De Politieke Toestand in Europa. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT Yper.tr.at, 2, POPERINGHE. .„J De Houding van België. Kalmte en Koelbloedigheid. GEZINSVERGOEDINGEN. IDEEEN EN DOCUMENTEN COMMUNISME DRINKT CASTAR BIER HUWELIJK i LANDBOUWKRONIEK. I DRINKT K|tNG STOUT 18' JAAR. NUMMER 14. ZONDAG 3 APRIL 1938. ABONNEMENTEN Jaar, per post Congo Frankrijk Amerika Losse Nummers I 6 fr. 25 fr. 25 fr. 30 fr. 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgia, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat ben bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. UitgeveTS-Eigenaar» Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen t>e- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. De laatste verwikkelingen in Oos tenrijk hebben diepen inslag gevonden bij ons volk. Deze treurige geschiede nissen hadden wij echter sedert maan den voorzien en voorspeld. Wanneer men tot de vaststelling was gekomen, dat de Volkenbond aan zijn vredelievende zending tekort schoot en dat de vroegere Verbonde nen niet toelieten, dat de vertegen woordigers van het Huis der Habsbur- geer terug op zijn troon zou klimmen, was het onvermijdelijk geworden dat de Oostenrijksche bevolking de red ding zou zoeken, in den Ansch- lus met Duitschlanri. Dat is nu gebeurd. Tegenover het voldongen feit dient men zich neer te leggen. In talrijke middens nochtans schijnt men totaal te zijn verrast geweest door de gebeurtenissen, en nu vreezen vele medeburgers het ergste. In vele mon den hoort men reeds het woord oor log weerklinken. Wij hebben de gewoonte niet op de gebeurtenissen vooruit te loopen met vermoedens of met voorspellingen. Eenmaal toch willen wij ons ont trekken aan den vastgestelden regel om de nabije mogelijkheden in over weging te brengen. Spijts al de voorzorgen, door 't Duitsche Reich genomen, om de aan sluiting van Oostenrijk zoo vroeg mo gelijk in de werkelijkheid om te zet ten, toch moet men aannemen, dat Duitschland op z'n minst zes maanden zal noodig hebben om orde te bren gen in de nieuwe politieke administra tieve, financieele en militaire hervor ming van Oostenrijk. Indien de Europeesche Mogendhe den deze zes maanden willen te baat nemen om door een internationale conferentie de noodige politieke her vormingen te beleggen in Centraal- Europa kan elke nieuwe verwikkeling nog vermeden worden. Zooniet is het te vreezen dat Duitschland op een eenzijdige manier zal overgaan tot de herleiding van Tsjecke-Slowakije. Duitschland kan vanuit de parallel len Dresden-Breslau en Linz-Weenen den gang over Moravië bezetten in enkele uren. Meteen wordt Tsjechië afgezonderd. De Sudeten gaan terug naar het Duitsch Reich. Slowakije en de Magyaren worden overgemaakt aan Hongarije, terwijl Ruthenië aan Polen wordt afgestaan. Bij het ingaan van den winter is 't bijna zeker, dat noch Frankrijk, noch Engeland eene militaire actie zouden wagen om Tsjecho.-Slowakije bij te staan. Zulks ware eene militaire onzin. Dit tweede bedrijf van her anti komintern-plan zou volstaan voor het loopend jaar. Denkelijk zal de ge meenschappelijke aanval van Japan, Italië en Duitschland op Sovjet-Rus land slechts toekomend jaar plaats hebben. In al deze Europeesche verwikkelin gen zou Frankrijk, van buiten uit, geenszins bedreigd worden. Het ge vaar voor dit land zou alleen opdagen, wanneer het onder den drang van eene Front Populaire-regeering zou willen ingrijpen om Rusland of om Tsjecho-Slowakije bij te staan. In dit geval zou Frankrijk bedreigd worden met een bloedigen burger-oorlog. Voor