Drijft de Donderbui Af NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKENO GEBROEDERS DUPONT DE LES VAN SANGHAI. waarheid waarover er niet langer meer KOLONIALE LOTERIJ ALLE SCHILDERWERKEN HET MODERN VERKEERSWEZEN IDEEN EN DOCUMENTEN 17e JAAR. NUMMER 36. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 5 SEPTEMBER 1937. PERMGHE ABONNEMENTEN Jaar. per post Congo Frankrijk Amerika Losse Nummers 16 fr. 25 fr. 25 fr. 30 fr. 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgis, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't poit- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. I Uitgevers-Eigenaars Yperstraat. 2. POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberïchten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen ae- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. GEEN GEVAAR MEER VOOR DE REGEERING moet getwist worden. WAT EEN OORLOG IN EUROPA ZOU BETEEKENEN. DE KAMER WORDT BIJEENGEROEPEN We kunnen er thans van denken dat de donderbui, die zich boven het gouvernement samengetrokken had, aan 't afdrijven is. Op wie steunt dit gouvernement Op de socialisten, de christen-demo craten, de liberalen en de katholieken. En hoe staan deze verschillende groepen op 't oogenblik tegenover den heer van Zeeland De socialisten betuigen hem hun on wankelbare trouw, hun vast en eenpa rig voornemen om hem door dik en dun te volgen. Desnoods om het «laat ste carré» rond hem te zijn. Achter hen zullen natuurlijk direct de christen-democraten staan, die zoo goed als de socialisten vreezen kunnen, dat de val van dit ministerie een tijd perk van reactie zou kunnen inluiden. Wat de liberalen betreft, dezen heb ben zich evenmin door de kabaal in grooten stijl die Rexisten en Dietsche Nazis tegen den heer van Zeeland op gezet hebben, laten bewegen om dezen hun vertrouwen te ontnemen. Zij hebben alleen de meest logische houding aangenomen, die onder deze omstandigheden aan te nemen was Den heer van Zeeland gevraagd, de Kamer bijeen te doen roepen om van al het minder-zindelijke linnen der Na tionale Bank een wasch onder het volle zonlicht te houden, en daarna door de afgevaardigden der Natie bepaald uit spraak te laten doen over den graad van schuld bij den heer van Zeeland en bij de leden van zijn kabinet. Blijven nog over de katholieken Dezer houding zal wel de grootste verrassing en verbazing wekken. Inderdaad wordt aan de pers de tekst meegedeeld van de motie, die door het Directorium van het Katho liek Blok werd gestemd dat wil zeggen uit naam van de conservatieve katholieken, van de christen democra ten en van het Katholiek Vlaamsbh Verbond en waarin wordt vastge steld dat op onweerlegbare wijze bewezen is dat de heer van Zeeland persoonlijk van wege de Bank geen de minste vergoeding of schadeloosstel ling heeft ontvangen voor d'e periodes waarin hij ministerieele ambten heeft vervuld, 't zij in 1934 toen hij deel uit maakte van het Kabinet de Broqueville, 't zij sedert hij Eerste Minister is ge worden Deze tekst beteekent duidelijk, dat het Directoruim van het Katholieke Blok de zaak van de Nationale Bank afgescheiden houden wil en, hoe ze ook toegelicht en opgeklaard moge worden a-priori aanneemt dat geenerlei ver wijt den heer van Zeeland en zijn mi nisterie kan treffen. Uit deze houding kan de heer Sap dus al leeren, dat de leiders van het Katholieke Blok nog altijd geen spijt of berouw hebben over den banvloek dien ze tegen hem hebben uitgesproken al mocht hij ook verwachten, dat, voor al na de verklaringen van den heer van Zeeland-zelf, velen hunner bekennen zouden, dat hij toch niet heelemaal ongelijk had, toen hij zich dezen ban vloek op den hals haalde door