De tusschentijdige Verkiezing van Zondag laatst te Brussel! PUROL Nieuwe Gouverneurs. Vrouwenhanden NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT De heer Van Zeeland behaalt een schitterende zege 16.06 4.84 STRIJDMAKKERS IDEEN EN DOCUMENTEN ANTWOORD 17 JAAR. NUMMER 16. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 18 APRIL 1937. GAZET VAK rOPERIHGHE ABONNEMENTEN jaar, per post16 Congo 25 Frankrijk25 Amerika30 Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. fr. fr. fr. fr. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in *t post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 Per Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. in in t t 1936 1936 1936 hond. hond. ALGEMEENE UITSLAG VOOR HET ARRONDISSEMENT. Aantal neerge'egde stembiljetten 363.440 tegen 368.506 in Aan al geldige stemmen 345.082 tegen 339.711 Aantal Witte en ongeldige stembrieven 18.358 tegen 28.795 Uitgebrachte stemmen op VAN ZEELAND 275.840 of 75.89 Uitgebrachte stemmen op DEGRELLE 69.242 of 19.05 In 1936 bekwamen de partijen die thans M. Van Zeeland ondersteunden Kat'olieken. Liberalen, Socialisten en Communisten): 254.214 stemmen. De heer Van Zeeland WINT dus 21.625 stemmen. In 1936 bekwamen de partijen die thans M. Degrelle ondersteunden (Rex- isten, .NA7, en Kleine partijen) 85.497 stemmen.De heer Degrelle VER- L.'EST dus 16.255 stemmen. Zoo Degrelle niet één stem van de Kleine Partijen bekwam (wat zekerlijk onmogelijk is) dan verliest hij nog 4.479 stemmen. In 1936 waren er 28.793 witte en ongeldige stembrieven, thans slechts 18.358 of 10.437 minder, daarvan zou M. Degrelle ook niet EEn stem be komen hebben 1 Uit deze cijfers valt te besluiten dat Degrelle een strenge klopping heeft opgeloopen en dat wij mogen gelooven dat de heer Pol De Mont gelijk heeft, wanneer hij verklaarde Het Vlaamsche Land heeft ons gered, Brussel heeft ons verlaten Hieronder geven wij de volledige uitslagen per kanton Kanton Anderlecht Stemgerechtigden 34.820 Ingediende stemmen 32.744 Geldige stemmen Van Zeeland Degrelle Ongeldige Kanton Stemgerechtigden 31.276 26.016 79.45 7, 5.260 1.468 Assche 16.391 Ingediende stemmen 15.479 Geldige stemmen 14.635 Van Zeeland 10.291 66.81 Degrelle 4.354 28.12 Ongeldige 844 5.45 Kanton Brussel Van Zeeland 41.564 76.53 Degrelle 9.952 18.32 Ongeldige 2.794 5.14 Kanton Halle Ingediende stemmen 1 7.1 08 Geldige stemmen 14.464 Van Zeeland 13.887 81.17 Degrelle 2.577 15.06 Ongeldige 644 3.76 Kanton Elsene Ingediende stemmen 37.491 Geldige stemmen 35.4 3 3 Van Zeeland 28.239 75.32 Degrelle 7.194 19.18 Ongeldige 2.058 5.48 Kanton St Gillis Stemgerechtigden 18.517 Ingediende stemmen 1 7.1 58 Geldige stemmen 16.262 Van Zeeland 1 3.443 78.34 Degrelle 2.819 16.42 Ongeldige 896 5.22 Kanton St Joost-ten-Noode Ingediende stemmen 34.494 Geldige stemmen 32.929 Van Zeeland 25.070 72.67 Degrelle 7.459 21.62 Ongeldige 1.965 5.69 Kanton Schaerbeek Stemgerechtigden 47.036 Ingediende stemmen 43.999 Geldige stemmen 41.584 Van Zeeland 32.592 74.07 Degrelle 8.992 20.43 Ongeldige 2.415 5.48 Kanton Molenbeek Stemgerechtigden 36.1 62 Ingediende stemmen 33.899 Geldige stemmen 32.376 16.46 4.73 tC Kanton Vilvoorde Stemgerechtigden 18.659 Ingediende stemmen 17.758 Geldige stemmen 16.918 Van Zeeland 1 3.994 78.80 Degrelle 2.924 Ongeldige 840 Kanton Wolverthem Stemgerechtigden 14.869 Ingediende stemmen 14.028 Geldige stemmen 13.318 Van Zeeland 10.043 Degrelle 3.275 Ongeldige 7 1 0 Uit deze uitslagen blijkt dat de V. N. V.ers in de Vlaamsche gewesten van Assche, Lennick en Wolverthem, in blok voor Degrelle hebben gestemd. Daarom schreef Volk en Staat dan ook Rexisten zijn