Een Proef met den Totalen Oorlog 18 jaar. nummer 24. weekblad 25 centiemen. zondag 12 juni 1938. abonnementen NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT aankondigingen yperstraat, 42, poperinghe. DE CRISISBELASTING NAAR ECONOMISCHE WERELDVREDE. OUDERDOMSPENSIOEN LANDBOUWKRONIEK HOOG BEZOEK TE PARIJS 4 DRINKT KING STOUT 3AZET VAN FOPERINGHE Jaar, per post Congo Frankrijk Amerika 16 fr. 25 fr. 25 fr. 30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belg-ia, die ran woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. m Uitgevers-Eigenaar» Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. Per regel 1.00 fi. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen an Deur waarders. Voor dikwijl» te herhalen »- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. IN SPANJE MAAR... 'T ZOU TEGEN FRANCO'S ZIN ZIJN De Spanjaards eerst de Japanners en de Chineezen daarna hebben zichzelven gemaakt tot konijntjes voor at de proefnemingen met de nieuwge vonden oorlogsinstrumenten en oorlog methoden. We mogen er zeker van zijn, dat de uitslagen dezer experimenten, in alle stafbureelen en militaire scholen van de wereld met de scherpste belangstel ling worden gevolgd. En dan zeker wel niet het minst in deze van Duitschland, van Italië en van Rusland. Voor de fascistische en communisti sche staten hebben de tegenwoordige krijgsbedrijven in Spanje en in China daarbij nog de speciale waarde van een meting tegenover elkaar van hun we derzij dsche militaire krachten. Daarom is er ook nooit iets belache- lijkers geweest dan hun beschuldigin gen, den een tegen den anderen, van hulpverleening en directe tusschen- komst in den strijd in Spanje. Dat heb ben ze langs weerskanten gedaan en ze doen het nog. Italië zeker al méér en méér, om de ze goede reden al, dat het meent, dat een uiterste krachtsinspanning zijner zijds thans zeer snel de beslissing in het voordeel der nationalisten, zal doen vallen. De Daily Herald het orgaan der Engelsche socialisten, kwam zelfs met het sensantioneel bericht, dat het op aandrang van Italië en van Duitschland zou zijn, dat de vreeselijke luchtbom bardementen op open steden, als nu "Sveer op Granollers, plaats vinden. Volgens dit blad zou generaal Fran co zelf tegenover deze operaties afkee- rig staan, en daar zou hij inderdaad reden genoeg toe kunnen hebben. Vooreerst al kan hij altijd vreezen, dat de republikeinen hem met dezelfde munt zullen betalen en daarbij over wegen, dat onder de Spanjaarden wel ke op deze manier worden afgeslacht, langs weerskanten van de frontlijn toch altijd zoowel vrienden als vijanden van hem kunnen zijn. Dan kan hij nooit zichzelven wijs maken, dat zijn taak bij de openbare meening van de buitenwereld gediend zou kunnen wezen door zulke lucht- klopjachten, waarvan het tableau telkens hoofdzakelijk lijken van vrou wen en kinderen vertoont. Het tegendeel is waar. Geen ster- ker-aangrijpend propaganda-materiaal dan fotos als deze van de slachtingen onder weerloozen, kunnen de republi keinen zichzelven toewenschen. Hierdoor wordt het effect der fotos van de ontgraven mummies uit den eersten tijd van dezen oorlog, méér dan geneutraliseerd. Dooden kunnen zich wel laten beleedigen, maar niet meer laten vermoorden.En méér «com battant» dan de door de razende mar xisten ontgraven lijken, waren de door de nationalisten gedoode vrouwen en kinderen toch niet. Maar zouden deze verschrikkelijke luchtraids aan Franco door zijn Duit- sche en Italiaansche helpers zijn opge legd, dan zijn ze niet als een methode van rechtstreeksche oorlogvoering be doeld, maar van onrechtstreeksche. Zij moeten dan tot doel hebben den geestelijken weerstand bij de te genpartij te breken. Het uitwerksel waarop gerekend wordt, is dat de bevolking achter de republikeinsche vuurlijn door ontzet ting en schrik volkomen ontzenuwd, murw geklopt