GFPIEENTEKBEDIETvanBELGIE STOUT UITVERKOOP Büiiengewone Innaiionaie drbfkoersek GROOTE VEEPRIJSKAMP Nieuwe Meubels Valsch geld VAN 21 TOT 25 JULI 1938 Groote Prijskamp Proeft den Nieuwen BURGERSTAND VAN aan Faktuurprijs ALBERT VERCLYTE-FACHE, 15 000 FR. PRIJZEN (Gewaarborgd) GROOT-DU ITSCHLAND N.S.B. V.S.K.! ALLE SCHILDERWERKEN GEORGES CROUSEL DRINKT KING STOUT WOONST-VERANDERING PROEFT CASTAR BIER UIT HET LAND. evenaart het beste Engelsch Fabrikaat MARKTPRIJZEN VAN STAD POPERINGHE AMBTELIJKE BERICHTEN VERMAKELIJKHEDEN WILLEMSFONDS HUIS TE PACHTEN MOET 87.395.000 INWONERS TELLEN. STAD POPERINGE. Landbouwcomice YPER-KEMMEL. De nationaal-socialisten hebben in Zwitserland een propagandakaart in omloop gebracht, waarop Duitschspre- kend Zwitserland bij het Reich is in gelijfd omdat er de bevolking van Duitsch bloed en Duitschen aard is Totdusver is Zwitserland het eenige land, dat officieel geprotesteerd heeft tegen deze pangermanistische propa ganda. Bij deze propagandakaart over de gebieden van het toekomstige Groot Duitschland, is een brochuur gevoegd, getiteld De gemeenschap der Duit- sche volken over de grenzen van het Reich Deze brochuur, welke op drie miljoen exemplaren in het buitenland werd verspreid, beweert dat het Groot Duitschland der toekomst uit 87 mil joen 395.000 mannen, vrouwen en kinderen zal bestaan. Dit geheel be staat uit volgende volksgroepen Duitsche Rijk 67.000.000 Oostenrijk 6.200.000 Belgie (Eupen en Malmedy) 150.000 Dantzig 420.000 Groothertogdom Luxemburg 290.000 Prinsdom Lichtenstein 10.000 Duitsch- Zwitserland 3.000.000 Nederlandsch Limburg 115.000 Elzas-Lotharingen 1.700.000 Italiaansch Tyrol 270.000 Duitsch Joegoslavië 700.000 Duitsch Roemenie 800.000 Duitsch Hongarije 600.000 J)e gebieden der Sudeten (Tsjecho-Slowakije) 3.500.000 JDuitsch Polen 1.200.000 Duitsch Memel (l.itauen) 190.000 Duitsch Letland 70.000 Duitsch Estland 20.000 Sleswig-Holstein (Denemark) 60.000 Duitsch Rusland 1.100.000 87.395.000 welke het Totaal De Poolsche doorgang, Reich in 1919 moest afstaan, evenals Italiaansch Tyrol, dat na den wereld oorlog bij Italië werd gehecht worden aangeduid door een lichtere kleur om dat de bevolking er sinds zij van het Reich gescheiden werd gemengd werd» Sinds de reis van Hitier naar Rome werden er wijzigingen gebracht aan de kaart, welke werd herdrukt. Elzas-Lo tharingen wordt niet gansch meer als Duitschsprekend aangeduid enkel de provincies, welke onmiddellijk gren zen aan het Reich. Op de andere ge bieden zou Duitschland geen aan spraak meer maken. Ook Italiaansch Tyrol staat op de kaart niet meer aan geduid als Duitschsprekend, doch de kaart eischt daarentegen gansch den Doorgang van Dantzig op. Eupen en Malmedy worden aange duid als Duitschsprekend, wat valsch is, vooral wat Malmedy betreft. Het Reich zou dus zinnens zijn deze gebieden vroeg of laat in te palmen, in tegenstrijd dus met de plechtige ver klaring van Hitier volgens dewelke het Reich de Belgische grenzen als on schendbaar beschouwt. We weten ech ter wat verdragen, plechtige verklarin gen en eerewoord voor Duitschland te beteekenen heeft, het land dat in 1914 de schoonste banden brak onder voor wendsel dat het plechtige verdrag aan gaande Belgie's onschendbaarheid al leenlijk een vodje papier was Nu mag de regeering van Berlijn bij hoog en laag volhouden dat de kaart over Groot-Duitschland geen officieel dokument