DRAFKOERSE! POPERIflGHE-KERMIS Slechts voor één maal Wal iedereen moei zien iel L,e JVlur Australien Gaat zien Gaat zien De Onderhandelingen van den Heer Van Zeeland. PAARDENMARKT Auto tegen moto op rechte muur Meer dan 100 km. per uur Buitengewone Internationale op Kermis-Dinsdag 6 Juli 193 7, 15.000 FRANK PRIJZEN 17 JAAR. NUMMER 27. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 4 JULI 1937. ABONNEMENTEN Men abonneert op alle belgische postkantoor en. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN ROND EEN BEZOEK. Uitgevers-Eigenaars GEBROEDERS DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. WAARMEDE ZAL HIJ TERUGKOMEN Terwijl hier in Belgie, zich allerlei verwikkelingen voordoen, die voor de regeering, onmiddellijk na den terug keer van den heer van Zeeland nood lottig zouden kunnen zijn, beweegt on ze eerste minister zich, in Amerika, op een hooger of minstens uitgebreider plan. I Hij is naar Amerika getrokken, zoo wat als de woordvoerder van Frank rijk en Engeland en, wanneer we bedenken, hoeveel officieuze stappen de heer van Zeeland zijn medewerker, den heer Frère, in de verschillende hoofdsteden van Europa opgedragen had, ook wat als de woordvoerder van heel Europa. Het zijn inderdaad niet enkel Frank rijk en Engeland, die economisch-fi- nancieel ziek zijn. Het is de heele Eu- ropeesche economie, die spaak loopt en we moeten wel gelooven, dat Ame rika ruim onder hetzelfde leed gebukt gaat, wanneer we toch zien, dat, on danks de schier onoverkomelijke moei lijkheden, de heer van Zeeland ginder met welwillendheid wordt aanhoord. Het is niet de eerste maal, dat een Europeesch gezant, den Amerikanen in het hartje van hun land gaat opzoeken. De heer Pierre Laval trok, reeds vroeger, eens naar Washington, om er het was toen 1931 ten tijde van het Moratorium Hoover, den A.me- rikaanschen president te gaan spreken over den toestand van Europa, en ook de heeren Herriot en Mac Donald gin gen den heer Roosevelt, onmiddellijk na zijn verkiezing, een bezoek brengen, dat niet enkel een beleefdheidsbezoek was, en bespraken met hem, de groo- te wereldvraagstukken. Nu is het de beurt aan den heer van Zeeland, om te trachten, een brug van ruim begrijpen en van samenwerking te werpen, over den Atlantischen Oce aan heen en de vraag, die elkeen zich bij het vertrek van onzen eersten mi nister zal gesteld hebben, zal wel ge weest zijn Heeft de heer van Zeeland eenige kans op slagen Om daarop te kunnen antwoorden, moeten we eens het heele vraagstuk onder de oogen zien en dan stellen we vast, dat de wereldcrisis eigenlijk de heele economische politiek van de ver schillende landen heeft gewijzigd De landen, die op vrijhandel waren gesteld, hebben er, onder den drang der tijden, grootendeels aan verzaakt, terwijl het, in de landen die reeds aan protectionisme deden, nog erger is ge worden. Zij, die met Frankrijk handel drijven weten hoe daar bijv. de politiek van de contingenteeringen tot de spits is opgedreven, wat de volstrekte negatie beteekent van het princiep van den handel. In Engeland, zijn de politieke leiders aan banden gelegd door de Conferen tie van Ottowo, die door de onlangs te Londen gehouden Conferentie van al de Dominions, nog verstevigd is ge worden. In Duitschland en italie, is het de drang naar zelfstandigheid, ook op eco nomisch gebied, die de dictators ertoe brachten plans op te maken, waar van de doorvoering eveneens de ruime uitwisseling der producten onder de Naties in den weg staat. En ondertusschen stikken de Veree- nigde Staten in hun goud. En dat kan dan, ten slotte, voor hen het begin van de wijsheid worden. Wel weten we, dat de gekende John- son-wet, verbiedt credieten toe te staan, aan de landen, die weigeren hun oor logsschulden aan Amerika te betalen, dit is op uitzondering van Finland, dat met zijn betalingen voortgaat, aan al de in den