X aM<L 0* MS& mmmm Rigolboche P BERE=LEOIOENEN De Avonturen van Oorden HET inschrijving in HANDELSREGISTER NOTARIS VAN EECKE ZUIVER HARD IJS SPORTNIEUWS. I 5; °9j?r6T fFï:) EEN MOTORMAALDERIJ EN WOONHUIS NOTARIS DESIRE LAHAYE NOTARIS CASSIERS NOTARIS VIAENE NOTARIS DESIRE LAHAYE 38 tel.9 3 PDFE RINGHE BLOEMEN DRINKT KING STOUT DRINKT CASTAR BIER NOTARIS CASSIERS MAAIGRAZEN PERMANENTEN BALATUM emile denut yperstraat, 42, poperinghe. VERDIEN THUIS 1000 FR. tullen 6EZONDHEIDS- SNUIFJE r 1 fkn buitengewoon earner De Minister van Finantien laat de Handelaars, die tot hiertoe zich niet in het Handelsregister lieten inschrij ven, weten, dat een nieuw uitstel is ge geven, waarvan het einde onwederroe pelijk op Einde JUNI is vastgesteld. Na dien datum zal de boete van 1 00 fr., voorzien door de wet, geeischt worden. Deze gunst geldt ook voor dezen die veranderingen willen doen aan hun reeds genomen inschrijving. Te Laatkomers, laat U inschrijven vóór den vastgestelden datum ter Greffie van de Handelsrechtbank, o zooniet ter Greffie der Rechtbank van Eersten Aanleg van 't Arrondissement, KAN'TUW V/VN DEN TE POPEJR1NGHE. DAGELIJKS TE VERKRIJGEN ter Brouwerij A. Masschelein-Verstrae- te, Yperstraat, 87, Poperinghe, WIELRIJDEN. DE OMLOOP VAN HET ZUID-WESTEN. 6e Rit Périgueux-Niort (19S kip.) 1. VAN SCHENDEL in 4 u. 53 m. 56 s. 2. Van Nek 3. Troch 4, Vervaecke 5. Pietracq 6. Bonaventura 7. Berrendero 8. Passat j 9. Beeckman 10, VanHoutte, Danneels, Desmedt, S. Maes in 4.58.40. 7e Rit Niort-Angoulême (199 km.) 1. S. MAES in 5 u. 16 m. 18 sec. 2. Vervaecke op I min. 3. Bonaventura 4. Berrendero 5. Van Nek 6. Alvarez j 7. Desmedt 8. Fréchaut 9. Marcaillou gp 3 fflin. i j(J. Vankgutte. tie Rit Angoulême-Bordeaux (220 km.) 1. MARCAILLOU in 7 u. 07 m. 31 sec. 2. S. Maes 3. Vlaemynck 4. Van Nek 5. Cardopa 6. Troch op 2 min. 7. Dan neels 8. Fréchaut 9. Berrendero 10. F. Vervaecke i Vanhoutte, Desjuetjt. Het Eindklassement DE SMEDT Gèrard (B.) 2. Passat (Ff.) 3 yprypecke Fpjjciep (B.) J. berrendero (Sp.j j Fréchaut iFf.) I Hargues (Fri) I 7. Mae» Sylvère (B 8. Van Nek (Holl.) I 9. Vlaemynck (B.) 10 Danneels Gust (B. I I Vanhoutte (B.) ■11. u u PAR1S-ST. ETIENNE. X l l i Aan deze koers in twee ritten namen er f i renners deel, waaronder al de beste Fran- sche en pelgisehp assen. Pe ^itsjageq I Je Rit Rarij»-Nevej-s (225 kpj.) I KAERS Kar^l in 5 u. 40 min. 36 sec 2 Pirmez 3. Thiétard 4. Bonduel 5. fanneveau 6. Disseaux 7. Van Simaeys. 2e Rit Nevers-St. Etienne (250 km.) EPWlg Jules in 7 y. 9 piin: 89 sec. 2, Ledqcq A 9P 2 min. i 3. Poncke 4. 