Vaandelvluchtig PROCLAMATIE VAN DEN HEER VAN ZEELAND Voor Vorst, Wet en Vrijheid Zondag avond, heeft M. Van Zee land voor de Radio lezing gegeven van volgende proclamatie Gij hebt mij zooeven een schitterende ge tuigenis gegeven van uw vertrouwen. Ik dank er u om van ganscher harte en mijn daden zullen er op gericht zijn dat vertrou wen waardig te blijven. Maar vooral wensch ik u geluk om het duidelijke en besliste antwoord dat gij hebt gegeven op de vraag die u werd gesteld. Dank aan u zal voortaan niemand, noch bij ons, noch in het buitenland, maar één enkel oogenblik den wil van Belgie kunnen in twijfel trekken om getrouw te blijven aan zich zelf, waardig van zijn heldhaftig verle den, en om te beantwoorden aan de groote verwachtingen die zoovelen in ons land heb ben gesteld. De taak die ons te wachten staat is te zwaar opdat wij ook maar één enkelen dag of een enkele kracht zouden laten verloren gaan. Met een nog grooter vertrouwen, met nog meer vastberadenheid zal de regeering in de toekomst, zooals in het verleden, het wet-k van nationale grootheid dat zij op zich genomen heeft, voortzetten. In de thans terugkeerende kalmte, in de volkomen eensgezindheid van hart en geest zal zij haar taak tot een goed einde trachten te brengen en aldus aan alle Belgen, zonder uitzondering, nieuwe redenen geven om hun vaderland lief te hebben. En nu, aan het werk, allen tezamen voor Vorst, Recht en Vrijheid! 71.59 23.34 5.06 Van Zeeland Degrelle Ongeldige 26.989 5.387 1.523 79.61 15.89 4 49 Kanton St Kwintens-Lennik Stemgerechtigden 12.432 Geldige stemmen I 1.666 Geldige stemmen 11.106 Van Zeeland 7.688 65.90 Degrelle 3.472 29.75 Ongeldige 506 4.33 Kanton Ukkel Stemgerechtigden 35.69 7 Ingediende stemmen 33.305 Geldige stemmen 31.610 Van Zeeland 26.033 78.16 Degrelle 5.577 16.74 Ongeldige 1.695 5.08 DE LAATSTE SLAG VAN ZATERDAG REX EN MECHELEN Vrijdag namiddag werd van uit het Aartsbisdom Mechelen, de volgende nota afgekondigd Volgens een Brusselsch dagblad en vol gens geloofswaardige getuigenissen, heeft M. Degrelle in een rede over «Rex en Meche len» door hem, verleden Woensdag avond, in het Sportpaleis gehouden, verklaard Eén gezag, één enkel, kan zeggen of Rex den goeden weg volgt Mechelen. Heeft Mechelen gesproken Neen. Zal Mechelen spreken Neen, omdat het gerust is aan gaande Rex en omdat het de katholieke kie zers vrij naar hun meening zal laten stem men. Had de minste twijfel bestaan over on ze zaak, zou de aartsbisschop gesproken heb ben. Omdat ons geval duidelijk is, laat hij alle vrijheid aan de katholieken». In dezelfde rede heeft M. Degrelle boven dien nog verklaard: «dat er geen geschil ge weest is tusschen Mechelen en Rex, en dat Rex niet veroordeeld is geweest door den brief der bisschoppen van het Kerstfeest 11. die Rex niet vernoemd hebben». Wij hadden gehoopt dat wij niet in het openbaar zouden moeten tusschenkomen in zake de verkiezing van 11 April, omdat de plicht van den katholieken kiezer klaar voort vloeit uit den Herderlijke Brief van Kerstmis. Maar vermits wij rechtstreeks in de zaak betrokken worden en dat ons stilzwijgen als een goedkeuring wordt uitgelegd, is het ons onmogelijk niet te spreken. Wij verklaren dus 1 dat de Collectieve Brief van het Belgisch Episcopaat, op verschillende plaatsen, Rex uitdrukkelijk bedoelt en dat hij de methoden en de hoofdprin ciepen van Rex veroordeelt 2 dat wij op verre na geen gerust stelling bezitten aangaande Rex, maar dat wij daarentegen er van overtuigd zijn dat Rex een gevaar daarstelt voor het land en voor de Kerk. BIJGEVOLG IS DE PLICHT VAN IEDER RECHTSCHAPEN KATHO LIEK TEGENOVER DE VERKIE ZING VAN 11 