Oostenrijk is van de Kaart van Europa gevaagd. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT IDEEEN EN DOCUMENTEN VOOR HET VR5j BEROEP. OUDERDOMSPENSIOEN. LANDBOUWKRONIEK 18 JAAR. NUMMER 12. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 20 MAART 1938. ABONNEMENTEN Jaar. per post Congo Frankrijk Amerika Lo«se Nummer» 0.25 fr. 16 fr. 25 fr. 25 fr. 30 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonit veranderen, moeten dit aangeven in 't po»t- bureel dat ben bedient, en niet aan otu. Bij elk achrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Poatcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen pe- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. HITLER ALS MEESTER VAN EUROPA. EERST «DOEN»... DAN «ZEGGEN». DUITSCHLAND EISCHT MET ULTIMATUMS HET ONTSLAG VAN DEN OOSTENRIJKSCHEN BONDSKANSELIER SCHUSCHNIGG EN DE VORMING VAN EEN NAZI-REGEERING. Dr. SEYSS-INQUART WORDT TOT BONDSKANSELIER AANGESTELD. DE DUITSCHE TROEPEN RUKKEN OOSTENRIJK BINNEN. van Dr. Seyss-Inquart te spreken, of men er al of niet gevolg zou aan geven. De grenzen overschreden. De Duitsche Volkischer Boebach- ter schreef Zaterdag in een lang ar tikel Onze broeders van Oostenrijk be groeten met geestdrift de Duitsche troepen. Het is geen marsch in een vreemd land, maar het gelijkt veeleer op een terugkeer in een vaderland, dat verloren werd Zaterdag morgen bevestigde Dr. Goebbels het binnenrukken van de Duitsche troepen in Oostenrijk. Engeland en Frankrijk konden geen militaire hulp toezeggen. Tsjecho-SIowakije, Polen en Italië blijven neutraal. Volgens den politieken medewerker van de «Daily Mail» had bondskanse lier Schuschnigg door zijn minister te Londen doen vragen, op welke hulp hij eventueel vanwege de Britsche re geering zou kunnen rekenen. Er werd hem geantwoord, dat een militaire steun in geen geval kon ge geven worden. Een soortgelijk antwoord kwam toe uit Parijs. Anderzijds meldt hetzelfde blad, dat Tsjecho-SIowakije, Polen en Italië in het Duitsch-Oostenrijksche vraagstuk, een volkomen neutraliteit zullen eer biedigen. Wantrouwen in Polen. De Poolsche dagbladen stellen vast dat Oostenrijk van de kaart verdwe nen is, en geven weinig commentaar. De Express Poranny schrijft Het spontaan karakter van de ge- beurtenissen, zal waarschijnlijk iedere vreemde inmenging verhinderen. Het Kanselier Schuschnigg moet Ontslag nemen. Tijdens de Oostenrijksche kabinets zitting van Vrijdagnamiddag, kwam langs diplomatischen weg een staats- telegram uit Berlijn binnen dat aan kanselier Schuschnigg tot 19 uur 30 tijd gaf om ontslag te nemen. De Oostenrijksche staatsman heeft dan voor de nationaal-socialistische overmacht het hoofd moeten buigen en bood aan Bondspresident Miklas om 19 uur 45 zijn ontslag aan. Een tweede Duitsch ultimatum. Er werd een tweede Duitsch ultima tum gesteld, dat den tijd tot naden ken met een paar uur verlengde maar dat eischte 1Bondskanselier Schuschnigg moet aftreden en vervangen worden door Dr Seyss-lnquart. 2. Een nieuwe regeering moet ge vormd worden met een twee-derden- meerderheid van nazi's. 3. De terugaanvaarding van het Oos- tenrijksch legioen in Oostenrijk. 4. Het Oostenrijksche legioen moet de zending krijgen de orde te handha ven in de hoofdstad. 