Frankrijk komt tot de Werkelijkheid terug 18* JAAR. NUMMER 10. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT w. LANDBOUWKRONIEK, BELANGRIJKE REDE N DE NATIONALE BANK HET INDEX-CIJFER. IDEEEN END OCUMEN TEN DRINKT KING STOUT neo de allerbeste balsem tegen ZONDAG 6 MAART 1938. ABONNEMENTEN 1 iaat. pet po»t16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgia, die ran woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat ben bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen pe- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. HET SLOT VAN EEN BEWOGEN MAAND HET FRANSCHE PARLEMENT BEANTWOORDT WAARDIG DEN OPROEP ZIJNER REGEERING. En zoo zijn we aan het einde geko- parlement op zijn plicht te wijzen, dat men van de maand Februari, de kort- het noodig is, in de moeilijke uren van ste van de twaalf, maar dezen keer de deze dagen het voorbeeld te geven van felst-bewogen van vele jaren hèr. We mogen er van zeggen, dat ze op een waardige wijze besloten is geworden, na al de gebeurtenissen over heel de wereld, met een hartstochtelijk debat in de Kamer van Frankrijk, het land, dat eindelijk rekening schijnt te willen houden met de werkelijkheid. Vanaf het begin der maand bevond de heele wereld zich dadelijk meege sleept in den draaikolk van politieke gebeurtenissen, die zelfs den kalmsten, den meest bezadigden burger onrustig deed overwegen, of er dan toch geen middel meer zijn zou, om een dam te stellen tegen uitbreken van het geweld. Overloopen we maar even vlug de opeenvolgende gebeurtenissen op vier dezer, wijziging in het kabinet van het Derde Rijk, doorzending van vele hoo- gere officieren, terugroeping van ge zanten, beslaglegging door de nazipar tij op alle bevelposten van heel het land. Op 12 Februari, de ontbieding van Schuschnigg te Berchtesgaden bij den Fuhrer, waarbij we eerst op 16 dezer iets konden vernemen over de gevolgen van dit bezoek. Groeiende ohrust in Oostenrijk, waar de nazi's jubelden en hun gejubel nog hooger opdreven, wanneer op Zondag, 20 Februari, Hitier zijn drie-uren-lange rede hield en de onafhankelijkheid van sommige staten van Midden-Europa bedreigde. Denzelfden dag het ontslag van Eden, en de keering in de politiek van Groot-Brittanie, dat plotseling be seft, dat het toenadering zoeken moet met Italië, officieus begin van de on derhandelingen met Rome, dat zich van zijn kant kunstig gezind toont te genover de Britsche meening over de Spaansche zaken. Op 24 Februari, de moedige rede van Schuschnigg, die door de reactie van het land tegenover zijn gang naar Berchtesgaden, in zoo veel woorden duidelijk aan Duitsch- land te verstaan geeft, dat Oostenrijk zich een Duitschland voelt, maar van geen aansluiting bij den grooteren broeder wenscht te hooren en zelfs niet van optreden van dien bloedver want binnen zijn grenzen. En na al die ophefmakende gebeur tenissen richtten zich de oogen van heel de wereld op de Fransche Kamer, die een debat ging beginnen over de buitenlandsche politiek van haar Volks frontregeering. Vrijdag begonnen, heeft de Fran sche Kamer, die debatten voortgezet tot in den nacht van Zaterdag op Zon dag. Het parlement van de Republiek, heeft daardoor één van die bijeenkom sten gehouden, die weer veel doen vergeven aan de parlementairen. Het is een wedstrijd geworden onder de parlementsleden van allerlei kleur, om misschien nog een weinig gedreven door eigen partijleer toch hun beste krachten in te spannen, om de regee ring aan te zetten, de werkelijkheid van het oogenblik onder oogen te ne men. De heer Delbos, de minister van Bui tenlandsche Zaken, heeft begrepen dat hij van op de tribuun van de Fransche Kamer, een veel ruimer publiek vóór zich had de wereld en vooral de vrienden van Frankrijk. Evenals Schuschnigg, heeft hij niet geaarzeld om van op deze plaats te antwoorden op Hitier, en het is stellig dat zijn woorden over den Rijn niet in doovemans ooren zullen gevallen Zijn, dan vooral wanneer hij verklaar de Wanneer het vaderland in ge vaar is, is er slechts één partij de par tij van Frankrijk en wanneer hij ver der met een