CASTAR BEER Groote SOLOE - schoenen - Albert Cossey-Van Mol, De Zaak der Nationale Bank voor de Kamer. Vanaf heden Zondag 12 dezer en volgende dagen BURGERSTAND VAN POPERINGHE FRANKRIJK EN BELGIE. PROEFT CASTAR BIER UIT HET LAND. DRINKT 'T ZWYNLANDS LIBERALE JONGE WACHT DRINKT CASTAR BIER AMBTELIJKE BERICHTEN BERICHT. EINDE SEIZOEN IN DE SPORTKLAK PROEFT CASTAR BIER ONS LAND WORDT NIET BELOOND VOOR ZIJNE OFFERS VAN 1914. voortgezet worden, willen wij eerst de laatste uitslagen afwachten vooraleer 1 verder op deze kwestie in te gaan, de hoop uitdrukkende dat zij tot een goed I einde geleid worde. G. v. B. Wij willen niet langer epilogeeren over de militaire rol, welke door ons klein leger gespeeld werd onder den oorlog. Wij weten als gelijk wie hoe ons leger voor 1914 slecht was voorbereid hoe onze uitrusting en be wapening veel te wenschen overlieten en hoe weinig onze militaire politiek stabiel was. In dergelijke omstandig heden kon er dan ook geen spraak zijn van een leger, dat eene werkelijke mi litaire rol kon vervullen. Voegen wij erbij dat elke militaire traditie ontbrak aan ons leger en dat veel verwarring en misverstand bestond tusschen het ministerie van oorlog en den generalen staf van het leger. Het kan nochtans niet worden ge loochend, dat het beslissend optreden van ons leger in het begin van den wereldoorlog, een zekere invloed heeft gehad op het plan van den Duitschen legerstaf en de reactie van de forten van Luik en van Antwerpen hebben denkelijk een weerslag gevonden bij de opmarsch van het Duitsche leger naar Frankrijk. Wij zeggen niet dat het Belgische leger alleen het Fransche leger van eene verplettering heeft be hoed tegen de Zwitsersche rotsen in September 1914. Ook het mirakel van de Marne heeft zijn beteekenis. Het Belgische leger heeft een tweede maal Frankrijk beschut in I 9 I 4 en het was op den Yzer, toen de Duitschers hun aanval hadden ingezet tegen Ca lais. Wij weten wel dat de Franschen den rol van het Belgische leger op den Yzer willen kleineeren wij weten dat de overste van de Fransche legertroep van het Noorden, generaal Foch, die later moest gelimogeerd worden en op het einde van den oorlog na Ni- velle en Pétain weer opdook als op perbevelhebber van de Fransche legers en zelfs als generalissisme van al de Verbondene legers, tijdens den Yzer- slag aan den bevelhebber van het Brit- sche leger te Yper schreef dat hij diende zich te houden voor zijn linker vleugel, daar het Belgische leger geen weerstand bood en dat hij, Foch, bij de eerste gelegenheid dit leger door Fransche troepen zou epauleeren. Foch gewaagde van die enkele brigade Grosetti 1 die op het einde van den Yzerstrijd in actie kwam op het front. Wat er ook van zij, 't kan niet ge loochend worden, dat het Belgische le ger in 1914 eene militaire rol heeft vervuld en dat dit leger onschatbare diensten heeft bewezen aan Frankrijk, zoowel op militair, als op zedelijk en als op stoffelijk gebied. De Franschen kunnen zulks eerlijks- halve niet betwisten (2). Belgie was in 1914 het eenige on schuldige en het grootste slachtoffer van den wereldkrijg. Inderdaad, ons land had niets te zien in de betwisten tusschen Servie en Oostenrijk Rusland en Duitschland en eindelijk tusschen Duitschland en Frankrijk. Wij mochten dus op eene rechtmatige belooning of ten minste op eene redelijke vergoe ding aanspraak maken, hetgeen overi gens werd aangenomen in de vredes voorwaarden van Wilson. Helaas in de werkelijkheid verliepen de zaken heel anders. Het Versailles-verdrag is voor ons niet geweest