5. De nazipartij moet volledig terug toegelaten worden. Een nationaal-socialistische regeeering gevormd. Dr Seyss-Inquart, Bondskanselier. De gebeurtenissen volgden elkander nadien snelop. We geven ze hier op, zooals ze aan de bevolking van Weenen kenbaar ge maakt werden langs de radio, die na tuurlijk onmiddellijk in handen was van de sympathiseerenden met de na- tionaal-socialisten. In onzen tijd gemeld, vernam men Om 22 uur 15 Dr. Seyss-Inquaart ZQU inderdaad onvoorzichtig zijn den door president Miklas gelast met het £ul-opeeschen vrede in gevaar te bren- bondskanselierschap, zou spreken om gen_ tegenover een voldongen feit, 22 uur 45. I overeenstemmende met de wenschen Om 22 uur 45 Men meldt dat Dr Seyss-Inquart nog weerhouden is door besprekingen. Om 23 uur 05 Dr Jury, staatsraads heer doet een beroep op kalmte. Hij begint zijn aanspraak met Deutsche Volksgenossen Om 23 uur 20 Burgemeester M. Schmitt van Weenen is vervangen door onderburgemeester Lahr. Middernacht Men beschrijft de geestdrift in de straten van Weenen. Om 24 uur 05 Aankondiging van de vorming van een nationaal-socialis tische regeering. Om 24 uur 1 5 Majoor Klausner, leider der nationaal-socialisten houdt een korte rede, zeggende Oostenrijk is vrij. Een nieuwe re geering is gevormd. Zij zal werken volgens de nationaal-socialistische prin ciepen. Zij zal werk en brood ver schaffen aan iedereen. Wij zijn geluk kig, dat ook deze machtsname weer geschied is zonder het minste bloed vergieten. Onze Fuhrer Adolf Hitler kan ge lukkig zijn de hakenkruisvlaggen wa- peren boven zijn geboorteplaats. Onze vurigste wensch is vervuld Eén rijk, één volk, één Fuhrer. Heil Adolf Hitler Dr Seyss-Inquart roept de Duitschers om hulp. Het Binnenrukken van de Duitsche Troepen in Oostenrijk. Dr Seyss-Inquart, zoohaast hij de macht in handen genomen had, na het ontslag van bondskanselier Schuschnigg had een telegram gezonden aan Ber lijn namens de voorloopige Oostenrijk sche regeering. Daarin meldt hij, dat hij tracht de rust te handhaven. Hij richt zich tot het Duitsche volk en doet een beroep op steunverleening opdat geen bloed zou vergoten wor den en vraagt, dat Duitsche troepen zouden gezonden worden. Te Berlijn kwam het geheim Rijks- binet bijeen en begon over die vraag van de betrokken bevolking De Kurier Polski schrijft De versterking van de macht van het Derde Rijk mag Polen niet onver schillig laten. Het is inderdaad duide lijk, dat Tsjecho-SIowakije den vol genden stap van de Duitsche expansie zijn zal De regeeringsbladen betoogen dat M. Schuschnigg gevallen is, omdat hij betrouwde op de internationale waar borgen. Deze hebben geen waarde meer. Ieder land moet op zichzelf be trouwen. De oppositiebladen zien de toekomst zeer donker in. De «Nova Pravda», schrijft In Duitschland roffelt men de trommen voor den oorlog tegen Eu ropa De Fransche troepen staan marsch- vaardig. Al de verloven ingetrokken. Een Parijzer blad vernam uit Nan cy, grensstad van Frankrijk «Wegens den internationalen toestand zijn al de Fransche troepen in de Maginotlinie langs de Duitsche grens marschvaardig gehouden tot nader bevel. In de ande re garnizoenen zijn alle verloven inge trokken De Anschluss officieel uitgeroepen. Oostenrijk is een land van het Duitsche Rijk. De Anschlusswet werd Zaterdag af gekondigd van op het balkon der fe derale kanselarij te Weenen door Dr Seyss-Inquart. Deze luidt als volgt. Art. 1- Oostenrijk is een land van het Duitsche rijk. Art. 2. - Een vrije en geheime volks raadpleging voor al de Oostenrijksche mannen en vrouwen meer dan 20 jaar oud, zal op Zondag 10 April 1938 plaats hebben omtrent de vereeniging met het Duitsche rijk. Art. 3. - De uitslag der volksraad pleging zal bij meerderheid beslist worden. Art. 4. - De noodige schikkingen ter Duitschland geeft aan de gebeurtenis uitvoering der constitutioneels federale sen Midden-Europa, lijkt het toch wet zullen door middel van verorde- zeker dat zich geen ernstige interna ningen getroffen worden. Art. 5. - Deze constitutioneele fede rale wet treedt in voege op den dag van haar afkondiging. De federale regeering is met de uit voering ervan gelast. Dit stuk is geteekend door kanselier Seyss-Inquart en al de ministers. Hitier opperbevelhebber van het Oostenrijksche Leger. De Fuhrer en opperbevelhebber van het Duitsche leger heeft gedecreteerd 1De federale Oostenrijksche regee ring heeft door een federale wet afge kondigd dat Oostenrijk naar het Duit sche rijk weerkeert. De Duitsche rijksregeering door een wet van heden gedagteekend heeft die beslissing erkend. 