is, het heet toch waar dat het heerschap Goebbels en zijn minis terie van Propaganda deze kaarten en brochures met geldelijken steun in het leven hebben geroepen. De nationaal-socialistische propagan da van het Reich werkt op afdoende wijze, zulks hebben de herbezetting van den Rijn, de aanhechting van Oos tenrijk en de huidige spanning in Tsje- ko-Slowakije maar al te wel bewezen. WESTVLAAMSCHE MAATSCHAPPIJ TOT Kweekbevorderen van het Halfbloedpaard. VOOR BELGISCHE HALFBLOEDPAARDEN ingericht op de renbaan der S. M. Drafwedstrijden te KORTRIJK. OP DONDERDAG 16 JUNI, TE 10 UUR. gehouden te POPERINGE, op Donderdag 9 Juni 1938. AFDEELING POPERINGHE. 1. - STIERE KALVEREN met geboortekaart I 0 Inschrijvingen 1. Bismark, aan Steelhandt Em. Ylamert. 2. Barmat, aan Debacker And., Boesinge. 3. Balthazar, Leuridan Irma, Kemmel. 4. Barnum, Dambre Jerome, Watou. 5. Barmat, Olivier J., W.-Nieuwkerke. 6. Barabas, Vermeulen Cyr. Ploegsteert. 7. Baron, Deraedt Arthur, Boesinghe. 8. Boris, Samyn Isidoor, Boesinghe. 2. - STIERE KALVEREN geboren van 1 Sept. tot 31 Dec. 1937 met geboortekaart 19 Inschrijvingen 1Bristol, aan Plancke Cam., Watou. 2. Bernard, Dejonghe Georges, Watou. 3. Buffalo, Top Marcel, Prcven. 4. Bismarck, Debacker André, Boesinghe. 5. Baron, Plancke Camille, Watou. 6. Bristol, Vanacker Wed., Watou. 7. Bernard, Vermeulen Cyr., Ploegsteert. 8. Boris, Steelhandt Em., Vlamertinghe. 9. Baro, Storm Leon, Boesinghe. 10 .Boris, Vandromme Gaston, Watou. 3. - STIEREN Zonder Tanden. 8 Inschrijvingen L Avar, Vandromme Gaston, Watou. 2. Arnold, Vermeulen Cyr., Ploegsteert. 3. Alidore, Dambre Jerome, Watou. 4. Apis, Delefortrie Hub., Wulverghem. 3. Avenir, Leuridan Irma, Kemmel. 6. Alberic Klare Wal, Synd., Boesinghe. 7. Hardy Bazelare, Syndik., Poperinghe. 8. Albion, l -euridan Irina, Kemmel. 4. - VEERZE KALVEREN. geboren in 1938 met geboortekaart. 3 Inschrijvingen I Bella, Leicher Weduwe, Poperinghe 2. Bruintje, Steelhandt Em., Vlamerting 3. Brunette, Godderis Henri, Boesinghe 5. - VEERZE KALVEREN geboren van 1 Sept. tot 31 Dec. 1937 met geboortekaart. 7 Ipsphrijvingen 1. Bina, Dfreckx Ach'l)a, Poperinghe. 2. Blesse, Debacker André, fjeesinghe. 3. Bona, Godderis Hcnri, Boesinghe. 4. Bloeme, Steelhandt EfP-, Vlamerting 5. Barones, Deraedt Art., Pjckebusch 6. Brunette, Vandenberghe Maur> Pop 6. - VEERZEN Zonder Tanden 21 Inschrijvingen I Anny, Demaeght Gaston, Watou. 2. Alice, Godderis Henri, Boesinghe. 3. Aline, Desmadryl André, Elverdinghe 4- Alma, Godderis Hcnri, Boesinghe. 5. Avinette, Olivier Jean, W.-Nieuwkerke 6. Arabella, Plancke Camille, Watou. 7. Z. pap., Coene Maurice, Poperinghe 8. Anima, Steelhandt Em., Vlamertinghe 9. Alberta, Olivier Jean, W.-Nieuwkerke If. Alina, Dejonghe Georges, Watou. I I Moka, Vandenberghe Leon, Boesinghe 12.—Z. pap., Deraedt Arthur, Dickebusch 7. - VEERZEN met 2 Tanden. I 5 Inschrijvingen Laura, Steelhandt Em., Vlapjertinghe Laura, Vandenberghe Leon, Boesiqghe Jeanne, Coens Maurice, Poperinghe. Rika, Verplancke Karei, Boesinghe. Lena, Storme Leon, Boesinghe. 6. Lori, Vandromnje Gaston, Watou. 7. Mona, Dseoster Henri, Dickebusch. 8. Koba, Verplancke Karei, Boesinghe 9. Elisabeth, Plancke Camille, Watou. 10 .Rika., Godderis Henri, Boesinghe. 8. - VEERZEN met 4 tot 6 Tanden. 6 Inschrijvingen Mina, Verplancke Karei, Boesinghe. Lina, Rosseel René, Boesinghe, Romanie, Wed. Desmedt,Vlamertinghe 4. Martine, Vandenberghe Maur., Pop. 5. Mina, Rosseel René, Boesinghe. 