'irnnez 5. Bonduel j 6. Ritserveldt 7- D'»- eaux j 8, Speicher 9. Vankerckhovon. Het Eindklassement 1. PIRMEZ Théo, (B.) 6 p I 2. Bonduel Frans, (B.) 9 p. 3. Disseaux Albertin (B.) 4. Leducq André, (Fr.) O. Deltour Hubet), (B.) I 7. Yhiétard (Fr.) I 8. Uoncke Antoon (B.) I 9. Speicher G., (Fr.) 10. Clautier (B.) RONDE VAN HET NAUW VAN KALES. I Zqndag en Maandag waren hier 41 ren- lers aan het vertrek. De Belgen wonnen de p'ge ritten ep c)e e'ndrangschikklog. I7"3" 45 59 44 46 QQ 03 16 02 16 46 Q2 29 46 0T 01 46 05 08 46 05 54 46 07 10 46 09 23 46 09 52 Woensdag 22 Juni 1938, te 3 uur namiddag, ter herberg De Kan tien bij Jufvrouwen Dewickere, St. Jan's Kruisstraat, te Poperinge, OPENBARE VERKOOPING VAN met STALLINGEN, SCHUUR en verdere afhankelijkheden en EENE HEC TARE 48 AREN 50 CENTIAREN bebouw den grond. Weide en Zaailand, zeer wel ge legen, te POPERINGE en RENINGELST. al bij malkander, langs beide zijden van den Steenwegvan Poperinge naar Reningelst, slechts gescheiden door dezen steenweg en door de Keibilkstraat. Verpacht tot I Oktober 1938 aan den heer Marin Vandermarliere. Te betalen wegens overname van de roe rende werken der Maalderij 55.000 fr. 3TUDLE VAN DEN TE POPERINGHE. UIT TER HAND TE KOOPEN ALLE KOERSUITSLAGEN worden seffens na de Aankomst, uitgehangen in ONS HUIS bij Joseph Couttenier, Yperstraat. GROOTE PRIJS NEDER.OVER-HEEBEEK. Hier waren Maandag 61 renners aan het vertrek. Verschillende renners wisten her haaldelijk te ontsnappen tot Vandendries- sche ten slotte weg wap en met 3 minuten voorsprong won. Qe uitslag I. VANDENDRIESSCHE Roger, 142 km. >n 3 u. 55 ipin. 2, Vandenbosgche P. op min. 3. Segers, 4. D'Hooghe, 5. Qeraet, 6. Toubeau, 7. Binst, 8. Pe<JroIi. RIJSEL-BRUSSEL-RIJSEL Zondag waren hier 66 ona'hankslijken aan het vertrek, Delchambre deed er een prach tige koers en behaalde een schoone tweede plaats. De uitslag 1. HOUFFLIN M. (B.) 209 km. in 6 u 01 2. Delchambre (Waasten) 3. Samyn (Fr) 4. Vandendrie8sche (B.) 5. Harmand (B.). i\N^.WERREN-TIELT. Donderdag werd deze baankoers door I 3 I beroeparenners betwist. Het was een echte en onmeedoogenode afvallingskoers. Hardi- quest won verdiend. De uitslag STUDIËN VAN TE POPERINGHE, EN te AARSEELE. STAD POPERINGHE (Werf bij de Stad) GROOT EN GANSCH HERSTELD WOONHUIS wel schikkende voor verdeeling in Twee Woonhuizen, met 24 Aren 09 Centiaren on der bebouwde grond, besloten koer en beste Zaailand, gelegen tegen de Stad op de Werf. Alle inlichtingen te bekomen bij voor noemden Notaris LAHAYE. OVERSLAG Donderdag 23 Juni '38. om 3 uur, zeer stipt namiddag, te Poperingbe, Veurnestraat in het Café de la Gendarmerie gehouden door Mevr. Wed. Castelein. van STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Eenige Koop ZAAI EENE PARTIJ LAND OE y PE R/T RAAT SE/TE 111 RICH Tl NP VOOR KLANK EH ZANCi UIT TER HAND TE KOOPEN SCHOONEN EIGENDOM gelegen in de Veurnestraat te POPERINGHE. zijnde de Oude Brouwerij Van den Berghe. Geheel of Gedeeltelijk. Alle inlichtingen bij