wordt, en de regeering en de legerleiding gaat smeeken, haar desnoods door een opstand dwingen, aan deze verschrikkingen een eind te maken, door, in godsnaam dan maar, te kapituleeren. En dan kunnen zij, die deze metho den toepassen, nog altijd zeggen, dat ze op die manier wel honderden, dui zenden onschuldige menschen dooden, maar, als ze daardoor het einde van den strijd verhaasten, het leven van tienduizenden anderen sparen. Dat is trouwens heel de theorie van den totalen oorlog Hoe méér menschen in den oorlog worden betrokken, hoe méér er zijn die de gruwelen ervan rechtstreeks aan den lijve ondervinden, of vreezen mogen dat zij ze aan den lijve ondervinden zullen, des te spoediger zal het pleit beslist zijn, en tenslotte zullen er dan nog minder menschenlevens zijn geof ferd en nog minder schade en verwoes ting aangericht en ontreddering ge sticht in het maatschappelijk en eco nomisch leven van de strijdenden, dan door een uitputtings- en afslijtingsoor log van jaren- en jarenlang, als dezen van 1914-1918. Met zulke pogingen tot het forceeren van de overwinning door terrorisatie achter de vijandelijke frontlijn, heeft Duitschland tijdens den vorigen oorlog proeven genoeg genomen, maar over tuigend zijn deze allerminst geweest. Noch de Zeppelin-raids, noch de luchtbombardementen op Londen,noch de monsterkanonnen die op honderd en twintig kilometer afstand den dood zaaiden onder de blanke groep der communicantjes in de St. Gervaiskerk te Parijs, hebben ook maar de kleinste beweging in de richting van een capi tulatie voor den vijand onder de bur gerbevolkingen in Engeland en in Frankrijk teweeg kunnen brengen. Integendeel hebben we kunnen zien, hoe het afgrijzen en de smart onder deze bevolkingen dan telkens veel min der tot verslagenheid, ontmoediging en bereidheid tot overgave verkeerden, dan wej tot nog dieper wraaklust en tot nog feller hardnekkigheid om den strijd voort te zetten. Hebben de oorlogskunstenaars te Berlijn uit deze proefnemingen nu mis schien deze les getrokken dat zij al léén hierom mislukt zijn, wijl ze niet krachtdadig genoeg werden doorge dreven Misschien wel, want, indien dit mid del onder hun aandrang mogelijk wel door hun eigen vliegers en met hun eigen materiaal zou worden aange wend, dan is het zeker, dat het ge schiedt met een niets-ontziende bar- baarschheid, die zelfs op geen enkel moment of plaats door de Duitschers in den Wereldoorlog werd vertoond. Maar met dat al wil het er tot hier toe toch nog altijd niet naar uitzien, alsof de resultaten ervan dichter het doel benaderen zouden dat ermee be oogd wordt. Tegen massa-slachtingen als deze nu weer te Granolers moge ook al heel 't wereldgeweten in opstand komen, nog altijd wil niets erop wijzen, dat het geestelijk weerstandsvermogen van de republikeinen erdoor ingedrukt zou zijn De eerste reacties erop zijn er inte gendeel veeleer van wraakzucht dan wel van demoralisatie. Inderdaad heeft de gezant van het Marxistische Spanje te Londen aan Lord Halifax, den Engelschen minister van Buitenlandsche Zaken, laten weten dat, ingeval Franco dan toch niet méér rekening houden wil van de Britsche protesten tegen luchtbombardementen op onverdedigde steden, de republi keinen zich, zij het dan met den groot sten tegenzin, tot represailles genood zaakt zullen zien. Als we nu eens logisch redeneeren willen in den geest van de oorlogsthe- oretiekers te Berlijn en te Rome die Spanje thans gebruiken als proefveld voor hun nieuwe uitvindingen en me thodes, dan kunnen we gelooven, dat zij eigenlijk niets liever moeten vragen, dan dat de republikeinen deze bedrei ging ten uitvoer leggen. Want, zooals de luchtbombardemen ten slechts op de republikeinen in Span je worden toegepast, kunnen ze er al léén nog maar uit leeren, welk effect deze zouden maken op hun mogelijke vijanden, en t moet toch voor deze