Het Hecht om Winkel te houden DRAFKOERSE m er- sproeten SPRUTOLl op Kermis-Dinsdag 6 Juli 193 7, 15 000 FRANK PRIJZEN NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT NAAR ECONOMISCHE WERELDVREDE. IDEEN EN DOCUMENTEN BETOOGING verdwijnen spoedig door een pot STAD POPERINGHE. Buitengewone Internationale 17 JAAR. NUMMER 24. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 13 JUNI 1937. ABONNEMENTEN Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Loase Nummert 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkan tooren. EEN ONZINNIG WETSONTWERP. De postabonnenten in Belgie, die van woomt veranderen, moeten dit aangeven in 't peut- bureel dat ben bedient, en niet aan om. Bij elk «chrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 Er zijn in Belgie veel te veel winkels. Daarover zal iedereen 't wel eens zijn. Niet het minst de winkeliers-zelven. Maar natuurlijk zal geen hunner den ken, dat hijzelf er te veel is. Ook niet, als hij de laatste is gekomen. Statistiekers hebben al uitgerekend, dat elke zeven en dertig burgers van ons land, zuigelingen inbegrepen, een op toch neerkomen OP EEN GEVAARLIJKE HELLING. lof te hebben gekregen, voorgeschre ven door de wet De heer Van Isacker gaat nog wel niet zoover, den winkeliersstand uit te roepen als een gesloten corporatie, waar geen nieuweling meer kan toege laten worden dan door coöptatie, maar in werkelijkelijkheid zou zijn wet daar- winkel hebben. Zoo beginnen onze sle den er vrijwel uit te zien als de «souks» in Algerie of Marokko, waar iedereen winkel houdt en ge niemand als klant ziet. Het gemakelijke Tiens, dat zou ik ook wel kunnen doen is moordend voor den middenstand gebleken. Nie mand behoeft erop te rekenen, dat men hem van zijn initiatief, van zijn durf lang zal laten profiteeren. Zoo gauw men maar een oogje vet op z'n soep meent te ontwaren, zal hij zich omzwermd zien door concurrenten die er ook hun paart van willen komen afscheppen. Gewoonlijk gaat dat dan zoo Een ondernemend handelaar meent, dat een zekere plaats bijzonder ge schikt is om een bepaalde nering te beginnen en steekt er zijn kapitaaltje in. Zoohaast schijnt het echter niet, of hij verdient er een fatsoenlijken boter ham aan, of zoo dicht mogelijk nevens zijn deur vestigt zich een mededinger. Dan passeert daar weer iemand, die ook wel winkel zou willen houden, en die denkt Waar plaats is voor twee, daar is ook plaats voor drie. En als deze derde zich dan ook geinstalleerd heeft, dan komt er een vierde die voor zijn part heeft geredeneerd Sapristie, als ik daar al drie zoo n winkels kan zien, dan moet het daar wel een echte goudmijn zijn voor dit artikel Het spoedige eind van de geschie denis is natuurlijk, dat ze allemaal ge- ruineerd zijn, en wat gebeurt er dan Dan vinden ze, dat het noodig is, dat ze al hun verstanden tezamen slaan dan gaan ze protesteeren tegen alles wat maar overheid en wet is, dan zoe ken ze al de schuld van hun ongeluk in de bestaande staatsorde en dan moet er al niet zooveel meer gebeuren, of ze worden rexist of bolsjewiek. Wij zullen de laatsten zijn om die onmatige liefhebberij voor het winke lierschap hoofdzakelijk toe te schrij ven aan gemakzucht. We kunnen ons wel voorstellen, dat net voor menigen klerk of anderen bediende, die van den morgen tot den avond aan een kantoor kruk gekluisterd zit, een aanlachend visioen moet zijn, zichzelven den hee- len dag door op z'n winkelstoep te zien staan, op z'n sloefkens met katte- koppen en z'n pijpken vroolijk wal mend in de frischte, en iedereen ge lijk gevend in zijn opinie over 't weer, die hem met zijn klandizie komt ver eeren. Maar wel, veel meer dan door zulk vooruitzicht zullen, in onzen tijd, lie den naar den kleinhandel zijn gedre ven door de moeilijkheid, om niet te zeggen de onmogelijkheid om op een andere manier den kost te winnen, of met de hoop hun ontoereikende inkom sten