hetgeen Belgie betreft, bestaat er praktisch geen gevaar van verwik kelingen, op voorwaarde evenwel dat ons land eene strikte politiek van neu traliteit blijft voeren, zooals ze werd bepaald en vastgesteld door de Ko ninklijke rede van 14 Oktober 1936. BELGIE IS NEUTRAAL EN VERWERPT ELK DOORGANGSRECHT OVER ZIJN GRONDGEBIED! Het gewichtig uur is gekomen, dat ons land klaar en duidelijk z'n inter nationale stelling moet bepalen en be kend maken. Nu talrijke verwikkelingen oprijzen in Centraal en Oost Europa, verwikke lingen waarin ons land noch recht streeks, noch onrechtstreeks betrok- is, moet het op de strengste wijze wor den bekrachtigd, dat België buiten elke betwisting wil gehouden worden. Niemand heeft het recht de buiten- landsche veiligheid van een klein land zooals het onze, in een conflikt te wil len betrekken, door een doorgangs- recht te willen opeischen, dat wij in geen geval kunnen toestaan. Wij durven dan ook verhopen, dat al onze naburen de integriteit van ons grondgebied loyaal zullen eerbiedigen en dat onze grenzen niet zullen ge schonden worden, wanneer het ooit tot 'n gewapend conflict moest komen. Wij hadden gemeend dat de ver antwoordelijk regeering in de Kamers in dien zin een stellige verklaring zou hebben afgelegd. Helaas, op het oogenblik dat onze nationale veiligheid in 't gedrang kan worden gebracht, kon de heer minister van Buitenlandsche Zaken op zekere gestelde vragen niet antwoorden, daar er gedurende de besprekingen slechts 14 a 25 volksvertegenwoordigers aan wezig waren. Op het einde der Kamer zitting, waarop de Minister de bui ten landsche zaken besprak, waren er nog VIER kamerleden in de zaal aan wezig. Het is ongehoord dat er in het Par lement zoo weinig aandacht wordt verleend aan de buitenlandsche aan gelegenheden. op het oogenblik dat de Belgische bevolking met angst de verdere gebeurtenissen in Europa na gaat. Het is niet voldoende van het stil zwijgen te willen opleggen aan onze nationale radio posten. De Belgen ver staan doorgaans Fransch, Engelsch en Duitsch genoeg om de mededeelingen van vreemde posten te begrijpen. Zoo is het gekomen dat onze be volking op zeker oogenblikken zeer hetgeen onze zeekust betreft. Het moet dan ook niet worden uitgesloten, dat zekere detachementen van het le ger de taak van onze gendarmerie zouden komen versterken. In dit geval mag België met kalmte en met koelbloedigheid de verdere verwikkelingen afwachten, welke zich in Europa kunnen afspelen. G. v. B. zenuwachtig geworden is, omdat het niet altijd goed de werkelijke positie kent, waarin ons land verkeert. Al de dwaze politiekers, die door gaans weinig of niets afweten van de wereldgebeurtenissen, hadden zich van elk gepraat kunnen onthouden in de Kamer. Wij hadden verwacht dat onze eerste-minister in dergelijke plechtige oogenblikken een radikale en besliste verklaring zou hebben af gelegd, waarin de houding van ons land, in geval van oorlog, duidelijk wordt afgeteekend. Dat zou geruststellend zijn geweest voor onze eigene bevolking en dat zou eerlijk en loyaal zijn geweest tegen over al onze naburen. Wij blijven de meening getrouw eene persoonlijke meening dat er geen gevaar voor oorlog bestaat voor Westelijk Europa en zeker niet voor België. Wij kunnen ons geen enkel oogenblik inbeelden, dat Frankrijk of Duitschland, in geval van conflikt, el kaar zouden willen aanvallen al over ons grondgebied, alhoewel de groote militaire wegen over ons land loopen. Dat alles sluit niet uit dat onze re geering geen militaire voorzorgen dient te nemen aan