Belgie is geen Slagveld voor Europa. De Internationale Concessie van Shanghai. 17 JAAR. NUMMER 49. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT Rond 't Bezoek van Koning Leopold te Londen. IDEEEN EN DOCUMENTEN WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 5 DECEMBER 1937. ABONNEMENTEN Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen pe- klamen. prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. Om redenen, die wij overigens maar moeilijk kunnen vermoeden, wordt het jongste bezoek van Koning Leopold te Londen, meer besproken in het buiten land, dan in het binnenland. Tegen alle redelijkheid in, tracht men aan deze reis eene politieke en diplomatieke beteekenis te hechten, die dit bezoek in geen geval hebben kon. Zoo schrijft het groot politiek dag blad van Parijs Le Temps het vol gende omtrent dit bezoek Voor Belgie is en blijft, of men het wil of niet, en welke ook de nieuwe politieke oriëntatie mag be- teekenen, welke stuurt naar een zoogezegde vrijwillige neutraliteit, de spil van de Europeesche politiek van evenwicht, en het noodzake- lijke militaire glacis voor En- geland, zoowel als voor Frankrijk Wij bedanken het Fransche blad hartroerend voor de eer, maar Belgie heeft nu eenmaal zijne stellingen be paald op het internationaal terrein en van deze stelling, wenschen wij om geene welkdanige redenen af te wij ken. Belgie is en blijft een land dat voor taan eene politiek van afzijdigheid en van waardige zelfstandigheid wenscht te voeren. Wij willen dus in geen enkel Europeesch of extra-Europeesch con- Hikt betrokken worden, waarin wij in den grond niets te zien hebben. Wat de Volkenbond betreft, die is voor ons dood. Wanneer een nieuw vredesorga- nisme tot stand komt, afgescheiden van de na-oorlogsche tractaten en die be schik) over de noodige zedelijke en militaire macht om ons land in geval van gevaar te verdedigen tegen eenen aanval, dan zullen wij te vinden zijn om onze internationale verplichtingen op te nemen. Maar wij willen niet het slachtoffer worden van een Volkenbond die nog slechts eene schim daarstelt en een speelpop in de handen van zekere politiekers. Voor hetgene onze nationale veilig heid betreft, daarvoor zullen wij zelf zorgen, tot wanneer betere tijden aan breken. Wij zijn sterk en man genoeg om zulks te doen. In elk geval moeten wij ons met de meeste scherpte op stellen tegen de gedachte, dat Belgie als een militair manoeuver-terrein zou kunnen gebruikt, of beter, misbruikt worden, voor gelijk welk ander land. Wij weten niet wat de nieuwe re geering ons op dit gebied zal voorhou den, maar indien wij eenig wantrou wen moesten opvatten op het gebied van onze internationale politiek, dan zouden wij geen oogenblik aarzelen de heiligste belangen van ons land en van ons volk met de grootste krachtdadig heid te verdedigen tegen den terug keer tot eene verderfelijke politiek van eenzijdigheid en van gevaarlijke bond genootschappen. ROND DEN OORLOG IN OOST-AFRIKA. EEN ONZIJDIGE STROOK DIE NIET GEEERBIEDIGD WERD. In de berichten van het krijgstoo- richtte, na de reeds vermelde bezetting neel in China, is er dikwijls spraak van de Internationale Concessie van Shan ghai. Wij hebben willen weten waaruit De Fransche bladen bewijzen ons I eigenlijk deze concessie bestaat en hoe stellig een ondienst met te willen be-1 zij tot stand kwam. weren dat Belgie in elk geval in eenen Voor den oorsprong ervan moet men nieuwen oorlog zou betrokken worden, téruggaan tot 1 843, datum van het ver- Dergelijke beweringen kunnen eventu- drag van Nanking, volgens