen heropbouw van de gedeeltelijke werkloozen. het land deel te nemen. NIEUWE MUNTSTUKKEN. MoC^ de Regeering weldra inzien hoe verkeerd zij handelt met alzoo on- Men is zinnens nieuwe muntstukken ze streek moedwillig te versteken en met den beeldenaar van Koning Leo- verwaarloozen. Mocht zij weldra tot pold III te slaan. Kunstenaars werden betere gevoelens komen. reeds gepolst om de noodige ontwer- pen te leveren voor de verwezenlijking van het plan. Waarschijnlijk zal men beginnen met het stuk van 50 frank. Dit stuk zou datgene vervangen, hetwelk ter gele genheid van de Brusselsche Tentoon stelling geslagen werd. Om veel Haver te oogsten. De haver wordt vooral gekweekt als paardenvoeder. Deze is nog zeer belangrijk, niettegenstaande het toene- Het muntstuk der tentoonstelling zal mend v£m en tracteurs door het in omloopbrengen van 50- H gevogelte verbruikt ook veel ha LII 1_J11 D frankstukken me den beeldenaar van Leopold III nauurlijk zijn waarde niet verliezen. Er wordt thans een wedstrijd voor de medaliekunstenaars voorbereid. DE BROODPRIJS. Het voordeel bereikt door de Regeeringsmaatregelen. Het ministerie van Ekonomische Za ken doet de volgende mededeehng De afschaffing van de douannerech- ten, van 1 Maart af, heeft de binnen- landsche prijzen van uitheemsche tar we die voor 85 tot 90 ten honderd in de samenstelling van de graanmeng- sels die voor het brood geschikt zijn, tusschenkomst met I 0 fr doen da len. Op die daling volgden twee prijs verminderingen van 5 centiemen, na melijk op 8 en 15 Maart. Op dezen laatsten datum had echter de stijging in de wereldprijzen den prijs van uit heemsch graan bijna teruggebracht tot op de hoogte van den gemiddelden prijs van Februari, de 10 frank inbe grepen. De prijsvermindering, volgend op de afschaffing van de douanerech ten, was praktisch reeds ongedaan ge maakt door de stijging op de wereld markt. De prijzen van de tweede helft van ruw, rood of bescha digd, worden weer vlug gaaf en zacht met Does 4 en 714frank.In alle Apotheken v Maart hebben het peil gebracht boven \tTE BRENGT ER ON> EEN NIELW de maximumprijzen sinds de krisis. In- ABONNENT AAN derdaad werd te Antwerpen, op einde ver. Als we 30 gram per dag en per kop vervoederen dan maakt dit voor onze 20 millioen hennen en hanen 600.000 kgr. of een opbrengst van 200 ha. gerekend tegen 3000 kgr. per da. Om een schoone opbrengst te be komen moeten er voldoende recht- streeksch opneembare voedingsstoffen in den grond voorhanden zijn de ha ver heeft slechts enkele maanden om tot volledige ontwikkeling te komen Daarom zullen we voor het zaaien een mengsel onderwerken van 600 kgr. su perfosfaat, 300 kgr. chloorpotasch en 350 kgr. ammoniaksulfaat per Ha. Buiten de bemesting moeten we ook zorgen voor goed zaad van een geken de variëteit. Daarom bevelen we de volgende va riëteiten aan Witte haver, Arend-, Ster- of Victoriahaver Gele haver, Gouden regen. De witte haver Tri- omph is ook zeer goed. Men moet zoo gauw mogelijk zaai en als gronden te nat zijn, is het be ter nog wat te wachten. De haver moet geoogst worden als de zaden in den top geel worden men bemerkt dit als de heele bezaaiing een geel uitzicht krijgt. Op dit oogenblik is het stroo nog lichtjes groen. Een goede variëteit die doelmatig bemest wordt kan per Ha. 4000 4500 kgr. haver opbrengen en 4000 kgr. stroo. 5. Beslissing te nemen nopens het opma ken door het Departement van Openbare Werken van het bestek en uitvoer der wer ken die ten laste der stad zijn, voor het aan leggen van rioolwerken en voetpaden op staatsbanen. De Heer Secretaris geeft lezing van een model van beraadslaging door de Gemeen teraad te nemen, wegens werken uit te voe ren door de gemeenten op voet van riool- werken en voetpaden op Staatsbanen en dit ter zelfder tijde dat de Staat besteenigings- werken aldaar moet uitvoeren. De werken voor rekening van den Staat en deze voor rekening der Gemeente zouden een afzon derlijk perceel uitmaken. De werken van gemeentelijken aard zijn volgende a) Riolen in den bebouwden kom van Po- peringhe afhangende van den weg Brussel- Duinkerke in de Gasthuis- en Noordstraat en den weg Poperinghe-Cassel in de Ca selstraat. b) Voetpaden te verlengen van de be staande in de Casselstraat tusschen den Keer van den Ommegang en Zwynlandstraat. c) Voetpaden in den doortocht van het gehucht Abeele tusschen de School en bet Belgisch Tolkantoor. Burgemeester Vandooren. Daarvoor krijgen wij de gewone toelagen. Algemeene goedkeuring. 