dikke streep onderlijnde dat Frankrijk trouw blijft aan al zijn verbintenissen. De onafhankelijkheic van Oostenrijk is een essentieel ele ment van den Europeeschen vrede, ver kondigde hij, van het Europeesche evdhwicht, en hij noemde het behouc ervan een kwestie van internationale eer. Geruststellend klonken ook zijn woorden voor Tsjecho-Slowakije. de eendracht het gezag van een re geering, die voor belangrijke onder- ïandelingen staat, is slechts groot, in de mate waarin haar parlement achter ïaar staat. Uit de andere redevoeringen bleek ook meer en meer de drang, om aan de wereld een beeld te geven van een sterk Frankrijk en Paul Reynaud riep zelfs uit Het blijkt dat we ons met Duitschland slechts kunnen verstaan op zijn eigen terrein datgene van de macht. Eendrachtig staan al de Fran- schen achter ons voor het herstel on zer macht De heer Flandin had het voorname- ijk tegen den Volkenbond en zijn mis- ukkingen en ried een politiek van ge sprekken aan, een politiek die trouwens ingezet is. Eindelijk kwam dan de minister-pre sident aan het woord. Zijn rede was eerder kalm, maar toch steunde hij zijn minister van Buitenlandsche Zaken op ïeel de lijn, en uit zijn woorden kan men begrijpen, dat Frankrijk toenade ring zoeken gaat, zoowel met Italië als met Duitschland. Want veel is er gesproken over trouw aan Vojkenbond en traditioneele po- itiek, njaar er is niemand, die niet tus- schen de lijnen zien kan, dat er wat veranderd is, ook in Frankrijk En daarom is misschien in heel het anders waardige debat, dat besloot met een meerderheid van 439 stem men tegen 2, de wijze van opstellen van de dagorde van vertrouwen een valsche noot geweest. Daarin lezen we toch, dat de Kamer de verklaringen van de regeering goedkeurt, op haar Detrouwt, om de nationale waardig- ïeid te behoeden en het behoud van den vrede en den eerbied der verdra gen te verzekeren binnen het kader van de collectieve veiligheid en den Volkenbond. Waarom op dit oogenblik het debat verzwakken door dit uitdrukkelijk ver melden van den ongelukkigen Volken- aond Uit heel de reeks redevoeringen moet iedereen voelen, dat men op het oogenblik met den Bond niet weet waarheen, dat heel de regeling van den internationalen toestand wordt gezocht door gesprekken buiten Genève om. Dat men thans eerst in Frankrijk wak ker blijve, zooals het nu eindelijk na de kentering in de Britsche politiek ge worden is, dat men rekening blijve louden met de werkelijkheid en kracht dadig, vastbesloten zijn standpunt ver dedigende, nieuwe banden sluite in Europa, die eindelijk eens een periode van kalmte inluiden. En wanneer dan die kalmte terug zal gekeerd zijn, dan kan men opnieuw spreken over een internationale instel ling, waar al de toekomstige vraagstuk ken kunnen behandeld worden. Maar, we herhalen het, eerst kalmte en ont spanning. hennen houden. Het is zeker, dat de eerste onder nemers er best zullen mee varen. De genen die zich willen toeleggen op de groententeelt zullen best beginnen met roode Kabuiskoolen, die zeer gegeerd worden in den winter. Er zijn variëteiten met groote en met kleine koppen. Onder de eerste ver melden we de groote dikke roode Ka buiskoolen, die zeer veel opbrengt. Voor de kleine variëteit verkiest men den negerkop. Men mag zaaien rond half Augustus maar ook tijdens de eerste dagen van Vlaart en op wachtbed. We beginnen uit te planten als ze voldoende ontwikkeld zijn men laat 60 a 70 cm. tusschen de rijen en 50 cm. in de rijen. De kleine variëteiten worden dichter geplant. De opbrengst is rechtstreeksch even- edig met de bemesting van den grond. Om een opbrengst te bekomen van 50 a 60.000 kgr. per Ha., zullen we 60 a 70.000 kgr. stalmest onderwer- cen, een mengsel van 500 kgr. am- moniaksulfaat 500 kgr. chloorpotasch en 600 kgr. superfosfaat. Er bestaat een middel om dikke toppen te bekomen daartoe zal men een stuk afsteken van den pinwortel, op het oogenblik dat de kooien on geveer hun ontwikkeling hebben. De Hollanders bekomen zeer goede uitslagen, door een inkerving, te ma ren en dit komt ten goede aan de ten dicht bij den