oorlog betrokken lar- den, maar we kunnen ons voorstellen, dat, wanneer eenmaal het goud zich ginds derwijze zal opgehoopt hebben, dat er, van dezen kant van den Oceaan geen bestellingen meer zullen kunnen komen, de Amerikanen wel een meer derheid zulln vinden, om deze wet on gedaan te maken. En dat het stilaan daar naartoe gaat, verraadt juist de welwillendheid waar mede ginds naar den heer van Zeeland wordt geluisterd. Wel moet men een onverstoorbaar optimist zijn, om te denken, dat de heer van Zeeland naar Europa zou te rugkomen, met een uitnoodiging tot een groote wereldconferentie. Daar spelen de politieke driften in de Vereenigde Staten nog altijd een te groote rol voor, en van de kwestie van de oorlogsschulden en van de credieten aan Europa, kan ginds nog te gemak kelijk een politiek wapen gesmeed wor den tegen de President, van wien men juist laat hooren, dat hij, tegen de tra dities in, misschien wel, voor de derde I maal, zijn candidatuur voor het Pre sidentschap zou laten stellen. Maar zonder dat een wereldconfe rentie wordt bijeengeroepen, kan het wel gebeuren, dat den heer van Zee land, zulke aanbiedingen worden ge daan, die hem toelaten aan zijn last dragers, aan Europa, duidelijke vingerwijzigingen te geven, omtrent de voorwaarden, waarin Amerika wel ge neigd zou zijn, zijn hulp te verleenen. De Conferentie zelf, indien ze ooit gehouden moet worden mag inderdaad officieel bijeengeroepen worden,slechts STAD POPERINGHE. om 2.30 uur zeer stipt namiddag op den Hippodroom Groote Heerlijkheid Woestensteenweg (GEWAARBORGD) De medewerking van de beste renpaarden is verzekerd Groot gemak van Treinen en Trams in alle richtingen AANKONDIGINGEN INGESCHREVEN PAARDEN dan, wanneer men zekerheid heeft om trent haar welgelukken, en nog enkel over de bijzonderheden van uitvoering besprekingen hoeft te voeren. Het is inderdaad beter geen confe rentie, dan een conferentie, die mislukt. Door de mislukking, worden inder daad de bruggen afgesneden en het doel van de reis van den heer van Zee land naar Amerika is juist, de bruggen, die op 't inzakken stonden, in stand te houden. Aan de Amerikanen te doen begrij pen, hetgeen hij in een persgespiek noemde, de volledige afhankelijkheid van de Europeesche en Amerikaansche deelname aan het economisch herstel van Europa dat is zijn taak en, tot hiertoe, laat niets vermoeden, dat hij, in zijn opzet, zou hebben gefaald. Wel integendeel. Het feit, dat de heer van Zeeland zijn reisprogramma moest wijzigen, en naar Washington weerkeeren, om er verdere besprekin gen te houden, wijst erop, dat, ondanks de moeilijkheden, die zich, ook nog na zijn vertrek, bijv. in Frankrijk voor deden, deze reis niet louter een ge legenheid tot vrome wenken zal zijn geweest, maar misschien ook wel van vruchtbaren arbeid. Dat dit de algemeen indruk is, be wijst het openslaan van de meest ge zaghebbende bladen van het buitenland die, in de reis van den heer van Zee land, een minstens even groot belang stellen, als ten onzent. KOLONIALE LOTERIJ nummers ein- e nummers em De Trekking van de 6 Schijf 1937. Zaterdagavond had te Huy onder groote belangstelling de trekking plaats van de 6° schijf, uitgave 1937, der Koloniale Loterij. Winnen 100 fr. alle nummers einrh gend op 8. Winnen 250 fr. alle nummers eindi gend op 55. Winnen 500 fr. alle nummers eindi gend op 06. Winnen 1000 fr. alle digend op 753. Winnen 2500 fr. all digend op 543. Winnen 5000 fr. alle nummers ein digend op 3612 4818 0722 3672 Winnen 10.000 fr. alle nummers ein digend op 0963. Winnen 20.000 fr. alle nummers ein digend op 46217, 51351, 77870, 28568, 34668. Winnen 25.000 fr. alle nummers ein digend op 97597, 91356, 66840 en 10939. Winnen 50.000 fr. alle nummers ein digend met 77.992 en 53.861. Winnen 100.000 fr., alle nummers eindigend met 13.933. Het Biljet dragend nummer 255.392 wint één miljoen frank. WIE