onze grenzen. Met de nederlaag van het Roode Spanje en bij de verwikkelingen welke zich in Centraal en Oost Europa kunnen afspelen, moeten onze grenzen dicht gesloten worden en beschermd tegen alle vreemde indringers, of deze ge wapend zijn of niet. Onze regeering heeft verklaard dat er geen mobilisatie-maatregelen wer den genomen in ons land. Wij durven verhopen dat zulks niet beteekent, dat er geen veiligheidsmaatregelen wer den getroffen op onze grenzen, wij zeggen: op al onze grenzen. Het leger dient toch om onze na tionale veiligheid te vrijwaren en te beschermen in tijd van nood. Wij be weren geenszins dat er gevaar bestaat van oorlog voor ons land, maar er be staat wel gevaar voor verwikkelingen, en tegen elke verrassing dienen onze grenzen zeer dicht te worden bewaakt. Wij vragen dezelfde bewaking voor WIE IS ONDERWORPEN AAN DE WET OP DE Aan de Wet onderworpen Personen: Zijn aan de wet onderworpen, al de werkgevers welke gewoonlijk een of meer personen te werk stellen, 't zij in een nijverheids-, een handels- of landbouwonderneming, t zij op om t even welke andere wijze. Practisch wordt 't toepassingsveld van de wet door het dienstcontract bepaald, in dien zin dat de werkne mer ten opzichte van de werkgever dient gebonden door een dergelijk contract, zoo als arbeidscontracht, be- diendenarbeid contract of er mede ge lijkgestelde overeenkomst. Het Rijk, de provincies en de ge meenten zijn aldus aan de wet onder worpen wat hun ambtenaren en be ambten betreft. Zijn niet aan de Wet onderworpen: I Zekere werkgevers van nederige conditie: de ambachtsman, de klein handelaar, de landbouwer, de veefok ker en de boschontginner a) Indien hij gewoonlijk maar één enkelen persoon bezigt, die bij hem Destendig kost en inwoon geniet en geen eigen huishouden heeft; b) Indien hij maar wordt bijgestaan door één of hoogstens, twee nakome lingen van minder dan 1 8 jaar. De landbouwers, de veefokkers en boschontginners, wanneer zij niet be stendig en uitsluitend een arbeider in hun dienst hebben en, voor dit perso neel, een gezamenlijke jaarlijksche bijdrage van minder dan 1 5 frank zou verschuldigd zijn; 2) De personen die slechts arbei ders te werk stellen, behoorende tot de categorie dienstboden of huisbe dienden, welke kost en inwoon genie ten en uitsluitend ten dienste staan van het huishouden; 3) De personen welke maar bij uit zondering een of meer arbeiders be werk stellen; 4) De personen welke slechts ar beiders te werk stellen voor dewelke geen bijdrage verschuldigd is. Geen bijdrage is verschuldigd uit hoofde: a) van de dienstboden of thuisbe- dienden, welke bestendig bij hun werkgever kost en inwoon genieten en uitsluitend huishoudelijk werk ver richten; b) van de werkvrouwen; c) van de personen van vreemde nationaliteit, op de monsterrol van een handelsvaartuig ingeschreven en die wegens niet gelijkstelling met de nationale arbeiders, het voordeel van deze wet niet genieten; d) van de personen welke gewoon lijk minder dan achttien dagen per jaar, minder dan zes dagen per maand of minder dan twee uren per dag wor den tewerk gesteld; e) van de personen welke bijkom stig worden te werk gesteld en een andere hoofdbetrekking hebben waar aan zij den meesten tijd besteden en uit hoofde van dewelke reeds wordt bijgedragen. André ROMMEL over hoog kiemvermogen (98 2. Het stikstofgehalte moet minder bedragen dan 11 3. Het zetmeelgehalte moet zeer hoog zijn. Wat de twee laatste punten betreft speelt de grond een voornamere rol dan de variëteit. Om reden, dat het hoog stikstofge halte