BraradYepiekerina DE M ANNEN IN HET WIT LA FEMME CHIPÉE bE KLEINE REUS De Dieven van Bagdad Zoo'n droge Kuch WJSWMP LES W' I Wat is 's-levens welzijn waard SPORTNIEUWS. NOTARIS DESIRE LAHAYE BROUWERIJMATERIAAL NOTARIS VAN CAYZEELE HUISMEUBELEN NOTARIS DESIRE LAHAYE BOUWGRONDEN HANDELSHUIS GEVRAAGD MARKTPRIJZEN VAN OCCASIE-AUTOS GARAGE MODERNE Hoost-Griep-Bronch iet-Asthma - POPERINGHE - JULES LENOIR MANS- EN VROUWVEL OS tel.95 POPERINGHE ANNA MAY WONG adw"a"°" STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERIJ HUIS DU LION, BRUSSEL. JUSTIN DENUT-HUYS AAN DE LANDBOUWERS! MINISTERIE van landbouw. 2e Algemeene Directie. r0ESTAND VAN DEN LANDBOUW gedurende de Maand September. (volgens de verslagen der Rijksiandbouwkundigen). Weergesteldheid. Behoudens eenige re- jachtige en koude dagen rond het midden r maand, was het weder warm en zonnig. Seizoenwerken. Het rooien der aard- jpelen werd uitgevoerd in gunstige omstan digheden. Het bereiden van den akker voor herfstzaaiingen werd bedrijvig voortgezet. £nkele zaaiingen van rogge en wintergerst „erden reeds gedaan. Gewassen. De opbrengsten der aard appelen zijn gunstig voor de velden beplant et gekeurd pootgoed elders zijn zij me- .maal onbevredigend. De milde temperatuur en de zonnige da- ,fn hebben een gunstigen invloed gehad op groei der bieten. De weiden groeiden goed. De melkopbrengst heeft de seizoenvermin- (lering ondergaan. De tomatoogst was niet overvloedig het hooien was menigmaal lastig, terwijl het in- puilen in goede voorwaarden geschiedde. Hooge opbrengsten zijn voorzien voor mergkoolen voor de wintervoeding. De groei der rapen was bevredigend. Veeteelt. De gezondheidstoestand van |,et vee is onrustwekkend geworden talrijke jevallen van mond- en klauwzeer werden waargenomen, Economische toestand. De prijzen ste den voor de eieren, bleven vast voor boter, (nelkkoeien, paarden, graangewassen, aard appelen daalden voor vette varkens en vet j vee. (Medegedeeld). MEDEDEELING. UITGIFTE VAN POSTZEGELS VAN BELGISCH-C ONGO. De Kolonie bereidt de uitgifte voor van eene reeks pqstzegels zonder bijtaks, met t-cnp prqpagandabedoeling ten bate van de Satiqnale Parken en het toerisme in Congo. De reeks zal zes zegelafbeeldingen behel- zn (5 c., 90 c., 1.50 fr., 2.40 fr., 2.50 fr., 4.50 fr.) gedrukt in twee kleuren, in helio gravure, volgens foto's welke door den heer De Witte, hoofd van de Zoologische en en tomologische afdeeling van het muaeu.m van Belgisch-Congo, tijdens eene wetenschappe lijke zending in de Nationale Parken, geno men werden. De uitgifte zal worden voorafgegaan door eene bijzondere trekking van den zegel van 4.50 fr., in bladen van 4 zegels en in eene kleur welke verschilt van de zegelkleur uit de reeks, Deze bijzondere trekking wordt tot 100.000 bloden beperkt en zal, in geen enkel geval, verhoogd worden. De verkoop zal uitsluitend geschieden door persoonlijke inschrijvingen (18 fr. per blad), welke tot en met 20 October zujlen aanvaard worden zij zullen moeten (ngediepd wor den door een gefrank?eifd stortingsbulletijn of door overschrijving op pjpstcheckreke- ning