2. Ik decreteer als gevolg van deze wet Het federale Oostenrijksche leger deel uitmakende van het Duitsche leger wordt vanaf heden onder mijn com mando gesteld. 3. Het bevel der Duitsche militaire machten op Oostenrijksch grondgebied is toevertrouwd aan den generaal van het voetvolk von Donck, bevelvoer der van het 8e leger. 4. Al de leden van het oud fede rale Oostenrijksche leger hebben oo- genblikkelijk den eed op mijn persoon af te leggen in mijn hoedanigheid van opperbevelhebber. President Miklas neemt ontslag. Op verzoek van kanselier Seyss-In quart heeft president Miklas ontslag genomen. Zijn bevoegdheden gaan op den kanselier over. De triomfantelijke Intocht van Hitier in Weenen. De intocht van Hitler in Weenen ge beurde Maandagnamiddag rond vijf uur te midden van de grootste geest drift. Een talrijke menigte had zich van Schoenbrunn tot het Keizerlijke hotel opgesteld, waar de Fuhrer is afgestapt. In de omgeving van de opera was het volk zeer talrijk, men telde tot 20 rijen die weerhoudén werden door een cordon schupos. Hitier spreekt tot het Weensche volk en... de wereld. De luidsprekers hebben aan de hon derdduizenden menschen aangekon digd dat de Fuhrer het woord ging voeren. Bij het licht der schijnwerpers ver klaarde Hitler van op het balkon Mijn Duitsche kameraden, wat gij gevoeld hebt, heb ik ook gevoeld, ge durende deze vijf laatste dagen. Wij beleven nu een groot keerpunt van de geschiedenis van ons land. Wat gij gevoeld hebt is niet wat 2 millioen Weener-inwoners gevoelen, maar een volk van 75 millioen lieden. Wij leggen den eed af, dat wat er ook gebeure, dat niemand het Duitsche rijk zooals het nu is, zal breken, noch verdeelen. Noch bedreigingen, noch geweld, noch ellende zullen dien eed kunnen breken. Ik doe dezen eed klinken van Koe- nigsberg tot Keulen en van Hamburg tot Weenen De Oostenrijksche Minister van Buitenlandsche Zaken treedt af. Dr Wilhelm Wolf, minister van Bui tenlandsche Zaken van Oostenrijk, heeft ontslag genomen. Hij heeft zijn bevoegdheden over gegeven aan den heer von Ribbentrop minister van Buitenlandsche Zaken van het Rijk. Veertig Duizend Duitsche soldaten in Oostenrijk. Te Berlijn wordt de getalsterkte der Duitsche troepen, die in Oostenrijk zijn binnengerukt, op minstens veertig dui zend geschat. Hoe de Soviets den toestand inzien. In de Sovietmiddens is men de mee ning toegedaan dat de bezetting van Oostenrijk door de Duitsche troepen, de oorlogsbedreiging verscherpt welke op de nabuurstaten weegt. Te Moskou wijst men er op dat Soviet-Rusland geen bijstandsverdrag had gesloten met Oostenrijk. Geen internationale verwikkelingen verwacht. Een geruststellend bericht wordt be reikt uit Londen, waar onder meer wordt verklaard Alhoewel men in alle Britsche krin gen, zonder onderscheid ontstemd en j verontwaardigd is over het verloop dat tionale verwikkelingen zullen voordoen De «Daily Telegraph and Morning j Post laat zich streng uit over de ge beurtenissen in Oostenrijk, maar stelt vast dat noch Frankrijk noch Engeland en in geen geval Italië, bereid waren oorlog te voeren voor een zaak welke kanselier Schuschnigg zelf niet met de wapens verdedigde. De «Times» schrijft dat een aanleu ning van Oostenrijk bij Duitschland, die het gevolg zou geweest zijn van een natuurlijken ontwikkelingsgang, weinig protest zou uitgelokt hebben in Enge land. Maar Engeland, evenals de gan- sche beschaafde