den Notaris D Lahaye, Boeschepestraat, 48, te Pope- ringhe. gelegen te Poperingbe in den Onze Lieve Vrouw Hagbebaert boek, groot 47 A. 80 Ca. volgens kadaster Sektie G. Nr 300, palende aan M. Gérard Descbuytter-Dessein, M. Cy- rille Lefever-Lermytte, M. Henri Viti Hauspie en M. Maurice Vancalis-Engels te Poperingbe en Mw. Louis Masiet du Biest de Roissart en kinders te Boulogne sur Mer. Gebruikt zonder geschreven pacbt door M. Cyrille Gesquiere, mits 3 75 frank *s jaars vallende I October boven de lasten. Ingesteld: 16.000 frank. DAT MAAK JE ZELF I met gng SPECIAAL DUPLEX-KREPPAPIER in 34 natuurgetrouwe kleuren te verkrijgen bij Gebroeders DUP0NT - - Yperstraat, 2, Poperinghe. HARDIQUEST, 160 km. in 4 Van Theöin«cbe i. $eer'naè"rt t Moerenhout 6. Clauffer"; '7. Vin Hasselt 8. Barbé '9. Hermie' 1 Q. Verveer 28 (n. Louy- 12 51 59 12 51 59 12 52 03 12 52 20 O "I 53 20 53 54 2 54 01 12 54 19 12 54 28 12 55 03 shesquiere was er de held van den dag en 'eroverde een verdiende zege. Ie Rit Arras-Boulogne (210 km.) f I. CHRISTIAENS (B.) in 5 u. 3 7 m. 07 s. 2. Alfons Ghesquiere (B.), 3. Marcellac Fr-). 4. Declercq, 5. Verbeke, 6. Pyncket. 2e Rit Boulogne-Arras (203 km.) I. CHESQU1ERE A., in 6 u. 16 m. 50 s. r 2. Declercq N., 3. M. Clemens, 4. Marcil- ■c, 5. Carru, 6. Verbeke. Het Eindklassement ft. GHESQUIERE A., Yper II 53 57 2. De Clercq Noel, (B.), II 54 02 '3. Marcillac (Fr.), II 54 03 4. Verbeke (B.), 5. Hubatz, 6. Pyncket B.), 7. Carru, Clemens, 8. Windels, 9. Buyck, 10. CROOTE PRIJS TE LAUWE. Zondag waren hier 55 deelnemers aan het ertrek. Van in het begin werd hard ge lucht. De uitslag 1. DEMOLDERE, 160 km. in 4 u. 35 min. 2. Van Overbergl.e 3. Moerenhout, 4. •uiromont, 5. Verlinden, 6. Noens, 7. For- iet. 8. Defoort. GROOTE PRIJS TE NEEROETEREN. Hier waren er Zondag 47 vertrekkers, fnder een piassenden regen werd de koers etwist en 15 renners kwamen in eindsprint. 1. FRANCKEN A.. 160 km. in 3 u. 50 m. 2. Van Parijs, 3. Loopmans, 4. Spiessens, Rayen, 6. Binnemans, 7. Kehps, 8. Cacé. GROOTE PRIJS TE WYNGENE. Maandag waren hier 52 deelnemers aan e:. Y r' rek. Beirnaert die weg was, werd het e,nde toch nog door 8 man vervoegd e den eindsprint betwisten. De uitslag 1. VAN HASSELT. 128 km. in 3 u. 25 m. 2. Be.rnaert, 3. Claeys, 4. Deloor A., 5. «rm.s, 6. Lambert, 7. Tersago, 8. P. Maes. DE RONDE VAN pUITgCfJ^Ny. Donderdag beggq d$ Reende vat} Duitsch- >d. Vijf qijzer Iaudgenqgten, Bqncjue], E- De Caluwé, Dignef, Wier'nek En Defender nemen ef aan qe.e.l, le Rit i Berlijn-Zittau (259 km.) 1. UMBERHAUER in 7 u. 26 .m 30 sec. 2. Gunke 3. Grundall Hansen 4. Bondu- 5. Arents 6. Kijeswk i; 7. De Caluwé Weckerling :;C! RONDE VAN FRANKRIJK 1938 Onze Nationale ploeg zal er 'dus als volgt uitzien OyiV-ENMAATSCHAPPIJ DE VERBROEDERING