zijn verwijt tot den heer van Zeeland, ook tijdens zijn ministerschap, vergoedin gen van de Nationale Bank getrokken te hebben. En ziet hij het Directorium integen deel volharden in de boosheid en zijn aanvallen tegen den eersten minister nog eens kenschetsen als lasterlijk wat dan wel als een nijdig antwoord zal moeten gelden op het vonnis over het proces, dat hij op den heer Bodart won, en waarin hij van laster wit- gewasschen werd. Maar hoeveel hij nog in zijn bladen over het schandaal der Nationale Bank te vertellen moge hebben, de motie van het Directorium moet het nog zonder eenig commentaar stellen. Daarvoor zorgt waarschijnlijk wel de heer Vindevogel, die den heer Sap in zijn ballingschap gevolgd is en op de tribune van De Standaard'» thans de rol speelt van openbaren aanklager, soort Fouquier-Tinville, in het proces tegen den heer Franck en over diens hoofd heen, tegen den heer van Zee land. oppositie scharen zal. Terwijl ook wel enkele katholieken en misschien wel een paar liberalen een middel zullen vinden om zich bij de eindstemming te onthouden. Maar van nu af aan kunnen we er zeker van zijn, dat deze eindstemming over een motie van vertrouwen in de regeering een aanzienlijke meerderheid zal verwerven. Alles wat verteld werd en zeer waarschijnlijk niet zonder grond over een geschil tusschen den Eersten Minister en den heer De Man, wordt thans formeel tegengesproken. Voor zooveel bij hem het voorne men bestaan kon hebben om zijn ont slag te geven, moet de heer De Man ervan hebben afgezien, op een verga dering die hij en zijn socialistische col- legas, in het kabinet van den heer van Zeeland met den Eersten Minister den Maandag namiddag hadden. Op deze vergadering moeten de so cialistische ministers hebben geoor deeld, dat onder de tegenwoordige om standigheden alles te verkiezen is bo ven een ministerieele crisis. En al zal bij veel katholieke en mis schien nog bij meer liberalen, de vrees voor de gevolgen van een regeerings- wisseling niet zoo groot zijn als bij de socialisten, toch zullen zij er niet zoo lichtvaardig toe meewerken om een ministerieele crisis uit te lokken, die boven alles de beteekenis hebben zou van een victorie voor die politieke groepen, voor welke de heele affai re van de Nationale Bank slechts een voorwendsel is, en die slechts de ver nietiging van onze huidige vrije en on afhankelijke staatsinstellingen beoogen Ook zal wel de overgroote meer derheid van onze publieke opinie wen- schen, dat de verklaringen van den heer van Zeeland, voor de Kamer af te leggen, zoo overtuigend mogen zijn, dat deze hem met een zeer groote meerderheid haar vertrouwen zal kun nen betuigen, maar dat hij en zijn re geering dan ook van dit hernieuwde betrouwen en geconsolideerd gezag, al le noodig gebruik zullen maken om een einde te stellen aan het regiem van de Nationale Bank, dat naar het woord van minister De Man de bestuur ders zoozeer in verleiding brengt om er misbruik van te maken En zoo kunnen we verwachten, dat het onweer dat thans nog boven het Ministerie hangt, in de Kamer nog met heel wat gedonder zal uitbarsten, maar het gevaar, dat een van Saps bliksems op het hoofd van den heer van Zeeland inslaan zal, is toch geweken, zoudt ge zeggen. N. G. de nummers ein de nummers ein de nummers ein- Trekking der Achtste Schijf. Hieronder geven wij de lijst der win nende nummers van de Koloniale Lo terij, trekking gehouden Zaterdag laatst te Dinant. Winnen 100 fr. al digend op 2. Winnen 250 fr. al digend op 63. Winnen 500 fr. al digend op 86. Winnen 1000 fr. eindigend op 403. Winnen 2.500 fr. eindigend op 976. Winnen 5.000 fr. eindigend op 2810 6147 7449 8490 Winnen 10.000 fr. al