6. Rinda, Deraedt Arthur, Dickebusch 9. Gecontroleerde MELKKOEIEN. I 5 Inschrijvingen 1Laura, Steelhandt Em,, Vlamertinghe, 2. Jonge Blesse, Monkerhey H-, Dickeb. 3. Katrine, Monkerhey H-, Dickebusch. 4. Renette, Deraedt Arthur, Dickebusch 5- Lyte, Cool Emile, St, Jan, 6. Sterre, Vandromme Gaston, Watou. 7. Roze, Verplancke Karei, Boesinghe. 8. Vos, Verplancke Karei, Boesinghe. 9. Grimmel, Steelhandt Em., Vlamerting. 10. Eenhoorn, Huyghe Jerome, Popering. II- Bella, Verplancke Karei, Boesinghe. I 2. Sterre, Verplancke Karei, Boesinghe. I 3. Sandirene, Boerhaeve Maur., Pop. Waarna wachten onze makkers nog, om hunne deelneming aan de reis naar Oostende, op 26 Juni aanstaande, aas te geven Nu de schoone dagen daar zijn, een uit stapje naar Oostende, de schoonste badstad onze Zeekust, en bet bijwonen der grootsche feesten van den Landdag N. S. B., zal ons hartje deugd doen en ons warm opbeuren. Schrijf in zonder uitstel en vóór 20 Juni, opdat wij alle schikkingen kunnen nemen de reis moet ordelijk en aangenaam door gaan. Inschrijvingen bij Maurice Deman, lokaal houder, en bij Mevr. Wwe Hector Casteleyn, Café De Gendarmerie Vertrek aan 't lokaal te 7.45 uur, terug in Poperinghe rond middernacht. Prijs heen en weer 15 fr. per persoon. Programma der feesten op 26 Juni Te 10 u. Ontvangst der afgevaardigden N. S. B. Te 10 /2 u. Neerleggen van bloemen aan 't Monument der Gesneuvelden. Te IO/2 u. Voor de liefhebbers en op aanvraag Zeereis naar Duinkerke, met Pa- ketboot Prins Boudouin Prijs I 5 fr. Te I 5 u. Vorming van den Stoet, bij het Palace-Hótel Te 16 u. Optocht door de Stad, al de N. S. B. en V. S. K. met familieleden nemen deel. Te I 7 u. Ontvangst op het Stadhuis, PRIJZEN 600, 400, 800, 600, Cat. I. Hengsten van 2 jaar 400, 300, 200, 100 fr. Cat. 2. Merries van 2 jaar 600. 300, 200, 100 fr. Cat. 3. Hengsten van 3 jaar 600, 400, 300, 200, 100 fr. Cat. 4. Merries van 3 jaar 800, 400. 300, 200. 100 fr. EMILE DENUT YPERSTRAAT, 42. POPERINGHE. JgJ Hoe vaak leest men niet in de kran ten dat er valsch geld in omloop is. U let dan speciaal op bij ieder geld stuk dat U ontvangt. En niets is er ook logischer, want U wenscht niet bedrogen te zijn. Maar wanneer de gezondheid er mee gemoeid is han delt men vaak zonder nadenken. Dat is echter een groote fout want de gezondheid is s menschen groot ste bezit. Wanneer U dan ook hebt kou gevat of hoofdpijn U kwelt, moet U de echte Aspirine tablette verlangen en weet U waaraan men ze zoo gemak kelijk herkent Aan het Bayer kruis op iedere tablet en verpakking. KASBONS op één Jaar 3 NETTO Kostelooze inschrijving bij 14, GU1DO GEZELLESTRAAT, POPERINGHE. Agentschap van het Gemeentekrediet 14 DE ZOMERTIJD. De Kommissie voor het Zomeruur, opgericht in den schoot der Belgische Vereeniging voor Sterrenkunde, heeft te Brussel een vergadering gehouden onder voorzitterschap van M. Delporte bestuurder van de Koninklijke Ster renwacht. Na een lang debat, was de groote meerderheid van de aanwezi gen het erover eens, dat het niet ge- wenscht voorkomt het Zomeruur over het heele jaar uit te breiden. VLAAMSCHE TOERISTENBOND AFDEELING POPERINGE. DE COIFFEURSALOON EN WINKEL DE LILAS gehouden door Marius Lauwers-Van Elslander, is overgebracht van de GROOTE MARKT, 8 naar de VEURNESTRAAT, 1, slechts één huis van de Groote Markt waar men zooals