Eerste HANDELSFOOR WILT U attiid W'Maor.PRIEM-LEBOUCK VAN 23 TOT 26 JULI 1937. KWALITEIT EN KEUS was, is en blijft onze leus Een onderzoek i«s geopend De bruid van 't Regiment LENTE=PARADE De vagebond der lucht STAD POPERINGHE. NOTARIS CASSIERS NOTARIS DESIRE LAHAYE IN DE SCHOONE VOET SPORTNIEUWS. BERICHT. R. DEWICKERE-LIETAERT, BESTE KOLEN SCHOONE MEUBELEN LANDBOUWALAAM WEIDEN, ZAAILANDEN BOUWGRONDEN NOTARIS CASSIERS NOTARIS CAMERLYNCK GERIEVIG WOONHUIS - POPERINGHE - '/•Lichtstraal hij KINKHOEST Hoest- Griep -Bronchiet'AsthnHï AKXE** MEUBELPAPIER ROUWBEHANGSELS Redder tkrLangtn.. NOTARIS DESIRE LAHAYE WELGEKLANTÊ HERBERG NOTARIS D' HUVETTERE NOTARIS DESIRE LAHAYE GERIEVIG WOONHUIS JULES LENOIR MANS- EN VROUWVELOS LOONBOEKJES STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Een overgroote en rijkste keus van schoenen. De allerlaatste modellen als laatste modekleuren. Met hooge of lage hielen of schoenen op de voet gemaakt. Voor alle plechtigheden, de laatste nieuwigheden. Een bezoek aan onze uitstalling of magazijn zal U de mooiste en deug- delijkste schoenen laten zien en onze machtige keus zal U verbazen. Ook nog te verkrijgen: Alle COIFFEUR - artikels zooa's reukwerken, haarver- wen, bijzondere goede fles- schen tegen het uitvallen van haar, tondeuzen en gewaar borgde scheerzen. leder koo- per van een sci.eermes mag het acht dagen beproeven en indien het niet voldoet ver wisselen. Men gelast zich ook me. het zetten van scheerzen. Wendt U dus in volle vertrouwen naar het welgekend schoenmagazijn BU JOS. MELIS-GERBER 27, Gasthuisstraat, 27 POPERINGHE Alle herstellingen worden aanvaard. WIELRIJDEN. LUIK-BASTENAKEN EN TERUG. Zondag laatst werd deze groote baankoers door I 14 beroepsrenners betwist. De koers werd bitsig betwist en het was steeds de eene ontsnapping na de andere. Uitslag: 1. ELOl MEULENBERG, de 22Ü km. in 6 u. 4 min.; 2. Staf Deloor, op I wiel; 3. Heernaert; 4. Pedroli; 5. Walschot; 6. Beeckman. VOETBAL. F.C. POPERINGHE indien onze scholieren het bezoekende Wervik letterlijk ingemaakt hebben, gebeurde juist he.zelfde te Moeskroen. Doch daar was ons eerste elftal het slachtoffer. Om met 9-1 afgemaakt te worden moet er blijkbaar iets abnormaals voorgevallen zijn. En inderdaad enkel negen man kwamen voor rood en geel in 't veld. We weten wel dat het seizoen ver af is, doch daarom is het toch niet aan te nemen dat enkel een half elftal optreedt. Op den duur zou iedereen zich afkeeren van onze club. De scholieren doen vandaag dezelfde ver plaatsing. Zij zullen het goede voorbeeld ge ven en met elf man afreizen. Bovendien hoe ven ze het onmogelijke te doen om die sma delijke aftakeling van verleden Zondag goed te maken. Derde speciaal verplaatst zich naar Deer lijk. Hiervoor hoeven ook elf man op te ko men. Deerlijk is volstrekt niet te versmaden en voor een club als Poperinge is het on waardig zich belachelijk te maken. Met een beetje goeden wil kan er veel onaangenaams vermeden worden. Ons eerste elftal treedt aan huis op. Twee dingen dienen in acht genomen: te Moeskroen liep rood en geel een rammeling in regel op, maar ook te Deerlijk werden we zwaar ge slagen. Opdat nu deze beide vlekken uitge- wisctit worden, nroèt ons eerste elftal zich het voortreffelijk Paaschspel herinneren en Deerlijk afgeteekend onder de knie houden, bp eigen veld kan veel goedgemaakt worden. 