eenigszins te vergrooten. En zoo is nog al een van de para- doksale gevolgen van de crisis, die ja renlang de wereld geteisterd heeft, dat er almaartoe meer winkels gekomen zijn, terwijl de menschen al minder en minder geld verdienden om te koopen. Thans heeft de regeering gemeend, dat ze er iets op zoeken moest om dit euvel te keer te gaan en wat ze, als geneesmiddel ertegen, heeft gevonden, dat staat in het wetsvoorstel, door den heer Van Isacker, minister van Econo mische Zaken, thans op het bureel van de Kamer neergelegd. Zelden hebben we met een betere bedoeling een gevaarlijkeren weg zien inslaan. Als het aantal winkels al zoo schro melijk overdreven is. dan is de bedoe ling van dit wetsvoorstel, om te belet ten dat er nog meer komen, natuurlijk te prijzen, doch direct na kennismaking ervan mogen we de vraag stellen, of het hier voorgeschreven geneesmiddel nog niet erger is dan de kwaal. Artikel 1 van het voorstel van minis ter Van Isacker luidt dat het ver boden is, een inrichting voor kieinhan- leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels wordeD in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwbenchten minimum 5.00 fr. Bijzouder Tarief voor Notarissen en Deur waarder». Voor dikwijls te herhalen re- klamen. prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. DE TIJD VAN MOTIES EN CONTINGENTEERINGEN IS VOORBIJ Want wat zal iemand te doen heb ben die een nieuwen winkel openen wil Hij zal daartoe vooreerst een aan vraag moeten zenden aan het College van burgemeester en schepenen van zijn gemeente, hetwelk dan met deze aanvraag handelen zal, zooals gedaan wordt met de huwelijksaankondigingen of, nog juister met de aanvragen tot het inrichten van gevaarlijke of hin derlijke bedrijven. Dat is te zeggen, dat er zoo iets als een onderzoek commodo en incom- modo over zijn aanvraag en over hemzelf zal worden ingesteld. Wie zich tegen zijn verzoek verzet ten willen, die zullen tien dagen tijd hebben om het te doen. Is er dan nog geen reclamatie binnengekomen, dan zal zij z'n affaire mogen openen. Maar... hebben hetzij een vereeniging van winkeliers, hetzij een groep van «belanghebbende» buren, hetzij maar één enkele concurrent in zijn vak ver zet aangeteekend, dan zal hij te wach ten hebben op 't gevolg, dat het ge meentebestuur aan deze reclamaties zal willen geven. En in zijn wetsvoorstel heeft minis ter Van Isacker reeds aangeduid, op welke redenen de gemeentebesturen dan zullen kunnen ingaan, om hem de gevraagde toelating te weigeren. Deze kunnen zijn een ongunstig vakkundig verleden cumul van het beroep van winkelier met een andere kostwinning, uitgeoefend door den aan vrager-zelf of door zijn echtgenoote en eenige economische of maatschap pelijke verstoring, die zijn intrede in het normaal leven van den kleinhandel zou kunnen veroorzaken Het maar even bedenken van de misbruiken welke van deze wetsbepa lingen gemaakt zouden worden, van de intriges waartoe zij aanleiding geven zouden, van de mogelijkheden, die ze zouden openen voor concurrentie-nijd, voor jaloezie, voor persoonlijke haat en veeten, en zeker niet het minst voor politieke knevelarij, doet ons al dui zelen. Ge ziet van hier, wat het lot zal zijn, van iemand die, om een winkelzaak zal noodig hebben van... zijn directe con currenten Practisch komt deze wet hierop neer dat het aantal winkels bij het huidi ge blijft beperkt, en, zoo beschouwd, kan het de thans bestaande kleinhan delaars wel voldoening geven, veron dersteld, dat ze hun zaak kunnen nala ten aan hun kinderen, zonder dat deze als nieuwelingen worden beschouwd, en zich dus niet aan deze formaliteiten te onderwerpen zouden hebben. Maar we zijn niet eens zeker, dat zulks wel in het wetsontwerp staat. De kleinhandelaars die geneigd zou den zijn, om in deze wet, een momen- teele bescherming voor hen te zien, mogen er echter wel bij bedenken, welk gevaar