Nr §§63Q yan den dienst der verzame laars, te Brussel. De aflevering zal met in- gang van 25 October geschieden. Indien het getal ingeteekende bladen de trekking te boven gaat, zal het Departement van Koloniën tot eene verdeeling overgaan. De verkoop van de volledige reeks der zegels Nationale Parken zal later worden aangekondi gd. Om ajs regelmatig te wo^en fceschauwd, zullen de bestellingen ancje^e zegels mogen bedoelen» £n zullen zij het voorwerp moeten nitpiaken yan £§ne storting of van gefle Qver§chrijving op de hierboven bedoel de checkrekening. Voor de uit den vreemde herkomstige be stellingen welke slechts één blok ten doel hebben, vallen de verzendingsknatsn ten laste van de inschrijvers. VOETBAL. UITSLAGEN ZONDAG LAATST EERE-AFDEELING. Wi lle Star Union St. Gilloise 5-2 Anderlecht Daring Club Brussel 0-4 Standard Club Luik Antwerp F. C. 1 -2 Beerschot A. C. A. A. La Gantoise 0-3 F. C. Brugge Liersche S. K. S. V, Lyra F. C. Mechelen Racing Thienen Olympic Chaleroi Dar. Cl. Brussel 6 4 0 Beerschot A. C. 6 4 1 Antwerp F. C. 6 3 2 White Star 6 3 2 Rac. Thienen 6 2 2 Anderlecht 6 2 2 A. A. Gantoise 6 3 3 F. C. Brugge 6 3 3 F. C. Mechelen 6 1 2 Liersche S. K. 6 2 3 Union St. Gilloise 6 2 3 S. V. Lyra 6 2 3 Standard Cl. Luik 6 2 4 01. Charleroi 6 0 3 17 13 8 12 8 16 15 9 9 8 3 9 9 I 12 1 14 1 8 14 0 11 15 3 I I 17 10 10 14 14 10 14 2-0 1-2 3-3 10 9 7 7 6 6 6 6 TWEEDE AFDEELING BEVORDERING R. S. Waereghem Waereghem Sp. 0-0 Stade Moeskroen F. C. Iseghem 4-1 S. K. Swcveghem F. C. Roeselare 1-4 S. K. Roeselare Lauwe 7-0 C. S. Yper Rumbeke 1-2 Wakken Stade Kortrijk 3-2 Heyst S. V. Blankenberghe gesch. Stade Moeskroen 6 5 10 22 5 I 1 F. C. Roeselare 6 5 1 0 16 3 11 R. S. Waereghem 6 3 2 114 6 8 Stade Kortrijk 6 4 0 2 25 8 8 S.K. Roeselare 6 4 0 2 13 8 8 Rumbeke 6 3 1 2 19 9 7 S V. Blankenberghe 5 3 0 2 17 14 6 Wakken 6 3 0 3 16 9 6 Lauwe 6 I I 4 8 20 3 C. s. Yper 6 0 2 4 6 213 Wareghem Sp. 6 I I 4 4 20 3 S.K. Sweveghem 6 1 0 5 5 19 2 F. C. Heyst 5 0 0 5 2 31 0 TWEEDE AFDEELING GEWESTELIJK A Vlamertinghe F. C. Poperinghe 2-7 Wenduine S. V. Veurne 8-4 t->e hanne Oudenburg 7-0 Neuwpoort Oostcamp 3-0 Ghistel Ardooie Sp. 9-1 Middelkerke Thielt 3-2 IngelmunsterF. C. Thourout 3-5 F. C. Poperinghe 6 5 10 28 6 1 I F.C. Torhout 6 5 10 22 10 11 Middelkerke 6 5 0 1 2 I I I 10 Ghistel 6 4 0 2 20 9 8 Wenduine 6 2 3 I 18 15 7 '"gelmunster 6 3 0 3 17 14 6 De Panne 6 2 I 3 23 I 7 5 F. C. Thielt 5 2 I 2 13 14 Oudenburg 6 2 1 3 14 22 5 S.v. Veurne 6 2 0 4 15 18 4 TWEEDE AFDEELING GEWESTELIJK B. Deerlijk Dottenijs 1-2 Harelbeke Avelghem 8-0 Wervik Sp. S. V. Kortrijk 4-2 Gheluwe Cuerne Sp. 2-2 Toekomst Meenen A.A. Moeskroen 0-1 Komen Wevelghem Sp. 4-2 Harelbeke 6 4 I 118 6 9 A.A. Moeskroen 6 4 I I 13 9 9 Wervik Sp.. 5 3 I I 14 12 7 Wevelghem Sp. 5 3 0 2 13 7 7 Komen 5 3 0 2 19 14 6 Le Bizet 5 3 0 2 9 14 6 Deerlijk Sp. 6 3 0 3 20 15 6 Avelghem 6 2 I 3 12 17 5 Toek. Meenen 4 2 0 2 8 8 4 Dottenijs 5 I I 3 9 14 3 Gheluwe 5 1 I 3 9 12 3 Kortrijk S.V. 6 1 14 8 13 3 Cuerne Sp. 6 0 2 4 9 20 2 DERDE AFDEELING BIJZONDERE Reek» B. 3-6 0-12 1-0 4-0 0-3 