POPEWtfCpfe. ARRAS van Zondag 5 Juni. 414 dui ven los om 7.30 u. Wind Z -W- Afstand 63 km. Eergtg prijs om 8.16 U- Laatste prijs om 8.25 u, Snelheid 1366 meter». I. VANDEVOORDE C. 2. Vandevoorde C., 3. Vermeulen G., 4. Vermeulen G., 5. Deman R., 6. Malbrancke M., 7. Vanden- broucke L., 8. Lamond G., 9. Petyt M., 10. E. MASSQN E. MEÜLEN/BERG F. NEUVILLE C. LAUWERS A. hfnrrjfkx F- WAppHOT Luchon-Perpignay, Perpignan-Montpellier, Mqntpellier-Mar»eille 202 k. S. MAES F. VERVAECKE M. KINT J. LOWIE W. VISSERS A. DISSEAUX Verder werden aangeduid als invalle PJRMEZ L. SJQRME De Samenstelling der 21 Ritten Ziehier thans de officieele lijst der ritten voor de Ronde van Frankrijk 1938. Dinsdag 5 Juli Parijs-Caen, 238 km. Woensdag 6 Juli Caen-St. Brieuc 235 km Donderdag 7 Juli St. Brieuc-Nantes 239 k. Vrijdag 8 Juli Nantes-Royan 220 km. Zaterdag IQ Jqb I Heyan-Bqrdeaux 205 km Maandag 1 I Juli f Bordeaux-Bayonne, 223 km. Dinsdag 12 Juli Bayonne-Pau, 105 km Woensdag 13 Juli Rust, Donderdag 14 Juli Ppy'Luc^qn, 194 km. Vrijdag 15 Juli Rust. Zaterdag 16 jqfi 259 km, Zondag 7 Juli i I 66 km. Maandag 18 Juli 163 km, Dinsdag |9 Juli Marseille-Cannes Woensdag 20 Juli Rust, Donderdag 2 I Juli Cannes-Nizza-Digne, 283 km. Vrijdag 22 Juli Pigne-Brian;on 220 km Zaterdag 23 Juli Briangon-Aix-les-Bains, 3 I I km. Zondag 24 Juli J Rust Maandag 25 Juli J. Aix-les-Bains-Besangon, 187 km- Dinsdag 26 Juli Besangon-Straatsburg, 3 I 2 km. Woensdag 27 Juli Straatsburg-Metz 170 k Donderdag 28 Juli Metz-Reims, 181 km Vrijdag 29 Juli Rust. Zaterdag 30 Juli Reims-Rijsel, 200 km. Zondag 31 Juli Rijsel-Parijs, 270 km. VOETBALKRONIEK. DE ACHTSTE-FINALEN VOOR DE WERELDSCHAAL. Zondag werden in Frankrijk de achtste finalen voor de Wereldschaal betwist. Deze gaven de volgende uitslagen ITAL1E-NOOR WEGEN 2-1 BRAZILIE-POLEN 6-5 TSJECHO-SLOWAKIJE-HOLLAND 3-0 HONGARIE-NEDERLANDSCH INDIE 6-0 CUBA-ROEMENIE 2-1 ZW1TSERLAND-DUITSCHLAND 4-2 Heden Zondag hebben de kwart-finalen plaats als volgt FRANKRIJK-ITAL1E BRAZILIE-TSJECO-SLOWAKIJE ZWEDEN-CUBA HONGARIJE-ZWITSERLAND TE KOOP gTEEKKARRE op Velowielen, bij Albér.c Deckmyn, Maurice De Wulfstraat, 18, Pop. AUTO, zoo goed als nieuw, met Zes nieu we Banden, Remorque, draagvermogen 2000 kgr. met drie nieuwe banden. Alles aan voordeelige prijzen. Noordstraat 10, Poperinghe. gOTER- of BEENHOUWERSPAPIER, beste kwaliteit, aan 5.50 fr. de kilo. bij Gebr. Dupont, Yperstraat, 2, Poperinghe. TE HUREN QERIEVIEGE EN WELGELEGEN HERBERG A L'Abeele Casselstraat. te Poperin ghe. Zich wenden ter Brouwerij De Kroon A. Masschelein-Verstraete, Pop. Tel. 87. ti P.'ABVOU|' jfc, 1 L. 16-' ëloncTeél lngelaere Gebr. ve M.t Ma«r\an V-> 8- Blón hooft E., 18. Dewickere G., 20. Vandevoorde C 22. Creus A J,i \S 2 7. Bourg«;^i8 I ILegrand F.. 12 Der n. rKodt d. ae- 