er in schuilt voor t geval dat zij, om een of andere reden na gemaakt fortuin of wegens sterfge val, of omdat ze geen kinderen heb ben, hun affaire zouden willen over geven. Dat zal de wet hun niet beletten, maar wel zullen hun concurrenten kun nen beletten, dat iemand hun affaire overnemen kan. En zoo zou dan na geruimen tijd het effect van deze wet, inderdaad wel een aanzienlijke vermin dering van het aantal winkels kunnen zijn, maar vooral dan met des te meer profijt voor hen. die zich het meest van zulk soort favoritisme en pro tectie veTschaft zouden hebben, als langs de minst eervolle politieke we gen en door de minst avouable mid deltjes, intriges en omkooperij te ver krijgen zijn. Het is dan maar om te zeggen, dat het doel van deze wet voortreffelijk kan wezen, doch tegen de hier aange- De weg voor samenwerking staat open. Onze Eerste Minister van Zeeland, zal op 1 1 Juni naar Washington ver trokken zijn om met de Vereenigde Staten besprekingen te houden over 'n economische wereldconferentie.Hoe zeer de internationale economische vrede gewenscht is, moge blijken uit onderstaand artikel. Nauwelijks deden de gevolgen van de economische crisis zich gevoelen of van alle zijden gingen kreten op om een verruiming van den internationa len handel te verkrijgen, terwijl in de praktijk maar steeds verscherpende maatregelen worden beraamd om de nationale markten te beschermen. Gedurende de rampzalige crisisja ren hebben wij om zoo te zeggen, be stendig dezen paradoxalen toestand moeten beleven moties en wenschen strekkende tot meer internationale eco nomische verstandhouding, aan de eene zijde, en het optrekken van een arsenaal van economische bescherming maatregelen, aan de andere zijde. Wekelijks, om niet te zeggen dage- Het is dan ook meer dan waarschijn lijk dat deze nieuwe economische po litiek zal worden voortgezet en wel licht in de toekomst nog versterkt. Als zeker kan worden verondersteld, dat, zoo men een nieuwe economische de pressie wil voorkomen en dus een sto ring van het internationaal economisch evenwicht, een internationale verstand houding noodig is, ten minste voor wat de algemeene principes betreft waarop een monetaire aanpassing en de stabiliteit der wisselkoersen dienen gevestigd. Hoe meer men de verschillende fac toren van de internationale economi sche verhoudingen onderzoekt, hoe duidelijker het ook blijkt, dat de mo netaire politiek een zeer groote rol speelt. Zoolang het probleem der valuta- politiek niet is opgelost, zal de econo mische onzekerheid blijven bestaan en ligt de internationale handelsvrede, waarnaar wij reikhalzend uitzien, nog in het verre verschiet Niettemin is er hoop op verbeterin gen en kunnen we met eenigszins groo- ter vertrouwen dan verleden jaar de toekomst tegemoet zien. Mogen w,j ditmaal in onze verwachtingen niet be drogen worden. Deze rubriek ia bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. Korrespondenten van a IDEEF.N RN DOK.UMENTEN werden vriendelijk verzocht -<n bijdragen in te dienen bij den Hoer Hilaire LAHAYE. W. MERZEN1CH, Liberaal Jeugd-leider, Luik. WEERKLANK VAN HET CONGRES VAN DINANT De Liberale werking op parlementair gebied. lijks, gaf de pers mededeelingen van VAN VUURKRUISERS te BRUSSEL. wj]len ontmoetingen WAT ZIJ IS. WAT ZIJ NIET IS. WAT ZIJ ZIJN MOET. Dit groot Congres, waarvan de bijeenkomst samenvalt met een zoo troebel oogenblik in het bestaan der Belgische Politiek, en het welk aan de openbare opinie moet bewijzen dat het liberaal ideaal bestaat en dat het een menigte vurige jonge krachten begeestert, zal mij toelaten een overzicht te geven van de bedrijvigheid der parlementsleden welke wij zoo krachtdadig hebben gesteund bij de jongste verkiezingen. Ook moet ik doen uitschijnen wat niet werd verwezenlijkt van het liberaal program ma (veelt zeer veel zelfs I) en de reden waarom. Ten slotte nog, moet ik wijzen