GROOT BAL ABDIJSIROOP GROOT BAL VASTENAVOND Voor de Plechtige Communie HUIS GERBER, MET «THE B!NG BOYS JAZZ» VERHURING VAN COSTUMEN Compleet vanaf o fr. ZONDAG 6 MAART 1938 ALBERT DE HOLLANDER, Ex-Russisehen Prins GOBRONSKY IINGAING 3 Prank, Proeft den Nieuwen CARNAVAL DE TOESTAND IN S P A N J E SPORTNIEUWS. DRINKT CASTAR BIER FONDS DER MEEST BEGAAFDEN. PROEFT CASTAR BIER NOTARIS VAN CAYZEELE NOTARIS DESIRE LAHAYE NOTARIS DESIRE LAHAYE RENTENIERSHUIS LANDGOEDEREN alsook ]VIaskers en toebehoorten bi] Julien Lecleire Veurnestraat NOTARIS CASSIERS TWEE HOFSTEDEN NOTARIS PIETERS NOTARIS CASSIERS EEN WOONHUIS MARKTPRIJZEN VAN Hoest Ge? Pas dan op! 's Werelds béste hoest-siroop AKKER's verstèrkte DAMES Weet ge dat de TAILLEUR (costume) alle evenaart het beste Engelsch Fabrikaat ZONDAG 6 MAART ZONDAG 27 MAART IN «ONS HUIS» YPERSTRAAT De zaal wordt gehouden door Maurice Benouwt. DE KWESTIE DER VREEMDE VRIJWILLIGERS. Zou de terugtrekking eenig nut opleveren Over het nut der terugtrekking van de vreemde vrijwilligers uit Spanje, zijn de meeningen zeer uiteenloopend. Dat komt, volgens een militairen medewerker van de Times omdat slechts weinigen weten, hoe precies de verhouding van militaire belangrijk heid in een modern leger is tusschen mensch, machien en technisch perso neel. Men kan zeggen, dat alleen een terugtrekking van alle buitenlandsche vrijwilligers zonder één enkele uitzon dering, een groot verschil zou maken in den militairen toestand van het oo- genblik. Beide partijen hebben thans hun ei gen gevechtstroepen al zoover opge leid (en hierbij worden de Mooren en andere Afrikaansche troepen aan de zijde van Franco niet als buitenland sche gerekend), dat zij daarvoor geen buitenlandsche soldaten meer noodig hebben. Het eenige, maar dan ook groote belang van buitenlandsche vrij willigers aan beide zijden is de beschik king over vliegers, tankpersoneel en andere technische deskundigen. Deze buitenlanders vormen slechts een klein gedeelte van het totaal der buitenland sche troepen. Het ligt voor de hand dat de beide legerleidingen in Spanje dit technisch personeel pas het allerlaatste zouden laten gaan, dus pas nadat alle andere buitenlanders teruggetrokken zouden zijn. Het is vrij zeker dat het aantal bui tenlandsche specialisten aan Franco's zijde veel grooter is dan aan de zijde van de regeering. Franco en zijn bondgenooten zullen zich dus met hand en tand verzetten tegen een akkoord om zonder uitzon dering alle buitenlanders uit Spanje te rug te trekken, en zij zullen minder bezwaar maken tegen een gedeeltelijke wegzending van buitenlandsche vrij willigers aan beide zijden. PROVINCIAAL BESTUUR VAN WEST-VLAANDEREN. MEDEDEELINGEN. Er wordt aan de belanghebbenden ter kennis gebracht dat de Provincie West-Vlaanderen, van 1938 af, op nieuw premies uitlooft voor het op stellen van Vlaamsche vakboeken, wel ke betrekking hebben tot de nijver heid of den landbouw van de Provin cie Vv est-Vlaanderen. De voorwaarden voor het verkrijgen dezer premie» kunnen bekomen wor den op het Provinciaal Bestuur te Brugge. Oproep wordt gedaan tot alle des kundigen om, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere vakmannen of enkel met een taalkundigen mede werker, een boek op te stellen over een belangrijk ambacht of landbouw bedrijf (ook groententeelt) dat in de Provincie West-Vlaanderen uitgeoe fend wordt. VOETBAL. Uitslagen van Zondag laatst INTERNATIONALE MATCHEN Engelsche Militairen - Nederland Belgie Belg. Roode Duivels - Belg. Militairen 1-6 7-2 Londen Comb. 2-0 De Provinciale Commissie van Schoone Kunsten van West-Vlaande ren brengt ter kennis van de belang stellenden, dat in 1938, een prijs van 5000 fr. zal toegekend worden aan den kunstenaar, die het beste werk, op ge bied van toonkunst (muzikale compo sitie) zal voortgebracht hebben. Als bijkomende aanmoedigingspre- miën zal een som van 2500 fr. be schikbaar zijn. Mogen om prijs en premie mededin gen, al de toonkundigen die in West- Vlaanderen geboren zijn, of er sedert vijf jaar verblijven. Zij die begeeren aan den wedstrijd deel te nemen, moeten op hun kosten, de handschriften of gepubliceerde wer ken, vóór 15 September 1938 indie nen bij voornoemde Commissie waar van gewenschte inlichtingen kunnen bekomen worden. Er wordt de belanghebbenden die eene studiebeurs op de Fondsen der Meest Begaafden begeeren, bekend ge maakt dat de aanvragen voor 15 Maart aanstaande aan den Heer Gouverneur der Provincie dienen overgemaakt, uit genomen voor wat de ingezetenen van Brugge, Kortrijk, Moeskroen, Oosten de en Roeselare betreft, dewelke hun aanvraag rechtstreeks bij het Bestuur hunner Stad behooren in te dienen. De verzoekschriften na den bepaal den datum ingezonden zullen zonder gevolg blijven. TWEEDE AFDEELING BEVORDERING. S. K. Roeselare Blankenberghe S.V. 0-2 Stade Moeskroen 23 19 I 291 27 41 F. C. Roeselare 23 17 3 3 60 21 37 Blankenberge S.V. 23 16 5 2 85 35 34 S. K. Roeselare 23 13 6 4 63 32 30 R. S. Wareghem 23 12 6 5 56 45 29 Stade Kortrijk 23 13 7 3 90 38 29 Rumbeke 22 9 9 4 56 48 22 F. C. Iseghem 23 8 10 5 56 63 21 Wareghem Sp. 23 9 12 2 41 54 20 F. C. Wakken 23 7 14 2 48 64 16 Lauwe 23 5 13 5 44 70 15 S.K. Sweveghem 22 6 14 2 23 78 14 C. S. Yper 23 2 17 4 42 94 8 F. C. Heyst 23 1 20 2 24 121 4 TWEEDE AFDEELING GEWESTELIJK A. Middelkerke Ingelmunster 1-1 F. C. THOUROUT 23 20 2 I 92 22 41 F. C. Poperinghe 23 17 2 4 90 32 38 Middelkerke 23 15 5 3 73 42 33 De Panne 23 12 7 4 77 49 28 F. C. Thielt 22 I 1 7 4 64 66 26 Wenduine 22 8 9 5 59 66 21 Ghistel 23 9 12 2 54 65 20 Vlamerfinghe 23 8 12 3 55 65 19 Ardooie Sp. 23 7 12 4 57 72 18 Oostcamp 22 8 13 I 41 52 17 Ingelmunster 23 6 13 4 52 80 16 S. V. Veurne 23 6 14 3 49 64 15 Nieuwpoort 22 5 13 4 35 63 14 Oudenburg 23 4 15 4 37 96 12 VOETBALKRONIEK. Vandaag wordt op ons terrein de voorlaat ste match van het seizoen gespeeld. De be zoekers wekken geen voorname herinnerin gen op. Te Oostkamp zelf haalden wij het, spijts een minderwaardige partij. Het valt dan ook :e voorzien dat het op ons plein geen groote partij worden zal. Slechts indien onze spelers .iet als een plezierpartijtje opnemen kan het verkeerd verloopen. Maar dat vreezen we nu precies niet. Wij bekennen graag dat ons elf- al op eigen veld doorgaans knap werk ge- everd heeft en het is dan ook