hetwelk vijf eel voor Duitschland een zekere ver- Chineesche havens, tot dan gesloten ontschuldiging uitmaken, ingeval het I voor de Europeesche scheepvaart, er Reich nogmaals ons land moest over- voor opengesteld werden, namelijk vallen. Kanton, Amoy, Nankin, Foochow en Engeland, Frankrijk en Duitschland Shanghai, hebben plechtige beloften gedaan, van I Het volgende jaar werd er tusschen het Belgische grondgebied nooit te de plaatselijke Chineesche overheden schenden. Dat deze landen zich bij I en den Britschen consul een overeen- hunne beloften houden Belgie vraagt I Icomst gesloten voor het huren van een niets anders van zijn machtige gebu-1 terrein van ongeveer 60 hectaar op den ren- I oever van de Whangpoo River en dat Het bezoek te Londen van onzen aJs een Britsche nederzetting zou die- Vorst, kan op dit gebied geene andere beteekenis hebben. Koning Leopold III heeft zeer goed ondervonden, dat de nieuwe oriëntatie van de Belgische bui-1 tenlandsche politiek, ingeluid door zij nen. In 1844 bekwam Frankrijk door het verdrag van Whangpoo het recht zich in de vijf reeds vermelde havens te vestigen, en werd ook toegestaan dat ne redevoering van 14 Oktober 1936, I dit land te Shanghai een grondgebied deze is, welke den steun en de goed-1 van bijna dezelfde oppervlakte als dat keuring wegdraagt van de overgroote der Engelschen zou bezitten. De Fran- meerderheid van de Belgische bevol-|scbe concessie werd later geleidelijk king. [vergroot tot 1022 hectaar. Het is overigens tegen deze politieke In 1 865 kwam de internationale con- opvatting, dat onze militaire politiek cessie tot stand door de samenvoeging dient te worden geriiggesteund. In dit der Engelsche en verschillende vreem- geval, en in dit geval alleen, zal de [de bezettingen die ondertusschen bij- Belgische bevolking ertoe instemmen, gekomen waren, al de noodige offers te brengen, om de De Fransche concessie, is evenwel militaire organisatie van onze defensie geheel zelfstandig gebleven, alhoewel te kunnen verwezenlijken. De laatste in 1 854, na den beruchten Taiping op legerverrichtingen hebben overigens stand, er reeds een poging gedaan werd aangetoond, dat men op dit gebied op om van de Britsche, de Fransche en den goeden weg is, en dat reeds zeer de Amerikaansche bezettingen, een ge belangrijke hervormingen doorgevoerd mengde internationale concessie te werden. maken. Maar het is niet voldoende een goed geordend leger te hebben. Het is te-. De stad Shanghai bestaat dus uit vens op et po ïtie en op et ip o drje verschillende deelen die ieder hun matiek terrein dat de specifieke be- L bestuur hebben ln de Fransche langen van Belgie dienen te worden i j n concessie is het de Vonsul-generaal van Het tegenwoordige Shanghai. verdedigd. Bijzonderlijk in den vreem de nestelen er nog talrijke verkeerde gedachten en de politieke opvattingen van Belgie worden veeleer nog zeer raacjs];ecjen Frankrijk die aan het hoofd staat van een raad gevormd door Fransche, als ook andere Europeesche en Chineesche verkeerd uitgelegd. De Chineesche bevolking van de Hier is er wel nog iets te doen voor [Fransche en Internationale bezettingen onze diplomatieke diensten in het bui-[bereikt thans het getal van meer dan tenland. Ook de vooraanstaande Bel-1 een millioen zeshonderd duizend, een gische publicisten, dienen de gezonde teeken hoezeer Chineezen op veilig- begrippen van onze nieuwe oriëntatie, heid onder vreemde vlag gesteld zijn. op het gebied van onze buitenlandsche Men mag gerust aannemen dat bijna politiek, te helpen verspreiden in de