wat men eerlij- kerwijze ervan mocht verhopen. Wij dachten ten minste op de erken telijkheid van Frankrijk te mogen re kenen, maar deze stemming duurde niet langer dan het militair akkoord. Belgie heeft veel verloren met den vrede. Zelfs onrechtstreeks. Door het overgaan van Elzas en Lotharingen naar Frankrijk die als het natuurlijke interland van Belgie diende te worden aanzien, werden deze landen verplicht, tegen de logica der economie in, hun ne producten uit te zenden over de havens van Den Havre, Boulogne en Duinkerke, die niet alleen verder zijn afgelegen maar ook min goed zijn uit gerust dan deze van Antwerpen en Gent. Het laatste incident welke zich heeft afgespeeld rond de haven van Duin kerke is niet van aard om ons te ver rassen... Reeds in 1931, toen Belgie voor de eerste maal zijn militair ver bond wilde opzeggen, werd druk uit geoefend op de haven van Antwerpen toen M. Van Cauwelaert er burgemees ter was. De beruchte kalikwestie heef te dien tijde reeds veel stof opgejaagd Daar de besprekingen nopens de stapelrechten langs diplomatieken we 1 Grosetti, die slechts brigade generaal was (42* brigade infanterie) weigerde zich onder de bevelen te stel len van Koning Albert, oppergen-v aal van het Belgisch leger. Die krijger ver koos op eigen hand den strijd te voe ren langs den Yzer... Voegen wij erbij dat de troepen van generaal Grosetti slechts n den nacht van 25 op 26 Octobe op het front te Pervyse toekwamen, l Is te zeggen vier dagen voor het eind an den Yzerslag. (2) Op 2 November kwam presi dent Poincaré naar eurne om den Koning ge'uk te wenschen met de overwint op den zer behaald door het Bels ie leger. Foch, toen bevel- hebbe- n de legergroep van het No schreef een eigenhandigen Pi iel van gelukwenschen aan Koning {'S- crt... STAD POPERiNGHE. SCHOOLJAAR 1937-1938. STAATSMIDDELBARE SCHOOL VOOR JONGENS, MET MEISJESAFDEELING. Groote Markt, 2, Poperinghe. A. Voorbereidende Af deeling Zes Studiejaren. Kinderen vanaf hun zesde jaar B. Middelbare Afdeeling. 1' Studiejaar of 6' van de nieuwe huma niora van het atheneum. 2' Studiejaar of 5* van de nieuwe huma niora van het atheneum. 3' Studiejaar of 4' van de nieuwe huma niora van het atheneum. 4' Studiejaar of 3* van de nieuwe huma niora van het atheneum. (Diploma van middelbare studiën van den lageren graad). De Meisjes worden in de Staatsmiddelbare School toegelaten vanaf hun zesde jaar. (Handwerk en huishoudkunde zooals in de Middelbare Scholen voor Meisjes), Eene eetzaal is ingericht voor de leerlin gen der omliggende Gemeenten. Bruikleen van Boeken De schoolboeken worden aan de leerlingen in leen gegeven door den Oud-Leerlingenbond, mits het be talen eener kleine bijdrage 4 laagste klassen 10 fr. 5'' en 6' Studiejaren I 5 fr. Middelbare Afdeeling 25 fr. Toelatingsexamen en Aanvang der lessen op 16 September, te 8 Vz uur. Heropening der Kostelooze Bewaarschool voor Kinders van 3 tot 6 jaar, op 16 Sep tember, te 8 '/2 uur. Inlichtingen en Inschrijvingen bij den Heer Bestuurder (Bureel der School), Groo te Markt, 2. De Directeur, De Burgemeester-Voorzitter Edg. Wullus. Jutien Vandooren. DE HEER VAN ZEELAND EN HET BUITENLAND. TE LONDEN SCHRIJFT MEN DAT ZIJN AFTREDEN ZOOWEL VOOR EUROPA ALS VOOR BELGIE EEN ZWARE SLAG ZOU WEZEN. De Times van Londen, besteedt een hoofdartikel aan M. Van Zeeland en wenscht het Belgisch Parlement geluk met de goed keuring van de motie van vertrouwen in zijn eerste-minister. Het blad schrijft onder meer M. Van Zeeland heeft zijn land hooger in aanzien gebracht dan ooit sedert den oor