best mogelijk Jat de laatste partijen vlot gespeeld worden. Tusschen spelers en publiek bestond er doorgaans een zeer vriendschappelijke ver- ïouding, zoodat het ongetwijfeld ook van- Jaag tot eenieders voldoening verloopt. Rood sn geel is de overwinning gewoon en ook het publiek rekent op een pittige partij voet aal. Indien de grond droog en goed ligt kan het voor de bezoekers best op een zware neerlaag uitloopen. Hiervoor zal er natuur lijk flink dienen gespeeld te worden, doch Jit ligt vplkomen in de vermogens van onze jpelers. De partij vangt eerst te 3 uur aan, zoodat het iedereen gegund is rustig te eten, om Jaarna in de gezonde lucht ons elftal aan Jen trok te zien. Het zal gezond, aangenaam an prettig zijn. Verleden Zondag deed een reserve-elftal de verplaatsing naar Vlamertinge en werd met 1-0 geklopt. Enkele plaatsvervangers en nieuwe elementen stonden in lijn, zoodat het ploegwerk er wel eens onder leed. Maar om speler te worden zijn wel neerlagen noodig. Dit wekt de lust tot verbetering. Keikop. HEDEN ZONDAG 3 MAART te 3 uur, op ons terrein F. C. OOSTCAMP F. C. POPERINGE I DE WEKELIJKSCHE VOETBALUITSLA GEN, ALSMEDE DE UITSLAGEN VAN DEN 'RONOSTIEK «PRIOR», WORDEN, SEF •ENS NA DE MATCHEN UITGEHANGEN N ONS HUIS BIJ JOS. COUTTENIER MATCHEN VOOR HEDEN ZONDAG EERE-AFDEELING. Union St. Gilloise A. A. Gantoise Jaring Club Brussel Antwerp F. C. 3eerschot A. C. S. C. Anderlecht 3. V. Lyra White Star Jlyr.ipic Charleroi Liersche S. K. Standard Club Luik F. C. Mechelen .1. C. Thienen F. C. Brugge TWEEDE AFDEELING BEVORDERING. F. C. Heyst C. S. Yper F. C. Roeselare F. C. Iseghem 3. K. Sweveghem S. K. Roeselare Stade Kortrijk R. S. Waereghem Wareghem Sp. Lauwe F. C. Wakken S. V. Rumbeke Stade Moeskroen S. V. Blankenberghe TWEEDE AFDEELING GEWESTELIJK A. F. C. Poperinghe R. C. Oostcamp R. C. De Panne G. S. Middelkerke S. V. Veurne S. K. Vlamertinghe S. V. Nieuwpoort F. C. Thourout Oudenburg F. C. Thielt S. V. Ingelmunster E. G. Gistel S. K. Wenduine Ardooie Sp. TWEEDE AFDEELING GEWESTELIJK B. U. S. Dottenijs Cuerne Sp. Avelghem Deerlijk Sp. F. C. Komen S. V Kortrijk R. C. Harelbeke A. A. Moeskroen Le Bizet S.K.Gheluwe Wervik Sp. F. C. Toekomst Meenen STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Maandag, 28 Maart 1938, om 2 uur namiddag, ter estaminet et Café de l'Espérance Groote Markt, te Poperin ghe, openbare verkooping van STAD POPERINGHE - Priesterstraat, Nr 20 ZEER GERIEVIG WOONHUIS dienstig voor winkel of renteniershuis met afhangen en 94 centiaren bebouwden grond en koer. Laatst bewoond door Jw Sansen. Handslag met de geldtelling. Voor 't nazien van het huis, zich te wen den bij Mw Emile Sansen, pasteibakster, te Poperinghe, Gasthuisstraat. Maandag 7 Maart 1938, om 3 uur namiddag ter herberg Den Vetten OsBertenplaats te Poperinghe, VERKOOPING VAN STAD POPERINGHE (Steenweg Reningelst) SCHOON EN GERIEVIG WOONHUIS met 77 Centiaren grond en cour, gelegen Steenweg Reninghelst, bij Stad, palende noord aan M. Emiel Pareyn en zuid aan M. René Deschodt. Gebruikt door M. Georges D'AUeyne aan 100 fr. te maande. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. UIT TER HAND TE KOOP EEN WELGESCHIKT met 4 Aren 15 Centiaren grond en hof, gelegen te Poperinghe, Veurnestraat. Bewoond door M. Georges Dumortier, mits 100 frank te maande. COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND VAN POPERINGHE. OPENBARE VERPACHTING per schriftelijk aanbod der volgende GEMEENTE POPERINGHE. Lot 1. LAND, laatst gebruikt door Achille Pannecoucke, Sie A. groot 15 A. 20 Ca. Lot 2. LAND, laatst gebruikt door Alois Werquin, groot 54 A. 60 Ca. Pachttermijn Negen naeenvolgende jaren ingegaan den eersten October 193 7. Aanbiedingen ter post AANBEVOLEN ten laatste den 11 Maart 1938 op 't adres van den Heer Voorzitter der Commissie van Openbaren Onderstand, Poperinghe. Opening der Aanbiedingen den 14 Maart 1938. Bijzondere Voorwaarden Zie Plakbrief, Stadhuis, Poperinghe. Het Bestuur. HERZIENING VAN DE LIJST DER GEZWOORENEN. De personen, a) geboren in 1903, 04, '05, '06, '07 of 1908 en alhier sedert 31 December 1931 of vroeger, woonachtig, of b) geboren tusschen 31 Dec. 1873 en I Januari 1909 en alhier na 31 Dec. 1931 aangekomen, en die tevens, én kiezer zijn voor de Wet gevende Kamers, én alhier woonachtig Wa ren op I Januari 1938, én houder zijn van een der navermelde getuigschriften of di ploma's, worden beleefd verzocht wel te wil len ten stadhuize (Bureel nr. 3) komen aan geven welk gesticht het getuigschrift of diploma heeft afgeleverd, alsmede op wel ken datum het werd verleend. Aard der Diploma's of Getuigschriften 1. Diploma's, voorzien bij de wet op de begeving der academische graden 2. Gehomologeerd getuigschrift van vol ledige middelbare studiën van den hoogeren graad (latijnsche humaniora, grieksch-latijn- sche humaniora, beroepsstudien) 3. Diploma's (ingenieur of licentiaat) van technisch onderwijs) 4. Diploma's van onderwijzer of regent. STAD POPERINGHE Regelende Schikkingen voor de CARNAVALDAGEN Het College van Burgemeester en Schepe nen der Stad Poperinghe Gezien het Politiereglement nopens de Carnavaldagen, vastgesteld door den Ge meenteraad in zitting van II Oogst 1934 Gezien dit reglement in voege blijft en dat het nuttig is de schikkingen ervan aan het Publiek kenbaar te maken Besluit het Politiereglement de schikkin gen aanduidende betreffende de Carnavalda gen voor het Jaar 1938, opnieuw te veropen baren. Regelende Schikkingen voor de Carnavaldagen Het is toegelaten op Zondag 6 Maart en Zondag 27 Maart 1938, zich te vermommen en verkleeden en zich aldus op den openbaren weg, in drank- en spijshuizen te bevinden vanaf 16 tot 23 uur. Vanaf 23 uur zullen er zich geen gemasker de noch verkleede personen meer op de openbare plaatsen, openbare wegen, of in drank- en spijshuizen mogen bevinden. Het sluitingsuur der drank- en spijshuizen op die dagen is vastgesteld op één uur s nachts. Verders moeten de gewone voorwaarden voor de carnavaldagen onderhouden worden welke zijn vastgesteld geweest door de be slissing van den Gemeenteraad, in zitting van 1 I Oogst 1934. Stoeten van gemaskerde personen worden enkel toegelaten bij voorafgaande goedkeu ring van den Burgemeester. De aanvraag moet schriftelijk gedaan worden minstens acht dagen op voorhand, stipt aanduiding ge vend van de plaats en uur van vertrek en van den gevolgden weg van den stoet door de straten der Stad. De verplichting voor het vermommen en verkleeden van een nummer voorafgaande lijk af te halen bij de Politie blijft gehand haafd, alsook het betalen van 5 franken per Persoon, waarvan 2 franken teruggegeven worden zoo het nummer onbeschadigd terug gebracht wordt binnen de acht dagen na de aflevering. De Burgemeester, J. VANDOOREN. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Vrijdag 18 Maart 1938, om 2 uren zeer stipt namiddag, te Po peringhe Bertenplaats in het gasthof Ka tholieke Kring gehouden door M. Camille Laconte. OPENBARE VERKOOPING VAN I. Eene HOFSTEDE gelegen te Poperinghe, groot 6 Ha. 11 A. 11 Ca. Gebruikt door M. Norbert Vanpeteghem, zonder geschreven pacht, mits 7000 frank 's jaars, vallende I October, boven de lasten en premie van brandverzekering. Bij plakbrieven verdeeld in 10 koopen. II. Eene HOFSTEDE, gelegen te Boesinghe, groot 7 Ha. 55 A. 34 Ca. Gebruikt door M. Désiré Vandamme zon der geschreven pacht mits 5000 frank 's jaars, vallende I October, boven de lasten en premie van brandverzekering. Bij plakbrieven verdeeld in twee koopen. Opzeg der pachten werd gedaan voor 1 October I 938. Plakbrieven met plan te bekomen ter Stu die van genoemden Notaris CASSIERS. Door 't ambt van den Notaris Van Eecke te Poperinghe. STUDIËN VAN TE RENINGHE, EN TE POPERINGHE. Woensdag 23 Maart 1938, om 2 Zi uur zeer stipt namiddag, te Yper Groote Markt, in de gehoorzaal van 't Vrede gerecht (tweede kanton), ten overstaan van den Heer Vrederechter van zelfde kanton, OPENBARE VERKOOPING VAN Koop Eén met afhangelijkheden en 79 A. 60 Ca. onder bebouwden grond, hoving, weide en zaailand gelegen te RENINGHELST, gehucht Rent- akker langst den steenweg naar Locre, Sektie D Nr 349f en 349g. Gebruikt door M. Camille Cleenwerck tot I October aanstaande mits 1000 frank 's jaars boven de lasten. Koop Twee EENE PARTIJ ZAAILAND gelegen te VLAMERTINGHE in den Brand hoek, Sektie F Nr 261, 262, 332 en 333, voor eene groote van 28 A. 70 Ca. Gebruikt door Henri en Eveline Cleen werck zonder geschreven pacht mits 100 fr. 's'jaars vallende I October, boven de lasten. GOEDE BIJVERDIENSTE voor mannen en vrouwen, in vrije uren, werk thuis per briefwisseling, zeer winstgevend, zonder bijzondere kennis. Schrijf P. B. nr 96, Wel vaartstraat, 16 B, OOLEN. ■BUBHHBIBBBSnHI LOO, 3 Maart. Boter, 22-23 eieren, 0.44-0.46. POPERINGHE, 4 Maart. Tarwe, 134 rogge, I 20 haver, 117; Erwten van Schok land 215 aardappelen, 40 boter, 21-23 eieren, 0.44-0.45 hoppe (193 7) verkoopers 370, koopers 360 (1938) verkoopers 560, ■coopers 550. TE PACHTEN I^ERBERG «DE FAUBOURG». Zich wen den bij Mme Nestor Lahaye, Zwyn land Poperinghe. QER1EV1EGE EN WELGELEGEN HERBERG A L'Abeele Casselstraat, te Poperin ghe. Zich wenden ter Brouwerij De Kroon A. Masschelein-Verstraete, Pop. Tel. 87. TE HUREN Prachtige Café BROUWERSHUIS onlangs gansch vernieuwd, GELEGEN YPERSTRAAT, 91, (tusschen Statie en Markt, Poperinghe) electr. verlichting, gaz, plaats voor biljart. TE KOOP gOTER- of BEENHOUWERSPAPIER, beste kwaliteit, aan 