IN DE BREISTER Huis marcel derynck, fBAL^ verzacht de pijn' geneest de wond Vuur trekt kinderen aan DE BEVOLKING IN BELGIE. wv//i m f r/s Dit Slijtn moet van Uw Borst Moest-Griep -Bron chiei -A sthmc GRATIS ALS GESCHENK BIJ DESENDER-BEAUPREZ MEUBELPAPIER eM. DENUT, UIT HET LAND. ±500 G' :-»50;r 10X Gr -Ü.-. leuda de aangenaamste pas- VERMAKELIJKHEDEN BALATUM EMILE dsnut, WAAR NAARTOE JIM LIBERALE JONGE WACHT BURGERSTAND VAN DE 1 HANDELSFOOR TE POPERINGHE. VAN 23 TOT 26 JULI 1937 VERORDENING KLEINE BERICHTEN. WOONST-VERANDERING ALLE SCHILDERWERKEN SPORTNIEUWS. T.C.BWIELERTOERISME af voor Auto, Moto en Fiets, Het aantal inwoners des Rijks, dat einde December 1935 beliep tot 8.299.940, is op 31 December 1936 geklommen tot 8.330.950 (4.116.925 mannen en 4.214.033 vrouwen) dit cijfer is in vergelijking met het vorige toegenomen met 31.019 eenheden (3.74 per duizend). Per provincie is de bevolking ver deeld als volgt Antwerpen 1.234.543 (14.8 ten honderd van het totaal) Brabant 1.756.120 (21.1) West- Vlaanderen 954.463 (11.5) Oost- Vlaanderen 1.186.813 (14.2) Hene gouwen 1.247.165 (15.0) Limburg 402.410 (4.8) Luik 971.306 (1 1.7) Luxemburg 222.153 (2.6) Namen, 355.995 (4.3). Van 1935 tot 1936 is het aantal inwoners toegenomen met l 0.1 9 7 in de provincie Antwerpen 10.763 in de provincie Brabant 7.601 in de pro vincie W«st-Vlaanderen 5.085 in de provincie Oost-Vlaanderen 4.800 in de provincie Limburg. Het is verminderd met 5.847 in de provincie Henegouwen 631 in de provincie Luik 655 in de provincie Luxemburg 294 in de provincie Na men. Het aantal geboorten dat 126.304 (15.22 per duizend) beliep in 1935, is gedaald tot 125.511 (15.07) in 1936 het sterftecijfer daarentegen is licht verminderd (101.595) hetzij 12.20 per duizend in 1936, tegen 102.132 of 12.31 p. duizend in 1935) De geboortecoefficient bereikt 25.57 p. d. in Limburg 18.86 p. d. in West Vlaanderen 17.76 p.d. in provincie Antwerpen en 1 7.37 in Oost-Vlaande- ren 14.99 in Luxemburg 12.85 in de provincie Namen 12.57 in Brabant 1 1.31 in de provincie Luik en I 1.00 in Henegouwen. Het overschot der geboorten op de sterfgevallen vermindert aanhoudend het beliep 2.87 p.d. inwoners in 1936 in drie provinciën Henegouwen, Luik en Namen werden meer sterfgevallen dan geboorten geteld "(respectievelijk 3.977, 1.523, en 395). De buitenlandsche verhuizingsbewe ging heeft haar vroegere sterkte ver loren nochtans is het jaar 1936 uit- geloopen op een sterker immigratie overschot dan tijdens de twee voor gaande jaren (1936 immigratie, I 7.655, emigratie 13.519). Is 's Rijks bevolking derhalve op haar geheel toegenomen, dan blijft de neiging tot vermindering daarentegen sterker uitkomen wegens de daling der nataliteit en de zwakke bijdrage van de buitenlandsche verhuizing. ?8SWTt Ooo* «n 7'/a frank. In alle Apotheken Westvlaameche Maatschappij tot Kweekbevorderen van het Halfbloedpaard. GROOTE PRIJSKAMP ingericht op de renbaan te Kortrijk, op Donderdag 27 Mei 1937, te 10 uur voormiddag. PRIJZEN Hengsten van 2 jaar 600-400-300-200-100 Hengsten van 3 jaar 800-600-400-300-200 Merrien van 2 jaar 600-400-300-200-100 Nlerrien van 3 jaar 800-600-400-300-200 Kweekmerrien van 4 jaar en meer 600-400 300-200-100. De Jury kan, bij gebrek aan verdienstige paarden in eene categorie, de overblijvende premien toekennen aan paarden van buiten gewone hoedanigheid van een ander cate gorie. Alleen de paarden toebehoorend aan de leden van hoogergenoemde Westvlaamsche maatschappij, kunnen aan den prijskamp deelnemen. De inschrijvingen dienen voor 20 Mei toe gestuurd aan den Secretaris