Neuwpoort Vlo.tcamp lamertinghe 'Mdooie Sp. 6 1 2 3 7 20 4 6 2 0 4 10 15 4 5 1 0 4 7 22 2 6 0 0 6 8 28 0 F.C. Poperinghe Rumbeke Komen S. K. Roeselare Cuerne Sp. Wervik Sp. Iseghem Ingelmunster Ardooie Sp. F. C. Thielt VOETBALKRONIEK. Het zal zeker wel overbodig zijn veel woorden te verspillen aan de partij van ver leden Zondag. Alwie in Poperinge nog een greintje voetbalbloed in zijn body heeft was te Vlamertinge en heeft dus met eigen oogen gezien hoe rood en geel de lokale ploeg netjes onder de knie hield. Er was een duidelijk krachtsverschil dat even duidelijk door de 7-2 cijfers uitgedrukt wordt. Ons elftal heeft bij poozen fijntjes gevoet bald, zoo van man tot man, genoeg om de Vlamertingsche ploeg den adem af te snij den. Alleen de verdediging bleek weifelach tig en had misschien wel de twee tegenpun- ten kunnen verijdelen. Per slot van rekening is het toch best dat de minder goede conditie van onze achterspelers zich te Vlamertinge openbaarde, want daar was het gevaar maar gering. Zooala het hoorde verliep de onmoeting in zeer gunstige omstandigheden, en buiten een paar onvermijdelijke standjes, valt er op het sportief gedeelte weinig aan te mer ken. De kassier van Vlamertinge heeft Zondag een aardig sommetje opgestreken en we misgunnen hen volstrekt dit buitenkansje niet. Wij wete.n best wat goede ontvangsten beteekenen. Het geld houdt er den moed in, want tegenover een ledige kas zinkt veel goede wil in de schoenen. Op deze hoopvolle namiddag had de voor middag een schaduw geworpen. Aan huis moeten onderdoen is verre van plezierig. Al was Rumbeke nu ook een knappe ploeg, toch hadden we vertrouwen in onze reser- n. Ook hier kon de verdediging vaak den zwaren last niet dragen. Voor 4e afreis naar Wervik werd de ploeg gewijzigd. Onze club bezit elementen in vol doende mate om een sterk geheel te vormen. Het is te hopen dat alle spelers voorbeeldig hun plicht zullen doen. Tegenover de nieuw- opgestelde formatie geven we Wervik geen kans. En we zijn overtuigd dat onze reser- ven ons vandaag werkelijk aangenaam zullen verrassen. De vedetteploeg speelt thuis. Van de zes gespeelde partijen kregen we reeds vier ver plaatsingen. Nu mogen onze boys voor eigen publiek hun puike conditie vertoonen. We hoeven ons echter te zwichten voor over moed. De Panne is geen makkelijke klqnt. Het verleden leerde ons dat op overtuigende wijze. Daarbij komt de last die op ieder leidend elftal drukt. Voortaan zal iedere ploeg het ons zoo lastig mogelijk maken, en van alle tegenstanders is De Panne een der meest gevreesde. Voor de liefhebbers is dit natuurlijk een schoone troef. Tegenover een waardevol elf tal krijgt rood en geel de kans zich van zijn allerbeste zijde te laten zien. Dit duel kan tot efen zware kamp uitgroeien. Voortaan stelt iedereen de vraag wie zal F. C. Poperinge kunnen ten val krijgen De Pannenaars hopen dat zij de eerste zullen zijn. Wij gelooven het niet. Ons terrein, ons publiek en vooral de for me van onze knapen zullen ook den aanval van de Noordzeewind trotseeren. Waar Tor hout faalde op eigen grond, zal De Panne falen