hals daardoor stroomt er minder sap naar de blade- coppen. Gustaaf Gillekens. Gevolgen der vermeerdering van de Mechanische Trekkracht. In een officieele statistiek van de mi litaire overheid, wordt het aantal paar den opgegeven uit de Parijsche om geving. Voor een tiental jaren kon de Pa rijsche omgeving, in geval van Mobi lisatie 187.000 goede paarden leve ren op dit oogenblik nog 79.000 o:: een vermindering van 108.000 paar den. Daardoor worden dagelijks minder verbruikt 800.000 kgr. haver en een millioen kgr. hooi, 't is te zeggen 2.900.000 kwintalen haver en 3.65C duizend kwintalen hooi per jaar. Wat in Frankrijk gebeurt heeft ook plaats in ons land en zal onze land bouwers verplichten zich op andere teelten toe te leggen, hetzij fruit of groenten ofwel de veeuitbating hoo- VAN EERSTE MINISTER JANSON, DIE TEVENS.NIEUWE BELASTINGEN AANKONDIGT. DE HEER INGENBLEEK TOT BESTUURDER VERKOZEN. Maandag had de vergadering der aandeelhouders van de Nationale Bank plaats onder voorzitterschap van den leer Georges Janssens, gouverneur. Na lezing van het verslag van de vorige zitting en mededeeling van het verslag van den gouverneur, werd over gegaan tot de benoeming van een cen sor, een regent en een bestuurder. De heer Ingenbleek, de gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen, werd tot bestuurder benoemd met 282 stem men tegen één aan den heer Van Die ren en 8 witte briefjes. De heer Laroche werd benoemd tot regent met 1 66 stemmen tegen 98 voor den heer Keyaerts en 27 witte briefjes. De heer Mogin werd censor be noemd met 200 stemmen tegen 91 voor den heer Van Goethem. Bij den aanvang van de zitting werd ïulde gebracht aan de nagedachtenis van de heeren Louis Franck, Staatsmi nister en gouverneur van de Bank Martel, gewezen censor en Hankart ge wezen bestuurder. Bij de voorlezing van de notulen over de vorige vergadering teekende de heer Van Dieren protest aan tegen het feit dat in die vorige vergadering de oppositie belet werd moties voor te dragen en te verdedigen. Hij stelde dan ook voor de notulen niet goed te keuren. De Gouverneur liet opmerken, dat de onderhavige vergadering niet be voegd was om notulen af te wijzen, maar verklaarde dat van het protest acte zou worden genomen in de nieu we notulen. Een daling tengevolge van de vermindering der eierprijzen. Ziehier de indexgetallen voor de maand Februari, vergeleken met deze van de maand Januari Voor het Rijk Antwerpen en omgeving Brussel en omgeving Gent en omgeving Luik en omgeving Provincie Brabant Prov. Antwerpen Prov. West-Vlaanderen Prov. Oost-Vlaanderen Prov. Henegouwen Prov. Luik Prov. Limburg Prov. Luxemburg Prov. Namen De stabilisatie-index, die in Januari voor het Rijk 97.8 was. bedraagt thans voor Februari 97.5. De lichte daling in de indexgetallen is een gevolg van de seizoenverminde- Feb. Jan. 763 766 805 807 832 832 760 759 770 773 770 772 785 788 752 753 754 754 782 786 768 7 72 758 761 747 753 754 758 Tijdens een ontbijt van de Vereenig- de Buitenlandsche dagbladschrijvers, heeft de heer P.-E. Janson, een vrij belangwekkende rede gehouden, waar in hij de verschillende vraagstukken, die zich op dit oogenblik stellen, zoo wel op het nationaal als op het inter nationaal terrein heeft behandeld. Onze Buitenlandsche Politiek. Te midden van den Europeeschen warboel en de Europeesche onrust, wenscht Belgie trouw te blijven aan de onafhankelijkheidspolitiek uiteengezet in de koninklijke rede van October 1936, en waarvan de princiepen bij herhaling door het Parlement werden goedgekeurd. Deze politiek heeft de groote ver dienste in overeenstemming te zijn, met de wenschen van de meerderheid van het land, zoowel in zijn vredeswil voor zichzelf, als in den wensch, om al zijn krachtsinspanningen er op te richten de weldaad van dezen vrede in de gansche wereld te handhaven. Deze wijze politiek, die aan het land bevalt en waarvan het in acht nemen in overeenstemming is met de middelen waarover het beschikt, kan worden toegepast zonder de beproevingen van het verleden te vergeten, zonder hei lige herinneringen te vergeten, zonder