op hetgeen wij van onze mandatarissen verwachten, wat door hen spoedig en krachtdadig zou moe ten worden verwezenlijkt in het belang van het Land, van het Volk, van de Partij, voor welke oogenblikken van zwaren strijd zich aankondigen, waarvan wij de vruchten zul len kunnen plukken indien wij zulks maar tusschen staatshoofden of van redevoeringen van verantwoor delijke staatslieden, waarbij telkens aangedrongen werd op de noodzake lijkheid een actie op touw te zetten voor meer economischen vrede. Het tijdperk der economische besprekingen. Stilaan kwam er echter meer klaar heid de conferenties te Den Haag en te Brussel, tusschen de afgevaardigden en deskundigen van de Oslostaten, ga ven voor de eerste maal een concreten vorm aan de zoo herhaaldelijk en vaak pathetisch geformuleerde wenschen. En last not least, werd Belgie's eerste mi nister van Zeeland door Frankrijk en Engeland uitgenoodigd, een algemeen onderzoek in te stellen naar de moge lijkheid van een actie met het oog op de afschaffing der internationale han delsbelemmeringen. Een positieve actie is noodig. Niet te loochenen valt dat de gelijk tijdige verklaring, door de Regeerin gen van Frankrijk, de Vereenigde Sta ten en Engeland, op 26 September 1936 afgelegd, in verband met hun handels- en muntpolitiek, een flinke stoot heeft gegeven aan de algemeene economische herleving waar de mees te landen zich thans in verheugen. Maar aangenomen zelfs dat, over het algemeen, de crisis overwonnen werd, toch heeft men nog overal af te reke nen met haar gevolgen, namelijk, de maatregelen welke binnen die haast hopelooze periode werden getroffen en die vaak zeer gevoelige wijzigin gen hebben gebracht in de economi sche verhoudingen. Zeker de verklaringen van de drie grootste mogendheden heeft onbe twistbaar bijgedragen tot 't herstel van een duurzaam evenwicht tusschen de verschillende economische syste men maar dit wil geenszins zeggen dat de internationale handel opnieuw alle belemmeringen van zich heeft af geschud. Men vergete inderdaad niet dat er nog een dertigtal landen zijn, waaronder Duitschland, Japan en Ita lië, die samen een derde van den we reldhandel vertegenwoordigen, die aan den gouden standaard vasthouden zij het dan ook met haast onpeilbare methoden hetgeen een groote han dicap beteekent voor 't herstel van een vrije handelspolitiek. Men moet zich dan ook geen illusies maken over deze zoo belangrijke kwes tie en niet zoo naief zijn te meenen dat het herstel van 't internationaal eco nomisch evenwicht zich van zelf zal voltrekken. Er is een positieve actie noodig om de internationale economi sche moeilijkheden uit den weg te rui men. Een internationaal akkoord. Over 't algemeen heeft men kunnen vaststellen dat de meeste landen de deflatiepolitiek hebben vaarwel gezegd om een belangrijke plaats in te ruimen aan positieve maatregelen naar meer economische expansie, en dat deze 1 Doch alvorens met dit overzicht een aan- I vang te nemen, houden wij er aan te verkla- Als Protest tegen Amnestie. ren dat het zal uitgaan van een volstrekt \Y/ J J u i objectief standpunt voorstander van de vrij Woensdagnamiddag verzamelden L jj f L_ zich te Brussel, aan den voet van de Kongreskolom, een 250-tal Vuurkrui- sers meestal uit de omgeving van Char leroi. Zij kwamen betoogen tegen am nestie en bij wijze van verzet wierpen heid van meening, van het vrije denken, zijn wij niet conformistisch aangelegd, zijn wij geen warme bewonderaars van de thans ge vestigde orde, van de geldende formules, zelfs uitgaande van de regeering, van de nagenoeg dictatoriale gewoonten door sommige per sonen eigen gemaakt, om ons per slot van zij hun dekoraties, op het graf van den rekening tevreden te verklaren met een lou- Onbekenden Soldaat, onder het zingen ter administratieve parlementaire werking, jQi p\ v/i V. zooals zij thans ongelukkiglijk bestaat. van de Brabanconne, De