der granen nadeelig is, zou men geneigd zijn te denken, dat het ge bruik van veel stikstofmesten moet afgeraden worden. Niets is minder waar, want de stikstof van den korrel wordt gebruikt om de plantencellen op te bouwen. Zoodra de aas gevormd is, vullen zich deze cellen met ztemeel, die dan verhuist naar den korrel ge durende gansch den tijd der rijpwor ding. We moeten dus een maximum zetmeelvorming betrachten. Groote hoeveelheden stikstof doen de jonge planten sterk doorgroeien, hetzelfde mag gezegd worden van de potasch, maar deze meststof verge makkelijkt vooral de vorming en het r» en m het Bulletin des rrayer Volkswirt- verplaatsen van het zetmeel naar den schaft Kabinetsn» 134 dat er per inwoner korrel. een paar schoenen, 0,5 m. wollestof en 3 m. Groote hoeveelheden stikstof zijn dan alleen nadeelig als er te weinig potasch en fosfoorzuur in den grond is. Om goede uitslagen te bekomen zullen we in de Lente een mengsel on derwerken van 500 a 600 kg. chloor- potasch, 500 kg. ammoniaksulfaat en 800 kg. superfosfaat per Ha. Stalmest zal men slechts met kleine hoeveelhe den gebruiken en dan nog moet hij goed verteerd zijn. Gustaaf Gillekens. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de Gazet van Poperinghe ten titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De Korrespondenten van Ideëen en Documenten worden vriendelijk verzocht hun bijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. Is het dan te verwonderen dat den ar beider in plaats van 7 uren tot 14 en meer werken moet en dat met zoo'n levenswijze het den arbeider bijna onmogelijk is iets degelijks te verrichten; ten anderen dat vragen de bazen niet, niet de hoedanigheid van het geleverde werk is van tel, wel de hoeveelheid. Wat zeggen de arbeiders: we hebben bijna te veel om te sterven doch niet genoeg om te leven, we werken naargelang het voedsel dat we krijgen; in de Pravde lezen we dat er in 1936, 27 millioen paar kousen in kunstmatige zijde werden gefa- brikeerd die niet konden gebruikt worden 1————IIIIIIII i mM—im EEN NIET ALLEDAAGSCH TE MOESKROEN Hoedanigheden die Brouwerijgerst moet hebben. De landbouwers kunnen kerst kweeken, die voldoet aan de eischen der mouterij. De brouwers koopen niet meer op zicht, maar doen de gra nen ontleden alvorens den prijs vast te stellen. We moeten ons dus meer bekommeren om de kwaliteit dan om de hoeveelheid. We mogen enkel zuivere varië teiten zaaien. De zaaihuid moet dun zijn, zoodat het graan zeer snel kan geweekt worden. Buiten het vooraf gaande moet de brouwerij gerst nog aan de volgende voorwaarden vol doen I. Regelmatig kiemen met een zeer Eene maand geleden, in de Fe bruari, meldden wij dat een niet alle- daagsch huwelijk den dag te voren te Moeskroen zou plaats gehad hebben, hadde het niet geweest door een plot selinge onpasselijkheid van een der belanghebbenden, want op 79-jarigen ouderdom ging een inwoonster van Moeskroen voor de vijfde maal in 't huwelijksbootje stappen. Mme Sylvie Vandemeulebroucke, wonende Gelijk heidstraat, 6, zou voor de vijfde maal in den echt treden met M. Jules De- rycke, 66 jaar, wonende Doolhof straat, 186, te Moeskroen. Hij zelf was weduwnaar voor de tweede maal. Alles was in gereedheid voor de noodige huwelijksvoltrekking, doch op het gestelde uur zag men het jonge koppel niet op het stadhuis verschijnen. Wat was er gebeurd? Mme Vandemeulebroucke werd door een aanval van griep door den genees heer verboden haar kamer te laten, zoodat het huwelijk moest uitgesteld worden. Doch helaas, het noodlot scheen zich met