M. F. BQN- TEMPS, Bureelhoofd bij het Provinciaal Be stuur, Brugge. Alle inlichtingen omtrent het lidmaatschap kunnen bekomen worden in het secretariaat der maatschappij. De Secretaris. De Voorzitter, F. BONTEMPS. H. BAELS. verwijderd worden. Zeker is het dot gij vannacht minder benauwd zult zijn, indien gij vandaag Akker's Abdijsiroop neemt. Uw ademhalings organen worden dan bevrijd van de slijmen die daar vastzitten. Zonder moeite, zonder pijn wordt gij don Uw benauwdheid of beklemming de baas. In ongelooflijk korten tijd werkt Ab dijsiroop zuiverend, verzachtend en genezend. Morgen reeds kunt gij U een onder mensch gevoelen. Door haar bijzondere samenste'ing het eenig aangewezen geneesmiddel bij - i 31' GROOTE MARKT, 31, POPERINGHE. ii minimum i tiiiiintitiitiiiuifimiHiom SAYETTEN - ZIJDEN - KANTEN - STOORS - GORDIJNEN Kousen en Ondergoed KAYSER Kousen INUSA en MIREILLE lndémaillable BREDALINE Fantasie Knoopen en Ceinturen LEDER-, SAYETTE- EN TISSU-HANDSCHOENEN Borduurartikelen D. M. C. CANEVAS EN SAYETTEN VOOR SMYRNA-TAPIJTEN Alle benoodigheden voor Handwerk Modelboeken GEBREID KINDERGOED (Handwerk) SPECIALITEIT VAN BREIWERK OP MAAT GROOTE FOTO AAN IEDER EERE-COMMUNIEKANT Casselstraat (O.L.Vr. Kerk) Tel. 48. 12 Postkaarten 35 frank PROEF OP VOORHAND YPERSTRAAT, 42, POPERINGHE. WORDT GRETA GARBO AANGEHOUDEN De beroemde filmvedette, Greta Garbo, wordt door een oud-producer van Duitsche film, zekeren David Schratter, rechterlijk achtervolgd. Deze eischt 250.000 frank op, welke hij vroeger aan de vedette zou heb ben geleend. Greta Garbo weigerde op dezen eisch te antwoorden, waarop de advokaat van Schratter de aanhouding van Garbo vraagt. At,s Aoc -e<e- i3 - - - £0, S. "=-! STADSNIEUWS. ZONDAGRUST. Alle Apotheken open tot 's middags heden Zondag nanoen alleen Apotheek CREUS, Noordstraat. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS Indien er iemand begeert zijn VLAS GE WIED te hebben, gelieve hij zich te wenden tot de herberg «DE SN1PPE», Wijk Zwynland. DAAR ZIJN ER NOG die aan hoofd pijn. Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 7.00 en 12.00 fr. TUINBOUW BOND, POPERINGHE. Op Zondag 9 Mei, algemeene Vergadering in ons lokaal, bij a. Ostyn, Casselstraat. Dagorde: Voordracht door M. Doom. Besprekingen. Tombola. Op I 7 Mei, Maandag van Sinksen, uitstap per trein naar Vilvoorde Bezoek aan de Tuinbouwschool en 's namiddags bezoek aan de Koninklijke Serren van Laeken. Vertrek om 6 uur. Terug met laatste trein. Inschrij ven bij de leden van het Bestuur of bij A. Ostyn, prijs 37 frank. Het Bestuur. TIEL OM TE PURGEEREN. Te verkrijgen in de Apotheek LEUR1DAN, Bertenplaats, 8, Poperinge. MOEDER EN KIND ZIJN WELVAREND. Des te beter. STADHUIS. De bureelen zijn slechts 's voormiddags toegankel ijk voor het publiek. POMPIERSKORPS. De Koninklijke Belgische Brandweerfederatie meldt ons dat volgende eervolle onderscheidingen toege kend zijn Medalie van I' Klas aan U. Van- nieuwenhuyze, o)luitenant; S. Bollengier, ser geant, Eug. Degryse, sergeant; Medalie 2'' Klas aan R. Metsu, korporaal. Aan allen onze beste gelukwenschen. KONINGSCHIETING. Donderdag laatst (O.H.H.) had aan de pers van St Sebastiaan, de jaarlijksche Koningschieting plaats. 