1 e beginnen van heden af. We zijn ervan overtuigd dat ons eerste elf tal vandaag een prettige partij voetbal zal ,en beste geven. Keikop. HEDEN ZONDAG 18 APRIL te 10 uur:A.A. MOESKROEN - F.C.P. (Sch.) te 3 uur: DEERLIJK SP. II - F.C. POP. II op ons terrein te 3 uur DEERLIJK SP. I - F.C. POPERINGE 1 PING PONG CLUB POPERINGHE Lokaal Masselus. Op Zaterdag 20 Maart 11. werd de pracht- beker geschonken door den Heer Brouwer en Mevrouw Alb. MASSCHELE1N, verspeeld tusschen den lokalen club en den zeer ster ken club van Yper Britannique, versterkt door verschillende Engelschen. De Beker werd gewonnen door Yper, die de sterkste was. De oorzaak van onze kleine nederlaag ligt wel in het feit dat we met twee invallers moesten optreden. We bedanken ten zeersten de milde schen kers van dezen prachtbeker, die we toch zoo gaarne gewonnen hadden. Verleden Zaterdag was het de reis naar Roeselaere, waarvan de inzet eveneens een Beker was, geschonken door den lokalen club aldaar. De match ging gespannen door van in het begin, maar ten slotte won Roeselaere afgeteekend. Aizoo zijn de twee laatste matchen ons hoegenaamd niet gunstig geweest, 't is altijd spe; en de goede kunnen ook eens verliezen. Het seizoen loopt alzoo ten einde en de eindsouper zal doorgaan op Zaterdag 24 Apr. om 7.30 uur zeer stipt. fot toekomend jaar. Pong. MARKTPRIJZEN VAN LGO, 15 April. Boter, 15: eieren, 0 33 POPERINGHE, 16 April. Tarwe. 152 rogge, 150: haver, 114; aardappelen, 35-38 boter, 15-17; eieren, 0.30; hoppe (1936), 500 tot 525. DU1 VENMAATSCHAPPIJ «DE VERBROEDERING» POPERINGHE. GEVRAAGD yLIJTlGE EN DEFTIGE KEUKENMEID voor kristelijk huisgezin met vier kleine kin deren te St Denis-Westrem (Gent). Goed loon. Voor alle nadere inlichtingen zich wen den ten bureele. TE HUREN QERIEV1GE HERBERG De Welkom I Prootstraat, Poperinghe. Zich wenden ter Brouwerij «De Kroon», A. Masschelein-Ver- straete, Yperstraat, 87. Poperinghe. TE KOOP gOTER- OF BEENHOUWERSPAPLER, beste kwaliteit, aan 5.00 fr. de kilo. Speciale prijzen per baal van 30 kilos. Gebroeders Di noot. Yperstraat, 2. Poperinghe. ARRAS van Zondag 11 April 1937. 681 duiven los om 7.30 uur. Wind West. Afstand 63 km. Eerste duif om 8.15 u. Laatste prijs om 8.22 uur. Snelheid per minuut. Eerste duif 1399 meters. (De 100 Eerste Prijzen) I. PENN1NCK H.. 2. Winne O., 3. Lalau K., 4. Petyt M., 5. Messiaen Pr., 6. Lahaye D., 7. Desagher 8. Dobbelaere J., 9. Derycke C., I 0. Moerman A., 1 IDeplaedt L., 12. Vermeersch A., 13. Vanbrabant M., 14. Silvert G., 15. Lahaye D., 16. Messiaen Pr., 17. Batheu R.