voorheen alle LEDER- en FANTASIEARTIKELEN REUKWERKEN en KRONEN zal kunnen verkrijgen. Alle Sacochen worden in huis hersteld. STADSNIEUWS ZONDAGRUST. Alle Apotheken open tot 's middags heden Zondag nanoen eilesn Apotheek KESTELYN. Gasthuisstraat. DAAR ZIJN ER NOG die »an Hoofd pijn, Migraine, Rhumatiek er» Gri.ep willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 7.00 en J2.0O fr WERKLOOSHEID. De stand der werk loosheid in onze stad was voor de vorige week Maaftfjijg Dinsdag" Woensdag Donderdag Vrüdeg Zaterdag Mannen Vrouwen Totaal 322 295 303 303 310 10 335 302 310 iU 3)1 ^20 Zondag 12 Juni Fietstocht doorheen de Frontstreek. Afstand 60 km. Bijeenkomst aan het Stadhuis om I 3 uur. Zondag 26 Juni groote autotocht. Langs de Fransche kust tot Cayeux-s-mer en Le Tréport. Terugreis over Arras. Vimy en No tre Dame de Lorette. Vertrek van de groote markt om 4 u. Terug te Poperinge rond 23 u. Reissom 70 fr. In schrijven voor 20 Juni bij h. Aertsen, Veur- KONINGBOLLING. Bij de JLyatisge Bolders gevestigd bij Camille Theelen, Pqtr testyagf, wi8|t Hector Verbieze, schitterend den titel .V90» f 9}8 op zijn naam te brengen TUINBOUWBOND, POPERINGE. Qp heden Z,gndag, 12 Juni, Algemeene 'Verga dering ip Jök§a! hij Arthur Qstyn, pas seletreat, Dagorde Aanvaarding nieuwe lader) f}e sprekingan i TPRBhgla. Het Bestuur. HOPPESCHAAL, POPERINGHE. D« Hoppekweekers op het grondgebied van Po peringhe, welke door yergetenheid hun getal Hopblokkgn voor het gewas 1938 nog niet opgegeven hebben, worden yripndelijk Yef- zocht zophaast mogelijk hun kaart in te die nen, ten einde d® optelling te kunnen sjuiten Het Bestuur, VALSCH ALARM. Dinsdag avond, te 9 uur, loeide de sireen over stad. Brand was uitgebroken ter herberg A la longue Allée» bij de statie. De pompier», die juist aan exerceeren waren in de kazerne, spoedden zich ter plaats en een paar minuten nadien stonden ze slagvaardig ter plaats van het onheil. Gelukkiglijk was het slechts een valsch alarm, dat voor onze brandweermannen een goede oefening maakte, wat ten andere veel zal geholpen hebben voor hun optreden, he den Zondag te Wervik, op de internationale blusch- en reddingsoefeningen, waar, laat het ons hopen, onze koene pompiers den eersten prijs mogen wegkapen. POTTESTRAAT - KERMIS. De velo- koersen ter gelegenheid van Pottestraat-Ker- mis, gaven volgende uitslagen ZONDAG: I. KNOCKAERT Marcel; 2. Vanpoucke 3. Deloz 4. Mouton; 5. Woets; 6. Verbeke 7. Suffis 8. Degroote j 9. Ar tois 10. Divory. MAANDAG I. D'ALLEINE 2. Vanpou cke 3. Knockaert M. 4. Verbeke 5. De zeure 6. Suffis 7. Vanhullebusch 8. La- cante 9. Decaesteker 10. Martin. De beker werd gewonnen door Knockaert. De inrichters bedanken vriendelijk al de gene die mee geholpen hebben tot het in richten en steun van heide velokoersen der Pottestraat-Kermis. D'Alleine Georges. BEZOEK VAN ZUID-AFRIKANEN. Dinsdag namiddag kreeg onze stad het be zoek van een talrijke groep Zuid-Afrikaan- sche oudstrijders, omtrent 300 man sterk De Zuid-Afrikanen waren 's Maandags te Yper op bezoek, waar ze per specialen trein toegekomen, door het Komiteit der Ypersche Verstandhouding van Oudstrijders, alsmede de afgevaardigden der Oudstrijders-maat schappijen van Oostende, onder leiding van M. Serruys. aan de statie werden ontvangen en verwelkomd door M. Isai Gruwel, voor zitter der Ypersche Verstandhouding. Na een ontvangst op het Stadhuis te Ypcr werden bloemen neergelegd aan den voel van het Ypersch gedenkteeken en onder d" Meenenpoort. De volgende dagen trokken de Zuid-Afri kanen op bezoek naar de oude slagvelden waarbij ze ook Poperinghe bezochten. VERLOREN. Rozenkrans in St. Berti- nes.raat. 31, alwaar men men zich ook kan nuskerk. 