proefnemingen met den totalen oorlog van even groot belang voor hen zijn, hoe hun eigen bevolking wel reageeren zou op de volle toepassing van het tand om tand, door die mogelijke vijanden. Wat beteekent, dat de nationalisten in Spanje voor Duitschland en Italië als proefkonijntjes evenveel waard moeten zijn als de Marxisten. N. G. MEUBELPAPIER em. denut DE HERINVOERING VAN In het verslag van den heer Godding liberaal senator voor Antwerpen, naar aanleiding van de wet op de herinvoe ring van de Crisisbelasting, die in den Senaat wordt behandeld, lezen wij De terugwerkende kracht. Verschillende leden der Commissie hebben de vrees uitgedrukt dat het op maken der rollen en de inning van den verschuldigden achterstel aanzien lijk werk en groote moeilijkheden kun nen meebrengen zij meenen dat het stellig bezwaarlijk zijn zal in I 939 met eens een betrekkelijk aanzienlijk be drag, gelijk aan zes maanden crissbe lasting, te vorderen van veelal nederige belastingplichtigen, die niet immer de noodige reserves zullen aangelegd heb ben. Deze leden vragen zich af of, van het oogenblik dat de nationale crisisbe lasting alleszins zal moeten betaald worden op de bedrijfsinkomsten voor het volle jaar 1938, het eenvoudigste middel daartoe niet zou bestaan in het verdubbelen van den aanslagvoet der crisisbelasting voor het tweede halfjaar 1938 voor de bedrijfsinkomsten waar van de afhouding aan de bron geschied ofwel in de opvoering der belasting met 1/3 van I Juli 1938 tot 31 December 1938, Deze zou de betaling van het achterstel door de schat- plichtigen vergemakkelijken. De Minister van Financies heeft deze voorstellen niet aanvaard, omdat zij de herzjening der thans geldende schalen zouden noodzakelijk maken. Sommige schatplichtigen, die bezoldigingen heb ben getrokken gedurende het eerste halfjaar 1938, bekleeden soms na 1 Juli 1938 niet meer dezelfde ambten, anderen zijn werkloos geweest tijdens het eerste halfjaar 1938 en zouden al dus onbillijk worden aangeslagen. Een Amendement. De Commissie heeft een amen dement onderzocht ingediend door den heer Harmegnies, dat geen navordering van bijdragen zal geschieden voor het tijdperk tusschen I Januari 1938 en den datum van toepassing der afhou ding, zoo de bruto-inkomsten lager zij n dan a) 16.500 frank voor de weduw naars en ongehuwden b) 18.000 frank voor de gehuwden zonder kind c) 19.500 frank voor de gehuwden met één kind ten laste d) 21.000 frank voor de gehuwden met twee kinderen ten laste e) 22.500 frank voor de gehuwden met drie kinderen ten laste en zoo voort met telkens 1.500 frank meer per kind ten laste. De heer Moulin heeft daaraan toe gevoegd De bedrijfsinkomsten van de loon- trekkenden in een vreemd land te werk gesteld, en in Belgie woonachtig, ge nieten de hooger voorziene vrijstellin gen De Minister heeft doen opmerken dat men dan, in alle billijkheid, den zelfden maatregel van ontlasting zou moeten treffen ten gunste van ambacht- lieden, kleinhandelaars en landbouwers die zich in denzelfden financieelen toe stand bevinden en van wie men, voor 1938, de nationale crisisbelasting zal eischen op de integrale winsten van 1937. De indiener van het amendement heeft daarop geantwoord dat de door hem bedoelde schatplichtigen dezen zijn waarvan geen enkel deeltje van inkomen aan den aanslag kan ontsnap pen wat niet steeds het geval is voor de andere categorien belastingschuldi gen. Ter stemming werd het amendement van den heer Harmegnies, aangevuld met den tekst voorgesteld door den heer Moulin, goedgekeurd met 7 stem men tegen 5 en 3 onthoudingen. gervermeld zout niet gebruikt worden men zal het dan vervangen door 300 kgr. waterstofvrij ijzersulfaat. Men zal tot de bestrijding overgaan als de hederikplantjes 4 blaadjes heb ben. Rond half Juni besproeit men de aardappelen met Bordeausche pap om de aardappelziekte te