Wil de Kranke Wereld niet genezen NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT GELDVERKWISTING. DRINKT CASTAR BIER LANDBOUWKRONIEK. VAN PRINSES JULIANA I NEO DE ALLERBESTE BALSEM TEGEN 18 JAAR. NUMMER 6. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 6 FEBRUARI 1938. ABONNEMENTEN Jaar. per po»t16 fr. Congo 25 It. Frankrijk 25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgïsche postkantooren. De poitabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat ben bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden ir> de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herbalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorband te betalen. HET VERSLAG VAN DEN HEER VAN ZEELAND. HET ONTHAAL, AAN T VERSLAG TE BEURT GEVALLEN Het meest ware woord irt het ver slag van den heer Van Zeeland zal wel DIT zijn Eenieder is overtuigd van de noodzakelijkheid der economische ont wapening, maar niemand durft het aan, de eerste wapens neer te leggen en al dus zijn eigen economie aan gevaren bloot te stellen Het is dus net als met de ontwape ning op militair gebied. Alle landen weten dat ze zich door hun militarisme uitputten, ten gronde richten, maar geen enkel waagt het, het voorbeeld van ontwapening te geven, bang dat andere het dan minder noodig zouden vinden om dit voorbeeld te volgen dan om van de weerloosheid der ontwa penden gebruik te maken om hen te overrompelen. In den economischen strijd te over rompelen met hun waren. Werp ik zelf mijn tolmuren omverre, of verminder ik maar de hoogte ervan, zoo redeneert iedere staat, dan zal dat voor mijn buren geen reden zijn om on middellijk ook de hunne neer te halen of te verlagen, maar om mij direct met hun producten te overstroomen. Wantrouwen is de groote ziekte van de samenleving. Uit wederzijdsch wan trouwen putten de volken zich uit en bereiden wetens en nillens den onder gang van de heele beschaving voor. Uit wederzijdsch wantrouwen hinde ren ze de beschaving zelfs in haar vooruitgang onthouden ze zichzelven alle zegeningen, die de overwinningen van het menschelijk vernuft op de ru we krachten der natuur hun zouden kunnen brengen, hun leven op aarde aangenamer, gemakkelijker en schoo ner maken. Want neem welke nieuwe uitvinding ook... dadelijk zult ge haar tot oor logsdoeleinden, tot moord en vernie ling aangewend zien, terwijl alle vol ken zichzelven de weldaden ervan ont zeggen, uit vrees alléén, dat andere volken nog meer dan zijzelven ervan zouden kunnen genieten Indien het genie ook al niet een an dere vorm van krankzinnigheid is, dan bestaat er toch altijd een noodlottige macht, die iedere nieuwe overwinning van het genie door een daad van krankzinnigheid neutralizeert. Om maar één voorbeeld te noemen Als de menschen geleerd hebben, te vliegen, dan mocht het niet zijn om vlugger tot elkaar te komen, om zich dus gemakkelijker met elkaar te ver mengen en al méér en méér de denk beeldige afscheidingen te vergeten die zij over den aardbol getrokken heb ben, maar dan moest het wezen om elkaar en de voortbrengsels van hun vernuft en hun arbeid op nog verschrik kelijker wijze te kunnen vernietigen. En is er één uitvinding op genees kundig gebied, een uitvinding om het leven te verlengen en te redden, waar tegenover niet tien nieuwe middelen gevonden werden om in massa de le vens te vernietigen En uit kracht derzelfde wet van waanzinnige tegenstelling zien we de staten, de volken, de mensehengroepen zichzelve met hoogere muren, wallen en forten omringen, narmate zij elkaar méér noodig hebben en ...naarmate de wetenschap hun méér en betere mid delen bezorgt om elkaar en dus zich zelven het bestaan gemakkelijker te maken Het is tegen dezen waanzin, dat de heer Van Zeeland in zijn verslag pleit, maar indien hij ook al ieders instem ming verwerven zal, wat de door hem aangeklaagde