59 leden namen er aan deel. De Koningvogel werd neergeveld door Hoofdman H. Auguste Timperman, met zijn 9" scheut. Bij de handboogschutters van Willem- Teil was het de H. Karei Verfaillie, van Proven, die den koningvogel neerhaalde. Hartelijk Proficiat 1 GHELUWE. Botsing. Dinsdag na middag, rond 4 uur, had aan de Meenen- straat eene hotsing plaats tusschen de auto van Buyssens en deze van Merckx, beiden bollende in de richting van Meenen. Het was Merckx, die door eene verkeerde beweging de auto van Buyssens langs achter aanreed. De botsing was geweldig. Gelukkig werd nie mand gekwetst, doch de stoffelijke schade is groot. Een onderzoek is door de gendarmerie van Meenen ingesteld. N1EUWPOORT. Plezante inbrekers. Twee kerels van Nieuwpoort, de eene 21 jaar oud, de andere 16 jaar. braken in een villa op den dijk te Nieuwpoort. Na hun buit verzameld te hebben, waren ze er zoo ver heugd over, dat ze besloten de gelukkige gebeurtenis ter plaatse te vieren. Ze trokken dan ook naar den wijnkelder en ledigden vroolijk flesch op flesch. Als ze stomdronken waren, besloten ze eindelijk de villa te verla ten. Ze laadden elk twee groote zakken met zilverwerk en kostbare voorwerpen op hun rug en verlieten met groot rumoer het huis. Doch buiten gekomen werden zij door den politiekommissaris aangehouden. De jonge kerels vonden dit zoo grappig, dat ze niets deden dan lachen Ze werden opgesloten ter beschikking van het parket. LANGEMARCK. Gevecht. Zaterdag avond rond 8 uur, ontstond twist tusschen enkele mannen op de Nieuwe Plaatst. Van woorden kwam men tot daden en al meteens kreeg zekere Henri Van Acker, 35 jaar oud, gehuwd en wonende te Langemarck. een mes steek in den nek. Hij werd in de herberg «Canada» binnegedragen. waar hij de eerste zorgen ontving van een hijgeroepen genees heer. Hij werd bij hoogdringendheid over gebracht naar het hospitaal van Yper. waar zijn toestand als geruststellend kon aan schouwd worden. De rijkswacht stelde een onderzoek in om den dader te ontdekken. BRUGGE. H. Bloedprocessie. Maan dagmorgen heeft, onder een ontzaglijken toeloop van volk. de plechtige H. Bloedpro cessie plaats gehad. Talrijke hoogstaande personaliteiten woonden deze bij. Onder de ze waren HH. KK. HH. Prinses Josephine- Charlotte en Prins Baudouin van Belgie, de gezanten van Frankrijk. Brazilië, Japan, Chili, Duitschland. Argentinië. Zweden, enz. Mi nister Jaspar. Staatsministers Lippens en Jan- son, enz. enz. WERVIK. Twee arbeiders door auto verrast. De genaamden Delsippe Joris, 34 jaar oud, van Neerwaasten en Achiel Tytgat 40 jaar oud van Wervik, verlieten de nijver heidsinstelling waar zij werkzaam waren. Bij het oversteken der straat werden zij omver gereden door een auto, bestuurd door M. André Vandorpe, welke langs den Steenweg kwam aangehold. De twee arbeiders werden enkele meter medegesleurd en bleven buiten kennis op de straat liggen. Beiden werden naar een geneeskundig gesticht overgebracht Delsippe had verschillige hoofdwonden op geloopen, en had verder talrijke kneuzingen over 't gansche lichaam. Slechter was het gesteld met Tytgat, die eene breuk aan het schouderblad bekwam en kloeg over inwen dige pijnen. WERVIK. Verkeersongeval. Don derdag rond 10.30 uur, kwam de handels reiziger A. Vandonkel van Gent, per auto uit de richting van het centrum gereden. Op de baan naar Geluwe, kwam hij in botsing met een huurauto, welke uit de tegenover gestelde richting kwam. De beide voertuigen werden beschadigd en de h. Vandonkel werd gekwetst aan het hoofd, het aangezicht en de handen. MOORSEELE. Verkeersongeval. De velorijder Ernest Vandewalle, 25 jaar en wo nende te Rolleghem, kwam Zaterdag avond rond 6 uur uit Geluwe gereden. Gekomen aan de grensscheiding Dadizeele-Meenen.toen hij de baan overstak, werd hij aangereden door de auto van Armand Lozie van Roese lare, en welke naar deze stad trok. Ernest Vandewalle, die op den steenweg terecht kwam, werd gekwetst aan achterhoofd en de