1 Auto-reservewiel van autoka- wenden voor het verkrijgen van een grens- mion tusschen Y'per-Moeskroen. Eene kaart om met de fiets naar Frankrijk te gaan- Taksplaat voor rijwiel. WATOU. Erge Botsing. Zaterdag namiddag, rond 3 u. 30, kwam de handelaar Bierwiez van Winnezeele, per auto van Po peringhe huiswaarts gereden. Gekomen aan het kruispunt bezijden de groote baan Wa- tou-Houtkerke, werd hij zijdelings aangere den door den bestelauto van de firma Dusse- lair.-Pirrez uit Winnezeele, De personenauto werd volledig ingedrukt, 5 familieleden van den bestuurder werden min of meer ernstig gewond. Mevrouw Delplancque-Samyn is er het ergst aan toe, zij liep een neusbreuk, een dubbele ribbenbreuk en een diepe hoofd wonde op. Nadien werd zij naar de kliniek overgebracht. De andere gekwetsten werden ter plaatse verzor gJ- YPER. Hevige Brand. Woensdag morgen om 5 u. 35 werd het politiebureel telefonisch verwittigd, dat brand ontstaan wat in de magazijnen van den heer Jos. De Rynck-Battheu, groothandel in brei- en lin nengoed, Van den Peereboomplaats. Weinige oogenblikken later liet de noodtromp zich hooren om de brandweer te verwittigen, die zoo rap mogelijk ter plaats verscheen. Geluk kiglijk hadden de bewoners geholpen door geburen bet grootste gevaar var) uitbreiding verwijderd. De brand was ontstaan in een rekken waar tal van ondergoed lag. Eerst dacht men dat de brand veroorzaakt werd door het onweder dat gedurende den nacht boven de stad woedde en dat de bliksem in geslagen was. Achteraf vernamen wij dat het eerste onderzoek ingesteld door politiekom- missaris Maertena en den heer ingenieur der Elektriciteitsmaatschappij, deze tot het be sluit gekomen waren dat de brand veroor zaakt werd door kortsluiting en begonnen was aan de vijf knoopen der electriciteit aan het rekken gehecht. De schade, die door ver- I zekering gedekt is, door hel vuur en water veroorzaak,!18 itaflïigfllijk Z1LLEBEKE. Zware yal. De 2<>-ja- rige Pa/))ille Dalle van Komen, kwam tilt de fichtiqg va» ds gemeente gereden per rijwiel en .vplgde <Je fraai) /yp Zandvoorde, vyaaf herstellingswerken worden .yitgcyoer^ Nabij het kruispynt van den weg op Holl?- beke, eq bij het affijdu/} van de helling, kwapt hij terecht op een hoop g» apjetsteé- nen en deed tg/) zyraren val. Hij kyfapn i"?®' het hoofd terecht qp <Je Puntige steenen, en bekwam een diepe yyon(Je 4a9 fret vpprhoofd en verwenningen) aan (Je schouders LANGEMARK.^Yerkmsn tqsochen t\yea wagonnetjes geplet, Dinsdag qaqiiddag was Jules Bolderij, 46 jaar oud, gehuwd, aan het werk in de Boezingestraat voor rekening van een Gentschen aannemer. Jules Borderlj die gelast was met het vullen der wagonne tjes cement, werd op zeker oogenblik tus schen twee Jc;.?r geplet. Een geneesheer diende dé éer'sfézorgen tyf, fjo?h gezien de toestand van den dngelukjcige oejieéb tp ver slechten, werd hij bij hoogdrin'gehdLei(| naar het TJq»£)itaal van leper overgebracht, waar men vaststelde dyl J)ij de ruggraat gebroken werd. Alhoewel' de toe»teytji £gg' Jules Bor- derij ernstig is, hooph men hem te redden- MCtORSJ^gDE. Verkeersongeval. Bij