15. indevoorde t-., IDeberdt 23. D$W8c|}tej 1^., 34. De J» 2^~. Hittellioen (is '2fB. Vandenbroucke L., A., I 7. Gouden R., 19. Pittellioen 21. Deberdt L-, esa- G., 29. Laheye N. 30. Winne 31. Descamps 32. Bour- gois E. 33. Dehaene 34. Delav^ J5, yan- denbroucke L plabttM M., 3,7, Huyghe M., 38. Ejqrytick (a|.i 39- Vandebroucke L., 40. Deplaedt L., 41. Dehaene Tb., 42. fe- che M., 43. Brabandtj 44, F3fcC«ker J., 45. Blqtide«| Au 46, Hallvine G., 47. Geldhof C„ 48, Batheu R„ 49. Hoflack L., 50. Dal- Ieine G., 51. Brabandts A., 52. Delava K., 53. Vermeulen G., 54. Amez A., 55. Keste- loot F., 56. Dalleipe G., 57. Lava A., 58. Decolter J., 59. Dehaene TK., 60. Batheu R., 61. Vermeulen J., 62. Blondeel A., 63, De' raeve H., 65. Christiaen 66, J. 67. Dehaene 7"h-i 68. Batheu R.. 69. De- byzer J., 70. Dobbelaere J., 71. Vande nbrou- ke L., 72. Vercruysse O., 73. Malbrancke G- 74. Durieux A., 75. Decae M., 76, Deplaedt L., 77. Lalau K,, 78, VannieuwenhuyZe G., 79. Vermeqlen 8Q. Suffys J. CLERMONT van Zondag 5 Jqni. 435 duiven Iqs ont 1 "0,18 M ^ind Z.W. Afstand 165 km- ■- Eerste prijs qnq 12.29 u. Laatste prijs om 12.41 u. Snelheid (253 meters. I. DECONINCK G„ 2, Vermeesch A„ 3. Liétaert F,, 4, VermeescK A., 5. Desender J- 6. Orbie M-, 7- Bameli» G-, 8. Creus A-, 9. Desender J., 10. Detagher J., II. Decoker G. 12. Benoot Vu 13- Decreus M-, 14. De preeuw A., 15- Dessein K., 16. Carlé M.. 17. Kesteloot F., 18. Delhoo M-, 19. Orbie M., 20. lngelaere Gebr., 21. Desagher J., 22. Blondeel A., 23. Roffiaen J-, 24. Pouseele J., 25. Delanghe H-, 26. Messiaen Pr., 27. Pinceel V., 28. Desender J.. 29. Messiaen Pr. 30. Clabau L-, 3|. Vermeesch A„ 32. Des- sein K., 33. Berthels R., 34. Doom M., 35. Creus A., 36, Decreus M-, 37. Decreus M., 38. Lequien Gebr., 39. Vandevoorde K., 40. Vermeesch A,, 41. Couwet H-, 42. Roffiaen J., 43. Vandevoorde K-, 44. Pinceel M-, 45. Debaene J., 46. Derynck O., 4 7. Dehaene Th. 48. Descamps A.. 49. Vermeesch A. 50. Ver meulen G., 51. Delava K., 52. Creus A., 53. Degroote K.. 54. Decae M., 55. Doom M., 56. Dave G., 57. Deroo H., 58. Vermeesch A., 59. Deplaedt L., 60. Lenoir O., 61. Van- nieuwenhuyze G., 62. Desender J., 63. Dave G., 64. Vandenbroucke L., 65. Vermeulen G., 66. Sobier M., 67. Vercruysse O., 68. Depreeuw A., 69. Vandevoorde K., 70. Cla bau H., 71. Igodt O., 72. Laseure U., 73. Clabau H., 74. Clabau H., 75. Amez A-, 76. Vandevoorde V., 77. Pattyn M., 78. Messiaen Pr., 79. Degroote K., 80. Handtpoorter H TOURS van Zondag 5 Juni. 171 duiven los om 7.45 u. Wind Z.-W. Afstand 412 km. Eerste prijs om 2.24 u. Laatste prijs om 3.25 u. Snelheid per minuut. 1033 meters. I. LASEURE U. Woesten, 3. Couvreur P. Oostvleteren, 3. Vandemerghel Fl. Reninghe, 4. Debouck Th., 5. Courtens R. Oostvleteren 6. Orbie M., 7. Derycke C. Woesten. 