log. Vier of vijfmaal, om de partijen in staat te stellen een oplossing te vinden voor de politieke moeilijkheden waarop hij aanbotste, heeft hij zijn ontslag aangeboden telkens heeft het weigeren van dit ontslag het bewijs gebracht dat hij de onontbeerlijke man is. Zoowel als de Koning, wiens vertrouwen hij geniet, behoort M. Van Zeeland tot het ge slacht dat den oorlog medemaakte, en er ge noeg van onthouden heeft om alles in het werk te stellen opdat het niet opnieuw oor log worde. Zijn aftreden ware voor Europa bijna een even zware schok als voor Belgie. Dan wijst de Times op het belang van de internationale ekonomische zending welke aan M. Van Zeeland werd toevertrouwd en besluit De binnenlandsche aangelegen heden hebben den voorrang, maar de andere landen hopen dat Belgie thans M. Van Zee land de gelegenheid zal geven zich opnieuw aan den wereldopbouw van de wankelende Europeesche ekonomie te wijden, en de mid delen aan te wijzen welke zijn aanbevelingen en besluiten in toepassing moeten brengen. STADSNIEUWS. ZONDAGRUST. Alle Apotheken open tot 's middags heden Zondag nanoen alleen Apotheek KESTELYN, Gasthuisstraat. DAAR ZIJN ER NOG die aan hoofd pijn, Migraine. Rhumatiek en Grippe willen 'ijden. wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. in doozen van 7.00 en 12.00 fr. HEUGLIJK NIEUWS. Een nieuwe reeks prachtige boeken is deze week onze biblio theek van het WILLEMSFONDS komen aan dikken. Waarlijk een uitgelezen keus die on ze lezers ten zeerste zal bevredigen. Of er dezen Winter zal gelezen worden I Kent U het Willemsfonds Het Bestuur. WERKLOOSHEID. De stand der werk loosheid in onze stad, was voor de vorige week Maandag, 234; Dinsdag, 228; Woens dag, 226 Donderdag, 179 Vrijdag, 140 aterdag, 148. STADHUIS. De bureelen zijn slechts 's voormiddags toegankelijk voor het publiek. TUINBOUWBOND POPERINGE. Op Heden Zondag 12 September, Algemeene Vergadering in ons lokaal. Casselstraat. DAGORDE Voordracht door den Heer Doom. Besprekingen. Tombola. Het Bestuur VERLOREN. Autoplaat 190704 op den weg Poperinghe, Proven. Crombeke, West en Oostvleteren. SMAAD. Zondag nacht smaadde zekere Dan. Cl. de politieagenten, die op dienstronde waren in de Yperstraat. Proces-verbaal werd opgemaakt. RUZIE. Zondag namiddag kreeg Jan Hoet. van Meenen, ruzie met zijne vrouw in een herberg der Yperstraat. Hij sprak er zelfs doodsbedreigingen tegen uit en bracht haar een slag toe met een stok. Proces-ver baal werd opgemaakt. HOPPEPLUK. Deze week zal men na genoeg overal met den hoppepluk gedaan krijgen. Het getal vreemde plukkers beliep dit jaar 1560, of zoo wat 300 minder dan verleden jaar. De plukkers zullen in het al gemeen een goeden stuiver hebben verdiend. Laat ons hopen dat de prijzen der Hop nu ook wat stijgen, ten einde onze landbouwers te vergoeden voor hun lastigen arbeid, en I aldus de verdwijning van deze vrucht, die eens den rijkdom der streek was, tegen te houden. DE VERTROUWENSMOTIE GESTEMD MET 130 STEMMEN, TEGEN 34 EN 21 ONTHOUDINGEN. Dinsdag en Woensdag vergaderde de Kamer in bijzonderen zittijd voor het onderzoek der zaken van de Nati onale Bank en van het speciaal geval Van Zeeland. Er waren 6 redevoeringen aange kondigd, dewelke als volgt werden uit gesproken 1Rede van M. Van Zeeland 2. Rede van Minister De Man 3. Rede van M. Legros (Rex) 4. Rede van M.VanGlabbeke(lib. 5. Rede van M. Relecom (kom.) 6. Rede van M. Elias (V.N.V.). Daarop volgde de algemeene be spreking, en Woensdag namiddag werd volgende Driepartij enmotie in de Ka mer ingediend. De Driepartijenmotie