lenden, en ontving er de noodige zorgen Zij rijwiel was gansch ontredderd. CAMILLE DEMAN, Yperstraat, 88, Poperinghe, laat het geacht Publiek weten dat hij zich komt te stellen als SMID, LOOD- EN ZINK BEWERKER, alsook als STOOF- en POMP- MAKER. Alle herstellingen worden aanvaardt. Verzorgd werk. Spoedige bediening. Dank op voorhand. ZONDAG 9 MEI 1937. OKKASIE MOTO TE VERBOLLEN «In Middelburg» bij Urbain Delbaere-Oreel Ypersteenweg. Gegeven door Oscar Meurisse Nationale Maatschappij der Belg. Spoorwegen Op Dinsdag 18 Mei 1937, SPECIALE TREIN tegen 50 prijsvermind. NAAR BEAURAING Kortrijk V. 6.40 A. 19.52 Moeskroen V. 6.56 A. 19.38 Herseeuw V. 7.03 A. 19.30 Templeuve V. 7.13 A. 19.19 Doornijk V. 7.23 A. 19.06 Beauraing A. 1 1.05 V. 15.00 De vermindering van 50% zal toegestaan worden aan alle reizigers, die den specialen trein benuttigen of dezen zullen vervoegen op eender welk punt van zijn rit. Prijs van het Biljet Heen en Terug 3*' Klas 35 FRANK. YPERSTRAAT, 42, POPERINGHE Niets is onvoorzichtiger en tevens gevaarlijker dan kinderen met luci fers te laten spelen. Hun leven is er immers mee gemoeid. Maar niet kinderen alleen zijn onvoor zichtig. Vaak ook maken volwas senen zich hieraan schuldig, b. v. door met griep rond te loopen zonder zich behoorlijk te verzorgen. De griep kan zeer gevaarlijke gevol gen hebben, zoodat het noodig is bij de eerste kenteekenen voor 't sla pen gaan 1 of 2 Aspirine tabletten te nemen. Op tijd genomen doodt Aspirine het kwaad in den wortel. PROVINCIAAL BESTUUR VAN WEST-VLAANDEREN. BERICHT De officieele Provinciale Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer van West-Vlaanderen, welke einde December 1936 te Brugge onder de impulsie van den Heer Gouverneur Baels werd gesticht, heeft haar eerste algemeene Vergadering, welke feitelijk de inzet van hare werkzaamheden is, op 27 April gehouden. Op deze vergadering werd de Raad van Beheer samengesteld. De vergadering heeft enthousiast het Voorzitterschap aan den Heer Gouverneur Baels opgedragen. Het onder voorzitterschap werd voorloopig toevertrouwd aan den Heer Cam. Elleboudt uit Blanken- berghe. Hoogst belangrijke ontwerpen en gedach ten werden aan elkaar getoest; de vereeni ging is vast besloten de publiciteit voor West- Vlaanderen op doelmatige en intense wijze uit te breiden; door de mogelijke toetreding van partikulieren en private vereenigingen kan er worden gehoopt op vruchtdragende uitslagen. Met het oog op een ruime ruchtbaarheid in het buitenland, zal er eerlang een prijs kamp voor affiches uitgeschreven worden, waaraan geldelijke prijzen van 5.000 fr. en 2000 fr. zullen gehecht zijn. Zooals reeds vroeger werd medegedeeld, zullen niet alleen officieele besturen, veree nigingen voor vreemdelingen-verkeer en an dere kunnen toetreden, ook partikulieren zul len er lid van kunnen worden. HET DUITSCHE LUCHTSCHIP HINDENBURG VERNIELD. Het groote Duitsche luchtschip Hinden burg dat de regelmatige dienst verzekerde tusschen Frankfort en New-York, is Vrijdag morgen bij zijn aankomst te New-York in brand gekomen en totaal vernield. Er zijn een 30-tal dooden, waaronder twee kinderen. De Hindenburg is het laatst gebouwde van het Zeppelin-model en was pas sedert een tweetal jaren in dienst. Het luchtschip sloeg in vuur bij de landingmaneuvers ter wijl het nog slechts op een vijftigtal meter hoogte dreef. NAAR WATOU-KERMIS naar het door JEROME BELLEIN J| met Accordeon en Jazz op ZONDAG 9, MAANDAG 10 en DINSDAG 11 MEI 1937, bij Em. De Ketelaere, Poperinghestraat BURGEMEESTER NESTOR LAHAYE POPERINGHE. IN HET PROVINCIAAL VERBOND. Heden