voorkomen. Bij gebrek aan groenvoeder kan men in Juni nog mais zaaien, aange zien deze plant niet legert, mag men veel stikstof toedienen, om een groot gewas te bekomen Per ha. zal men 30.000 tot 40.000 kgr. welverteerden stalmest onderwer ken en een mengsel van 600 kgr. me taalslakken en 250 kgr. chloorpotasch. Voor het zaaien egt men nog 400 a 500 kgr. ammoniaksulfaal onder. Als men over aal beschik c zal men ze voor het zaaien toedienen. Einde Juni worden de eerste merg- kolen uitgeplant. Per ha. zullen we een mengsel onderwerken van 600 kgr. superfosfaat, 300 kgr. chloorpotasch en 500 a 600 kgr. ammoniaksulfaat. Veeteelt In de weiaen moet het vee over een belommerde plaats kun nen beschikken. In de stallen zal men het half domcer maken om de vliegen te verwijderen. Hoenderkweck Het drinkwater moet dikwijls ververscht worden om de 8 dagen zal men er 5 gram ijzer- sulfaat uijvoegen pei liter water, o.n de ziekten te vooikernen. Het ongedierte wordt ook verdreven door elzentwijgen, die trien in de hok ken hangt. Eiken morgen neemt men de takken weg en verbrandt ze. Om goede legsters te bekomen zal men niet broeden na 25 Juni. Tijdens de warme dagen voedert men weinig mais, maar veel groen. Konijnenkweek Vele ziekten kun nen voorkomen worden, door kleine hoeveelheden te voederen van de vol gende planten linde, wilg, genever- boom, absinthe, thym, anijs, venkel, brem en zwarte aalbessenkruia. Gras dat langs de wegen gemaaid werd, is zeer gevaarlijk, omdat dit dik wijls bevuild is door urine. ECONOMISCH HERSTEL IS NOODZAKELIJK VOOR HET BEHOUD VAN DEN VREDE STORTINGEN DOOR ZIEKE ARBEIDERS TE VERRICHTEN. Seizoenwerken in Juni. Landbouw Ir> Juni staan de velden in al hun pracht maar de landbou wer heeft alle la3t om het onkruid, de insecten en de zwamziekten te bestrij den. De haver wordt vooral overwoe kerd door de hederik Dit onkruid kan vernield worden, doo; s morgens u-.s dauw 800 kgr. per ha., sylviniet-kainiet uit te strooien Dit zout heeft nog het:sierinS gepaard blijven de Are de bij HET ENGELSCHE VORSTENPAAR NAAR PARIJS. Ongeveer honderdduizend reserve officieren zullen, naar de Daily Tele graph meldt, staan opgesteld langs de straten waardoor het Britsche Ko ningspaar bij zijn bezoek aan Parijs de laatste dagen van Juni zal pas- seeren. Het enthousiasme waarmee de Pa- rijsche bevolking de komst van het En gelsche Koningspaar te gemoet ziet, komt tot uiting in de versiering'splan- nen welke de Parijsche zakenlieden aan de gemeenteoverheden hebben voorge legd. Niet minder dan 4 millioen frank zal er noodig zijn voor de versiering der voornaamste straten, ongeacht nog de gebouwen, zoodat de regeering zich reeds heeft bereid verklaard een ge deelte der kosten op zich te nemen. Bovendien heeft de burgemeester van Parijs den volgenden oproep tot de bevolking gericht Ik ben er van overtuigd dat alle inwoners van Pa rijs hun eerbiedige hulde zullen willen betuigen aan Frankrijk's gasten. Zij kunnen veel bijdragen tot den luister van de officieele verwelkoming door hun balkons en uitstalramen te versie ren met vlaggen in de Engelsche en de Fransche kleuren. Zoo geven zij tevens uiting aan de gevoelens van vriend schap, die de Fransche hoofdstad voor de met haar bevriende natie koestert Guirlandes van gouden laurierbladen zullen zich langs de geheele lengte der Champ Elysées den intochtsweg slingeren, terwijl achter elk der fon teinen aan het einde van den weg een 1 7 meter hooge glazen obelisk zal wor den opgesteld. Deze zullen, die van binnen zullen worden verlicht, zal men onderling verbinden met Engelsche en Fransche vlaggetjes, waardoor het ge heele plein met zijn bovendien nog ver lichte fonteinen bij avond een sprook- jesachtigen indruk belooft te maken. Tijdens de pauze van een voorstel ling in de Opera, die de Engelsche gas ten zullen bijwonen, zal men hen uit- noodigen