zekere neigingen te verloochenen,waar van overigens geen enkel verdrag de grenzen kan bepalen, noch de ver plichtingen vastleggen. De Volkenbond. De Volkenbond staat thans niet in de gunst. Sommigen gelooven er niet meer in anderen stonden er altijd met argwaan tegenover, maar voor de kleine landen, in het bijzonder voor Belgie, blijft de Volkenbond een tribuun, die nog weerklank kan vinden, en een verzamelpunt voor de genen, die in het uur van werkelijk gevaar hun krachten zullen vereenigen, om den vrede te redden, die zoo ern stig bedreigd is. Wij blijven trouw aan den Volken bond en aan de verplichtingen van het Volkenbondspact, zooals wij ze zelf loyaal toegelicht hebben. Naar de erkenning van het Italiaansche Keizerrijk Op dit oogenblik, zegde de heer Janson verder, staan wij voor de kwes tie van het herstellen van normale be trekkingen met Italië. Een groot ge deelte van de openbare meening wenscht dit herstel, onder meer om te aeletten, dat onze buitenlandsche han del zou afnemen op een oogenblik dat dit zeer nadeelig zou zijn voor het and. In het geval van internationale ver wikkelingen is het daarenboven gebo den, dat Belgie te Rome behoorlijk vertegenwoordigd weze om er onze belangen te doen gelden. De regeering behoudt zich dan ook het recht voor zoodra het oogenblik gelegen voor komt, een beslissing te nemen, welke tevens kan bijdragen tot de ontspan ning op internationaal gebied. De Binnenlapdsche Toestand. Sedert drie maanden is de regeering aan het bewind. Zij heeft belangrijke beslissingen getroffen in zake de cul- tureele raden en de oprichting van zelf standige Vlaamsche wetenschappelijke Academiën. Zij mag zich ook aan ern stige moeilijkheden verwachten. Deze kunnen zich voordoen op het gebied van de verplichte verzekering tegen werkloosheid. Sommigen willen daarvoor een strak ke regeling treffen anderen zijn tegen overdreven staatsinmenging en voor meer vrijheid. Een billijke regeling dringt zich op, welke rekening houdt met het private initiatief. Voor den arbeidsduur in de mijnen heeft men anderzijds af te rekenen met de belangen van de nijverheid, doch eveneens met overwegingen van men schelijken aard. Het bestaan van den mijnwerker is hard. Indien zijn lot niet verbeterd wordt, zal het aantal mijn arbeiders afnemen. Men mag dit niet uit het oog verliezen, als men een be sluit wil treffen. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De (Correspondenten van Ideëen en Documenten worden vriendelijk verzocht hun bijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. JULIEN VAN BENEDEN, Hoofdopsteller aan het Liberaal Studentenblad OPROEP HET POLITIEK LIBERALISME IN VERBAND MET DE SOCIALE WETGEVING SEDERT 1830. En de minister besloot met aan het ger ophoeren of meer zwijnen of meer ring van den prijs der eieren Het doel van de liberale doktriene komt erop neer de maksimale vrijheid, welke ze tracht te verzekeren, in een tastbaar iets om te zetten opdat meteen een maksimum aan tal individuen in staat zouden gesteld worden van die vrijheid te genieten. Om dit te bereiken is inmenging bepaald ongewenscht en dit vooral op ekonomisch gebied. Doch de VOLKSONTVOOGDING eener- zijds volksontvoogding welke rechtstreeks uit het individualisme dat eigen waarde op 't voorplan brengt is gesproten, en welke onrechtstreeks tot meer onderwijs heeft aan gestuurd de TEKN1SCHE OMWENTE LING anderzijds teknische omwenteling welke een reuze-vooruitgang van het ma* chienwezen alsook de nijverheidskoncentra- ties in zijn schoot droeg met als gevolg een zoowel zakelijke en zedelijke terugslag waar door de arbeidende klasse in zoo'n nadeelige toestand' terecht gekomen was en ten slotte laten we het bekennen de ek- iessen van het liberalisme eksessen welke onvermijdelijk bij elke zegevierende op- marsch van een leer deze in t gedrang bren gen die drie faktoren dus: volksontvoog ding, teknische ontwikkeling en liberalisti tische buitensporigheden zijn de rechtstreek- sche oorzaken en tevens de engendreerende elementen der sociale wetgeving geweest. Hoe paradoksaal het ook moge schijnen het