het koppel te be moeien, want een tweede maal moes ten de plechtigheden opgezegd wor den, tengevolge het feit dat M. De- rycke zich den schouder ontwricht had. Doch de verloofden lieten daar om hun plannen niet achterwege, want verleden week zouden de jonge trouwers in het stadhuis het huwelijk aangaan. Glimlachend boden zij zich voor den schepen yan den burgerlij ken stand aan. Het uur was reeds ver gevorderd, doch de getuige van M. Derycke had niet vroeger kunnen daar zijn, gezien hij te Toerkonje werk zaam is. M. Derycke, die nog zeer flink is voor zijn ouderdom, verklaarde dat hij in zijn tweede huwelijk 10 kinde ren gehad heeft en zeven kleinkinde ren. Mme Vancjfe.meulebroucke heeft veertien kinderen gehad, waarvan er nog zes in leven zijn, en zes-en-twintig kleinkinderen. En zeggen dat er velen zijn die schrik hebben te trouwen!... Terwij anderen welke maar eenmaal trouwen het zich ten bitt erste beklagen gehuwc te zijn... Nu beiden hebben het mis voor. Dat ze m; »ar eens te rade gaan bij Mevr. Van demeulebroucke, die heeft er ondervin ding van en ze zal ze ker wel alle zo; rgen gekend hebben met hare vier vei "iten en veertien kin- i deren en... nog g ïen bang!... innen werd vervaardigd in 1936. Ivan Ivanovitch van de Sovkoz (gemeen schappelijke landbouwuitbating) van Ra- minsky verklaart aan Smith dat meer dan 200 man noodig zijn om te doen hetgeen ze vroeger als hij landbouwer en eige naar van zijn hoeve was met 5 man ver richten. Een landbouwer verdient 2 roebels per dag, het brood kost 22 kopecken; gaan ze eten in een van de gemeenschappelijke eetplaatsen dan betalen ze 40 kopecken per persoon. De bestuurder van de schoenfa- riek van Skorokhod verklaart aan Citrine dat vroeger in zijn werkhuis 3000 werklie- en op een jaar 3.000.000 paar schoenen mieken, terwijl nu met 14.000 werklieden lechts I 3.000.000. Citrine, Smith en ande ren zijn het eens te verklaren dat in En geland en in Amerika een werklooze meer verdient dan den arbeider in de Unie om zijn werk. Een onderschrijven van Hitler in 1933, ten voordeele van de arme, uithongerende Duitschers die in Ooekraïnse en den Kau- kasus wonen, werd door de Sovjets gewei gerd. Teneinde aan de duitsche pers en aan gansche wereld den welstand van het volk te toonen werd voor enkele vreemde arbeiders een propaganda reis langs de Volga ingericht. In de meeste voorziene étapes was alles fijn ingericht doch waar de gezanten wilden afstappen zagen ze enkel miserie en ellende, hongersnood, afschuwe lijke tooneelen zooals ze er nooit te Moscou dden gezien, het echte U. S. S. R. vol op standige gemoederen die alleen een leider hoeven om in opstand te komen. Te Saratov werden langs de straten een vrouwen- en twee kinderlijken naakt gevon den, in de haast vodden waren geworpen en waarrond de vliegen hoogtij vierden. De of- ficieelen die de vreemdelingen vergezelden schenen zelf ontroerd te zijn, voorwaar een slechte propagandareis, nochtans zij zelf konden niet aansprakelijk worden gesteld, vermits noch zij, noch iemand uit het cen traal bestuur op de hoogte waren van wat n de provincies gebeurt, ze krijgen alleen officieele berichten en getrukeerde toonee- en van de plaatselijke machthebbers, die alleen voor doel hebben goede en blufbilans op te maken, hun quota's te bereiken en te overtreffen. Doch ondertusschen heer- schen hongersnood en besmettelijke ziekten het gevolg zijn van een te kort aan voedsel, de duitsche kolonie Dobrinka werd in een doodenakker herschapen. Niet veel beter was het gfesteld met Astrakan of Sta