het oversteken ,vaiy dp gfgote baan werden de tandemrijders ftyck-Veriyite 4&QT een Fransche auto verrast. De wielrijders vielen ten gfoud? ST} sleurden in hun yal een yql- gend tanderopaar »He(Je; De eerste Rock liep een ernstige yyonde op aan dpn rechterslaap en Degplangue en dezes echtgenoote werden aan beenen jjffrouders gewond- ZUYDSCHOTE. Molenaar door raa- chien gevat. Donderdagnamiddag Was de molenaar Urbain Debaene, 30 jaar oud, aan het werk aan zijn maalmachien, toen hij, denkelijk tengevolge van een verkeerde be weging, door den drijfriem van de machien gegrepen werd en gedurende een tiental mi nuten rondgeslingerd, om dan met geweld tegen den grond te worden gesmakt. De man, die alleen werkt, kon door niemand geholpen worden. Zijn linkervoorarm werd tot aan den elleboog letterlijk afgerukt. Bovendien werd de bovenarm op twee plaatsen gebroken. Op zijn hulpgeschreeuw kwam zijn vrouw toe gesneld. De ongelukkige werd in een zieken wagen naar het hospitaal te Yper overge bracht. Zijn toestand is zeer ernstig. Het slachtoffer was pas zes maanden geleden ge huwd en niet verzekerd. WAASTEN. Knaap gevat door motor rijder. De motorijder Jules Declercq, kwam Zondag avond huiswaarts gereden. Op het duozadel zat zijn echtgenoote. Aan het kruispunt «Houlette» liep plots een knaap de baan over. Ondanks een wanhopige pro- ging van den motorijder, kon de aanrijding niet vermeden worden, daar langs weerskan ten der baan verschillige rijtuigen gepar keerd stonden. De 7-jarige Fjrmif) Latrune werd ten gronde gesnakt en frekyvam ern stige verwondingen aan het hoofd en het achterlijf. Het slachtoffertje had drie ribben gebroken. WEST-ROOSEBEKE. Erge aanrijding. Gedurende de rijwielkoers van ZqntJag namiddag, werd Gerard LefeVgr, 24 jaap, van Poelcapelle, door een ander renner aah' <ereden. De ongelukkige werd aiover zijn .jwiel ten gronde gesnakt. Een dokter bracht hem de eerste zorgen toe, doch hij moest aaar liet gastl uis van Yper overgebracht worden, daar hij het rechterbeen gebroken was en een diepe wonde aan hetzelfde been opgsleaggf) Wad. MOORSLEDE. Erge yal, Roger Soe- nen, timmerman, was werkzaam opf eèri 'èt- dak. Bij 1 et overstappen van den vefandah- muor yerjoor fiij het evenwicht én stuikte van vier motet Door geburen opge nomen, wérd het sjach'tolfer eene wotjijjÉ binnengedragen. De ontboden geneesheei stelde eijder meer eene dubbele ribbenbreuk vast, alsmede ver\vwod'l)BPn aan handen en hoofd, ÜOST-ROOSE8EKE. Geweldige brand Brand jvas uitgebroken in pen der huizen dei repks yaq 4. gelegen in de wijk Nieij- we Wereld err tpebehstprende qan dokter Opsomer, en die alle vier bewoond waren Het vuur ontstond in de woning van Remi Vlaminck, en aangezien de huizen met stroo vedekt zijn, nam het vuur een snelle uit breiding. Vooraleer de pompiers konden ter plaats zijn, stond alles in lichte laaie in d 4 Er kon maar zeer weinig gered worijeii uit Jë' vlammen, fje schade is zeer groot,"dóch gedeeltelijk door vérzéjtering g Jekt. Een onderzoek naaf de oofzaak dér brandramp werd door 'de politie' ingesteld.' DE GUISldBE^ASTING IJS DE SENAAT- Donderdag werd in <Je Senaat tje jyeijonp voering van de Crisistaks, 'evenals (Je To) ei) Accijnsrechten besprolcen. Bij rechtstaan en zitten werden al de in gediende amendementen yer^orpen. Ten slotte weden deze nieuwe lasteq gp stemd met 1 I I stemmen tegen 14 