aUe vooraanstaande Chineesche perso- vreemde bladen. Het is bijzonderlijk Laliteiten en zakenlieden in een der langs deze weg, dat er degelijk werk concessies een woning bezitten, waar kan worden verricht. De rol van Bel-1 z.ji bij het eerste teeken van onrust of gie op het politiek schaakbord van Europa is nog niet voldoende gekend in den vreemde. G.v.B. opstand, een toevlucht zoeken en waar zij, in de buitenlandsche banken, ge- van Shanghai door de nationalisten. Dat bestuur staat onder het toezicht van de nationale regeering van Nan king. Het grondgebied van Grooter Shanghai bestaat uit 494 vierkante ki lometer en omringt volledig de con cessies er aldus de verdere uitbreiding van belettende. De Bevolking. Wij gaven reeds het getal 1.600.000 op, als dat van de inwoners der con cessies, maar in de drie deelen te sa men wonen er 5.582.000 inwoners vol gens een statistiek van 1935. Men heeft onlangs kunnen lezen, in de oorlogsberichten 'dat er 300.000 personen naar de concessies gevlucht zijn, een getal dat uiterst groot schijnt om er in opgenomen te worden als men niet weet hoe uitgebreid de bezettingen zijn. In het totaal van 1.600.000 inwo ners zijn zoowat 37.000 vreemdelingen waaronder 20.000 Japanners en Korea- nen, 9000 Europeesche Britten, bijna 4000 Noord Amerikanen, en ongeveer .000 Russen. Indien Shanghai zulke groote stad geworden is dan is dat voorzeker te danken aan de veiligheid die sedert tientallen jaren verzekerd wordt door de aanwezigheid en de territoriale rech ten der vreemde bezettingen, niet al leen door het politie- en het vrijwilli- gers-korps, maar ook door de aanwe zigheid van oorlogsschepen en strijd machten uit Europa en Amerika. Het zij terloops vermeld, dat het stichten van Groot Shanghai een wel overdachte maatregel der Nationalisten was om grootere uitbreiding van het geen men noerrtèn kan de vreemde ko lonies in China te beletten. Het is ze ker dat de verziende nationalisten de hoop koesteren dat eenmaal de groote rijke concessies terug Chineesch grond gebied zullen worden. Vijandelijkheden te Shanghai. Zooals, en nog erger dan in 1932, is Shanghai het tooneel van een bloedi- gen strijd geworden. De krijgsverrich tingen begonnen in het begin van Au gustus. Rond Shanghai hadden sterke Chineesche strijdkrachten zich in het geheim verzameld, nadat den 7 Juli in Noord-China de eerste schermutselin gen plaats hadden gehad. Van haar kant had daarom de Ja- pansche regeering besloten de 200 ma rine-soldaten die de Japansche kolonie in de internationale beschermden, te versterken. Den 9 Augustus werd nabij de Ja pansche kolonie in de concessie een Ja pansche zee-luitenant doodgeschoten Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De Korrespondenten van Ideëen en Documenten worden vriendelijk verzocht hun bijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. IS EUROPA'S VERVAL NAKEND door Robert Aernaut, Voorzitter der Federatie van L.J.W., Arr. Antwerpen. met een zijner marine-soldaten en daar- fegenheïd heTbê7 hun'geld"''waarden 'na afg-ijseHjk verminkt door een groep- ONZE REGEERINGEN SEDERT DEN OORLOG 1 'i i je Chineesche soldaten, en juweelen neer te leggen, buiten net Versterkingen werden rond Shanghai door Chineesche troepen opgericht. le bereik der Chineesche bandieten |gers en muiters. De internationale concessie, die se- Hieronder geven we de verschillen de regeeringen welke na den wapen stilstand van 1918 het bewind in han den hadden 1. Delacroix, van 21 November 1918 tot 20 November 1920. 2. Carton de Wiart, van 20 No vember 1920 tot 15 December 1921. 