-J., 18. Vermeersch A., 19. Amez A., 20. Wybo M., 21. Huyghe M. 22. Hoflack L., 23. Vermeulen G., 24. Pat- tyn M., 25. Desender J., 26. Vermeulen G., 27. Dalleine G., 28. Suffys J., 29. Vermeu len J., 30. Vermeulen G., 31. Derynck O., 32. Dessein K., 33. Loncke M., 34. Rof- fiaen J., 35. Dupont G., 36. Coudron H., 37. Clabau M., 38. Vermeulen G., 39. Or- bie M., 40. Igodt O., 41. Depoorter G., 42. Liefooghe E., 43. Vanbrabandt M., 44. Cou dron H., 45. Vandenbroucke L., 46. Deco- ker J., 47. Debyzer J., 48. Dehaene Th., 49. Devos J., 50. Vanbrabandt M., 51. De- vos Adrien, 52. Dupont G., 53. Wils Elie, 54. Dewachter G., 55. Decoker J., 56. Kei- gnaert H., 5 7. Rappelet J., 58. Liétaert N., 59. Vermeersch A., 60. Penninck H., 61. Bourgeois E., 62. Fache M., 63. Suffys J., 64. Batheu M., 65. Loncke M., 66. Devos Adrien, 67. Desaegher J., 68. Vandenbrou cke L., 69. Vanbrabandt M., 70. Hoflack L., 71. Lenoir J., 72. Decae M., 73. Clabau M., 74. Wybo M.. 75. Loncke M., 76. De- poorter G., 77. Desender J., 78. Devos J., 79. Decae M., 80. Vermeulen J., 81. Wybo M., 82. Logie L., 83. Geldhof C., 84. Lalau K., 85. Fache M., 86. Huyghe M., 87. Du pont G., 88. Vermeulen J., 89. Blondeel A. 90. Handtpoorter H., 91. Batheu J., 92. Wy bo M., 93. Samyn A., 94. Ingelaere Gebr., 95. Desagher J., 96. Hannebouw M., 97. La- baere M., 98. Melis H., 99. Lebbe M., 100. Dehotick Th. SERIEN. Van 7 duiven Dupont G. van 6 duiven Vermeulen G. van 5 dui ven Vermeersch A. van 4 duiven Ver meulen JLDesender J. van 3 duiven Desagher J., Devos J., Desmadryl M. van 2 duiven Lahaye D., Suffys J., Hoflack L., Fache M., Wybo M., Igodt O., Roffiaen J., Labaere M., Vanbruwaene Gast., Lietaert N., Petyt M., Lebbe M., Provo N., Theeten C., Berthels R., Amez A., Vandenbroucke L., Dupont G., Vanbrabandt M., Clabau H., Decoker J., Ingelaere J. Zondag 18 April Prijsvlucht uit BRE- TEUIL bij O. Melis. Heeft Velo. Ik heb de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat ik kooper en verkoo- per ben van Oude en Jon ge Duiven, ook kan men bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle PLUIMGEDIERTE en WILD. Hoogste prijzen voor MOL- en FOUINEVELLEN. VEURNESTRAAT, 3, POPERINGHE TELEFOON 238 II UIT OORZAAK VAN VERTREK. Maandag, 19 April 1937, om I uur zeer stipt te Poperinghe, langs den steenweg naar Westvleteren, in den Ham- hoek, ter woonst van M. Henri Bruneel-Sae- sen, openbare verkooping van zooals tafels, stoelen, stoven, waschkuipen, andere kuipen, allerhande keukengerief, seu- len, kortewagen, braakmachien, bascule met gewichten, beetraapmolen, windmolen, 100 aardappelbakjes, stoof en ander gerief voor kiekenkweekerij, allerhande klein land- en handalaam, ijzerdraad, 300 kil. haver, brand hout, enz. Koopprijzen en onkosten gereed betaal baar. OPENBARE VERKOOPING IN EENE ZITTING OP DINSDAG 4 MEI 1937, om 3 uur zeer stipt namiddag, te Renin- ghelst (plaats) in het Gasthof «Het Hof van Cassel», gehouden door M. Remi Delannoy, van 18 H. 34 A. 56 CA. ALLERBESTE EN gelegen te RENINGHELST-Plaatshoek, langst de straat naar Vlamertinghe en langst het Kerkstraatje. Gebruikt door Remi Delannoy, Elie Gan- tois, Camille Vitse, Achille Saesen en Remi Verdonck tot I October 1938. Verdeeld in 