8. Ol- livier M. Vlamertingbe, 9. Delbaye V. Wes- touter, 10. Dekervel Gebr., II. lngelaere G. 12. Taillieu A. Reninghelst, 13. Vermeulen G., 14. Dekeyser M. Pollinckhove, 15. De groote K., 16. Gerber L.. 17. Fache M.t 18. Reynaert E. Reninghelst, 19. Igodt O., 20. Courtens R., 21. Devos A., 22. Depoorter Oostvl., 23. Six J. Reningelst, 24. Vanro- baeys M. Vlamertinge, 25. Igodt O., 26. Decreus M., 27. Gouwy H., 28. Fache M., 29. Pottilius Th. Vlamertinge, 30. Boude- weel K., 31. Roffiaen J-, 32. Derynck O., 33. Vanbruwaene Gaston, 34. lngelaere G., 35. Courtens R., 36. Pinceel M., 37. Ver meulen G-, 38. Depreeuw A., 39. Decanter R. Reningelst, 40. Devos A., 41. Dave G-, 42. Vermeulen G-, 43. Fache M. SERIEN. an 4 duiven Courtens R. van 3 duiven Vermeulen G., van 2 duiven igodt O.. Fache M.. Boudeweel K. Zondag 12 Juni PrijsY-lucbten uit BRE- TEUIL en DOURDAN'. Zaterdag 18 Juni ANGOULEME bij Gas ton Vanbruwaene. Groote Markt. Inkorving Woensdag 15 Juni van 3 tot 6 ure. Zondag 19 Juni CLERMONT bij Gaston Vanbruwaene, Gropte Markt. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Woensdag 22 Juni 1938, om 3 uren zeer stipt namiddag te WES- TOUTER, Openbare Verkooping van 15 HECTAREN tcq verzoeke van de rechthebbers van M. Pierre Degroote-Leuridan, M. Jean-Bapt;ste Dekeuwer, M. Ernest Defoort-Dat^bre en M Decuyper Henri. Verdeeld hunne gewone koopen. Kutyiftrijzsn en onkosten gereed, b^t|,a|baë De Vergadering yq.oi; d« Vstfcuopmg. ge schiedt tq^" he^W^s-g Het Peenhof bij de Kincjer» Deweerdt te Westouter. —BP GROOTE REKLAAMPR1JS VOOR GEDURENDE DE MAA^P JUNI VOOR 25 FRANK, m,et Ml SE EN PLIS inbegrepen bij VANCAYSEELE.gqmbeir, Provenst^frvwfS» 2, Poperinghe. De SPECIALE PERMANENTEN 50 Frank. per maand, beide geslachten. Geen bijzon dere kennis noodig. In vrije uren ook goede verdiensten. GANSCH 'T JAAR WERK. Schrijf aan Dienst nr 96, Molenstraat, 73, te KONTICH. RODEX i» daarenboven ooit doode- lijk voor ratten en muizen, maar onschadelijk voor huis dieren en pluimvee in een koop j» Gi| zoudt geen beteren naam voor Opo-niespoc- der kunnen vinden Bij een verstopten neus. hoofd pl)n tengevolge van een valling en zwaarte in het hoofd zal de prikkelende en verfrisschende invloed van een Opo-snuifje U goed doen terwij) er geen beter middel Is voor het verwijderen van stol uit den neus Ge voelt dade Ink dat Uw reuk terugkeert Ontijl verkrijgbaar fr. 50 p. dcos POEDER oP° AKKER VOORAF ZATERDAG 11 JUNI, OM 8 UUR ZONDAG 12 JUNI OM 8 UUR KINDEREN NIET TOEGELATEN Opnieuw een wonderbaar programma Een Muzikale comedie van groote Klas De Music-Hall Vedette MISTINGUETTE de vrouw met de schoonste beenen van Europa, in haar beste productie met JULES BERRY, ANDRE LEFAUR en ANDRE BERLEY. Lina, op de boot aangevallen, werpt haar