6. Aankondiging van den verkoopprijs van het Kwu. private verlichting en drijf kracht voor het 2' kwartaal 1937. De verkoopprijs voor het Tweede Kwar taal van 193 7 door den H. Gouverneur der Provintie is vastgesteld als volgt Voor de private verlichting per km. 1.66 waarin begrepen een taks van 0.04. Voor de drijfkracht per kw. 1.27 waarin begrepen een taks van 0.03. Burgemeester Vandooren. Dat is 1 centiem meer dan voor het voorgaande kwartaal. Op de aanvraag van verscheidene raads leden hoever het staat met de uitbreiding der Electriciteit te lande, verklaart de H. Burge meester dat het Gemeentebestuur deze zaak reeds tweemaal herinnerd heeft aan de uit hatende Maatschappij. Er kwam tot nu toe geen antwoord, er zal opnieuw aangedrongen worden. Algemeene goedkeuring. 7. Wijziging te brengen aan de begrooting der C.O.O. voor het dienstjaar 1936. De H. Secretaris geeft lezing van het ver slag der zitting door de C.O.O. opgemaakt waaruit blijkt dat de volgende wijzigingen aan het Budget van 1936 gebracht worden Uitgaven te verminderen Onderhoud van oude mannen en knechtenweezen 4.400.00 Onderhoud van oude vrouwen en meisjesweezen 13.729.00 Onderhoud van zieken in het Gasthuis 15.935.00 V erpleegkosten in vreemde gestichten 16.548.90 Aandeel in Gemeene Fonds 3.782.12 54.395.02 Deze mindere uitgaven spruiten dus voort uit het kleiner getal ouderlingen, weezen en zieken. orde aan stoornisgevaar zou kunnen bloot gesteld worden en in dien zin de bestaande politiereglementen te wijzigen. Yper nam over enkele dagen zelfden maat regel, Veurne deed zich insgelijks. t Is dus om aan het verzoek van den H. Gouverneur te voldoen dat wij het voorge legd reglement opmieken, wij namen dit regel, Veurne deed zulks insgelijks. Algemeene goedkeuring. 10. Hernieuwing van de gemeentetaks op de honden, welke vervallen is. Burgemeester Vandooren. Ik stel voor de voorgaande taks te behouden. Deze was 10 fr. per gewone hond. 20 fr. voor jacht- of prachthond. Algemeene goedkeuring. 11. Aankoop van grond tot uitbreiding der Middelbare School. Burgemeester Vandooren. Door den aangroei van het getal leerlingen in de Mid delbare School is het inrichten van nieuwe klassen noodzakelijk geworden. Het Ministerie van Openbaar Onderwijs heeft ons den aankoop van grond opgelegd, ten einde de nieuwe vergrootingswerken te kunnen uitvoeren. Het Schepencollege is in onderhandelingen getreden met den aanpalenden eigenaar, M. Marcel Van de Casteele, die aldaar eene weide bezit waaruit de bouwgrond zou kun nen genomen worden. Ziehier welk voorstel wij u voorleggen als gevolg aan deze onderhandelingen De grootte van dezen grond is 1259 vkm. welke de eigenaar ons wil afstaan, 1 020 vkm. aan 50 fr. en 239 vkm. aan 40 fr., 't zij te samen 60.560 fr. De stad zou op zijne kosten een hangaar moeten verplaatsen op een ander deel der weide dan hij nu staat. De verkooper moet de verbintenis aan gaan nooit te bouwen op eenen streep grond ter lengte van 80 m. en ter breedte van 10 m., ten einde voldoende lucht en licht voor de schoollokalen te vrijwaren. De aankoopprijs zou dus bedragen voor den grond 60.560 fr., waarbij dient gevoegd te worden het verplaatsen van den hangaar en de kosten van den akt van verkoop, wel ke niet hoog zullen beloopen, daar het hier eenen aankoop van openhaar nut geldt. Laat ons de totale som beramen op 65.000 frank, waarin de Staat tusschenkomt voor een derde. H. Sansen. Er is hier bouwgrond ver kocht aan 30 fr. de vkm. Men vraagt hier meer dan de helft te veel, voor een grond die ten hoogste 20 fr. de vkm. waard is; dat is ten anderen geen bouwgrond. Burgemeester Vandooren. Deze grond mag aanzien zijn als een soort nijverheids- grond, waarvoor, handelaars en nijveraars eenen hoogen prijs betalen ten einde hunnen handel en nijverheid te kunnen uitbreiden. Ik zou hier verschillige zulke gevallen kun nen aanhalen, waarvoor er veel hoogere prij zen betaald werden, omdat de koopers dien grond noodig hadden, hem zelfs niet kunnen missen, zulks is hier nu ook het geval. H. Sansen. Men moet van die gelegen heid niet abuseeren. Schepen Bossaert. Men dient ook in acht te nemen dat er eene zekere servitude zal bestaan op eene strook grond van 10 m. breedte waarover den eigenaar niet vrije lijk meer mag beschikken. H. Sansen. Het zal daarna weide blij ven zooals nu. Burgemeester Vandooren. Het zal den eigenaar zijn die daarover zal beschikken, en zoo hij die strook grond zoude willen verkoopen, het is klaar en duidelijk gesti puleerd dat de Stad de voorkeur van aankoop moet hebben; het gelijkt hier nog al wel op eene onteigening en op geen eigenlijke vrijwillige verkooping meer. Schepen Gombert. Wij hadden beter tot de onteigening overgegaan, deskundigen hadden alsdan de eigenlijke waarde kunnen vaststellen. Burgemeester Vandooren. Deze hadden er misschien nog eene grootere weerde aan gegeven. Ten anderen deze aanvraag van aankoop dient door het Ministerie van Open haar Onderwijs goedgekeurd te worden, die tusschenkomt iri de kosten voor een derde. Wordt de gevraagde prijs aldaar te hoog bevonden, men zal niet lang wachten het ons

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1