Vlaamsche w/ A 4 J j J. 5 Wat te denken van de administratieve be Leeuw, Valeureux Liegeois en Vers drijvigheid van de Kamers die tot uitslag 1 Avenir. drie voorloopige twaalfden opleverde voor Een sterke ordedienst werd inge- sommige begrootingen... richt en een kommissaris leidde een Integendeel, gesproten uit den schoot ee- i ner afgeleerde maatschappij, tegenover ons afvaardiging van zes Vuurkruisers naar vijandig gestemd, hebbende het verlangen het parlementsgebouw, W.aar zij een bedrijvig, vruchtbaar en gelukkig leven wenschten te worden ontvangen door te leiden, willen wij diepgaande hervormin- den Kamervoorzitter. Het doel van de ge.n zien verwezenlijkt worden die de oor- zaken zelt van de malaise in de belgische politiek zouden bestrijden, hervormingen die door de steeds aangroeiende massa der jon gere kiezers worden gevraagd (250.000 nieu- ve om de 4 jaar). Tegenover de ideologie van het sterk gezag zijn de gematigdheid, hetgeen gelijkstaat met insluimering, de voorzichtigheid, die syno niem zou kunnen zijn van traagheid, geen slagwoorden om onze geestdrift op te wek ken. Wat ons toelacht, is het liberaal ideaal de ware vrijheid welke dient tot stand te komen, de liberale hervormingen, het krach- dadig vooruitstreven in de strengste orde, de energieke houdingen, de wil om te overwin nen. Wij willen dat het vertrouwen hetwelk ons aldus bezielt de jongeren zou meeslepen welke belangstelling voelen voor de politiek, om bij de verkiezingen van 1938, of bij die welke vroeger zouden plaats grijpen, onze gedachte te doen zegevieren. Zonder vooringenomen te zijn, zullen wij nagaan wat door de liberale parlementaire actie sedert 1936 werd verwezenlijkt van hel liberaal programma. En laat ons dan de vraag stellen of die werking, of hetgeen hiervan den schijn had, afvaardiging was aan te dringen op on middellijke stemming over de eischen van de oud-strijders en protest aan te teekenen tegen de amnestie. Hun ver zoek werd bij hun aankomst aan den voorzitter overgemaakt. Na de ontvangst in het Parlement. Om 5.13 uur keerde de afvaardi ging uit de Wetstraat terug naar den Onbekenden Soldaat. De betoogers werden er toegespro ken door een vijftal vuurkruisers, in het Fransch en in het Vlaamsch. Zij schenen zeer tevreden over hun ontvangst in het parlement, waar zij achtereenvolgens door de hh. Moyer- soen, voorzitter van den Senaat en Mundeleer, ondervoorzitter der Kamer en later door minister M.-H. Jaspar werden ontvangen. Van deze laatste zouden zij de belofte gekregen heb ben, dat de oudstrijders van 3 4 prijs verlaging op het spoor zouden kunnen genieten, wat een hunner voornaamste wenschen was, waarom zijn naar Brus sel waren gekomen. Tot slot werd er dan opnieuw de Brabanconne en de Vlaamsche Leeuw gezongen. Er deden zich geen incidenten voor. ZEVEN VRAGEN VOOR HET HUWELIJK. bestonden Ja of neen, is het de regeering, dus de uit voerende macht, die naar eigen goeddunken voorstellen doet, in feite de wetten maakt, twistpunten oplost en handelend optreedt, wat betreft de enkele verwezenlijkte maat regelen Wie oefent nog controle uit Durven de liberale mandatarissen nog hun stem in de balans gooien De eerste daad van gebrek aan handelend optreden vanwege de liberale linkerzijden is gebeurd toen zij zich neerle en bij het vol dongen feit van de samenstelling van de re geering van nationale unie, zonder en daarvoor hebben wij ze niet naar het Parle ment gestuurd de voorwaarden te stellen die de groep mag en moet vergen wanneer men door alle middelen beroep doet op haar stemmental.en op haar programma... (Uit laatste heeft, sedert dien, op wondere wijze tot onderwerp van propaganda gediend bij de verkiezing van I I April. Het was goed, het deugt nog...!) Politiek van het voldongen feit Zonder linge les voor de jongeren. Zoo de liberale jeugd de eerste was om het samengaan voor te staan van alle wel