lingrad. Arm Russisch volk, hopeloos en teleurge- sleld in schoone toekomstdroomen, die ramp zalig hun lot verdragen omdat er geen fut meer inzit en niet meer bewust zijn dat ze mensch zijn, maar er wordt hen ingepompt clat in andere landen den toestand veel slechter is dan bij hen, de engelsche bur gerij stikgassen en machiengeweren gebruikt tegen de werkloozen die om brood vragen- Ze weten dat de rijke eigenaars een pacht prijs mogen vragen zoo hoog als ze willen, dat de arbeider uitgezet wordt en op straat geworpen wanneer hij zijn pacht niet kan betalen, dat de logementen vol geprot zitten. Ze weten echter niet, dat een werkman recht heeft op werkstaking, dat aan werk loozen hulp wordt verleend, pensioen aan de ouderlingen, bescherming van de vrouw in de nijverheid, afschaffing van arbeid voor kinderen en dat er gestreden wordt tegen het mekaniseeren van den mensch, ze weten al evenmin dat den arbeider in Amerika zijn auto bezit, dat de werkman schoon gekleed loopt, het bestaan van talrijke werkmans woningen die snel de krotwoningen vervan gen en iets anders zijn dan hun 9 m2 waar op in theorie ieder sovjet recht heeft, maar in feite ten hoogste 4 m2 krijgt, ze weten niet dat een streven bestaat naar verdedi ging van klein eigendom en landbouw, dat de leiders in kapitalistische landen met meer overtuiging en idealisme het lot van den ar beider ter harte nemen nemen dan hun lei ders in sovjet-Rusland. Arm Russisch volk, zwoegend en stervend omdat enkelen in beter aanzien zouden staan met den grooten Staline. Een einde noch tans moet daaraan komen, het volk is te lang onderdrukt en de mistevredenheid ver spreid. Hoelang nog zal het Staline en de G.P.U. gelukken alle mistrevredenheid uit den weg te maken en zal dan de Unie van de Socialistische Sovjet Republieken niet zijn, een groote uitgestrekte vlakte waar leven en menschen tot het verleden behooren Zoo zou dan het gezegde van Jourov, lid van het centraal bureau, waarheid worden wanneer hij zegt Wat baten enkele millioenen levens als het socialisme maar blijft voort bestaan Pas op kameraad Jourov dat die millioenen menschenlevens het doodvonnis niet be-tee- kenen van het socialisme en dat uw Unie, het land van het kommunisme, er ook het doodenveld niet van wordt Gij arbeiders, let op, zie uit uw oogen, Iaat U vooral niet meesleuren door de ver bluffende propaganda, wees indachtig dat alles wat ze U belooven te schoon is om waar te zijn en bedenk de woorden van Maria Smith dat het kommunisme zooals in U.S.S.R., veel slechter is dan gelijk welk kapitalisme of van Alexandra Alexandrov- na als het kommunisme voortduurt dan vinden we binnen kort het graf of die van Citrine In hetgeen gij hier hebt opgebouwd kan ik geenszins het socialisme verkennen, niet een sociale democratie hebt gij opge richt, maar wel een soort Staatskapitalisme BESLUIT dat de Russen als veroveraars de slachtoffers zijn geworden van de hard nekkigste vervolging en dat dien toestand niet zal verbeteren zoolang geen einde wordt gesteld aan dat ingewikkeld bureaucratisch raderwerk. Dat de bedoeling Welvaart bewaarheid is en een verbetering voor enkele bevoorrech ten terwijl millioenen anderen met honger snood worden bedreigd. Dat de leiders wellicht pogingen .aanwen den om den toestand van den arbeider te verbeteren, daar dat we in hep toch geen trouw kunnen hebben als na 20 jaar de toe standen eerder verslecht dan verbeterd zijn. II. VRIJHEID. Misschien zijn er onder U ontgoacheld geweest en hebben de beloofde Welvaart in de Sovjet-Unie niet zoo benijdenswaardig