de nummers eindigend op 7634. Winnen 20.000 fr. al de nummers eindigend op 01849 32835 46189 80476 67212 ^Vinnen 50.000 fr. al de nummers eindigend op 36139 en 25118 al al al de nummers de nummers de nummers Wij willen ons hier aan geen be schrijving wagen van de wreede ge volgen, welke het luchtbombardement heeft gehad op de opene stad Sanghai. Deze bloedige feiten zouden voor ons, Europeërs tot les dienen te strekken. Het ware immers een .schrale troost, te willen beweren, dat al deze gru welen gebeuren in het Verre Oosten Dat men oppasse. Wij hebben reeds doen uitschijnen, hoe de bewapening in de laatste tien tallen jaren werd uitgebreid, zelfs tot zekere volken, die nog geen voldoende stadium van ontwikkeling hebben ont vangen. De moderne bewapening is zoo geweldig verbeterd en geperfec- tionneerd, dat doodgewone menschen zich in enkele uren van mitrailleuzen, kanonnen en zelfs van vliegtuigen kun nen bedienen (Reeds onder den oor log 14-18 duurde de instructie den in fanteristen niet langer dan 3 a 4 maanden). Dit feit kon men onlangs vaststellen in Spanje, waar het roode leger bijna uit een stuk werd samen gesteld, ingericht en uitgerust... Hetzelfde zal men denkelijk kunnen waarnemen in China. Het was een overgekend feit, dat de Japanners behooren tot een sterk gemilitariseerd volk, maar men heeft denkelijk uit het oog verloren, te To kio zoowel als elders, dat ook de Chi- neezen, spijts hunne uiterlijke achter lijkheid, moderne w'apens weten te hanteeren. Hun proefstuk de vliegaanval op Sanghai mag in dien zin als getuig schrift worden aanzien... Een ander feit, dat eene bijzondere aandacht verdient, is, dat de Chineezen zich maar bitter weinig meer bekom meren om de onschendbaarheid van de Europeesche concessies, hetgeen doet uitschijnen, dat de leiders van het Land van den Glimlach zich niet veel meer bezorgd maken om de Eu ropeesche mogendheden, die zij eeu wen lang geducht hebben. Hoe de zaken zullen verloopen in China Wij willen ons hier aan geene voor spellingen wagen. De Europeesche mogendheden wel ke over zekere concessies beschikken in China, zullen denkelijk tot de over tuiging komen, dat de tijd is aange broken van wat minder te twisten onder elkaar en van wat meer aaneen te slui ten om het gemeenschappelijk patri monium van kuituur en beschaving te beschermen tegen gevaarlijke aanval- en, of deze dan ook mogen komen uit het mongoolsche bolchevisme of uit de Chineesche anarchie. Wellicht zullen de Europeesche lan den eindelijk begrijpen, dat men een aanvang dient te nemen met de defi nitieve regeling van de Spaansche kwestie, die, als een onmiddellijk ge vaar, den Vrede in Europa bedreigt. Andere betwistingen en verwikkelin gen kunnen oprijzen op andere punten van de wereld, die de hegemonie van de Europeesche landen in 't gedrang kunnen brengen. De Europeesche mogendheden moe ten dus streven naar eene samenwer king, zoowel op economisch als op po litiek en militair gebied, indien niet al de landen, vroeg of laat, tot den on dergang willen gebracht worden. Wellicht zal de les van Sanghai vol doende zijn en de samenwerking tus schen de Europeesche landen bewerk stelligen. Het is niet te vroeg om te be seffen, dat de laatste wereldoorlog al reeds een overgroote ramp is geweest voor al de landen van Europa, die ge durende en na den strijd vele buiten- landsche markten hebben verloren en zelfs door de uitheemsche concurrentie getroffen worden in verschillende do meinen van de economische activiteit. Dergelijke evolutie van de wereld- Al geven we gaarne toe dat de mo derne verkeersmiddelen ons rap op de noodige bestemming brengen, we kun nen er evenwel niet uit te bekennen, dat