APRIL DUIDELIJK EN MOET ALLE ONTHOUDING AFGEKEURD WORDEN. Mechelen, 9 April 1937. J. E. KARDINAAL VAN ROEY, Aartsbisschop van Mechelen. moeilijk kunnen dragen, voor kleine staten doodelijk zou zijn. Het avontuur is nu opgevouwen. Een tijdperk breekt aan voor het verrichten van opbouwend werk. In Amerika. De Herald Tribune bespreekt in een hoofdartikel de overwinning van den heer Van Zeeland, welke volgens dit blad bewijst, dat de demokratie zich zegevierend tegen de diktatuur kan verzetten. De nederlaag van De grelle is zoo besluit bedoeld blad e.en zware slag voor de diktaturen, en wier aanzien afneemt in de wereld. DE BUITENLANDSCHE BLADEN NOEMEN DEN UITSLAG VERHEUGEND VOOR GANSCH EUROPA, EN EEN ZWARE SLAG VOOR DE DICTATUREN. De Engelsche Bladen. De Morning Post schrijft ander zijds dat de beteekenis van den uitslag der verkiezing niet kan betwist wor den. Degrelle werd afgeteekend ver slagen op een terrein dat hijzelf met zorg had voorbereid. Men moet den leer Van Zeeland geluk wenschen, om dat hij thans ongestoord zijn politiek zal kunnen voortzetten, die Belgie al reeds zooveel voordeelen bezorgde. De Daily Telegraph wijst onder wijl erop, dat deze verkiezing een strie mende logenstrtaffing is, voor hen die aeweren, dat in de huidige wereld de demokratie in een hopeloozen toe stand verkeert. De News Chronicle doet uitschij nen dat, wat Belgie betreft, de over winning van den heer Van Zeeland, de fascistische bedreiging voor goed af weert wat niet alleen voor Belgie zelf verheugend is, maar voor gansch Eu ropa, Verder zal de heer Van Zeeland zich thans ten volle kunnen wijden aan de belangrijke taak die hem wacht in Belgie en in Europa. De Daily Herald wijst op het feit dat Degrelle op het laatste oogen blik een verdedigende houding heeft moeten aannemen, en zelfs beweerde een demokraat te zijn. Zulks bewijst dat het fascism in Belgie voor goed van de baan is. De Fransche Bladen. Het Parijzer blad Petit Journal verschijnt met een titel in blokletters, luidende De Belgen zullen niets moeten wijzigen aan hun nationaal lied Voor Vorst, Wet en Vrijheid De Petit Parisien schrijft van zijn kant dat in Frankrijk, Engeland, Amerika, en overal waar het volk nog meester is, de naam van den heer Van Zeeland zal begroet worden als het zin nebeeld van het echt verantwoordelijk heidsgevoel en van de toewijding aan de natie. Wat de Rexistische gezinde pers zegt. In zijn blad Le pays réel zegt Leon Degrelle zelf Ondanks de coa litie van al de partijen, ondanks al de drukking van het regiem, ondanks de millioenen over Brussel uitgestort, on danks den twijfel, die in de geesten werd gestrooid, heeft Rex stand ge houden. De moustique werd niet vernietigd. De Nieuwe Staat het Vlaamsche rex-orgaan zegt De heer Van Zee land behaalt den zetel, maar Rex is zedelijk overwinnaar en voegt er bij Vooral de Vlaamsche kantons heb ben prachtig voor Degrelle gestemd Volk en Slaat daarentegen er kent dat de van Zeelandisten hun stellingen verbeteren en voegt er aan toe Rexisten zijn vaandelvluchtig In het orgaan van den heer Sap, die eigenlijk de zwaarste klopping ge leden heeft in deze verkiezingen, ver mits niemand zijn ordewoord ont houden schijnt te hebben gevolgd, wordt met eeh spijtig gezicht rond den pot gedraaid. De Nation Beige blad dat zijn sympathien voor Degrelle niet verbergt erkent nochtans formeel den triomf voor den heer Van Zeeland en de neerlaag voor den heer Degrelle De Rexisten zijn vaandelvluchtig. De Grelle heeft gepoogd het erfdeel van onze Vaderen te ontrukken de Vrijheid. Doch het brusselsch volk heeft getoond dat de Vrijheidsgedachte diep in het hart zit vastgeankerd