feiten betreft, het zal wel vrijwel nutteloos zijn, te hopen op een even algemeene instemming, wat betreft de middelen, door hem aange duid om de genezing van de samenle ving te bewerken. De eerste perscommentaren erover luiden in alle landen ongeveer gelijk Men onthaalt het verslag met alle sym pathie, men is het ééns over het doel dat de heer Van Zeeland nastreeft, maar... wat betreft de door hem voor gestelde methodes om dit doel te be reiken, maakt men het grootste voor behoud. Overal vindt men dat iemand het goede voorbeeld geven moet, maar die «iemand» moet ...iemand anders zijn. Zoo angstvallig kan de heer Van Zeeland er zich niet voor hebben ge wacht om welk land ook te ontstem men, of hij heeft toch klaar te verstaan moeten geven, dat hij het grootste deel van de schuld aan de kwaal, waarvoor hij een remedie zoeken moest, bij de staten ligt, waar het absolutistisch sys teem en de autarchie gehuldigd worden Dat spreekt ten andere toch vanzelf. De Staat die de pretentie heeft, een soort eiland op de wereld te kunnen vormen en daarop geheel op eigen krachten, op de voortbrengselen van zijn eigen bodem en van zijn eigen werk te kunnen leven, die legt zijn eigen volk niet slechts allerlei ontbe ringen op, ontzegt niet slechts dit ei gen volk het volle medegenot van de schatten die de Natuur zoo ongelijkma tig, maar mits goeden wil al gemakke lijker en gemakkelijker onder al de menschen te verdeelen, over den aard bol verspreid heeft, maar dwingt de andere volken tot economische verde diging. En dus vanzelf ook tot gewa pend verweer. Want wat is autarchie Het prin ciep niet alleen dat men zichzelven hel pen kan, maar de pretentie om van niemand anders wat te koopen doch aan ieder ander zijn eigen producten op te dringen. Zoo althans verstaat het alvast het huidige Duitschland. En zelfs nog schooner Het verlangt zelfs dat de andere volken door leeningen en cre- dieten het helpen om deze autarchie te versterken, en indien het wel vreemde goederen of grondstoffen ontvangen wil, dan wenscht het daarvoor liever niet te betalen. De dichtst voor de hand liggende conclusie van des heeren Van Zeelands verslag zal dus wel zijn, dat het eerste goede voorbeeld van de autarchistische landen komen moet. Of in 't algemeen, dat die landen de eerste moeten zijn om aan de slooping van hun tolmuren te beginnen, welke deze muren het hoogst hebben opge trokken. Zoodat men dan om te beginnen al tot iets als een nivelleering van deze muren komen zou. Maar zooveel vraagt onze gewezen eerste minister zelfs nog niet direct Hij drukt alléén maar den wensch uit, dat alle staten beginnen zouden met tegenover elkaar de verbintenis aan te gaan, dat zij deze muren niet meer nog hooger zullen optrekken, dat zij niet verder meer zullen gaan met het ver- hoogen van de tolrechten en met de inkrimping nog van de contingente- menten, en hij meent dat ze in zulk een accoord alvast een basis zouden kunnen vinden, om een minimum-waar de voor hun munt vast te stellen waar- beneden zij dan ook niet meer zouden moeten afdalen, en waardoor de inter nationale handel dan die stabiliteit ver krijgen zou, waaraan hij voor en boven alles behoefte heeft. Natuurlijk is dat allemaal de waar heid en 't gezond verstand-zelf, maar géén waarheid staat zoo hoog en geen verstand is zoo gezond, of voor het egoisme moeten zij het toch altijd af leggen. En dan is de grootste van alle onge lukken wel, dat dit egoisme eigenlijk nergens een algemeen volksgevoel is, maar slechts een ondeugd die systema tisch onderhouden wordt door kleine kliekjes politiekers en financiers, wier persoonlijk belang juist daar ligt waar de gemeenschap alle belang verloren heeft. En... dat het juist naar de slechtste herders is, dat de domme schapenme nigte overal het eerst de ooren Iaat hangen. R. HET ZOMERUUR. Het Zomeruur