23 Koopen. Plakbrieven met plan te bekomen ter Studie van genoemden Notaris. -«»- DOOR STERFGEVAL. VRIJDAG 7 MEI 1937, om 3 uren zeer stipt namiddag, te Poperin ghe, Bertenplaats, in de gehoorzaal van het Vredegerecht (ingang Hondstraat), Open bare Verkooping van EEN NIEUWGEBOUWD WOONHUIS met afhangelijkheden en 2 A. 80 Ca. onder bebouwden grond en hoving, staande en ge legen te POPERINGHE-ABEELE, langst den keiweg naar Boeschepe. Laatst bewoond door wijlen M. Marcel Deraedt-David. Handslag met de geldtelling. Voor 't bezichtigen zich wenden in het aanpalende huis bewoond door M. Hector Demol. STUDIËN VAN TE POPERINGHE, EN TE PASSCHENDAELE. DONDERDAG 22 APRIL 1937, om 3 uur zeer stipt namiddag te REN1N- GHELST, steenweg naar Poperinghe, ter her berg 't Gemeentehuis gehouden door M. Emile Vercruysse. Openbare Verkooping van een SCHOON en met 2 A. 70 Ca. bebouwden grond en hof, staande en gelegen te RENINGHELST, langst den steenweg naar Poperinghe, Sektie E., Nr 820 f. Laatst bewoond door Jw. Aline Camerlynck, thans ledig. Handslag met de geldtelling. Prijzie van ingemaakte kassen en houtge was 300 frank. Alle dagen zichtbaar tusschen 9 en 12 uren voor den sleutel zich te wenden bij M. Florent Camerlynck. Slechts Ingesteld 25.000 fr. DE SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ VAN GESTICHT IN 1904 IS DE BESTE EN VOORDEELIGSTE 1- Omdat de Bestuurraad samen gesteld is uit Poperinghenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouders Poperinghe bewonen 3. - Omdat het gestorte geld in Po peringhe blijft 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit 5. - Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend wor den 6. - Omdat de premiën verminderd worden, 1 5 van af het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. Julien VANDOOREN, Zaakvoer der, Yperstraat, 23, Poperinghe. Eenieder, wiens kinderen aan Kink hoest lijden, moet gebruik maken van Akkers Abdijsiroop, bereid met dia bestanddeelen, die rechtstreeks op de Kinkhoest inwerken. Abdijsiroop werkt afdoende, want zij bevrijdt ds ademhalingsorganen van de slijmen en andere ziekteverwekkende stoffen. Akker's Abdijsiroop vergemakkelijkt de ademhaling, verdrijft de benauwd heden, geneest de aangetaste en ontstoken plekken. Geef dus in volle vertrouwen oan Uw kleine en groote kinderen in alle gevallen van: GROOTE KEUS VAN ALLE SLACH TOILES-CIREES, LINOLEUMS Alle slach van Matten, Gordijnen, Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flo- con, Crin, Wolle, enz. MAKEN VAN ROUWKAPELLEN Jjl Qixko&P TOMATEN Voordeelige Prijzen Ai e Apc^-eken 230 Groo fr. 1550j ±S»Gr fr 2450 1000Gr. Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. MAANDAG 3 MEI 1937, om 3 uur namiddag, te Reninghelst, ter her berg Oud Gemeentehuis bij Mr. Emiel Vercruysse, Steenweg naar Poperinge, Ver kooping van Gemeente RENINGHELST (Roozenhilhoek) EENE PARTU ZAAILAND groot volgens kadaster sektie D., nr I 79, Vijf en Zestig Aren, Twintig Centiaren, pa lende aan Madame Weduwe Rouseré-Par- ret Mr. Cortyl-Vandewalle Mr. Marcel d'Exelles en Zuster, en aan Mr. Planckeel. Gebruikt, zonder geschreven pacht, door Mr. Jerome Delestrez te Reninghelst, aan 125 frank bij jare boven de lasten. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. UIT TER HAND TE KOOPEN genaamd ST. JACOB met 6 Aren 51 Centlaren Grand en Hof. In pachte gehouden door IA. Alberic Bru- neel voor 3f 6, 9 jaren, ingegaan I October 1929 aan 900 fr. bij jare, vr.j van las en. STUDIËN VAN TE IEPER, en TE POPERINGHE. MAANDAG 26 APRIL 1937, om 3 uren namiddag ter herberg De Commerce bewoond door Mr. Alphonse Goudeseune te DICKEBUSCH, Verkooping van Gemeente DICKEBUSCH (Bij de Kerk) EEN SCHOON EN met 11 Aren, 12 Centiaren Grond en Hof, gelegen te Dickebusch Plaats, tegen de Kerk. Bewoond door Mr. Leon Lowage, veld wachter aan 100 fr. te maande vrij van las ten. Handslag met I Mei aanstaande. Overname van electrieke installatie, fruit- boomen en ijzeren hek 800 frank. DAMES JUFVROUWEN Wenscht U een PERMANENTE HAARGOLVING wendt U dan in volle vertrouwen tot het Huis VANCAYSEELE-GOMBEIR Provensteenweg, 2, Poperinghe die werken met het allerlaatste APPARAAT 1937 voor slechts 25 - 35 - 50 fr. Vraagt dag en uur op voorhand IN DEN NEGER F. BLANCKAERT-VERLEENE, MEESTER-KLEERMAKER Gasthuisstraat, POPERINGHE. EERSTE KEUS KOSTUIMEN, OVERJASSEN, FANTAISIEBROEKEN Speciale Zwarte Stoffen voor Ceremonie EENIGE VERKOOPER DER BELGICA REGENMANTELS Specialiteit van Lodens gewaarborgde herkomst van Alsace en Tyrol. UNIFORMEN IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllll VELOMAKER CASSELSTRAAT, 48, POPERINGHE ALLE MERKEN VAN OCCASIEVELOS - KINDERVELOS VRAAGT HET MERK VICI Alle velos worden bij mij gemaakt en zijn twee jaar gewaarborgd. De wet verplicht de Werkgevers aan ieder hunner Werklieden een loon- boekje te geven. Deze boekjes kan men verkrijgen bij Gebr. DUPONT, Yperstraat, 2, Pope ringhe, tegen 0,75 fr. het stuk. ZATERDAG 17 APRIL, om 8.15 u. en ZONOAG 18 APRIL, om 4 en 8 u. Een buitengewoon Programma. Zij was niet van zijne wereld, maar had zijn hart veroverd. Op den top der wolkenkrabbers, een cocktail van arglisten, liefde, mysterie. WARNER BAXTER en MYRNA LOY, in hun grootste meesterwerk met PHILLIPS HOLMES en MAE CLARKE. We lezen soms met verbazing het relaas, bijna ongelooflijk relaas, van de een of andere gangster geschiedenis wij schuddebollen ongelooflijk, bij een ongehoorde inbraak, bij een stoutmoedige overval, bij het koelbloedig uit moorden van tegenstrevers. Het leven van die rijke gangsters in hun weelderige huizen, het opeenhoo- pen van rijkdommen wordt door den film zoo juist mogelijk weergegeven, samen met de ons onbekende politiemaatregelen genomen om het mensch- doin van zulke misdaden te verlossen. Een band die boeit van het begin tot het einde. De actueelste en meest gespannen film van het seizoen. Een zeer interessante productie een sukses te meer op het actief van MYRNA LOY, de lievelings vedette der Poperinghenaren. EEN ONDERZOEK IS GEOPEND bevat over de gangsters zulke ont hullingen dat deze alles gepoogd hebben