wereld, is verontwaar digd omdat beroep werd gedaan op de brutale macht, en dat aldus een nieuwe hinderpaal oprijst op den weg naar een duurzamen vrede. De «Times» besluit daaruit, dat En geland zijn herwapening nog moet be spoedigen, vooral wat de luchtmacht betreft. Er moet ook gezorgd worden voor een doelmatige verplichtende voorbereiding van de burgerbevolking op de gevaren van den modernen oor log. WAT DUITSCHLAND INPALMT. Een grondgebied van 83.868 Vier kante kilometer, met een bevolking van 6.760.000 zielen. Het gebied dat Duitschland schier zonder slag of stoot inpalmde, telt Inwoners 6.760.000, waarvan 97.5 ten honderd Duitschers, 1.9 ten hon derd Tsjeken, 1.9 t.h. Slovenen en kro- aten. Onder godsdienstig oogpunt telt men 6.100.000 katholieken, 300.000 protestanten, 200.000 joden. Voornaamste steden en hun aantal inwoners Weenen 3.350.000 Graz 150.000 Linz 100.000 Innsbruck, 55.000. Grondgebied 83.868 vkm., onder verdeeld in 8 provincies. Financien Een jaarlijksch budget van 1.400.000.000 shilling uitgaven, ongeveer 8 miljard frank. Handel Invoer 1.300.000.000 shil ling of ongeveer 7 miljard frank. Uitvoer 1 miljard shilling of onge veer 5 miljard frank. Voornamelijk hout papier, wol, katoen en zijden stoffen. Leger: Dit werd begrensd door het verdrag van St. Germain tot 30.000 man, maar kan minstens omgevormd worden tot 100.00 man in vredestijd. Duitschland telt thans 73 miljoen inwoners. Maandag kondigden de Duitsche bladen kaarten af van 't groote Duit sche Rijk waarop de Duitsch-Oosten rijksche grens is weggevaagd. Zij on derlijnen dat Duitschland nu drie nieu we territoriale geburen heeft, name lijk Joegoslavië, Italië en Hongarie. Het Rijk, schrijven ze, telt tegen woordig 73 miljoen inwoners. De Do- nau is de langste stroom van het Duit sche Rijk geworden. Het Duitsche leger is ten slotte met 100.000 man toegenomen. Frankrijk is bereid Tsjecho-SIowakije te verdedigen. De Fransche voorzitter van den Raad en de minister van Buitenlandsche Za ken hebben Maandag den minister van Tsjecho-SIowakije te Parijs ontvangen en de verzekering vernieuwd, welke destijds plechtig in de Kamer gegeven werd door MM. Chautemps en Delbos die beloofd hadden dat in geval van noodzakelijkheid de verplichtingen van Frankrijk, ten overstaan van Tsjecho- SIowakije, nauwgezet zou worden na gekomen. Onderrichtingen werden aan den Franschen gezant te Londen ver strekt om de houding van Frankrijk ten overstaan der bescherming van Tse- cho-Slowakije's onafhankelijkheid aan de Engelsche regeering over te maken. Eed van getrouwheid. De eedaflegging van de militaire overheden en soldaten werd Dinsdag met spoed doorgedreven. Dinsdag te 8 uur 's avonds, had gansch de Oos tenrijksche legermacht den eed afge legd. De eed-formule luidde als volgt Op dezen heiligen stond zweer ik voor God onvoorwaardelijke gehoor zaamheid aan den Fuhrer van het Reich en van het Duitsche volk, Adolf Hit ler, opperhoofd der legermacht, en als dapper soldaat bereid te zijn ten allen tijde mijn leven te verpanden voor dezen eed w: vi.- Deie rubriek i» bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De Korrespondenten van Ideëen en Documenten worden vriendelijk verzocht hun bijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. NEO DE ALLERBESTE BALSEM TEGEN DEN HOEST. Tc verkrijgen in de Apotheek LEURIDAN, Bertenplaats. 