Zondag, 9 Mei, om 9 uur heeft, in het «Café du Theatre» te Roeselare, een zeer belangrijke Bestuursvergadering plaats voor het pasgestichte Provinciaal Verbond. Al de bestaande Liberale Jonge Wachten van West-Vlaanderen worden dringend ver zocht een afvaardiging te sturen, teneinde er nuttig werk te kunnen verrichten. Er wordt ten stelligste op een talrijke op komst gerekend.leder Jonge Wacht moet dus vertegenwoordigd worden. IN HET LANDELIJK VERBOND. Het Congres der Liberale Jeugd gehouden te Dinant, belooft dit jaar iets buitengewoons te worden. De toetredingen stroomen toe en stellig wordt Sinksen 193 7 een onvergetelijke dag zoo voor de Liberale Jeugd als voor de Liberale Partij. We moeten er aan toevoegen dat de HH. Destenay, voorzitter en Kempeneers, alge meen secretaris van het Landelijk Verbond, al hun krachten aanwenden om van dit Con gres een triomf te maken. KENTEEKENS. Op aanvraag van talrijke Jonge Wachers hebben we een aantui nieuwe kenteekens besteld. Jonge Wachtsters en Wachters! Eischt het kenteeken der L.J.W., te verkrijgen bij mak ker Marius Lauwers. STEEDS VOORUITGANG. Dank zij de onverpoosde werking van Be stuursleden en propagandisten boekt onze Jonge Wacht steeds vooruitgang. Sedert onzen triomf van 1 4 Maart 11, lie ten niet minder dan 75 nieuwe leden zich bij onzen Jeugdgroep inlijven. Goed zoo! Er moet op denzelfden weg voort gewerkt worden ter verovering van het heele gewest voor het het Liberaal So- lidarisme. OPROEP. Onze oproepen vinden weerklank bij onze Jonge Wachters, want tot ons genoegen be- statigen wij dat onze Vak- en Ziekenbonden steeds vooruitgang boeken. Wie blijft er nog ten achter? Vooruit Jongelingen beseft dat uw plaats in onze rangen is. Wij verwachten U l JONGEREN Begrijpt onze werking. Steunt onze actie. Sluit aan. Wordt lid der Liberale Jonge Wacht en der andere Liberale maatschap pijen. PRACHTIG GELUKTE MEETINGEN TE VEURNE EN NIEUWPOORT. Donderdag 6 Mei, hadden te Veurne en Nieuwpoort twee machtige liberale meetin gen plaats, waarop Minister De Laveleye en volksvertegenwoordiger Adolf Van Glabbeke het woord voerden. De Liberale Jonge Wacht van Poperinghe was er met een sterke afvaardiging op ver tegenwoordigd. Te Veurne en te Nieuwpoort traden de sprekers op voor bomvolle zalen en oogstten een welverdienden bijval. Plaatsgebrek belet ons volledig verslag hierover weer te geven. We geven het ech ter toekomende week. JAARL1JKSCH CONGRES DER LIBERALE JEUGD VAN BELGIE - 15, 16 en 17 MEI. VERZAMELING TE DINANT PROGRAMMA Zaterdag 15 Mei Om 14 uur, in het Casino: wedstrijd voor welsprekendheid. Om 1 7 uur, in het Liberaal Huis: Uitge breide Bestuurszitting. Om 19 uur, in het Liberaal Huis: Avond maal aangeboden aan de leiders van het Lan delijk Verbond door de Liberale Jeugd uit Dinant. Om 21 uur, in het Casino: Groot bal. Zondag 16 Mei Om 10 uur, in het Casino: Werkzaamhe den der secties. Om 12 uur, in het Casino: Commis. van rangschikking. Om 14 uur, in het Casino: Gewestelijke zittingen. Om 14.30 uur, in het Casino: Algemeene vergadering. Om 15.30 uur, op de Leffeplaats: Vorming van den Stoet. Om 16.30 uur, place de MeuseMonster- meeting. Om 17.30 uur, in de «Dinantaise» (roche a Bayard): Banket van 1000 dischgenoo'en. Om 20 uur, in het Casino: Concert door Solidra. Om 22 uur» in het Casino: Bal. Maandag 17 Mei Uitstap per boot naar Givet. illilillllHIIItlUillUllilllllllllllillIllilllllllHUittllllillllilllilllllllilllllfr: A. N. C. U. P. A. Nationaal Verbond van Universitaire Kringen voor Luchtvaartpropaganda POPERINGHE, VAN 30 APR. TOT 7 MEI. GEBOORTEN: Lins Maria, d.v. Maurice en Verclyte Godelieve, Reninghelst. Bour- gois Andréa, d.v. Gerard en Mouton Maria, Woesten. Bouckenhove Roger, z.v. Jules en Devogel Martha, Gheluvelt. Mourisse Andréa, d.v. Julien en Verslype Julia, Oost- vleteren. Grimmonprez Gilbert, z.v. Je- rome en Noyelle Julia, Boesinghe. Dehoi- lander Ginette, d.v. Maurice en Delava Ge- rarda, Crombekestraat. Debacker Maria, d.v. Jules en Vitse .Vlagdalena, Ypersteen weg. Deroo Georges, z.v. Julien en Car- dinael Lucia, Casselstraat. Vincart Lea, d.v. Roger en Momerency Madeleine, Werf- straat. Wyckaert Maria, d.v. Leon en Thi- teca Marie-Louise, Reninghels'.steenweg. OVERLIJDENS Dacat Marie-Thérèse, 7 7 j., wed. Parret Emeric, Veurnestraat. HUWELIJKSBELOFTEN: Questroy André, kleermaker van Pop. en Dequidt Victoria, werkster van Watou. Wylleman Hector, handelaar van Pop. en Crosco Nelly, z.b. v. Boescbepe (Fr.) WESTOUTRE VAN 1 JAN. tot 1 MEI 1937 GEBOORTEN Matton Dina, d.v. Gerard en Vandromme Maria. Knockaert Lucien z.v. Germain en Labousse Margriet. Cor- nette Gerarda, d.v. Julien en Indevuyst Mar griet. Malfait Maurice, z.v. Gaston en Decaesteker Valentina. Cools Monique d.v. Cyrille en Vanlerberghe Maria. Cra beels Daniel, z.v. Julien en Deberdt Maria. Knockaert Yvette, d.v. Gerard en Ras- salle Agnes. OVERLIJDENS Ozeel Henri, 82 j., wed. Ryon Virginie. Dequidt Mei., 77 j., wed. Verbeke Francis. Deweerdt Lucia, 62 j., wed. Cossey Camiel. HUWELIJKEN Breyne Joris en Caulier Maria. Cousin Oscar en Dubayon Maria. HUWELIJKSBELOFTEN Liefooghe An dreas en D'huysser Albertine. VLAAVSCHE TOERISTENBOND AFDEEL1NG POPERINGE. Alle uitnoodigingen tot deelname, met reglement en inschrijvingsbulletiin, zijn verzonden. Indien mogelijks door onvrijwillige vergetenheid iemand geen uitnoodiging zou ontvangen hebben, gelief het Ko- miteit der Handelsfoor te verontschul digen en wendt U in volle vertrouwen tot het Secretariaat der Handelsfoor, Boeschepestraat, 30 waar U alle noo-ï dige inlichtingen kan bekomen en U laten inschrijven. Na I 5 Mei worden de inschrijvings- lijsten gesloten. Roger Claus, secretaris. Maandag I 7 Mei, zijnde 2'" Sinksendag, prachtreis in autocar. Vertrek van de markt om 6 u., over Kortrijk, Doornijk naar Ber gen (bezoek aan het Stadhuis). Verder langs Binche naar La Hestre en Mariemont (be zoek aan het Kasteel en Park) vandaar naar de ophaalbakken van Houdeng en naar La Louvière (middagmaal), 's Namiddags naar Ecaussines voor het bijwonen van het «Ver lovingsfeest». Terug over Enghien, Ninove, Audenaerdc. Aankomst te Poperinge rond 23 u. Reissom 45 fr. Inschrijven voor 10 Mei bij de vertegenwoordiger H. Gaston Feys, Boeschepestraat. 4, alle dage van 19 tot 20 u. STAD POPERINGHE Uiltreksel 31-12-1909. betrekkelijk de Openbare Netheid en de Algemeene Gezondheid. KAPITEL DRIE. Politiemaatregel nopens het wegnemen van vuilnissen op den openbaren weg. ART. I. Alle eigenaars inbezithouders of pachters van onroerende goederen zijn verplicht van eiken Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, vóór 8 uur 'a morgens de voor- dammen of trottoirs en de halve breedte der straat te vagen voor hunne huizen, hovingen en bemuurde erven, en van het slijk en de vuilnissen die zich aldaar bevinden op eenen hoop te vergaderen. In tijden van droogte dient de grond voor afgaandelijk besproeid te worden, genoeg om zand en £tof *e blusschen. De watergooten zullen met schoon water moeten gevaagd worden, op wijze dat er geen slijk meer in blijft. De walergooien zullen den Zaterdag moe ien gekuisch'. worden van 1 April tot 30 Sep- ember vóór 7 uur 