3. Theunis, van 16 December 1921 tot 13 Mei 1925. 4. Van de Vyvere, van 1 3 Mei 1925 tot 17 Juni 1925. 5. Poullet, van 1 7 Juni 1925 tot 20 Mei 1926. 6. Jaspar, van 20 Mei 1926 tot 6 Juni 1931. 7. Renkin, van 6 Juni 1931 tot 22 October 1 932. 8. de Broqueville, van 22 Octo ber 1932 tot 13 November 1934. 9. Theunis, van 1 3 November 1934 tot 26 Maart 1935. 10. Van Zeeland, van 26 Maart 1935 tot 26 Mei 1936. 11. Van Zeeland, van 26 Mei 1936 tot 24 November 1937. 12. Janson, van 24 November 1937 "tot- DE ALLERBESTE BALSEM TEGEN DEN HOEST. Te verkrijgen in de Apotheek LEUR1DAN, Bertenplaats, 8, te foperinge. BERICHT. Met het oog op het gebeurlijk bege-1 dert 1899, ongeveer 2500 hectaar be ven van eene plaats van tijdelijk be-[slaat, wordt bestuurd door een ge diende bij het provinciaal bestuur, zal meenteraad, bestaande uit vijf Britten, een examen van schrijver op 21 De-1 twee Amerikanen, twee Japanners en cember a.s. afgenomen worden. vijf Chineezen, gekozen door de lasten- Vereischte ouderdom 18 tot 30 [betalers die onroerend eigendom be jaar (45 jaar voor oudstrijders en de Uitten dat 500 taels waard is of een daarmede gelijkgestelden)[kadastraal inkomen van hetzelfde be- Aanvragen om inschrijving tot dit I drag (zoowat 50 pond sterling), examen mogen ingediend worden tot Het politietoezicht in de internatio- 16 December a.s. ter provinciale griffie aale concessie wordt uitgeoefend door alwaar ook alle inlichtingen betreffende j bet politiekorps van den gemeenteraad het programma te bekomen zijn. en van het Shanghai vrijwilligers korps, Inschrijvingsrecht 20 fr. te storten d;e vooral bestaan uit Engelschen en op het postkantoor waar de formulieren Zoowat 3600 man tellen voor de aanvraag kunnen verkregen Dat vrijwilligerskorps werd gesticht worden. MEER WAARBORG... in 1854 om de concessie te beschermen tegen de Taiping opstandelingen. Het een zeer goed geoefend korps dat is Een radiotoestel koopen omdat het be- OV" de \e*te en schietvoor- valt, is goed. Een waarborg hebben dat het raad beschikt, geleverd door het «War U lang voldoening zal schenken, is beter. Office» van Engeland en de regeering Hiervoor is het noodig dat de constructeur der Vereenigde Staten, zijn toestellen en lampen tegen alle fabri-1 i i catie- of materiaal-fouten garandeert, dat al N1^er dan eens werd dat «OtPS ge- de noodige onderdeelen voor het eventueel mobiliseerd onder meer in 19../ VOOt herstellen in magazijn beschikbaar zijn, dat 1 de bezetting Van Shanghai door de na men tenslotte dichtbij zijn woning een ge- tionalistische legers en gedurende den specialiseerden voortverkooper vindt, be- I T x i i n o i kwaam om het, indien noodig. te depannee- Chineesch-Japanschen krijg van 1932. ren. Het verlangen om aan zijne klanten de I Grooter Shanghai, grootst mogelijke waarborg te geven, beeft D Philips ertoe aangezet een net officieele Buiten de twee concessies IS er nog verdeelers en radiotechnische stations te een zuiver Chineesche agglomeratie be organiseeren, welke door ingenieurs-specia- kend, onder den naam Van Grooter listen op de hoogte zijn gesteld, voorzien Shanghai. Het bestuur ervan werd aan zijn van alle werktuigen en meetinstrumen- 11- ln,- ino ten. en bekwaam om steeds ter plaatse een gesteld in 192/ door Maarschalk bun doeltreffende en snelle c service te verze- CHuang fang, die ook in 1926 net be ker stuur van de haven van Shanghai in Door de gezanten van Engeland, Frankrijk, Vereenigde Staten, Duitsch land en Italië werd toen aan de regee ring van Japan en van China