alle moderne verkeersmiddelen een zeker gevaar bevatten voor de mensch. We mogen ook niet al te licht zeg gen dat de groote ongelukken alleen langs den openbaren weg plaats heb ben, ook in de lucht, op het water, onder den grond en op zee gebeuren er iederen dag ongelukken. Nog hadden we het vreesel-jk on geluk van den Duitschen Zeppelin in het geheugen, toen ons kort daarop weer een nieuwe ramp gesignaleerd werd te Halle bij Brussel. Maar pas was die ramp gebeurd of daar kwamen van uit Frankrijk de vreeselijke tijdingen toe dat een .rein ontspoord was en tientallen dooden voor gevolg had met een groot aantal gekwetsten. Ongelukken en ongelukken en altijd maar met doodelijken afloop. Moesten we een jaarlijksche statis tiek onder oogen krijgen van het aantal dooden door ongelukken, en dat in ieder land, dan zouden we nog niet aardig onze ooren en oogen openzetten. In den oorlog worden massa's men schen gedood, maar hier ook zouden we voor massa-getallen 3taan. Er zijn steden in Amerika die jaar lijks duizenden slachtoffers te betreu ren hebben. Op onze dagen schijnen de verkeers ongelukken ook maar niet te vermin deren. Het volk moet waarlijk nog beter opgevoed en opgeleid worden om de verkeersreglementen te onderhouden, want onvoorzichtigheid en onwetend heid veroorzaken toch zooveel onge lukken. En wat dan te zeggen van de straten en wegen die tegenwoordig niet meer voldoen aan de vereischten van het modern verkeer Autostraten worden nu in schier alle landen aangelegd. Het is te hopen dat ze zullen bijdragen tot betere regeling van het verkeerswezen. Hoe veilig we thans ook het lucht verkeer mogen aanzien, toch beant woordt het nog op verre na niet aan hetgeen het zou moeten zijn. Naar het schijnt zou het in de naaste toekomst mogelijk zijn ruwe olie in de vliegmachienen te gebruiken, die het zou bewerkstelligen de ontploffingen en de branden uit te schakelen. Want, hoe dikwijls schieten de vliegtuigen niet in brand Op zee was het varen vroeger tien maal gevaarlijker dan thans. Dank aan allerlei hulpmiddelen is het een zeld zaamheid dat er nog groote scheeps rampen te betreuren vallen, gelijk in den tijd van den Titanic, waarbij dui zenden menschenlevens omkwamen. Treinrampen zijn ongelukkiglijk nog altijd aan de dagorde en schijnen maar niet te kunnen verminderen. Ook de auto-ongelukken. Maar we vragen ons af of de tech nische diensten in vele gevallen niet beter kunnen werken en ware het ook niet mogelijk alle houten treinwagens uit te schakelen Het waren weerom houten wagens te Ville-Neuve die de oorzaak waren van doodelijke ongelukken. De spoorwegramp van Lagny in Frankrijk, nu omtrent een drietal jaren geleden, waar er meer dan honderd dooden waren, is de schuld van de houten lichte wagens. In de Kamers is er toen geinterpel- economie is reeds een gevoelige slag j ieerd, en men gaf van regeeringswege Winnen 100.000 fr. al de nummers geweest voor Europa en de gevolgen de verzekering dat de houten treinwa- EMILE DENUT, YPERSTRAAT, 42, POPERINGHE eindigend op 38474 Wint één miljoen het nummer 261050. ervan kunnen nog erger worden, wan neer de Europeesche landen, door na ijver gedreven, elkander verder blij - ven bekampen. LESSEN PER BRIEFWISSELING OVER Het is niet onwaarschijnlijk dat Eu- HOENDERTEELT EN PELSVEETEELT. ropa door de gebeurtenissen in China ,ens zoo spoedig mogelijk door stalen wagens zouden vervangen worden, en dat in geen geval nog een gemengde trein zou gevormd worden. Doch nauwelijks eenige weken ge leden bij Le Mans en daarna te Ville- Neuve, blijkt opnieuw weer dat men Deze rubriek it bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De Korrespondenten van «ldeën