het balkon te betreden. Alle straten en pleinen, waarop zij uitkij ken. zullen dan als bij tooverslag ver- j licht worden. De heer Lansbury vraagt dat het rapport Van Zeeland zou onderzocht worden. In het Britsch Lagerhuis werd een debat gevoerd over het Economisch Herstel in de wereld. De heer Lansbury vroeg aan de Ka mer, het feit in overweging te nemen, dat het eenige middel om den oorlog te beletten, bestaat in een economische ontspanning doorheen gansch de we reld. Hij verklaarde zich ervan over tuigd, dat de vrede niet zal kunnen bewaard worden, dan wanneer de ver schillende naties bereid zijn, samen te werken,door een verdeeling der grond stoffen, der grondgebieden en der na tionale markten onder elkander. Doelend op het rapport van den heer Van Zeeland, verklaarde de oud-La- bourleider, dat hij niet alle gevolgtrek kingen van den Belgischen Staatsman onderschrijft. Hij is echter van oordeel dat het verslag in zijn geheel genomen een basis daarstelt, waarop de bespre kingen zouden kunnen ingezet worden. De heer van Zeeland, verklaarde de heer Lansbury, heeft gevraagd, dat men een poging zou doen om de ver schillende naties in een conferentie sa men te brengen, ten einde er over te beraadslagen, hoe het mogelijk zou zijn zijn voorstellen tot uitvoering te bren gen. Vroeg of laat zal de Kamer zich met dit vraagstuk moeten bezig hou den. De Tsjecho-Slowaaksche kwestie is volgens het inzicht van den spreker, een vraagstuk van economische wel vaart. De rapporten der onpartijdige onderzoekers, rapporten die, naar hij gelooft, aan het Foreign Office, wer den overgemaakt, onderlijnen, dat bij na gansch de streek der Sudeten, gele den heeft onder de economische crisis. Dat is ook het geval in Polen. Ik heb mij onderhouden, zegde de heer Lansbury, met den man in de straat met dictatoren, met de mocraten en Staatslieden van alle slag, en ik ben te Londen teruggekeerd met de vaste overtuiging, dat er geen mid del bestaat om uit het huidig straatje zonder eind te geraken, tenzij de groo te naties en Groot-Brittanie in het bijzonder een initiatief nemen, en samenwerken voor de verbetering der levensvoorwaarden van die volken, door hun land te ontwikkelen. Meerdere andere socialistische leden drongen nog bij de Regeering aan, op dat zij zoo spoedig mogelijk het rap port van Zeeland zou onderzoeken. De heer Lansbury, wijzend op den brief die in de maand Juni. 1937 door den Koning der Belgen aan den heer van Zeeland gestuurd werd, zegde dat een socialist, daarvan een goed gedeel te zou hebben kunnen schrijven. Na verschillende gedeelten van dit document voorgelezen te hebben, voeg de hij erbij, dat, tijdens zijn bezoek aan Londen, in den loop van verleden Herfst, Koning Leopold III, een wel sprekend beroep gedaan heeft, dat ech ter tot hiertoe zonder practisch resul taat gebleven is. De heer Butler, onder-Staatssecre taris, antwoordde op dit alles, dat de heer van Zeeland zelf bevestigd heeft, dat een verbetering op economisch ter rein afhangt van een politieke ontspan ning. De Britsche Regeering, voegde hij er aan toe, tracht een dergelijke ontspan ning te bereiken, teneinde het terrein gereed te maken. Haar standpunt, ten opzichte van het rapport van den oud Eersten Minister van Belgie, is nog steeds hetzelfde, als dit, dat enkelen tijd geleden, door den heer Chamber lain werd uiteengezet. ONGEWENSCHT BEZOEK. Twee monumenten zullen van ver- In Zuid-West Afrika zijn krachtige protesten opgerezen tegen een voorge nomen bezoek van 2000 Duitsche na- tionaai-socialisten aan deze vroegere Duitsche kolonie. De Zuid-Afrikaan- sche overheden hebben verklaard dat zij de ontscheping van meer dan I 00 Duitsche bezoekers zouden verbieden. Uil IC oil UUICll L 11 2.UU I1CC1 (lUg llCl i voordeel, ook de onmisbare potasch in Triomphe en de Place de la Con- j Qe boeren hebben het plan