HEATER WILT U ^C^elc o LI H MME OUIEXPLO N De Drie Lansiers van Bengalen De vleugels in het duister NGALE msasmop W!'4aur.PRlEM-lEH0UCK SPORTNIEUWS. notaris van cayzeele gerievig heerenhuis notaris cassiekS notaris desire LAHAYf. bouwgronden handelshuis marktprijzen van meubelpapier denut, stoomverwerij nieuwwasscherij justin denut-huys Une Femme qui explose KWALITEIT EIN KEUS was, is en blijft onze leus in de schoone voet balatum em1le denut, meubelpapier occasie-autos garage moderne jmwmmwiL wielrijden de wereldkampioenschappen te kopenhagen. Van 21 tot 29 Augustus «DE VERBROEDERING» TE POPERINGHE. Maandag 20 September 1937, EEN STERK EN dienstig voor Renteniers- of Handelshuis, TE POPERINGHE. Maandag, 30 Oogst 1937, EEN NIEUWGEBOUWD WOONHUIS MET HOF TE POPERINGHE. UIT TER HAND TE KOOP SCHOONE en VOORDEELIGE gelegen te Poperinge, Ouderdomsteenweg, bij de Stad. Etude de Mtre MICHEL RAMON, Notaire a Caestre. FRANCE-NORD A CEDER ferme de 17 HECTARES TE HUREN NIEUWGEBOUWD voorzien van twee soorten water, electriciteit en gaz. Zich wenden Yperstraat, 94, Pop. TE KOOP YPERSTRAAT, 42, poperinghe. TE HUREN GEVRAAGD van het oud gekend HUIS DU LION, BRUSSEL. mr depot BIJ Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. lU 3 b tel.9 3 PDF E RINGHE owLEFAIIR VtDUVALLÊJ ZATERDAG 28 AUG, OM 8.15 U. ZONDAG 29 AUG., OM 8.15 UUR Een schitterende film Een studio in volle werking Het opnemen van een film in de groote studio's (DORA NELSON) met ELVIRE POPESCO, ANDRE LEFAUR en CARETTE. Dora Nelson leidt ons een rkudio binnen op het oogenbiik dat een film wordt vervaardigd. In Dora schets de 'f schrijver een persoontje waarin al de: fouten van een star voorkomen. Dora is onverdraaglijk, eischend en dwingend, en daar Dora het bestuur in den steek laat, dient er een ander meisje gevonden die op Dora gelijkt, ten einde den film te voleindigen. Het 'is hetgeen op allerkoddigste manier gebeurt en met een onverwach- ten uitval ook is het onder algemeen gelach dat de ontknooping zich af speelt. zondag 29 augustus om 4 uur. maandag 30 augustus om 8.15 uur. met GARY COOPER, RICHARD CROMWELL, FRANCHOT TONE en KATHLEEN BURKE. Een band uit de wildernissen en de heerlijke prachtige Indische natuur. Welke verrukkelijke landschappen, welke tooverachtige doortocht tusschen die or;- onbekende Indische bergen Eenig die aanval der ruiterij, ontstuimig die stormloop der Lanciers midden een wolk stof een echt gevecht, aller best geslaagd. Wat een heldenmoed, wat een zelfsopoffering bij die drie jonge Lansiers die gevaar en dood trotseeren om hun land van schande en onheil te sparen. Een band die overal den grootsten bijval genoten heeft en op aanvraag van vele klanten nog eens zal vertoond worden. Groot Vliegersdrama met CARY GRANT en MYRNA LOY. Mei een vliegtuig van eigen uitvinding wil Ken den tocht New York-Parijs wagen, maar wordt in zijn ontwerp gehinderd door de roekelooze vliegster Sheila wat meer is een ongeval beneemt hem min of meer het gezicht Sheila die haar fout begrijpt, werk om Ken in het geheim geld te ver schaffen, zelfs zal zij om den grooten prijs te winnen, en Ken nog meer te ondersteunen, den tocht Moskoe-New York wagen. Onderweg geraakt zij in moeilijkheden en vraagt hulp. Ken snelt