zal dit jaar in voege treden op Zondag 27 Maart, dus twee weken vroeger dan de datum vastge steld bij Koninklijk Besluit van 1 5 September 1928. Dat sommige Ministers op ongehoor de wijze het geld der lastenbetalers verkwisten, blijkt uit het volgende Toen in Juni 1936 het nieuwe Mi nisterie van Openbare Gezondheid werd opgericht, beweerde men dat dit enkel voor doel had M. Vandervelde een minister-portefeuille te bezorgen, Mevrouw Vandervelde, die doctores in de geneeskunde is, zou ook aan dit Mi nisterie gehecht worden, 't Zou slechts een klein departement zijn, dat niets, of omtrent niets, zou kosten. Geheel de installatie zou bestaan uit eenige meubelen voor de bureelen van den minister en zijne echtgenoote, en uit eenige ambtenaars uit de andere mi nisteries overgenomen. In 1937, nauwelijks eenige maanden na zijne oprichting, telde het nieuwe ministerie reeds 200 ambtenaars. Dit was slechts een begin. Inderdaad op 8 Januari laatstleden kondigde het Staats blad een koninklijk besluit af, waarbij de kaders van het personeel werden vastgesteld. Hieruit blijkt dat het Mid den Beheer van dit ministerie, onder andere bestaat uit 1 secretaris-gene raal, 2 directeurs-generaal, 3 inspec teurs-generaal, 6 directeurs, 1 0 hoofd inspecteurs, I 6 inspecteurs, 8 onder-di recteurs, 2 doctors in de rechten, 1 bi bliothecaris, 1 bijgevoegd bibliotheca ris, 5 bureeloversten, 2 vertalers, 19 eerste opstellers, 32 opstellers en steno opstellers, 1 6 huissiers en boodschap pers, 10 bureeljongens, 14 schoon maaksters, enz., in totaal 202 personen Voor de buitendiensten zijn er 26 inspecteurs-generaal, 45 inspecteurs, 4 opstellers-rekenplichtige, 15 verpleeg sters secretarissen 26 hulpagenten voor het nazicht der eetwaren, 1 5 ontsmet tingsagenten, 10 portiersters 13 schoon maaksters, enz., in totaal 230 perso nen. Dit maakt te samen, 432 ambte naren en bedienden. En er wordt reeds gesproken van nieuwe posten, zoodat men zich kan verwachten aan nieuwe benoemingen, die ten goede zullen ko men aan talrijke kameraadjes. Is dat niet op ongehoorde wijze het geld der lastenbetalers verspillen Seizoenwerken in Februari. Landbouw Het oogenblik is aan gebroken om den grond gereed te leg gen voor het zaaien van haver. Hoe eer men zaait, hoe beter de opbrengst. We moeten er ook voor zorgen, dat de grond voldoende opneembare voeden de stoffen bevat. Daarom zullen we per Ha. een mengsel onderwerken van 250 kgr. chloorpotasch, 300 kgr. am- moniaksulfaat en 500 kgr. superfosfaat We zullen enkel zaad gebruiken van veredelde variëteiten. Om het vee vroegtijdig in de weide te kunnen plaatsen, zal men den groei van het gras aanwakkeren door 300 cgr. ammoniaksulfaat uit te strooien. Daarna egt men 't is nu ook tijd om de aal uit te voeren op het weiland. Om te voorkomen, dat er "zich een zure laag vormt op het weiland, zal men de doode bladeren verwijderen met de rijf. Bij het bereiden van den grond voor de tabakteelt zal men bij den welver- teerden stalmest nog een mengsel on derwerken van 800 kgr. metaalslak- cen en 500 kgr. potaschsulfaat per Ha. veertien dagen voor de planting zal men nog 500 kgr. ammoniaksulfaat uitstrooien. Veeteelt Koe- en paardenstallen moeten goed verlucht worden. Hoenderteelt Bij zacht weder be ginnen de oude hennen te leggen het rantsoen moet veel eiwit bevatten daarom voegt men vleeschmeel of koe- cenmeel bij 't beslag. Om vochtigheid te voorkomen strooit men turfpoeder in de hokken. Vlen begint met eieren te broeien van ate rassen als Brabantsche en Minor ca's. Als broedeieren gebruiken we en- cel die voortkomen van goede legsters. Om het pluimenplukken te voorko men hangt men in de hokken een voe- derbeet of kool op een hoogte van 50 centimeters. Om het ongedierte te verdrijven bij de broedhennen zal men pyrethrum- poeder strooien tusschen de pluimen