8. te Pop«ria{«. (VERVOLG) Hier worden duidelijk vanwege de wet gevers twee maten en twee gewichten ge bruikt. De soort inquisitie, die elk burger met vrij beroep ondergaat om zijn wezenlijke winst te verklaren aan den belastingsbe ambte, geeft aanleiding tot veel misbruik en bedrog. De gelden, op bet kantoor der be lasting gestort door den burger met vrij beroep beteekenen voor hem een verlies aan spaarcenten voor den ouden dag bestemd. Met de zaken op een andere manier voor te stellen, zou men van het kantoor der be lasting op bet inkomen een spaarbank kun nen maken. Indien men een gedeelte van de belastingsgelden omzette in een storting voor pensioen, dat gedeelte zou een be paald procent moeten zijn van het belasting procent op de gedane winst, dan zou de belastingbetaler zijn plicht vervullen tegen over den Staat, en ook zijn ouden dag ver zekeren in de verhouding van zijn verwezen- ijkte winst, die bet produkt is van zijn werkzaamheid en initiatief. Een logisch ge volg van een dergelijken maatregel zou een eerlijke, althans een veel eerlijker opgave zijn der gedane winsten de belastingsver- plichte zou zich ontslagen voelen van een drukkende verplichting bij zou ruimer ademen, en, vervuld met een gevoel van tevredenf eid, zou hij, door te werken voor zijn ouden dag, des te beter, zijn plichten vervullen tegenover den Staat. Het gevolg voor de Staatskas zou ontegensprekelijk een verhooging zijn der - belastingsinkomsten en het ware gemakkelijk het procent te bere kenen, dat de stortingen voor het pensioen nogen bedragen, zonder gevaar op te le veren voor de stevigheid der Nationale munt. Tal van menschen zouden daarbij gerust gesteld worden. Zij hoefden niet meer be kommerd te zijn om de devaluatie van hun ne spaarcenten, noch om de moeilijke vraag stukken, die het verzekeren en bet plaatsen van den zuurgewonnen spaarpot medebren gen. Ik noem bier terloops de advokaten, geneesheeren en anderen die een intellectu- eel vrij beroep uitoefenen, de winkeliers, van alle slag, de ambachtslieden, als bak kers, loodgieters, enz de nijveraars, de ban delaars in koloniale waren, en de massa, die het boerenbedrijf uitoefenen. Hoeveel geld zou in den handel gebracht worden, indien al deze menschen het zoo nauw niet meer moeten op nemen met hun ouden dag. Talrijke voorbeelden kunnen aangehaald worden van nijveraars en handelaars, die gedurende jaren schitterende zaken deden, naderhand het gewonnen kapitaal moeten aanwenden om het hoofd boven water te houden en ten slotte toch ten onder gingen. Nadat ze duizenden en duizenden als be lastingen in de Staatskas gestort hebben, en alles hebben opgeofferd om zelf hun bestaan te verzekeren en zoo lang mogelijk aan bun werkvolk brood te verschaffen, staan ze zelf broodeloos. Het is een taak van hooge menschlievend- heid en rechtvaardigheid, na te gaan hoe hier de gebreken kunnen te keer gegaan worden. Niet van de privaat-verzekerings maatschappijen is de oplossing te verwach ten. De Staat zou zich het lot moeten aan trekken vah diegenen, die een vrij beroep uitoefenen en, mits wel bepaalde voorwaar den, voor ben den ouden dag voor gebrek en ellende vrijwaren. Meer eerlijkheid, meer rechtvaardigheid, meer vreugde in den ar beid zouden daardoor gewekt worden. is het niet de taak der liberale parlemen tairen, die de verdedigers zijn van het par ticulier initiatief, dit kort geschetst plan uit te werken om in den schoot van de liberale partij de vrije burgers te vereenigen, wakker te schudden en strijdvaardig te maken ter verovering eener billijke vergelding Duizenden burgers, de kern onzer natio nale eenheid, de intellectueele macht, al de onafhankelijke menschen, die alleen den strijd voor het bestaan strijden, moeten hun vertrouwen schenken aan die partij die voor hunne materieele belangen alle opofferin gen ten beste geeft. Moge die roep niet klinken als de stem in de woestijn. Op Nieuwe Wegen DE NIEUWE WET VOOR HET Uiterlijke Datum op 1 April aanst. voor de Aanvragen. De minister van Arbeid en Sociale Voorzorg herinnert er aan dat om, bij voorkomend geval, met terugwerkende kracht tot op 1 Oktober 