BRENGT ER ONS EEN NIEUW ABONNENT AAN - niiiiliiiiiiüiiiillillllllinimillllllll lliliillllilillillllliiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiilililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lllliiiilttliiiiiiiiiiiiliiiiliillillili iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiimimmimuiiiiui! IDEEN EN DOCUMENTEN DE VRIJHEID VAN DRUKPERS. HOPPE NICOTINE, NOSPER1T en BLAU WEN ALUIN, te verkrijgen bij Jerome VANDERMARLIERE, Yperstraat, 55, Poperinghe. BEN ALTIJD KOOPER VAN BIEËNZWERMEN JER. DELBAERE, POPERINGHE. MEUBZLPAPIER em. denut, yperstraat, 42, poperinghe, 1 Jaar. per po«t 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. Losse Nummer» 0.25 fr. De postabonnenten in Belgie, die van woomt veranderen, moeten dit aangeven in 't poit- bureel dat hen bedient, en niet aan ooi Bij elk achrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een poatzegel voor ant woord te voegen. Poatcheck 484.59 Telefoon IÖU leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herbalen «- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. 1' Koers. 17 Ingeschrevenen Princesse Mauna Queen Girl Prima F1 curie Queeny Guy Qui Vive C. Omphale Paimpolaiae Quicqline Perce Neige Nupsy D. Quinantes Periscope Quenouille Pauvrette Queen Guy Pretty Miss O. Velours. 2 Koers. 11 Ingeschrevenen Prince Victor Wellington Queen Kino- la II Omphale Peggy Dormans Kakimono A.; Orlandine Prince Napoléon; Paimpolaise Princesse Volo Kara V. 3' Koers. 14 Ingeschrevenen L'Upsilona Mignonne Palerme E'oile Peter Stokes Oh. Stokes Nadia D.Narcisse Orphée Raid Kyrielle de Bo- gaerde Noria Princesse Volo Ortolan the great Ocrysta. 4' Koers. 7 Ingeschrevenen Bernice Guy Calumet Exide Oh. Joy Lindy Volo Calumet Finery Prince Dean Trustworthy. 5' Koers. 6 Ingeschrevenen New Star Kara Jay Max Frisco Lad- das Locarn Orateur. M MBBMBseaas ii li HI i agt- m Vi Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. V CTOR DELHAYE, March en-Famenne. De Pers dit Furum der volken is het middel waardoor het Recht van Denken van den Menach tot uiting kan komen in den vorm van onder het publiek verspreide ge- schiften. De Vrijheid van Drukpers geldt als en meest volmaakten waai borg van het De- staan en van de uiting Vein dit Recht. In politiek opzicht, heeft de vrije pers tot pdracht de daden der overheid ter kennis te brengen van het volk, ei de ware betee- enis van te doen uitschijnen, van welkdani- gen aard zij ook weze, desnoods tegen den w 1 in van hetzij wie ook. De vrije pers vervult aldus een rol van vluggen, bedrijvigen en onafhankelijken tus- schenpcrsoon tusscnen de openbare overheid en de inwoners. Bij verdrukking van c-en maatschappelij- ken stand door een ancleien wanneer een proerige partij haar dwang wil uitoefenen, wanneer de Rechten fan den Mensch afzon- erlijk of te zamen met de voeten worden getreden, dan steekt de vrije pers het hoofd p om 'weerwraak te nemen, desnoods zelfs egen den hoogsten maentuebuer in zij licht e openbare opinie in, zij licht ze voor, zij wakkert ze aan, en weldra neerscht onge- ustheid bij den overheers henden toestand, bij de oproerige partij, bij de uitbuiters, en deze zien zich tot overgave genoopt. Terecht kan de Vrijheid van Drukpers wot den beschouwd als het palladium van alle penbare vrijheden. Aldus dient de vooraanstaande en ideale aak van de pers verstaan in een modernen Staat. «-o-» De pers is vrij bij artikel 18 van de Grondwet verkond. Het geldt hier geen volstrekte vrijheid. Deze wordt namelijk beperkt a) door dit andere recht van den mensch, e weten het recht op de onaantastbaarheid an zijn eer (beteugeling van laster en eer roof door middel van de pers) b) door het Recht van wettige zelfverde diging toehoorende aan het regiem en den Staat op grondwettelijke en parlementaire basis gevestigd, uitsluitend van kracht in Belgie sinds de