Het Gezond verstand van het belgisch volk heeft overwonnen Belgie is het land der Vrijheid. Hier zal nooit een regiem van dwingelandij worden ingevoerd Nooit zullen wij bukken onder den hiel van een Führer Wij zijn de Vaandeldragers van de vrijheidsgedachte. Wij Solidaristen durven te strijden voor de Vrijheid. Wij moeten voort werken voor een gezond Democratisch stelsel, tegen alle Dictatuur, voor Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Solidariteit. Liever te vallen dan ter plaatse te blijven trappelen verklaarde Leon De Grelle, enkele weken geleden. Rex is gevallen en meteen voor eeuwig van het politiek tooneel ver dwenen Het Rexisme De Droom der mistevredenen is niet meer Mannen uit het kanton PoperingLe, ontvluclitelingen uit de Solidaristi sche Partij en gij allen, welke den half gekken Demagoog uit Bouillon wist te fc ppen er valt niet te aarzelen Keert terug in ons midden Wij verwachten U Noch schaamte, noch eergevoel wezen van tel Geen onderhandelingen, een gebaar volstaat Jeugdsolidarist Hilaire LAHAYE, Voorzitter Federatie Jonge Wachten. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. Korrespondenten van IDEEEN F.N nOKUMENTEN worden vriendelijk verzocht un bijdragen in te dienen bij den Heer a ilaire LAHAYE. ALBERT CLAES, Jeugdsolidarist uit Zeebrugge, Voorzitter V. L. S. V. Gent. Wordt het akkoord Rex-V.N.V. verbroken In Volk en Staat drukt men er op dat het bondgenootschap met Rex alleen gesloten werd om het separatis me te bevoordeelen «Onze houding van heden wordt alleen ingegeven door ons Dietsch eigenbelang, door ons sacro egoisme. Overal waar het er om gaat den Belgischen eenheidsstaat te ont wrichten. willen wij erbij zijn. Bij deze gele genheid is de vijand van onzen vijand, onze tijdelijke bondgenoot. Heden gaan daarom onze wenschen naar het welslagen van een poging, welke ge schiedt onder de vlag van den h. Degrelle. Mocht morgen de h. Degrelle ons in den weg staan, we zouden niet aarzelen ons tegen hem op te stellen en anderen te steunen, die ons oogmerk kunnen dienen.» De De Duitsche klok. meeste Duitsche bladen schrij- Waarschijnlijk dat deze veroordee ling wel de oorzaak zal geweest zijn dat de laatste Rexistische Meeting van Zaterdag laatst gansch futloos was. ven naar aanleiding van de verkiezing te Brussel, dat de rexisten flink hebben gestreden, ondanks de tusschenkomst van kardinaal Van Roey, aartsbisschop van Mechelen. In de politieke kringen te Berlijn ver klaart men voorts, dat de verkiezing te Brussel een louter Belgische aange legenheid is, waarmede Duitschland niets te stellen heeft. Dit weten we al lang. Doch voor 1 1 April, steunden alle Duitsche bla den de rex-beweging en ze vonden het optreden van den aartsbisschop van Mechelen ongehoord. In Oostenrijk. Het Oostenrijksch blad Morgen schrijft over de verkiezing te Brussel De verpletterende nederlaag van Degrelle bewijst dat zulke bewegin gen kunnen ingedijkt worden, indien zij krachtdadig worden bestreden. Bel gie heeft begrepen dat een avontuur hetwelks zelfs groote mogendheden Men weet dat het heengaan van den heer Bcvesse als Minister van Rechtswezen de benoeming inluidt van drie nieuwe gouver neurs, namelijk van hem-zelf als gouverneur van Namen van den heer Mathieu, socia listisch kamerlid voor Nijvel, die gouverneur wordt van de provincie Henegouwen en van den heer Van Mol, greffier van Luik tot gouverneur van dezelfde provincie. Donderdag verscheen in het Staatsblad, de benoeming van de HH. Bovesse en Ma thieu, als Gouverneurs van Namen en Hene gouwen. De heer Van Mol zal eerstdaags ook be noemd worden. DE HEER FRANCOIS BOVESSE. De heer Francois