opgevat j den grond te brengen als er klaver corc^e *- Deze zullen stralen in hun ei- om te Windhoek een groote anti-nati- gezaaid werd ;n de haver mag het hoo- ®en schoonheid. onaal-socialische betooging te houden. Onder het stelsel van kracht voor 1 Januari 1 938, genoten enkel de werk- looze arbeiders het recht hun aanspra ken op de door het Rijk verleende voordeelen (ouderdomsrentetoeslag, weduwenrentetoeslag, weezentoelagen, Rijksbijdrage) te bewaren, door een verminderde storting van vijf frank, voor elke maand volledige werkloos heid, te verrichten. Bij artikel 6 van de wet van I 5 De cember 1937, wordt dit voordeel tot de zieke arbeiders uitgebreid. Hoe dienen dezen de vereischt stor tingen te verrichten Daartoe zullen zij gebruik maken van de hun door den werkgever op het oogenblik waarop zij het werk hebben gestaakt, afgegeven stortingskaart. Op de voorzijde van de kaart zullen zij het woord ziek alsmede den datum waarop de ziekte is begonnen en, wan neer zij hersteld zijn, deze waarop de ziekte ophield, schrijven. Wanneer zij van hun werkgever hun stortingskaart niet hebben ontvangen, zullen zij zich in een postkantoor een stortingskaart van verzekeringsplichtige 1 A aan schaffen, dewelke zij zullen aanvullen naar de bij den tekst gevergde vermel dingen. Op de voorzijde zullen zij het woord ziek alsmede den datum waarop de ziekte begonnen is, schrij ven. Op het einde van elke volledige maand ziekte zullen zij er voor zorgen op de stortingskaart waarvan zij ge bruik zullen maken, een zegel ten be drage van vijf frank te plakken. De melding ziek dient tegenover dit zegel geschreven. Het zegel dient on bruikbaar gemaakt op het oogenblik van de opplakking ervan, door den datum van den dag en de handteeke- ning van den arbeider of van den af gevaardigde der mutualiteitsvereeni- ging die het ziekterisico heeft gedekt, er op te schrijven. Het is evenwel de zieken geraden stortingen van een hooger bedrag dan het verplicht minimum van vijf frank te verrichten. De overmaking van de stortingskaart aan de Lijfrentekas dient uiterlijk, voor den 26 van de maand volgende op de verjaarmaand van den verzekerde ver richt. Op het oogenblik van de afgifte van de stortingskaart, schaft laatstge noemde zich een nieuwe stortingskaart 1 A aan, dewelke hij naar de aandui dingen van den tekst alsook met de melding ziek aanvult en waarop de lijfrentezegels over de volgende maanden dienen aangebracht. In dien hij zijn werk hervat voor het verstrijken van het loopend verzeke ringsjaar, overhandigt hij zijn kaart aan den werkgever, bij wien hij in dienst treedt. Er dient opgemerkt dat de vrijwil lige verzekerden het voordeel van ver minderde stortingen te mogen doen, niet genieten. DE VERKOOP VAN ASPERGEN. Nieuwe Regeling bij Ministerieel Besluit In het Staatsblad is een ministerieel besluit afgekondigd, waarbij de voor waarden gewijzigd worden van den verkoop van aspergen. De aspergen moeten te koop uitge stald of verkocht worden in bossen van 800 gr. netto, of los en per ge wicht. De bossen van meer dan 800 gr. mogen uitgestald of verkocht worden wanneer het netto gewicht er van wordt aangeduid. Voor de aspergen in bossen wordt een gewichtsverschil van 50 gram per kilo toegelaten. De stengels moeten ge heel regelmatig van vorm en van de- zelfde kleur zijn. Zij mogen niet langer dan 22 centim. zijn met een minimum dikte van 12 millimeter doorsnede en voor een zelfden bos niet meer dan 20 millimeter in de lengte onderling ver schillen. De los en per gewicht te koop uit gestalde of verkochte aspergen moeten voorzien zijn van hun toppen en mo gen niet langer zijn dan 22 centimeter, noch dunner dan 1 2 millimeter. Aspergen welke niet voldoen aan de voorgeschreven voorwaarden mogen niet verkocht worden, tenzij met de vermelding afval

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1