revolutie .van 1830 (beteuge ling van de aanzetting tot ongehoorzaamheid aan de wetten, van inbreuk op het gezag van de Wetgevende Kamers, enz.) AI wie deze grens te buiten gaat, maakt misbruik van het recht van uiting van zijn meening door middel van de pers, en stelt zich bloot rekenschap te moeten geven van dit misbruik voor de strafrechtbank (toepas sing eener straf gevangenis, boete), hetzij voor de burgerlijke rechtbank, (schadevoi- goeding, inlasschingen) Het hoefde niet, dat een overdreven be perking, van buiten uit opgedrongen, de uit oefening van de vrijheid van drukpers zou gaan belemmeren, dterwijze deze geheel denkbeeldig te maken. Door de Grondwet werd dan ook bepaald 1. «de censuur kan nooit ingesteld woi- den art. 18 van de Grondwet 2. geen borgstelling kan worden ge- eischt van de schrijver3, uitgevers of druk kers (id. 3. «De jury wordt ingesteld voor... pers- misdrijven art. 98 het als rechter op- redende volk staat meer onafhankelijk te genover de uitvoerende en wetgevende mach ten dan de beroepsmagistraat deze wordt daarenboven er van verdacht een neiging tot beteugeling te hebben 4. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in Belgie heeft, kan de uit gever, de drukker of de verspreider, niet worden vervolgd». (Alinea 2, art. 18, d«;r Grondwet) Ten overstaan van de aangewende mid delen en de meest buitengewone en klaar- blijkende kwade trouw van zekere réactioa- naire pers, die overigens door de meerde.- heid van de openbare opinie worden afge keurd, werd onlangs de vraag gesteld of het grondwettelijk regiem van de pers wel onge wijzigd diende behouden te blijven. De massa kon inzonderheid tijdens de jongste maanden maar niet begrijpen boe het mogelijk was geschriften te mogen drukken, verkoopen en verspreiden, waarin personen die het meest boven alle verdenking leken te staan, op de meest lage wijze werden aan gevallen. Nu de politieke beroering is gekoeld en de kalmte opnieuw hersteld in de geesten is het vraagstuk gemakkelijk om op te los sen. Er dient niet aan gedacht, de hooger Uiteengezette principes te wijzigen. De Pers is VRIJ, en haar vrijheid is onverdeelbaar. Het staat eenieder vrij onder eigen ver antwoordelijkbeid zijn meeningen en gedach ten door middel van de pers uit te drukken, zonder dat, van buiten uit, eenige drukking op zijn verstand mag worden uitgeoefend (vrees voor de censuur, voor een borgstel ling, voor onttrekking aan de volksrechters, natuurlijke rechters op het stuk van pers- misdrijven) om hem er toe te brengen te .^.zwijgen wat hij op een gegeven oogen- Ciik beschouwde als de uitdrukking der waar heid. Des te erger voor dien persoon, indien daarna blijkt dat hij zich heeft vergist. Doch geen enkele instelling noch over eid. welk ook haar rang of aard zij, mag op preventieve wijze, a priori eigen- machtige en definitief, beslissen dat zekere gedachte is, en zulkdanige andere niet toe gelaten. Eens dat men den weg zou inslaan waar de willekeur, de vrees, de haat, de kleinzielig heid der menschen in sommige gevallen de macht zouden hebben de waarheid aan ban den te leggen, onder voorwendsel de mis bruiken en de buitensporigheden van de pers te voorkomen, dan zou het, in het geheel genomen, gedaan zijn met de vrijheid van Drukpers, want op dit gebied, meer^dan el ders, bestaat er geen vrijheid, zoo zij niet geheel en onverdeeld is. Daar het grondwettelijk stelsel van de pers dient onaangeroerd te blijven, dit trouwens in het algemeen belang, wordt het vraagstuk overgebracht naar een lager plan, hetwelk gemakkelijker is te bereiken. Hij die het slachtoffer is van een persmis- drijf heeft de keus tusschen de strafrechte lijke vervolging en de burgerlijke vordering. Gewoonlijk verkiest hij de burgerrechte lijke vervolging het slachtoffer stelt alsdan een vordering in tot herstelling van schade tegen den schrijver van het