5.50 fr. de kilo, bij Gebr Dupont, Yperstraat, 2, Poperinghe Dat onophoudelijk hoesten maakt Uw borst en longen kapot. Neem Uw voorzorgen, want nu is het het tijdstip, dat de ziekte kiemen zich vastzetten en ongenadige verwoestingen zullen gaan aanrichten Weer dat dreigend gevaar. Stop die valling en dien hoest. Die gevaarlijke slijmen moeten er uit. Neem daarvoor onmiddellijk want zoo noemt men AKKER S verstèrkte ABDIJ SIROOP. omdat ze de werkzame bestanddeelen bevat van oude kruiden, versterkt met de krach tigste hoest-bedwingende stof ..codeïne Hoest, hoe hardnekkig ook. bronchiet. zelfs chronische, asthma en benauwdheid op de borst zullen seffens verdwijnen met de wonderbaarlijk snel werkende t Gr fr. 16.5 SCO Gr. fr. 8.50: 1000 Gr. r. 45.- VERSCHE FILLIPIJNSCHE MOS SELEN, wekelijks te verkrijgen den Dinsdag namiddag vanaf 4 uur. Ook bijna dagelijks te verkrijgen VERSCHE GARNALEN, bij ALBE- RIC DECKMYN, Maurice De Wulf straat, 18, Poperingbe. - Tel. 313. MET HET VERMAARD MUSETTE-ORKEST VAN DEN BEROEMDEN ACCORDEON-VIRTUOOS, SOLIST VAN HET N. I. R. en den ZATERDAG 5 MAART 1938, OM 8.15 UUR, EN MAANDAG 7 MAART 1938, OM 8.15 UUR KINDEREN TOEGELATEN \Y O E I) E met SIDNEY SYLVIA en SPENCER TRACY. Joe mint hartstochtelijk Catherina, een jonge onderwijzeres. Catherina verlaat het dorp om in de stad een betere betrekking waar te nemen, wijl Joe in een naburige stad met zijn twee broeders een garage uitbaat. De zaken zijn bloeiend en Joe heeft met Catherina een afspraak, want, nu dat ze bei den wat geld gespaard hebben, is de tijd van huwen nakend. Vroolijk vat Joe de reis aan, maar hij wordt aangehouden onder betichting een jong meisje geschaakt te hebben. De menigte wil hem lynchen en steekt het ge vang in brand. Joe kan vluchten maar iedereen meent hem dood. Ook is het verbitterd dat hij terug getrokken leeft en slechts na vele da gen in de samenleving terugkeert om Catherina dol gelukkig te maken. Groot drama met de beroemde ANNY ONDRA. Bessie werkt voor de firma van haar grootvader, een firma die zich met een reinigingsdienst bezig houdt. Binst haar werk in een rijk huis, dringt daar een verkleede persoon binnen, 't is Robert die Lily op een verkleed bal komt uit- noodigen. Bessie neemt hem voor een indringer en uit medelijden biedt ze hem een plaats in de firma aan. De rij ke Robert aanvaardt uit bewondering tot Bessie en stilaan ontvlamt de liefde in beide harten en het is na een lang- durigen glimlach dat de toeschouwerr de eerste liefdeszoen geven ziet. Een stuk vol vermakelijkheden. kleederdracht zal overtreffen, dit seizoen Voor Ceremonie de reis de sport. Men zegt het is een kunst, een tailleur te dragen Niets is minder waar, wanneer ge een echte TAILLEUR-COUPE aankoopt in het GUIDO GEZELLESTRAAT, 3, POPERINGHE MODEL KWALITEIT OP MAAT naar ieders keus naar ieders beurs Komt zonder verplichtingen onze laatste nieuwigheden bezien. 1 KIN- STOUT lllllllllllllllllllllinil!llllllllllllllllllilllllllllllllllllll!iiljilllllïlill!l(ll!lll!lllllllll!l!li!llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllillll

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 3