en 7 Qnt houdingen. POPERINGHE, VAN 3 TOT 10 JUNI 1938. GEBOORTEN Maes Cyrille, z.v. Flon- mond, en Slachmuylders Henrica, Rousbrttg- ge. D'Hert Alfons, z.v. Georges en Van- houtte Irma, Houthem, Veurne. Elslande: Yvette, d.v. André, en Goeman Agnes, Cai- selstraat. Onraet Marie, d.v. Remi en Van- dermeersch Martha, Wytschaete. Top Willy, z. v. Maurice, en Ollevier Maria Woei- ten. Vanacker Marcel, z. v. Jules, en Ma- hieu Maria, De Panne. Dejonckheere Ce- le, d.v. Jooris, en Vanallemeersch Bertha, Elverdinghe. Vanelslande Denise, d.v. Re- mi, en Heughebaert Leonie, Hoogstaede. Vandekerckhove Charlotte, d.v. Hieronimui en Crombez Julia, Guido Gezellestraat. Laseure Michel, z.v. Urbain, en Lermytts Alida, Woesten. Devos Elie, z.v. Joseph en Persyn Maria, Isenberghe. -Florizoone Paul, z. v. Gaston, en Baes Maria, Elverdin ghe. Bruneel Paula, d.v. André, en Brti- neel Maria, Woesten. Duran Maria, d.v Jules, en Van Elslande Godelieve, Kom- straat. Decrock Anna, en Decrock Annie, d.v. Jerome en Castryck Alida, Boeschepe- steenweg. Bruneel Guido, z.v. Georges en Vanbelle Augusta, Woesten. OVERLIJDENS Dumon Helena, 92 j„ ong. Priesterstraat. Beun Maria, 64 j„ ong. Babbelaarstraat. Priem Arthur, 79 j., ong. Gasthuisstraat. Rommens Jeanne, 70 j., ong. Veurnestraat. Vanzieleghem Melania, 73 j., wed. Barron Gustave, St. Mi- chielstraat. HUWELIJK: De Gruyter, spoorwegbedien de en Quaeghebeur Germaine, naaister, b.v Pop. HUWELIJKSBELOFTEN Suffys Leopold, handelaar en Cleenewerck Robertine, z.b, b.v. Pop. Pinceel Daniel, werkman van Pop. en Faghel Agnes, fabriekwerkster van Boeschepe (Fr.) Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrien den en Kennissen tot de JAARMIS, welke zal opgedragen worden op Zondag 12 Juni, te 8 Vt uur, in Sint Janskerk, voor Vrouw JUSTINE SOHIER, echtgenoote van Heer JULES LOBEAU, en voor hun overleden Zonen MAURICE eg GASTON- Gij wordt vriendelijk uitgenoodigd tot de LIJKDIENST en BEGRAVING, van Mijnheer MAURICE BENOQT, pchtgenpot Vftn Mevrouw GABRjÉLj-E VERBpRGj-j, op Maandag, 13 Junj, te 10 piqr, ip de paro chiale kepk yaq Sigt Bertiqus. Vet'gadering ten Sterfhpize, iNjocjrclstraat, 6, w* 9,30 mir, Wie bij vergetelheid geen rouwbrief mochl ontvangen hebben, gelieve de Familie te ver ontschuldigen, en dit bericht als dusoanig te STAD POPERINGHE- B—MMJ^kJUIIWW—II I MH—ll III WEGENS AFBRAAK EN HEROPBOUW VAN ALLE SLACH VAN IN HET MEUBELMAGAZIJN NOORDSTRAAT, 21, POPERINGHE (Hoek der Watoustraat) HET LIJK IN DE VAART. De Moordenaar wil aan de Brugsche Jury ontsnappen. Pogingen om te ontvluchten. Wij hebben gemeld dat de uitlevering van Van Tourhoudt in het begin der maand Juni zal plaats hebben. Een dezer dagen is zij te verwachten. Voorloopig is nog geen bericht uit Parijs toegekomen. Henri Van Tourhoudt bevindt zich nog steeds in de Santégevangenis te Parijs, waar hij speciaal wordt bewaakt. Hij heeft immers ontvluchtingsplannen, die hij reeds te Cha lons poogde uit te voeren. Hij zou namelijk water op den grond gieten en daarna gaan ggen. De bewaker in het duistere van de cel zou het water voor bloed nemen en aan zelfmoord denken. De bewaker zou gaan zien terwijl hij door Van Tourhoudt zou over vallen worden, waarop deze dan zou pogen te vluchten. Ongelukkiglijk werd de bewaking verdubbeld en zijn plan viel in duigen. Verder, ten einde aan de Brugsche Jury te ontsnappen, vraagt Van Tourhoudt