gevraagd Shanghai buiten de mogelijke krijgs verrichtingen te laten. Japan eischte het wegtrekken der Chineesche machten alvorens haar versterkingen terug te roepen. Den 12 Augustus gaf de Japansche consul-generaal bevel aan de Japan- che bevolking het Noordelijk deel der concessie te ontruimen het was hoog tijd want 's anderdaags werd het uit de lucht met chineesche bommen be stookt. Op land werden daarop de eerste schoten door Chineesche soldaten ge lost en door de Japanners marine-sol daten beantwoord. Weldra werd er ook met kanonnen geschoten. Den 1 4n vielen er Chineesche lucht- bommen in de Japansche concessie vielen 1 200 dooden waaronder een dertigtal Amerikanen. Engelschen. ook hranschen en Russen. Den 23 Augustus landden verdere 'apansche versterkingen. Inmiddels was door de Engelsche en i ransche gezanten te Tokio voorge teld dat indien Japan en China over- en kwamen Shanghai als onzijdig ge bied te beschouwen, hun regeeringen Je verantwoordelijkheid der bescher- .ning van de 50.000 Japansche onder anen in de concessie zouden nemen maar vermits China reeds te voren zulk oorstel geweigerd had, kon het niet Ik geloof dat het niet lang meer zal duren eer de geschiedschrijvers zullen mogen schrij ven (in den verleden tijd) Na de eerste van een reeks benauwende economische en cultureele crisissen was het lot van Europa bezegeld. Van de heerschappij en de Euro peesche suprematie over de rest van de wereld was niet veel meer te bespeuren kortom Voor het oude Europa was het ver val gekomen. Zoo erg is het heden nog niet gesteld, geachte luisteraars, doch ik zondig geens zins aan pessimisme, wanneer ik zeg dat de duidelijke voorteèkenen van het verval... van de eindelijke ineenstorting van de Eu ropeesche overheersching reeds duidelijk in het heden te lezen staan. De vijandigheid welke zich in de gansche wereld openbaart, en welke niet alleen tegen Europa doch tegen het blanke ras in zijn geheel gericht is, is daar een zeker voor teeken van. Zij die ons eertijds, altoos niet vrijwillig, schatplichtig waren weigeren ons nog lan ger te dienen omdat zij ondervinden dat onze overheersching ten einde loopt. En wij, Europeanen, gelooven wij zelve nog in onze ALMACHT Bezitten wij nog dien rassen- trots die ons wel niet bemind maakte doch dewelke ons deed vreezen en duchten Het is mogelijk dat onze overheersching, zich nog lang staande houdt in Afrika, zelfs in Westelijk Azië, maar in het verre Oosten zijn haar dagen reeds geteld. De mystiek van onze Oppermacht... ons Godheid is voor de Japanners... gevallen als een waas die ons omhulde... als een kartonnen pant ser... En nu de man van het verre Oosten ons aanschouwt in de volle glorie onzer naaktheid... nu boezemen wij hem geen vrees meer in. Hij wil ons nog niet gluiperig vermoorden... doch hij begint alvast met de grondvesten iijner eigen heerschappij te leggen, met de bewering Europa I alle maal Humbug bombast, klatergoud, wat Europa kan, kunnen wij ook. En Japan is aan 't coloniseeren gegaan bij zijn gebuur China, in Mandsjoekwo. Alles is echter voor ons Europeanen niet verloren. En me dunkt dat als wij aan onze overheersching houden die den trots uit maakt van ona ras, er nog genoeg in den puinhoop van ons verloren prestige moet te vinden zijn om ons wankelend gebouw nog eenige eeuwtjes overeind te houden. Het komt er hier maar op aan de grond vesten nauwkeurig na te zien van ons in vloedenstelsel dat ons de overheersching be zorgde. Europa heeft steeds twee groote eigen schappen bezeten dewelke dit werelddeel voorbestemden om de