gevonden wanneer wij nu de Vrijheid zullen bespreken dan meent U terecht in dat zoogezegd meest democratische land ter we reld van de vrijheid, door de nieuwe grond wet verzekerd, te zullen genieten. Evenals in de vorige paragraaf, zullen we samen de grondwet overloopen om daarna enkele wer kelijke gevallen aan te halen. Aan alle burgers van de SovjeKUnie wordt zonder uitzondering de vrijheid van woord* pers, vergadering en demonstratie gewaar borgd, dit ter versterking van de spcialis- tische orde vrijheid van godsdienst, vrij heid van denken, vrijheid van bezit,, vrijheid van persoon. Volgens het artikel 124 zijn in U.S.S.R. school en kerk van elkaar gescheiden ten einde de gewetensvrijheid te verzekeren. Naast de vrijheid in de uitoefepjpg vajrv de godsdiensten wordt opk de vrijheid Y9n An tigodsdienstige propaganda voor alle tur^ei;* erkend. De vrijheid van stra&toptochtèn en demon straties worden gewaarborgd door artikel 125 in overeenstemming met de belangen van de werkers en ter versterking van de socialistische orde. Voor het verwezenlijken van al die rech ten worden ter beschikking gesteld van de werkers en hun organisaties de drukkerij en, papiervoorraden, de openbare gebouwen, de straten en de verbindingsmiddelen. De burgers hebben het recht zich- te yex,- eenigen in maatschappelijke organisaties zijnde vakvereenigingen, kooperatieven, jeugdorganisaties, sport- en verdedigingsor ganisaties, kultureele- technische- en we tenschappelijke vereenigden. De meest ak- tieve en bewuste staatsburgers (zoo gaat artikel 1 26 verder) uit de rijen van de ar beidersklasse en andere lagen van- de wer kers vereenigen zich in de kómmunistische partij van de U.S.S.R. De onaantastbaarheid van de woning der burgers en het geheim der briefwisseling worden door de wet beschermd (art. 128). Eertijds was er reactie tegen het landéfi- systeem, het nationaliteitsprincipe moest we^ ieder proletariër was burger van dé Sovjet- Unie. Zoo verleent het artikel 1 29 het asiel recht aan buitenlandsche burgers die ver volgd worden wegens de verdediging van de belangen van de werkers, wegens weten schappelijke werkzaamheden, of wegens de nationale bevrijdingsstrijd. Asielrecht- is de bescherming die in een ander land wordt verleend aan personen, die voor politieke misdrijven daarheen uitwijken. Thans wordt opnieuw het nationaliteitsge voel aangekweekt. Hebben de burgers van de Unie rpc.hteji, dan hebben ze ook plichten, zoo is iedör burger verplicht tot inachtname vam gromd- wet van de Unie, het uitvoeren van de wét ten, het na-leven van de arbeidsdiscipline, het vervullen van zijn maatschappelijke plichten en het eerbiedigen van de regelen van de socialistische samenleving (130), het beschermen en versterken vafi dert maaj.- schappelijken socïalistischen éigéndom 3 I als de heili'ge en onaantastbare grondslag van de Sovjetorde, als de bron van rijkdorn en macht van het vaderland, als de bron van het welgestelde en kultureele leven van alle werkers. Het spreekt vanzelf dat de personen d e de maatschappelijke socialistische eigendom aantasten, \ijanden zijn van het volk. Verder is ook de algemeene dienstplicht van kracht (132), en de verdediging van het vaderland (133) een heilige plicht. De wet straft met alle strengheid als de zwaar ste misdaad landverraad, verbreking van eed, overloopen naar den vijand, het - Jtöe- brengen van schade aan de militaire kracht van den- staat, spionnage voor een Jbuiten- landsche macht. (Wordt voortgezet)

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1