op ons veld. Dat ware logisch. Maar in voetbal zijn veel dingen op hun kop ge zet. Oppassen jongens. Gedenkt Beerschot- Gantoise I Keikop. HEDEN ZONDAG 17 OKTOBER te Wervik om 2.30 uur F. C. WERVIK F. C. POPERINGE II. op ons terrein ie 2.30 uur R. C. DE PANNE F. C. POPERINGE I. Aandacht Heden vangen de ontmoe tingen te 2.30 UUR aan. De leden van F. C. POP. worden vrien delijk aangemaand hun Lidkaart op zak te steken. Het vergt toch geen groote moeite ze even aan den ingang te toonen. DE WEKELIJKSCHE VOETBALUITSLA GEN, ALSMEDE DE UITSLAGEN VAN DEN PRONOSTIEK PRIOR WORDEN, SEF FENS NA DE MATCHEN UITGEHANGEN IN ONS HUIS BIJ JOS. COUTTENIER. MATCHEN VOOR HEDEN ZONDAG EERE-AFDEELING. White Star Racing Cl. Thienen Daring Club Brussel Standard Club Luik Olympic Charleroi S. C. Anderlecht Liersche S. K. Union St. Gilloise A. A. La Gantoise S. V. Lyra F. C. Mechelen F. C. Brugge Antwerp F. C. Beerschot A. C. TWEEDE AFDEELING BEVORDERING. S. V. Rumbeke R. S. Waereghem Waereghem Sp. S. K. Sweveghem F. C. Iseghem F. C. Heyst W. S. Lauwe C. S. Yper F. C. Roeselare F. C. Wakken S. V. Blankenberghe S. K. Roeselare Stade Kortrijk Stade Moeskroen TWEEDE AFDEELING GEWESTELIJK A. F. C. Poperinghe R. C. De Panne Oostcamp Ingelmunster Ardooie Sp. Vlamertinghe F. C. ThieltGhistel S. V. Veurne Nieuwpoort Oudenburg Wenduine F. C. Thourhout Middelkerke TWEEDE AFDEELING GEWESTELIJK B. Cuerne Sp. Toek. Meenen Dottenijs Le Bizet S. V. Kortrijk Gheluwe A.A. Moeskroen Deerlijk Sp. Wevelghem Sp. Wervik Sp. Avelghem F. C. Komen DERDE AFDEELING BIJZONDERE Reeks B. Wervik Sp. F. C. Poperinghe IngelmunsterF. C. Komen C. S. Yper F. C. Thielt S. V. Rumbeke Cuerne Sp. S. K. Roeselare F. C. Iseghem Ardooie Sp. F. C. Roeselare AFDEELING SCHOLIEREN REEKS C. S. C. Meenen F. C. Poperinghe C. S. Yper B. Wevelghem Sp. S. K. Vlamertinghe C. S. Yper A. Stade Moeskroen Toekomst Meenen Wervik Sp. A. A. Moeskroen STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE, Maandag, 18 October 1937, om I Yl uur namiddag, op de koer en ter brouwerij van M. Marcel Van Biervliet, Pries terstraat, Poperinge, Verkooping van Brouwketels, roerkuip, gielbak, koelbak, koperen pompen, ascenseur 70 Biertonnen dienstig voor kuipen 70 stout vaten in allerbesten staat 35 halve ton nen geschikt voor koekuipen 30 kleine vat- jes in goeden staat geschikt voor bloemkuip- jes 10 waschkuipen. Berline met zwee en ressorts, ladder (30 treden), 2 trappen, 2 banken, zwinkels, 10 koeketens zoo goed als nieuw, oude en nieu we bommen, hap, alaam voor te stoken en veel andere voorwerpen, te lang om te mel den. 30 koopen droog en gezaagd Brandhout. Met gereed geld en onder de gewone voor waarden. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Maandag 18 Oktober 1937, om I ure namiddag, ten huize van M. J. Beke, Casselstraat, Nr 54. te Poperinghe. OPENBARE VERKOOPING VAN Canapé in acajou, eiken buffet, zetel, foyer, kassen, commode, spiegels. 