en Documenten worden vriendelijk verzocht hun iiijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. DE LIBERALE PARTIJ EN HET REGEERINGSBELEID. door den heer Jean Rey liberaal leider uit Luik. Deze lessen welke de steun van het Minis- zijn ev enwicht terug\indt. .erie van Landbouw genieten, zullen bin- De na-oorlogsche regeling heeft in- geen woord heeft gehouden, nenkort aanvangen. Het is thans het zevende derdaad dit evenwicht niet aan Euro- En wordt het geen tijd dat de aller- Zoo is het te verwachten, dat naast I jaar dat ze ingericht worden door het ln- pa kunnen bezorgen. De economico- hoogste gezagvoerders eens kordaat i Sinds den oorlog, heeft de liberale partij tiek van het minste kwaad te volgen deel genomen aan drie verschillende regee- b) De tweede mogelijkheid is de ontbin- ringscombinaties ding van de huidige meerderheid ten gunste 1. Eenerzijds, in 1919 en 1926, maakte van een blok van rechts. Sommige elemen- zij deel uit van regeeringen van nationale an der meerderheid, geleid door de heeren unie die nagenoeg de gansche parlementaire Crockaert en d'Aspremont Lynden, streven vertegenwoordiging groepeerden, met het oog op een taak van tijdelijken aard de herstelling der verwoeste gewesten of de redding van onze munt 2. Anderzijds, op verschillende tijdstippen tusschen 1919 en 1935, heeft zij deel uit gemaakt aan verbondsregeeringen bestaande uit de liberale partij en de katholieke partij 3. Ten slotte, sedert 1935, heeft zij zich aangesloten bij de regeering die in het tee- ken staat van de nationale heropbeuring, doch die zeer verschillend is van de regee ringen van 1919 en 1926, inzonderheid door de aanwezigheid van een betrekkelijk talrijke en handelend optredende parlemen taire oppositie. o-o-o-o-o-o De werking van de liberale partij in den schoot van de achtereenvolgende regeerings- combinaties was van zeer ongelijken aard. Zoo de liberale partij een diepgaanden in vloed heeft uitgeoefend op het regeerings- beleid in I 9 I 9 en 1926, zoo deed zich noch tans hetzelfde niet meer voor tijdens de cle- ricaal-liberale coalitie-ministeries. Daar zij zich, ingevolge hare getalsterkte, in een min derwaardigen toestand bevond tegenover een enkelen bondgenoot en tevens bekampt door een krachtdadige socialistische oppositie, heeft zij een politiek gevolgd van gedurige toegevingen en zonder verheven doel. Aldus vonden alle vorderingen, door het Vlaamsche nationalisme en het clericalisme gemaakt, hun verontschuldiging in de noodzakelijk heid de landsverdediging te verzekeren, en de liberale partij werd er geleidelijk toe ge bracht, de 3/4 van de politiek harer tegen strevers toe te passen 'uit vrees dat deze laat- sten, eens aan de macht, ze geheel zouden verwezenlijken. Nadeelige politiek, die op aanhoudende wijze de liberale krachten heeft uitgeput en waartegen onze partij steeds minder en min der was bestand gedurende den loop der jaren. De berekening op verkiezings- en par lementair gebied heeft de liberale partij er thans van ontlast een terugkeer tot die po litiek voor oogen te moeten nemen doch dit jong verleden dient in herinnering ge bracht daar het lessen inhoudt voor de toe komst. In de regeering van nationale heropbeu ring, werd de plaats der liberalen beperkt. De fout hiervan is ten minste gedeeltelijk te wijten aan de liberale partij zelf die, in Maart 1936, niet onmiddellijk het politiek belang van de ondernomen taak heeft kun nen inzien en die zich aanvankelijk heeft verdeeld wat betreft de economische en mo netaire politiek van de regeering. Het succes dezer politiek heeft alle prin cipieel verzet uit den weg geruimd de vrees die in het vooruitzicht werd gesteld