aanrander in 't water en vlucht van Afrika naar Frankrijk, waar ze door Bobby als zangeres in een speel hol aangeworven wordt. De rijke De Martin wint bij het kaartspel een for tuin op Bobby, de schuldbekentenis wordt gestolen maar daar Lina, nu ge kend als Rigolboche, niet plichtig is, wordt ze door de Martin het bestuur aangeboden van een grooten schouw burg. Op het einde der eerste vertoo ning wordt ze voor haar misdaad in Afrika aangehouden, maar weldra kan ze haar onschuld bewijzen en haar roem nog vergrooten. Levendige liederen, heerlijke fanta- siën, maken van dezen film een pracht voor oog en oor. MISTINGUETTE de vrouw die iedereen wil bewonderen. RIGOLBOCHE den band die iedereen zal bevallen. GANGSTERFILM. BR0S f'RST NATIONAL p angster 1 m, maar geen gewone. Vermaarde aftroggelaar en bandiet ar son an «niet aangehouden worden daar ieder bewijs ontbreekt. Hij be- rei t en oet de grootste misdaden volbrengen zonder dat hij ooit plichtig kan bevonden wordep. Maar het wordt hard tegen hard, slim tegen slim en weldra zal de politie het middel vinden om tot zijn aanhouding te kunnen overgaan. Len band sterker dan al hetgeen reeds vertoond werd over de gangsters. SPECIALE AGENT overtreft op meesterlijke wijze den zooveel bespro ken film Mannen buiten de Wet ZONDAG 12 JUNI OM 8 UUR, MAANDAG 13 JUNI OM 8 UUR. KINDEREN TOEGELATEN De Film die over de gansche wereld triomfen oogst MARIE BELL de Vedette uit La Gargonne in haar laatste meesterwerk met CHARLES VANEL, ABEL JACQUES en PIERRE RENOIR.. Een stuk dat de Groote Prijs van de Kinema 1938 veroverde. Luitenant Vallin vereeremerkt met al zijn eereteekens staat voor zijn rech ters terecht, beschuldigt zijn rechterhand doorschoten te hebben om aan zijn dienstplicht te kort te komen. De beschuldiging is valsch, maar Vallin wil geen uitleg verschaffen en 't is slechts na zes maanden als hij in het vreem denlegioen is ingelijfd dat hij ziin gevezen advokaat de waarheid bekent en dat hij openhartig opbiecht dat hij niet heeft willen spreken om een vriend geen verdriet aan te doen en de eer van een vrouw te redden voor wie hij een lichtzinnige liefde gekoesterd had. Een stuk dat om zijn inhoud en zijn voorstelling den grootsten prijs wegkaapte en overal den meesten bijval genoot. VOORAF EEN ZEER INTERESSANTE PRODUCTIE. BUSTER CRABBE en JEAN ROGERS IN rees heerscht op de aarde daar men denkt dat de planeet Mongo met de aarde in aanraking komen zou en deze laatste vernietigen zal. Flash Gor don, Dale zijn verloofde en Dr. Zarkoff reizen naar die planeet af waar hun vee! moeilijkheden te wachten staan die de wetenschap van Zarkoff zal overwinnen en hun toelaten zal de terugtocht aan te vangen. Een drama prachtig vein inbeelding.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 3