denkende menschen, dit om een spoedei- schend programma en dringende hervormin gen te verwezenlijken, was dit niet om aan andere partijen toe te laten zich de verwor ven uitslagen toe te eigenen. Laat ons dus dit eerste in gebreke blijven vaststellen de liberale mandatarissen drin gen hun wil niet op. Zij zijn doordiongen door een gevoelen van machteloosheid dat wij met kracht van ons afstooten. Wij zeg gen Het volstaat te durven, men moet dur ven. Men moet een ruime plaats durven vragen voor onze partij die, alleen en het allereerst, zich heeft verzet tegen de financieele schan dalen, door een ministerie den grond in te boren dat in de schaduw stond van den Boe renbond. Men moet het stilzwijgen durven opleggen aan die onzer parlementsleden welke, wel licht om zich een afdoende publiciteit te be zorgen voor de komende verkiezingen, het aangedurfd hebben de besluiten van de On derzoekscommissie aan te vallen onder voor wendsel dat het geval de vrijbuiters der fi- nancie niet met de voldoende zorg werd on derzocht zooals gevergd door de rechtsple ging om de eerlijke lieden te beschermen tegen de mogelijke misbruiken van het ge recht Men moet de verwijdering durven eischen van de oplichters en de klinkende verplette ring van hun macht Men moet durven zeggen wij, met de zweep in de hand, zullen het blad omkeeren! RUMBEKE. De 3de Provinciale Handelsfoor voor West Vlaanderen heeft plaats in Park Rumbeke, van 1 I tot 21 Juli 193 7. Deze foor staat onder de bescherming van zijne Excellentie den Gouverneur van West- Vlaanderen, en van verschillige handelska mers en corporatieve vereenigingen der Pro- vintie. Zij wordt ingericht in de ruime gebouwen en schoone tuinen van Park Rumbeke, met zijn vele spel- en sportgelegenheden en zijn of de ruchtbaarheid er aan gegeven, b.j de eenig kader van groen en bloemen. De voor massa (deze moet immers de stemmen uit- gaande fooren aldaar gehouden zijn met veel brengen) een opwelling heeft kunnen teweeg succes bekroond geworden, en ten aanzien brengen ten gunste van onze mandatarissen, der talrijke toetredingen belooft deze nieuwe Is er iets veranderd aan de verouderde foor iets buitengewoons te worden, opvattingen sedert de verkiezingen van I 36: UUJUMUBSHBKV9fl9HMR9HHHHIIMB899MEEi zal er iets veranderen na I I April Welke duidelijke, geestdriftige houdingen werden aangenomen om tot grondslag eener propa ganda te dienen Door welke maatregelen werd de minach ting verdreven die onze mandatarissen heeft getroffen door afstand te doen van hun be voegdheden onder den vorm van speciale volmachten Doen de gebeurtenissen zich, ja dan neen, nog voor alsof die volmachten steeds voort- ln alle Apotheken duide middelen een berg van bezwa del te openen of over te nemen, zon- ren kan worden opgestapeld die niet nieuwe orienteering degelijke resulta der daartoe voorafgaandelijk het oor js te overzien. R. - N. G. ten hebben opgeleverd. i Een wijze man legde eens een zijner vrienden, die wilde gaan trouwen, voor deze den beslissenden stap deed, de volgende veelbeteekende vragen voor. Slechts wanneer hij deze vragen met een omomwonden ja kon be antwoorden, zou hij mogen trouwen. 1Hebt ge genoeg karakter om aan uw overtuiging, zelfs tegen de beden van uw vrouw in, onwankelbaar trouw te blijven 2. Kunt ge op een maaltijd wach ten 3. Kunt ge een nacht waken, zon der den volgenden dag knorrig te zijn? 4. Kunt ge met het op een na het laatste woord genoegen nemen 5. Kunt ge vroolijk kijken als het waschdag is 6. Kunt ge tegenspraak verdragen, wanneer ge weet, dat ge gelijk hebt 7. Kunt ge een kind op den arm nemen als het huilt om 2.30 uur zeer stipt namiddag op den Hippodroom Groote Heerlijkheid Woestensteenweg. (GEWAARBORGD) De medewerking van de beste renpaarden is verzekerd 0 Groot gemak van Treinen en Trams in alle richtingen 4|

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1