heerschappij over de rest van de wereld te voeren. Deze eigen schappen zijn Het vermogen om uitvin dingen te doen en de drang naar geestes ontwikkeling. Deze beide factoren vormen de basis onzer oude traditioneele cultuur. Deze eigenschappen bezit Europa nog, doch het bezit er de exclusiviteit niet meer van. Dat wij ons op dit gebied nog steeds supe rieur mogen voelen op de andere wereld- deelen is een bewijs dat ons overheersching zich nog staande houdt. Eens deze bronnen uitgedroogd zal het verval met rasse schre den zich voltrekken. De Amerikanen en de Japanners volgen ons thans op dit terrein wel kort op de hie len, maar hebben ons nog niet ingehaald omdat de factor Tijd eveneens een rol speelt in het overheerschingsproces. De schit tering onzer cultuur ligt nog niet ver genoeg in het verleden, om er zoo maar een nieuwe traditie op te bouwen. Opdat een nieuwe ultuur zich met kans zou kunnen vestigen is het noodig dat de sporen der vorige cul- uur volledig uitgewischt zijn. Onze cultuur houdt in zich de bevoegd heid om diensten te bewijzen aan het gan sche men8chdom. Onze initiatieven op ge bied van politiek, wetenschap, economie, lei den, den Amerikanen ten spijt, toch nog steeds de wereld en zijn de formules ge worden van staat- en zakenbeleid in de gansche wereld. De moeilijkheid van het een hoogeren levensstandaard. De Europeaan is een luxe-mensch geworden. Hier ligt de knoop van het vraagstuk, op economisch gebied. Evenals er veel diepte noodig is om een groot schip vlot te houden, zoo kan Europa zich niet meer vlot houden in het vermin derde volume van de internationale trans actie. Met andere woorden gesproken De Europeaan kan niet zooals de Japanner be slaan op een handvol rijst. Indien de aan vullende handel tusschen de werelddeelen wordt omgezet in aanvullende handel bin nen de grenzen van één werelddeel, dan be- ieekent zulks economische ontreddering voor dat ééne werelddeel. Inderdaad worden in dit geval de opslagplaatsen en beursopera- ties met crisis bedreigd. Als de buitenlandsche verbruiksmarkten, als reactie op deze toestand zich voor onzen export sluiten, wat zal Europa dan gaan aan vangen Dan blijft er nog slechts één mid del tot redding over 1 bezuiniging. Daling van den levensstandaard. Dit zou de dood zijn van den Europeaan, dewelke krachtens zijn cultuur, zijn eeuwenoude zin voor pracht en praal een fijn geraffineerd wezen is ge worden met kostbare grillen. En dit is het groote gevaar dat zich vóór Europa's deur vertoont. Dit is het gevaar dat ons wereld deel met zijn stevigen industrieelen boven bouw bedreigt. Vergelijken wij inderdaad het complex onzer overheersching aan een gebouw dat van boven te zwaar geworden is door de steeds herhaalde opeenhooping van nood wendigheden, terwijl de basis dezelfde ge bleven is. Veronderstellen wij nu dat deze basis nog met het houweel der exporton mogelijkheid bewerkt worde, dan dringt zich de vraag op Hoelang zal het dan nog overeind blijven Hier voelt men direct de leemte in onze overheersching. Wij heb ben opgehouden onafhankelijk te zijn. Ons lot is verbonden aan den goeden wil van de andere werelddeelen. Zullen deze werelddeelen het prachtige fiere gebouw Europa, waarvan de muren verguld zijn met het goud van een eeuwen oude cultuur, overeinde laten staan Zullen zij het restaureeren of het aan den tand des tijds overlaten De crisis die wij doorworstelen is niets anders dan de ontwikkeling van een verval proces. Onder de muren van ons wankelend Eu ropeesche gebouw dat men zoo veilig waande heeft zich een bevolking