haar ter hulp en daar hij haar bekend maakt dat hij een eind aan zijn leven wil stellen, verijdelt zij dat plan en beide verliefden zien rooskleurig de toe komst in. IN DEN NEGER f. BLANCKAERT-VERLEENE, BIJ JOS. MELIS-GERBER 27, Gasthuisstraat, 27 POPERINGHE de meest genadige prijzen de meest spoedige bediening jimininwimiiMniiiuBiiiiiniiiinBiiiiBiiiiiiiHiiiiiiiBwwiiiiiiiiiK AAN DE LANDBOUWERS! Om goede en vaste boter te karnen is het hoogst noodig de koe van allen inwendigen brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van der BLEEN- en zuiVERDRANK van Art. MONTEYNE, aan 3 fr. het pak Depot: Apotheek H.NOTREDAME Groote Markt, Poperinghe. Verjaag die Benauwdheid Hoest Cr hp -Bronchi et -A sthmc UIT TER HAND TE KOOPEN HUIS MET GARAGE, Groot 6 Aren. BEN ALTIJD KOOPER VAN BIEËNZWERMEN JER. DELBAERE, POPERINGHE. yperstraat, 42, poperinghe. ikoote keus van alle slach TOILES-cirees, linoleums NESTOR BATTHEU, 105, Yperstraat POPERINGHE. - Tel. 141. Alle slach van Matten, Gordijnen, I <pijten en Matrassen, Zeegras, Flo- •n. Crin. Wolle, enz. ROUWBEHANGSELS MAKEN VAN ROUWKAPELLEN Voordeelige Prijzen DIAMOND T - DODGE - imperia Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. Zondag werden de Wereldkampioenschap p n te Kopenhagen ingezet met de SNELHEID-LIEFHEBBERS welke voor uitslag gaven 1. VAN DE VYVER (Nederland) 2. Georget (Fr.) 3. Ooms (Nederland) 4. Pola (Italiaan). De Belg Collard bracht het tot in de Kwart Finaal en viel dan tegen den Nederlander Van de Vyver. Hij werd dan ook geklopt, doch maar heel nipt. BAAN BEROEPSRENNERS. Het is een prachtig weder, wanneer Maan dagmorgen de 34 renners aanzetten voor het betwisten van den wereldtitel op de baan. Ons land was er vertegenwoordigd door Kaers Karei, Meulenberg Eloi, Danneels Gust en D'Hooge Michel, vier der beste kleppers van ons land. Onder de voornaamste afwezigen, notee- ren we Lapebie, Montero, Berenderro, Litschi de overwinnaar van de Ronde van Zwitser land, de Luxemburger Mersch die door het sterfgeval van zijn moeder verhinderd werd aan den wedstrijd deel te nemen en zijn landgenoot Pierre Clemens, die nog niet gansch hersteld is van zijn verwondingen bij zijn val in de Fransche Ronde opgeloopen. De koers werd seffens bitsig ingezet, en van in het begin hadden er kleine ontsnap pingen plaats. Tengevolge een uitschieten van Speicher hebben we in de 1 2e ronde zes kerels aan de leiding een Franschman Speicher, een Belg Meulenberg, een Luxemburger Majerus, een Zwitser Egli, een Italiaan Moretti en een Duitscher Kijweski waarlijk een nieuwen Volkenbond. Twaalf ronden zijn achter den rug... en de koers is geloopen, want van af dit oogen- blik moest men nog enkel de opgaven en de tijdsverschillen opteekenen. De rangen dunden meer en meer, en steeds bleven de zes leiders bijeen. Bij iedere ronde vergrootten zij hun voorsprong op het achtervolgende peloton, waarin de drie Bel gen de twee Franschen natuurlijk en om gekeerd beloerden als een kat het met de muis zou doen. In de 20e ronde deed Moretti een val en verdween bij de zes leiders. Wanneer de achtervolgende groep reeds 10 min. achterstand had, dit aan de 30e ronde, gaven Magne, Kaers, Danneels, Le Greves en Amberg het op, de Belgen achten hun werk