van Vertrouwen. De bureelen der liberale, katholieke en socialistische groepen waren in on derhandeling getreden voor het opma ken van een gemeenschappelijke dag orde van vertrouwen. Deze dagorde luidt De Kamer, akte nemende van de verklaringen van den Eerste Minister en van den Minister van Financien, brengt hulde aan de onbaatzuchtig heid en de belangloosheid van M. Van Zeeland, neemt akte van de maatregelen, wel ke de regeering in 't vooruitzicht stelt voor de benoemingen en de bezoldi gingen der leidende posten in de Na tionale Bank, rekent op de waakzaamheid der re geering tot vrijwaring der onaanvecht baarheid van onze circulatiebank, en gaat over tot de dagorde. (get.) Carotn de Wiart, Max, Van- dervelde, Fischer, Heyman, Joris. Hoe er gestemd werd. Ziehier hoe de vertrouwensmotie in de Kamer Woensdag nacht werd ge stemd Stemden ja Katholieken MM. Beckers, Blavier E., Carton de Wiart, Debersée, De Kerckhove d'Exaerde, Delputte, Del- vaux, Delwaide, de Man, De Schrijver, De Vleeschouwer, Dhavé, Dij on, du Bus de WarnafFe*, Fieullien, Goetghe- beur, Heyman, Laenen, Maes, Man- paey, Marck, Merget, Philippart, Pon- celet, Raemdonck, Rombaut, Rubbens, Schaepherders, Sieben, Steps, Vanbug- genhout, Van Cauwelaert, Vandenber- ghe, Vanden Eynde, Van Hoecke, Van Isacker, Van Schuylenbergh, Vouloir, Winandy, De Pauw. Liberalen MM. Amelot, Behn, Boeckx, Dejaegher Ch., Desmidt, De- vèze A., Devèze M., Guilmin, Huart, Hymans, Janssens Ch., Jaspar M., Jen- nissen, Joris, Leclercq, Lefebvre, Mais- triau. Marien, Max, Mundeleer, Neven, Pierco. Socialisten MM. Anseele, Baltha zar, Blavier J., Mme Blume, MM. Bo- hy. Bouchery, Brunet, Brunfaut, Bu- set, Chalmet, Cnudde, Collard, Craey- beek, Debunne, Deconinck, De Jaege- re M., Delattre, Delbrouck, Delor, De- potte, De Schutter, Dierckens, Duches ne, Eeckelers, Ernest, Fischer, Fromont, Gailly, Gelders, Ghysen, Goblet, Gof- faux, Gris, Gruselin, Harmegnies, Hens Hoen, Hosey, Hoyaux, Huysmans, Jac ques, Jamar, Lepage, Martel, Merlot, Missiaen, Nichels, Peurquaet, Piérard, Sainte, Sameyn, Schevenels, Spaak, Smets, Truffaut, Uyttroever, Vael, Van Acker, Van Belle, Vandervelde, Van- develde. Van Hoeylandt, Van Sant voort, Van Walleghem, Vranckx, Wau- ters. Stemden neen Katholieken MM.Vindevogel, Sap. Liberaal M. Van Glabbeke. Rexisten MM. Behaegen de Buren, Caignet, Collet P., Collet H., Convent, Daye, Sindic, Denis, De Rudder, Fes- bender, Horward, Knaepen, Legros, Leruitte, Teughels, Vermer, Winckels, Wyns. VI. Nationalisten MM. Borgignon, Butaye, Delille, Deumens, Devroe, Dhase, Elias, Lambrechts, Leuridan, Pelgroms, Romsée, Segers, Tollenaere. Onthielden zich Katholieken MM. Allewaert, Cos- sée de Maulde, De Winde, Drion, Du- chateau, Haustrate, Housiaux, Kluys- kens, Sandront, Verpoorten. Kommunisten MM. Beaufort. Bos- son, De Coster, Degeer, Adère, Desel- liers, Glineur, Lahaut, Relecom. Rexist M. Duysburgh. Liberaal M. Janssens W. Afzonderlijke M. Van Zeeland. Waren afwezig Katholieken MM. Bodart, Cous- sens. De Bruyne R., Koelman, Maen- haut, Poullet, Vaes, Van Hecke. Socialisten MM. De Bruyne P., He- non, Hubin, Marteaux, Petit. Rexist M. Motteux. VI. Nationalisten MM. Ballet, De Backer. Afzonderlijke M. Gandibleu. VERVAARDIGD MET DE NIEUWE HOP DER STREEK FUGGLES EN TETTNANG. HOPPEBOEREN Proeft eens het Bier gemaakt met de nieuwe HOP der Streek 1 GEVONDEN. Zwarte eetzak met een paar schoenen in. Berust ten politiebureele. RUZIE. Zondag avond, rond 1 I uur, ontstond ruzie in de Yperstraat, tusschen D. Cl. en Ch. Ka. Beiden