's avonds, en van I Octo ber tot 3 I Maart vóór 5 uur 's namiddags. BERICHT. Aan mijne talrijke klienten en vrien den laat ik weten alsdat ik een SCHOENWINKEL kom te openen IN DE GOUDEN LAARS Ypersteenweg, 20, te Poperinghe. waai U zult vinden allerhande keus van Mans-, Vrouw- en Kinderschoenen in alle prijzen en naar de laatste modellen alsook a le kwaliteit Staffers in Buffel, Lin en heutre. Prijzen buiten alle concurrentie. Spoedige en trouwe bediening van alle herstellingen, in huis zelf gedaan. Hopende met Uw bezoek vereerd te worden, dank ik U bij voorbaat. LUCIEN VANDENBROUCKE YPERSTEENWEG, 20, POPERINGHE. Zondag 9 Mei 1937, te 9.30 uur, in de CINEMA CAPITOLE, LUCHTVAARTPRO PAGANDA. Sprekers Prosper Cocquyt, hoofdpiloot van de Sabena; Albert Colpaert. bestuurder van de «Ancupa» en Propaganda leider van de Sabena. Heer JASPAR M. H. Minister van Ver keer en Luchtvrezen zal de vertooning met zijn tegenwoordigheid vereeren. Kinemavertooning «Luchtvaat 1936» en Routes du Ciel». Aansluiting bij de inhuldiging van het KONING ALBERT 1 - monument. Het Bestuur A. Rommel, M. Van den Bulcke, N. Van Malleghem. ANTOINETTE SUFFYS, laat weten dat zij van I Mei alle WASCH- en STRIJKGOED aanveerdt. SUFFYS Pierre, BOOMGAARDSTRAAT, 25, POPERINGHE. 500 JONGE POELJEN Witte Leghorns van beste ras 10 weken oud, te koop bij Gerard Seynhaeve, Brug- gesteenweg, 60, St Juliaan-Langemarck. Verkoop bij alle getai Ter gelegenheid der PLECHTIGE KOM- MUN1E, schoone keus van BLOEMTUUILEN n VERSIERDE KAARSEN. GEZUSTERS LERMYTTE, Sint Janskruisstraat, Poperinghe. (rechtover de kerk) Alleenverkoop der vermaarde KOFFIES KALIFIX LUCIEN VANDEVOORDE-DAVE laat weten dat hij zijne BEENHOUWERIJ overgebracht heeft van de Yperstraat naar de BRUGCE3TRAAT, 48 c, POPERINGHE. RUNDS-, KOEI- EN ZWIJNENVLEESCH GOEDE KWALITEIT. Lucien Vandevoorde-Dave. EMILE DENUT, YPERSTRAAT, 42, POPERINGHE. NjTQ DE ALLERBESTE BALSEM TEGEN DEN HOEST. Te verkrijgen in de Apotheek LEUR1DAN, Bertenplaats, 8, te Poperinge. WIELRIJDEN. DE GROOTE PRIJS VAN HOBOKEN. Zaterdag 1 Mei werd deze Groote Prijs door 80 beroepsrenners verreden. Ganscii de koers werd in vlug tempo betwist en de rappe Karei Kaers behaalde er een schoone overwinning. De uitslag 1. Karei KAERS 150 km. in 3 u. 3 7 min. 2. Janssens op 2 lengten, 3. Kemps, 4. Noens, 5. Claeys, 6. Haeck, 7. Van Hassel, 8. Spiessens, 9. Van lseghem, 10. R. Van dendriessche, 11. Heylen, 12. A. Loncke. GROOTE PRIJS VAN DEURNE. Zondag hadden hier 87 reners den oproep der inrichters beantwoord. De uitslag 1. Louis NOENS, 158 km. in 4 u. 31 min. 2. A. Franken op 10 cm., 3. Lauwers op 1 lengte, 4. Braspennincx, 5. Roosemont, 6. Huybrechts, 7. Kemps, 8. Van Hassel, 9. De Cock, 1 0. Van den Wyngaert. DE WAALSCHE PIJL, of DOORNIJK-LUIK (291 Km.) Zondag waren hier 84 renners aan den start, waaronder bijna al de groote assen In deze koers vallen 6 bergen te beklimmen en aan den eerste op ieder berg was een premie van 500 fr. toegekend. Deze premie? werden gewonnen door Bruneay, Braekeveld; Christiaens, Marcel Kint, Braeckeveldt en M Kint. Brackeveldt en Mar. Kint beheersch- ten gansch de koers en kwamen samen toe met zeven minuten voorsprong. In den sprint vloog de ketting van Kint af en Braeckeveldt won gemakkelijk. De uitslag 1. BRAECKEVELDT, 291 km. in 9 u. 18 2. Marvel Kint, op 20 meters. 