om zijn verschijning te beletten. ALS 2' SUPERFILM Een Militaire Vaudeville De opvolger van Si tu vois mon Oncle met LYNE CLEVERS, ANDRE ROANNE, GABY BASSET, JEAN DUNOT, ANDRE BERLEY en MISS ARABELLE van het Casino te Parijs. Vijftig duizend frank wordt aangeboden aan het meisje dat het eerste in het jaar een soldaat of officier huwt. Wie zal het zijn Mamert, de zoogezegde erfgenaam van een overleden millionnair, wordt door meer dan 18 moeders lastig gevallen, die hem hun dochter willen schenken. Maar het spel loopt slecht af. Mamert is geen erfgenaam, want de aankondiger van het erfdeel is een gek. Slechts één meisje blijft hem over, Marinette, die hij bij de opvoering van De bruid van het regiment op het tooneel, na onbeseffelijke oogen- blikken weet te overhalen. Marinette wordt de Bruid van het Regiment en beiden ontvangen gretig de vijftig duizend frank. Een band die de lachspieren eens in werking brengt. Muziek en mooie liederen zijn er niet te kort. Een film die iedereen zal bevallen. MAANDAG 19 APRIL 1937, OM 8.15 UUR VERANDERING VAN PROGRAMMA. De Internationle Vedette FRANCESCA GAAL, in haar groot meesterwerk met WOLF ALBACH RETTY, ANNIE ROSAR en PAUL HORBIGER. In Weenen zult gij het geluk aan treffen en zoo was hel vco; Marika, CiH dat lief hongaarsch meisje, dat bij haar tocht naar Weenen een gecostumeerd bal bijwoont waar zij als de dochter van den gezant aanzien wordt. 's Anderendaags is ze verkoopster in de bakkerij van haar tante waar ze kennis aanknoopt met Willy. Willy componeerd een marsch die hij in een verboden lokaal doet uitvoeren, het geen hem kamerarrest bezorgd. Maar Marika die haar verloofde wil helpen, brengt het muziek bij den kei zer door tusschenkomst van Zorndorf, daaruit spruit de jaloerschheid van Willy. De LENTE PARADE brengt de oplossing. De meesleepende muziek heeft veel bijval en Willy verstaat thans zijn Marika en vindt zich zelf een dom me kerel, die niet inzag dat alles wat Marika deed, slechts voor hem, voor hun liefde gebeurde. Een band vol mooie muziek en zan gen. Prachtige tooneelen volgen elkaar op die door GEYA DE BOLVARY op meesterlijke wijze werden samenge steld. VOORAF Een luchtdrama. DOUGLAS FAIRBANKS Jr in met BETTY DAVIS en LEO CARRILO. DE VAGABONDEN DER LUCHT is een gansch afwisselend werk bij al de tot nu toe verschenen luchtfilmen. Het toont ons de liefde en de haat van een valschermspringer, die alle har ten weet te veroveren, maar geen enkel kan blijven houden. Zij die FAIRBANKS Jr kennen weten genoeg dat zijn filmen succes op leveren en dat er niet veel over geschreven moet worden. Wij raden het publiek aan dezen barjd te komen zien die samen met «Lente Parade een grooten bijval zal genieten. AANSTAANDE WEEK Het grootste Music-Hall spektakel met WARNER BAXTER. BEBE DANIELS. DICK POWELL en RUBY KEELER. Muziek, liefde en dans. GEORGES CARPENTIER, den beroemden bokser in zijn grootste film Een bladzijde uit het leven van den bokskampioen Een film voor de sportliefhebbers.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 3