1 937, de voor deden te genieten voorzien bij de wet van 13 December 1937, betreffende de verzekering tegen de geldelijke ge volgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, de belanghebbenden er toe ge houden zijn, vóór 1 April a.s. een aan vraag in te dienen bij den ontvanger der belastingen van het distrikt hun ner woonplaatst. De beslissingen getroffen ingevolge aanvragen na dien datum ingediend, zullen ingaan met de maand volgend op die in den loop waarvan de aan vraag werd ingediend. Een aanvraag kan met nut worden ingediend door 1. De personen, vóór 1 Januari 1873 geboren, die, hoewel zij de wettelijke stortingen hebben verricht, nooit om den toeslag hebben gevraagd of aan wien dit voordeel niet werd verleend 2. De personen, die thans met den toeslag zijn begunstigd ^n die slechts een verminderd bedrag hebben verkre gen, voor zooveel dit bedrag niet op het maximum werd vastgesteld waar op de aanvrager, gelet op zijn persoon lijken toestand, aanspraak mag maken. Deze aanvragen mogen gedaan wor den te POPER1NGE In het Kantoor deT Belastingen, Hondstraat, 2. Woensdag van 14 tot 16 uur. RENINGHELST In het Gemeen tehuis. Tweede Dinsdag van iedere ma^nd van 10 tot 1 1 uur. WESTOUTER In het Gemeente huis. Tweede Donderdag vain iedere maand, van 10 tot 1 1 uur. Vroege variëteiten worden gezaaid in Augustus, ook wel in Maart, ze wor den vóór of na den Winter geplant op 40 cm. afstand. Zomervarieteiten wor den geplant in Mei, maar op een af stand 50 x 50. Voor de late variëteiten laat men 50 a 60 cm. in de rijen. De savooien kan men ter plaatse overwin teren, bij hevigen vorst dekt men de kroppen met stroo of bladeren. Volgens M. Burvenich is het best de kooien te planten in kleine greppels en dit voor alle variëteiten, in alle sei zoenen en op alle gronden, maar voor al op lichte gronden. Voor zomer- en herfstplantingen is deze methode zeer aan te bevelen, want de greppels beschermen de plan ten, ze vergemakkelijken ook de be sproeiing met vloeimest, dewelke zeer doelmatig is voor de teelt van savooien Het aanaarden wordt ook eenvoudiger Om een schoone opbrengst te beko men, moeten we degelijk bemesten. Tijdens de bereiding van den grond zullen we per Ha. 60.000 kgr. stal mest onderwerken en een mengsel van 800 kgr. metaalslakken en 400 kgr. chloorpotasch een paar weken vóór het zaaien zal men nog 500 kgr. ammo- niaksuliaat ondereggen. Deze stikstof- mest begunstigt vooral de ontwikke ling van de bladeren. REGELING VAN DEN LEURHANDEL. Bij Koninklijk Besluit werden wijzi gingen aangebracht aan de reglemen teering van den Leurhandel. De handel van deur tot deur en op den openbaren weg is toegelaten in alle produkten, behalve specerijen en kruiderijen, koffie, hoeden, waterdich te kleedingstukken, schoeisel, maro- kijnwerk, zaden, drogerijen, optische artikelen, geneeskundige boeken,geest rijke dranken, geldswaardig papier, wapens, elektrische toestellen, vleesch en enkele andere produkten, waarvan de verkoop geregeld werd. Tot tenuitvoerlegging van dit besluit wordt een kaart van leurhandelaar in- Savooi- en Milaneesche Kooien. gesteld, die gebeurlijk vermeldt dat de De savooikool is een smakelijke titularis ontslagen is van het dragen groente, die, dank zij haar talrijke va- van het herkenningsteeken. De kaart rieteiten. bijna het gansch iaar door van leurhandelaar, die aan vreemdelin- kan geoogst worden. Voor de Lente gen wordt toegekend, vertoont den heeft men de vroege Milaneesche kool. rooden band. De kaarten, geldig voor in savooi met korten stengel als late het jaar 1938-1939, zijn groen. Zij variëteit verkiest men de Brusselsche worden door de gemeentebesturen af wintersavooien. geleverd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1