volbracht en voorzagen de zege van Meu lenberg, de rapste sprinter. Met de drie laatste ronden bleven nog slechts 8 renners over de vijf leiders en het trio D'Hooge, Van Amsterdam, Weckerling, die op 7 min. der leiders streden. Nadat Egli beproefd had zijn tegenstrevers te lossen, deed Speicher het gedurig. Tot vijf maal toe zelfs in de laatste ronde. Maar met dit spelletje putte hij zich uit en toen de eindsprint moest beslissen, had hij geen krachten meer over om zijn man te staan en werd vijfde van de vijf. Kijewski, die men als een goed sprinter kende, leidde den sprint, maar Meulenberg, in een uiterste krachtsinspanning, het hoofd op het stuur gebogen, knabbelde onweer staanbaar aan den lichten voorsprong door den Duitscher genomen en kon hem tenslotte in de laatste 50 meter voorbij, om zoo ge weldig te eindigen dat er nog anderhalve lengte tusschen beide was, wanneer de Bel gische overwinning bezegeld was. De Duit scher verdient allen lof, want hij heeft zich moedig verdedigd. De Zwitser Egli, dien we tweemaal als wereldkampioen der liefhebbers mochten be groetten, was in den beginne ook wel eenigs- zins overtroefd, toen het zoo snel ging. Wan neer toen later alles versmolt, was hij beter op zijn hoede en bleef niet achter in de ran gen hangen. Daaraan mag hij zijn derde plaats danken. De Luxemburger Majerus heeft iedereen weer eens verstomd, want er was wel geen mensch die kon gelooven dat men hem tot het einde toe bij de leiders zou vinden. De uitslag 1. MEULENBERG Eloi, (Belg) 297 km. in 7 u. 59 min. 48 sec. 2. Kijewski (Duitscher) op ]/i wiel. 3. Egli (Zwitser) op I wiel. 4. Majerus (Luxemburg) op 1 lengte. 5. Speicher (Franschman) op i lengte. 6. Van Amsterdam (Nederland op 6 min. 7. D'Hooge Michel (Belg) op I wiel. 8. Wevkerling (Duitscher op I lengte. De overwinnaar wordt onder luidruchtig applaus en groote geestdrift naar de offici- eele tribuun geleid waar onze landgenoot de heer Collignon hem de regenboogtrui aan trekt. En terwijl de Belgische driekleur aan den zegemast geheschen wordt weerklinkt de Braban9onne. Gezeten in een officieele auto doet onze landgenoot daarna een eereronde langs den omloop, waar hij luidruchtig toegejuicht is. Belgie heeft zijn eerste regenboogtrui ver overd. Zal Scherens voor de tweede zorgen BAAN LIEFHEBBERS. Dinsdag was het de beurt aan de Lief- hebbe rs op de Baan. Tijdens de elfde ronde namen de officieelen eene ongelukkige be slissing door onzen landgenoot Omer Tack, die een groote kans had, uit te sluiten. De koers werd in den eindsprint beslist onder 19 renners. De uitslag 1. A. LEON1 (Italiaan) 204 km. in 5 u. 48 min. 20 sec. 2. Sorensen (Deen) 3. Scheller (Duit scher) 4. Bisio (Italiaan) 5. Bolliger (Zwitser); 6. Demennie 15 Dumoulin (B.). DE STAYERS (ACHTER MOTOREN) Woensdag hadden de ziftingsreeksen plaats voor het Wereldkampioenschap halve fond. Wij hadden twee vertegenwoordigers Meu- leman en Michaux. De uitslagen. le Reeks 1. SEVERGNIN1 (Italiaan) 100 km. in I u. 28 min. 21 sec. 2. Schoen (Duitscher). 