werden handgemeen en de laatste werd nogal erg toegetakeld. Proces-verbaal werd opgemaakt. BRAND. Maandag namiddag werden de pompiers opgebeld. Brand was uitgebro ken ter hofstede van Hubert Cornette, gele gen tusschen de Paters en de Reeke, op het grondgebied van Westvleteren. Een strooimijt stond in lichte laaie en dank zij het spoedig optreden der brandweer van Poperinghe, kon belet worden dat twee zeer dichtstaande schelven en het woonhuis gevrijwaard bleven. MOND- EN KLAUWZEER. Op vele plaatsen van ons grondgebied is Mond- en Klauwzeer uitgebroken. Deze heeft een snelle uitbreiding genomen, alsook in de aanpalende gemeenten. Men wordt verzocht zich aan de voorschriften der wet te houden in zake het vervoer van beestialen. GHELUVELT. Ongelukkige val. Dinsdag morgen begaf Mevr. Coudron-De- norme, echtgenoote van den postmeester te Gheluvelt, en die op de Dorpplaats woont, zich per velo naar haar moeder te Becelare. Op de helling Geluvelt-Becelare is het voor wiel van het rijwiel uitgegleden, met het ge volg dat de vrouw over het stuur stuikte. Zij werd door voorbijgangers opgenomen en ver zorgd door een doktoor van Becelare. Zij is bij hoogdringendheid naar het gasthuis van Yper overgebracht. Een inwendige bloedstor ting werd vastgesteld. Haar toestand is zeer bedenkelijk. ELVERDINGHE. Kind verdronken. Dinsdag, rond I I uur 30, gedurende de korte afwezigheid van vrouw Modeste Depuydt, moet haar dochtertje Maria, 20 maanden oud, naar den hof geloopen zijn. Toen de vrouw bij haar binnenkomen het kindje niet bemerkte, ging ze op zoek en vond het wichtje in den waterput. Een geneesheer paste de kunstmatige ademhaling toe, doch te vergeefs. Het arme kindje was dood. De ongelukkige moeder, erg onder den indruk van het gebeurde is bedlegerig. Modeste De puydt is briefdrager der gemeente. Hpt droe vig voorval heeft groote ontroering verwekt. WEVELGHEM. Knaapje doodgereden. Dinsdag avond, rond 8 uur, liep het 10- jarig zoontje van M. Defraye, te Wevelghem achter een wagen, die met vlas geladen was. Ter hoogte van het Voetbalplein liep het knaapje plots de straat over', toen het gevat werd door een auto, komende uit de rich ting van Heule. Het jongentje werd met ge weld ten gronde geslingerd en liep een vree- selijke schedelbreuk op. De dood was oogen- blikkelijk. Het lijkje werd in de gebouwen van het Voetbalplein binnengedragen. Men verwittigde de ongelukkige ouders, wier droefheid onbeschrijflijk is, met de grootste omzichtigheid. SCHUIFFERSCAPELLE. In dorschma- chien gegrepen. De 18-jarige Maurice Minne van Tielt, was aan het werk met de dorschmachien bij landbouwer Sierens. Op eens werd hij gegrepen door de presse der machien. Toen hij kon bevrijd worden stelde men vast dat zijn schouder gebroken was en zijn arm vermorzeld was. Hij werd aan stond naar de kliniek van Tielt overgebracht. MOESKROEN. Wielrijder door trein doodgereden. Dinsdag reed Cyriel Van- renterghem, 49 jaar oud, aardewerker, in dienst van het Stadsbestuur van Moeskroen over een onbewaakten overweg. Voor hem reed een geladen wagen, bespannen met twee paarden. Vanrenterghem, die per rijwiel was sprak in het voorbijrijden nog tegen den geleider en waagde zich over de spoorbaan. Op het zelfde oogenblik, kwam de sneltrein Parijs-Oostende met groote snelheid afgehold. De wielrijder, die waarschijnlijk door het gerucht van den wagen den trein niet ge hoord, noch gezien had, werd door de lo comotief aangereden, een veertigtal meter medegesleurd en onder de wielen letterlijk vermorzeld. Het lijk werd naar het