aangeklaagd persartikel. Die vordering levert nochtans het bezwaar op, eigen aan alle rechterlijke gedingen te weten de vertragingen en het formalisme eigen aan de proceduur. Het wa re wenschelijk, gezien de hierbij betrokken maatschappelijke belangen de eer, de eer lijkheid, de reputatie van de personen, alles in het werk te 9tellen opdat die burgerlijke processen naar aanleiding van persmisdrij- ven zouden worden berecht binnen den kortst mogelijken tijd, hetzij binnen de maand na het verstrijken van den termijn om te ver schijnen. Te zijnen tijde, had de heer Minister Bo- vesse dergelijken wensch gericht tot de rechtbanken bij wijze van rondzendbrief. De goedkeuring van een kleinen wettekst als bijlage aan de wet van 183 1 op de Persmis- drijven, is onontbeerlijk. Het valt te betreu ren, dat de jongste slachtoffers van de pers misdrijven zoo weinig er hebben aan ge dacht de publieke vordering in te stellen door een formeele klacht ingediend bij het Parket om aldus hunne belagers voor het Hof van Assisen te brengen. Er werd beweerd dat de proceduur voor het Assisenhof langdurig en ingewikkeld is. Zij is gewis niet langduriger noch meer in gewikkeld ten opzichte van de persmisdrijven dan zij kan zijn ten opzichte van bijzonder zware misdaden zooals moord en doodslag. Ongetwijfeld zou de proceduur moeten worden vereenvoudigd, door inzonderheid het onderzoek van de persaangelegenheden te laten geschieden door toedoen van gespe- cialiserde onderzoeksmagistraten, beschik kende over ruimen tijd om de dossiers te onderzoeken, alsook door voor de persmis drijven hetzij een prioriteit te voorzien op de rollen van het Hof van Assisen, heizij een buitengewone zittingstijd voor dezelfde rechtsmacht in te voeren. Nochtans dient met omzichtigheid te werk gegaan bij de vereenvoudiging van de pro ceduur, daar de formaliteiten voor een groot deel er toe strekken de Rechten der Verde- diging te vrijwaren, welke in zulke zaken bijzonder eerbiedwaardig zijn. Eindelijk dient de maatstaf der straffen van toepassing op de persmisdrijven verhoogd de lasterlijke of beleedigende aantijgingen door middel van de pers tegen de dragers of agenten van de openbare macht, tegen de gestelde lichamen, enz., dienen strenger ge straft dan wanneer diezelfde beschuldigingen mondelings tegen particulieren Worden uit gebracht. Door het stellen van een strenge straf dient inderdaad bij degenen die van zedelijk gevoelen zijn ontbloot het bewustzijn opge wekt van de verantwoordelijkheid van schrij ver en van uitgever. Het huidig vraagstuk van de Vrijheid van Drukpers is niet alleen van juridischtechni- schen aard, doch tevens van beroepstechni- schen aard. Het is niet aanneembaar dat be roepsjournalisten, aangesloten bij erkende groepeeringen, teksen zouden mogen vermin ken, verklaringen vervalschen, persgesprek- ken uitdenken, valsche geruchten versprei den, laster en eerroof stelselmatig invoeren, en gelijk welke bewering staande houden van aard iemands eer of het krediet van den Staat in het gedrang te brengen, zonder er bet bewijs van te kunnen aanvoeren. Daar ook dient de eer en waardigheid} opgelegd aan al degenen die van deze ge voelens zijn ontbloot. Dit is mogelijk aan de ontwerpen tot in richting van een Orde van Dagbladschrij-v vers en van een Tuchtraad werd zoo pas de laatste band gelegd door den heer Paul He nen, voorzitter van den Algemeenen Belgi schen Persbond. De oplossing van het vraagstuk der Vrij heid van Drukpers kan dus als volgt wor den samengevat 1. Behoud van het Grondwettelijk s'elsel der Vrijheid van Drukpers 2. Vereenvoudiging en bespoediging van de rechterlijke proceduur op persgebied 3. Regeling der straffen a) verscherping van de bestraffing b) samenstelling van een Tuchtraad in den schoot van de Orde van Dagblad schrijvers Victor DELHAYE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1