Bovesse is geboren te Namen, op 18 Juni 1890. Hij behaalde den graad van doctor in de rechten Lij de hoo geschool te Lurk. De heer Bovesse is tevens oudstrijder en oorlogsverminkte. Als liberaal gemeenteraadslid en schepen van de stad Namen, werd hij op 20 Novem ber 1921 naar de Kamer gezonden door de kiezers van zijn arrondissement. Hij was toen 3 I jaar oud en het jongste lid van de Ka mer. In 1925 liep hij bij de verkiezingen een nederlaag op, maar bij de volgende ver kiezingen werd hij opnieuw naar de Kamer gezonden. In Mei werd hij voor de j eerste maal Mi nister, in het kabinet Jaspar, toen hij den heer FortKomme opvolgde als minister van P.T.T. Hij was het die enkele weken later de regeering deed vallen door zijn ophef makend ontslag, naar aanleiding van mili taire credieten. Hij hernam zijn portefeuille in het vol gende kabinet, samengesteld door den heer Renkin, en behield deze tot in Oct. 1932 Sedert zes jaar zetelt de heer Bovesse in de regeering, als minister - an P.T.T.van Openbaar Onderwijs of van Rechtswezen. Alvorens hij minister werd, onderscheidde hij zich in het parlement door zijn talrijke tussehenkomsten op het gebied van de taal kwestie, het leger of juridische vraagstukken Behalve een journalist en een zeer geliefd voordrachtgever, is de heer Bovesse tevens j een zeer goed gezien tooneelschrijver, die gerekend wordt onder de beste letterkundi gen-oudstrijders. «MARXISME» EN Een anoniem medewerker van het socia listisch weekblad voor Vlaanderen «Voor Al len» wijdt enkele beschouwingen aan de stu die over het «Marxisme» die ik in de «Gazet van Poperinghe» liet Verschijnen. Over 't algemeen bevat het artikel enkel een reeks scheldwoorden en goedkoope uit latingen, waarop ik niet verder wil ingaan. Nochtans wil ik wel, en dit vooral ten be hoeve van eerlijke socialisten, die er volledig misleid worden, enkele punten wat nader be lichten. Vooreerst stelt de medewerker de zaken voor alsof eenieder die het marxisme grondig bestudeert noodzakelijk marxist moet wor den. Wanneer ik het dus verwerp, meent hij den oorzaak hiervan te moeten zoeken in het feit dat ik slechts «enkele bladzijden kritiek, anti-socialistische natuurlijk» zou gelezen heb ben «in deze of gene socialistisch-vretende gazet Is het misschien ook dank aan die socialistisch-vretende gazetten dat Hen- ik de Man, huidig socialistisch minister, ertoe gekomen is in zijn «Au dela du Mar xisme» de beste kritiek op het marxisme, die misschien ooit verschenen is, neer te schrij ven. En wat is de opinie van «Voor Allen», over de Engelsche, Noorsche en Zweedsche socialisten, die allen het marxisme verafschu wen? Wat is zijn opinie over L. Blum, wan neer deze de grootere waarde van de Liberale economie huldigt? Indien de socialisten het marxisme niet gebruikten als een waanbeeld waarmede zij het proletariaat in droomen wiegen om zijn laagste instinkten uit te bui ten, zouden zij erkennen dat het marxisme een ideologische konstruktie is van Marx, sterk gesteund op de wijsbegeerte van Hegel. Welnu de staatsleer die Hegel zelf uit zijn wijsgeerige beschouwingen opbouwde, is het model geweest van alle totalitaire staatsthe- oriën, is de eerste geweest die het liberaal begrip van primauteit van de menschelijke vrijheid en waardigheid totaal negeerde. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat Mussolini een oud-marxist is, dat de marxis tische diktators van Rusland een regiem in gesteld hebben waar alle hoogste waarden van den mensch onder de voeten getrapt worden. VOOR ALLEN Om toch iets te kunnen inbrengen tegen mijn bewijzen, haalt de anonieme medewer ker, een paragraaf uit een klein boekje van Bonchardt aan. Ik moet dus al veronderstel len dat hij zelf geen antwoord geven kan, en dus weinig of niets van het marxisme afweet (dan verwijt hij ons, ons gemis aan politieke geschooldheid!) Daarenboven wil ik hem la ten opmerken dat het werkje van Bonchardt enkel handelt over het historisch materialis me, wat ongeveer 1/10 van mijn artikel uit maakt; ik moet dus veronderstellen dat hij al het overige aanneemt. En eindelijk zou hij moeten weten dat het in mijn artikel niet ging over de opportunis tische afkooksels die nu uit het marxisme ge bouwd worden, maar om de beginselen van de boeken van Marx zelf. Indien Marx enkel had willen bewijzen dat de economie een ze keren invloed uitoefent op den gang van de geschiedenis, zou het marxisme nooit de ver maardheid bekomen hebben dat het nu heeft; immers deze stelling bestaat sedert de oud heid, en werd best toegepast door H. Pirenne, die toch niet van marxisme verdacht wordt. Indien nu de absolute invloed van de eco nomie soms geinterpreteerd wordt als enkel voudige geschiedkundige feiten bepalend, is dit niet te wijten aan degene die Marx niet begrepen hebben, maar aan Marx zelf (o.a. wanneer hij de verkiezing van Napoleon 111 tot voorzitter der Fransche Republiek wil uitleggen). Eindelijk en hier grenst de handelwijze van «Voor Allen» aan kwaadwil lig bedrog waar heb ik gesproken van den dood van koning Albert of van een feit hiermede te vergelijken? Daarentegen, heb ik de leer van Marx juist willen toepassen op historische ontwikkelingen die zoo breed mo gelijk waren (nl. de ontwikkeling van het kapitalisme onder invloed van het protestan tisme, de economische ontwikkeling van Chi na, en de Russische Revolutie) en uitgewezen dat zelfs hier een historisch-materialistische interpretatie onmogelijk .is. Ik daag de medewerker van «Voor Allen» uit klaarte te brengen in de «gekapitaliseerde geschiedenis» van de Russische Revolutie b.v., en deze uit te leggen aan de hand van het historische materialisme. Samenwerkende Maatschappij voor Oorlogsschade, genaamd YPER EN OMSTREKEN gevestigd te Yper. BERICHT De jaarlijksche algemeene vergade ring der aandeelhouders is gesteld op Maandag 19 April 1937, om 11 V2 uur, in het Hotel Continental, bij de statie, te Y per. DAGORDE Verslag van den beheerraad en van den raad der Commissarissen. Onderzoek en goedkeuring van den bilan van 1936. Ontlasting aan Beheerders en Commissarissen. 4. Benoeming van een commissaris. Nota. Er vrerden geen bijzondere uitnoodigingen verzonden. De Beheerraad. Wij ontvingen Maandag laatst vol gend typisch rouwbericht uit Brussel 1. 2. 3. blijven ondanks allen nuishoudeiijken arbeid gaaf.zacht en blank door Doos A en 7/ifrank.In alle Apotheken. M Monsieur Adolf HITLER, son épouse née Josephine DE WEYST et leur fille ZWYNHOND; Monsieur MUSSOLINI, son épouse MA CARONI et leurs enfants CHOU- CROUTES; Monsieur Gustave DECLERCQ, son é- pouse CARBONNADE FLAMANDE et leurs enfants FROMAGE DE BRUXELLES; Monsieur Xavier DE GRUNNE, son é- pouse COUP D'EPEE; Les families HITLER, MUSSOLlNI et DECLERCQ. ont la profonde douleur de vous faire part de la perte cruelle et irréparable de Monsieur LION DEGRELLE, MORT DE CHAGRIN né a Berlin et décédé a Bruxelies le I I Avril 193 7. L'inhumaiion aura lieu le Mardi I 3 Avril 1937, au terrain de l'ancienne Senne. Beaucoup de Fleurs et Couronnes. Réunion a la Mortuaire, rue du Vautour, 21, a 6 h. du soir. POMPES FUNEBRES BORMS Téléphone n° 2 Une messe aura lieu ultérieurement a Beauraing. Den ernst van den kiesstrijd heeft de Brusselsche zwans niet gedood.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1