3. Perickel in 9 u. 25 min., 4. Walschot op 30 sec., 5. Van Houtte ou 30 sec., 6 Bonduel, 7. Michielsen, 8. Garnier, 9. Chris tiaens, 10. Moerenhout, 1 1. Jan Wauters, 12. Dufromont, 13. Defoort, 14. Croon. OMLOOP VAN PARIJS. Donderdag werd de klassieke Omloop van Parijs verreden. I 41 beroepsrenners namen er het vertrek. Kint was eens te meer de man van den dag, doch kreeg op het einde ongeluk, terwijl hij met Cloarec voorop lag en zijn vork brak. Uitslag 1. KAERS, de 248 km. in 6 u, 12 min,; 2. Antonin Magna, op 1 wiel 3. Cloarec: 4. Bonduel, op I min.; 5. Noret; 6. Thiétard 7. Hardiquest 8. Meulenberg 9. Maye 10 De Caluwé. I I. Marcaillou 12. Kin! VOETBAL. F,C. POPERINGHE Na een tamelijk slappe partij voetbal heeft rood en geel weerom een punt meegebracht, zonder zich al te veel in te spannen en spijts de afwezigheid van onzen center-half. Net als te Wakken was ons elftal baas inzake tech niek en bereikte de rust met een 2-0 voor sprong. Indien het zich liet inloopen was het uitsluitend uit loomheid tegenover een zwak ke tegenstander die nimmer prikkelende hoogten bereikte. Hieruit mag gerust afge leid worden dat ons eerste elftal beslist voor geen enkel elftal der reeks hoeft te wijken, maar doorgaans veel te wispelturig is. Het blijkt echter dat het in schoonheid eindigen wil en vandaag beslist bewijzen zal dat het inzake voetbal nog een en ander afweet. Een afgeteekende overwinning hoeft niemand te verwonderen. Poperinge is zeker nog niet uitgespeeld. III" Speciaal heeft weinig kans te Meenen iets op te rapen, doch waarschijnlijk zullen de meeslepende scholieren zich kranig we ren. En dat zou zeer verdienstelijk zijn. HEDEN ZONDAG 9 MEI te I 0 u. te Meenen: S.C.MEENEN - F.C.P. 11 te 3 uur op ons terrein S. V. KORTRIJK - F. C. POPERNGE I NEDERLAND 1 BELGIE 0. De Belgen hebben onverdiend verloren. Zondag ging deze internationale match door voor ongeveer 60.000 toeschouwers. De Hollanders wisten in de eerste helft aan de 25 minuut te doelen en ons mannen hebben onverdiend deze match verloren. Daarover zal er wel eenstemmigheid heer- schen Ook de Hollandsche pers zal wel niet zoo kortzichtig geweest zijn om niet te erkennen, dat Zondag Belgie het beste team bezat! Zeker zullen er enkelen beweren, dat de doelpunten alléén tellen en... dat Holland dus de overwinning verdiende, maar als dat waar is en op het palmares staat en blijft, dan zullen zij, die den wedstrijd hebben bij gewoond, of ze Hollanders of Belgen waren, zeggen dat de onzen deze partij met 3-1 hadden moeten winnen. Het geluk was de onzen niet genegen- Daar kan niet genoeg op gedrukt worden- Hoe dikwijls zijn de z.g. «inpondérables» in deze match niet te voorschijn getreden Bij herhaling gleed de bal gevaarlijk naar de Hollandsche doellijn toe, en telkens kwam er dan iets te voorschijn, dat den bal van richting deed veranderen, in Halle's handen bracht of voor een Hollandschen schoenneus legde Met een greintje geluk ware dat de schoonste victorie van ons bestaan geweest, omdat het spel der Belgen zoo goed was als we dat in geen jaren meer hebben ge zien Ons team sloot als 'n bus Afdeeling Ieper-Poperinghe Wij verzoeken onze achtbare leden van T.C.B. deel te nemen, op Zondag 9 Mei, aan de Eerste Groote Bijeenkomst van T.C.B. te Kortrijk (80 km.) Vertrek uit Poperinge om 7 u.; uit Yper om 7.45 u. Om 10 uur: Bijwonen van de Plechtige Oostersche H. Mis met Oostersche muziek. in de St Michielskerk te Kortrijk. Daarna: Bezoek aan de Stad. In den namiddag Bijwonen van de meet en meer vermaarde H. Haarprocessie. Voor verdere inlichtingen zich wenden tot de afgevaardigden van T.C.B. 30, Priester- straat te Poperinge en 61, Elverdingestraat te leper. Cyclo. T.C.B. levert U, tegen de goedkoopste e* nieuwe voorwaarden alle Grensdokumente*

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 2