3. Wambst (Fr.), 4. Michaux (Belg), 5. P. Van Kempen (H.) 2e Reeks LOHMANN (Duitscher) 100 km. in I a. 31 min. 1 5 sec. 2. Terreau (Fr.), 3. Meuieman (Belg) 4. Grant (Eng.), 5. Snoeck (Holl.). Donderdag werd de Finaal verreden door de 3 eersten van iedere reeks. De Duitscher Lohmann behaalde den titel van wereld kampioen. De uitslag 1. LOHMANN (Duitscher), 100 km. in I u. 23 min. 25 secT 2. Terreau (Fr.) op 100 meters, 3. Schoen (Duitscher), 4. SevergniniItaliaan)5. Meu ieman (B.), 6. Wambst (Fr.). DE SPRINTERS BEROEPSRENNERS. Heden Zondag wordt de Finaal verreden L'i de Beroeps-Sprinters. Onze landgenoot Poeske Scherens, die reeds vijfmaal achter- ee"volgens den titel van wereldkampioen heroverde, heeft opnieuw een groote kans. Nochtans zijn Richter(Duitscher) en Gerar din (Franschman) voor hem twee geduchte tegenstrevers. Hopen wij het beste Scherens heeft geoefend. Jef Scherens is Woensdag te Kopenhagen toegekomen en scheen voldaan over zijn eerste oefening. En wat denkt gij over de pist, Jef O, die kent mij al lang, het is niet de eerste maal meer dat ik er op win 1 Zij ligt zeer goed voor de sprinters, en die klei ne oneffenheden storen ons niet. Ze gaat mij goed 1... En Jef knipoogt schelmsch Zou hij nog altijd uit form zijn GROOTE PRIJS TE HERENT. Zondag was hier een schoon lot renners aan het vertrek dat gegeven werd door Cyriel Van Houwaert. De uitslag 1. SPIESSENS, 170 km. in 4 u. 58 min. 2. Lauwers, 3. Vandendriessche, 4. Van Stichelen, 5. Segers, 6. Woets, 7. Croon. GROOTE PRIJS TE SOTTEGHEM. Hier waren Zondag ook 5 7 renners op post, dit niettegenstaande den piassenden re- ;en. De uitslag 1. GRYSOLLE, 140 km. in 4 u. 05 min. 2. Beirnaert, 3. Denys, 4. Vandepitte, 5. Moerenhout, 6. Van Herzele, 7. Beeckman, 8. Van Eenaeme, 9. Em. David. GROOTE PRIJS TE MONS. Zondag werd dit kriterium betwist en waaraan enkele Rondemannen deelnamen. Deze speelden ook de hoofdrol. De uitslag 1. Gust DELOOR, 108 km. in 2 u. 50 m. 2. Bruneau, 3. Wierinckx, 4. Disseaux, 5. Degreef, 6. Lauwers, 7. Defoort, 8. Rosseel 9. Pirmez, 10. Deltour. ACHTER DE MOTOS TE BEVERLOO. Te Beverloo had Zondag een schoon sport- feest plaats. 10 renners betwisten er een koers in drie reeksen achter de handels motos. De uitslag 1. DE KUYSSCHER, 3 punten 2. Sylveer Maes 6 p. 3. Seynaeve 10 p. 4. Schepers I lp., 5. Braeckeveldt 16 p., 6. Van Doninck 19 p., 7. Hardiquest 21 p. GROOTE PRIJS TE EINDHOVEN. Denuitslag 1. JANSSENS L., 150 km. in 3 u. 45 m. 2. Raes Maurice, 3. Van Hassel, 4. Gysen, 5. Valentyn, 6. Loopmans. PARIJS-VERDUN. Zondag werd deze koers voor de vierde maal betwist. Enkele Belgen namen er aan deel. De uitslag I. GOUJON (Fr.). 2. Vey (Fr.), 3. Cat- teeuw (B.), 4. Royer, 5. Level. GROOTE PRIJS TE MEIRE. Donderdag waren hier 101 beroepsrenners aan het vertrek. Maurice Raes vloerde een tiental renners in den eindsprint. De uitslag 1. RAES Maurice, 160 km. in 4 u. 18 min. 2. Van Stichelen, 3. Van Hassel, 4. Lau wers, 5. D'Hooge, 6. A. Deloor, 7. Loop mans, 8. Peeter8, 9. Bonduel, 10. Beeckman. ARRAS-RIJSEL EN TERUG DOOR CHRISTIAENS GEWONNEN. Donderdag werd de gekende koers Arras- Rijsel en terug over een afstand van I 20 km. betwist en eens te meer werd het een Belgi sche zege op de Noord-Fransche banen. I. CHRISTIAENS, in 3 u. 7 min.; 2. De Kerschieter 3. De Man 4. Declercq 5. Schoone 6. De Smet, op 2 m. 45 sec. DE OMLOOP VAN HET WESTEN IN 8 RITTEN. le Rit Rennes-Caen 205 km. 1. fERSACO (B.) in 5 u. 32 min. 09 s. 2. Hermie (B.), 3. Demondt (B.) 4. M. Clautier B.5. Dubois, 6. Loncke, 7. Van Oppen, 8. Gyselinck 9. Somers, 10. Wal schot, I I. Dubuisson 12. Bonduel, 13. Bekart 2e Rit Caen-Le Mans 180 km. 1. CLAUTIER M. (B.), in 4 u. 44 min. 5 2. Van Kerckhoven, 3. Dubois, 4. Goasmat 5. Tersago, 6. Louviot, 7. Oubron, 8. Loncke 9. Le Calvez, 10. Alvarez, 12. Hermie. 