is niet verwezenlijkt geworden, en sedert 1936 mag worden gezegd dat de liberale partij zich geheel bij de regeeringspolitiek heeft aan gesloten. De vraag die thans wordt gesteld, is te weten of de liberale partij dien weg moet blijven volgen, en onder welke voorwaarden. Laat ons drie mogelijkheden onderzoeken o-o-o-o-o-o a) De eerste is de overgang naar de op positie. Sommigen denken periodiek dat de libe rale partij naar de oppositie zou moeten overgaan en dat zij daar nieuwe krachten zou putten. Dit valt te betwijfelen. De liberale partij is, naar hare leerstelling, een regeeringspar- tij. Hare politieke werking, doordat zij van realistischen aard is, stuwt haar noodzakelijk tot de uitoefening van de macht. Moest zij den schijn aannemen geen belangstelling te toonen voor het werk van de regeering, dan zouden velen van hen die haar thans steunen het haar als een verwijt aanschrijven. Dit goldt vooral voor een tijdperk tijdens het welk de democratie als bedreigd wordt be schouwd en de verdediging van de grond wettelijke vrijheden een der hoofdzaken van de regeering uitmaakt. Dezelfde redenen die de liberale partij er toe hebben aangezet een werkdadig deel te nemen aan de kiescam pagne met het oog op de verkiezing van I I April moeten er haar doen toe be sluiten in de regeering te blijven. Men dient dus geen oppositiepolitiek te betrachten om haar eigen zelf. Doch wat nooit uit het oog mag worden verloren is dat het beter is zijn eigen politiek in de oppositie te volgen dan die van zijn te genstrevers toe te passen in de regeering. Zoo de medewerking op regeeringsgebied overdreven toegevingen van doctrinalen of practischen aard voor gevolg moet hebben, is het beter afstand te doen dan een poli er naar, de socialistische partij uit de regee- ing te verdrijven om met de rexisten en de Vlaamsch-nationalisten een blok te vor men dat, onder voorwendsel van antimar- xisme, eenvoudig een vorming zou zijn tot maatschappelijk behoud en politieke reactie. Het hoeft nauwelijks gezegd, dat indien de liberale partij zich tot dergelijk maneuvre moest leenen, zij onmiddellijk zou opgehou den hebben te bestaan. Alle ernstige bezwa ren der clericaal - liberale coalitie, waaraan hooger herinnerd, zouden opnieuw te voor schijn komen met enkele andere daarbij, zooals de vorming van een volksfront en de ontbinding van de liberale krachten. Het is van hoofdzakelijk belang, dat de pogingen tot het vormen van een blok van rechts door'de liberale partij van nu af reeds zou den worden beantwoord door een besliste en definitieve weigering. c) Ten slotte blijft nog het behoud van de huidige politieke samenstelling. Het be houd hiervan is ten zeerste gewenscht, zoo wel door de openbare opinie (verkiezingen van 1936 en 1937) als door de diensten die zij heeft bewezen. Uit de ondervinding blijkt, dat niet op duurzame noch stand vastige wijze kan worden geregeerd tegsn de volksmassa in, noch ten gunste van de volksmassa alleen. Doordat hij zijn beleid tegen haar had gekeerd, leed de heer Theu- nis schipbreuk in 1934-35 doordat hij eerst in haar voordeel heeft willen regeeren, heeft de heer Léon Blum thans met de grootste moeilijkheden te kampen. De verdienste van de regeering van Zeeland bestaat hierin, dat zij voor het werk van de regeering alle //eVkkrachte'n en economische krachten heeft samengebracht, en aldus aan het land ter- zelfdertijd de economische heropbeuring en den socialen vrede heeft verschaft. Op dien weg dient voortgegaan. Doch het werk hoeft niet van zijn aanvankelijk doel afgeleid en geen aanleiding te geven tot het in gevaar brengen van de beginselen die door de liberale partij als van essentieel belang