dooden- huis overgebracht en het Parket stapte af. DE ZAAK DER NATIONALE BANK IN DEN SENAAT. Donderdag heeft de Senaat op hare beurt een onderzoek gewijd aan de zaken der Na tionale Bank en aan het geval van Zeeland. M. Van Dieren (V.N.V.) verklaarde dat hij alleen de Nationale Bank bekampt heeft. Hij twijfelt niet aan de eerlijkheid van M. van Zeeiand en hij betreurde dat hij in die zaken betrokken is geworden. M. van Zee land heeft beters verdiend. M. De Grunne (Rex) verklaarde dat er hier voor hem geen kwestie is van de eer van M. van Zeeland, die zelfs niet in het ge drang komt. M. Lohest (kr. dem.) bestreed geweldig de schandaalpraktijken van Rex, eene bewe ging welke moet vergaan in schande en on eer, beschoren aan den laster, en besloot met een hulde aan M. van Zeeland. Minister De Man antwoort beknopt op de verschillende redenaars. Hij eindigt als volgt M. De Mondt, zegt hij, doet beroep op vre de aan alle menschen van goeden wil. Goed, maar bewijst dan dat ge zelf van goeden wil zijt en begin met uw laster in te trekken. M. De Vlondt (Rex) antwoordt aan mi nister De .Man dat hij de regeering haar ge mis aan aktie verwijt. Minister De Man zegt daarop En gij zult gij M. van Zeeland uwe verontschuldi gingen aanbieden M. De Mondt «Dat moet ik niet, want nooit heb ik hem beleedigd I Minister De Man Maar uwe pers scheldt hem uit voor dief M. de Mondt (Rex) Ik keur niet alles goed wat onze pers schrijft LICHTERVELDE. Zwaar verkeerson geval. Zondag voormiddag, rond I 0 u. 30 reed de motorf.etser Albert Allemeersch, wo nende te Oostvleteren, komende uit de rich ting van Roeselare den Brugschen steenweg op naar Tourout toe. Aan genoemd kruispunt gekomen daagde de auto op van den heer geneesheer P. Crahay, wonende te Ander- lecht, welke komende van Lichtervelde-dorp, de baan naar De Panne opwilde. Eene bot sing was onvermijdelijk. Allemeersch werd zwaar van zijn motorfiets op de straatsteenen geworpen terwijl zijn machien onder het lin ker achterwiel van den auto bleef steken. Het slachtoffer werd bewusteloos, veel bloed verliezende uit mond, neus en ooren, opge nomen. Het rechteroor was om zeggens let terlijk afgerukt. De dokter welke gelukkig geen letsel had bekomen, gaf de ongelukkige de eerste zorgen in samenwerking van een tweede opgeroepen dokter. Allemeersch werd in allerhaast naar een heelkundig gesticht te Roeselare overgebracht, waar men hoopt hem te zullen kunnen redden. BURGEMEESTER NESTOR LAHAYE POPERINGHE. OPEN BRIEF aan den Heer Voorzitter van het Wereldcon gres der Liberale en Radicale Jeugd. (Casino te Knocke). Heer Voorzitter, In deze pijnlijke oogenblikken dewelke ons land wederom doorworstelt, houd ik er aan, in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Federatie van Liberale Jonge Wachten van het Arrondissement Antwerpen, dit open schrijven te richten tot de thans rondom U geschaarde kamaraden. En in het bijzonder wil ik mij richten tot de vreemde congressis ten onder hen opdat dezen, de tolk zouden wezen in hun land van de gevoelens onzer jeugd ten overstaan van den huidigen inner- lijken toestand van ons land. Deze toestand is erbarmelijk te noemen als men er den weerslag van beseft op de bui- tenlandsche gemoederen. Inderdaad een golf van modder wordt weerom over ons land gegoten en is ditmaal geri ht op de instellingen van ons land en op de goede faam onzer regeerders. De avon- turicrs-modderhanteerders hebben het dit maal gemunt op onze Nationale Bank en op hen die ons land van den financieelen onder gang gered hebben en dewjfelke hierdoor