3e Rit Le Mans-La Rochelle 281 km. 1. CLAUTIER M. (B.) in 7 u. 17 m. I a. 2. Cloarec, 3. Dubuisson, 4. Digne, 5. Van Oppen, 6. Goasmat, 7. Gahy, 8. Tersago, 9. Oubron, 10. Bekaert. 4e Rit La Rochelle-Nantes 186 km. 1. OUBRON (Fr.) in 5 u. 40 m. 25 s. 2. Loncke (B.), 3. Louviot, 4. Dubuisson, 5. Walschot, 6. Vlaeminck, 7. Goasmat, 8. Dubois, 9. Cogan, 10. Ritsersvelde. 5e Rit Nantes-Lorient 212 km. 1. LONCKE A., (B.) in 5 u. 44 m. 12 s. 2. Cloarec, 3. Dubuisson, 4. Fournier, 5. Goupli, 6. Le Calvez, 7. Clautief. Het Klassement na de 5e Rit 1. GOASMAT (Fr.) 29 00 42 2. Oubron (Fr.) 29 01 08 3. Dubois (Fr.) 29 01 53 4. Loncke Antoon (B.) 29 02 36 5. Clautier Maurice (B.) 29 05 34 6. Demondt Frans 29 05 49 7. Tersago Karei (B.) 29 06 18 8. Gahy Frans 29 07 32 DUI VENMAATSCHAPPIJ POPERINGHE. STUDIE VAN DEN om 2 uren namiddag, ter estaminet «A la Messagerie gehouden door M. Huyghe, Groote Markt te Poperinghe, OPENBARE VERKOÓP1NG VAN STAD POPERINGHE. CASSELSTRAAT. voorzien van gaz en electriciteit, bron en citternwater, met druivensbou, garage, ma gazijn en 6 A. 25 Ca. bebouwden grond en tuin, op den hoek der Casselstraat en der T rommelaarsstraat. Bewoond door M. Jerome Beke. Handslag met 3 I Maart aanstaande. Na te zien op Maandag en Vrijdag van iedere weke van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren STUDIE VAN DEN om 3 uur zeer stipt namiddag, te RENIN- GHELST-CLYTTE, ter herberg De Stad Gent openbare verkooping van staande en gelegen te DIKKEBUSCH, Vijver- hoek, langs den steenweg naar Yper, groot I A. 73 Ca. volgens kadaster Sektie B Nr 757 n)2. Bewoond door de verkoopster Vw Wwe Jules Desroubaix-Bruneel tot I October aan staande. TT?3t STUDIE VAN DEN Alle inlichtingen bij genoemden Notaris. LOO 26 Oogst. Boter 24 eieren 0.57. POPERINGHE 27 Oogst. Tarwe, 132 rogge 132 haver 110 aardappelen 40 boter 24-25 eieren 0.60 hoppe 1937, verkoopers 470, koopers 450. CLERMONT van Zondag 22 Oogst 1937. 149 duiven los om 6.30 u. Afstand 165 km. Wind Noord. Eerste duif om 9.40 u. Laatste prijs om 10.28 u. Snelheid per minuut, Eerste duif 861 meters. 1. DESENDER J„ 2. Debyzer J.. 3. De- coker J., 4. Clabau A., 5. Decoker G., 6. Dupont G., 7. Creus A., 8. Vermeulen G., 9. Vanbruwaene G., 10. Melis H., I 1. Ver meulen G., 12. Vermeesch A., 13. Vermeesch A., 14. Vanbruwaene G., 15. Orbie M., 16. Deplaedt L., 17. Blondeel A., 18. Ferdinand L., 19. Desender J., 20. Claeys A., 21. Ver meulen G., 22. Dobbelaere J., 23. Lalau K. 24. Geldhof C., 25. Vermeesch A., 26. an devoorde K., 27. Clabau H., 28. Derycke C. 29. Vermeulen G.p 30. Lequien Gebr., 31. Creus A., 32. Roffiaen J., 33. Vermeulen G., 34. Vermeulen G., 35. Clabau H., 36. Hoflack L., 3 7. Vermeulen G., 38. Vr. Ver- eecke O. SERIEN. Van 4 duiven Vermeulen G. van 3 duiven Vermeulen G. Vermeesch A. van 2 duiven Desender J., Creus A.. Debyzer J., Roffiaen J., Desagher J., Van- devoorde K., Clabau H., Vanbruwaene G. Zondag 29 Oogst Prijsvlucht uit ARRAS bij Maurice Devos. I^LOEKE JACHTSTOOF met oven, b.j Va lere Debyser, Babbelaar sL raat (bijgen. 