zijn in Belgie de nochtans principieel te gen elke inmenging gekante liberalen ge weest, welke het grootste aandeel) gehac hebben in de verwezenlijking der sociali wetgeving. Dit gebeurde meestal tégen dt katholieke heerschende geestesstemming in politiek gesproken wel te verstaan. Dit allei laat me toe met student Callewaert, Will} der V. U. B. te beamen dat wellicht alle sociale wetten gestemd waren, lang vóór ei één socialist in de Kamers zetelde Reeds in 1846 schreeft het Liberaal Kon- gres van dat jaar in zijn programma de noo- dige hervormingen voor de arbeidende klas se als een zijner belangrijkste en ten spoe digste te verwezenlijken punten op. In 1848 werd de patentenwet in de wet gevende kamers door de liberale vertegen woordigers doorgedreven. In 1850 deed Rogier de mutualiteiten-wet stemmen, waarbij onderlinge bijstand werd mogelijk gemaakt. In 1859 konden de goe- enmannenraad tot stand gebracht. Doch in t zelfde jaar stuitte Rogier op onverbiddelij ke tegenstand vanwege de katholieken Funck en d'Elhougne bij het bespreken van zijn wetsvoorstel betreffende reglementeering van kinder- en vrouwenarbeid 't Is dan ook slechts in 1869 geweest dat hij dit kon ge stemd krijgen. De oktrooi-rechten werden afgeschaft, de posttaksen verlaagd de zoo drukkende be lasting op het zout geweerd, en de onrecht- streeksche belasting gevoelig verminderd dit alles in I 860 en altoos op initiatief van liberale wetgevers. De spaarkas oprichten en de beroepsver- eeniging toelaten ziedaar wat de liberale par tij zich had voorgenomen in 1870 te verwe zenlijken volkomen sukses was de uitslag der rustelooze inspanningen en teweerstel- lingen der liberalen. (Op te merken valt dat de afschaffing der Lechatelier-wet, welke zoolang elke beroeps- vereeniging uitsloot, het ontstaan der syndi- katen krachtig in de hand heeft gewerkt). Ten slotte werd in 1873 de kooperatieven- wet door de liberalen ontworpen. Uit dit alles blijkt duidelijk dat de liberale politiekers uit de 19e eeuw best begrepen hadden dat aan de werkende klasse een be tere standard of life moest geschonken, op dat ze uit hun nederdrukkende toestand kon den geheven. Om dit tot een goed einde te brengen werd nooit voor impopulariteit te ruggeschrokken erkentelijkheid bleef echter meestal ten achter Uit het oog mag niet verloren dat op het zelfde oogenblik de liberalen op andere al lerlei gebieden niet inaktief bleven het on derwijs werd fel bevorderd en tot op zekere eeftijd verplichtend gemaakt dit kostte har den strijd wegens de heftige tegenstand der katholieken (deze werden dan ook regel matig van verdacht konservatisme beschul digd...). Rond 1865 vond insgelijks de door dringende stem van Paul Janson de gloéd- volle inwijder der Belgische liberale demo- kratie gunstige weerklank in de nationale ziel zijn kampagne ontketende dan ook weldra de berucht gewordene strijd ten gun ste van een algemeen stemrecht. Op sociaal gebied is er verder vooral op te merken de zoo duur bevochte afschaffing van het art. 1781 van het burgerlijk wetboek voortaan werden de werknemers op hun woord ge- .oofd in zake uitbetaling der loonen. Voorts werd er ijverig doorgewerkt en het schijnt me onnoodig de talrijke sociale hervormin gen van minder belang op te sommen welke rond dit tijdstip werden verwezenlijkt. Een. oppunt nochtans ligt in het doordrijven door P. Hymans van de wet op de herstelling der werkongevallen in 1903. De na-oorlogsche periode wordt op over- uigende wijze ingeluid ^door het wetsvoor stel nopens de inrichting van de maatschap pelijke voorzorg en dit vanwege den te vroeg gestorven Eduard Pecher. Wat onze huidige periode betreft kan de onmiddellijke werking onzer partij, wat de .rbeidende klasse betreft, geresumeerd wor- len tot a) meer doelmatige inrichting en stabilisatie op praktisch gebied der kollek- ieve arbeidskontrakten deze moeten een grootere waarde erkend en vooral wat de naleving ervan en de sankties erop betreft moeten doeltreffende maatregelen genomen. de herziening der maatschappelijke voor zorg tegen de groote levensrisiko's zooals