6 eiken stoelen, keukenstoelen, pupiter, coulisse en andere tafels, koperen kandelaars, lanteerns en lam pen, kaders, vazen, beelden, koolbakken, wijn- en likeurglazen, tellooren, nachttafels, vogelkooi, hofbank, koperen spruit, ladders, kruiwagen, steekkar, zwaren en fijnen hop- pedraad, bascule en gewichten, tondeuse, hof en landbouwalaam, gezaagd hout, aardap pelbakjes, venster met lattestoor, ijzeren pla ten, brandhout, enz. Met gereed geld, en onder de gewone voorwaarden. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. UIT TER HAND TE KOOP SCHOONE en VOORDEELIGE gelegen te Poperinge, Ouderdomsteenweg, bij de Stad, Alle inlichtingen bij genoemden Notaris. KAMPIOENSCHAP DER ZUID- OOSTERRICHTING bij Pinceel M. TAMINES van Zondag 10 October 254 duiven los om 8 uur. Afstand 141 km. Eerste prijs om 10.23 u. Laatste om 10.41 u. I. DEPLAEDT L.. 2. Vermeersch K.. 3.w Lozie V., 4. Carpentier M., 5. Delava Vr., i 6. Clabau H., 7. Geldhof C., 8. Durieux Vr. 9. Delaleau H., 10. Dupont S., I I. Maze- j reeuw Vr., 12. Geldhof C., 13. Dehouck Th. I 14. Vermeersch L., 15. Dumelie A., 16. I Dumelie A., 16. Thevelin E., 17. Lozie Vr. 18. Loncke Vr., 19. Vermeulen J., 20. Bou- thez M., 21. Vermeersch A., 22. D'Amour M.-L., 23. Pinceel V., 24. Boudeweel B., 25. Thevelin E., 26. Pinceel R., 27. Boude weel B., 28. Lenoir J., 29. Decae M., 30. Firez A., 31. Mazereeuw Vr., 32. Delaleau H., 33. Delava K., 34. Laheye Vr., 35. Coe- ne L., 36. Declerck H., 3 7. Carpentier Vr., 38. Boudeweel K., 39. Vermeersch M.-L., 40. Billiau J., 41. Goudeseune N., 42; La- mond G., 43. Coene A., 44. Goudenhoofd E. 45. Turkery K., 46. Steverlynck K., 47. Cla bau L., 48. Lamond G., 49. Dehaene E., 50. Lozie O., 51. Tittellion J., 52. Durieux Vr., 53. Thevelin F., 54. Vermeersch E., 55. Pro- Vo N., 56. Boudeweel K., 57. Provo N. Zondag I 7 October CINEY, I 79 km. KAMPIOENSCHAP DER ZUID- OOSTERRICHTING bij Desender J. TAMINES van Zondag 10 October. I 30 duiven los om 8 uur. Afstand 141 km. Eerste duif om 10.26 uur. Laatste prijs om 10.44 u. I. LENOIR J., 2. Deheegher J., 3. Pousee- le J., 4. Melis H., 5. Thevelin J., 6. Pinceel V., 7. Clabau D., 8. Deraeve H., 9. Blanc kaert A., 10. Verpoot E., I I. Vandenameele M., 12. Lefever G., 13. Pinceel V., 14. De sender Vr., 15. Devos A., 16. Desender I. I 7. Vandenameele K., 18. Verpoot M., 19. Deraeve H., 20. Verpoot M., 21. Blanckaert A., 22. Blanckaert M., 23. Vandenberghe K. 24. Desender J., 25. Crabeels W., 26. Gru- wier R., 27. Melis H., 28. Decroix M., 29. Caron J., 30. Vandenberghe K., 31. Dehouck A., 32. Vannieuwenhuyze G., 33. Pareyn H. 34. Wullepit Pr., 35. Vanbruwaene G., 36. j Vereecke L., 37. Benouwt M., .38. Merlevede R., 39. Deraedt M., 40. Gruwier M., 41. Bourgeois E., 42. Turkery K. Zondag I 7 October CINEY, I 79 km. ■aHHHHHKHaHBaBHBHaM TE HUREN NIEUWGEBOUWD dienstig voor Café. Vrij van Bieren, voorzien van twee soorten water, electriciteit en gaz. Zich wenden Yperstraat, 94, Pop. Wanneer men over de gezondheid spreekt ligt het wel op ieders lippen dat het algemeen welzijn het meest waardevolle bezit is. Dit welzijn ligt gelukkig in ieders bereik want wan neer hoofd- en zenuwpijnen alsmede rheumatiek Uw goede humeur komen bederven volstaat U er mede 1-2 Aspirine