de Fransche rechtspleging, zoodat, in deze om standigheden, hij niet voor de assisen van Westvlaanderen kan verschijnen en waar schijnlijk voor deze van Brabant zal worden verzonden. LOO, 9 Juni. eieren, 0.48 boter 20. POPERINGHE, 10 Juni. Tarwe, 127 rogge, 102 haver, 110; aardappelen, nieu we 200 oude 70 boter 19 a 21 eieren 0.47 hoppe 193 7 verk. 440, koopers 430 (1938) verk. 615. koopers 600. TE PACHTEN HERBERG KEER VAN DEN OMME- GANG Zich wenden bij Mme Nestor Lahaye-Van den Berghe, brouwerij Zwyn- land Poperinghe. OP KERMIS-DINSDAG 5 JULI 1938 om 2.30 uur namiddag, op den Hippodroom GROOTE HEERLIJKHEID, Woestensteenweg OPENBARE REINHEIf). Qe inwoners van het beboujyd gedeelt: der stad worden, ingevolge artikel 10 van het Regleirjent yqn Japuari 1910 nopens het kuischen en reinhonden dgr straten, ver plicht yoor hqnne huizeq gn ejgendojqnjej), tot irj hef middef> VSO 4en OPpnbareq fveg, het gras en onkruid «it te trekken tege» rjsj |9 Juni aanstaande, VUILNISBAKKEN. Er wordt aan herinnerd dat, overeenkom stig artikel 10 van het desbetreffend Ge meentereglement, de vuilnisbakken of -stan den, wanneer ze op straat gebracht worden on, tyjtgeijtfjrt te zijn op de vuilniskar, moe ten voorzién zijn van een Pp)CSEL. Vgor^l in de zomermaandén is zulks van groot be lang voor de gezbndhéid fiet deksel belet de verspreiding der'slechte geüren en' hét uitzoeken der bakken door de honden', die dikwijls g(jk tje bijjfket) cjmlfantelen. De straf bepalingen zullen ten jiityoér gebracht wpj: den voor dé weé'rspannigen. Bij bevel De Spcretaris, Pe Burgemeester M' Dgstfegigy. I YANDOOREN m ZONDAG 12 JUNI 1938, gERSTEN TAP Au Lioq de Flandre bij J. Vancayseele- Brabandts, Yperstegnweg, 3. EERSTEN TAP In 't Rekhof bij Marcel Dewyse, Rek- hofstraat, STAD POPERINGHE BIBLIOTHEEK. Ten einde de bibliothecaris toe te laten de boeken opnieuw in orde te brengen en de bibliotheek verder in te richten, worden de lezers, welke nog boeken in hun bezit heb ben, verzocht deze binnen te brengen TEN LAATSTE TEGEN DEN 17 JUNI. De bibliotheek is dus nog open den 8, 10. 5 en 17 Juni telkens van 18 tot 20 uur. Daarna zal ze enkelen tijd gesloten blijven. Het Bestuur. met land, gaz en electriciteit. Zich wende" bij Camille Legrand, Crombekestraat, PHILATELIST1SCHE TENTOONSTELLING. Verzekerde medewerking der beste paarden Gemak van Treinen en Trams alle rirhtingen Ter gelegenheid der Europeesche Lucht postconferentie zal er, van 16 tot 25 Juni. in het Postmuseum, Rogierlaan, 162, te Brus- el, een tentoonstelling van Luchtpostze gels en Luchtpoststukken plaats hebben, welks voor het publiek zal toegankelijk zijn van 9 u. tot 12 en van 14 u. tot I 7. Het Nationaal Comité voor Luchtvaartpro- paganda zal in de publiekzaal van het post kantoor Brussel III, belendend aan het Mu seum, een stand oprichten, die gedurende de tentoonstelling den verkoop zal verzekeren van bijzondere bladen waarop de 5 zegels der reeks Luchtvaartpropaganda voorkomen, afgestempeld op 16 Juni 1938 met den offi- cieelen datumstempel van het Postmuseum- De prijs dezer bladen is vastgesteld op 0 fr. per stuk. Zij mogen, van nu af en zonder kosten, onderschreven worden bij de" zetel van het werk 213, Louisalaan, post- checkrekening nr 32297 «Luchtpostzegels»- De bestellingen zullen, volgens ontvangst orde, van af 16 Juni uitgevoerd worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 2