ziekte, invaliditeit, onvrijwillige werkloos heid, ouderdom, enz... c) een spoedige ver betering van werkmanswoningen vooral in sommige groote nijverheidsagglomeraties is de toestand heden tendage erbarmelijk en uiterst angstwekkend. Doch niet alleen de handenarbeider ves tigt de aandacht der liberale wetgevers maar ook, en dit is een voor ons verheugend vast te steilen feit, ook de intellektueele arbeider en dezes prestaties worden niet vergeten. Hier is 't dan ook de plaats te wijzen op de doeltreffende werking van het fonds der meest-begaafden. Volks- en geestesopvoeding alsook kunstontspanning worden daartoe in de hand gewerkt met als éénig doel het onze ertoe bij te dragen opdat het geheel der bur gers algemeen zou kunnen mededeelen in de voordee.en van de vooruitgang (Démagogie et lois sociales). Als eerste faktor van de liberale leer wel ke steeds rotsvast en ongewijzigd blijft voort bestaan is de vrijheid te noemen. In werkelijkheid echter moet er een aan passing geschieden aan de ekonomische, maatschappelijke, zedelijke en intellektueele toestanden van het oogenblik dat de libe rale leiders steeds voor die aanpassing zorgen zooniet is de toekomst onheilspellend. Geen kleingeestige dorpspolitiek welke en kel en alleen verkiezingsinzichten kent, mag gevoerd. Niet de belangen van één enkele klas, zij het dan ook belangrijke, zooniet de belang rijkste, moeten tegemoetgekomen alleen al- gemeene belangen zijn van tel. Laat dan de bronnen, waarin altoos de li beralen zoo gretig hebben geput, steeds blij ven waarheid, gerechtigheid, solidariteit en volstrekte onbaatzuchtigheid, dan zullen we ook steeds fier mogen zijn ons liberaal te kunnen noemen en het te blijven. Naar nieuwe Belastingen De financieele toestand is kiesch, j daar de industrieele crisis op tamelijk ernstige wijze haar weèrslag uitoefent op de opbrengst van de belastingen. Onder de vorige regeering werden de belastingen met 1 300 millioen ver minderd. Thans zal men beroep moe ten doen op de offervaardigheid van het land om de begrooting in even wicht te houden. Het spreekt van zelf, dat een stren ge bezuinigingspolitiek zich opdringt, maar deze moet derwijze toegepast worden, dat ze de werkloosheid niet doet toenemen. Ik weet, zegde de heer Janson ver der, dat men de regeering beschuldigt van een onmerkbare afglijding, een zwenking naar links. Persoonlijk, heb ik geen lust af te glijden, noch naar links, noch naar rechts, maar ik ben ernstig van plan zoo goed als ik kan de verwezenlijking van het regeerings- programma voort te zetten. En om te besluiten, drukte de eer ste minister de hoop uit, dat zijn re geering er zou in slagen de talrijke moeilijkheden op te lossen die zich aankondigen en die hij in volle ver trouwen aanvat. WEDSTRIJD VOOR UITVINDINGEN. Wij herinneren er aan, dat een belang wekkende wedstrijd voor uitvindingen uitge schreven wordt door de Foire de Paris. De Belgen worden tot deze wedstrijd toe gelaten. Vijf en twintig duizend fransche franken zijn ter beschikking der Jury om verdeeld te worden onder de uitvinders die blijken geven van vindingrijkheid en uitzonderlijke begaafdheden. Men kan kosteloos bij J. Gevers, 70, Aal moezenierstraat, Antwerpen, een fotoafdruk der inlichtingen bekomen betreffende de voorwaarden en aanvragen tot deelname. De ze moeten uiterlijk voor 1 5 Maart ingediend worden men dient dus onverwijld de hand aan het werk te slaan. Verleden jaar hebben I 8 belgische uitvin ders prijzen behaald. De gulden medaille en 500 fr. van den Prefet de la Seine werden toegekend aan onzen landgenoot Em. Dirix van La Calamine, voor zijn toestel om eene draaiende in eene rechtlijnige heen- en weer- gaande beweging om te zetten zilveren me dailles aan J. Brisson, voor zijn inhalator- masker, aan M. Vinandy voor zijn ballon voor voetbalspel zonder veter, aan J. De Bremacker voor zijne stemmingsmethode, aan L. Sermeus voor zijn T.S.F. uurtabel, enz. Uitvinders aan het werk. DEN HOEST. Te verkrijgen in de Apotheek LEURIDAN, Bertenplaat», 8, te Poperiage,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1