't Rood straatje »I2, Te bezichtigen 's avonds of den Zondag. QOEDE PIANO, in besten slaat. Zich wen den bij Maurice Benouwt, Pottestraat, Poperinghe. Te Koop aan genadige prijs. gOTER- of BEENHOUWERSPAPIER, beste kwaliteit, aan 5.50 fr. de kilo, bij Gebr. Dupont, Yperstraat, 2, Poperinghe. QERIEVIGE HERBERG De Welkom Prootstraat, Poperinghe. Zich wenden ter Brouwerij «De Kroon», A. Masschelein-Ver- straete, Yperstraat, 87, Poperinghe. QOEDE MEID voor alle huiswerk, alsook om in Café te helpen. Zich wenden bij Van Zwynsvoorde, Ypersteenweg, 322, Meenen. HJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniüiiiiiimi.: tiniimiiimiittt Provincie West-Vlaanderen. PRIJSKAMP VOOR SCHILDERKUNST Een eerste premie van 1 250 fr. wordt toe gekend aan den Heer Leo Vandersmissen. uit Brugge. Een andere premie, eveneens van 1250 fr. wordt verleend aan Jufvrouw Dora Romme- laere, uit Brugge. Een derde premie van 750 fr. wordt toe gekend aan Mevrouw Robertine De Vooght, uit Brugge. yPER/TRAAT OE BE/TE Ifl RICH Tl N G VOOR KLANK EN ZAN& DOHA ME UJOH RÉALtSÉ DAR -A-. ;tWÉ OUISSART ''TUinf/oi MEESTERKLEERMAKER Gasthuisstraat, POPERINGHE. EERSTE KEUS KOSTUIMEN. OVERJASSEN. FANTAIS1EBROEKE.N Speciale Zwarte Stoffen voor Ceremonie EENIGE VERKOOPER DER BELGICA REGENMANTELS Specialiteit van Lodens gewaarborgde herkomst van Alsace en Tyrol. UNIFORMEN Een overgroote en rijkste keus van schoenen. De allerlaatste modellen als laatste modekleuren. Met hooge of lage hielen of schoenen op de voet gemaakt. Voor alle plechtigheden, de laatste nieuwigheden. Een bezoek aan onze uitstalling of magazijn zal U de mooiste en deug- delijkste schoenen laten zien en onze machtige keus zal U verbazen. Ook nog te verkrijgen: Alle COIFFEUR - artikels zooals reukwerken, haarver- wen, bijzondere goede fles- schen tegen het uitvallen van baar, tondeuzen en gewaar borgde scheerzen. Ieder koo- per van een scheermes mag het acht dagen beproeven en indien het niet voldoet ver wisselen. Men gelast zich ook met het zetten van scheerzen. Wendt U dus in volle vertrouwen naar het welgekend schoenmagazijn Gij die hijgt bij de geringste krachts inspanning, die benauwd zijl bij den minsten mist, waarom wacht gij nog langer op de verlossing, die Akker's Abdijsiroop U geven kan. Vanaf de eerste lepels brengen de balse mende bestanddeelen van Abdijsi roop U verlichting. De slijmen die Uw borst beklemmen, en hoestbuien verwekken, zullen zonder moeite uit gespuwd worden. 2 lepels heden avond en Uw nacht zal kalm en rustig zijn. 't Werkzaamste geneesmiddel bij: A e Apo»He*e 230 Gram fr. 15-50; £00 Gr fr. 26.50 1000 Gr. fr. «2.-. in 'i Zich wenden, Crombekestraat, 34, Poperinge. Alle herstellingen worden aanvaard. lil!l!llilllllllilHili:iiillllllllllllllHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIII AJCX£?s I CHEVROLET 1930 2 DEUREN I CHEVROLET 1930 4 DEUREN I CHEVROLET 1931 4 DEUREN I GRAHAM PAIGE 1931 4 DEUREN I CHEVROLET 1936 2 DEUREN 2 CAMIONS CHEVROLET 1929 AGENTSCHAP

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 3