tabletjes te nemen om aanstonds dezer pijnen bevrijd te zijn.Eischt echter Aspirine tabletten. Zij dragen het BAYER kruis op ieder tablet en hunne afdoenheid kent geen uitzonderingen. J^AMER TE HUREN, kost en inwoon, voor Regent der Staatsmiddelbare School. In lichtingen ten bureele dezer. TE PACHTEN PJERBERG «DE DUINHOEK» Veurnestraat, dichtbij de Markt. Zich wenden bij Mme Nestor Lahaye-Vanden Berghe, Zwynland. ERBERG DE WELKOM Prootstraat, Poperinghe. Zich wenden ter Brouwerij De Kroon A. Masschelein-Verstraete, Yperstraat, 87, Poperinghe. WELGELEGEN HERBERG AU CHEVAL DE BRONZE Yperstraat, I I 5, Pope ringhe. Zich wenden ter Brouwerij De Kroon A. Masschelein-Verstraete, Yper straat, 87, Poperin ghe. WERK THUIS PER BRIEFWISSELING goede bijverdienste in vrije uren. Adres sen schrijven, reklaam verzenden. Geen bijzondere kennis noodig. Winstgevend. Schrijf: Publicit nr 100, Welvaartstraat, 16 B., OOLEN. LOO, 14 Oct. Boter, 26 eieren, 0.77. POPERINGHE, 15 Oct. Tarwe, 140 rogge, 130 haver, 116; aardappelen, 38 boter, 24-26 eieren, 0.72 hoppe (1937) verkoopers, 410; koopers, 400. I CHEVROLET 1930 2 DEUREN I CHEVROLET 1930 4 DEUREN I CHEVROLET 1931 4 DEUREN I GRAHAM PAIGE 1931 4 DEUREN I CHEVROLET 1936 2 DEUREN 2 CAMIONS CHEVROLET 1929 NESTOR BATTHEU, 105, Yperstraat POPERINGHE. - Tel. 141. AGENTSCHAP DIAMOND T - DODGE - IMPERIA Zoo'n blaffende, droge, pijnlijke hoest, die Uw borst verscheurt, en niet al leen overdag maar vooral 's nachts zoo jkwelt, wordt veroorzoakt door de slijmen die zich hebben vastgezet en niet willen loskomen. Ge zi|t er binnen 24 uur van verlost als gij Akker's Abdijsiroop neemt. Abdijsi roop maakt de slijmen los en bevrijdt Uw luchtpijpen van ziektekiemen. De abdijsiroop bestrijdt krachtdadig de gevolgen van koude en geneest alle ernstiger aandoeningen. Neem vandaag nog bij aandoeningen als: APe Apotheken 23C Gra*- r. 15.50 500 Gr. fr 2550 1000 Gr. fr *2.-. VERSCHE FILLIPIJNSCHE MOS SELEN, wekelijks te verkrijgen den Dinsdag namiddag vanaf 4 uur. Ook bijna dagelijks te verkrijgen VERSCHE GARNALEN, bij ALBE- RIC DECKMYN, Maurice De Wulf straat, 18, Poperinghe. - Tel. 313. DE SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ VAN GESTICHT IN 1904 IS DE BESTE EN VOORDEELIGSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samen gesteld is uit Poperinghenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouders Poperinghe bewonen 3. - Omdat het gestorte geld in Po peringhe blijft 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit 5. - Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend wor den 6. - Omdat de premiën verminderd worden, I 5 van af het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. Julien VANDOOREN, Zaakvoer der, Yperstraat, 23, Poperinghe. VELOMAKER CASSELSTRAAT, 48, POPERINGHE ALLE MERKEN VAN OCCASIEVELOS - KINDERVELOS VRAAGT HET MERK VICI Alle velos worden bij mij gemaakt en zijn twee jaar gewaarborgd. ÖE 5 B 'yPER/TRAAT SE/TE IMRICH TING VQOR KLANK EN ZAN Cs ZATERDAG 16 OCT., om 8.15 uur ZONDAG 17 OCT., om 4 en 8 uur. MYRNA LOY en CLARK GABLE in hun meesterwerk (LES