of in de nesten. De konijnenliefheb bers mogen de vooien bij de rijers zet ten. Gustaaf Gillekens. DE BEVALLING VAN NEDERLAND. Een Prinsesje is geboren Het is zeker niet te veel gezegd, dat heel het Nederlandsch volk in deze be wogen dagen in gedachten toeft bij Prinses Juliana. Doen wij dan in dit verband hier en daar een greep in het jonge leven der Prinses. Toen Prinses Juliana op 30 April 1909 het levenslicht aanschouwde, heerschte er groote vreugde in het ge- heele land, immers, jaren lang had men op de verheugende tijding moeten wachten. De tweede belangrijke gebeurtenis in het leven van Prinses Juliana was haar doop Op Zaterdag 5 Juni 1 909 hield de Koningin haar kindje zelf ten doop in de Willemskerk te 's Gravan- hage op de plaats, waar ook Haar de doop bediend was. De eerste levensja ren van het Koningskind gaan rustig en vreedzaam voorbij. Neerlands Zonneschijntje wordt zij genoemd en zoo zien de menschen haar ook, wan neer zij af en toe eens met haar moe der een officieele bezoek brengt. In- tusschen heeft de Koningin den ernst des levens niet vergeten. Prinses Juliana krijgt een zeer ver zorgde opvoeding onder de leiding van door de Koningin, met zorg gekozen paedagogen en professoren. Op muzikaal gebied had Juliana de liefde voor muziek van haar grootmoe der geerfd en gedurende zes jaren ont ving zij vioollessen. De Prinses maakte ook zelf een liedje dat door Catharina van Rennes op muziek gezet en bij tallooze gelegenheden gezongen werd. Een mijlpaal in het leven van Ju liana vormde haar 18de verjaardag, waarbij zij voor de wet meerderjarig werd. Van rechtswege kreeg zij nu zitting in den Raad van State en ook het genot als vermoedelijke erfgenaam van de Kroon van een jaarlijksch in komen van 200.000 gulden (bedrag welke zij bijna gansch aan het crisis fonds stortte). De Prinses had nu ook de leeftijd bereikt om de Universiteit te bezoe ken. Er werd besloten, dat zij in Lei den, de oude sleutelstad, studeeren zou Onmiddellijk werd de Prinses lid van de Vereeniging voor Vrouwelijke Stu denten, met wier leden zij op voet van gelijkheid omging, want het was haar grootste wensch als normaal mensch behandeld te worden. Den 30 Januari 1930 ontving zij tij dens een ceremonie in de Senaatska mer den titel van Eeredoctor in de Letteren. In September 1931 bracht de Prin ses een tijd op het buitenverblijf Les Tilleuls vlak bij Parijs door, om haar kennis van de Fransche taal te vervol maken. In den Zomer van 1933 bracht de Prinses voor de eerste maal een bezoek aan Londen. Hier kon zij zich vrij en ongemerkt bewegen. Het was dan ook geen zeldzaamheid de Prinses tusschen het publiek op een tram te zien wach ten de vervulling van een kinder droom Een belangrijk werk nam de Prinses ook in weldadig werk. Zij werd Voor zitster van het Crisis-Comité op 23 No vember 1931 en na het overlijden van Prins Hendrik verving zij hem in de betrekking van Voorzitster van het Hoofdbestuur der Vereeniging, het Ne- derlandsche Roode Kruis. Een tweede mijlpaal in het leven van Prinses Juliana waren haar verloving en het kort daarop volgende huwelijk met Prins Bernard van Lippe-Biester- feld. Groot was de vreugde in Neder land. Op 7 Januari 1937 trad het Bruidspaar in het huwelijk. Van heinde en verre waren de Nederlanders naar Den Haag gekomen om van de feeste lijkheden getuige te zijn. Wel zelden beleefde het Nederland- sche Volk zoo n ontroerend oogenblik, als toen de geliefde Prinses Juliana, na haar bezoek aan Amsterdam, waarbij zij haar echtgenoot aan de bevolking voorstelde, een radio-rede hield, waar in zij persoonlijk meedeelde, dat zij binnen afzienbare tijd Moeder hoopte te worden. Sinds dien tijd leefden «de landen bij de zee» in spanning en af wachting en de emotie in die dagen is een bewijs te meer voor de groote lief de en genegenheid, die heel