recht verkregen hebben op onze eeuwige er kentelijkheid I Om de gevolgen dezer lastercampagne, dewelke deel uitmaakt van een omvangrijk en s elselmatig te verwezenlijken programma om van Belgie een dictatuurstaat te maken, bekommeren de modderhanteerders zich nietl Om het discrediet van onze politiek in het buitenland... om de eventueele ineenstorting onzer deugdelijke regeering... om een even tueele muntdevaluatie, bekommeren de las teraars zich niet 1... Al even min om den smet dien zij werpen op personen die krachtens hun vroegere ver richtingen torenhoog boven alle verdenkin gen oprijzen..-. En ik vraag U, vreemde Liberale congres sisten, in uw land mede te deelen dat wij... jongere Liberalen... onze opinies omtrent de eerlijkheid en rechtschapenheid van hen die ons land van den ondergang gered heb ben, niet gewijzigd hebben. Dat wij niet lan ger meer zullen dulden dat aanslagen als deze op onze instellingen en op de eer van onze verdienstelijke staatslieden gepleegd worden. Ik vraag U, vreemde congressisten, in uw land te willen mededeelen dat wij desnoods van onze borsten een pantser zullen vormen om er mede te omgorden... al wat ons heilig is en recht heeft op onze eeuwige erkente lijkheid... om het te beschutten tegen den modder I... En aan de Belgische Liberale congressisten vraag ik Dat zij op dezen plechtigen dag zouden denken aan hen die hun eer en hun fortuin ter beschikking stelden van ons land en die nu... als Jacob i/an Artevelde voor heen, onrechtvaardig worden bejegend... En ik vraag U... aan de HH. Van Zeeland en Franck... officieel te verklaren dat zij niet opgehouden hebben onze achting waardig te zijn. Hen te zeggen dat wij nog steeds zooals voorheen, met betrouwen op hun blikken en ons heil toevertrouwen aan hun wijs beleid. En dat wij met evenveel betrouwen de toe komst te gemoet blikken daar nu reeds de dampen en giftgassen van hoon en laster zich oplossen onder de bestraling van het licht der waarheid I Met Liberale groeten. ROBERT AERNAUT, Voorzitter van de Federatie van Liberale Jonge Wachten van 't Arr. Antwerpen. BIJ DE WEST-VLAAMSCHE JEUGD. MOTIE VAN VERTROUWEN. Het Provinciaal Verbond der Liberale Jon ge Wachten van West-Vlaanderen, vergaderd op 5 September 1937, verklaart zijn volle dige, jeugdige medewerking te verleenen aan de regeering Van Zeeland, verzekert haar zijn moreelen steun bij de oplossing van de structuurhervormingen, verzet zich krachdadig tegen de demago gische kampanje, op een afschuwelijke wijze gevoerd door anti-parlementaire en reaction- naire groepeeringen, met als hoofdelijk doel personen te treffen om des te gemakkelijker de democratie uiteen te rukken. beslist haar politieken strijd op onverbid delijke wijze te voeren tegen al wat dictato riaal geschoeid is. OUDERS. De ouders van kinderen welke de school verlaten, dienen bijzonder hunne waakzaam heid te richten op de herleving ten alle kan te in de verschillende nijverheden vast te stellen, waardoor vele jonge krachten arbeid vinden. Voor alles is de jeugd de toekomst der organisatie. Als uwe kinderen aan den ar beid zijn gegaan, wacht dan niet tot het te laat is, tot ze door andere vakbonden worden opgeslorpt, maar zorgt gij zelf dat ze onmid dellijk lid worden van de Liberale Vakbonden Laat ze inschrijven bij Léon Carron, Pot- testraat, 23, Poperinghe. POPERINGHE, VAN 3 TOT 10 SEPT. 1937 GEBOORTEN Plaetevoet Godelieve, d.v Joseph en Boone Maria, Duinkerkestraat. Vermeulen Georges, z.v. Camille en Vand». voorde Maria, Hondstraat. Ruyssen Rent z.v. Firmin en