ontwikkeld die de democratie gansch verwezenlijkt heeft en de vruchten wil plukken van haar cultuur. En deze toestand houdt iets tragiek in. De tragiek die huist in verborgen armoede. Inderdaad in vele landen van ons oude werelddeel hangt het wel en wee van het levenspeil des volks af van de sociale edel moedigheid van den staat, en niet van de kracht eener sterke economie. De staatsbegrootingen zijn te zwaar belast, men geeft meer dan hetgene krachtens de productie toegelaten is te geven. De salaris sen worden meer door willekeur bepaald dan door de schommelingen der arbeidsmarkt. Doch de regeeringen durven niet raken aan den levenstaandaard, waarvan de partijen een dogma gemaakt hebben. Zij voeden de massas met hetgene ze den rijken ontnomen hebben, daarna gaan zij tot inflatie over. De dictatuurlanden schijnen het verval van Europa nakend geoordeeld te hebben. Zij hebben aldus geredeneerd Wij zonderen ons af, en wanneer het verval intreedt hebben wij geleerd hoe wij ons afzonderlijk moeten handhaven. Europa biedt op het huidige oogenblik het schouwspel van een gezin dat met armoede bedreigt wordt. Armoede brengt ruzie. De kinderen rijzen tegen hun ouders op. De ouders vallen tenslotte ten prooi aan de ver twijfeling. En ten slotte valt gansch het ge zin. dat men vroeger zoo soiled waande, uiteen. De slimsten van den hoop hebben het gezin op dit oogenblik reeds verlaten en le- I ven elders onafhankelijk. ganse ne wctciu. cc mucnijMiciu van uci Deze rol spelen de dictatuurlanden in het huidige oogenblik echter, is het feit dat onze j drama dat getlteld is De Ineenstorting der eigenschappen thans een te zwakke basis p, vormen voor het bestaan van ons snel voort- plantend ras dat maar steeds streeft naar Europeesche Overheersching ('t vervolgt) in aanmerking genomen worden, was het Japansche antwoord. En sedert dan heeft de oorlog ver der gewoed en is Chapei, een groot deel van Groot Shanghai en gelegen ten Noorden van de Noordstatie, grenzende aan de internationale con cessie totaal verwoest geworden. In de concessie heerscht er oorlogs toestand en staan Fransche, Engelsche. Amerikaansche en Italiaansche groepen tot ingrijpen gereed om aan iederen aanslag het zij uit de lucht, hetzij van land- of waterzijde te weerstaan. Maar terwijl de oorlog rond Shan ghai woedt ligt alle handel en industrie stil in dit groote centrum waar voor heen een ongehoorde bedrijvigheid heerschte. In den wereldhandel heeft zulks een grooten weerslag verwekt die gekenmerkt wordt door een slapte in vele exportzaken. H. H. UITGIFTE VAN ANTITERINGPOSTZEGELS. Een reeks antiteringpostzegels, met de beeltenis van H.K.K. prinses Jozefina-Char- lotta, wordt in alle postkantoren te koop gesteld van af I December 1937 tot 15 Januari 1938. Deze reeks omvat de waarden van 10 c. -r 5 c. 25 c. -J- 5 c. 35 c. 5 c.; 50 c. -f- 5 c. 70 c. -J- 5 c. I fr. -f- 25 c. 1.75 fr. -f- 25 c. en 2.45 fr. 2.55 fr. De bijtaks komt ten goede van het Na tionaal Belgisch Werk tot bestrijding der tuberculose. Deze regels blijven geldig voor frankee ring tot 30 September 1938. Er zullen insgelijks bladen met aange past formaat, een reeks antiteringzegels om vattend, welke door middel van den stempel le uitgiftedag» ongeldig worden gemaakt ter beschikking worden gesteld van het pu bliek. Deze bladen worden verkocht tegen 10.40 fr. (waarde van de zegels plus de bijtaksen) zij zijn verkrijgbaar sedert I December aan het winket van den Dienst voor Verzame laars te Brussel 1.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1937 | | pagina 1