HOMMES EN BLANC) Zijn er menschen die meer aller ach ting verdienen dan al die menschen die dag en nacht waken op het leven van hun medemenschen en die het als een taak en een plicht opnemen het leed te lenigen. De mannen in het wit ontsluiert ons het eenvoudig doch heldhaftig le ven van de hospitaalvrouwen. De eene verrichten hun liefdewerk met den glimlach op de lippen, wijl de andere kampen moeten tegen plicht en liefde. Medelijden, aandoening en liefde zijn hier drie deugden, meesterlijk ver tolkt door CLARK GABLE en MYR NA LOY, bijgestaan door een groep ware artisten. Wie het leven kent zal de film wil len zien om tevens een hulde te bren gen aan de menschlievendheid. of CH1-CH1N-CHOW ALI-BABA EN DE 40 ROOVERS. met ANNA MAY WONG, FRITZ KORTNER en GEORGE ROKEY. IA Pl£(t QO! A ft NU 5 ANS I Af FICHE A ION DUES (CHU - CH/V&#éfo$c, ■avec GEORGE ROBE V FRiTZ. KORTNER M/SE EN SCÈNE .WALTER PORDE AD AP VSPFHA «f y J E A N 60DARD ENREGtSTffEMEN T S I'S "CAfvinoeouoii cAunoNi uumstj Wie heeft er in zijn kinderjaren het vertelsel niet gelezen van Ali-Baba en de 40 roovers De straatarme Ali-Baba ontdekte de spelonk waar de bandiet Abu-Kasan zijn s< hutten verborg. Hij spiedde hen af, vernam dat met een Sesama op hij c ien sc ratkelder kon binnendringen en er zijn voorraad kon opdoen. De rest e oort aan de film, maar evenals Ali-Baba verstomd stond over al dat gou zoo zullen wij verbaast toekijken naar de pracht van de film die ds een echt wonder mag doorgaan. zu en wij onze kinderjaren herleven. MAANDAG 18 OCTOBER 1937, 0A scfnf KIL nisffn OM 8.15 UUR. (DE GESCHAAKTE VROUW) naar het werk van Louis Verneuil, met ELV1RE POPESCO, JULES BERNY en MARCEL SIMON. Een jonge lieftallige vrouw, gehuwd met een niet plezanten rijkaard, wordt geschaakt. Het is ten tijde der Ameri- kaansche gangsters. Eenieder jammert over het lot dier arme vrouw en een ieder vraagt zich af of de man de groo te som storten zal geeischt tot hare be vrijding. De zoo bejammerde vrouw is er nochtans zoo slecht niet aan toe. Zij is op een prachtig kasteel in tegenwoor digheid van een goeden vriend des huizes 1 Wie zou beter wenschen EDWARD G. ROBIlNKnw iuoun, de man met de honderden gezichten, in met MARY ASTOR en HELEN VINSON. iem hebb ^°binson, de man met de honderden gezichten, zooals we en gezien als harpoender en onbevreesden gangster, die de re,, 0'Ver. eri mitraljeus als niet één hanteerde, zien we thans in een heel ander uitzicht, waarin hij zich eens te meer als een echt comediant aanstelt. van het oud gekend W*r DEPOT BIJ Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. VRAAGT PLAATS JONG MEISJE, voor het wasschen en kuis- schen, twee of drie dagen per week. Adres ten bureele van dit blad. DE MEEST GENADIGE PRIJZEN DE MEEST SPOEDIGE BEDIENING Om goede en vaste boter te karnen is het hoogst noodig de koe van allen inwendigen brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van der BLEEN- en ZUIVERDRANK van Art. MONTEYNE, aan 3 fr. het pak. Depot: Apotheek H.NOTREDAME Groote Markt, Poperinghe,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 3