Dequidt Nestorine, Watou. Deroo Antoon. z.v. Nestor en Dieusart Bej. tha, Crombekestraat. OVERL1JDENS Pacco Jacqueline, 1) maanden, Westvleteren. Struye Andrea 6 jaar, Vlamingstraat. HUWELIJKEN Deroo Gerard, landwerkt: en Desagher Bertha, naaister, b.v. Pop. Legrand Jules, gepensionneerde en VanHaut- te Maria, huish. b.v. Pop. HUWELIJKSBELOFTEN Lahaye Hilaire. dokter in de Rechten, van Pop. en Vanhoutte Denise, z.b. van Adinkerke. t BEDANKING. De Familie LIONEL DECLERCQ, bedankt de talrijke Vrienden en Kennissen, om de blijken van deelneming betoond door hun aanwezigheid op de begraving van de kleine RAYMOND DECLERCQ, pijnlijk verongelukt bij een reis naar zee BEDANKING. Heer en Vrouw Leopold DEPOORTER. VUYLSTEKE en Familie, bedanken de tal- rijke vrienden en Kennissen om hun blijken van deelneming betoond bij het afsterven van hen zoontje RAOUL DEPOORTER. Zij verontschuldigen zich bij deze welke bij vergetelheid geen rouwbrief mochten ont- vangen hebben. WESTOUUTER, VAN 1 MEI TOT 1 SEPT. GEBOORTEN Hardeman Gilbert, z.v. Jos. en Decrock Irma. Debrabander Simonne, d.v. Germain en Bossaert Maria. Heze Willy, z.v. Abel en Verschelden Julia. De- langhe Silvère, z.v. Daniel en Billiet Antonia. Logghe Ida, d.v. Achille en Coormean Anna. Haerdeman Roger, z.v. Marcel en Becuwe Magdalena. Lesschaeve Alberic, z.v. Florent en Ingelaere Laura. OVERLIJDENS Mahieu Petrus, 79 j, wed. Quaghebeur Justine. Derache Jul., I 6 j.f z.v. Lucienne van Capinghem. Du- hayon Albert, I j., z. v. Emile en Lesschaeve Margr. Ghesquiere Martha, 50 j., echt. van Noppe Maur. HUWELIJKEN Cousin Oscar en Duhay- on Maria. Depuydt Rob. en Ingelaere Ma ry. Huyghe Cam. en Haerdeman Emma. Delhaye André en Vion Maria. Leeu- werck André en Caron Marie. HUWELIJKSAFKONDIGINGEN Liefoo- ghe Ach. en Gauquie Maria. Ozeel Lu- cianus en Cordonnier Blanche. Debuyaere Val. en Joye Madeleine. Caron André en Popelier Rachel. Gardin Cyr. en Decrock Martha. STAD POPERINGHE HUWELIJKEN. TAPIJTEN. Het Schepenkollegie der stad Poperinghe maakt het publiek bekend dat van heden af, het gebruik van tapijten zal verplichtend zijn voor al de huwelijken welke op het stadhuis zullen voltrokken worden, later dan om TIEN uur *8 morgens. De tapijten voor die huwelijken te bezi gen behooren toe aan de stad, als zijnde door het stadsbestuur nieuw aangekocht. De prijs voor gebruik dezer tapijten bedraagt 200 frank, erinbegrepen het aandeel ten bate van den huisbewaarder en van den bijzon deren politiedienst. Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester M. Couttenier. J. VANDOOREN. NEO DE ALLERBESTE BALSEM TEGEN DEN HOEST. Te verkrijgen in de Apotheek LEURIDAN, Bertenplaats, 8, te Poperinge. Het Oud Huis MAURICE PRIEM, laat weten aan zijn geachte klienteel aladat de zoon ALBERT PRIEM, zich komt te stellen als SCHILDER-BEHANGER en hoopt door zijn trouwe bediening de gunst van eenieder te mogen genieten. Besten dank bij voorbaat. ALBERT PRIEM, GASTHUISSTRAAT, 42, POPERINGHE. UITVERKOOP VAN ZOMER ARTIKELS, zooals Blousen, Kinderkleedjes, Hoedjes, Mutsjes, Schortjes, Soquetten en Handschoe nen, alsook KLAKKEN. Alles beneden fak- tuurprijs. bij OCT. BAKEROOT-THEETEN, 10, Noordstraat, 10, Poperinghe. WERK THUIS PER BRIEFWISSELING goede bijverdienste in vrije uren. Adres sen schrijven, reklaam verzenden. Geen bijzondere kennis noodig. Winstgevend. Schrijf Publicit nr 100, Welvaartstraat, 16 B., OOLEN. EINDE-SERIE ARTIKELS VAN DE BESTE ISEGHEMSCHE MERKEN. in den welbekenden Schoenhandel

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 2