het volk voor zijn Prinses koestert. De zoo lang verwachte dag is ein delijk aangebroken. Een prinsesje is LIBERAAL - SOLIDARISTISCHE VROUWENBOND, POPERINGE onder het Eerevoorzitsterschap van Mevrouw Nestor Lahaye-Vanden Berghe met het Eerelidschap begunstigd van Mevrouwen A. Lahaye-Van de Casteele A. Masschelein-Verstraete en H. Lahaye-Van Houtte. Een zichtje op de menigvuldige prijzen van verleden jaar. VRIENDIN, VRIEND, Wij hebben de eer U uit te noodigen tot de hiernavermelde feesten, welke zullen gehouden worden in het lokaal ONS HUIS ter gele genheid van onzen 3den VERJAARDAG. MAANDAG 7 FEBRUARI 1938. Om I 6 uur, zeer stipt Machtige Kostelooze PRIJSBOLLING, uit- sluitelijk aangeboden aan de vrouwelijke leden. Op het programma ruim I 50 rijke prijzen. Om 20 uur zal de zaal ontruimd worden ten einde de laatste maatregelen te kunnen treffen voor het daaropvolgend Gala-Dansfeest. N. B. Men kan zich laten inschrijven als lid der Solidaristische Vrou wenbond bij Mevrouw Marius Lauwers. Na Vrijdag 4 Februari worden geen nieuwe lidkaarten meer afgeleverd. Om 20.30 uur TOESPRAAK door Voorzitter Hilaire Lahaye. Om 20.45 uur WEERGALOOS BLAUW BAL aangeboden aan alle leden van de Liberale Jonge Wacht Burgemeester Nestor Lahaye van Poperinge en aan alle bestuursleden van de Liberale Jonge Wachten van de Provincie West-Vlaanderen. Het Dansfeest zal begeleid worden door het uitstekend Jazz-orkest THE BLUE BOYS BAND Als Intermezzo Prachtige balletten uitgevoerd door... Een veelbelovende Tombola (meer dan 100 prijzen) Veelvuldige attracties Een vloed van verrassingen COTILLÖN PRALINENDANS, enz., enz. Ten einde het doodsgevaar te ontvluchten en alle instortingen te voor komen, zal de Feestzaal van Ons Huis geschoord worden. Wij voorzien voor 7 Februari een ALGEMEENE MOBILISATIE in Ons Huis ...niettemin zullen de lidkaarten aan den ingang streng geeischt worden onze 20 kommissarissen zorgen daarvoor. 1300 Jonge Wachters van de Liberale Jonge Wacht Burgemeester Nestor Lahaye van Poperinge op post NAMENS HET VROUWENBESTUUR De Voorzitster Mevrouw Marius Lauwers. De Bestuursleden Mevr. Remi Dewickere Mevr. Joël Pouseele en Mejuffer Laura Derycke. Vrienden, Vriendinnen, steunt onze Solidaristische Volksleiders ABONNEERT UOP «OFFENSIEF» het Liberaal Jeugdblad voor de Provincie West-Vlaanderen. Schrijft in bij Dr in de Rechten Sylvain Lahaye Leon Carron Marius Lauwers en Laura Derycke. 6 Frank 's Jaars. Het Ballet verleden jaar uitgevoerd door La Libre Wervicquoise geboren. Moge het lang leven en veel vreugde schenken aan onze sympathie ke Noorderburen. Naar vermeldt wordt, is de kleine Prinses een kerngezond meisje, die bij haar komst niet minder dan 8 pond woog. Zij heeft lichtblond haar en blauwe oogen en zij is 52 cm. lang. De jonge Prinses kreeg, volgens de geboorteakt, de voornamen van Bea trix-Wilhelmina-Armgard. AANWERVING VAN STRIJDERS VOOR CHINA TE OOSTENDE Er wordt verteld dat ronselaars al weer aan het werk zijn te Oostende, en dit tergelegenheid van de vliegers oefeningen die aldaar plaats hebben. Maandagavond zou een nog jeugdig militair vlieger zich naar het vliegplein begeven, maar trok eerst een herberg binnen aan den Nieuwpoortschen steen weg. Daar zaten nog twee mannen, die een gesprek aanknoopten, en hem in het Fransch yoorstelden, een contract te teekenen, om naar Rusland te trek ken, en van daar naar China. Zij bo den hem 60.000 frank per maand aan en een belangrijk voorschot, maar te vens moest hij zich verbinden niet meer naar Belgie terug te komen. Onder elkander spraken de mannen V'laamsch, met sterken Oostendschen tongval. Toen zij bemerkten dat de vlieger, er... niet invloog, vertrokken zij zonder zich te doen kennen. DEN HOEST. Te verkrijgen in de Apotheek LEURIDAN, Bertenplaat», 8, te Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1