worden beschouwd. De jongste voorvallen zetten ons noch tans aan zeer ernstig voorbehoud te maken. Zij vergen dat de liberale partij op nauw keurige wijze de voorwaarden zou bepalen waarvan zij de voortzetting afhankelijk maakt van hare medewerking aan de huidige re geeringspolitiek. I De liberale vertegenwoordiging in de regeering dient van billijken aard te zijn en gelijkaardig aan die van de andere partijen. De jongste wijziging in de samenstelling van de regeering heeft een reeds bedreigd even wicht verstoord. Het is niet aannemelijk dat op vier liberale ministers er niet minder dan drie niet tot het parlement behooren, dan wanneer alle katholieke en socialistische mi nisters parlementairen zijn. Die toestand mag niet blijven voortduren. In het opzicht van de respectievelijke ge- talsstrekte, dient de liberale partij die ach teruitstelling niet te dulden. Bijzonder geldt dit indien men een zekere afkeer wil doen uitschijnen ten opzichte van het parlemen tarisme, in welk geval het zelfs geen kwestie meer zou zijn van evenwicht, doch een be ginselkwestie waaromtrent de liberale partij in geen geval toegevingen mag doen. De herstelling van het evenwicht dringt zich dus onverwijld op. 2) De regeering mag in haar programma geen punten opnemen die vreemd zouden zijn aan hare algemeene politiek, die buiten het raam zouden treden van de regeeringsver- klaring en die essentieele beginselkwesties zouden aanraken waarover de partijen die haar steunen het niet eens zouden zijn. Het is niet aannemelijk, dat de regeering in haar programma de terugschenking van de politieke rechten aan de oorlogsverraders zou opnemen, terugschenking waartegen de liberale partij eenparig en onverbiddelijk is gekant. Het is evenmin aannemelijk dat, onder voorwendsel den schoolstrijd te doen ophou den, de regeering het status quo zou op heffen dat op dit gebied bestaat, en dat zij het clericaal programma zou uitvoeren door let verleenen van nieuwe toelagen aan het confessioneel onderwijs. Dan wanneer de socialistische en katho lieke partijen munt slaan uit de medewerking door haar toegezegd aan den heer van Zee land heeft de liberale partij niets voor zich zelf gevraagd. Het zou niet mogen gebeuren dat zij het slachtoffer zou worden harer po litieke eerlijkheid en dat opnieuw, met de medewerking van haar ministers, het pro gramma van haar tegenstrevers zou worden verwezenlijkt. ('t Vervolgt). HET ONDERHOUD VAN NAAIMACHINES rond en bestrijkt de verschillende deelen nogmaals, veegt alles zorgvuldig af en oliet Als men van tijd tot tijd de naalrna- chien zelf eens schoonmaakt, voorkomt men daardoor allerlei gebreken, die zich anders ten gevolge van het slecht onderhoud voor doen.' VüBeÏTicf313 ZJh'K°k de heerrlV,znddé "ah! ^erde^'inlichtrngen worden gaarne Politieke structuur van Europa dient ingrijpen om in alle opzichten het ver- v 1 D 'n ,>mer ,aav zijde ïerstrekt (zege| voor antwoord) door den opnieuw op de leest te worden ge keer in alle vertakkingen wat beter en 7lne n de Kexistisch-Dietsch Nazistische bestuurder Ingenieur K. Hambrouck, Aalst, bracht Dat is meenen wij eene degel^^^r te regelen 1 t Daartoe doopt men een kwastje in ben- of petrool en bestrijkt daarmee alle deelen der machien, die anders ge-olied worden. Daarna draait men de machien flink als gewoonlijk. Men scbroeft ook van tijd tot tijd het piaatje onder de naald los en verwijderd met een stopnaald de pluisjes die zich daar im mer ophoopen. )X'anneer bij koud weder de machien stroef loopt, moet men ze niet for ceeren maar een oogenblik bij de kachel zetten. Na een kwartier is het euvel dan verholpen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1